پایان نامه با واژه های کلیدی رگرسیون، عوامل خطر، رگرسیون لجستیک

دانلود پایان نامه

قطعه به طول ۱۹۱ جفتباز است که فرم وحشی آن (ژنوتیپ CC) توسط آنزیم محدود کننده برش میخورد. پس از هضم آنزیمی قطعات ۱۱۷ و ۷۴ جفت بازی متعلق به ژنوتیپ CC، قطعات ۱۹۱ جفت بازی نمایانگر ژنوتیپ TT و قطعات ۱۹۱، ۱۱۷ و ۷۴ جفت بازی نشاندهنده ژنوتیپ CT هستند (جدول ۳-۴).
جدول۳-۴: قطعات حاصل از هضم آنزیمی برای ژنوتیپ های
چندشکلی ژنتیکی GPX1pro198leu
ژنوتیپ
قطعات (جفت باز)
CC
۷۴، ۱۱۷
CT
۷۴، ۱۱۷، ۱۹۱
TT
۱۹۱
۳-۷- تعیین ژنوتیپ برای چند شکلی SOD1A251G
به منظور تعیین ژنوتیپ این ژن از برنامه PCR طبق جدول ۳-۵ استفاده شد.
جدول۳-۵: برنامه تنظیم شده PCR برای تکثیر ژن SOD1 در ۳۰ سیکل
مرحله
دما (°C)
زمان (ثانیه)
دناتوراسیون اولیه
۹۵
۳۰۰
دناتوراسیون
۹۴
۳۰
اتصال
۵۴
۳۰
طویل شدن
۷۲
۳۰
بسط نهایی
۷۲
۳۰۰
پس از اتمام PCR به ده میکرولیتر از محصول آن ۵/۰ (U5) میکرولیتر آنزیم محدود کننده MspI، ۲ میکرولیتر Tango buffer و ۵/۱۷ میکرولیتر آب استریل اضافه گردید. تیوبها به مدت شانزده و نیم ساعت در انکوباتور با دمای ۳۷ درجه سانتیگراد قرار داده شدند. پس از آن به منظور جمعآوری قطرات از دیواره، تیوبها اسپین شدند.
محصول PCR برای چند شکلی ژنتیکیA251G SOD1 یک قطعه به طول ۳۲۷ جفتباز است که فرم جهشیافته آن (ژنوتیپ GG) توسط آنزیم محدود کننده برش میخورد. پس از هضم آنزیمی قطعات ۳۲۷ جفت بازی متعلق به ژنوتیپ AA، قطعات ۱۲۶ و ۲۰۱ جفت بازی نمایانگر ژنوتیپ GG و قطعات ۳۲۷، ۲۰۱ و ۱۲۶ جفت بازی نشاندهنده ژنوتیپ AG هستند (جدول ۳-۶). پس از طی این مراحل برای ژن SOD1، تعیین ژنوتیپ یک نمونه از ۲۶۲ بیمار حاضر در مطالعه و تعداد سه نمونه از ۲۶۲ نمونه شاهد با موفقیت انجام نشد.
جدول۳-۶: قطعات حاصل از هضم آنزیمی برای ژنوتیپ های
چندشکلی ژنتیکی SOD1A251G
ژنوتیپ
قطعات (جفت باز)
AA
۳۲۷
AG
۳۲۷، ۲۰۱، ۱۲۶
GG
۲۰۱، ۱۲۶
۳-۸- الکتروفورز
در این مطالعه به منظور تعیین الگوی ژنوتیپی چند شکلیهای GPX1pro198leu و A251G SOD1 الکتروفورز بر روی ژل آگاروز ۵/۱ درصد صورت گرفت. بسته به حجم سینی ژل پود آگاروز در بافر TBE 5/0 درصد حل شده و به ماکروفر انتقال داده میشود تا آگاروز کاملا در بافر حل شود. پس از رسیدن به دمای تقریبی ۵۰ درجه سانتیگراد ژل داخل سینی ریخته شده و شانه مناسب درون آن قرار داده میشود.
پس از سرد شدن کامل و خارج کردن شانه، ژل درون تانک الکتروفورز حاوی بافر TBE 5/0 درصد به طوری که کاملا زیر بافر باشد قرار گرفت. در این مرحله محصولات هضم آنزیمی پس از مخلوط شدن با ۶X Loding buffer توسط سمپلر درون چاهکها لود شدند. ۱۰۰bp DNA ladder نیز برای تعیین سایز قطعات درون یکی از چاهکها ریخته شد. در نهایت دستگاه به منبع جریان الکتریکی متصل شده و DNA در ژل شروع به حرکت از قطب منفی به سمت قطب مثبت میکند.
۳-۹- رنگآمیزی ژل
پس از اتمام الکتروفورز، ژل به منظور مشاهده قطعات DNA توسط تاباندن اشعه فرابنفش به مدت ۱۰ دقیقه درون محلول اتیدیوم بروماید (µg/ml1) قرار گرفت. بعد از رنگآمیزی ژل، توسط دستگاه Gel documentation عکس برداری از آن صورت گرفت.
شکل ۳-۱:نتایج حاصل از PCR -RFLPچند شکلی ژنتیکی GPX1
قابل مشاهده بر روی ژل آگاروز
شکل ۳-۲:نتایج حاصل از PCR -RFLPچند شکلی ژنتیکی SOD1
قابل مشاهده بر روی ژل آگاروز
۳-۱۰-تحلیل آماری
در نهایت نتایج حاصل از مطالعه توسط نرمافزار آماری SPSS و با به کارگیری روش کای اسکور (x2)، آنالیز آماری رگرسیون لوجستیک و آزمون t-test با در نظر گرفتن سطح معنیداری ٠٥/٠P< مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. فصل چهارم نتایج 4-1- مشخصات افراد شرکت کننده در این پژوهش در این مطالعه 524 نفر شامل 262 بیمار دریافت کننده آلوگرافت کلیه و 262 فرد سالم به عنوان گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفتهاند. میانگین سنی گروه کنترل 6/13±9/42 و میانگین سنی بیماران 2/14±3/42 است که با P-value مساوی با 517/0 اختلاف معناداری را نشان نمیدهند. از میان بیماران، 46 مورد رد حاد پیوند کلیه با میانگین سنی 5/15±3/43 دیده شدند که اختلاف معناداری با گروه فاقد رد حاد با میانگین سنی 9/13 ±1/42 را نشان نمیدهند (267/0P=). 4-2- بررسی عوامل خطر دخیل در رد حاد پیوند کلیه عوامل خطر متعددی میتوانند در رد حاد پیوند کلیه دخیل باشند. در این مطالعه جنسیت افراد دریافت کننده و اهدا کننده پیوند، گروه خونی و RH دریافت کنندگان، منبع بافتی و سن به عنوان عوامل خطر در نظر گرفته شدند. به منظور بررسی نقش این عوامل در رد حاد پیوند کلیه تست Binary logistic regression انجام شد. پس از بررسی رابطه بین رد حاد و جنسیت دریافت کننده و همچنین اهدا کننده پیوند رابطه آماری معناداری میان آنها مشاهده نشد (جدول 4-1). جدول 4-1: رابطه جنسیت و رد حاد پیوند جنسیت فاقد رد حاد دارای رد حاد OR CI(95%) P-valeu دریافت کننده زن 79 18 1 مرد 137 28 89/0 72/1-46/0 744/0 اهدا کننده زن 74 15 1 مرد 139 29 03/1 04/2-52/0 934/0 در آنالیز رابطه گروههای خونی ABO و رد حاد پیوند کلیه نیز ارتباط معناداری یافت نشد. بررسی رابطه میان Rh و رد حاد به دلیل اینکه تنها 23 نفر از 262 بیمار دریافتکننده آلوگرافت دارای Rh منفی بودند، توسط تست Pearson chi-squaer صورت گرفت (جدول 4-2). جدول 4-2: رابطه گروه خونی، RH و رد حاد پیوند فاقد رد حاد دارای رد حاد OR CI(95%) P-valeu گروه خونی ABO O 85 18 1 A 59 14 12/1 43/2-52/0 773/0 B 56 11 93/0 11/2-41/0 858/0 AB 16 3 88/0 36/3-23/0 858/0 Rh + 196 43 - 20 3 551/0 از نظر منبع بافتی به علت کم بودن پیوند از فرد زنده (4n=)، گیرندگان از جسد به صورت جداگانه در ادامه مورد بررسی قرار گرفتند (جداول 4-8 و 4-13 ). هر دو گروه اهداکننده و دریافتکننده پیوند از نظر رابطه رد حاد و ریسک فاکتورکمی سن توسط آزمون آماری Independent Samples t-test مورد سنجش قرار گرفتند. در این بررسی نیز رابطه معناداری دیده نشد (جدول 4-3). جدول 4-3: ارتباط سن در رد پیوند کلیه میانگین سنی فاقد رد حاد دارای رد حاد t df P-value دریافت کننده پیوند 9/13 ±1/42 5/15±3/43 51/0 260 612/0 اهدا کننده پیوند 5/17±4/36 7/17±8/39 16/1 259 245/0 4-3- بررسی چند شکلی ژن GPX1 pro198leu درافراد سالم و بیماران فراوانی ژنوتیپهای CC، CT و TT و آللهای C و T از چند شکلی GPX1pro198leu در جدول 4-4 آمده است. تعادل هاردی-واینبرگ در جمعیت سالم مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن در تعادل بودن جمعیت است (P>0.05، df=1، χ۲=۳٫۰۴).
جدول ۴-۴: فراوانی ژنوتیپی و آللی چند شکلی ژن GPX1 pro198leu درافراد سالم و بیمار
فراوانی در افراد سالم
فراوانی در افراد بیمار
تعداد
درصد
تعداد
درصد
ژنوتیپ
CC
۱۵۴
۷۸/۵۸
۱۴۲
۲۰/۵۴
CT
۱۰۰
۱۷/۳۸
۱۰۴
۷۰/۳۹
TT
۸
۰۵/۳
۱۶
۱۰/۶
آلل
C
۴۰۸
۸۶/۷۷
۳۸۸
۰۵/۷۴
T
۱۱۶
۱۴/۲۲
۱۳۶
۹۵/۲۵
با استفاده از تست رگرسیون لجستیک آنالیز فراوانی ژنوتیپی و آللی بین دو گروه شاهد و بیمار انجام شد (جدول ۴-۵).
جدول ۴-۵: آنالیز توزیع فراوانی های ژنوتیپی و آللی ژن GPX1
بین گروه سالم و بیماران پیوند کلیه
سالم
بیمار
OR
CI 95%
P-value
ژنوتیپ
CC
۱۵۴
۱۴۲
۱
CT
۱۰۰
۱۰۴
۱۳/۱
۶۱/۱-۷۹/۰
۵۰۹/۰
TT
۸
۱۶
۱۷/۲
۲۲/۵-۹۰/۰
۰۸۴/۰
CT+TT vs. CC
۱۰۸
۱۲۰
۲۰/۱
۷۰/۱- ۸۵/۰
۲۹۱/۰
آلل
C
۴۰۸
۳۸۸
۱
T
۱۱۶
۱۳۶
۲۳/۱
۶۴/۱-۹۳/۰
۱۴۹/۰
با توجه به نتایج به دست آمده در جدول بالا ارتباط معناداری بین فراوانی ژنوتیپی و آللی چند شکلی ژن GPX1 در موقعیت کدون ۱۹۸ بین جمعیت سالم و بیمار دیده نمیشود. به عبارت دیگر چند شکلی pro198leu از ژن GPX1 در ابتلا به بیماریهای منجر به پیوند کلیه نقشی ندارد.
۴-۴- بررسی چند شکلی ژن GPX1 pro198leu در بیماران دارای رد حاد و فاقد رد حاد پیوند کلیه
فراوانی ژنوتیپهای CC، CT و TT و آللهای C و T از چند شکلی GPX1pro198leu در افراد دارای رد حاد و فاقد رد حاد پیوند کلیه محاسبه شده و در جدول ۴-۶ آمده است.
جدول ۴-۶: فراوانی ژنوتیپی و آللی چند شکلی ژن GPX1 pro198leu درافراد فاقد ودارای رد حاد
فراوانی در افراد فاقد رد حاد
فراوانی در افراد دارای رد حاد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
ژنوتیپ
CC
۱۲۱
۰۲/۵۶
۲۱
۶۵/۴۵
CT
۸۲
۹۶/۳۷
۲۲
۸۳/۴۷
TT
۱۳
۰۲/۶
۳
۵۲/۶
آلل
C
۳۲۴
۷۵
۶۴
۵۷/۶۹
T
۱۰۸
۲۵
۲۸
۴۳/۳۰
با استفاده از تست رگرسیون لجستیک آنالیز فراوانی ژنوتیپی و آللی بین بیماران دارای رد حاد و فاقد رد حاد انجام شد (جدول ۴-۷). با توجه به نتایج به دست آمده ارتباط معناداری بین فراوانی ژنوتیپی و آللی چند شکلی ژنتیکی ژن GPX1pro198leu بین افراد دارای رد حاد و فاقد رد حاد دیده نمیشود. به عبارت دیگر چند شکلی pro198leu از این ژن در ابتلا به رد حاد پیوند کلیه در بیماران پیوندی نقشی ایفا نمیکند.

Author: y7oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *