پایان نامه با واژگان کلیدی فاعل شناسا

دانلود پایان نامه

ندارند زیرا ما ضرورتا باید در مطالع? ادیان، با جایگزین هایی مواجه شویم. البته کار آکادمیک ما، به گسترش دانش می پردازد و وجود جایگزین ها فی نفسه، ویژگی حقیقی جهان است. نکت? دوم که ارتباط مستقیم تری با نکت? طرح فان در لیو دارد این است که یک پدیدارشناسی آینه ای در برابر صورت های دین نیز می گیرد؛ صورت هایی که انتظار می رود منعکس کنند? ساختار اندیش? دینی بشر باشند. پدیدارشناسی، شیوه ای از نگرش به جهان را به ما عرضه می کند که در یک معنای عام، دینی است. اگر قرار باشد ما دست از شعایر، عرفان، ایمان، خدایان بکشیم، این امر چه پیامدهایی بر هستی ما خواهد داشت؟ عرض? خودآگاهی دینی به طور نسبتا مفصل و واضح، چالشی را بر سر راه “شیوه های” سکولار زیستن به تصویر می کشند. شاید ما بتوانیم بسیاری از الگوهای مشابه در شیوه های سکولار را برای مثال در ناسیونالیسم مدرن بیابیم. اگر چنین باشد، این امر به مشاهده و یافته ای مهم تبدیل می شود و دامن? دین را گسترش می دهد. بنابراین، راهی وجود دارد که بر اساس آن، پدیدارشناسی دین، دینی است. شاید عجیب و غریب باشد که بدون حداقل جدی گرفتن دین، بر روی چنین نظری? ساختاری ای کار کنیم.
موضوع مرتبطی که نیاز به تامل بیشتر دارد نقش همدلی تخیلی در ورود به زندگی دیگران است. چه فاکتورهایی در سرشت انسان وجود دارد که ما را قادر می سازد تعلیق را به کار بندیم؟ دربار? شرایط فهم، ما مطالب بسیاری را نمی فهمیم.
از زمان شروع این کتاب، بیش از نیم قرن و از زمان ظهور اثر کوچک تر فان در لیو به نام درآمدی بر پدیدارشناسی دین261 بیش از 60 سال می گذرد. گرچه، چنان که ملاحظه کردیم، جاهایی هست که در آن ها دوست داریم با فان در لیو وارد بحث شویم، این کتاب نیروی چشمگیر ماندگاری دارد. این کتاب همچنان برای دانشجویان رشت? ما حرف های زیادی برای گفتن دارد و انتقاداتی که می توان بر این کتاب مطرح کرد عمدتا مربوط به دامنه و تاکید است. حتی اگر کسانی هستند که فکر می کنند این کتاب بیش از حد با دین شعایری سنت انتخاب شد? وی می خواند، آن ها این نکته را نیز می توانند دریابند که بخش اعظم کتاب وی، کاملا مستقل از تمام این هاست. افزون بر این، حتی کسانی که بیشتر به طرح ریزی جهان بینی های خاص خود را دارند تا فهم جهان بینی دیگران، باید اهمیت مقوله هایی را که وی به ما ارائه می کند دریابند.
در یک کلام، این کتاب، پنجره های مهمی را به روی ذات و تجلی دین می گشاید و در مطالعات امروزی جهان بینی های دینی و غیردینی، یک اثر کلاسیک باقی خواهد ماند.
نینیان اسمارت
سانتا باربارا، کالیفرنیا
دسامبر 1985م

فهرست منابع
الف. منابع انگلیسی

1. A. Scott Moreau, Evangelical Dictionary of Theology, revised edition, Baker Academic 2001, entry of The Phenomenolgy of Religion.
2. Arivind Sharma, To The things themselves, NewYork, 2001.
3. Bradley L. Herling, A Beginner,s Guide to the Study of Religion, London & New York , 2007.
4. Clive Erricker, “Phenomenological Approaches”, Approaches to the study of Religion Peter Connolly (ed), London , NewYork, 2001.
5. Douglas Allen, “Phenomenology of Religion”, The Encyclopedia of Religion , Mircea Eliade (ed).
6. Eric J. sharpe , ” The study of Religion in Historical perspective” The Routledg componion to the study of Religion, John R. Hinnells, London and New York, 2005.
7. Eric J. sharpe, ” comparative Religion, “The Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade,(ed).
8. G. Waardenburg (1973), Classical Approaches to the Study of Religion, The Hague, Mouton and Co.
9. George Ritzer and Douglas J. Goodman, Sociological Theory (McGraw Hill international edition, 2003), Sixth ed.
10. Ivan Strenski, Thinking about religion, An Historical Introduction to Theories of Religion, Blackwell Publishing Ltd, 2006.
11. James Leland Cox, A Guide to the Phenomenology of Religion, London, 2006.
12. L. H. Jourdan, Comparative Religion: its Genesis and Growth, London & New York, 2003.
13. Merold westphal, “Phenomenology of Religion” , Routledge Encyclopedia.
14. Mircea Eliade, The quest, History and meaning in Religion, Chicago and London.
15. Ninian smart, “Religion , study of “, the New Encyclopedia Britanica.
16. Seymour cain, “study of Religion, History of study” , The Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade, (ed)
17. Thomas Ryba, “phenomennnnology of Religion”. Study of Religion”, Blackwell, (ed).
18. W. Brede. Kristensen, The Meaning of Religion: Lectures in the Phenomenology of Religion, Martinus Nijhoff, 1960.
19. William E. Paden, “Comparative Religion” , The Routledg companion to the study of religion , John R. Hinnells (ed), London and New York, 2005.

ب. منابع فارسی
1. جوادی، محمد اسلم، میرچا الیاده و پدیدارشناسی، ماهنام? معرفت ش 131.
2. خاتمی، محمود، پدیدارشناسی دین، پژوهشگاه فرهنگ و اندیش? اسلامی، تهران 1382.
3. خاتمی، محمود، پدیدارشناسی دین: زمینه ها، مجله قبسات شماره 27.
4. دارتیگ، آندره، پدیدارشناسی چیست؟، مترجم محمود نوالی، انتشارات سمت ، 1384.
5. دانیل پالس، هفت نظریه در باب دین، ترجم? محمد عزیز بختیاری، قم 1381.
6. ریخته گران، محمد رضا، پدیدارشناسی چیست؟، فصلنامه فلسفی، شمار? 2و3، پاییز و زمستان 1380.
7. زروانی، مجتبی، تاریخ و پدیدارشناسی دین?، فصلنامه علمی ـ? پژوهشی ا?من معارف اس?می? ایران، سال دوم، شماره دوم بهار 85..
8. فرامرز قراملکی، احد، روش شناسی مطالعات دینی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1387.

آثار عمومی مورد استناد نویسنده:
کتاب شناسی
C. CLEMEN, Religionsgeschichtliche Bibliographie, 1914-1923.
K. D. SCHMIDT, Bibliographisches Beiblatt der Theologischen Literaturzeitung, from 1922.
O. WEINREICH, Berichte über Allg. Religionswiss. in AR., from 1926.

دایره المعارف ها و فرهنگ ها
ERE. ( Encyclopaedia of Religion and Ethics), 1908 ff.
H. TH. OBBINK, Godsdienstwetenschap, 1920.
RGG. ( Die Religion in Geschichte und Gegenwart2), 1927-32.

منا
بع
A. BERTHOLET, Religionsgeschichtliches Lesebuch2, 1926 ff.
C. CLEMEN, Fontes historiae religionum, from 1920.
H. HAAS, Bilderatlas zur Religionsgeschichte, from 1924.
E. LEHMANN and H. HAAS, Textbuch zur Religionsgeschichte2, 1922.
W. OTTO, Religi?se Stimmen der V?lker.
R. PETTAZONI, Mite e Leggende, from 1948.
Quellen der Religionsgeschichte, published by Gesellschaft der Wiss., G?ttingen.

تاریخ عمومی دین
A. BERTHOLET and E. LEHMANN, Lehrbuch der Religionsgeschichte, 1925 ( 4th Edition, P. D. Chantepie de la Saussaye, Lehrbuch der Religionsgeschichte, cf. infra.).
A. C. BOUQUET, Comparative A Short Outline Religion (Pelican Books), 1950.
C. CLEMEN, etc. Religions of the World, 1931.
J.G. FRAZER, The Golden Bough3, 1911-15 (Abridged Edition, 1923; revised ed. by Th. Gaster, 1959).
M. GORCE and R. MORTIER, Histoire Générale des Religions, 1944 ff.
R. E. HUME, The World’s Living Religions, An Historical Sketch, 1944. Illustreret Religionshistorie, edited by J. Pedersen, 1948.
A. JEREMIAS, Allgemeine Religionsgeschichte3, 1923.
G. Van Der Leeuw, etc., De Godsdiensten der Wereld, 1948.
MANA, Introduction à L’histoire des Religions, since 1944.
G. MENSCHING, Allgemeine Religionsgeschichte, 1949.
F. G. Mooug, History of Religions I2, 1920, II, 1919.
S. REINACH, Orpheus, 1909. Eng. Trans. 1931.
TIELE-S?DERBLOM, Kompendium der Religionsgeschichte6, 1931.

درآمدهایی بر تاریخ و پدیدارشناسی دین
TH. ACHELIS, Abriss der vergleichenden Religionswissenschaft, 1904.
TOR ANDRAE, Die Letzten Dinge, 1940.
K. L. BELLON, Inleiding Tot De Natuurlijke Godsdienstwetenschap, 1948.
K. BETH, Einführung in die vergleichende Religionsgeschichte, 1920.
C. J. BLEEKER, Inleiding Tot Een Phaenomenologie Van Den Godsdienst, 1934; also, Grondlijnen Eener Phaenomenologie Van Den Godsdienst, 1943.
P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, Lehrbuch der Religionsgeschichte1 I, 1887.
R. DUSSAUD, Introduction à l’Histoire des Religions, 1914.

MIRCEA ELIADE, Traité d’Histoire des Religions, 1949, Engl. tr., Patterns In Comparative Religions, 1958.
H. FRICK, Vergleichende Religionswissenschaft, 1928.
J. W. HAUER, Die Religionen, I, 1923.
E. O. JAMES, Comparative Religion, An Introductory and Historical Study, 1938.
F. B. JEVONS, An Introduction to the History of Religions, 1896.
G. Van Der Leeuw, Einführung in die Ph?nomenologie der Religion, 1925.
E. LEHMANN, in: CHANT. I, 1925.
G. MENSCHING, Vergleichende Religionswissenschaft, 1949.
H. TH. OBBINK, De Godsdienst in zyn verschyningsvormen, 1933.
A. SETH PRINGLE-PATTISON, Studies in the Philosophy of Religion, 1930.
N. SOEDERBLOM, The Living God, Basal Forms of Personal Religion, 1933.
C. P. TIELE, Elements of the Science of Religion, 1897.
G. WIDENGREN, Religionens V?rld, Religionsfenomenologiska Studier och Oversikter, 1945.
W. WUNDT, V?lkerpsychologie IV–VI2-3, 1914-20.

مجلات
L’Année Sociologique, from 1898.
Anthropos, Edited by W. Schmidt, from 1906.
AR. (Archiv far Religionswissenschaft), from 1898.
RHR. (Revue de l’Histoire des Religions), from 1880.
SM. (Studi e Materiali di Storia delle Religioni), from 1925.
Zalmoxis, Revue des Etudes Religieuses, edited by M. Eliade, since 1938.
Zeitschrift für Religionspsychologie, Edited by K. Beth, from 1926.

کتاب نامه های خاص ترو مقالات ویژه (به خصوص در دایره المعارف RGG) به فصل های مرتبط ضمیمه شده اند.

ترجم? کتاب ذات و تجلّی دین
بخش اول: موضوع دین

فصل اول: قدرت
فصل دوم: نظریه پردازی دربار? قدرت
فصل سوم: اشیا و قدرت
فصل چهارم: نیرو، هیبت، تابو
فصل پنجم: محیط مقدس: سنگ ها و درختان مقدس
فصل ششم: محیط مقدس: آب و آتش مقدس
فصل هفتم: جهان مقدسِ بالا
فصل هشتم: “جهان به هم پیوست?” مقدس. حیوانات
فصل نهم: اراده و صورت
فصل دهم: صورت مادر
فصل یازدهم: قدرت، اراده، نجات
فصل دوازدهم: منجی

بخش اول: موضوع دین
فصل اول: قدرت
1.آنچه را که علوم مرتبط با دین، موضوع دین در نظر می گیرد در این وضعیت، از نگاه خود دین، عامل فعّال و اصلی یا، در این معنای از کلمه، فاعل شناسایی دین به شمار می آید. به بیان دیگر، انسان دین

Author: mitra4--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *