پایان نامه با واژه های کلیدی توزیع فراوانی، کشورهای توسعه یافته، بیماران مبتلا

دانلود پایان نامه

……………………………………………………………
۳۰
جدول ۴-۳: ارتباط سن در رد پیوند کلیه ………………………………………………………………………….
۳۱
جدول ۴-۴: فراوانی ژنوتیپی و آللی چند شکلی ژن GPX1 pro198leu درافراد سالم و بیمار ………………………………………………………………………………………………………………………………………
۳۲
جدول ۴-۵: آنالیز توزیع فراوانی های ژنوتیپی و آللی ژن GPX1 بین گروه سالم و بیماران پیوند کلیه ………………………………………………………………………………………………………………..
۳۲
جدول ۴-۶: فراوانی ژنوتیپی و آللی چند شکلی ژن GPX1 pro198leu درافراد فاقد ودارای رد حاد ……………………………………………………………………………………………………………………….
۳۳
جدول ۴-۷: آنالیز توزیع فراوانی های ژنوتیپی و آللی ژن GPX1 در بین گروه دارای رد حاد و فاقد رد حاد …………………………………………………………………………………………………………………
۳۴
جدول ۴-۸: رابطه منبع بافتی جسد و رد حاد پیوند برای ژن GPX1 ……………………………..
۳۵
جدول ۴-۹: فراوانی ژنوتیپی و آللی چند شکلی ژن SOD1 A252Gدرافراد سالم و بیمار ..
۳۶
جدول ۴- ۱۰: آنالیز توزیع فراوانی های ژنوتیپی و آللی ژن SOD1 در بین گروه سالم و بیماران پیوند کلیه ………………………………………………………………………………………………………………..
۳۷
جدول ۴-۱۱: فراوانی ژنوتیپی و آللی چند شکلی ژن SOD1 A252Gدرافراد دارای رد حاد و فاقد رد حاد …………………………………………………………………………………………………………………
۳۸
جدول ۴- ۱۲: آنالیز توزیع فراوانی های ژنوتیپی و آللی ژن SOD1 در بین گروه دارا و فاقد رد حاد …………………………………………………………………………………………………………………………..
۳۹
جدول ۴-۱۳: رابطه منبع بافتی جسد و رد حاد پیوند برای ژن SOD1 ……………………………
۴۰
جدول ۴-۱۴: اثر همزمان چند شکلیهایGPX1 و SOD1 در افراد سالم و بیمار ………….
۴۱
جدول ۴-۱۵: اثر همزمان چند شکلیهایGPX1 و SOD1 در بیماران دارا و فاقد رد حاد ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۴۱
جدول۵-۱: فراوانی آللT در جمعیتهای متفاوت ……………………………………………………………….
۴۵
جدول۵-۲: فراوانی آلل G در جمعیتهای متفاوت …………………………………………………………….
۴۶
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل ۱-۱- ساختار ژنتیکی گلوتاتیونپراکسیداز یک و چند شکلی ژنتیکی GPX1pro198leu ………………………………………………………………………………………………………………
۹
شکل ۱-۲- ساختار ژنتیکی سوپراکسید دسموتاز یک و چندشکلی SOD1 A251G
۱۰
شکل ۳-۱:نتایج حاصل از PCR -RFLPچند شکلی ژنتیکی GPX1قابل مشاهده بر روی ژل آگاروز ……………………………………………………………………………………………………………………………..
۲۶
شکل ۳-۲:نتایج حاصل از PCR -RFLPچند شکلی ژنتیکی SOD1قابل مشاهده بر روی ژل آگاروز ……………………………………………………………………………………………………………………………..
۲۷
فصل اول
مقدمه
۱-۱- پیوند کلیه
پیوند به معنی جابهجا کردن سلولها، بافتها یا اندامهای انسانی از یک فرد اهداکننده به یک فرد گیرنده با هدف بازگرداندن عملکرد یا عملکردهایی به بدن است. به مجموع این سلولها، بافتها و اندامها، پیوند یا گرافت۱ گفته میشود، که انواع متفاوتی دارد. پیوند از یک فرد به خودش پیوند اتولوگ۲، بین افرادی یکسان از نظر ژنتیکی پیوند همژن۳، بین دو فرد از یک گونه پیوند آلوژن۴ و بین افرادی از گونههای متفاوت پیوند زنوژن۵ گفته میشود (Abbas et al, 2011).
استفاده از روش درمانی پیوند اعضا برای بیماریهای انسانی در نیمقرن گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. از میان اندامها قلب، کلیه، کبد، ریه، پانکراس، روده و تیموس و از میان بافتها استخوان، تاندونها، قرنیه، پوست، دریچههای قلبی، اعصاب و عروق قابل پیوند زدن هستند. به ترتیب کلیه، کبد و قلب معمولترین اندامهای پیوندی در جهان به شمار میروند. در حال حاضر پیوند کلیه، قلب، ریه، کبد، پانکراس و مغز استخوان به طور وسیعی در ایران انجام میشود.
پیوند کلیه به عنوان یک استراتژی درمانی موثر برای بیماران مبتلا به مرحله نهایی بیماری کلیوی یا ESRD 6 شناخته میشود. ESRD یکی از مشکلات بهداشت عمومی در سراسر جهان است که شیوع و بروز آن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در حال افزایش است. در این بیماری میزان فیلتراسیون گلومرولی کلیه به کمتر از ml/min 15 میرسد ( Mousavi et al, 2014 ).
تا سال ۱۳۸۹ جمعیت بیماران دچار نارسایی کلیه در ایران ۳۲۰ هزار نفر بودهاست که از این میان ۴۹% از روش درمانی پیوند کلیه، ۴۸% از روش دیالیز خونی و ۳% از روش دیالیز صفاقی استفاده کردهاند (Aghighi et al, 2008). تا سال ۱۳۹۰، ۳۱۹۴۹ مورد پیوند کلیه در ایران انجام گرفتهاست. ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻛﻠﻴﻪ در اﻳﺮان نزدیک ﺑﻪ ۷/۹۴ درﺻﺪ ﮔـﺰارش ﺷـﺪهاﺳـﺖ (Almasi Hashiani et al, 2011). اولین پیوند کلیه در ایران در سال ۱۳۴۷ در بیمارستان نمازی شیراز توسط دکتر سنادیزاده انجام شد.
۱-۲- رد پیوند
اصلیترین علت عدم موفقیت در پیوند، پاسخ سیستم ایمنی فرد گیرنده در برابر بافت اهداشده است. چنانچه گیرنده آلوگرافت کلیه، دارای سیستم ایمنی کاملا سالمی باشد، عمل پیوند تقریبا در تمامی موارد منجر به نوعی از رد میشود. رد پیوند پرسهای با مکانیسمهای متفاوت است. آنتیبادیها، سیستم کمپلمان، سلولهای T و سایر انواع سلولی در رد پیوند دخیل هستند ( et al, 2011 Gavela Martínez). آلوآنتیژنها هر دو دسته پاسخهای ایمنی با واسطه سلولی و همورال را برمیانگیزند. با توجه به پیشینه رد پیوندهای کلیوی، الگوی هیستوپاتولوژیک رد پیوند را به سه دسته فوق حاد، حاد و مزمن طبقه بندی میکنند (Abbas et al, 2011).
۱-۲-۱-رد فوق حاد
این شکل از رد پیوند در فاصله زمانی کوتاهی بین چند دقیقه تا چند ساعت بعد از پیوند با واسطه سیستم ایمنی هومورال اتفاق میافتد. در این شرایط تورم، ترومبوز عروقی، خونریزی و انفارکتوس در گرافت دیده میشود. این واکنشها از فعالیت آنتیبادیهای سیستم کمپلمان و سلولهای اندوتلیال گرافت ناشی شده و سرانجام باعث از دست رفتن بافت پیوندی میشوند (Al-rabia, 2009).
۱-۲-۲-رد حاد
سلولهای T و آنتی بادیها معمولا پس از اولین هفته پیوند، باعث ایجاد نوعی آسیب عروقی و پارانشیمی میشوند که رد حاد نام میگیرد. مطالعات در سویههای خالص موش نقش محوری مولکولهای کمک تحریکی و کموکاینها را در رد حاد پیوند نشان داده است. برخی از واسطههای التهابی به عنوان مثال، IFNγ میتوانند حساسیت پیوند به آسیب را تغییر دهند (Cornell et al, 2008). از انواع مهم رد حاد پیوند میتوان به رد حاد با واسطه آنتیبادیها و رد حاد با واسطه سلولهای T اشاره کرد.
رد حاد با واسطه آنتیبادی اغلب از چند روز تا چند هفته پس از پیوند آغاز میشود. اولین نشانه در این نوع از رد پیوند اختلال سریع در عملکرد گرافت ناشی از التهاب است. با عملکرد آنتیبادیهایی که از قبل در بدن وجود دارند، فعالیت سیستم کمپلمان بر علیه گرافت آغاز میشود. هدف اصلی این آنتیبادیها۷ MHC های سطحی سلولهای اندوتلیال و مویرگهای گلومرولی گرافت هستند(Nankivell et al, 2010).
رد حاد سلولی با تجمع سلولهای تک هستهای در فضای میان بافتی و التهاب شریانها و توبولها مشخص میشود. اکثر سلولهای تک هستهای که در فضای میان بافتی در اطراف توبولها نفوذ میکنند، سلولهای T CD4+ و CD8 + هستند. رد حاد سلولی باعث یک افزایش ناگهانی در کراتینین سرم، احتباس مایعات و گاهی اوقات تب و حساسیت پیوند میشود. با درمانهای فعلی، بروز رد حاد حدود ۵ تا ۱۰ درصد در سال اول در بیماران کاهش مییابد (Cornell et al, 2008).
۱-۲-۳- رد مزمن
در پیوندهای دارای عروق که بیش از شش ماه باقی ماندهاند با تکثیر سلولهای عضلانی صاف، انسداد شریانی به آرامی گسترش مییابد و در نهایت موجب آسیب ایسکمیک و رد پیوند میشود. از ویژگیهای این نوع رد پیوند کاهش پیشرونده عملکرد کلیوی، حمله به پارانشیم کلیه توسط سلول های T و نفوذ مداوم مایعات میان بافتی توسط سلول های T و ماکروفاژها است (Cornell et al, 2008). رد مزمن در بافتهای مختلف شواهد فیزیولوژیکی گوناگونی را نشان میدهد.
۱-۳- پیشگیری از رد آلوگرافت
استراتژیهایی جهت جلوگیری از رد پیوند، بهبود بخشیدن به عمکرد آن و بالا بردن کیفیت زندگی گیرنده پیوند شامل سرکوب سیستم ایمنی، القاء تحمل اختصاصیدهنده، سنجش سازگاری۸ HLA، ردیابی وجود آنتیبادیهای تولید شده از پیش، سازگاری متقاطع۹ و تعیین گروه خونی ABO امروزه به کار برده میشوند.
سرکوب سیستم ایمنی را میتوان با تخلیه، انحراف ترافیک و مسدود کردن مسیر پاسخ لنفوسیتها اعمال کرد. داروهای سرکوبگر سیستم ایمنی شامل داروهای کوچک ملکول، داروهای کاهنده و غیرکاهنده پروتئینی، داروهای ترکیب شونده با پروتئینها، گلوبولینهای ایمنی داخل وریدی و گلکوکورتکوییدها هستند. این داروها سه اثر عمده شامل اثر درمانی (سرکوب رد)، پیامدهای ناخواسته از نقص ایمنی (افزایش عفونت و یا سرطان)​​ و سمیت غیرایمنی در بافتهای دیگر را دارند ( Halloran, 2004). داروهای سرکوبگر سیستم ایمنی که عمل آنها مهار یا نابود کردن لنفوسیتهای T است، به عنوان رژیم درمانی اصلی برای رد پیوند استفاده میشوند (Abbas et al, 2011).
در حال حاضر مهمترین داروهای بالینی سرکوبکننده ایمنی، مهارکنندههای کلسینورین شامل سایکلوسپورین و FK-506 (تاکرولیموس) هستندکه نسخه برداری برخی ژنها در لنفوسیتهای T را مهار میکنند. مایکوفنولاتمفتیل، آزاتیوپرین و راپامایسین نیز از سایر داروهای مهم سرکوبگر سیستم ایمنی هستند. خوشبختانه در سالهای اخیر شیوع عفونت و سرطان ناشی از مصرف داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی کاهش یافته است که شاید به دلیل جلوگیری از رد پیوند با استفاده از مدیریتهای پیش از عمل باشد (Halloran, 2004).
در پیوند اعضا با هدف تطابق بیشتر بین دو فرد دهنده و گیرنده گرافت، سعی بر آن است که از تعداد موارد تفاوت در آللهای HLA بارز شده بر سطح سلولها کاسته شود. به طور معمول آزمایش HL

Author: y7oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *