پایان نامه رایگان درباره گروه کنترل

دانلود پایان نامه

چکیده:
مقدمه: حفظ هوموست ازبه وسیله عوامل متعدد ی به ویژه محور هورمونی هیپوفیزی تیروئیدی کنترل میشود. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تجویز عصاره گیاه شنگ (Tragopogon Pratensis) از خانواده کمپوزیته روی غلظت هورمونهای این محور است.
روش‌کار: در این مطالعهی تجربی از 36 سر موش صحرایی نر در 6 گروه 6 سری شامل گروه‌های 1)کنترل، 2)سرب و 3) و 4) و 5)سرب تحت تیمار با عصاره گیاه شنگ (دوزکم mg/kg200 دوز متوسط mg/kg400 و دوز زیاد mg/kg800) و 6) گروه شاهد مثبت با عصاره گیاه شنگ(دوز زیاد mg/kg800) استفاده شد. دادههای هر آزمون با کمک آزمون آماری آنالیز ANOVA و سپس آزمون توکی تحت مقایسه و بررسی قرار گرفتند.
واژههای کلیدی:
سرب، هورمون های تیروئید،T3,T4,TSH، موش صحرایی، عصاره هیدروالکلی، شنگ، ‌Tragopogonpratensis
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل اول
کلیات تحقیق 1
1-1. مقدمه 2
1-2. بیان مسأله 5
1-3. مهمترین منابع آلودگی های سرب 10
1-4. منابع وراه های مواجه با سرب: 10
1-5. اثر سرب بر انسان: 11
1-6. اثر سرب بر بالغین: 11
1-7. اهداف تحقیق 13
1-7-1.هدف کلی 13
1-7-2.اهدف جزئی 13
1-8. فرضیات تحقیق 14
1-9. پرسشهای تحقیق 14
1-10.اهمیت مطالعاتی 15
1-11.حدود مطالعاتی 15
1-12.تعریف اصطلاحات 16
1-13. محدودیت ها 17
فصل دوم
2-1. ادبیات تحقیق 19
2-1-1. دستگاه غدد درون ریز 19
2-2. بافت شناسی غده تیرویید 21
2-3. جنین شناسی غده تیرویید 23
2-4. مکانیسم سنتز هورمون (TSH) تیروتروپین وتنظیم آن 24
2-4-1. تنظیم هومون تیروتروپین TSH 26
2-5. ذخیره سازی وآزاد سازی هورمونهای تیروئید 27
2-6. اثرات هورمونهای تیروئید 30
2-7. مشخصات گیاه 33
2-8. ساختار شیمیایی موجود در گیاه شنگ 33
2-9. خواص درمانی گیاه شنگ 34
2-10. پیشینه تحقیق: 35
فصل سوم
3-1. مکان آزمایش: 42
3-2. اتاق حیوانات 43
3-3. مواد مصرفی 43
2-4 .لیست دستگاه های مورد استفاده 44
3-5. نحوه کار با دستگاه روتاری 45
3-6. حیوانات مورد آزمایش 46
3-7. شرایط نگهداری 46
3-8. تهیه گیاه وعصاره گیری 48
3-8-1. جمع آوری گیاه وخشک کردن: 48
3-8-2. عصاره گیری گیاه شنگ: 48
3-8-4. روش تهیه دوز مصرفی از عصاره 49
3-8-5. تهیه الکل 80 درجه 49
3-9. روش انجام خون گیری 49
3-10. روش خون گیری از قلب باز وتهیه سرم 50
3-11. روش سنجش هورمونها 52
3-13. ملاحظات اخلاقی 52
فصل چهارم
4-1. بررسی وزن موشهای صحرایی نر در هفته ششم انجام تجربیات 54
4-1-1. آنالیز دادههای وزن در گروه‌ها نسبت به گروه کنترل 54
4-2. آنالیز سطح سرمی T3در موشهای صحرایی نر نژاد ویستار 56
4-3. آنالیز دادههای سطح سرمی T4در موشهای صحرایی نر نژاد ویستار 58
4-4. آنالیز دادههای سطح سرمی TSHدر موشهای صحرایی نر نژاد ویستار 60
4-5. بحث 63
4-6. نتیجه گیری 68
4-7. پیشنهادات 69
منابع و ماخذ 70
فهرست اشکال
عنوان شماره صفحه
شکل (2-1) نمایی از غده تیروئید
شکل (2-2) عضلات استرنوماستید
شکل (3-5) فرمول ساختار تری یدو تیرونین
شکل (3-4) فرمول ساختار تیروکسین
شکل (3-5) ساختار هورمون TSH
شکل (3-6) تنظیم فید بکی هورمونهای تیروئید
شکل (3-7) مکانیسم ساخته شدن T3 وT4
شکل (3-8) مراحل سنتز هورمونهای تیروئید
شکل (3-10) شنگTragopogon pratensis
شکل (3-1) دستگاه روتاری، جهت بدست آوردن عصاره خالص گیاه
شکل (3-2) دستگاه روتاری
شکل (3-3) دستگاه سانترفیوژ، برای جدا کردن سرم خون
شکل (3-4) ترازوی دیجیتال، برای توزین دقیق مواد وگیاه
شکل (3-5) عصاره شنگ
شکل (3-6) نحوه باز کردن قفسه سینه
شکل (3-7) نحوه خونگیری از قلب باز
فهرست نمودار
عنوان شماره صفحه
نمودار(4-1) مقایسه وزن موش‌ها در گروه‌های مورد آزمایش 55
نمودار (4-2) تغییرات سطح سرمی هورمون T3 57
نمودار (4-3) تغییرات سطح سرمی هورمون T4 59
نمودار (4-4) تغییرات سطح سرمی هورمون TSH 61
فهرست نمودار
عنوان شماره صفحه
جدول (4-1) مقایسه وزن گروههای تحت مطالعه با گروه کنترل 54
جدول (4-2) آنالیز دادههای سطح سرمی هورمون T3 56
جدول (4-3) آنالیز دادههای سطح سرمی T4 جدول (4-4) آنالیز دادههای سطح سرمی TSH 58
جدول (4-4) آنالیز دادههای سطح سرمی TSH 60
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1. مقدمه
غده تیروئید و هورمون‌هایآن در تنظیم هزاران فعالیت بدن ضروری هستند(مولر، 12011).تنظیم این هورمونها در بدن یکی از اساسی ترین اعمال فیزیولوژیکی بدن می باشد.مطالعات انجام شده نشان می دهد که تغییردر سطحنرمال این هورمون‌ها موجبناهنجاری‌های فیزیولوژیکی مانندهایپوتیروئیدیسم وهایپرتیروئیدیسم می‌شود. که به دلیل اهمیت این عضو در انسان مورد توجه محققان وپژوهشگران زیادی قرار گرفته است.(کار وهمکاران22002)
امروزه با پیشرفت کشورها وصنعتی شدن جوامع ودر نتیجه ایجاد زندگی ماشینی وهوای آلوده صنعتی موجب ورود مواد سمی خطر ناکی همچون سرب،به محیط زیست واثرات نامطلوب آن بر سیستم فیزیولوژیک بدن واعمال ارگانهای مختلف بدن در نتیجه به خطر افتادن حیات انسان وسایر موجودات شده است.سرب یکی ازفلزات سنگین است که به دلیل استفاده گسترده در صنعت به یک ماده آلوده کننده محیطی تبدیل شده که می‌تواند اثرات زیانباری روی سلامتی انسان داشته باشد (جیوبیری وهمکاران3، 1997؛کمبرلی،41997).سرب میزان محیطی هورمونهای تیروئیدی و میزان پایه ای آنها را تغییر می دهد(گوستافسون وهمکاران، 51989).همچنین محققان نشان دادند که تماس مزمن با سرب باعث هیپوتیروئیدیسم می شود(بنوواکوکورن، 20006).
گیاهان در طول تاریخ به طرق مختلفبر زندگی انسان اثر گذاشته واثرات حفاظتی وپیشگیری کننده آنها درمهار بیماریهای خاص به اثبات رسیده وروز به روز افزایش می یابد. این خاصیت اغلب به‌علت وجود ترکیبات آنتی اکسیدانی در گیاهان از جمله ویتامینC، ویتامینB ، کاروتنوئیدها، لیکوپن‌ها و فلاونوئیدهایی می‌باشد که موجب جلوگیری از آسیب‌های ناشی از رادیکال‌های آزاد می‌شوند(میتراوهمکاران7 ،1998 ؛سان8 ،2000؛ ینگ 9وهمکاران ،2001).
بسیاری از این ترکیبات دارای اثرات پیشگیری کننده بوده و می‌توانند در برخی جوامع با احتمال زیاد در مهار بیماری‌های خاص مورد استفاده قرارگیرند (یوسپا،200010).
گیاه شنگ از جمله مهمترین گیاههان دارویی درطب سنتی ایران می باشد.واثرات آنتی اکسیدانی(حاجی محمودی وهمکاران11، 2012) درمان خونریزیهای گوارشی(سینگ12، 2008)،قابض وترمیم کننده پوستدر مورد این گیاه به اثبات رسیدهاست(گوارا13، 2003).
.
در این میان آنچه که از اهمیت زیادی برخوردار بوده وتا کنون مورد بررسی قرار نگرفته است اثر حفاظتی عصاره شنگ (Tragopogon pratensis) بر رفع مسمومیت ناشی ازسرب درتغییرات غلظت هورمونهای تیروئیدی T3 T4 TSHدرموش‌ صحرایی نرمی باشد.
دراین پژوهش هورمونهای T3 T4 TSHبه عنوان مهمترین هورمورنهای بدن انسان مورد برررسی قرار گرفته وسپس اثر عصاره گیاه شنگ وسرب را نیز بر تغییر غلظت این هورمونها بررسی کرده ایم که نتایج در مجموع بیانگر مسیر روشنی است که بر اساس آن در آینده می توان ارتباط گیاهان دارویی را با برخی از بیماریها مشخص نمود ودر درمان بسیاری از بیماریها از گیاهان بهره جست.
1-2. بیان مسأله
تیروئیدیکی از غدد درون‌ریز خیلی مهم موجودات زنده است که تقریباً همه اعمال بدن را تنظیم می‌کند (کاروهمکاران14،2002).هورمونهای تیروئیدی در تنظیم هزاران فعالیت بدن ازجمله تکوین،رشدومتابولیسم نرمال به‌ویژه در طی تکوین جنین،متابولیسم لیپید،کربوهیدرات،هدایت پیام عصبی،مصرف اکسیژن وتولیدمثل ضروری هستند(مولر15،2011). حفظ هموستاز بدن نکته کلیدی در سلامت انسان به شمار می رود که توسط عوامل متعددی بویژه محور هورمونی هیپوفیز- تیروئیدکنترل می شود.به طوری که کم کاری وپر کاری تیروئید ضمن اختلال در سلامت بدن،هزینه های زیادی را بر بیمارتحمیل می کند.که در بسیاری از مواردامکان جبران آن وجود ندارد(حسینی وهمکاران16، 2010).تیروئید از غدد درون ریز نسبتا درشت بدن مهره داران است. محل قرار گیری آن در جلوی گردن بین غضروف درقی (cricoid)و فرورفتگی سوپراسترنال درست درزیر برجستگی حنجره قرار گرفته وتا جلوی نای(تقریبا حلقه 5و6)ادامه یافته است (لمر ودیوید، 172005، یالسین واوزان18،2006).غدهتیروئید شامل سه مشتق هورمونی یعنی تترایدوتیرونین T)یا تیروکسین) ،تری یدوتیرونین(T) وتری یدوتیرونین معکوس (rT) مشتق شده از اسید آمینه تیروزین میباشد(مولر وهمکاران19، 2011).
هورمون محرک تیروئیدTRHکه از هسته پاراونتریکولار هیپوتالاموس آزاد میشود بر روی غده هیپوفیزقدامی اثر گذاشته وباعث ترشح TSH می گردد(حسینی وهمکاران20، 2010، ملمد21، 2011، هال و گایتون22، 2005) هورمونهایT3 وT4 نیزتحت تاثیر TSHترشح می شوند(کوپر وهمکاران23، 1983).هورمونهای تیروئید با تحریک روند رونویسی از تعداد بیشماری از ژنها،تولید مقادیر زیادی از آنزیمها،پروتئینهای ساختمانی وناقل را تشدید نموده ومتابولیسم پایه را افزایش می دهند(میلر وهمکاران24، 1975، برن وهمکاران25، 1998)
ازگذشته های دور تا به امروز از گیاهان مختلف جهت درمان انواع بیماریها استفاده می گردد با پیشرفت علم وتکنولوژی آزمایشهای مختلفی بر روی گیاهان صورت گرفت تا اثرات شفا بخش گیاهان واثر ویژه هر گیاه بر بافت واندام خاص مشخص شود.گزارشات حاکی از آن است که مصرف گیاهان باعث پیشرفت سلامتی وکاهش بیماری می گردد که به علت انواع گوناگون ترکیبات شیمیایی گیاهی با خصوصیت آنتی اکسیدانی موجود درعصاره آنها میباشد(لیکو، 2004).امروزه با توجه به روند افزایشی بیماریها ،از یک سو واثرات سوء استفاده از داروهای شیمیایی از سوی دیگر سبب شده است که محققان زیادی در صدد دستیابی به داروهایی موثرتر وکم هزینه تر برای بیماران برآیند.
بر این اساس تحقیقات زیادی بر روی گیاهان صورت گرفته است. به همین ترتیب امروزه نسبت تعداد داروهای گیاهی رسمی مورد استفاده در درمان بیماریها در مقایسه با تعداد کل داروهای رسمی در جهان در حال فزونی است این نسبت در کشورهایی همچون چین وهند با حدود بیش از 70درصد دربالاترین مقدار ودرکشورهایی همچون آمریکا با حدود20 درصددر حد پایینی قرار دارد(صدیقی وهمکاران26، 2004)(کالیکستو27،2000). متاسفانه این نسبت در ایران در حد بسیار پایینی است بطوریکه در دهه 1370-1380 کمتر از 1درصد ودر حال حاظر در حدود 5درصداست (آزادبخت وهمکاران28، 2003) (باقری و همکاران29، 2005).
در دهه های اخیر ،آنتی اکسیدانت درمانی به ویژه گیاه درمانی به طور گسترده ای برای پیشگیری از وقوع بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های تیروئیدی مانند هایپوتیروئیدیسم وهایپرتیروئیدیسممورد بررسی قرار گرفته است.از جمله گیاهان مهمی که به دلیل وجود ترکیبات ویژه خود در درمان بسیاری از بیماریها مورد استفاده قرار میگیرد گیاه شنگ

Author: y7oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *