پایان نامه رایگان درباره تلفن همراه

دانلود پایان نامه

ر تغييراتغلظت هورمونهاي تيروييدي
(T3 T4 TSH)موش صحرايي نرالقا شده با استات سرب.
تعيين اثر تيمار (دوزبالاي) عصاره هيدرواتانولي برگ گياه شنگ بر تغييرات غلظت هورمونهاي تيروييدي
(T3 T4 TSH)موش صحرايي نرالقا شده با استات سرب.
1-8. فرضيات تحقيق
بين مصرف استات سرب و تغييرات غلظت هورمونهاي تيروييد موش صحرايي نر ارتباط معنا‌داري وجود دارد.
بين مصرف توامان استات سرب و (دوز کم) عصاره هيدرواتانولي برگ گياه شنگ و تغييرات غلظت هورمونهاي تيروييد)در موش صحرايي نر ارتباط معناداري وجود دارد.
بين مصرف توامان استات سرب و (دوز متوسط) عصاره هيدرواتانولي برگ گياه شنگ و تغييرات غلظت هورمونهاي تيروييديدر موش صحرايي نر ارتباط معناداري وجود دارد.
بين مصرف توامان استات سرب و (دوزبالاي) عصاره هيدرواتانولي برگ گياه شنگ و تغييرات غلظت هورمونهاي تيروييديT3 T4 TSHدر موش صحرايي نر ارتباط معناداري وجود دارد.
1-9. پرسشهاي تحقيق
رابطه بين مصرف استات سرب و تغييرات غلظت هورمونهاي تيروييديT3 T4 TSH موش صحرايي نر چگونه است.
رابطه بين مصرف توامان استات سرب و (دوز کم) عصاره هيدرواتانولي برگ گياه شنگ و تغييرات غلظت هورمونهاي تيروييديT3 T4 TSHدر موش صحرايي نرچگونه است
.رابطه بين مصرف توامان استات سرب و (دوز متوسط) عصاره هيدرواتانولي برگ گياه شنگ و تغييرات غلظت هورمونهاي تيروييديT3 T4 TSHدر موش صحرايي نرچگونه است
.رابطه بين مصرف توامان استات سرب و (دوز زياد) عصاره هيدرواتانولي برگ گياه شنگ و تغييرات غلظت هورمونهاي تيروييديT3 T4 TSHدر موش صحرايي نرچگونه است
1-10.اهميت مطالعاتي
از انجا که تا کنون مطالعاتي دررابطه با خواص آنتي اکسيداني گياه شنگ بر روي هورمونهاي T3 T4 TSH.به عنوان مهمترين هورمورنهاي بدن انسان صورت نگرفته است لذا با توجه به اهميت فيزيولوژيک غده تيروئيد اثر حفاظتي عصاره شنگ(Tragopogon pratensis) را بر رفع مسموميت ناشي از سرب برتغييرات غلظت هورمونهاي تيروييديموش‌ صحرايي نرانجام داده ايم
1-11.حدود مطالعاتي
مطالعه حاظر بر روي موشهاي صحرايي نر صورت پذيرفته وبه بررسي اثرات توامگياه شنگ واستات سرب برسطح سرمي هورمونهاي تيروئيديT3 T4 TSHدر موشهاي صحرايي نر مي‌پردازد. متغيرهاي اصلي مورد بررسي، متغيرهاي مستقل تلفن همراه و استرس صوتي و وابسته هورمون‌هاي T3 T4 TSH مي‌باشد.
1-12.تعريف اصطلاحات
الف)سرب:عنصري فلزي و نرم به رنگ سفيد مايل به آبي است که فوق العاده سمي مي باشد. اين عنصربيشترين آلوده کننده محيط است و اثرسوء بر سلامتي انسان وساير جانداران دارد.
ب)استرس اکسيداتيو:نشانگر عدم تعادل بين توليد وظهور انواع راديکال آزاد اکسيژن وتوانايي سيستم بيولوژيک براي سم زدايي ويا ترميم آثار مخرب آنهاست استرس اکسيداتيو به وضعيتي اشاره دارد که توانايي سيستم بيولوزيک براي سمزدايي ويا ترميم آثار مخرب انواع راديکالهاي آزاد اکسيژن به قدر کافي نباشد،لذا آسيبهاي اکسيداتيو به سلول،بافت ارگان هاي بدن را به دنبال خواهد داشت.
ج)عصاره هيدروالکلي گياهي: عصاره يکي از اشکال دارويي تهيه شده از قسمت‌هاي مختلف گياهان دارويي است که شامل حلال مناسبي است که مواد مفيد و موثره گياه دارويي را در خود حل نموده است. عصاره و اسانس‌هاي گياهي در صنايع غذايي به عنوان چاشني، طعم دهنده، نگهدارنده و آنتي‌اکسيدان استفاده گسترده دارند
د) تيروئيد:غده تيروئيد بزرگترين غده درون ريز در انسان که نقش آن حفظ هوموستازورشد بدنميباشد
ر)هورمون T3:هورمون مترشحه غده تيروئيد است وداراي ساختمان آمينواسيد يد دار است و در سوخت وساز پايه بدن تحريک ساخت پروتئين ها،ورشدنقش دارد
ز)هورمون ،4:(تيروکسين): هورمون مترشحه غده تيروئيد است وداراي ساختمان آمينواسيد يد دار است و در سوخت وساز پايه بدن تحريک ساخت پروتئين ها،ورشدنقش دارد
د)هورمون TSH:در کنترل عملکرد تيروئيد نقش داردوعامل اصلي تعيين نقطه تنظيم در محور تيروئيد است
1-13. محدوديت ها
1-اين مطالعه در حيطه آندوکرينولوزي،از بررسي تغييرات هورموني در سطح سرمي انجام گرفته ونتايج در اين حيطه قابل بررسي است.
2-به منظور انجام آزمايشات هورموني از کيت هاي تشخيصي مورد نياز است که از اين نظر با محدوديت هاي خاصيروبرو هستيم، لذا در کاربرد وبررسي ها وملاحظات خاصي را بايد در نظر داشت.
فصل دوم
مروري بر ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1. ادبيات تحقيق
2-1-1. دستگاه غدد درون ريز
آناتومي وفيزيولوژي غده تيروييد
غده تيروييد يکي از غدد درون ريزنسبتا درشت بدن مهره داران است. محل قرار گيري آن در جلوي گردن بين غضروف درقي (cricoid)و فرورفتگي سوپراستر نال درست درزير برجستگي حنجره قرار گرفته وتا جلوي ناي(تقريبا حلقه 5و6) ادامه يافته استاين غده پروانه اي شکل از دو لوب مخروطي يا بال مانند تشکيل يافته وهر لوب حدود5سانتي متر طول 3 سانتي متر عرض و2 سانتي متر ضخامت دارد.(ليمر وديويد66، 2005، يالسين واوزن67، 2006).
شکل (2-1) نمايي از غده تيروئيد
مشخص کردن مرز بالا وپايين غده باسطح مهره به دليل حرکت وموقعيت آن در طول بلع دشوار است. (ليمر وديويد، 2005، يالسين واوزن، 2006، کيم وهمکاران 2013)
قرار گرفته، وزن طبيعي آن در بالغين 20-15 گرم مي باشد. لوب راست تيروئيد (sdexter)ولوب چپ (sinister)که توسط تنگه مياني (ايسموس)به هم متصل شده اند.لوب راست معمولاکمي بزرگتر وپر عروق تر از لوب چپ است.گاهي لوبي هرمي شکل به عنوان لوب سوم نيز از تنگه (ايسموس)يا دولوب اصلي بيرون زده واز بخش بالايي تنگه تا سراسر غضروف تيروئيد تا استخوان لامي گسترش مي يابد. لوب هرمي گاهي به صورت کاملا جدا ويا به دو يا چند بخش تقسيم ميشود.اين لوب با نام هرم لالوت نيز شناخته ميشود. (ليمر وديويد68، 2005، يالسين واوزن69، 2006، دورلند70، 2012).
غده تيروييد توسط يک غلاف فيبري نازک به نام کپسول گلاندولا متشکل از دو لايه داخلي وخارجي پوشيده شده است.ته اين کپسول رشته اي،تيغه هايي به داخل پارانشيم غده فرستاده وغده را به لوبولهايي تقسيم مي کند وحامل رگهاي خوني،اعصاب ورگهاي لنفاوي هستند(کوئيرا، 2010).
لايه قدامي غده تيروييدبا عضلات انفراهييوئيد وقسمت جانبي آن با عضله جناغي-چنبري -پستاني پوشيده شده است که اين عضلات به عنوان عضلات استرنوماستيد شناخته شده اند(ليمر وديويد، 2005، يالسين واوزن، 2006).
شکل (2-2) عضلات استرنوماستيد
2-2. بافت شناسي غده تيروييد
غده تيروييد از نظر بافت شناسي ازتعداد زيادي فوليکول بسته (آسينيَAcinni )به قطر 100-300 ميکرون ساخته شده است (فاوست وهمکاران71، 2002) وديواره هرفوليکول از يک لايه سلولهاي پوششي مکعبي تشکيل شده ودرون فوليکون پر از يک ماده ترشحي موسوم به کلوئيد تيروئيد پرشده است. تيروئيد تنها غده درون ريز است که در آن ميزان بالايي از فرآورده ترشحي ذخيره مي شود.بعلاوه اين تجمع (ذخيره سازي)در خارج از سلولها در (کلوئيد فوليگولها )روي مي دهد که آن نيز غيرمعمول است در انسان هورمون کافي درون فوليکولها وجود دارد تا بدون ساخت هورمون اضافه نياز بدن را تا سه ماه تامين کند شکل سلولهاي فوليکولي از سنگفرشي تا استوانه اي کوتاه متغير است،وقطر فوليکولها نيز بسيار متغير است.اندازه ونماهاي سلولي فوليکولي تيروئيد براساس کارکرد آنها متفاوت هستند.غدد فعال فوليکولهاي بيشتري متشکل از اپيتليوم استوانه اي کوتاه دارند،غددي که عمدتا از سلولهاي فوليکولي سنگفرشي تشکيل شده اند کم کار تلقي مي شوند( کوئيرا72، 2010).
سلولهاي اپيتليال فوليکولي داراي مجموعه هاي اتصالي تيپيک در قسمت راسي خويش هستند وبر روي يک تيغه قاعده اي تکيه دارند.اين سلولها اندامک هايي دارند که نشانگر ساخت وترشح فعالانه پروتئين ونيز فاگوسيتوز وهضم هستند.هسته عموما گرد است ودر مرکز سلول قرار دارد.در قاعده سلولها تعداد زيادي ER خشن و در راس آنها (رو به مجراي فوليکول) کمپلکس هاي گلژي،گرانولهاي تر شحي مملو از ماده کلوئيدي،فاگوزومهاي بزرگ وتعداد زيادي ليزوزوم قرار دارند.
غشاي سلولي قطب (راسي) سلول داراي تعداد متوسطي ميکروويلي است.ميتوکندريها وساير حفرات شبکه آندوپلاسميک خشن در سراسر سيتوپلاسم پراکنده اند.يک نوع سلول درون ريز ديگر،به نام سلول پارافوليکولي يا سلول C يا سلولهاي روشن C. Cellor parafolicular cell Clear Cell (فاوست وهمکاران، 2002، کوئيرا، 2010) علاوه بر سلولهاي اصلي فوليکولها،وبه ميزان کمتر درون تيغه قاعده اي اپيتليوم فوليکولي يا به صورت خوشه هاي جداگانه در ميان فوليکولها يافت مي شود.سلولهاي پارا فوليکولي،که از ستيغ عصبي (که به درون ناحيه روده بدوي روياني مهاجرت مي کنند (مشتق مي شوند،معمولا تا حدي بزرگتراز سلولهاي فوليکولي تيروئيد هستند وخاصيت رنگ پذيري کمتري نسبت کمتري نسبت به آنها دارند.آنها حاوي ميزان کمتري شبکه آندوپلاسميک خشن،کمپلکسهاي گلژي بزرگ،وتعداد زيادي گرانول کوچک(به قطر 100تا180 نانومتر)حاوي هورمون پلي پپتيدي هستند( کوئيرا، 2010).
سلولهاي پارا فوليکولي تنها حدود يک درصد از غده تيروئيد انسان را تشکيل مي دهندو باقي مانده غدد اولتيموبرانشيال حيوانات پست تر مانند ماهيها،دوزيستان،خزندگان وپرندگان هستند.اين سلولها عامل توليد وترشح کلسيتونين(Calcitonin) هستند که يک هورمون پپتيدي 32 اسيد آمينه اي با وزن مولکولي حدود 3400 دالتون است و نقش آن اثر بر متابوليسم کلسيم وفسفر مي باشد (فاوست وهمکاران، 2002، گايتون، 2006). و از اعمال آن مهار جذب استخوان توسط استئوکلاست ها است.ترشح کلسيتونين با بالا رفتن سطح کلسيم خون آغاز مي شود(کوئيرا، 2010).
2-3. جنين شناسي غده تيروييد
در هفته 3-4 حاملگي غده تيروئيد در کف حلق وقاعده زبان دراثر تکثير آندودرم بين تکمه ايمپا وکوپولا در خط وسط ومحل سوراخ کور ظاهر ميشود.سپس اين جوانه آندودرمي به سمت جلو رشد کرده و مجراي تيروئيدي زباني (thyroglossal duct) را ميسازد اين مجرا بعدا از بين مي رود.بافت تيروئيد در انتهاي جوانه شروع به تکثير کرده ومهاجرت خود را به سمت جلووخط وسط وموقعيت نهايي آن در گردن يعني جلو استخوان هيئوئيد وغضروف تيروئيد ادامه ميدهد. اين نوع تکامل وجود بافت تيروئيد نابجا در هر ناحيه از مسير مهاجرت غده را به خوبي توجيه ميکند. همچنين اگر مجراي تيرا گلوسان از بين نرود ودژنره نشود ممکن است بقاياي اين مجرا کيست هاي ميکروگلوسال را به وجود آورد (پتسکوويتس وهمکاران، 2004).
هورمونهاي غده تيروييد وچگونگي سنتز وترشح آنها
غده تيروييد در مجموع سه مشتق هورموني يعني تترايدوتيرونين T)يا تيروکسين)3-5-?3-?5،تري يدوتيرونين(T)( 3-5-?3) وتري يدوتيرونين معکوس (rT) 3-?3-?5 را توليد ورها مي سازد. در ساختمان اين هورمونها يد واسيد آمينه تيروزين دخالت دارداين هورمونها اثر عميقي در افزايش ميزان متابوليسم بدن دارند.فقدان کامل ترشح تيروييد معمولا سبب کاهش ميزان متابوليسم پايه به ميزان 40 تا 50 درصد کمتر از معمول ميشود وترشح زيادي آن هم مي تواند متابوليسم پايه را 60 تا100 درصدبالاتر ازحد طبيعي ببرد (مولر وهمکاران، 2011).
(2-3) فرمول ساختار تري يدو تيرونين
(3-4) فرمول ساختار تيروکسين
2-4. مکانيسم سنتز هورمون (TSH) تيروتروپين وتنظيم آن
هورمون محرک تيروئيد (TSH) يا تيروتروپين يا (htSH)مولکولي گليکوپروتئيني با وزن مولکولي359/5 دالتون است و توسط سلولهاي تيروتروپيک غده هيپوفيز قدامي توليد وترشح ميشود(لالي و همکاران، 1995). اين مولکول از دو زنجيره آلفا وبتا تشکيل شده است زير واحد آلفا در hCGگنادوتروپين انسان ،LHجسم زرد وهورمون محرک فوليکوليFSHمشابه

Author: y7oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *