منابع مقاله درباره ناتوان ذهنی، آموزش مهارت، برنامه آموزشی

دانلود پایان نامه

اتوبوس، تصویری از راهنما و صدای ضبط شده که راهنما را توضیح می دهد ارائه می کند. بعد از تماشای ویدیو برنامه تمرین آموزش را ارائه می دهد. در جریان تمرین شرکت کننده توسط صفحه لمسی جواب را انتخاب می کند. شرکت کنندگان دو زن و یک مرد ناتوان ذهنی بوده اند. نتیجه ترکیبی بوده است.هر سه شرکت کننده دکمه request to stop”” را به درستی در جریان جلسه فشار دادن. هرچند فقط 2 نفر از سه نفر شرکت کننده توانستن مهارت را به محیط طبیعی تعمیم دهند ]24[.
در تحقیقاتی که بررسی شد، بطور متوسط 42 نفر شرکت کردند، از بین این آن ها تقریبا 57% مرد و 43% زن بوده اند. سن شرکت کنندگان بین 7.7 تا 58 سال بوده و تمامی آنها دارای عقب ماندگی متوسط بوده اند. به طور خلاصه سخت افزارها و نرم افزارهای استفاده شده در مطالعات به صورت زیر دسته بندی شده اند.
1-1-2 سخت افزارهای استفاده شده در این مطالعات
➢ در 6 مطالعه از موس و trackball برای ورود داده استفاده شده ]14-20[.
➢ ضمنا در سه مطالعه از صفحات لمسی نیز استفاده شده ]21-23[.
➢ و در یک تحقیق از دستگاه تولید و بازشناسی گفتاراستفاده شده است ]24[.
1-2-2 نرم افزارهای استفاده شده در این مطالعات
در 6 مطالعه از نرم افزار های خاص برای آموزش طراحی شده اند و در بقیه از ابزار عمومی در دسترس استفاده شده است.
➢ در 3 مطالعه از برنامه project stop استفاده شده است.
➢ در 2 مصالعه از برنامه I can !Daily living & community skill استفاده شده است.
➢ در یک مطالعه از برنامه ATM Sim استفاده شده است.
➢ در 5 مطالعه هم از ابزار تجاری در دسترس مانند Hyper Studio و پاورپوینت و Windows Movie Maker استفاده شده است.
3-1-2 مهارت های آموزش داده شده
➢ خرید از خواربار فروشی
➢ آماده کردن غذا
➢ استفاده از ATM
➢ استفاده از کارت دبیت
➢ سفارش در رستوران
➢ استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی
4-1-2 مشکلات موجود در این مطالعات
➢ تعداد افراد شرکت کنند در این مطالعات کم بوده است
➢ نرم افزار های خاص که برای افراد کم توان هوشی طراحی شده از نظر تجاری در دسترس نیست.
➢ نرم افزار ها طراحی شده توسط ابزار عمومی، در بازار موجود هستند، اما در این نرم افزار ها موفقیت بیشتر وابسته به کیفیت ارائه و دانش ارائه دهنده است تا خود نرم افزار.
➢ عدم دسترسی به نرم افزار های CBI به صورت تجاری مانع بالقوه برای پذیرش و استفاده از CBI توسط پزشکان و معلمین است.
یک نگرانی استفاده از CBI قابلیت تعمیم مهارت از محیط کامپیوتر به محیط طبیعی است. می توان از وسایل پویا و قابل حمل مانند کامپیوتر دستی برای آموزش در محیط طبیعی برای کاهش نگرانی مربوط به تعمیم می توان استفاده کرد ]3[.
2-2 آموزش مهارت های پولی به افراد ناتوان ذهنی
با مروری بر ادبیات گذشته مشاهده می شود چهار جزء ابتدایی در برنامه آموزشی پول وجود دارد شامل: ارزش پول، جمع کردن پول، انتخاب پول(انتخاب گروهی از پول ها برای رسیدن به ارزش مشخص)، بهروری در انتخاب پول(انتخاب پول کمتر برای بدست آوردن ارزش مشخص)]5[.
27 مطالعه آموزش مهارت های پولی به افراد ناتوان ذهنی را بررسی کردیم، در این مطالعات مهارت های پولی شامل 5 نوع مهارت به شرح زیر می باشد.
1- دانستن اینکه چقدر پول دارید(computation)
2- دانستن چگونگی بدست آوردن پولbanking))
3- دانستن اینکه چقدر پول می توانی خرج کنی (budgeting)
4- دانستن اینکه چقدر از پول را خرید کردند (purchasing)
5- دانستن اینکه چطور از پول برای به دست آوردن پول بیشتر باید استفاده کنی (saving)
از بین این 27 مطالعه بیشتر آنها بر روی آموزش خرید (51%) تمرکز کردن و تعداد کمی از مطالعات روی چگونه بدست آوردن پول(11%) و یک مطالعه روی اینکه چقدر از پول خود را خرج کردی تمرکز کرده است و دو مطالعه هم روی چگونگی ذخیره کردن پول تمرکز کردن. برای آموزش مهارت های پولی نقطه شروع مناسب آموزش خرید می باشد زیرا باعث ایجاد ارتباطات طبیعی می شود ]7[. خلاصه ای از این تحقیقات در جدول 1 آمده است.
جدول 1:مقایسه مدلهای ارائه شده قبلی برای افزایش مهارتهای مالی برای افراد ناتوان ذهنی
مطالعه
شرکت کننده
مهارت اولیه
مهارت مورد هدف
مداخله
نتیجه بلافاصله
تعمیم
Aeschlemen &
Schladenhauffen
]25[
تعداد=4
سن=17-18
=IQ27-35 ناتوان ذهنی شدید محل=کلاس، مغازه
ندارد
شمارش تا 1$
آموزش حفظی، مثال ازگروه غذایی، اجرای نقش، آموزش در محیط طبیعی
آموزش حفظی تاثیر ناچیز داشته، امتیاز بعد از اجرای نقش افزایش داشته
بیشتر اجزای مهارت دارای تعمیم کم در 2 محیط جدید داشتن
Alcatara
]27[
تعداد=3، سن=8.9
IQ=گذارش نشده، اوتیسم ،کم توان هوشی خفیف، محل= سه مدرسه
گذارش نشده
دادن پول اجناس از قبل انتخاب شده به فروشنده
نوار دیداری از بسته آموزشی
نوار دیداری و آموزش در محیط طبیعی بدست امده است.
افزایش سطح مهارت در سومیم مغازه تمرین نشده
Broakove & Cuvo
]28[
تعداد=14
سن= میانگین 15، IQ=46، محل= خانه ،مدرسه
شمارش 1 یا 5 تا 100 گفتن نام و ارزش سکه ها
شمارش سکه ها
جابجا کردن هنگام شمارش ، جابجا نکردن
جابجا کردن نیاز به تمرین و زمان آموزش کم دارد
تعمیم کم برای هر یک از فرایند ها
Colyer & Collins
]29[
تعداد=4، سن=12
IQ=40-60، کم توان هوشی میانه و خفیف، محل= کلاس، 9 مغازه، دفتر معلم
توانایی تشخیص بین پول5$ و 10$ و توانایی شمارش تا 15
شمردن اسکناس 1$،معادل 5$ و10$، به همراه بازخورد
سیستم دارای کمترین اعلان وباز خورد یاد دهنده برای آموزش استراتژی دولار بعدی
3 نفر از 4 شرکت کننده مهار شدن
3 نفر از4 شرکت کننده به صورت درست از استراتژی دولار بعدی در جریان جلسه بررسی استفاده کردن
Cuvo
و همکارانش
]30[
تعداد=20، سن= 17-35
IQ= گذارش نشده
کم تون هوشی میانه محل=کلاس
استفاده از ماشین حساب برای جمع و تفریق، شخصی سازی سیستم آموزش
پس انداز کردن، پرداخت صورت حساب، توانایی مرتب کردن پول
استفاده از کتاب کار تجمیعی، کتاب کار پراکنده
هر دو روش بهبود بخش بوده .
گذارش نشده
مطالعه
شرکت کننده
مهارت اولیه
مهارت مورد هدف
مداخله
نتیجه بلافاصله
تعمیم
Cuvo
و همکارانش
]31[
تعداد=3، سن=13-17
IQ= 45-56
ناتوان ذهنی خفیف، مکان= آموزشگاه
دانستن نام، ارزش و جمع 5 سکه، تساوی از ترکیب و ارزش قیمت نشانه ها
مبادله با استفاده از سکه ها
آموزش کلاس مورد هدف با مدلسازی
تقریبا اجرای ماهرانه
درجه مختلف تعمیم
Denny &Test
]32[
تعداد=3، سن=17
IQ= 39=72
ناتوان ذهنی میانه و خفیف، مکان= کتابخانه و مغازه
گذارش نشده
استفاده از استراتژی دلار بعدی20
مهارت یکی بیشتر 21،تبدیل”cents-pile”
شرکت کنندگان در مهارت یکی بیشتر مهار شدن
تمام شرکت کنندگان پول را شمارش کردن و خرید انجام دادن
Sandknop,
و همکارانش
]33[
تعداد=4
سن=14-18
IQ=40-45
ناتوان ذهنی خفیف/ شدید
مکان=کلاس، مغازه
تشخیص اعداد 1- 10، انتخاب اجناس، استفاده از ماشین حساب، استفاده از استراتژی یک دلار بعدی
انتخاب جنس با کمترین قیمت با استفاده از تطبیق شماره خط22
ثابت کردن زمان معطلی فرایند (0تا5 ثانیه)، تقویت نشانه ها
همه دانش آموزان مهارت ها را کسب کردن
تعمیم مهارت از کلاس به مغازه به درستی
Schloss
و همکارانش
]34[
تعداد=1
سن=16
IQ=32
ناتوان ذهنی شدید
مکان= سالن بازی بولینگ
توانایی دنبال کردن راهنمایی کلامی
استفاده از 1$ برای پرداخت بازی و انتظار برای باقی مانده پول
آموزش ترتیبی و اصولی، خطای سیستمایک، تصحیح فرایند
مهارت را با 6 هفته آموزش به سرعت یاد گرفتن
تعمیم مهارت
Schloss
و همکارانش
]31[
تعداد=6
سن=14-17
IQ=32-52
ناتوان ذهنی خفیف
مکان=کلاس،مغازه
تشخیص اعداد بین 0 تا 5،
نشان دادن همبستگی 1:1
1-5،نوشتن وجمع و تفریق
خرید بوسیله استراتژی دلار بعدی و” کارت های پول”
اموزش از طریق همسالان برای استفاده از استراتژی دلار بعدی
همه دانش اموزان در استراتژی دلار بعدی ماهر شدن
تعمیم مهارت برای خرید در تنضیمات شخصی شده
Shafer
و همکارانش
]35[
تعداد=1
سن=25
IQ=46
سندروم دان
مکان=خانه، بانک
توانایی تمایز قائل شدن بین اعداد
انجام مهارت بدست آوردن پول
اعلان صوتی، شبیه سازی ماشین بانک، 5تمرین برای آموزش
شرکت کنندگان در تمام مهارت های آموز داده شده مهار شدن
آموزش تعمیم مهارت به محیط طبیعی
مطالعه
شرکت کننده
مهارت اولیه
مهارت مورد هدف
مداخله
نتیجه بلافاصله
تعمیم
Frank & Macfarland
]36[
تعداد=43
سن=9
IQ=72
کم توان هوشی میانه محل=کلاس
تست مهارت های مورد نیاز
شمارش و شناسایی سکه ها
آموزش تقابل یک به یک در شمارش سکه ها
آموزش تقابل یک به یک در گروه بزرگ تر
جواب به گروه های تمرین شده بهتر از گروه های تمرین نشده
Frank &Wacker
]37[
تعداد=4
سن=11-13
IQ=58-70
ناتوان ذهنی متوسط
محل=کلاس
گذارش نشده
شمارش سکه ها با استفاده از کارت های حاوی شماره برای خرید
استفاده از کارت های متناظر با سکه ها برای خرید
مهارت همه سکه ها را کسب کردن
شرکت کنندگان مهارت را به دیگر سکه ها تعمیم دادن
Frederick
و همکارانش
]38[
تعداد=2
سن=18-20
IQ=36-40
کم توان هوشی خفیف
مکان=کتابخانه،2 تا مغازه
وصل کردن 4 شماره نوشته شده روی کارت یا اعداد در ماشین حساب به تصویر پول ها، پیدا کردن برچسب قیمت
استفاده از ماشین حساب برای خرید
زمان معطلی پیش رونده، ارزیابی عمومی در موقعیت های و اجناس تمرین نشده
هر سه شرکت کننده به سرعت در هر سه عملیات ماهر شدن
خرید کردن را از محیط تمرین شده به محیط تمرین نشده تعمیم دادن
Gardill &Browder
]39[
تعداد=3
سن=12-13
IQ=45-57
محل =کلاس، کافیتریا، مغازه و رستوران
دانستن مبادله تبدیل پول برای خرید اجناس در رستوران
انتخاب بین 3 دسته پول برای خرید فروی
1-جور کردن نمونه
2-استفاده از زمان معطلی
3-تمرین مثال
هر سه شرکت کننده تسلط پیدا کردن روی هر سه کلاس
دو نفر از سه شرکت کننده مهارت را در جامعه تعمیم دادن و سومین شرکت کننده به صورت جزئی تعمیم داده است
Gaule
و همکارانش
]40[
تعداد=3
سن=17-20
IQ=33-36
ناتوان ذهنی خفیف
محل=کلاس، مغازه
دانستن نام ،ارزش سکه ها و توانایی شمارش تا 15
استفاده از نظریه تطبیق برای خرید جناس از خواربار فورشی
هر مرحله از خطا دارای کمترین اعلان تصحیح روش کار است
هر سه شرکت کننده مهارت را کسب کردن
هر سه شرکت کننده مهارت را به مغازه تعمیم دادن
Haring
وهمکارانش
]41[
تعداد=3
سن=20
IQ=گذارش نشده
اوتیسم
مکان=3مدرسه، انجمن
گذارش نشده
مبادله پول برای خرید
کمترین اعلان، نوار ویدیو شامل سوال
دو نفر از شرکت کنندگان به سرعت در دادن جواب پیشرفت کردن، نفر سوم بعد از
گذشت 2 هفته پیشرفت کرد.
تعمیم به 3 مغازه جدید
مطالعه
شرکت کننده
مهارت اولیه
مهارت مورد هدف
مداخله
نتیجه بلافاصله
تعمیم
LaCampagne
&Cipani
]42[
تعداد=4
سن=24-35
IQ=58=78
کم تون ذهنی متوسط
مکان=کلاس
توانایی نوشتن چک
به تفضیل نوشتن چک
زنجیره ترتیبی، روش وظایف جزئی
تقریبا تمام شرکت کنندگان جواب بدون اشتباه داشتن
تعمیم به صورت حساب های دیگر و داشتن خطای کم در محیط
Llorente &
Gaffan
]43[
تعداد=5
سن=30-58
IQ= گذارش نشده
ناتوان ذهنی شدید، میانه، خفیف
مکان=اتاق خواب، محیط مسکونی
توانایی شمردن، خواندن اعداد و دادن پول بیشتر از تقاضا
شناسایی نوع سکه ها و

Author: y7oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *