منابع پایان نامه ارشد درمورد آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه

خلاص نمي شود در مقابل افرادي وجود دارد كه حتي پس از غم انگيز ترين تجارب به حال اوليه بر مي گردند و حتي به جلو مي روند اين موضوع مربوط به قابليت هاي هيجاني است كه اجزاي آن تركيب كننده هوش هيجاني هستند هوش هيجاني به اين صورت فرآيند مقابله را تشريح مي كند :
ابتدا لازم است آنچه را احساس مي كنيم درك كنيم و لذا براي ايجاد ارتباط با احساسات خود به دو طريق كلامي و غير كلامي عمل مي كنيم ، از آن گذشته لازم است احساسات ديگران را نيز درك كنيم و با‌ آنها همدلي كنيم ، بايد بدانيم كه هيجانهادر افكار اولويت ايجاد مي كند ( منجر به وجود آوردن تفكرات خاص مي شوند )‌حافظه را شكل مي دهند ديدگاههاي مختلف حل مسئله خلق مي كنند و خلاقيت را سهولت مي بخشند.
يكي از پديده هاي كه در دهه اخير مورد استقبال زيادي قرار داشته است پديده ي هوش هيجاني بوده است كه دليل اين امر توانايي فرضي هوش هيجاني بالاتر در حل بهتر مسائل ، كاستن از ميزان تعارضات بين آنچه كه انسان احساس مي كند با آنچه كه فكر مي كند با همان تقابل قديمي ” عقل ” و ” دل ” و مشاهده زندگي شاد و موفقيت آميز كساني بود كه تحصيلات عالي برخوردار نيستند ولي به دليل هوش هيجاني بالا به اين خوشبختي دست يافته اند پژوهشهاي متعددي نشان داده كه هوش هيجاني مي تواند سبب افزايش ميزان سلامتي ، رفاه ، ثروت ،‌ موفقيت و عشق و شادي گردد
مولفه هاي هوش هيجاني :
هر چند هوش هيجاني با هوش شناختي IQ ارتباط دارد ولي از لحاظ مفهوم نظري و عملكرد كاملا با آن تفاوت دارد مولفه هاي هوش هيجاني به قرار زير است :
۱- درون فردي : شامل خود شكوفايي به استقلال و خود آگاهي عاطفي
۲- بين فردي : همدلي و مسئوليت اجتماعي
۳- سازگاري : شامل توان حل مسائل و آگاهي به واقعيت
۴- مديريت استرس : شامل كنترل تكانه ها و تحمل فشارها
۵- خلق و خوي : شامل شادكامي و خوش بيني
عوامل هوش هيجاني
۱- خود آگاهي عاطفي ( هيجاني ) (ES) : ميزان آگاهي فرد از احساسات خويش و درك و فهم اين احساسات را بررسي مي كند
۲- جراتمندي (AS) : ابراز احساسات ، باورها ، افكار و دفاع منطقي و مطلوب از حق و حقوق خويشتن را مورد بررسي قرار مي دهد
۳- حرمت نفس (SR): توان خود آگاهي و درك و پذيرش خويش و احترام به خود را بررسي مي كند
۴- خود شكوفايي (SA) : توانايي تشخيص استعدادهاي ذاتي و استعداد انجام دادن كارهايي را كه شخص مي تواند و مي خواهد و از انجام دادن آنها لذت مي برد ، بررسي مي كند .
۵- استقلال(IN) : توانايي خود رهبري به خويشتن داري فكري و عملي و رهايي از وابستگي هاي هيجاني را بررسي مي كند
۶- هم حسي (EM): توان آگاهي از احساسات ديگران و درك و تحسين آن احساسات را بررسي مي كند
۷- مسئوليت اجتماعي (RE) : توانايي فرد را در معرض خود به عنوان عضوي مفيد و سازنده و داراي حس همكاري در گروه اجتماعي خويش را مورد بررسي قرار مي دهد .
۸- روابط ميان فردي (IR) : توانايي ايجاد و حفظ روابط رضايت بخش متقابل كه نزديكي عاطفي ، صميمت و داد و ستد مهرآميز از ويژگيهاي آن است ، بررسي مي كند
۹- آزمون واقعيت (RT): توانايي ارزيابي رابطه بين تجربه عاطفي و عينيت هاي موجود را بررسي مي كند
۱۰- انعطاف پذيري (FI) : توانايي كنار آمدن با هيجان ها ، افكار و رفتارهاي فرد را در شرايط و موقعيت متغيرهاي مختلف بررسي مي كند
۱۱- حل مسئله (PS) : توانايي تشخيص و تعريف مشكلات و خلق و كارست راه حلهاي موثر را مورد مطالعه قرار مي دهد
۱۲- تحمل تنش ها (ST) : توان تحمل فرد را در برابر رويدادهاي ناخوشايند و شرايط تنش زا و هيجان هاي شديد بررسي مي كند
۱۳- كنترل تكانه ها (IC) : توانايي مقاومت فرد را در برابر تنش ها يا وسوسه و كنترل هيجان هاي خويش بررسي مي كند
۱۴- خوش بيني (OP) : توانايي توجه به جنبه هاي روشن تر زندگي و حفظ نگرش مثبت را حتي هنگام وجود احساسات منفي و ناخوشايند مورد بررسي قرار مي دهد
۱۵- نشاط (HA) : توانايي احساس رضايت از زندگي ، احساس رضايت از خود و ديگران ، سرزندگي و ابراز احساسات مثبت را بررسي مي كند . متاسفانه در نظام فعلي ارزشيابي تحصيلي توجه چنداني به اندازه گيري هوش هيجاني در نتيجه تقويت آن در دانش آموزان نمي شود اميد مي رود رويكرد به ارزشيابي كيفي و مقياس هاي كيفي و استفاده از فنون ارزشيابي توصيفي در تدوين برنامه درسي و ارزشيابي تحصيلي در آموزش و پرورش كشور به تدريج به اهميت جنبه هاي غير شناختي هوش در موفقيت تحصيلي دانش آموزان پي برده شود براي اين كارهمانگونه كه جلالي توصيه كرده تهيه و تدوين ابزارهاي لازم جمعيت سنجش هوش هيجاني به منظور برنامه ريزي و هدايت دانش آموزان براي كسب موفقيت بيشتر لازم است لذا پيشنهاد مي شود اين امر در دستور كار وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد .
سنجش براي هوش هيجاني
با فكر كردن به باهوش ترين افرادي كه مي شناسيد احتمالا چند خصيصيه ي بارزشان را به خاطر مي آوريد به احتمال زياد اين افراد با كمترين تلاش بالاترين نمره ها را در مدرسه مي گرفتند آنها شغل هاي خوبي دارند ولي در ارتباط با همكارانشان موفق نيستند و يا اينكه دوستان زيادي دارند ولي در روابط جدي و شخصي شان كند عمل مي كنند از موفق ترين افراد در زندگي شخصي تان نظاره كنيد بي شك دايره ي دوستان اين افراد بزرگ و متنوع است ارتباطات شخصي شان قوي زندگي خانوادگي شان مملو از افتخار و كاميابي است آنها نسبت به ديگران حتي نسبت به كساني كه تازه ملاقات مي كنند علاقه نشان مي دهند آنها رضايت بيشتري از شغل خود دارند ،احترام همسالانشان را بر مي انگيزند و به خاطر خوب انجام دادن مسئوليت شغلشان از سرپرست خود امتياز و ترفيع مي گيرند .
اين افراد داراي عواطف بدون ريا ، احساسات بدون نخوت و اعتماد به نفس عاري از هر خود نمايي است تفاوت بين اين افراد در ميزان IQ كه يا ضريت هوش و چيزي است كه آن را EQ يا هوش هيجاني ناميده مي شود هوش هيجاني شيوه اي پذيرفته شده براي ارزيابي موفقيت يك فرد است شيوه اي كه امروزه در آمريكا روبه گسترش است .
در اندازه گيري هوش هيجاني بيشتر به توان بالقوه انجام كار توجه مي شود تا حاصل كار يعني بيشتر به فرآيند ها توجه داريم تا پيامدها نتايج پژوهشهاي انجام شده در خصوص هوش هيجاني در خارج از كشور نشان داده است كه مدارس موفق هستند كه به ايجاد رابط مناسب بين دانش آموزان ، دانش آموزان و معلمان و دانش آموزان و ساير اعضاي مدرسه كمك مي كند . ( حدابي ۱۳۸۱)
اين نتايج با يافته هاي پژوهش ديگري در خصوص فرهنگ مدرسه در داخل كشور مشابهت دارد ( مغني زادي ۱۳۸۰) دريافته هاي اين پژوهش كه در مقاله اي تحت عنوان : ” ارتقاي فرهنگ مدرسه بنايي براي اصلاح مدرسه در فصلنامه تعليم و تربيت منتشر شده است بر اين نكته تاكيد شده است كه مدرسه صرفا يك سازمان آموزشي نيست بلكه جامعه اي كوچك است كه از طريق فعاليت و مشاركت دانش آموزان خود به عنوان عناصر اصلي بزرگسالان مدرسه سمت و سو و فرهنگ خاص خويش را پيدا مي كند و داراي هويت است ( مغني زاده ۱۳۸۱) با توجه به اهميت هوش هيجاني و تازگي مطالب طرح شده بخشي از مقاله كه در آن تعريف و بررسي پيشينه نظري هوش هيجاني و پيشينه ي مطالعات تجربي هوش غير شناختي و تعريف مختصري از مولفه هاي اصلي هوش هيجاني و اجتماعي و عوامل تشكيل دهنده ي آن ارائه شده است ( جلالي ۱۳۸۱)
جايگاه هيجانات :
در انسان بادامه مغز خوشه اي بادامي شكل از ساختارهاي به هم پيوسته اي است كه د

Author: y7oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *