پایان نامه رایگان درباره تلفن همراه

ر تغییراتغلظت هورمونهای تیروییدی
(T3 T4 TSH)موش صحرایی نرالقا شده با استات سرب.
تعیین اثر تیمار (دوزبالای) عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه شنگ بر تغییرات غلظت هورمونهای تیروییدی
(T3 T4 TSH)موش صحرایی نرالقا شده با استات سرب.
1-8. فرضیات تحقیق
بین مصرف استات سرب و تغییرات غلظت هورمونهای تیرویید موش صحرایی نر ارتباط معنا‌داری وجود دارد.
بین مصرف توامان استات سرب و (دوز کم) عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه شنگ و تغییرات غلظت هورمونهای تیرویید)در موش صحرایی نر ارتباط معناداری وجود دارد.
بین مصرف توامان استات سرب و (دوز متوسط) عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه شنگ و تغییرات غلظت هورمونهای تیروییدیدر موش صحرایی نر ارتباط معناداری وجود دارد.
بین مصرف توامان استات سرب و (دوزبالای) عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه شنگ و تغییرات غلظت هورمونهای تیروییدیT3 T4 TSHدر موش صحرایی نر ارتباط معناداری وجود دارد.
1-9. پرسشهای تحقیق
رابطه بین مصرف استات سرب و تغییرات غلظت هورمونهای تیروییدیT3 T4 TSH موش صحرایی نر چگونه است.
رابطه بین مصرف توامان استات سرب و (دوز کم) عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه شنگ و تغییرات غلظت هورمونهای تیروییدیT3 T4 TSHدر موش صحرایی نرچگونه است
.رابطه بین مصرف توامان استات سرب و (دوز متوسط) عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه شنگ و تغییرات غلظت هورمونهای تیروییدیT3 T4 TSHدر موش صحرایی نرچگونه است
.رابطه بین مصرف توامان استات سرب و (دوز زیاد) عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه شنگ و تغییرات غلظت هورمونهای تیروییدیT3 T4 TSHدر موش صحرایی نرچگونه است
1-10.اهمیت مطالعاتی
از انجا که تا کنون مطالعاتی دررابطه با خواص آنتی اکسیدانی گیاه شنگ بر روی هورمونهای T3 T4 TSH.به عنوان مهمترین هورمورنهای بدن انسان صورت نگرفته است لذا با توجه به اهمیت فیزیولوژیک غده تیروئید اثر حفاظتی عصاره شنگ(Tragopogon pratensis) را بر رفع مسمومیت ناشی از سرب برتغییرات غلظت هورمونهای تیروییدیموش‌ صحرایی نرانجام داده ایم
1-11.حدود مطالعاتی
مطالعه حاظر بر روی موشهای صحرایی نر صورت پذیرفته وبه بررسی اثرات توامگیاه شنگ واستات سرب برسطح سرمی هورمونهای تیروئیدیT3 T4 TSHدر موشهای صحرایی نر می‌پردازد. متغیرهای اصلی مورد بررسی، متغیرهای مستقل تلفن همراه و استرس صوتی و وابسته هورمون‌های T3 T4 TSH می‌باشد.
1-12.تعریف اصطلاحات
الف)سرب:عنصری فلزی و نرم به رنگ سفید مایل به آبی است که فوق العاده سمی می باشد. این عنصربیشترین آلوده کننده محیط است و اثرسوء بر سلامتی انسان وسایر جانداران دارد.
ب)استرس اکسیداتیو:نشانگر عدم تعادل بین تولید وظهور انواع رادیکال آزاد اکسیژن وتوانایی سیستم بیولوژیک برای سم زدایی ویا ترمیم آثار مخرب آنهاست استرس اکسیداتیو به وضعیتی اشاره دارد که توانایی سیستم بیولوزیک برای سمزدایی ویا ترمیم آثار مخرب انواع رادیکالهای آزاد اکسیژن به قدر کافی نباشد،لذا آسیبهای اکسیداتیو به سلول،بافت ارگان های بدن را به دنبال خواهد داشت.
ج)عصاره هیدروالکلی گیاهی: عصاره یکی از اشکال دارویی تهیه شده از قسمت‌های مختلف گیاهان دارویی است که شامل حلال مناسبی است که مواد مفید و موثره گیاه دارویی را در خود حل نموده است. عصاره و اسانس‌های گیاهی در صنایع غذایی به عنوان چاشنی، طعم دهنده، نگهدارنده و آنتی‌اکسیدان استفاده گسترده دارند
د) تیروئید:غده تیروئید بزرگترین غده درون ریز در انسان که نقش آن حفظ هوموستازورشد بدنمیباشد
ر)هورمون T3:هورمون مترشحه غده تیروئید است ودارای ساختمان آمینواسید ید دار است و در سوخت وساز پایه بدن تحریک ساخت پروتئین ها،ورشدنقش دارد
ز)هورمون ،4:(تیروکسین): هورمون مترشحه غده تیروئید است ودارای ساختمان آمینواسید ید دار است و در سوخت وساز پایه بدن تحریک ساخت پروتئین ها،ورشدنقش دارد
د)هورمون TSH:در کنترل عملکرد تیروئید نقش داردوعامل اصلی تعیین نقطه تنظیم در محور تیروئید است
1-13. محدودیت ها
1-این مطالعه در حیطه آندوکرینولوزی،از بررسی تغییرات هورمونی در سطح سرمی انجام گرفته ونتایج در این حیطه قابل بررسی است.
2-به منظور انجام آزمایشات هورمونی از کیت های تشخیصی مورد نیاز است که از این نظر با محدودیت های خاصیروبرو هستیم، لذا در کاربرد وبررسی ها وملاحظات خاصی را باید در نظر داشت.
فصل دوم
مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1. ادبیات تحقیق
2-1-1. دستگاه غدد درون ریز
آناتومی وفیزیولوژی غده تیرویید
غده تیرویید یکی از غدد درون ریزنسبتا درشت بدن مهره داران است. محل قرار گیری آن در جلوی گردن بین غضروف درقی (cricoid)و فرورفتگی سوپراستر نال درست درزیر برجستگی حنجره قرار گرفته وتا جلوی نای(تقریبا حلقه 5و6) ادامه یافته استاین غده پروانه ای شکل از دو لوب مخروطی یا بال مانند تشکیل یافته وهر لوب حدود5سانتی متر طول 3 سانتی متر عرض و2 سانتی متر ضخامت دارد.(لیمر ودیوید66، 2005، یالسین واوزن67، 2006).
شکل (2-1) نمایی از غده تیروئید
مشخص کردن مرز بالا وپایین غده باسطح مهره به دلیل حرکت وموقعیت آن در طول بلع دشوار است. (لیمر ودیوید، 2005، یالسین واوزن، 2006، کیم وهمکاران 2013)
قرار گرفته، وزن طبیعی آن در بالغین 20-15 گرم می باشد. لوب راست تیروئید (sdexter)ولوب چپ (sinister)که توسط تنگه میانی (ایسموس)به هم متصل شده اند.لوب راست معمولاکمی بزرگتر وپر عروق تر از لوب چپ است.گاهی لوبی هرمی شکل به عنوان لوب سوم نیز از تنگه (ایسموس)یا دولوب اصلی بیرون زده واز بخش بالایی تنگه تا سراسر غضروف تیروئید تا استخوان لامی گسترش می یابد. لوب هرمی گاهی به صورت کاملا جدا ویا به دو یا چند بخش تقسیم میشود.این لوب با نام هرم لالوت نیز شناخته میشود. (لیمر ودیوید68، 2005، یالسین واوزن69، 2006، دورلند70، 2012).
غده تیرویید توسط یک غلاف فیبری نازک به نام کپسول گلاندولا متشکل از دو لایه داخلی وخارجی پوشیده شده است.ته این کپسول رشته ای،تیغه هایی به داخل پارانشیم غده فرستاده وغده را به لوبولهایی تقسیم می کند وحامل رگهای خونی،اعصاب ورگهای لنفاوی هستند(کوئیرا، 2010).
لایه قدامی غده تیروییدبا عضلات انفراهییوئید وقسمت جانبی آن با عضله جناغی-چنبری -پستانی پوشیده شده است که این عضلات به عنوان عضلات استرنوماستید شناخته شده اند(لیمر ودیوید، 2005، یالسین واوزن، 2006).
شکل (2-2) عضلات استرنوماستید
2-2. بافت شناسی غده تیرویید
غده تیرویید از نظر بافت شناسی ازتعداد زیادی فولیکول بسته (آسینیَAcinni )به قطر 100-300 میکرون ساخته شده است (فاوست وهمکاران71، 2002) ودیواره هرفولیکول از یک لایه سلولهای پوششی مکعبی تشکیل شده ودرون فولیکون پر از یک ماده ترشحی موسوم به کلوئید تیروئید پرشده است. تیروئید تنها غده درون ریز است که در آن میزان بالایی از فرآورده ترشحی ذخیره می شود.بعلاوه این تجمع (ذخیره سازی)در خارج از سلولها در (کلوئید فولیگولها )روی می دهد که آن نیز غیرمعمول است در انسان هورمون کافی درون فولیکولها وجود دارد تا بدون ساخت هورمون اضافه نیاز بدن را تا سه ماه تامین کند شکل سلولهای فولیکولی از سنگفرشی تا استوانه ای کوتاه متغیر است،وقطر فولیکولها نیز بسیار متغیر است.اندازه ونماهای سلولی فولیکولی تیروئید براساس کارکرد آنها متفاوت هستند.غدد فعال فولیکولهای بیشتری متشکل از اپیتلیوم استوانه ای کوتاه دارند،غددی که عمدتا از سلولهای فولیکولی سنگفرشی تشکیل شده اند کم کار تلقی می شوند( کوئیرا72، 2010).
سلولهای اپیتلیال فولیکولی دارای مجموعه های اتصالی تیپیک در قسمت راسی خویش هستند وبر روی یک تیغه قاعده ای تکیه دارند.این سلولها اندامک هایی دارند که نشانگر ساخت وترشح فعالانه پروتئین ونیز فاگوسیتوز وهضم هستند.هسته عموما گرد است ودر مرکز سلول قرار دارد.در قاعده سلولها تعداد زیادی ER خشن و در راس آنها (رو به مجرای فولیکول) کمپلکس های گلژی،گرانولهای تر شحی مملو از ماده کلوئیدی،فاگوزومهای بزرگ وتعداد زیادی لیزوزوم قرار دارند.
غشای سلولی قطب (راسی) سلول دارای تعداد متوسطی میکروویلی است.میتوکندریها وسایر حفرات شبکه آندوپلاسمیک خشن در سراسر سیتوپلاسم پراکنده اند.یک نوع سلول درون ریز دیگر،به نام سلول پارافولیکولی یا سلول C یا سلولهای روشن C. Cellor parafolicular cell Clear Cell (فاوست وهمکاران، 2002، کوئیرا، 2010) علاوه بر سلولهای اصلی فولیکولها،وبه میزان کمتر درون تیغه قاعده ای اپیتلیوم فولیکولی یا به صورت خوشه های جداگانه در میان فولیکولها یافت می شود.سلولهای پارا فولیکولی،که از ستیغ عصبی (که به درون ناحیه روده بدوی رویانی مهاجرت می کنند (مشتق می شوند،معمولا تا حدی بزرگتراز سلولهای فولیکولی تیروئید هستند وخاصیت رنگ پذیری کمتری نسبت کمتری نسبت به آنها دارند.آنها حاوی میزان کمتری شبکه آندوپلاسمیک خشن،کمپلکسهای گلژی بزرگ،وتعداد زیادی گرانول کوچک(به قطر 100تا180 نانومتر)حاوی هورمون پلی پپتیدی هستند( کوئیرا، 2010).
سلولهای پارا فولیکولی تنها حدود یک درصد از غده تیروئید انسان را تشکیل می دهندو باقی مانده غدد اولتیموبرانشیال حیوانات پست تر مانند ماهیها،دوزیستان،خزندگان وپرندگان هستند.این سلولها عامل تولید وترشح کلسیتونین(Calcitonin) هستند که یک هورمون پپتیدی 32 اسید آمینه ای با وزن مولکولی حدود 3400 دالتون است و نقش آن اثر بر متابولیسم کلسیم وفسفر می باشد (فاوست وهمکاران، 2002، گایتون، 2006). و از اعمال آن مهار جذب استخوان توسط استئوکلاست ها است.ترشح کلسیتونین با بالا رفتن سطح کلسیم خون آغاز می شود(کوئیرا، 2010).
2-3. جنین شناسی غده تیرویید
در هفته 3-4 حاملگی غده تیروئید در کف حلق وقاعده زبان دراثر تکثیر آندودرم بین تکمه ایمپا وکوپولا در خط وسط ومحل سوراخ کور ظاهر میشود.سپس این جوانه آندودرمی به سمت جلو رشد کرده و مجرای تیروئیدی زبانی (thyroglossal duct) را میسازد این مجرا بعدا از بین می رود.بافت تیروئید در انتهای جوانه شروع به تکثیر کرده ومهاجرت خود را به سمت جلووخط وسط وموقعیت نهایی آن در گردن یعنی جلو استخوان هیئوئید وغضروف تیروئید ادامه میدهد. این نوع تکامل وجود بافت تیروئید نابجا در هر ناحیه از مسیر مهاجرت غده را به خوبی توجیه میکند. همچنین اگر مجرای تیرا گلوسان از بین نرود ودژنره نشود ممکن است بقایای این مجرا کیست های میکروگلوسال را به وجود آورد (پتسکوویتس وهمکاران، 2004).
هورمونهای غده تیرویید وچگونگی سنتز وترشح آنها
غده تیرویید در مجموع سه مشتق هورمونی یعنی تترایدوتیرونین T)یا تیروکسین)3-5-?3-?5،تری یدوتیرونین(T)( 3-5-?3) وتری یدوتیرونین معکوس (rT) 3-?3-?5 را تولید ورها می سازد. در ساختمان این هورمونها ید واسید آمینه تیروزین دخالت دارداین هورمونها اثر عمیقی در افزایش میزان متابولیسم بدن دارند.فقدان کامل ترشح تیرویید معمولا سبب کاهش میزان متابولیسم پایه به میزان 40 تا 50 درصد کمتر از معمول میشود وترشح زیادی آن هم می تواند متابولیسم پایه را 60 تا100 درصدبالاتر ازحد طبیعی ببرد (مولر وهمکاران، 2011).
(2-3) فرمول ساختار تری یدو تیرونین
(3-4) فرمول ساختار تیروکسین
2-4. مکانیسم سنتز هورمون (TSH) تیروتروپین وتنظیم آن
هورمون محرک تیروئید (TSH) یا تیروتروپین یا (htSH)مولکولی گلیکوپروتئینی با وزن مولکولی359/5 دالتون است و توسط سلولهای تیروتروپیک غده هیپوفیز قدامی تولید وترشح میشود(لالی و همکاران، 1995). این مولکول از دو زنجیره آلفا وبتا تشکیل شده است زیر واحد آلفا در hCGگنادوتروپین انسان ،LHجسم زرد وهورمون محرک فولیکولیFSHمشابه

Author: y7oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *