منابع و ماخذ مقاله رقيق، لسيتين، مني

دانلود پایان نامه

با منشا گياهي) براي انجماد مني گاوهاي كوهان دار اروپايي استفاده كرد و گزارش نمود که هيچ اختلاف معني‌داري از نظر جنبايي، كيفيت و مورفولوژي اسپرم در بين دو نمونهي رقيق شده، يافت نشد. اگر چه، كاهش معنيداري در نمونههاي مني رقيق شده با رقيق كننده گياهي از نظر سلامت آكروزوم، سلامت غشا و تعداد اسپرمهاي زنده وجود داشت. وان واگتندونک و همکاران نتايج باروري با استفاده از اسپرم منجمد شده با رقيق کنندههاي بر پايهي زرده تخم مرغ و لسيتين سويا را در گاو با هم مقايسه کردند. نرخ عدم بازگشت به فحلي در طي 56 روز براي ارزيابي در نظر گرفته شد. نتايج اين تحقيق نشان داد که نرخ عدم بازگشت به فحلي گاوهاي تلقيح شده با اسپرم منجمد شده با رقيق کننده حاوي لسيتين سويا پايينتر است، که حضور گلبولهاي چربي در زرده تخممرغ را يك عامل منفي بر باروري اسپرمهاي منجمد شده با اين نوع رقيق كنندهها گزارش نمودند (ورمس و همکاران، 1995). آيرس و همکاران(2003) در يك گزارش اعلام کردند كه اسپرمهاي موجود در نمونه مني رقيق شده بوسيله لسيتين سويا، داراي تحرك بالاتري در مقايسه با اسپرمهاي موجود در نمونه مني رقيق شده به وسيله زرده تخم مرغ بود. همچنين فراسنجههاي آزمايشگاهي مانند حالت آكروزومي، زندهماني و ظرفيت اتصال به زوناپلوسيدا در بين دو گروه تفاوت معنيداري نداشت. در اين تحقيق مشاهده شد كه اسپرماتوزواي موجود در مني رقيق شده بهوسيله رقيق كننده حاوي زرده تخم مرغ پس از فرايند انجماد- ذوب تمايل شديدي دارند كه از ناحيه سر به هم بچسبند كه اين خصوصيت از نظر باروري مطلوب نيست، در حالي كه در اسپرمهاي موجود در مني رقيق شده با لسيتين سويا اين خصوصيت مشاهده نشد.
فوکويي و همکاران سال 2008، مطالعهاي روي باروري گوسفندان تلقيح شده با اسپرم منجمد شده با رقيق کنندهي بر پايهي لسيتين سويا (آندرومد) و بر پايهي زردهي تخم مرغ و BSA انجام دادند. آنها گزارش کردند که اختلاف معني‌داري بين رقيق کنندههاي داراي زردهي تخم مرغ (5/64%) يا BSA (6/58%) و رقيق کنندهي آندرومد(7/56%) وجود نداشت. همچنين آنها گزارش کردند که نرخ برهزايي نيز تفاوت معنيداري بين اسپرمهاي تلقيح شده از سه رقيق کننده نداشت. بکساگليا و همکاران(2009) در پژوهشيروي انجماد اسپرم سگ با 04/0% لسيتين در محيط رقيق کننده انجام دادند و گزارش کردند که تفاوت معنيداري در تحرک اسپرم بعد از انجماد با رقيق کنندهي بر پايهي زرده تخم مرغ و لسيتين سويا وجود نداشت. همچنين در مطالعهاي ديگر بر اسپرم سگ نشان داده شد که سرد کردن اسپرم در 5 درجه سانتيگراد و ذخيرهي آن تا مدت 4 روز در محيط رقيق کنندهي داراي 04/0% لسيتين بهتر از محيط داراي زرده تخم مرغ از اسپرم محافظت کرده و ميزان اسپرم متحرک بيشتر و اسپرم ظرفيتدار شدهي کمتري نسبت به محيط داراي زردهي تخم مرغ دارد(بکاگليا و همکاران 2009). رد و همکاران (2009) مطالعهاي روي جايگزيني زردهي تخم مرغ با لسيتين سويا براي انجماد اسپرم انسان انجام دادند. آنها از 1% لسيتين سويا در محيط رقيق کننده استفاده کردند و نتايج آنها نشان داد که اختلاف معنيداري در مورفولوژي و سلامت اسپرم بعد از انجماد بين اين دو رقيق کننده وجود نداشت.
گيل و همکاران نيز در سال 2003 نشان دادند که بايوکسل در مقايسه با رقيق کنندههاي حاوي زرده و شير اختلاف معني داري در جنبايي و خصوصيات حرکتي پس از انجماد- ذوب ايجاد نميکند. همچنين بهبود معني دار درصد آبستني و بره زايي در ميشهاي تلقيح شده با اسپرمهاي منجمد شده با رقيق کننده بيوکسل در مقايسه با رقيق کنندههاي حاوي شير گزارش نمودند. فروزانفر و همکاران در مطالعهاي روي انجماد اسپرم قوچ با جايگزيني زرده تخم مرغ با لسيتين سويا گزارش کردند که 1% لسيتين سويا ميتواند جايگزين زردهي تخم مرغ در رقيق کنندهي مني قوچ شود. کامنتا و همکاران (2011) گزارش کردند که جنبايي کل و پيشرونده اسپرم سگ در رقيق کننده مني داراي 8/0 درصد لسيتين همراه با کاتالاز در طي 8 روز سرد سازي، در مقايسه با رقيق کننده مني حاوي 20 درصد زرده تخم مرغ بالاتر بود. گيل و همکاران در سال 2000 در پژوهشي روي اسپرم گاو گزارش دادند که رقيق کننده تجاري بيوسيفاس- پلاس با منشا لسيتين در مقايسه با محيط تريلاديل که حاوي زردهي تخم مرغ است، در تمام خصوصيات جنبايي بالاتر بود. هم چنين در پژوهش توسط موسي و همکاران (2002)، ويژگيهاي جنبايي اسپرم گاو در بيوسيفاس- پلاس بالاتر از تريلاديل بود. در پژوهش پاپا و همکاران (2011) روي انجماد مني اسب با رقيق کنندههاي داراي سطوح مختلف لسيتين و زردهي تخم مرغ، نشان دادند که محيط داراي لسيتين ميتواند جايگزين بهتري براي زرده تخم مرغ در رقيق کننده مني اسب باشد.
ويک و همکاران سال 2012 در مطالعهاي براي بهبود حفظ انجمادي اسپرم گربه با استفاده از رقيق کنندههاي داراي مواد شيميايي تعريف شده و مشخص (لسيتين سويا)، گزارش کردند که استفاده از اين رقيق کنندهها سبب کاهش تنوع و تغيير45 در رقيق کننده و خطر انتقال بيماريها در مقايسه با رقيق کنندههاي بر پايه زرده تخم مرغ يا تجاري ميشود. هم چنين باعث بهبود معني دار جنبايي و وضعيت ظرفيت دار شدن (الگوي F) اسپرم گربه پس از انجماد- ذوب، در مقايسه با رقيق کننده بر پايه زرده تخم مرغ شد. ويدال و همکاران(2012) در مطالعهاي روي جايگزيني منابع حيواني (شير پس چرخ) با منابع گياهي در رقيق کننده مني بز، به بررسي سطوح مختلف لسيتين سويا (04/0، 08/0 و 16/0 درصد) در رقيق کننده بر پايه تريس روي پارامترهاي کيفيت اسپرم، از جمله جنبايي، يکپارچگيغشا، سلامت آکروزوم و فعاليت ميتوکندري پرداخته بودند. آنها گزارش کردند که تفاوت معنيداري در ميان رقيق کنندهها براي يکپارچگيغشاي پلاسمايي و فعاليت ميتوکندري اسپرم بعد از انجماد وجود داشت، به طوريکه رقيق کننده حاوي 08/0 درصد لسيتين سويا سبب بهبود يکپارچگي غشاي پلاسمايي نسبت به ساير سطوح لسيتين سويا شده بود، اما با رقيقکننده حاوي شير پس چرخ تفاوت معني داري نداشت. هم چنين رقيق کنندههاي حاوي لسيتين سويا سبب بهبود درصد اسپرماتوزواي با ميتوکندري فعال نسبت به رقيق کننده بر پايه شير پس چرخ شده بود. بر اساس نتايج به دستآمده، آنها گزارش نمودند کهرقيق کننده حاوي لسيتين سويا به عنوان منبع ليپيد ليپوپروتئين ميتواند يک جايگزين براي منابع حيواني در رقيق کننده براي انجماد مني بز استفاده شود.
همانطور که ذکر شد چندين محصول جديد رقيق كننده بر پايه لسيتين سويا (بايوکسل، آندرومد و بيوسيفوس) توسط کشورهاي اروپايي به بازار مصرف عرضه شده که تمام فرمول آنها ناشناخته ميباشد و هم چنين در بيشتر موارد عملکرد بهتري نشان ندادند. با توجه به هزينه نسبتا بالاي خريد اين رقيق كنندهها يا اسپرم منجمد، لازم است که جهت ساخت فرمول معتبر و کارآمد رقيق كننده درداخل کشور اقدام شود. بنابراين در اين مطالعه، رقيق کنندههاي مختلف مني داراي ترکيب شيميايي مشخص بر پايه سطوح 5/0، 1، 5/1، 2% لسيتين سويا و 10، 15، 17، 20% زرده تخم مرغ براي انجماد مني قوچ نژاد افشاري ارزيابي شد.
2-3-آشنايي اختصاري با سيستم آناليز رايانه اي (CASA)
جهت ارزيابي جنبائي اسپرم خصوصيات و كيفيت مني گونههاي مختلف، روشهاي زيادي شرح داده شده است درحاليكه آزمايشگاههاي تحقيقاتي، بايستي با يك روش يكسان اين پارامترها را ارزيابي كنند.ارزيابي جنبايي اسپرم به طور فردي باعث محدود شدن پيش بيني ميزان باروري اسپرم ميگردد، چون تخمين فردي تحت تاثير ميزان تمرينات آزمايشي و چشمي بوده، به همين دليل پيشبرد متدهاي واقعي، علمي و بدون نظرات شخصي جهت ارزيابي كيفيت مني مهم ميباشد. بررسي خصوصيات اسپرم به كمك سيستم آناليز رايانهاي، عينيت، دقت و كارايي ارزيابيويژگيهاي مختلف سلول اسپرم، مثل جنبايي، شتاب حركت (سرعت حركت براساس زمان) و مرفولوژي سلول و… را بهبود ميبخشد.
سيستم كاسا، سيستمي اتوماتيك و مكانيزه از نظر سختافزاري و نرم افزاري جهت نمايش ديجيتالي تصاوير، پردازش و آناليز درست و دقيق اطلاعات در مورد جنبش46 اختصاصي سلولهاي اسپرم مي باشد.
دانسون و همكاران(1999) گزارش كردند كه تكنولوژي رايانهاي تصويري، تحولي بزرگ در آزمايشات آناليز مني بوده كه در سالهاي اخير استفاده از آن جهت تعقيب مسير حركت اختصاصي اسپرم امكان پذير شده، بطوريكه با اندازه‌گيريهاي تنظيم شده براي هر صد يا چندين صد اسپرم، اطلاعات زيادي در مورد ويژگيهاي مسير حركت مخصوص اسپرم، به طور كمي فراهم مي شود. با استفاده از اين روش سودمند و مناسب، در دور زمان كوتاه، تعداد زيادي از اسپرم ها تعقيب مسير شده و روش آن، متكي بر شناسائي و تعيين سر اسپرم براساس چگالي، تعقيب نقاط مسير حركت سر اسپرم و آناليز مسيرهاي حركتي طي شده از هر اسپرم مي باشد.
اين سيستم مي تواند تغييرات در جنبايي اسپرم را به طور دقيق تعيين و در نتيجه تشخيص تفاوت بين تيمارها در تحقيقات آزمايشگاهي رقيق كنندههاي جديد حفاظت انجمادي، ساير فرآيندهاي فرآوري اسپرم و ارزيابي جنبايي اسپرم جهت آزمايش هاي توليدمثلي را بهبود بخشد.
اندازه گيريهايي كه توسط سيستم كاسا صورت مي گيرد، مي تواند بازتاب صحيحي از كيفيت اسپرم گونههايي باشد كه تا حدودي به هم شبيه اند، ليكن زماني كه شكل يا مورفولوژي اسپرم هاي گونه هاي مختلف، به طور زياد از هم متفاوت باشند، تغييرات و اصلاحات در روش هاي اندازه گيري آن لازم مي باشد.
سيستمهاي پيشرفته آنالايزر رايانه اي اسپرم ، نه تنها اطلاعات را بصورت داده هاي عددي ارائه داده، بلكه ارزيابيهاي آماري را نيز انجام مي دهند. اين سيستم، بطور تجاري در دسترس بوده و ويژگي هاي جنبايي و مرفومتري اسپرم را پي در پي روي فرِم هاي47 ويديويي آناليز و به سرعت درصد جنبايي و جزئيات پارامترهاي جنبايي اسپرم مثلVSL،AMP،VCL، ALH، LIN، STR وVAP را نشان داده كه به طور معمول با روشهاي دستي قابل اندازه‌گيري نيستند.
فصل سوم
مواد و روشها

Author: y7oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *