منبع تحقیق با موضوع چغارت، چاهون، بلوک

دانلود پایان نامه

باشد. در جدول (2-1) به برخی از مشخصات مربوط به ذخیره و مدل هندسی طرح استخراج معادن مورد مطالعه اشاره شده است. شکل (2-1) موقعیت و راه‌های دسترسی معادن مورد مطالعه در این بلوک را نشان می‌دهد.
جدول(2-1) مشخصات معادن سنگ آهن مورد مطالعه
نام معدن
ذخیره قابل استخراج (میلیون تن)
ارتفاع پله‎ استخراج (متر)
عرض پله ایمنی (متر)
شیب پله نهایی (درجه)
شیب کلی دیواره (درجه)
چغارت
2/177
5/12-10
10-8
70
50-38
چادرملو
320
15
10
5/69
55-50
سه‎چاهون
132
10
10
5/69
1/55
چاه گز
4/28
10
10
65
50

شکل(2-1) راه‌های دسترسی معادن مورد مطالعه
2-2- معدن سنگ آهن چغارت
معدن سنگ آهن چغارت در 12 کیلومتری شمال شرقی شهر بافق، 125 کیلومتری جنوب شرقی شهر یزد، 75 کیلومتری جنوب غربی شهر بهاباد و در حاشیه کویر مرکزی ایران واقع شده است. ارتفاع متوسط آن از سطح دریا 1150 متر است. این معدن در طول جغرافیایی 55 درجه و 28 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 31 درجه و 42 دقیقه شمالی در حوزه بافق قرار دارد. این منطقه دارای آب و هوای بسیار گرم و رطوبت بسیار کم می‎باشد. درجه حرارت در طول سال بین 7 درجه سانتی‌گراد زیر صفر تا 47 درجه سانتی‌گراد بالای صفر متغیر است و متوسط بارندگی سالیانه در حدود 7/55 میلی‌متر می‎باشد.

2-2-1- زمین‎شناسی کانسار چغارت
کانسار چغارت در سازند‎های پرکامبرین ایران مرکزی(سری مراد) قرار دارد. سنگ‌های دربرگیرنده این کانسار شامل مجموعه‎ای از سنگ‌های رسوبی ـ آتشفشانی فیلیت، شیست‎های متبلور، گنیس و مرمر می‎باشد. این مجموعه تحت تأثیر تغییرات مختلفی نظیر دگرگونی و دگر نهادی(متاسوماتیسم) قرار گرفته است. از لحاظ سنگ شناسی محدوده چغارت دارای دو رخساره کاملاً متمایز سنگی می‎باشد. رخساره سنگ‌های دارای درصد بالای کوارتز و فلدسپات که توسط زمین شناسان کوارتزیت، کوارتز پورفیر، گرانوفیر، پلاژیوفیر و کوارتز آلبیتوفیر، نام‌گذاری شده است و رخساره سنگ‌هایی با درصد بالایی از آمفیبول که تحت عناوین آمفیبولیت، آمفیبول پیروکسنیت، هورنبلندیت و متاسوماتیت‎های با ترکیب‌های مختلف از آن یاد شده است. شکل (2-2) نقشه زمین شناسی این کانسار را نشان می‌دهد.
کانی اصلی کانسار چغارت، منیتیت است که در بعضی از قسمتها، مارتیتی شده است. هماتیت قسمت کمی را شامل میشود. گوتیت، هیدروگوتیت و اولیژیست نیز به مقدار بسیار کم وجود دارند. اسفن و ایلمینیت، دو کانی پتاسیمدار معدن محسوب میشوند. آپاتیت در اشکال مختلف، از بلورهای درشت چند سانتیمتری تا تودههای کمپاکت در سنگ معدن موجود است. مقدار آپاتیت درشمال غرب معدن و حواشی آن به خصوص در حاشیه شمال شرقی، فوق العاده زیادتر است. مینرالیزاسیون پیریت و کالکوپیریت نیز بیشتر در قسمت اخیر دیده میشود.
انواع سنگ آهن‌های چغارت عبارتند از: مگنتیت، مگنتیت مارتیتی، مگنتیت آپاتیتی، مگنتیت پیریتی و مگنتیت سیلیسدار و کانیهای اصلی شناخته شده همراه سنگ آهن و مجموعه سنگهای در برگیرنده عبارتند از: اکتینولیت، ترمولیت، کلریت، تالک، آلبیت، میکروکلین، کلسیت و کوارتز.

شکل(2-2) نقشه زمین‎شناسی کانسار چغارت
از نقطه نظر زمین‎ساختی در کانسار چغارت سه تیپ عمده از عوامل ساختمانی و گسله شدن عمل نموده که به طور بارز معرف رخدادهای پان آفریقایی، کیمری و آلپی است. ساختارهای پان آفریقایی را می‌توان عامل و محرک اصلی تمرکز کانسنگ و تغییرات حادث در ناحیه دانست که از نوع گسله های عمیق بوده و امروزه به صورت روندهای شمالی ـ جنوبی و شرقی ـ غربی در تقاطع با یکدیگر و در مقیاس ناحیه‎ای قابل تشخیص است.

شکل(2-3) بلوک‌های تکتونیکی کانسار چغارت
کانسار چغارت همانگونه که در نقشه تکتونیک محدوده معدن شکل(2-3 )دیده میشود، به چهار بلوک تکتونیکی اصلی تقسیم بندی شده است: بلوک تکتونیکی شمال غربی، بلوک تکتونیکی شمال شرقی، بلوک تکتونیکی جنوب غربی که خود این بلوک توسط گسل شماره 1 به دو قسمت تقسیم شده است، بلوک تکتونیکی جنوب شرقی که خود این بلوک توسط گسل شماره 9 به دو قسمت تقسیم شده است.
ذخیره معدن در مراحل مختلف اکتشاف عبارتند از: بر اساس اکتشاف مقدماتی در سالهای 1340 تا 1345 به میزان 135 میلیون تن، بر اساس اکتشاف به عمل آمده در سالهای 1345 تا 1354 به میزان 216 میلیون تن، و در طی سالهای 1366 تا 1369 به منظور شناخت دقیق کانسار، 9 حلقه چاه عمیق حفاری که ذخیره زمین شناسی به 7/207 میلیون تن تقلیل یافت. بر اساس آخرین محاسبات به عمل آمده، ذخیره قابل استحصال معدن در ابتدای بهره برداری (سال 1350) 2/177 میلیون تن برآورد گردیده است.

2-2-2- استخراج معدن چغارت
معدن سنگ آهن چغارت با انجام اکتشافات تفضیلی روسها، از سال 1350 تا سال 1374 شاهد طرحهای استخراج متفاوتی بوده است که هر یک با توجه به هدف تعریف شده، ذخیره محاسبه شده و اطلاعات ژئوتکنیکی در مراحل مقدماتی و پایه تهیه شدهاند. استخراج در این معدن روباز از قسمتهای فوقانی آغاز و به ترتیب با ایجاد پله‌ها و رمپها به قسمتهای تحتانی که در حال استخراج است، ختم میشود. شیب رمپها در معدن چغارت حدود 8 درصد بوده و ارتفاع پلههای استخراجی 10 متر است که در مرحله نهایی به 30 متر میرسد. در واقع پلههای استخراجی به صورت 3 تایی از هم جدا و عرض پله ایمنی بین آن‌ها، 10 متر است. البته در یک دوره خاص و از تراز 1100 تا 950 به دلیل ارتفاع دسترسی تجهیزات بارگیری و کم
بود جبهه کار ارتفاع پله های استخراجی به 12.5 متر افزایش و مجددا 10 متری شد. عرض جادههای باربری حدود 20متر بوده که شیب آن‌ها نیز 8 درصد است. کف معدن در حالت نهایی در افق 820 متری قرار دارد و شیب پلههای استخراجی 5/69 درجه و شیب نهایی پیت بین 37 تا 52 درجه در نظر گرفته خواهد شد. دستگاههای حفاری در معدن چغارت شامل دستگاه حفاری راک و دستگاه حفاری اینگرسورلندDM50 است. در این معدن ماده منفجره اصلی آنفو و امولایت است. برای بارگیری سنگهای حاصل از آتشباری قبلا از شاولهایی با جام 5 و 7 متر مکعب استفاده میشد و امروزه کج بیل های 450 با حجم بیل 4متر مکعب استفاده می‌شود. برای حمل مواد داخل پیت، از کامیونهایی با ظرفیت 32 تن استفاده میشود.

شکل(2-4) محدوده نهایی معدن چغارت (کاوشگران سال 1391)
2-3- معدن سنگ آهن سه چاهون
کانسار سه چاهون در 34 کیلومتری شمال شرق معدن چغارت در طول جغرافیایی 55 درجه و 43 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی31 درجه و 53 دقیقه شمالی قرار گرفته است و ارتفاع متوسط آن از سطح دریا 1650 متر می‎باشد.
عملیات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی در سال‌های 1969 تا 1970 منجر به کشف چند آنومالی از جمله آنومالی های سه چاهون شد. اکتشاف تفصیلی کانسار سنگ آهن سه چاهون در سال 1972 توسط کارشناسان شوری به اتمام رسید. این کانسار مشتمل بر چند آنومالی است که آنومالی های X و XI در حال استخراجند و که فاصله 3.250 کیلومتر از یکدیگر قرار دارند. توپوگرافی آنومالی XI تپه ماهور و آنومالی X نسبتا کوهستانی است. از نقطه نظر آب و هوایی این ناحیه در منطقه کویری و خشک واقع است.

2-3-1- زمین‎شناسی کانسار سه چاهون
کانسار سه چاهون در سازنده های پرکامبرین پسین ایران مرکزی قرار گرفته است. در بر گیرنده های این کانسار مجموعه ای از سنگ‌های آتشفشانی، فیلیت، شیست‌های متبلور، گنیس و مرمر هستند که بنام سری مراد در فرهنگ چینه شناسی از آن یاد شده است. مجموعه سری مراد با دگرشیبی خفیف توسط طبقاتی متعلق به اینفرا کامـبرین متشکل از گدازه، کربنات، شیست، فیلیت، کنگلو مرا و… پوشانده شده که سن آن به اوایل پرکامبرین بر می‌گردد. کانسار سه چاهون در منطقه ای واقع شده که از نظر بیولوژیکی دارای شـرایط متفاوتی می‌باشد. در این ناحیه سنگ‌های موجود توسط روس‌ها (1972) به سه سری تقسیم شده‌اند. سری زیرین که دربخش جنوبی آنومالی XI رخنمون دارند ؛ شامل تناوبی از لایه های کوارتز ـ فلدسپات ( عمدتاً ماسه سنگ ) سیلتستون و شیست و هم چنین آهک‌های مرمری بوده و ضخامت آن‌ها بیش از 400 متر می‌باشد. سنگ‌های این سری ویژگی‌های مراحل اولیه دگرگـونی ناحیه ای را دارند. روند آن‌ها تقریباً شرقی ـ غربی بوده و دارای شــیبی به سمت شــمال با زاویه 54 ـ 20 درجه می‌باشند. کنتاکت آن‌ها با بخش میانی تکتونیکی است.
سری میانی که محتوی کانه نیز می‌باشد از رسوبات آتشفشانی ـ رسوبی تشکیل شده و قسمت اعظم منطقه را می پوشاند. سنگ‌های این سری به خصوص بخش‌های کانه دار تحت تأثیر متاسوماتیسم قرار گرفته و شدن آن بر حسب ترکیب اولیه سنگ متغیر می‌باشد.
سری سوم یا بخش فوقانی را ماسه سنگ‌ها، سنگ‌های رس و میان لایه های عدسی شکل مانند آهک تشکیل می‌دهد. کنتاکت بالا و پایین این سری در برخی نواحی تکتونیکی است و در مناطق دیگر به وسیله سنگ‌های نفوذی پنهان شده است. ضخامت کل ترکیبات این بخش به 300 متر می‌رسد. در محدوده کانسار، سنگ‌های نفوذی عمدتاً از دیوریت و بخش‌های حاشیه ای و در کناره شمال شرقی از گرانیت، گرانوفیر و سینیت تشکیل شده است. هم چنین دایک ها با ترکیبات مختلف اکثراً به صورت دیوریت های دانه ریز، دیاباز و دیابازهای پور فیری دیده می‌شوند که خود نتیجه مراحل پایانی تشکیل توده های دیوریتی می‌باشند. دایک های تحت تأثیر آلتراسـیون با درجه های مختلف قـرار گرفته‌اند و در آلبیتیزاسیون، کلریتیزاسیون و سر سیتیزاسیون غالب است. دایک ها عمدتاً روندی تقریباً شرقی ـ غربی بوده و دارای شیب زیاد (80 ـ 75 درجه) می‌باشند. ضخامت آن‌ها بین34 تا 2 متر ( ضخامت ظاهری ) متغیر است.

شکل(2-5) نقشه زمین شناسی کانسار سه چاهون 11
از نظر زمین‎شناسی ساختمانی کانسار سه چاهون جنوبی بر اساس گسل‎های موجود به سه بخش توده اصلی، بلوک تکتونیکی I و بلوک تکتونیکی II تقسیم شده است. توده اصلی توسط 2 گسل با روند تقریبی شمال غرب ـ جنوب شرق و یک گسل فرعی با رونـد شمال ـ جنوبی در غرب از بلوک شماره II جدا می‎گردد و بلوک تکتونیکی I بین توده اصلی و بلوک تکتونیکی II در محل دو گسل متقاطع قرار می‎گیرد. در قسمت غربی کانسار، بلوک تکتونیـکی II واقع شده که در امتداد گسل شمالی ـ جنوبـی به سمت بالا و جنوب غرب حرکت نموده و تنها رخنمون کانسار را قبل از باز نمودن معدن تشکیل داده است. بلوک تکتونیکی I که آن هم توده بالا آمده‎ای است حداکثر تا افق حاوی کانه می‎باشد.
میزان ذخیره سنگ آهن منطقه سه چاهون (آنومالیXI)، با توجه به نوع کانسنگ پر عیار و کم عیار موجود در دو طبقه C1 و C2 انجام شده است. ذخیره زمین‌شناسی و قابل استخراج توده‌های شمالی و جنوبی آنومالی XI در جداول(2-2) و(2-3) آورده شده است.

جدول(2-2) ذخیره زمین‌شناسی آنومالی XI سه چاهون
نام توده
ذخیره (تن)
% Fe
% P
% FeO
Fe/FeO
توده شمالی
78241000
32.7
0.104
14.34
2.28
توده جنوبی
53773000
38.98
0.06
12.79
3.05
جمع
132014000
35.26
0.086
13.71
2.59

جدول(2-3) ذخیره قابل استخراج و نسبت با
طله برداری آنومالی XI سه چاهون
نام توده
ذخیره (تن)
% Fe
% P
% FeO
Fe/FeO
نسبت باطله برداری (W/O)
توده شمالی
45400000
34.38
0.12
14.63
2.35
3.62
توده جنوبی
49405000
40.61
0.056
12.94
3.14
0.936
جمع
94805000
37.63
0.08
13.75
2.76
2.22

2-3-2- استخراج معدن سه چاهون XI
با توجه به نوع و وضعیت ماده معدنی، روش استخراج به صورت روباز می‌باشد که به صورت هم زمان از دو توده شمالی و جنوبی، عملیات استخراج صورت می‌گیرد. با توجه به طرح نهایی معدن، در توده جنوبی ابعاد معدن در بزرگ‌ترین سطح تراز (تراز 1650) 870 × 590 متر می‌باشد که 44 برابر کف پیت با طول 130× 90 متر می‌باشد و در نهایت کف معدن در افق 1400 متری قرار می‌گیرد. در توده شمالی ابعاد معدن در بزرگ‌ترین سطح تراز ( تراز1650) 790 ×830 متر می‌باشد که 58 برابر کف پیت با طول 70 × 160 متر می‌باشد و در

Author: mitra8--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *