منابع پایان نامه ارشد با موضوع دبیرخانه، رئیس، اکثریت

دفتر دادستان توسط دادستان ریاست و اداره می‌شود که یک یا چند معاون به‌طور تمام‌وقت به دادستان کمک می‌نمایند، دادستان ممکن است بقیه کارمندان آن‌گونه که نیاز دارد به کاری اختصاص دهد کارمندان باید براساس آئین‌نامه‌های کارمندان که به ثبت رسیده انجام وظیفه نمایند. دادستان و معاون وی باید دارای ویژگی‌های والای اخلاقی و تجربیات گسترده در امر تحقیقات کیفری بوده و حداقل به یکی از زبان‌های کاری دیوان (انگلیسی یا فرانسه) مسلط باشد. دادستان می‌تواند مشاورانی را که دارای تخصص حقوقی لازم در زمینه‌های خاص، مثلاً خشونت جنسی و خشونت علیه اطفال می‌باشند و بازجویان و بازپرسان را استخدام نماید.40
دادستان با رأی اکثریت مطلق در مجمع عمومی دول عضو به‌طور مخفی برگزیده می‌شود. و معاونان دادستان از سوی مجمع دول عضو از میان فهرستی که دادستان ارائه می‌کند و باید مشتمل بر سه نامزد برای هر پست معاونت دادستانی باشد، با رأی اکثریت مطلق انتخاب می‌کردند.41 دادستان و معاونان وی باید تبعه کشورهای مختلف باشند.42 انتخاب دادستان و معاونان وی از سوی مجمع دول عضو به جای دادگاه نمایانگر استقلال آنها می‌باشد که بنا به تصریح اساسنامه نباید از منابع خارجی از دادسرا دستور بگیرند.43 دادستان و معاونان او برای مدت 9 سال انتخاب می‌شوند، مگر آن که مدت کمتری در زمان انتخاب آن‌ها تعیین شده باشد، و انتخاب مجدد آن‌ها ممکن نیست.44 آنان نباید به حرفه دیگر یا به اقدامات مخل به وظایفشان یا هر آن‌چه که موجب شبهه در استقلالشان می‌شود بپردازند.45 دادستان و معاونان او نباید در پرونده‌ای که ممکن است در آن بی‌طرفی آن‌ها به‌طور معقولی مورد تردید قرار گیرد دخالت کنند، از جمله‌ی این موارد موردی است که آنان در آن پرونده در صلاحیت دیگری در دادگاه کیفری بین‌المللی یا محاکم داخلی دخالت کرده باشند. هیأت رئیسه می‌تواند، به درخواست دادستان یا هریک از معاونان، آن‌ها را از انجام وظیفه در پرونده خاص معاف سازد.46 به‌علاوه فرد مورد تحقیق یا تعقیب نیز می‌تواند درخواست اعلام عدم صلاحیت دادستان یا معاون وی را از شعبه‌ی تجدیدنظر بنماید، که در چنین شرایطی دادستان یا معاون مربوطه می‌تواند نظر خود را در این مورد به اطلاع شعبه‌ی تجدیدنظر برساند.47
وظایف عمده‌ی دادستان48 به شرح زیر است:
– بررسی موقعیت‌هایی که ارتکاب یک یا چند جرم مشمول صلاحیت دادگاه در آن‌ها توسط دولت عضو یا شورای امنیت به دادستان ارجاع شده است.49
– انجام تحقیقات براساس اطلاعاتی که در مورد یک یا چند جرم مشمول صلاحیت دادگاه به دادستان رسیده است.50
– تحلیل اهمیت اطلاعات واصله و کسب اطلاعات بیشتر از دول، سازمان ملل‌متحد، سازمان‌های بین‌الدولی یا غیردولتی و سایر منابع قابل اعتماد و اخذ شهادت کتبی یا شفاهی در مقر دادگاه51
– اخذ مجوز انجام تحقیقات از شعبه‌ی مقدماتی با ارائه کلیه مدارک به آن در صورتی که دادستان زمینه مناسبی را برای انجام تحقیقات موجود ببیند52.
– انجام تحقیقات به وسیله بازجویی از اشخاص مظنون و قربانیان یا شهود، جمع‌آوری و بررسی مدارک، انجام تحقیقات در قلمرو یک دولت (با رضایت یا بدون رضایت)53
– انجام اقدامات لازم برای حفظ محرمانه بودن اطلاعات و حمایت از شهود.54
– تجدیدنظرخواهی در مورد رأی برائت یا میزان مجازات تعیین شده از سوی شعبه‌ی بدوی و پاسخگویی

به تجدیدنظرخواهی شخص محکوم علیه55
– درخواست اعاده‌ی دادرسی یا پاسخگویی به درخواست اعاده‌ی دادرسی طرف مقابل که براساس کشف مدارک و ادله‌ی جدید ارائه شده است.56
– دفاع از دعاوی در دادگاه
قواعد 9 الی 11 از “آئین نامه دادرسی و ادله ” توضیحات بیشتری را در مورد وظایف دادستان و دادسرا ارائه نموده‌اند.
بدین ترتیب معلوم می‌شود که موفقیت دادگاه در تعقیب مجرمان بین‌المللی و رسیدگی به پرونده‌ها تا حد زیادی به عملکرد دادسرا و به ویژه شخص دادستان بستگی دارد، بنابراین مجمع دولت‌های عضو باید در انتخاب وی کمال دقت را مبذول نمایند.57 در صورتی که دادستان یا هر یک از معاونان وی مرتکب نقض شدید وظایف خود به‌موجب اساسنامه یا ناتوان از انجام وظیفه شوند با رأی اکثریت مطلق دولت‌ها در مجمع دول عضو برکنار می‌شوند. البته در مورد معاون دادستان این کار باید بنا به توصیه‌ دادستان انجام گیرد. دادستان و معاونانی که در معرض عزل قرار دارند می‌توانند مدارک نشانگر بی‌کفایتی خود را دریافت داشته و ادله مخالف خود را در اختیار مجمع قرار دهند. 58
4- دبیرخانه
این ارگان بطور تمام وقت با عملکرد غیرقضایی بودن و مجرای ارتباط دادگاه با دولت‌هاست. دبیرخانه تحت‌نظر رئیس دبیرخانه و عنداللزوم یک نفر معاون قرار دارد. رئیس دبیرخانه خود تحت‌نظر رئیس دادگاه انجام وظیفه می‌کند و باید از ویژگی‌های والای اخلاقی برخوردار بوده و بر حداقل یکی از زبان‌های کار دادگاه انگلیسی و یا فرانسه، تسلط کامل داشته باشد.59 رئیس دبیرخانه بر اداره دادسرا نظارتی ندارد و باید در کلیه امور مربوط به کارکنان دادسرا موافقت دادستان را جلب نماید.60
رئیس دبیرخانه با رأی مخفی اکثریت مطلق قضات با درنظرگرفتن توصیه‌های مجمع دول عضو برای مدت 5 سال به طور تمام‌وقت انتخاب می‌شود و تجدید انتخاب وی تنها برای یک بار ممکن می‌باشد.61 بنا به توصیه‌ی رئیس دبیرخانه قضات می‌توانند به همان ترتیب معاون او را برای مدت 5 سال و یا هر مدت کمتری که
بخواهند انتخاب نمایند. این انتخاب ممکن است براین مبنا صورت گیرد که معاون دبیرخانه در صورت نیاز به خدمت فراخوانده شود.62 با توجه به ماده‌ی (4) 43 اساسنامه، رئیس دبیرخانه نه تنها در مورد اصل لزوم انتخاب یک معاون برای دبیرخانه توصیه‌ی لازم را به مجمع‌دول عضو ارائه می‌کند و نقشی در پیشنهاد انتخاب فرد خاصی به عنوان معاون ندارد.
اهم وظایف دبیرخانه بشرح زیر است :
– دریافت تأیید یا قبول صلاحیت دادگاه از سوی دولت غیر عضو در مواردی که چنین تأییدی لازم باشد63
– توزیع پیشنهاد هیأت رئیسه بین دولت‌ها در مورد افزایش تعداد قضات
– انتخاب کارکنان شایسته برای دبیرخانه64 که در مورد آن‌ها نیز مثل قضات باید متخصصانی از سیستم‌های مختلف وجود داشته باشد و تعادل جغرافیایی و جنسیتی رعایت شود65، که در مورد امکان به کارگیری کارکنانی که بدون گرفتن حقوق از دادگاه انجام وظیفه می‌کنند بین نمایندگان دولت‌ها اختلاف‌نظر بود. بسیاری از نمایندگان دولت‌های غیر متعهد به استناد این‌که در این صورت دولت‌های ثروتمندی که قادر به تأمین چنین کارکنانی هستند می‌توانند در دادگاه نفوذ کنند و به‌علاوه، بر ترکیب جغرافیایی کارکنان دبیرخانه تأثیر گذارند با این کار مخالف بودند. برعکس برخی دیگر استفاده از کارکنان افتخاری را موجب صرفه‌جویی قابل توجه در بودجه‌ی دادگاه و در نتیجه مفید می‌دانستند. راه‌حل میانه‌ای که در اساسنامه پیش‌بینی شد آن بود که حق استفاده از کارکنان افتخاری که از سوی دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌الدولی و یا غیردولتی معرفی می‌شوند در کلیه‌ی ارگان‌های دادگاه وجود دارد لیکن این کار در شرایط استثنایی قابل انجام است.66
– پیشنهاد مقررات اداری به مجمع دول عضو جهت تصویب در مورد شرایط انتخاب پرداخت حقوق و عزل کارکنان دادگاه67، این پیشنهاد با موافقت رئیس دادگاه و دادستان ارائه خواهد شد.
– تشکیل واحد قربانیان و شهود از سوی رئیس دبیرخانه برای این که با همکاری دادسرا، اقدامات حمایتی، امنیتی و مشاورتی و سایر مساعدت‌های لازم را نسبت به شهود و قربانیانی که در برابر دادگاه حاضر می‌شوند و کسان دیگری که به‌دلیل شهادت این شهود به مخاطره می‌افتند معمول دارند. این واحد باید متشکل از کسانی که در زمینه‌ی صدمات روحی، منجمله صدمات ناشی از خشونت جنسی، تخصص دارند، باشد.68
وجود این واحد در اساسنامه براساس تجربه‌ی حاصله از کار دیوان‌های کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا پیش‌بینی شده است و می‌تواند بسیار مفید باشد. این واحد با مشورت دادستان ایجاد می‌شود لیکن در دبیرخانه مستقر خواهد بود، که این پیش‌بینی درستی است زیرا در بسیاری از موارد اقدامات حمایتی مستلزم انجام امور اداری است. علی‌رغم عدم تصریح اساسنامه به نظر می‌رسد که مدیریت این واحد نیز با رئیس دبیرخانه است و نه دادستان، زیرا چه بسا شهودی که باید مورد حمایت قرار گیرند شهود متهم باشد. توضیحات بیشتر در مورد این واحد و وظایف آن طی قواعد 16 الی 22، “آئین‌نامه‌ی دادرسی و ادله” ارائه شده است. قواعد 12 الی 15 نیز توضیحات بیشتری را در مورد دبیرخانه ارائه کرده‌اند. واحد تأمین حفاظت شهود و قربانیان، ترتیبات امنیتی، مشاوره و دیگر کمک‌های مناسب برای قربانیان، شاهدان و دیگران به‌خاطر شهادتشان را ایجاد می‌کنند69 چگونگی عزل رئیس و معاون دبیرخانه در ماده 46 اساسنامه پیش‌بینی شده است. مطابق این ماده، هرگاه رئیس یا معاون دبیرخانه مرتکب نقض شدید وظایف خود به موجب اساسنامه شده یا قادر به انجام وظیفه نباشد با رأی اکثریت مطلق قضات عزل می‌شوند.70 فردی که بناست عزل شود حق دریافت مدارکی که ادعا می‌شود نشانگر عدم کفایت او هستند و نیز حق ارایه هرگونه دلیل و مدرکی که به نفع وی باشد را به مرجع تصمیم گیرنده دارد.71 توضیحات بیشتر در مورد معنی نقض مهم یا غیر مهم وظایف، شیوه ارائه شکایات در این موارد، نوع برخورد با متخلفان و تاثیر مرگ، عزل یا استعفای کارکنان دادگاه طی قواعد 23 الی 39 از “آئین‌نامه دادرسی و ادله” ارائه شده است.
چه مقاماتی در دیوان کیفری بین‌المللی معزول می‌شوند :72
– قاضی
– دادستان
– معاون دادستان
– رئیس دبیرخانه
– معاون ریاست دبیرخانه
علل معزولیت مقامات دیوان چه می‌باشد؟
– شخصی که مشخص ‌شود مرتکب سوء‌رفتار شدید یا نقض جدی وظایف محوله در چارچوب اساسنامه یا قواعد دادرسی و ادله شده‌اند.
– شخصی که قادر نباشد عملکرد مناسب در چارچوب وظایف محوله در اساسنامه را اعمال کند.
روند عزل مقامات دیوان :
1- قاضی :
با اکثریت دولت‌های عضو به مجرد پیشنهاد مورد قبول اکثریت قضات دیگر
2- دادستان :
با رأی اکثریت مطلق کشورهای عضو
3- ریاست دبیرخانه و معاون وی :
با رأی اکثریت مطلق قضات
5- مجمع دول عضو73
یک نماینده از هر دولت عضو و دولت‌هایی که اساسنامه نهایی را امضاء نموده‌اند در مجمع حضور دارند.
عملکرد :
– نظارت و اقدام بر روی پیشنهادات کمیسیون مقدماتی
– امر مدیریت نظارتی بر ارگان‌های مختلف دادگاه
– نظارت و اقدام بر روی گزارشات دبیرخانه
– اتخاذ تصمیم دال بر ایجاد بودجه دادگاه
– تصمیم بر اینکه آیا تعداد قضات تغییر کند؟
– نظارت بر سؤالات دال بر عدم مشارکت (وفق ماده (7) (5) 87 اساسنامه)
– اجرای هر عملکردی که با اساسنامه و یا قواعد دادرسی و ادله سازگاری داشته باشد
– قبول عناصر جرم (وفق ماده 9 اساسنامه)

قبول قواعد دادرسی و ادله ( وفق ماده 51 اساسنامه)
– انتخاب قضات دادگاه (وفق ماده (6) 36 اساسنامه)
– انتخاب دادستان و معاون (وفق ماده 42 اساسنامه)
– ایجاد دستورالعمل برای استخدام پرسنل آزاد و تصویب آئین‌نامه سازمانی کارکنان
ساختار اداری مجمع (وفق ماده (3) 112 اساسنامه ) شامل :
– رئیس
– نایب رئیس
– اعضاء
دبیرخانه باید برای مدت سه سال توسط مجمع انتخاب شود و کارکنان دبیرخانه باید براساس اصل تساوی جغرافیایی و اصل سیستم حقوقی دنیا افراد آن درنظرگرفته شوند.
رأی‌گیری74 در مجمع وفق ماده (8) (7) 112 اساسنامه) بشرح ذیل صورت می‌گیرد :
– هر دولت عضو یک رأی دارد
– مجمع باید تلاش کند که به یک توافق عام بر روی همه‌ی موضوعات برسد. در صورت عدم حصول اجماع، رأی‌گیری به صورت زیر، مگر اینکه ترتیب دیگری در اساسنامه باشد.
– برای موضوعات ماهوی اکثریت دولت‌های حاضر به معنی اکثریت مطلق کشورهای حاضر تلقی می‌گردد.
– برای موضوعات داوری اکثریت صرف دولت‌های حاضر.
دولت‌هایی که 2 سال یا بیشتر دیون معوقه در رابطه با سهمشان (ماده 117) نسبت به دیوان را داشته باشند، نباید در مجمع یا دبیرخانه رأیی داشته باشند، مجمع

Author: mitra4--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *