پایان نامه رایگان درباره گروه کنترل

دانلود پایان نامه

چکيده:
مقدمه: حفظ هوموست ازبه وسيله عوامل متعدد ي به ويژه محور هورموني هيپوفيزي تيروئيدي كنترل ميشود. هدف پژوهش حاضر بررسي اثر تجويز عصاره گياه شنگ (Tragopogon Pratensis) از خانواده کمپوزيته روي غلظت هورمونهاي اين محور است.
روش‌کار: در اين مطالعهي تجربي از 36 سر موش صحرايي نر در 6 گروه 6 سري شامل گروه‌هاي 1)کنترل، 2)سرب و 3) و 4) و 5)سرب تحت تيمار با عصاره گياه شنگ (دوزکم mg/kg200 دوز متوسط mg/kg400 و دوز زياد mg/kg800) و 6) گروه شاهد مثبت با عصاره گياه شنگ(دوز زياد mg/kg800) استفاده شد. دادههاي هر آزمون با کمک آزمون آماري آناليز ANOVA و سپس آزمون توکي تحت مقايسه و بررسي قرار گرفتند.
واژههاي کليدي:
سرب، هورمون هاي تيروئيد،T3,T4,TSH، موش صحرايي، عصاره هيدروالکلي، شنگ، ‌Tragopogonpratensis
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل اول
کليات تحقيق 1
1-1. مقدمه 2
1-2. بيان مسأله 5
1-3. مهمترين منابع آلودگي هاي سرب 10
1-4. منابع وراه هاي مواجه با سرب: 10
1-5. اثر سرب بر انسان: 11
1-6. اثر سرب بر بالغين: 11
1-7. اهداف تحقيق 13
1-7-1.هدف کلي 13
1-7-2.اهدف جزئي 13
1-8. فرضيات تحقيق 14
1-9. پرسشهاي تحقيق 14
1-10.اهميت مطالعاتي 15
1-11.حدود مطالعاتي 15
1-12.تعريف اصطلاحات 16
1-13. محدوديت ها 17
فصل دوم
2-1. ادبيات تحقيق 19
2-1-1. دستگاه غدد درون ريز 19
2-2. بافت شناسي غده تيروييد 21
2-3. جنين شناسي غده تيروييد 23
2-4. مکانيسم سنتز هورمون (TSH) تيروتروپين وتنظيم آن 24
2-4-1. تنظيم هومون تيروتروپين TSH 26
2-5. ذخيره سازي وآزاد سازي هورمونهاي تيروئيد 27
2-6. اثرات هورمونهاي تيروئيد 30
2-7. مشخصات گياه 33
2-8. ساختار شيميايي موجود در گياه شنگ 33
2-9. خواص درماني گياه شنگ 34
2-10. پيشينه تحقيق: 35
فصل سوم
3-1. مکان آزمايش: 42
3-2. اتاق حيوانات 43
3-3. مواد مصرفي 43
2-4 .ليست دستگاه هاي مورد استفاده 44
3-5. نحوه کار با دستگاه روتاري 45
3-6. حيوانات مورد آزمايش 46
3-7. شرايط نگهداري 46
3-8. تهيه گياه وعصاره گيري 48
3-8-1. جمع آوري گياه وخشک کردن: 48
3-8-2. عصاره گيري گياه شنگ: 48
3-8-4. روش تهيه دوز مصرفي از عصاره 49
3-8-5. تهيه الکل 80 درجه 49
3-9. روش انجام خون گيري 49
3-10. روش خون گيري از قلب باز وتهيه سرم 50
3-11. روش سنجش هورمونها 52
3-13. ملاحظات اخلاقي 52
فصل چهارم
4-1. بررسي وزن موشهاي صحرايي نر در هفته ششم انجام تجربيات 54
4-1-1. آناليز دادههاي وزن در گروه‌ها نسبت به گروه کنترل 54
4-2. آناليز سطح سرمي T3در موشهاي صحرايي نر نژاد ويستار 56
4-3. آناليز دادههاي سطح سرمي T4در موشهاي صحرايي نر نژاد ويستار 58
4-4. آناليز دادههاي سطح سرمي TSHدر موشهاي صحرايي نر نژاد ويستار 60
4-5. بحث 63
4-6. نتيجه گيري 68
4-7. پيشنهادات 69
منابع و ماخذ 70
فهرست اشکال
عنوان شماره صفحه
شکل (2-1) نمايي از غده تيروئيد
شکل (2-2) عضلات استرنوماستيد
شکل (3-5) فرمول ساختار تري يدو تيرونين
شکل (3-4) فرمول ساختار تيروکسين
شکل (3-5) ساختار هورمون TSH
شکل (3-6) تنظيم فيد بکي هورمونهاي تيروئيد
شکل (3-7) مکانيسم ساخته شدن T3 وT4
شکل (3-8) مراحل سنتز هورمونهاي تيروئيد
شکل (3-10) شنگTragopogon pratensis
شکل (3-1) دستگاه روتاري، جهت بدست آوردن عصاره خالص گياه
شکل (3-2) دستگاه روتاري
شکل (3-3) دستگاه سانترفيوژ، براي جدا کردن سرم خون
شکل (3-4) ترازوي ديجيتال، براي توزين دقيق مواد وگياه
شکل (3-5) عصاره شنگ
شکل (3-6) نحوه باز کردن قفسه سينه
شکل (3-7) نحوه خونگيري از قلب باز
فهرست نمودار
عنوان شماره صفحه
نمودار(4-1) مقايسه وزن موش‌ها در گروه‌هاي مورد آزمايش 55
نمودار (4-2) تغييرات سطح سرمي هورمون T3 57
نمودار (4-3) تغييرات سطح سرمي هورمون T4 59
نمودار (4-4) تغييرات سطح سرمي هورمون TSH 61
فهرست نمودار
عنوان شماره صفحه
جدول (4-1) مقايسه وزن گروههاي تحت مطالعه با گروه کنترل 54
جدول (4-2) آناليز دادههاي سطح سرمي هورمون T3 56
جدول (4-3) آناليز دادههاي سطح سرمي T4 جدول (4-4) آناليز دادههاي سطح سرمي TSH 58
جدول (4-4) آناليز دادههاي سطح سرمي TSH 60
فصل اول
کليات تحقيق
1-1. مقدمه
غده تيروئيد و هورمون‌هايآن در تنظيم هزاران فعاليت بدن ضروري هستند(مولر، 12011).تنظيم اين هورمونها در بدن يکي از اساسي ترين اعمال فيزيولوژيکي بدن مي باشد.مطالعات انجام شده نشان مي دهد که تغييردر سطحنرمال اين هورمون‌ها موجبناهنجاري‌هاي فيزيولوژيکي مانندهايپوتيروئيديسم وهايپرتيروئيديسم مي‌شود. که به دليل اهميت اين عضو در انسان مورد توجه محققان وپژوهشگران زيادي قرار گرفته است.(کار وهمکاران22002)
امروزه با پيشرفت کشورها وصنعتي شدن جوامع ودر نتيجه ايجاد زندگي ماشيني وهواي آلوده صنعتي موجب ورود مواد سمي خطر ناکي همچون سرب،به محيط زيست واثرات نامطلوب آن بر سيستم فيزيولوژيک بدن واعمال ارگانهاي مختلف بدن در نتيجه به خطر افتادن حيات انسان وساير موجودات شده است.سرب يکي ازفلزات سنگين است که به دليل استفاده گسترده در صنعت به يک ماده آلوده کننده محيطي تبديل شده که مي‌تواند اثرات زيانباري روي سلامتي انسان داشته باشد (جيوبيري وهمکاران3، 1997؛کمبرلي،41997).سرب ميزان محيطي هورمونهاي تيروئيدي و ميزان پايه اي آنها را تغيير مي دهد(گوستافسون وهمکاران، 51989).همچنين محققان نشان دادند که تماس مزمن با سرب باعث هيپوتيروئيديسم مي شود(بنوواکوکورن، 20006).
گياهان در طول تاريخ به طرق مختلفبر زندگي انسان اثر گذاشته واثرات حفاظتي وپيشگيري کننده آنها درمهار بيماريهاي خاص به اثبات رسيده وروز به روز افزايش مي يابد. اين خاصيت اغلب به‌علت وجود تركيبات آنتي اكسيداني در گياهان از جمله ويتامينC، ويتامينB ، كاروتنوئيدها، ليكوپن‌ها و فلاونوئيدهايي مي‌باشد كه موجب جلوگيري از آسيب‌هاي ناشي از راديكال‌هاي آزاد مي‌شوند(ميتراوهمکاران7 ،1998 ؛سان8 ،2000؛ ينگ 9وهمکاران ،2001).
بسياري از اين تركيبات داراي اثرات پيشگيري كننده بوده و مي‌توانند در برخي جوامع با احتمال زياد در مهار بيماري‌هاي خاص مورد استفاده قرارگيرند (يوسپا،200010).
گياه شنگ از جمله مهمترين گياههان دارويي درطب سنتي ايران مي باشد.واثرات آنتي اکسيداني(حاجي محمودي وهمکاران11، 2012) درمان خونريزيهاي گوارشي(سينگ12، 2008)،قابض وترميم کننده پوستدر مورد اين گياه به اثبات رسيدهاست(گوارا13، 2003).
.
در اين ميان آنچه که از اهميت زيادي برخوردار بوده وتا کنون مورد بررسي قرار نگرفته است اثر حفاظتي عصاره شنگ (Tragopogon pratensis) بر رفع مسموميت ناشي ازسرب درتغييرات غلظت هورمونهاي تيروئيدي T3 T4 TSHدرموش‌ صحرايي نرمي باشد.
دراين پژوهش هورمونهاي T3 T4 TSHبه عنوان مهمترين هورمورنهاي بدن انسان مورد برررسي قرار گرفته وسپس اثر عصاره گياه شنگ وسرب را نيز بر تغيير غلظت اين هورمونها بررسي کرده ايم که نتايج در مجموع بيانگر مسير روشني است که بر اساس آن در آينده مي توان ارتباط گياهان دارويي را با برخي از بيماريها مشخص نمود ودر درمان بسياري از بيماريها از گياهان بهره جست.
1-2. بيان مسأله
تيروئيديکي از غدد درون‌ريز خيلي مهم موجودات زنده است که تقريباً همه اعمال بدن را تنظيم مي‌کند (کاروهمکاران14،2002).هورمونهاي تيروئيدي در تنظيم هزاران فعاليت بدن ازجمله تکوين،رشدومتابوليسم نرمال به‌ويژه در طي تکوين جنين،متابوليسم ليپيد،کربوهيدرات،هدايت پيام عصبي،مصرف اکسيژن وتوليدمثل ضروري هستند(مولر15،2011). حفظ هموستاز بدن نکته کليدي در سلامت انسان به شمار مي رود که توسط عوامل متعددي بويژه محور هورموني هيپوفيز- تيروئيدکنترل مي شود.به طوري که کم کاري وپر کاري تيروئيد ضمن اختلال در سلامت بدن،هزينه هاي زيادي را بر بيمارتحميل مي کند.که در بسياري از مواردامکان جبران آن وجود ندارد(حسيني وهمکاران16، 2010).تيروئيد از غدد درون ريز نسبتا درشت بدن مهره داران است. محل قرار گيري آن در جلوي گردن بين غضروف درقي (cricoid)و فرورفتگي سوپراسترنال درست درزير برجستگي حنجره قرار گرفته وتا جلوي ناي(تقريبا حلقه 5و6)ادامه يافته است (لمر وديويد، 172005، يالسين واوزان18،2006).غدهتيروئيد شامل سه مشتق هورموني يعني تترايدوتيرونين T)يا تيروکسين) ،تري يدوتيرونين(T) وتري يدوتيرونين معکوس (rT) مشتق شده از اسيد آمينه تيروزين ميباشد(مولر وهمکاران19، 2011).
هورمون محرک تيروئيدTRHکه از هسته پاراونتريکولار هيپوتالاموس آزاد ميشود بر روي غده هيپوفيزقدامي اثر گذاشته وباعث ترشح TSH مي گردد(حسيني وهمکاران20، 2010، ملمد21، 2011، هال و گايتون22، 2005) هورمونهايT3 وT4 نيزتحت تاثير TSHترشح مي شوند(کوپر وهمکاران23، 1983).هورمونهاي تيروئيد با تحريک روند رونويسي از تعداد بيشماري از ژنها،توليد مقادير زيادي از آنزيمها،پروتئينهاي ساختماني وناقل را تشديد نموده ومتابوليسم پايه را افزايش مي دهند(ميلر وهمکاران24، 1975، برن وهمکاران25، 1998)
ازگذشته هاي دور تا به امروز از گياهان مختلف جهت درمان انواع بيماريها استفاده مي گردد با پيشرفت علم وتکنولوژي آزمايشهاي مختلفي بر روي گياهان صورت گرفت تا اثرات شفا بخش گياهان واثر ويژه هر گياه بر بافت واندام خاص مشخص شود.گزارشات حاکي از آن است که مصرف گياهان باعث پيشرفت سلامتي وکاهش بيماري مي گردد که به علت انواع گوناگون ترکيبات شيميايي گياهي با خصوصيت آنتي اکسيداني موجود درعصاره آنها ميباشد(ليکو، 2004).امروزه با توجه به روند افزايشي بيماريها ،از يک سو واثرات سوء استفاده از داروهاي شيميايي از سوي ديگر سبب شده است که محققان زيادي در صدد دستيابي به داروهايي موثرتر وکم هزينه تر براي بيماران برآيند.
بر اين اساس تحقيقات زيادي بر روي گياهان صورت گرفته است. به همين ترتيب امروزه نسبت تعداد داروهاي گياهي رسمي مورد استفاده در درمان بيماريها در مقايسه با تعداد کل داروهاي رسمي در جهان در حال فزوني است اين نسبت در کشورهايي همچون چين وهند با حدود بيش از 70درصد دربالاترين مقدار ودرکشورهايي همچون آمريکا با حدود20 درصددر حد پاييني قرار دارد(صديقي وهمکاران26، 2004)(کاليکستو27،2000). متاسفانه اين نسبت در ايران در حد بسيار پاييني است بطوريکه در دهه 1370-1380 کمتر از 1درصد ودر حال حاظر در حدود 5درصداست (آزادبخت وهمکاران28، 2003) (باقري و همکاران29، 2005).
در دهه هاي اخير ،آنتي اکسيدانت درماني به ويژه گياه درماني به طور گسترده اي براي پيشگيري از وقوع بسياري از بيماري ها از جمله بيماري هاي تيروئيدي مانند هايپوتيروئيديسم وهايپرتيروئيديسممورد بررسي قرار گرفته است.از جمله گياهان مهمي که به دليل وجود ترکيبات ويژه خود در درمان بسياري از بيماريها مورد استفاده قرار ميگيرد گياه شنگ

Author: y7oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *