پایان نامه ارزیابی رابطه نماگرهای ساختاری بازار با همزمانی قیمت

ارزیابی رابطه بین نماگرهای ساختاری بازار با همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
زمستان ۱۳۹۳  
 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

دانلود مقاله و پایان نامه

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان مسئله تحقیق ۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۱-۴ اهداف تحقیق ۷
۱-۴-۱ اهداف اصلی: ۷
۱-۴-۲ اهداف فرعی: ۸
۱-۴-۳ سایر اهداف: ۸
۱-۵ سؤالات تحقیق ۹
۱-۵-۱ سؤال اصلی: ۹
۱-۵-۲ سؤالات فرعی: ۹
۱-۶ فرضیه‌های تحقیق ۱۰
۱-۶-۱ فرضیه‌های اصلی: ۱۰
۱-۶-۲ فرضیات فرعی: ۱۰
۱-۷ روش پژوهش ۱۰
۱-۸ قلمرو پژوهش ۱۱
۱-۸-۱ قلمرو موضوعی ۱۱
۱-۸-۲ قلمرو مکانی ۱۱
۱-۸-۳ قلمرو زمانی ۱۱
۱-۹ تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق ۱۱
۱-۱۰ساختار تحقیق ۱۲
۲-۱ مقدمه. ۱۵
۲-۲ گفتار اول: نماگرهای ساختاری بازار. ۱۶
۲-۳ گفتار دوم: همزمانی قیمت. ۱۹
. ۲۰
۲-۴ گفتار سوم: محتوای اطلاعاتی بازار. ۲۱
۲-۵ گفتار چهارم: پیشینه تحقیق ۲۵
۲-۵-۱ تحقیقات خارجی: ۲۵
۲-۵-۲ تحقیقات داخلی ۳۳
۳-۱ مقدمه. ۵۰
۳-۲ روش کلی تحقیق ۵۰
۳-۳ جامعه آماری ۵۱
۵۲
۳-۴ نمونه آماری ۵۲
۳-۵ حجم نمونه و کفایت آن. ۵۳
۳-۶ روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب. ۵۳
۳-۷ روش گردآوری داده‌ها ۵۳
۳-۸ ابزار گردآوری داده‌ها ۵۳
۳-۹ پایایی و اعتبار ابزار تحقیق ۵۴
۳-۱۰روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها ۵۴
۳-۱۰-۱ روش‌های آماری ۵۴
۵۴
۳-۱۰-۳ مدل تحقیق ۵۵
۳-۱۰-۳-۱ مدل ریاضی تحقیق ۵۵
۳-۱۰-۳-۲ تعریف متغیرها ۵۶
۳-۱۰-۳-۳ نحوه اندازه‌گیری متغیرها ۵۶
دسته‌بندی متغیرها. ۵۹
۳-۱۰-۳-۴ رابطه بین متغیرها: ۵۹
۳-۱۰-۳-۵ اندازه‌گیری رابطه. ۵۹
۳-۱۰-۴ نرم‌افزارها ۵۹
۳-۱۱روش واکاوی مدل‌ها و آزمون فرضیات. ۶۰
۳-۱۱-۱ روش داده‌های پانل ۶۰
۳-۱۱-۲ روش اثرات ثابت. ۶۲
۶۳
۳-۱۱-۴ آزمون معنی‌دار بودن مدل. ۶۴
۳-۱۱-۵ آزمون معنی‌دار بودن ضرایب. ۶۵
۳-۱۱-۶ آزمون مربوط به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها ۶۵
۳-۱۱-۷ آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی ۶۶
۳-۱۱-۷-۱ فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها ۶۶
۳-۱۱-۷-۲ فرض عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل ۶۷
۳-۱۱-۷-۳ فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها ۶۸
۶۹
۳-۱۱-۷-۵ فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل. ۷۰
۳-۱۲خلاصه فصل Error! Bookmark not defined.
۴-۱ مقدمه. Error! Bookmark not defined.
۴-۲ یافته‌های توصیفی متغیرهای تحقیق Error! Bookmark not defined.
۴-۳ آزمون نرمال بودن متغیرها Error! Bookmark not defined.
۴-۴ آزمون همبستگی Error! Bookmark not defined.
۴-۵ آزمون معنادار بودن رگرسیون.
۴-۶ آزمون همخطی Error! Bookmark not defined.
۴-۷ آزمون عدم خود همبستگی Error! Bookmark not defined.
۴-۸ آزمون فرضیه‌ها و نتایج آن. Error! Bookmark not defined.

۴-۹ خلاصه نتایج Error! Bookmark not defined.
۵-۱ مقدمه. Error! Bookmark not defined.
۵-۲ مروری بر خطوط کلی تحقیق Error! Bookmark not defined.
۵-۳ بحث و نتیجه گیری Error! Bookmark not defined.
۵-۴ پیشنهادها Error! Bookmark not defined.
۵-۵ پیشنهادهایی برای تحقیق‌های آینده Error! Bookmark not defined.
۵-۶ محدودیت‌های پژوهش Error! Bookmark not defined.
 
فهرست جداول و نمودارها
 
جدول (۲-۴):  اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق ۶۱
جدول(۳-۴):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرها ۶۳
جدول(۴-۴):  بررسی آزمون هم خطی ۶۶
جدول (۵-۴):  نتایج آزمون ناهمسانی وایت. ۶۸
جدول ( ۶-۴): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها ۶۸
جدول (۸-۴): نتایج آزمون فرضیه اول. ۶۹
جدول (۹-۴) : نتایج آزمون فرضیه دوم. ۷۰
جدول (۱۰- ۴):  نتایج آزمون فرضیه سوم. ۷۲
جدول (۱۹-۴): نتایج آزمون فرضیه چهارم .۷۳
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 
 

 • مقدمه

 کارایی بازار، شفافیت اطلاعات و سرعت انتقال اطلاعات سال­هاست که موضوع بحث در حوزه مدیریت مالی می‌باشد. متخصصان و صاحب‌نظران این رشته علاقه­ زیادی به ایجاد مدل‌هایی داشتند که رفتار قیمت سهام را نشان دهد هرچند که نتایج آن مدل‌ها پایدار نبوده است (سالمینن، ۲۰۰۸).
بورس اوراق بهادار یکی از اجزای بازارهای مالی است که حرکت چرخ‌های اقتصاد بدون وجود آن تقریباً غیرممکن می‌باشد. امروزه تحولات اقتصادهای صنعتی، بازار سرمایه را به ماشینی تبدیل کرده است که نمی‌توان بدون تغییر اساسی در شیوه زندگی ملی، آن را از اقتصاد حذف کرد. به عقیده‌ی کینز اصلی­ترین وظیفه‌ی یک بورس اوراق بهادار، جذب سرمایه‌گذاری‌ها با بالاترین بازده می‌باشد؛ بنابراین می‌توان گفت که بورس مکانی برای رقابت طالبان سرمایه در جهت سوق دادن منابع مالی دارندگان سرمایه به‌جانب فعالیت‌های خود است. در مورد تغییرات قیمت سهام در بازار اوراق بهادار می‌توان گفت که رویدادهای عادی و غیرعادی متعددی ازجمله عوامل سیاسی و اقتصادی و بسیاری عوامل دیگر می‌توانند بر قیمت سهام اثر بگذارند و باعث ایجاد تغییرات فزاینده و یا کاهنده در قیمت‌ها گردند
در تحقیقاتی که درزمینهٔ‌ بورس اوراق بهادار تهران انجام‌گرفته غالباً به رابطه‌ی بین اطلاعات داخلی شرکت‌ها و وضعیت مالی آن‌ها با قیمت سهام شرکت توجه شده و کمتر به خود بازار به‌عنوان یک عامل تأثیرگذار بر قیمت سهام شرکت‌ها توجه شده است. واقعیت این است که در بسیاری از موارد تغییر قیمت سهام شرکت‌ها ناشی از تغییر وضعیت مالی آن‌ها نیست بلکه ناشی از عوامل روانی و درونی بازار است؛ به‌عبارت‌دیگر در بسیاری از موارد شرایط بازار و انتشار اطلاعات در آن قیمت سهام را تعیین می‌کند و اطلاعات شرکت‌ها به‌عنوان اطلاعات جنبی است. (خاکپور،۱۳۸۷).
روش تحلیل بازار که بعضاً به تحلیل تکنیکی مشهور است بر پایه سه اصل کلی و اساسی بنا شده است این سه اصل که در تمام بازارهای جهان صدق می‌کنند عبارت‌اند از اصل اول، همه‌چیز یک سهم در قیمت آن سهم منعکس می‌شود. تکنسین‌ها معتقدند که تمام دانش موجود درباره سهم صرف‌نظر از اینکه بنیادی، اقتصادی، سیاسی و یا روان‌شناختی باشد، در قیمت بازار سهم نمایان می‌شود. برخی تکنسین‌های متعصب برخلاف تحلیل گران بنیادی، مطالعه اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت‌ها و درآمد آن‌ها و عوامل عرضه و تقاضا را بیهوده می‌دانند. آنان معتقدند تمام این اطلاعات متفرقه در یکجا به ظهور می‌رسد که همان است اصل دوم بیان می‌کند که قیمت‌ها در مسیرها یا روندهای خاصی حرکت ” قیمت روز سهم “می‌کنند و آن روندها در مقابل تغییرات ناگهانی از خود مقاومت نشان می‌دهند. (قائمی،۱۳۸۷).
عرضه و تقاضایی که برای یک محصول وجود دارد، باعث می‌شود تا روند حرکت سهم مربوطه در حالت تعادل قرار گیرد. وقتی حرکتی آغاز شد، تغییری در آن پدیدار نمی‌شود مگر اینکه خود به پایان رسد. به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت سهمی شروع به افزایش کند، این افزایش ادامه خواهد یافت تا اینکه به نقطه بازگشت مشخصی برسد اصل سوم مربوط به تکراری بودن فعالیت بازار است. طبق این اصل، بازار به‌صورت مداوم در حال تکرار خود است. لذا می‌توان الگوهای مشخصی را در فواصل زمانی مختلف بر روی نمودارها یافت. البته این امر به یک اصل مهم روان‌شناختی برمی‌گردد که انسان‌ها در شرایط مشابه، عکس‌العمل‌های مشابهی از خود نشان می‌دهند. ازآنجاکه بازار سرمایه، انعکاسی از عملکرد انسان‌ها است، تکنسین‌ها این عکس‌العمل‌ها را مطالعه می‌کنند تا در موقعیت‌های همسان بتوانند عکس‌العمل‌های مشابه را پیش‌بینی کنند. تحلیل ساختار بازار توسط بسیاری از متخصصان بازار مورد ارزیابی واقع‌شده و بعضاً به چالش کشیده شده است. برخی محققان به شواهدی دست‌یافته‌اند که نشان می‌دهد در صورت تحقق فرضیه کارایی بازار، تحلیل مذکور نمی‌تواند قیمت آتی سهام را تخمین بزند، تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تأثیر متغیرهای مختلفی است که بعضاً فراتر از سطح شرکت‌ها و حتی بازار است. بسیاری ازنظریه‌پردازان بازارهای مالی معتقدند با بهره گرفتن از نماگرهای ساختاری بازار می‌توان تغییرات قیمت سهام را پیش‌بینی کرده و از آن‌ها در تصمیم‌گیری استفاده کرد.

 • بیان مسئله تحقیق
 • مشکل اصلی:

امروزه یکی از اساسی‌ترین مسائل اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی و دغدغه‌های تصمیم گیران اقتصادی و دولت‌مردان در مورد بازار سرمایه، تخصیص بهینه منابع در اختیار است. تخصیص بهینه منابع زمانی امکان‌پذیر است که منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های پربازده با ریسک منطقی هدایت شوند. در این میان نقش اطلاعات پردازش‌شده که با یک معیار اندازه‌گیری معتبر ترکیب‌شده باشد، کاملاً مشهود است. با عنایت به نقش بازار سرمایه در تجهیز منابع مالی و هدایت سرمایه‌ها و بسط فرهنگ سرمایه‌گذاری، سنجش اثر محرک‌های با قدرت پیش‌بینی زیاد برای فرایند تصمیم‌گیری فعالان، از مهم‌ترین مسائل بازار سرمایه در بسیاری از کشورهاست بر اساس آنچه اشاره شد، اگر بازار سرمایه در حال ثبات بوده و یا شرایط بازار، افزایشی برقرار باشد، می‌توان نتیجه گرفت که وضعیت کلی اقتصاد جامعه رو به رشد است. تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تأثیر متغیرهای مختلفی است که بعضاً فراتر از سطح شرکت‌ها و حتی بازار است. بسیاری ازنظریه‌پردازان بازارهای مالی معتقدند با بهره گرفتن از نماگرهای ساختاری بازار می‌توان تغییرات قیمت سهام را پیش‌بینی کرده و از آن‌ها در تصمیم‌گیری استفاده کرد.

 • جنبه‌های ابهام و اختلاف‌نظرها:

کارپوف چهار دلیل را برای توجیه ارتباط بین اندازه و حجم معاملات و قیمت سهام ارائه می‌کند:
۱) در بازارهای مالی مدل‌هایی برای پیش‌بینی قیمت موردبررسی قرار می‌گیرند که روابط بین حجم معاملات و قیمت سهام را با توجه به میزان ورود اطلاعات به بازار، اندازه و عمق بازار موردبررسی قرار می‌دهند.
( ۲ برای وجود همبستگی مذکور، توزیع قیمت‌ها براثر سفته‌بازی است. (اپس،۱۹۷۶) پس بابیان فرضیه ترکیب توزیع قیمت‌ها، نشان داد نوسان‌های قیمت و حجم معاملات، به دلیل این‌که در یک متغیر مشترک، باهم ارتباط دارند، الزاماً باید همبستگی مثبت داشته باشند.
(۳ دلیل سوم مربوط می‌شود به تئوری انتظارات عقلایی در قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بر اساس این تئوری، مبادلات سهام برحسب اطلاعات خصوصی و عمومی انجام می‌شود.
(۴  ایشان دلیل آخر را به وجود تحلیل‌های متفاوت توسط فعالان بازار نسبت می‌دهد؛ زیرا هریک از آن‌ها بر اساس تحلیل و ترجیح خود بین اطلاعات موجود، پیرامون حجم تصمیم می‌گیرند. این موضوع درنهایت موجب ارتباط مثبت بین قدر مطلق تغییرات قیمت‌ها و حجم معاملات می‌شود. هریس دلیل آخر را مناسب‌ترین توجیه برای رابطه مذکور می‌داند. لیگ و همکاران، (۲۰۰۵)، در کار تحقیقی خود اثبات نمود، که بین مجذور تغییرات قیمت و حجم معاملات رابطه معنی‌داری وجود دارد، توجه به بازار و مبانی اساسی تصمیم‌گیری در آن، ضروری می‌باشد. بدون تردید یکی از عناصر کلیدی تصمیم‌گیری در این‌گونه بازارها، استفاده از متغیرهای مهم و محرک بازار در پیش‌بینی تغییرات بازده سهام است. این متغیرها به طبقات مختلفی طبقه‌بندی می‌شوند که به‌صورت کمی و کیفی قابل تبیین هستند. در این مقاله با تمرکز بر متغیرهای کمی، محرک‌های ساختاری بازار که اهمیت بسیاری در فرایند تخمین ارزش‌دارند، موردبررسی قرارگرفته است. محرک‌های مذکور بر اساس بررسی وضعیت بازار کشورهای پیشرفته و مطالعه ادبیات موضوعی و تجربه موجود در بازار سرمایه ایران، به چهار دسته نماگرهای مربوط به عمق بازار، حجم بازار، اندازه شرکت‌ها و روند کلی بازار تفکیک شده است. هر چه قیمت سهام همزمانی بالاتر باشد میزان ارتباط اطلاعات شرکت با قیمت سهام پایین‌تر و واکنش بازار سهام منفی؛ بالعکس، هر چه قیمت سهام همزمانی پایین‌تر باشد میزان ارتباط اطلاعات شرکت با قیمت سهام بالاتر و واکنش بازار سهام مثبت می‌باشد. با عنایت به موارد فوق، هدف این مقاله سنجش اثر و ارتباط محرک‌های ساختاری بازار سرمایه برهم زمانی قیمت سهام و بازده و تخمین مدل عملیاتی برای طیف وسیع فعالان بورس اوراق بهادار، سازمان خصوصی‌سازی، نهادهای نظارتی، سرمایه‌گذاران بالقوه و دیگر تصمیم‌گیرندگان مرتبط با بازار سرمایه در ایران است.
با توجه به مطالب مذکور در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤال زیر هستیم:
بین نماگرهای ساختاری بازار و همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار چه رابطه‌ای وجود دارد؟

 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تأثیر متغیرهای مختلفی است که بعضاً فراتر از سطح شرکت‌ها و حتی بازار است. بسیاری ازنظریه‌پردازان بازارهای مالی معتقدند با بهره گرفتن از نماگرهای ساختاری بازار می‌توان تغییرات بازده سهام را پیش‌بینی کرده و از آن‌ها در تصمیم‌گیری استفاده کرد. نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور تأثیر بسزایی داشته باشد.

پایان نامه میزان توانمندی الگوهای پیش بینی‌کننده بحران مالی

 
شهریورماه سال ۱۳۹۲

   

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
فصل اول: طرح تحقیق ۱
۱-۱-  مقدمه ۲
۱-۲-  بیان مسئله ۳
۱-۳- ضرورت انجام پژوهش ۴
۱-۴- گزارههای پژوهش. ۵
۱-۴-۱- سؤالات پژوهش. ۵
۱-۴-۲-  فرضیه‏ها. ۵
۱-۴-۲-۱- فرضیه‏های گروه اول. ۵
۱-۴-۲-۲- فرضیه‏های گروه دوم. ۶
۱-۴-۳- اهداف تحقیق. ۶
۱-۵- متغیرهای تحقیق ۷
۱-۶- روش تحقیق. ۷
۱-۷- محدودیت‏ها. ۷
۱-۸- واژه‏ها و اصطلاحات ۸
۱-۹- چارچوب فصل‏های آتی. ۱۰
فصل دوم: ادبیات تحقیق. ۱۲
۲-۱- مقدمه. ۱۳
۲-۲- مبانی نظری. ۱۴
۲-۲-۱- تعریف ورشکستگی. ۱۴
۲-۲-۱-۱- تاریخچۀ ورشکستگی. ۱۵
۲-۲-۱-۲- مدل‏های پیش‏بینی‏کنندۀ ورشکستگی ۱۶
۲-۲-۲- الگوریتم ژنتیک ۱۹
۲-۲-۲-۱- ساختار الگوریتم ژنتیک. ۱۹
۲-۲-۲-۲-  مدل عملیاتی الگوریتم ژنتیک ۲۱
۲-۲-۳- شبکه‌های  عصبی مصنوعی ۲۲
۲-۲-۳-۱- ساختار شبکه عصبی مصنوعی ۲۳
۲-۲-۳-۲- مدل عملیاتی ساختار شبکۀ عصبی مصنوعی. ۲۵
۲-۲-۴- مدل اسپرینگیت. ۲۷
۲-۲-۵- شاخص ۲۸
۲-۳- پیشینۀ تحقیق ۳۰
۲-۳-۱- تحقیقات خارجی. ۳۰
۲-۳-۲- تحقیقات داخلی ۳۵
۲-۴- نتیجه‌گیری ۳۹
فصل سوم: روش‌ تحقیق ۳۹
۳-۱- مقدمه. ۴۰
۳-۲- روش تحقیق. ۴۰
۳-۳- قلمرو تحقیق. ۴۱
۳-۴- جامعۀ آماری. ۴۱
۳-۵- نمونۀ آماری و روش نمونه‌گیری. ۴۲
۳-۶- نحوۀ جمع‏آوری اطلاعات. ۴۷
۳-۷- روش‌های آماری استفادهشده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات. ۴۸

پایان نامه ها

۳-۸- خلاصۀ فصل. ۴۹
فصل چهارم: داده ها و تجزیه و تحلیل آنها. ۵۰
۴-۱- مقدمه. ۵۱
۴-۱- تحلیل اطلاعات. ۵۱
۴-۱-۱- فرضیه‏های گروه اول. ۵۲
۴- ۳- ۲- فرضیه‏های گروه دوم ۵۵
۴- ۳- ۳- پاسخ سؤالات پژوهش ۵۸
۴-۴- نتیجه‏گیری ۵۹
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۶۰
۵- ۱- مقدمه ۶۱
۵-۲- خلاصۀ تحقیق. ۶۱
۵-۳- نتایج تحقیق ۶۲
۵- ۳- ۱- فرضیه‌های گروه اول. ۶۲
۵- ۳- ۲- فرضیه‌های گروه دوم ۶۵
۵-۴ – محدویتهای تحقیق ۶۷
۵- ۵- نتیجۀ تحقیق. ۶۸
۵- ۶- پیشنهادات ارائه شده برای پژوهش‌های آتی ۶۹
ضمیمه الف. ۷۴
ضمیمه ب. ۱۲۷

 
 
فهرست شکل‏ها
شکل ۲-۱: یک کروموزم طراحی شده توسط الگوریتم ژنتیک جهت پیش‌بینی ورشکستگی  ۲۰
شکل۲-۲: لایه‌های یک شبکه عصبی مصنوعی ۲۴
 
 
 
 
فهرست جدول‏ها
 
جدول ۲-۱: تقسیم‌بندی مدل‏های پیش‏بینی ورشکستگی براساس ماهیت ۱۷
جدول ۳-۱: فهرست شرکت‌های ورشکسته. ۴۳
جدول ۳-۲: فهرست شرکت‌های غیرورشکسته ۴۵
جدول ۴-۱: نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک مدل اسپرینگیت. ۵۲
جدول ۴-۲: نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک مدل شبکۀ عصبی‏ مصنوعی. ۵۳
جدول ۴-۳: نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک الگوریتم ژنتیک ‏خطی ۵۴
جدول ۴-۴: نتایج حاصل از آزمون من ـ ویتنی مدل شبکۀ عصبی‌مصنوعی و مدل اسپرینگیت ۵۶
جدول ۴-۵: نتایج حاصل از آزمون من ـ ویتنی الگوریتم ژنتیک خطی و مدل اسپرینگیت ۵۷
جدول ۴-۶: نتایج حاصل از آزمون من ـ ویتنی مدل شبکۀ عصبی‌مصنوعی و الگوریتم ژنتیک. ۵۸
جدول ۵-۱ مدل‌های پیش‌بینی‌کنندۀ ورشکستگی براساس توانمندی پیش‌بینی ۶۷
الف- ۱: اطلاعات مالی استخراج شده از صورت‌های مالی شرکت‌های ورشکسته جهت استفاده در مدل اسپرینگیت  ۷۶
الف- ۲: اطلاعات مالی استخراج شده از صورت‌های مالی شرکت‌های غیرورشکسته جهت استفاده در مدل اسپرینگیت        ۸۰
الف- ۳: محاسبه نسبت‌های مورد استفاده در مدل اسپرینگیت – شرکت‌های ورشکسته ۸۴
الف- ۴: محاسبه نسبت‌های مورد استفاده در مدل اسپرینگیت – شرکت‌های غیرورشکسته. ۸۸
الف- ۵: اطلاعات مالی استخراج شده از صورت‌های مالی شرکت‌های ورشکسته جهت استفاده در مدل شبکه عصبی مصنوعی. ۹۲
الف- ۶- اطلاعات مالی استخراج شده از صورت‌های مالی شرکت‌های غیرورشکسته جهت استفاده در مدل شبکه عصبی مصنوعی. ۹۷
الف-۷: محاسبه نسبت‌های مورد استفاده در مدل شبکه عصبی‌مصنوعی – شرکت‌های ورشکسته ۱۰۱
الف- ۸: محاسبه نسبت‌های مورد استفاده در مدل شبکه عصبی‌مصنوعی – شرکت‌های غیرورشکسته ۱۰۶
الف- ۹: اطلاعات استخراج شده از صورت‏های مالی شرکت‏های ورشکسته جهت استفاده در مدل ژنتیک    ۱۱۱
الف-۱۰: اطلاعات مالی استخراج شده از صورت‌های مالی شرکت‌های غیرورشکسته جهت استفاده در مدل ژنتیک   ۱۱۵
الف-۱۱: محاسبه نسبت‌های مورد استفاده در مدل ژنتیک – شرکت‌های ورشکسته ۱۱۹
الف-۱۲: محاسبه نسبت‌های مورد استفاده در مدل ژنتیک – شرکت‌های غیرورشکسته ۱۲۳
ب-۱: نتیجه آزمون مدل اسپرینگیت توسط رگرسیون لجستیک – شرکت‌های غیرورشکسته ۱۲۸
ب- ۲: نتیجه آزمون مدل اسپرینگیت توسط رگرسیون لجستیک – شرکت‌های ورشکسته ۱۲۹
ب- ۳: نتیجه آزمون کلی مدل اسپرینگیت توسط رگرسیون لجستیک ۱۳۰
ب- ۴: آزمون مدل شبکه عصبی‏مصنوعی توسط رگرسیون لجستیک – شرکت‌های غیرورشکسته ۱۳۱
ب- ۵: آزمون مدل شبکه عصبی‌مصنوعی توسط رگرسیون لجستیک – شرکت‌های ورشکسته ۱۳۲
ب- ۶: آزمون کلی مدل شبکه عصبی‌مصنوعی توسط رگرسیون لجستیک ۱۳۳
ب- ۷: آزمون مدل ژنتیک توسط رگرسیون لجستیک – شرکت‌های غیرورشکسته ۱۳۴
ب- ۸: آزمون مدل ژنتیک توسط رگرسیون لجستیک – شرکت‌های ورشکسته. ۱۳۵
ب- ۹: آزمون کلی مدل ژنتیک توسط رگرسیون لجستیک. ۱۳۶
ب- ۱۰: نتیجه آزمون من-ویتنی مدل‏های اسپرینگیت و شبکه عصبی مصنوعی ۱۳۷
ب- ۱۱: نتیجه آزمون من-ویتنی مدل‏های اسپرینگیت و الگوریتم ژنتیک. ۱۳۸
ب- ۱۲:  نتیجه آزمون من-ویتنی مدل‏های شبکه عصبی‌مصنوعی و الگوریتم ژنتیک. ۱۳۹
 
فصل اول:
کلیات
(طرح تحقیق)
 
 

۱-۱-  مقدمه

یکی از مسائلی که همیشه ذهن دانشمندان و محققان را به خود مشغول داشته بحث پیشگویی است. اساساً، در طول تاریخ، انسان‏ها همیشه به دنبال این مقوله بوده‏اند. مسئلۀ ورشکستگی و عدم موفقیت شرکت‏ها نیز همواره از مشکلات درخور توجه بوده و یکی از عواملی است که هریک از استفاده‌کنندگان از صورت‏های مالی همیشه نگران آن هستند.

در سطح کشور و از جمله در جمع شرکت‏های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت‏هایی دیده می‏شوند که در بازپرداخت بدهی‏های خود با مشکل مواجه هستند، بازدهی لازم برای پوشش هزینه‏ ها را ندارند و نیز مشمول مادۀ ۱۴۱ قانون تجارت شده‏اند. در واقع، همۀ این مسائل حاکی از درگیری شرکت‌ها با درماندگی مالی هستند. وضع مالی نامطلوب باعث بروز زیان برای اقشار مختلف جامعه و مخصوصاً سرمایه‏گذاران و اعتباردهندگان می‌شود. بنابراین، نه تنها سرمایه‏گذاران بلکه مدیران ارشد و حسابداران نیز علاقه‌مندند که وضعیت مالی شرکت را به­طور علمی پیش‌بینی نمایند. هرچند ریسک ورشکستگی برای هریک از این گروه‏ها متفاوت است، لیکن همۀ آنها در این مسئله ذی‏نفع هستند.
بحران‏های مالی اخیر در سراسر دنیا باعث توجه به اهمیت مکانیزم‏هایی شد که برای رفع وضع مالی نامطلوب شرکت‏ها طراحی شده‌اند. واضح است که پیش‏بینی ورشکستگی شرکت‏ها می‏تواند در به‏کارگیری این مکانیزم‌ها برای حل وضع مالی نامطلوب آنها بسیار مؤثر باشد، اما لازم به ذکر است که ویژگی‏های خاص کشورها نیز بر مشکلات مالی آنها تأثیر می‌گذارد.
یکی از راه‌هایی که می­توان به بهره‏گیری مناسب از فرصت­های سرمایه‏گذاری و همچنین جلوگیری از هدر رفتن منابع کمک کند پیش ­بینی درماندگی مالی یا ورشکستگی است. به این ترتیب که نخست، با ارائۀ هشدارهای لازم، می­توان شرکت‏ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی هوشیار کرد تا آنها با توجه به این هشدارها دست به اقدام­های مقتضی بزنند و دوم اینکه سرمایه‏گذاران فرصت مطلوب سرمایه‏گذاری را از فرصت‏های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت‏های مناسب سرمایه‏گذاری کنند. در ادامۀ این فصل، به تشریح بیشتر موضوع، اهمیت و ضرورت آن و همچنین اهداف و فرضیه‏های پژوهش می‏پردازیم.

۱-۲-  بیان مسئله

از نقطه‏نظر اقتصادی، درماندگی را می‏توان به زیان‏ده بودن شرکت تعبیر کرد که در واقع، در این حالت، شرکت دچار عدم‌موفقیت شده است. صرف‌نظر از اندازه و ماهیت فعالیت واحد‌های تولیدی، استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی، از جمله سرمایه‌گذاران و یا اعتبار‌دهندگان، بر اساس اطلاعات مالی تصمیم به خرید و فروش سهام و پرداخت وام می‌گیرند. همان­طور که گفته شد، در سطح کشور و از جمله در جمع شرکت‏های تولیدی پذیرفته­شده در بورس اوراق‏ بهادار تهران، ممکن است شرکت‏هایی در آینده دچار ورشکستگی شوند، لیکن باتوجه به عدم‌اطمینان نسبت به وضعیت این شرکت‏ها در آینده، ممکن است منابع و فرصت‏های بیشتری از بین می‏رود.
وضع مالی نامطلوب شرکت‌ها باعث بروز زیان برای اقشار مختلف جامعه می‌شود، بطور مثال  چنانچه حسابرسان از طریق گزارش حسابرسی علائم بحران را افشا نکنند، به وسیلۀ دعاوی حقوقی تحدید می­شوند، همچنین موسسات مالی باید احتمال ناتوانی واحدهای تولیدی در بازپرداخت تسهیلات دریافتی را اندازه‌گیری نمایند. بنابراین، نه تنها سرمایه‏گذاران بلکه مؤسسات مالی، مدیران ارشد، حسابرسان و . نیز علاقه­مندند که وضعیت مالی شرکت را به­طور علمی پیش‌بینی کنند. وقتی شرکتی ورشکسته شود، به نظر می‏رسد سازماندهی مجدد، خروج از درماندگی و یا انحلال و نقدکردن آن به منظور استفاده از سایر فرصت‏های سرمایه‏گذاری راه‏ حل معقول باشد. اما زمانی می‏توان از سازماندهی مجدد شرکت‏‏ صحبت کرد که فرصت کافی برای این کار باقی مانده­ باشد. بنابراین، نیاز به استفاده از الگوهایی است که بتوانند وضعیت مالی شرکت­ها را در آینده پیش‌بینی کنند. بنابراین طی سالیان اخیر، علاقه به پیش‌بینی بحران‌های مالی در شرکت‌ها منتج به شکل‌گیری مدل‌های متفاوتی در این حوزه شده، لیکن مسئله اصلی عدم اجماع در خصوص این مدل‌ها است.

۱-۳- ضرورت انجام پژوهش

در فضای رقابتی امروز، افراد تلاش زیادی برای اطلاع از وضعیت شرکت‏ها به منظور محافظت از منافع خود انجام می‏دهند، اما این مهم زمانی دست‏یافتنی خواهد بود که اشخاص به روش‏های تجزیه و تحلیل قابل اعتماد دسترسی داشته باشند. تعیین علت یا علت­های یک بحران مالی کار ساده‌ای نیست. مشکل مالی نتیجۀ عوامل متعددی بوده که به ورشکستگی منجر می­شود. پیش‏بینی درماندگی مالی شرکت‏ها مدت‏هاست که به عنوان یکی از موضوعات مهم در حوزۀ مالی مطرح بوده و مدل‌های متعددی در این زمینه طراحی شده ­اند و در بسیاری از این مدل‌ها از متغیرهای سنتی مالی به عنوان متغیرهای پیش‏بینی­کنندۀ درماندگی استفاده شده است.
اگر وضعیت مالی بنگاه‏ها از طریق آزمون مدل روشن شود و ورشکستگی آنها قابل پیش‏بینی باشد، سهام­داران و مدیران برای جلوگیری از ورشکستگی و یا تغییر در وضعیت ساختار شرکت چاره­اندیشی خواهند کرد و چه بسا با اتخاذ تدابیری درست از ورشکستگی آن شرکت‏ها جلوگیری کنند؛ لیکن انواع مدل­های پیش ­بینی عملکرد نتایج متفاوتی را به تصمیم­گیرنده نشان می­ دهند. بنابراین، باید مدل‌های مختلفی که برای پیش ­بینی بحران­های مالی قبل از وقوع آنها تدوین شده آزمایش شوند تا ابتدا مشخص شود که آیا این الگوها در شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور ایران توانایی پیش ­بینی بحران مالی را دارند یا نه، سپس در صورت توانایی پیش ­بینی، بر اساس بالاترین توانمندی مرتب ‏شوند تا بتوانند در تصمیمات به‌کارگرفته شوند. هرچند هیچ­یک از روش­های ارزیابی عملکرد در دنیا مدل کاملی را ارئه نمی­کنند و همواره، در کنار یک مدل پیش ­بینی، به قضاوت حرفه­ای تصمیم­گیرنده نیز نیاز هست.
بنابراین، با ‌عنایت به پیامدها و هزینه‏هایی که مسئلۀ درماندگی مالی می‏تواند برای شرکت‏ها، اقتصاد کشور و سایر افراد و نهادها ایجاد کند، انجام تحقیقاتی که بتواند این مدل‌ها را ارزیابی نموده و آنها را بر اساس توانمندی در ارزیابی مورد آزمون قراردهد ضرورت می‏یابد.

۱-۴- گزاره­های پژوهش

۱-۴-۱- سؤالات پژوهش

 1. میزان توانایی «مدل اسپرینگیت» در مقایسه با «مدل شبکۀ عصبی مصنوعی» در پیش ­بینی ورشکستگی شرکت‌ها چگونه است؟
 2. میزان توانایی مدل­ «اسپرینگیت» در مقایسه با «الگوریتم ژنتیک خطی» در پیش ­بینی ورشکستگی شرکت‌ها چگونه است؟
 3. میزان توانایی مدل­ «شبکۀ عصبی مصنوعی» در مقایسه با «الگوریتم ژنتیک خطی» در پیش ­بینی ورشکستگی شرکت‌ها چگونه است؟

۱-۴-۲-  فرضیه‌ها
هدف این پژوهش مقایسۀ کارایی الگوهای پیش ­بینی بحران مالی (الگوریتم ژنتیک خطی، مدل شبکۀ عصبی مصنوعی و مدل اسپرینگیت) با بهره گرفتن از نسبت­های مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین، فرضیه ­ها در دو گروه و به شرح زیر طراحی شده‌اند:

۱-۴-۲-۱- فرضیههای گروه اول:

فرضیۀ اول: مدل «اسپرینگیت» قابلیت پیش ­بینی بحران در شرکت­های پذیرفته­شده در بازار بورس تهران را دارد.
فرضیۀ دوم: مدل «شبکۀ عصبی مصنوعی» قابلیت پیش ­بینی بحران در شرکت­های پذیرفته­شده در بازار بورس تهران را دارد.
فرضیۀ سوم: مدل «الگوریتم ژنتیک خطی» قابلیت پیش ­بینی بحران در شرکت­های پذیرفته­شده در بازار بورس تهران را دارد.

۱-۴-۲-۲- فرضیههای گروه دوم:

فرضیۀ اول: بین مدل «اسپرینگیت» و مدل «شبکۀ عصبی مصنوعی» در پیش ­بینی احتمال وقوع بحران مالی در شرکت‌های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران تفاوت معنی­داری وجود دارد.
فرضیۀ دوم: بین مدل «اسپرینگیت» و «الگوریتم ژنتیک خطی» در پیش ­بینی احتمال وقوع بحران مالی شرکت‌های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران تفاوت معنی‌داری وجود دارد.
فرضیۀ سوم: بین مدل «شبکۀ عصبی مصنوعی» و «الگوریتم ژنتیک خطی» در پیش ­بینی احتمال وقوع بحران مالی شرکت‌های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

پایان نامه تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر مهریۀ زوجه  

   

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
 
مقدمه ۱
فصل اول ـ کلیات ۵
گفتار اول ـ مقتضیات زمان و مکان ۶
الف ـ مفهوم لغوی و اصطلاحی زمان و مکان ۶
ب ـ ارکان تشکیل دهنده ی زمان و مکان.۱۰
ج ـ مفهوم مقتضیات زمان و مکان ۱۳
د ـ لزوم رعایت مقتضیات زمان و مکان .۱۸
گفتار دوم ـ مهریه ۲۳
الف ـ مفهوم لغوی و اصطلاحی مهریه .۲۳
ب ـ اقسام مهریه ۲۹
ج ـ تاریخچه ی مهریه ۳۷
۱ ـ قبل از اسلام .۳۷
۲ ـ بعد از اسلام .۳۸
فصل دوم ـ جامعیت شریعت و شرایط تأثیر زمان و مکان بر احکام۴۱
مبحث اول ـ جامعیت شریعت و ادله ی آن ۴۲
گفتار اول ـ منظور از جامعیت ۴۳
الف ـتناسب با فطرت انسان ها به حکم غریزه .۴۵
۱ ـ دلیل تناسب در بیان خالق۴۵
۲ ـ بررسی تطبیقی برخی احکام اسلام با فطرت بشر .۴۷
ب ـ تناسب با فطرت انسان ها به حکم عقل و علم .۴۹
۱ ـ تناسب شریعت با عقل.۵۰
۲ ـ تناسب شریعت با علم ۵۰
گفتاردوم ـ اثبات جامعیت ۵۱
الف ـ جامعیت در قرآن ۵۱
۱ ـ دسته ی اول ـ تبیان بودن قرآن .۵۱
۲ـ دسته دوم ـ جهانی بودن قرآن .۵۲
۳ ـ دسته سوم ـ جاودانگی قرآن .۵۳
ب ـ اهل بیت و جامعیت قرآن .۵۴
ج ـ دلیل عقلی بر جامعیت قرآن .۵۳
ـ لازمه ی نفی جامعیت ؛ پذیرفتن نقص یا تقصیر در دین باشد .۵۵
ـ اصل خاتمیت دلیل بر جامعیت ۵۶
د ـ تفاسیر وارد بر جامعیت قرآن ۵۷
گفتار سوم ـ اقوال و نظریات ۶۰
الف ـ نظریه ی نخست ـ گستردگی دین در همه ی علوم و روش ها ۶۰
ب ـ نظریه ی دوم ـ جامعیت تنها در ذکر کلیات و بیان ارزشها .۶۳
ـ جامعیت و علوم .۶۵
ـ جامعیت و حکومت .۶۵
ج ـ نظریه ی سوم ـ تعدیل در دو نظریه ی پیشین .۶۶
د ـ نظریه ی برگزیده .۶۹
مبحث دوم ـ شرایط تأثیر زمان و مکان بر احکام ۶۹
الف ـ شئون ثابت زندگی انسان ۷۱
ب ـ شئون متغیر زندگی انسان.۷۳
گفتار اول ـ تأثیر زمان و مکان در موضوعات و متعلقات احکام ۷۵
الف ـ تبیین مفهومی موضوع و متعلق و تفاوت آن ها ۷۵
ب ـ چگونگی تأثیر زمان و مکان در موضوعات یا متعلقات زمان و مکان ۷۷
۱ـ زمان و مکان و تغییر موضوع .۷۸
۲ـ زمان و مکان و توسعه یا تضییق موضوع .۸۲
گفتار دوم ـ تأثیر زمان و مکان در اجتهاد .۸۵
الف ـ اجتهاد و نقش آن در تشریع اسلامی .۸۵
ب ـ مکاتب فقهی در مورد تأثیر زمان و مکان در اجتهاد ۸۹
۱ ـ اجتهاد و فقه سنتی محض ۸۹
۲ـ اجتهاد و فقه سنتی پویا ۹۰
۳ـ اجتهاد و فقه پویای محض ۹۳
فصل سوم ـ دلایل و فلسفه ی وجوب مهریه .۹۵
مبحث اول ـ دلایل وجوب مهریه .۹۶
گفتار اول ـ دلایل شرعی .۹۷
الف ـ قرآن ۹۷
ب ـ روایات ۱۰۸
گفتار دوم ـ دلایل حقوقی ۱۱۳
ـ مواد قانونی و نظریات حقوقدانان.۱۱۳
مبحث دوم ـ فلسفه ی وجوب مهریه ۱۱۸
۱ ـ مهریه یک امر طبیعی و ذاتی است .۱۱۹
۲ ـ مهر قانون عشق و جذب است ۱۲۰
۳ ـ مهریه پاداش و نشانه ی حیا و عزت زن است ۱۲۲
۴ ـ مهر باعث کنترل و بقاء خانواده می شود .۱۲۳
۵ ـمهر عوض بُضع است ۱۲۴
۶ ـ مهر عوض مشقات و ناکامی های حاصل از روابط جنسی زن است .۱۲۴
۷ ـ مهر عطیه ی تبرعی الهی به زن است .۱۲۶
۸ ـ مهریه پیمان صداقت است .۱۲۷
۹ ـ مهر تضمین مادی امنیت تربیت است ۱۲۷
۱۰ ـ مهر بیمه ی اجتماعی زن و موجب تعادل اقتصادی است .۱۲۸
۱۱ ـ مهر وثیقه ی مالی در مقابل حق طلاق است ۱۳۰
۱۲ ـ  مهر مکمل سهم الارث زن است . ۱۳۲
۱۳ ـ مهر مرز فعالیت های زن است ۱۳۲
فصل چهارم ـ تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر مهریۀ زوجه .۱۳۷
مبحث اول ـ تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر اصل مهریه ۱۴۱
گفتار اول ـ تغییرات ایجاد شده در وضعیت زنان .۱۴۱
گفتار دوم ـ تأثیر استقلال مالی زنان در حکم الزام مرد به پرداخت مهریه .۱۴۲
مبحث دوم ـ تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر نوع و میزان مهریه۱۴۸
نتیجه گیری . ۱۵۲
منابع و مآخذ ۱۵۶
چکیده انگلیسی ۱۵۹
 
 
چکیده
 
دین اسلام دین جامع و کاملی است و مجموعه ی احکام و دستوراتی را ارائه نموده است که پاسخگوی نیاز انسان در مسائلی می باشد که سعادت و خوشبختی او را فراهم می کند و اگر این مقررات و رهنمودها نباشد ، انسان به تنهایی و با تکیه بر عقل خود به سعادت و خوشبختی نمی رسد . مقتضیات زمان و مکان بر  این احکام تأثیرگذار هستند ، اما حدود تأثیر آن ها مستلزم شرایطی است که به عنوان مثال می توان به تغییر موضوع یا مصلحت اشاره کرد . مفهوم مقتضیات زمان و مکان این است که در هر زمان و یا مکانی بر حسب شرایط و اوضاع و احوال جامعه و گاهی بنا بر ذوق ، سلیقه و تقاضای مردم و نیز پسند آنان در هر مکان یا دوره ی زمانی ، پدیده هایی به وجود می آیند که این پدیده ها ایجاب    می کنند خود را با آن ها تطبیق دهیم .

دین اسلام در ضمن آیاتی از قرآن کریم ، احکامی را در خصوص مهر بیان داشته و شارع مقدس در این آیات مهر را ملک زن شناخته است . هم چنین در روایات واصله از ائمه ـ علیهم السلام ـ و بیان فقیهان و حقوقدانان اسلامی نیز فلسفه های متعددی برای مهریه بیان شده است که به عنوان نمونه ، عده ای فلسفه ی وجوب مهریه را عوضی در مقابل تمتع مرد دانسته اند .

پایان نامه - مقاله

اما با توجه به مقتضیات زمان و مکان ، پیشرفت تمدن و بهبود وضعیت اجتماعی و استقلال مالی زنان در جامعه ، نیاز مبرم به بررسی این موضوع احساس می شود که آیا تغییرات ایجاد شده در اوضاع و احوال زنان امروزه ، فلسفه و حکمتی را که در وجوب مهریه موجود بوده است نیز تغییر داده است و به عبارت دیگر آیا مقتضیات زمان و مکان بر اصل مهریه و نیز نوع و میزان آن تأثیر دارد ؟
در نهایت با بررسی فلسفه های وجوب مهریه ، به این نتیجه می رسیم که این مقتضیات ، بر اصل مهریه تأثیر نمی گذارد ، اما می تواند نوع مهریه را تغییر داده و میزان آن را افزایش دهد .
کلید واژه ها : مقتضیات زمان ، مقتضیات مکان ، مفهوم مهریه ، دلایل مهریه ، فلسفۀ مهریه ،                            زوجه ، جامعیت دین .
 
 
 
مقدمه
 
پیش از ظهور مکتب نجات بخش اسلام ، مهریه بیش تر بهایی بود که جهت خریداری زن از اولیای  وی، پرداخت می گردید و یا عوضی بود که مرد در قبال انتقال زن از خانه ی پدری به خانه ی همسر متحمل می شد . اگرچه مهریه از احکام تأسیسی در اسلام محسوب نمی شود ، اما سیمای خاص آن در اسلام بر تمامی عقاید جاهلی رنگ بطلان کشید ؛ چنان چه مهریه موقعیت خاصی یافت ، شکل جدیدی به خود گرفت و هدیه ای آسمانی برای زن شد که مرد را ملزم می دارد در نهایت صداقت و صفای باطنی به زوجه ی خود پرداخت کند . دلایل الزام مرد به پرداخت مهریه ، آیات و روایات و موادی از  قانون می باشند ، چنان که در عین حال ، در بیان فقها و حقوقدانان اسلامی ، فلسفه هایی برای وجوب مهریه بیان شده است .
بیان مسئله :
با توجه به این که در دهه های اخیر زنان همپای مردان مدارج عالی تحصیل را طی می کنند و با بهره گرفتن از همین تحصیلات و تخصص ، بسیاری از مشاغل خصوصی و دولتی را اخذ نموده و در آن ها مشغول به کار هستند و با نظر به این که برای استخدام نیرو تفاوت چندانی بین زن و مرد قائل نمی شوند و به جز کارهایی که ذاتاً مربوط به مردان است ، زنان هم مثل مردان مشغول کار و فعالیت هستند ؛ سؤالی که مطرح می شود این است که آیا با وجود تغییرات ایجاد شده در وضعیت مالی و اجتماعی زنان ، برای قانونگذار این امکان را ایجاد می کند که بتواند مهریه ی زنان را حذف نموده و الزام مرد به پرداخت مهریه را منتفی نماید ؟ و این که آیا این تغییر در شرایط و اوضاع و احوال زنان  می تواند در میزان و نوع مهریه ی زنان تأثیر گذار باشد یا خیر ؟
این ها شبهاتی است که وجود دارد و در این تحقیق در خصوص درستی یا نادرستی این شبهات و
فلسفه ی این که چرا از ابتدا برای زن مهریه مقرر شده است ، بحث و بررسی صورت می گیرد .
 
ضرورت تحقیق :
با توجه به این که امروزه به علت تغییرات چشم گیری که در زندگی اجتماعی و وضعیت مالی زنان ایجاد شده ، شبهات زیادی در این خصوص به وجود آمده که بررسی آن ها ضروری بوده و باید به این شبهات پاسخ داده شود ، بنابراین ما در این تحقیق در صدد پاسخ به آن ها خواهیم بود .
سؤالات تحقیق :
الف ـ پرسش های اصلی تحقیق :
۱ـ تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر اصل مهریه چیست ؟
۲ ـ تأثیر زمان ، مکان و تغییرات فرهنگی و اجتماعی در میزان مهریه و نوع آن چگونه است ؟
ب ـ پرسش های فرعی تحقیق :
۱ ـ فلسفه ی مهریه چیست ؟
۲ ـ دلایل وجوب مهریه چیست ؟
۳ ـ شرط تأثیر زمان و مکان بر حکم چیست ؟
فرضیات تحقیق :
الف ـ فرضیات اصلی تحقیق :
۱ ـ اصل مهریه و الزام مرد به پرداخت آن ، بر اثر مقتضیات زمان و مکان قابل تغییر نیست .
۲ ـ زمان و مکان در میزان و نوع مهریه مؤثر است و سبب تغییر آن می گردد .

پایان نامه بررسی علل بزهکاری اطفال و نوجوانان شهرستان رفسنجان از سال ۸۶ تا۹۱

شهرستان رفسنجان از سال ۸۶ تا۹۱
 پاییز ۹۳
 

   

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست
مقدمه. ۱
طرح تحقیق ۳
۱- بیان مسأله. ۳
۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۵
۳- پرسش های تحقیق ۵
۴- فرضیه های تحقیق ۶
فرضیه اصلی: ۶
فرضیه های فرعی: ۶
۵- تعریف مفاهیم و متغیرهای اصلی ۶
۶- سابقه و ضرورت تحقیق ۷
۷- روش تحقیق ۸
۸- اهداف و کاربردهای تحقیق ۸
۹-  طرح تحقیق ۹
بخش اول ۱۰
مفاهیم و مبانی بزهکاری اطفال و نوجوانان ۱۰
فصل اول: مفاهیم ۱۱
مبحث اول: تعاریف ۱۱
گفتار اول: مفهوم لغوی. ۱۱
گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی ۱۲
الف) کودکان ۱۲
۱) معنا شناسی صغیر. ۱۳
۲) اقسام صغیر. ۱۴
ب: نوجوانان ۱۶
مبحث دوم: بلوغ ۱۷
گفتار اول: مفهوم لغوی. ۱۷
گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی ۱۸
الف) بلوغ از منظر حقوق داخلی ۱۸
ب) بلوغ از منظر حقوق بین المللی ۱۹
مبحث سوم: محدوده سنی مسئولیت طفل از نظر مقررات کیفری. ۲۰
گفتار اول: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ هـ ش ۲۰
گفتار دوم: قانون الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک ۱۹۸۹ مصوب ۱۳۷۲٫ ۲۱
گفتار سوم: قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸٫ ۲۱
فصل دوم: مبانی جرم شناختی بزهکاری اطفال و نوجوانان ۲۳
مبحث اول: بررسی دیدگاه های جرم شناسی ۲۴
گفتار اول: نظریه معاشرت ترجیحی ۲۵
گفتار دوم: نظریه فشار. ۲۸
گفتار اول: سن و تأثیر آن در بزهکاری. ۳۰
گفتار دوم: جنسیت و تأثیر آن در بزهکاری. ۳۱
بخش دوم: ۳۳
تحلیل نظری عوامل موثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان ۳۳
فصل اول: عوامل موثر در ارتکاب جرایم اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان ۳۴
مبحث اول: عوامل اجتماعی بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان ۳۶
گفتار اول: فرهنگی ۳۷
الف) تغییر عملکرد مدارس ۴۰
ب) وفاق مؤثّر خانواده و مدرسه. ۴۱
ج) تعامل «یاددهی ـ یادگیری». ۴۲
گفتار دوم: شخصیتی ۴۳
گفتار سوم: مهاجرت. ۴۴
گفتار چهارم: خانواده و دوستان ۴۸
مبحث دوم: عوامل اقتصادی بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان ۴۹
گفتار اول: عدم امنیت سرمایه گذاری. ۵۱
گفتار دوم: فقر. ۵۵
گفتار سوم: بیکاری. ۵۹
فصل دوم: تیپ شناسی کودکان بزهکار، منحرف و در معرض خطر. ۶۲
مبحث اول: تیپ شناسی کودکان بزهکار(معارض قانون). ۶۳
گفتار اول: عوامل خانوادگی ۶۳
الف: تحصیلات. ۶۳
ب) طلاق و اختلافات خانوادگی، بی سرپرستی و بدسرپرستی ۶۴
ج) تعداد اعضای خانواده. ۶۵
د) نوع محل سکونت. ۶۵
ه) تنبیه بدنی ۶۶
و) مهاجرت. ۶۷
ز) اعتیاد. ۶۷
گفتار دوم: عوامل اجتماعی و اقتصادی. ۶۸
الف) شغل و درآمد والدین ۶۸
ب) اوقات فراغت، گروه دوستان ۶۹
ج) سابقه ی ارتکاب جرم (در کودک و خانواده) و نوع جرایم ارتکابی ۷۰
د) شغل و درآمد ۷۱
ح) میزان اعتقادات مذهبی و اخلاقی در خانواده. ۷۱
مبحث دوم: تیپ شناسی کودکان منحرف و کودکان در معرض خطر. ۷۲
بخش سوم: ۷۵
تحلیل کاربردی بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان ۷۵
فصل اول: تحلیل حقوقی، آماری نتایج پرسشنامه های اطفال و نوجوانان بزهکار. ۷۷
مبحث اول: بررسی عوامل شخصی و خانوادگی ۸۰
گفتار اول: هویت و مشخصات شخص پاسخگو. ۸۰
الف) جنسیت: ۸۰
ب- سن: ۸۲
گفتار دوم: محیط اصلی ۸۴
گفتار سوم: عوامل رفتاری. ۹۷
الف) رفتار پدر و مادر. ۹۷
ب) رفتار پاسخگو. ۱۰۲
مبحث دوم: بررسی عوامل اجتماعی ۱۰۸
گفتار اول: مدرسه- محیط تحصیل ۱۰۸
گفتار دوم: دوستان و همکلاسان ۱۱۶
گفتار سوم: اعتیاد و سرقت. ۱۲۱
الف- اعتیاد. ۱۲۵
ب) سرقت. ۱۳۴
نتیجه گیری. ۱۴۲
پیشنهادات: ۱۴۷
فهرست منابع ۱۵۱
 
 

مقدمه

یکی از مسائل و مشکلات بغرنج جوامع امروز که توجه بسیاری از روان شناسان، جامعه شناسان و حقوقدانان را به خود جلب کرده است مساله رواج بزهکاری در بین نوجوانان و جوانان است. بزهکاری از نظر حقوقی به اعمالی گفته می شود که بر خلاف قوانین، مقررات و هنجارهای اجتماعی از سوی جوانان زیر ۱۸ سال صورت می گیرد. اعمالی مثل غیبت از مدرسه، دروغگویی های مکرر، فرار از خانه، ولگردی، گدایی، ایجاد حریق، تخریب، رانندگی بدون گواهینامه، سرقت، حمل مواد مخدر، زیر پا گذاشتن حقوق دیگران، انحرافات جنسی و. در زمره اعمال بزهکارانه رایج در بین جوانان است بدیهی است اگر کودکی مرتکب چنین خطاها و اشتباهاتی شود، به دلیل آنکه معیارها، ارزش ها و رفتارهای اجتماعی مقبول و شایسته را نمی داند، قابل اغماض و بخشیدن است ولی وظیفه والدین، مربیان و مراقبان نزدیک کودک است که با مشاهده چنین رفتارهایی که دال بر ناسازگاری، انحراف و کج روی اوست، هوشیار باشند و اشتباهش را به او گوشزد کنند. آموزش هنجارهای اجتماعی، ارزش های اخلاقی و رفتارهای شایسته، کودکان را نسبت به شیوه های تعاملات اجتماعی شان آگاه می کند.
بزهکاری پدیده اجتماعی جهانی است که معمولاً برای جرایم نوجوانان زیر ۱۸ سال به کار برده می شود. گرچه، جوامع گوناگون برحسب وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود با انواع متفاوتی از آن روبه رو هستند. در همه جوامع انسانی اصطلاح بزهکار در مورد افرادی به کار برده می شود که اعمال خلاف قانون یا موازین مذهبی آن جامعه را انجام می دهند. با توجه به این که احکام در جامعه های گوناگون متفاوت است، فرد متخلف در یک جامعه ممکن است در جامعه دیگر از تخلف مبری باشد. در کشور ما بزهکاری به مجموعه کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب، مجازات هایی از قبیل قصاص، دیات، حدود و تعزیزات را در پی دارد.

پایان نامه

وهمچنین، تا پیش از سال ۱۳۳۸، نظام قضایی خردسال و بزرگسالان از هم منفک نبود. تنها ماده ۳۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ مقرر می داشت که کودکان بزهکار کمتر از ۱۲ سال را باید به اولیایشان تسلیم کرد و اطفال بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام را به دارالتادیب اعزام نمود.
در سال ۱۳۳۸ قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به تصویب رسید و با اعمال سیاست­های افتراقی خویش طلایه دار اجرای دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان بزهکار گردید. مع الوصف قانون مزبور پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر ساختار دادگاه ها عملاً نسخ گردید و به جرایم اطفال در دادگاه­های کیفری عمومی رسیدگی شد. تا این که در اسفند ماه ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی پیمان نامه جهانی حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ سازمان ملل متحد را مورد تصویب قرار داد. متعاقب آن دو قانون، یکی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (۱۳۷۳) و دیگری قانون دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری (۱۳۷۸) توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که هر یک از این دو قانون گام مؤثری در تشکیل دادگاه ویژه خردسالان به شمار می رود.
 
 
 
 
 
 
 

طرح تحقیق

۱- بیان مسأله

طبق تحقیقات جرم شناسان، روانشناسان و مددکاران اجتماعی و یا تحقیقاتی که در سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد علل بزهکاری اطفال در ایران صورت گرفته ، وضعیت خانوادگی از عوامل موثر در بزهکاری بوده است که از این منظر، خانواده ها را از لحاظ موقعیتی به دو دسته تقسیم می کنند :
الف) خانواده هایی که دارای مشکلات اساسی از جمله فقر مالی یا اقتصادی می باشند.
ب) خانواده هایی که با فقر فرهنگی مواجه هستند.
اول خانواده هایی که دچار فقر اقتصادی و مالی هستند: اطفال در اینگونه خانواده ها به علت وضع بد مالی و اقتصادی مجبور می شدند به سوی جرائمی مثل سرقت روی آورده و از آن طریق کمبودها و نیازهای مالی خود را تامین نمایند. از جمله این موارد می توان به سرقت از همکلاسی­ها در مدرسه، سرقت از فروشگاه های بزرگ، سرقت از لوازم جانبی اتومبیل و مواردی از این قبیل اشاره کرد.
دوم خانواده هایی که دچار فقر فرهنگی هستند: این قبیل خانواده ها نه تنها وضعیت مالی شان بد نبوده، بلکه ممکن است از وضعیت مالی بسیار مناسبی نیز برخوردار میباشند، لیکن از لحاظ فرهنگی در سطح پایینی بوده و والدین نتوانسته­اند در تربیت فرزندان نظارت جامعی داشته باشند و در نهایت هر چند اطفال از لحاظ مالی تامین بوده اند اما به افعال مجرمانه از قبیل روابط نامشروع، مصرف مشروبات الکلی، و همچنین استعمال مواد مخدر روی آورده اند و این به آن دلیل است که خانواده به دلیل فقر فرهنگی نتوانسته کنترل و نظارت مستقیم روی فرزندان داشته باشند.

از علل دیگر بزهکاری اطفال می توان به دوستان فرد اشاره کرد:
در این مورد ممکن است که خانواده ها نه دچار فقر مالی بوده و نه دچار فقر فرهنگی، بلکه کودک در محیط مدرسه یا باشگاه ورزشی و مواردی از این قبیل که مستلزم اجتماع همسالان است باعث گردیده که دوستان، وی را به سمت اعمال و رفتار های مجرمانه سوق داده اند. ممکن است والدین دیر متوجه شده باشند یا اینکه متوجه شده اند اما با توجه به سن فرزندان (بالای ۱۵ سال) قابلیت نظارت و کنترل بر وی فاقد اثر و نتیجه بوده است در نتیجه مقصر اصلی دوستان هستند که باعث شده اند افراد به سمت رفتارهای مجرمانه سوق داده شوند.
از علل دیگر بزهکاری اطفال می توان به محیط، منطقه و محله های جرم زا اشاره کرد. بطور مثال زمانی که خانواده ها از یک محیط وارد یک محیط جرم زا که ساکنین آن محله اکثرآ مجرم و سابقه دار هستند می شوند طفل نیز در آن محیط پرورش پیدا می کند و تحت تآثیر آن محله و محیط جرم زا قرار می گیرند از جمله این محیط ها می توان به  محیط ورزشی ، آموزشی و غیره نام برد.
بنابراین در این پژوهش سعی می شود با پر کردن پرسشنامه و ارائه آنها به اطفال بزهکار و همچنین با طرح  سوالاتی از قبیل سوالات ذیل :
آیا دوستان و همسالان شما در کشیده شدن شما به سوی جرائم نقش داشته اند؟
آیا پدر و مادر در تربیت شما دقت و نظارت کافی داشته اند؟
آیا پدر و مادر قادر به کنترل شما بودند؟
به نظر شما محیط تحصیلی شما تأثیری از جهت انجام جرم داشته است؟
آیا پدر شما در مورد دوستانتان حساس بود و ارتباط شما را با آنها کنترل می کرد؟
و تجزیه تحلیل و بررسی آمار و تطبیق آن با نظریات جرم شناسان و سایر محققین به نتایجی در زمینه بزهکاری اطفال دست پیدا کنیم و از آن طریق پی به علل اصلی بزهکاری اطفال بین سالهای ۸۶ تا ۹۱ در شهرستان رفسنجان ببریم.
 
 
 
 

۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

کودکان و نوجوانان در ارتکاب جرم لزوماً به دنبال نقض هنجارهای اخلاقی و اجتماعی شناخته شده و مورد قبول جامعه خود نیستند، بلکه ممکن است آنان از این طریق به دنبال نشان دادن شرایط وخیم حاکم بر زندگی، تحصیل و کار خود به والدین و دوستان و مسئولان مربوط و به طور کلی اجتماع خود باشند.
با عنایت به موارد مطروحه فوق الذکر می توان گفت شناخت علل اساسی بزهکاری اطفال، راهکارهای مقابله با آن را نیز به دست میدهد. بعبارت بهتر پیشگیری از جرم ، مستلزم مبارزه با علل و عوامل موجده آن و بالطبع کاهش بروز و ظهور آن در سطح جامعه است. و طبعا تا زمان ناشناخته ماندن علل ارتکاب جرم در شهرستان رفسنجان راهکارهای مبارزه ساختاری با آن نیز در هاله ای از ابهام خواهد بود.
بنابراین مبتنی بر پیشگیری و کاهش ضریب ارتکاب جرم باید در وهله اول علل و زیر ساختهای وقوع جرائم را شناسایی کرده و در ثانی به منظور تدوین شیوه های عملیاتی در شهرستان فوق الذکر، راهکارهای حاصله را در اختیار دستگاه های ذیربط اعم از دادگستری، فرمانداری، شهرداری، نیروی انتظامی، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و نیز کانونهای اصلاح و تربیت و. قرار داده تا مبتنی بر این نتایج در برخورد با بزهکاران و اطفال مجرم مد نظر قرار گیرد.
پس به این نتیجه می رسیم که این امر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
 

۳- پرسش های تحقیق

پرسش اصلی

پایان نامه مطالعه تطبیقی چگونگی تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران و انگلستان

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در ابتدای هزاره سوم ، جهان ورزش دوران جدید و تازه ای را تجربه می کند، امروزه فوتبال تنها ورزش نیست بلکه پدیده ی اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی است، به دلیل جهانی شدن و تحولات سریع و گسترده فوتبال به صنعتی پولساز تبدیل شده است. از زمانیکه فوتبال یک صنعت جدید شد،گزینه های جدید تامین مالی  به سمت باشگاه های ورزشی گشوده شد.رقابتهای جهانی، فوتبال حرفه ای کشور را با تنگنای جدی مواجه ساخته است. برای موفقیت در این عرصه یکی از مهم ترین زیرساخت ها انتخاب روش های تامین مالی مناسب می باشد. هدف از اجرای این پژوهش مطالعه ی تطبقی چگونگی تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران وانگلستان می باشدکه از نظر هدف کاربردی و به شیوه ی توصیفی-تحلیلی اجراگردید.نتایج نشان داد بین روش های تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر انگلستان و ایران تطابق چندانی وجود ندارد. تامین مالی اکثر  باشگاه ها ی فوتبال حرفه ایی ایران مبتنی بر کمک های دولت و صنعت بوده و کمتر از روش های دیگر استفاده می کردند، درحالیکه اکثر باشگاه های انگلیسی خصوصی بوده و از طریق حق پخش تلویزیونی، تجارت و درآمد روز مسابقه تامین مالی می شدند. ساختار اقتصادی کشور، دولتی بودن باشگاه ها ، عدم شفافیت صورت های مالی،عدم اصلاح بعضی از قوانین در فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال ،امتناع صدا و سیما از پرداخت حق پخش آگهی به باشگاه ها، عدم رعایت قانون حق مولف (کپی‌رایت) در کشور،برنامه ریزی مسابقات فوتبال، مدیریت بازاریابی باشگاه ها،عدم آگاهی مدیران باشگاه ها از روش های نوین تامین مالی، استفاده محدود از مدیران خلاق و با تخصص های تجاری و مالی در سطوح مختلف صنعت فوتبال از جمله موانع مهم تامین مالی در باشگاه ها فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران می باشد.

دانلود مقاله و پایان نامه

واژگان کلیدی :تامین مالی، مطالعه ی تطبیقی، باشگاه ها ی فوتبال حرفه ایی لیگ برتر، ایران ، انگلستان.

 

 

 

فهرست مطالب :

فصل اول ۱

۱ – ۱- مقدمه ۱

۱- ۲- بیان مساله ۲

۱- ۳- اهمیت و ضرورت پژوهش. ۴

۱- ۳- ۱-  فواید نظری ۴

۱- ۳- ۲-  فواید کاربردی ۵

۱- ۴- اهداف تحقیق. ۶

۱- ۴- ۱- هدف کلی. ۶

۱- ۴ -۲ – اهداف جزئی. ۶

۱-۴-۲-اهداف ضمنی. ۶

۱-  ۵ –  سوالات تحقیق. ۶

۱-  ۵ – ۱ سوال کلی. ۶

۱-  ۵ -۲-  سوالات جزئی. ۶

۱- ۶- تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق. ۶

۱- ۶- ۱-  تامین مالی. ۶

۱- ۶- ۲ –  باشگاه فوتبال حرفه ایی. ۷

۱- ۶ – ۳-  سازمان لیگ. ۷

۱- ۶-۴ –  باشگاه ۷

۱-  ۶ – ۵-  باشگاه فوتبال لیگ برتر. ۷

۱- ۷-  مدل مفهومی تحقیق. ۸

۱- ۸-  روش شناسی تحقیق. ۹

۱- ۸ -۱- از نظر هدف ۹

۱-  ۸ -۲- از نظر روش ۹

۱-  ۹-  جامعه ی آماری تحقیق. ۹

۱- ۱۰-  نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری ۹

۱- ۱۱- ابزار گردآوری اطلاعات ( داده ها) ۱۰

۱- ۱۲- روش تحلیل داده ها ۱۰

۱- ۱۳-  قلمرو تحقیق. ۱۱

۱- ۱۳- ۱- قلمرو موضوعی. ۱۱

۱- ۱۳-۲- قلمرو مکانی. ۱۱

۱- ۱۳- ۳ – قلمرو زمانی. ۱۱

۱- ۱۴- محدودیت های تحقیق. ۱۱

۱۵-  تبدیل واحد پولی. ۱۲

۱۶- زمانبندی اجرای تحقیق. ۱۲

فصل دوم. ۱۳

۲- ۱-  مقدمه ۱۳

۲- ۲- مطالعه ی ورزش به عنوان یک پدیده ی اقتصادی ۱۳

۲- ۳-  تامین مالی. ۱۴

۲- ۴- اهمیت تامین مالی. ۱۴

۲- ۵-  برنامه ریزی مالی. ۱۵

۲- ۵- ۱-  برنامه ریزی مالی باید چه اهدافی را دنبال کند. ۱۵

۲- ۶ – مطالعه ی ورزش به عنوان یک پدیده ی اقتصادی ۱۶

۲- ۷-  نحوه ی پیدایش و رشد ورزش های تجاری ۱۷

۲- ۸- مقدمه ایی برابعاد پنهان تجاری ‏شدن ورزش ۱۸

۲- ۹-  تاریخچه فوتبال در ایران. ۱۹

۲-  ۱۰ – منابع تامین مالی در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران. ۲۰

۲- ۱۱-  منابع تامین مالی سازمان لیگ حرفه ایی فوتبال ایران. ۲۰

۲- ۱۲-  منابع مالی سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران در سه فصل ۱۳۸۰ تا۱۳۸۳٫ ۲۱

۲-  ۱۳ – معرفی لیگ برتر انگلستان. ۲۳

۲- ۱۳- ۱-  تاریخچه لیگ برتر انگلستان. ۲۳

۲- ۱۳- ۲ –  ساختار اداری سازمان لیگ برتر انگلستان. ۲۴

۲- ۱۳ -۳-  ساختار باشگاههای حاضر در لیگ  برتر انگلستان. ۲۴

۲- ۱۴ –  صنعت فوتبال. ۲۵

۲-  ۱۵-  بررسی نقش اقتصادی فوتبال. ۲۶

۲- ۱۶-  مروری بر منابع مالی در لیگ برتر انگلستان. ۲۷

۲- ۱۷-  باشگاه منچستر یونایتد. ۲۹

۲- ۱۷ – ۱- بررسی مالی باشگاه منچستر یونایتد در سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴٫ ۳۰

۲- ۱۷- ۲- روش های تامین مالی در باشگاه منچستر یونایتد. ۳۰

۲- ۱۷- ۲- ۱-  تامین مالی از طریق سهام و هدایا در سال ۲۰۱۱٫ ۳۰

۲- ۱۷- ۲-۲-  تامین مالی از طریق دولت محلی  در سال ۲۰۱۰٫ ۳۱

۲- ۱۷- ۲ -۳-  تامین مالی از طریق وام ۳۱

۲- ۱۷- ۲ -۴-  تامین مالی از طریق سرمایه توسعه ۳۱

۲- ۱۷- ۲- ۵-  تامین مالی ازطریق هدایا و بخشش ها ۳۱

۲- ۱۷- ۲- ۶- کمک های مالی انجمن منچستر سیتی. ۳۱

۲- ۱۷- ۳- مدیریت ریسک در باشگاه ها منچستر یونایتد. ۳۲

۲- ۱۸-  بررسی انواع روش های تامین مالی در ورزش ۳۲

۲- ۱۸- ۱-  تامین مالی سرمایه ای ۳۲

۲- ۱۸ – ۱-۱-  بخشش های(هدایا) دولت ۳۲

۲- ۱۸- ۱-۲ –  وام ها و قرض ها ۳۳

۲- ۱۸- ۱- ۳ – انتشار سهام جدید. ۳۳

۲- ۱۸- ۱ -۴-  درآمدهای تقسیم نشده ( د رآمدهای نگهداری شده ) ۳۳

۲- ۱۸- ۲ – تامین مالی بازگشتی ۳۳

۲- ۱۸- ۲- ۱-  حق عضویت ۳۳

۲- ۱۸- ۲- ۲ –  هزینه ی ورود تماشاچیان. ۳۴

۲- ۱۸- ۲- ۳-  تسهیلات شرکتی. ۳۴

۲- ۱۸ – ۲- ۴-  حق الزحمه ی بازیکنان و هزینه هایی شامل حق وردی ها ( ورودی ها ) ۳۴

۲- ۱۸- ۲- ۵- اقدامات افزایش سرمایه ایی خاص ۳۴

۲- ۱۸- ۲- ۶-  لاتاری و قمار ۳۵

۲- ۱۸- ۲- ۷-  تجارت ۳۵

۲- ۱۸- ۲ – ۸ – حامیان مالی و پشت نویسی ۳۵

۲- ۱۸- ۲ – ۹- کترینگ ۳۵

۲- ۱۸ -۲ -۱۰ – حق پخش رسانه ۳۶

۲- ۱۸ – ۲- ۱۱- درآمد سرمایه ای ۳۶

۲- ۱۸-۲ -۱۲-  بخشش های دولت ۳۶

۲- ۱۹-  تامین مالی باشگاه های فوتبال. ۳۶

۲- ۲۰-  تامین مالی باشگاه های فوتبال اروپا ۳۷

۲- ۲۰- ۱-  فوتبال حرفه ایی در غرب اروپا بر چهار منبع تامین مالی اصلی تاکید می کند. ۳۷

۲-  ۲۱ –  منابع مالی و هزینه های سازمان لیگ حرفه ایی فوتبال ژاپن. ۳۷

۲- ۲۲-   سودآوری باشگاه های فوتبال انگلیس. ۳۷

۲- ۲۳-  بررسی انواع روش های تامین مالی در باشگاه ی فوتبال. ۳۸

۲- ۲۳ – ۱-  تامین مالی از طریق بورس ۳۸

۲- ۲۳- ۲-  فروش پیراهن بازیکنان به حامیان مالی. ۴۰

۲- ۲۳- ۴- کترینگ. ۴۲

۲- ۲۳- ۵-  تامین مالی از طریق تبلیغات  و جذب حامیان مالی. ۴۲

۲- ۲۳- ۵- ۱ –  حمایت های مالی و رقابت های تجاری ۴۵

۲- ۲۳- ۵- ۲- انواع شرکت های تجاری حامی ورزش ۴۶

۲- ۲۳ – ۵-۳ – انواع حمایت های مالی از ورزش ۴۶

۲- ۲۳- ۵- ۳- ۱- منابع حمایت مالی ورزش های شبه حرفه ای ۴۷

۲- ۲۳- ۵- ۳- ۲ –  منابع حمایت مالی ورزش های حرفه ای ۴۷

۲- ۲۳-  ۶-  تامین مالی از طریق اعانات و یارانه های دولتی. ۴۸

۲- ۲۳- ۷-  تامین مالی از طریق تجارت کالاها و تجهیزات ورزشی. ۴۸

۲- ۲۳ – ۷ – ۱ –  بررسی وضعیت تجارت کالا و تجهیزات ورزشی در ایران. ۴۹

۲- ۲۳- ۸-  تامین مالی از طریق فروش محصولات به هواداران. ۵۰

۲- ۲۳- ۸- ۱ –  تامین مالی از طریق فروش پیراهن بازیکنان فوتبال. ۵۰

۲- ۲۳ – ۹ –  تامین مالی از طریق مدارس فوتبال  و آموزشگاه های ورزشی. ۵۰

۲- ۲۳- ۱۰-  تامین مالی از طریق خرید و فروش بازیکنان ( نقل و انتقالات ) و چالش های پیش رو. ۵۱

۲- ۲۳- ۱۱-  تامین مالی از طریق فروش بلیت (ورودی ها) ۵۱

۲- ۲۴ –  تاثیر مسابقات جام جهانی بر تامین مالی باشگاههای فوتبال. ۵۲

۲- ۲۵-  تاثیر ورزش فوتبال بر دولت ها ۵۲

۲- ۲۶-  قوانین کلی در مورد تامین مالی باشگاه های فوتبال. ۵۲

۲- ۲۷ – نتیجه گیری ۵۳

۲- ۲۸ – پیشینه پژوهش. ۵۴

۲- ۲۸ – ۱-  مروری بر مطالعات داخلی. ۵۴

۲- ۲۸- ۱- ۱-  تامین مالی و ساختار سرمایه ۵۴

۲- ۲۸ – ۱- ۲-  تامین مالی فوتبال. ۵۶

۲- ۲۸ -۲  –  مروری بر مطالعات خارجی. ۶۱

۲- ۲۸- ۲- ۱-  تامین مالی و ساختار سرمایه ۶۱

فصل سوم. ۶۸

۳- ۱-  مقدمه ۶۸

۲- ۳ –  سوالات تحقیق. ۶۸

۳- ۳-  مدل مفهومی. ۶۸

۳- ۴ – روش تحقیق. ۶۹

۳- ۴- ۱ – از نظر هدف ۶۹

۳- ۴ -۲ –  از نظر روش ۶۹

۳- ۴- ۳-  جامعه ی آماری تحقیق. ۶۹

۳- ۵-  نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری ۶۹

۳- ۶- روش های گردآوری داده ها ۷۰

۳- ۷- اعتبار یابی ابزار پژوهش. ۷۱

۳- ۸-  روش آزمون فرضیات و تحلیل داده ها ۷۲

۳-  ۹-  قلمرو تحقیق. ۷۲

۳- ۹- ۱-  قلمرو موضوعی. ۷۲

۳- ۹- ۲-  قلمرو مکانی. ۷۲

۳- ۹ -۳- قلمرو زمانی. ۷۲

فصل چهارم. ۷۲

۴- ۱- مقدمه ۷۲

۴- ۲- روش های تامین مالی در باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران. ۷۳

۴- ۲- ۱- مقدمه ۷۳

۴- ۲- ۳- وضعیت تراز مالی باشگاه های های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل ۸۵-۸۶٫ ۷۴

۴- ۲- ۴- وضعیت تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران در سال ۱۳۹۰٫ ۷۵

۴- ۳- روش های تامین مالی باشگاه های فوتبال دسته یک انگلستان. ۹۰

۴- ۳-۱ –  بررسی وضعیت تامین مالی لیگ حرفه ایی فوتبال انگلستان. ۹۰

۴- ۳- ۱- ۱- مقدمه ۹۰

۴- ۳- ۲-  منابع تامین مالی عمده ی باشگاه  های منتخب لیگ برتر انگلستان  از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹٫ ۹۵

۴- ۳- ۳-  منابع تامین مالی عمده ی باشگاه  های منتخب لیگ برتر انگلستان  از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰٫ ۹۷

۴- ۳- ۴-  بررسی اجمالی مهم ترین منابع تامین مالی باشگاه های لیگ برتر انگلستان. ۱۰۰

۴- ۳-۴ – ۱-  حق پخش تلویزیونی. ۱۰۰

۴- ۳-۴ – ۳-  درآمد روز مسابقه ۱۰۴

۴-۳ – ۴- ۴-  تامین مالی از طریق استادیوم های فوتبال و درآمد روز مسابقه ۱۰۵

۴- ۳- ۴  – ۴ – ۱- مقدمه ۱۰۵

۴- ۳- ۴- ۵-  حامیان  مالی. ۱۰۷

۴- ۳- ۴- ۵- ۱-  مقدمه ۱۰۷

۴-  ۳- ۴ – ۶  –  تامین مالی از طریق جذب سرمایه گذاران خارجی. ۱۰۹

۴- ۳-۴ – ۶- ۱-  مقدمه ۱۰۹

۴- ۳- ۴- ۷  –  تامین مالی از طریق وام ۱۱۰

۴- ۳- ۴  – ۷ – ۱- مقدمه ۱۱۰

۴- ۳ – ۵-  نگاهی به وضعیت تامین مالی باشگاه منچستر یونایتد. ۱۱۲

۴- ۴-  مقایسه بین روش های تامین مالی باشگاه های لیگ های برتر فوتبال حرفه ای ایران و انگلستان. ۱۱۵

فصل پنجم. ۱۲۱

۵- ۱-  مقدمه ۱۲۱

۵- ۲- پاسخ به سوالات کلی. ۱۲۱

۵- ۲ – ۱ چگونه می توان روش های تامین مالی باشگاه های حرفه ایی لیگ های برتر ایران و انگلیس را مطابقت داد؟. ۱۲۱

۵- ۳-  پاسخ به سوالات جزئی. ۱۲۲

۵- ۳- ۱-  روش های تامین مالی در باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران چیست؟. ۱۲۲

۵- ۳- ۲ روش های تامین مالی باشگاه های فوتبال لیگ برتر انگلستان چیست؟. ۱۳۳

۵- ۳- ۳-  تفاوت ها و شباهت ها ی لیگ حرفه ایی فوتبال کشور و انگلستان. ۱۳۷

۵- ۴- مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات قبلی. ۱۴۰

۵- ۵ – نتیجه گیری ۱۴۳

۵- ۵- ۱-  مقدمه ۱۴۳

۵-۵ – ۲-  برخی از نقاط ضعف پیش روی تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر کشور ۱۴۳

۵- ۵- ۳-  نتیجه گیری کلی. ۱۴۴

۵- ۶-  پیشنهادات ۱۴۵

۵- ۶- ۱-  پیشنهادات کاربردی ۱۴۵

۵- ۶ -۲- پیشنهادات پژوهشی. ۱۴۷

منابع ۱۴۹

الف- منابع  فارسی. ۱۴۹

ب- منابع لاتین. ۱۵۱

فهرست جداول :

جدول (۱-۱) تبدیل واحدهای پولی کشورهای مختلف در پژوهش. ۱۲

جدول شماره (۱-۱) : منابع تامین مالی سازمان لیگ حرفه ای ایران در سه فصل پیاپی. ۲۱

جدول (۴-۱):درصد سهم  هر یک از روش تامین مالی در درآمدزایی  باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران در سال ۱۳۹۰٫ ۷۶

جدول(۴-۲) : وضعیت تامین مالی حاصل از تبلیغات در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل ۹۰-۱۳۸۹٫ ۷۸

جدول(۴-۳) : وضعیت تامین مالی ازطریق استادیوم  در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل ۹۰-۱۳۸۹٫ ۷۸

جدول(۴-۴) : وضعیت تامین مالی ازطریق پخش رسانه  در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران  در ۹۰-۸۹٫ ۷۹

جدول(۴-۵) : وضعیت تامین مالی ازطریق حق پخش آگهی در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در۹۰-۸۹٫ ۷۹

جدول(۴-۶) : وضعیت تامین مالی ازطریق نقل و انتقالات در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در ۹۰-۸۹٫ ۸۰

جدول(۴-۷) : وضعیت تامین مالی ازطریق مسابقات در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل۹۰-۸۹٫ ۸۰

جدول(۴-۸) : وضعیت تامین مالی ازطریق  فرو شگاه در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل۹۰-۸۹٫ ۸۱

جدول(۴-۹) : وضعیت تامین مالی ازطریق  کمک ها در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل۹۰-۸۹٫ ۸۱

جدول(۴-۱۰) : وضعیت تامین مالی ازطریق  کمک های طرفداران  در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران در ۹۰-۸۹٫ ۸۲

جدول(۴-۱۱) : وضعیت تامین مالی ازطریق  وام در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل۹۰-۸۹٫ ۸۲

جدول (۴-۱۲) : وضعیت تامین مالی ازطریق  فروش بلیط  در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در ۹۰-۸۹٫ ۸۳

جدول(۴-۱۳) : وضعیت تامین مالی ازطریق  برند  در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل۹۰-۸۹٫ ۸۳

جدول(۴-۱۴) : وضعیت تامین مالی ازطریق  فعالیت های فرهنگی در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران درفصل۹۰-۸۹٫ ۸۴

جدول(۴-۱۵) : وضعیت تامین مالی ازطریق  سهام در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل۹۰-۸۹٫ ۸۴

جدول (۴-۱۶) : وضعیت تامین مالی ازطریق آورده ی سهامداران در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران در۹۰-۸۹٫ ۸۵

جدول(۴-۱۷) : وضعیت تامین مالی ازطریق حامیان مالی در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در ۹۰-۸۹٫ ۸۵

جدول(۴-۱۸) : وضعیت تامین مالی ازطریق کمک های  دولت در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران در ۹۰-۸۹٫ ۸۶

جدول(۴-۱۹) : وضعیت تامین مالی ازطریق شرکت مادر در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در۹۰-۸۹٫ ۸۶

جدول(۴-۲۰) : وضعیت تامین مالی ازطریق مدارس فوتبال در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در ۹۰-۸۹٫ ۸۷

جدول(۴-۲۱) : وضعیت تامین مالی ازطریق فدراسیون در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در ۹۰-۸۹٫ ۸۷

جدول(۴-۲۲) : وضعیت تامین مالی ازطریق سود سپرده های در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در ۹۰-۸۹٫ ۸۸

جدول(۴-۲۳) : وضعیت تامین مالی ازطریق تسعیر ارز در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در ۹۰-۸۹٫ ۸۸

جدول(۴-۲۴) : وضعیت تامین مالی ازطریق ارائه خدمات ورزشی در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران در ۹۰-۸۹٫ ۸۹

جدول(۴-۲۵) : وضعیت تامین مالی ازطریق لیزینگ  در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در ۹۰-۸۹٫ ۸۹

جدول (۴-۲۶) : منابع تامین مالی که بالاترین درصد را در افزایش درآمد  لیگ برتر انگلیس در سال ۲۰۰۹ داشته اند. ۹۱

جدول(۴-۲۷):  روش های تامین مالی عمده   باشگاه های فوتبال دسته یک انگلیس در سال ۲۰۱۰٫ ۹۱

جدول (۴-۲۸) : رتبه بندی منابع تامین مالی لیگ های برتر و قهرمانی فوتبال انگلیس در سال ۲۰۱۱- ۲۰۱۰٫ ۹۲

جدول شماره (۴-۲۹) :  درآمد حاصل از پخش زنده تلویزیونی در فصل ۹۸-۱۹۹۷لیگ برترفوتبال انگلستان. ۱۰۰

جدول شماره(۴-۳۰) : اطلاعات مربوط به فروش حق پخش تلویزیونی لیگ برترفوتبال انگستان از سال ۱۹۸۳ به بعد. ۱۰۱

جدول(۴-۳۱) تامین مالی از طریق  حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ برترفوتبال انگلستان طی سال های مختلف. ۱۰۱

جدول (۴-۳۱)  تامین مالی از طریق حق پخش تلویزیونی در لیگ برتر فوتبال انگلستان را از سال ۱۳۹۲ تا ۲۰۱۰٫ ۱۰۱

جدول(۴-۳۲) :   پخش درآمد حاصل از پخش تلویزیونی در فصل ۲۰۰۶-۲۰۰۵ لیگ برترفوتبال انگلستان. ۱۰۳

جدول(۴-۳۳) : اطلاعات مربوط به درآمد روز مسابقه لیگ برتر فوتبال انگلستان ( فصل ۲۰۰۶-۲۰۰۵) ۱۰۴

جدول(۴-۳۴) : ظرفیت استادیوم ها باشگاه های لیگ برترفوتبال  انگلستان در طی فصل های ۹۸-۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷-۲۰۰۶٫ ۱۰۶

جدول(۴-۳۵) تامین مالی حامیان مالی پیراهن باشگاه های لیگ برترفوتبال انگلستان ۲۰۰۵-۲۰۰۴٫ ۱۰۸

جدول(۴-۳۶) : اطلاعات مربوط به برخی سرمایه گذاران خارجی لیگ برتر انگلستان در سال های اخیر. ۱۱۰

جدول(۴-۳۷)  : میزان و مبلغ استفاده از انواع وام در باشگاه های فوتبال لیگ برتر انگلیس. ۱۱۰

جدول(۴-۳۸):درصد افزایش استفاده لیگ های برتر فوتبال انگلستان از وام های بانکی در سال ۲۰۱۰ نسبت به ۲۰۰۹٫ ۱۱۱

جدول (۴-۳۹) : درصد افزایش سطح تسهیلات بانکی در سال ۲۰۱۰٫ ۱۱۱

جدول (۴-۴۰) : میزان روبرو شدن لیگ های برتر و قهرمانی فوتبال انگلیس با مشکلات تامین مالی در سال ۲۰۱۰٫ ۱۱۱

جدول(۴-۴۱)  :درصد سختی جذب منابع مالی توسط لیگ های برتر،قهرمانی انگلیس و لیگ برتر اروپا در سال ۲۰۱۱٫ ۱۱۲

جدول(۴-۴۲) :  منابع تامین مالی باشگاه منچستر یونایتد از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰٫ ۱۱۲

جدول (۴-۴۳):  منابع تامین مالی باشگاه منچستر یونایتد  از حامیان مالی مختلف در سال ۲۰۱۰٫ ۱۱۳

جدول (۴-۴۴) : درآمد روز مسابقه در سال ۲۰۰۴-۲۰۰۳  در باشگاه منچستریونایتد. ۱۱۳

جدول (۴-۴۵) : تامین مالی ازطریق رسانه در سال ۲۰۰۴-۲۰۰۳ درباشگاه منچستر یونایتد. ۱۱۴

جدول (۴-۴۶) : تامین مالی از طریق تجارت و بازرگانی در باشگاه منچستریونایتد. ۱۱۴

جدول(۴-۴۷) مقایسه برخی از  مولفه های کلی باشگاه  های لیگ برترفوتبال حرفه ایی  ایران و انگلیس. ۱۱۵

جدول(۴-۴۸)  : مقایسه برخی مولفه ها در خصوص وضعیت تامین مالی لیگ های حرفه ایی مورد مطالعه ۱۱۶

جدول(۴-۴۹):  مقایسه مهم ترین روش های تامین مالی باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران و انگلستان در ۱۳۸۸-۱۳۸۷٫ ۱۱۹

فهرست نمودار ها :

نمودار(۴-۱) : سهم هریک از منابع تامین مالی از کل درآمد های باشگاه های های لیگ برتر فوتبال ایران در ۸۶-۸۵٫ ۷۴

نمودار(۴-۲) : وضعیت تراز مالی باشگاههای های لیگ برتر فوتبال ایران در ۸۶-۸۵ با احتساب کمک های دولتی. ۷۵

نمودار (۴-۳) : وضعیت تراز مالی باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران بدون احتساب کمکهای دولتی. ۷۵

نمودار  (۴-۴)  : سهم هریک از منابع تامین مالی از کل درآمد های باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران در سال ۱۳۹۰٫ ۷۷

نمودار  (۴-۶) : تقسیم بندی منابع تامین مالی لیگ برتر فوتبال حرفه ای انگلستان در سال ۲۰۰۲٫ ۹۳

نمودار (۴-۷) : سهم هریک از منابع تامین مالی اصلی از کل درآمد های لیگ برتر انگلستان ( فصل۲۰۰۶-۲۰۰۵) ۹۴

نمودار(۴-۸) روش های تامین مالی اصلی باشگاه های فوتبال دسته یک انگلیس در سال ۲۰۱۰٫ ۹۴

نمودار(۴-۹) : منابع عمده تامین مالی ۵ ساله  گذشته باشگاه منچستر یونایتد و درآمدهای آن از سال ۲۰۰۵ تا۲۰۰۹٫ ۹۵

نمودار(۴-۱۰) : منابع عمده تامین مالی ۵ ساله گذشته  باشگاه آرسنال  به همراه درآمدهای آن از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹٫ ۹۵

نمودار (۴-۱۱) : منابع عمده تامین مالی ۵ ساله گذشته  باشگاه چلسی  به همراه درآمدهای آن از سال ۲۰۰۵ تا۲۰۰۹٫ ۹۶

نمودار(۴-۱۲) : منابع عمده تامین مالی ۵ ساله  گذشته باشگاه منچستر یونایتد و درآمدهای آن از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰٫ ۹۷

نمودار(۴-۱۳) : منابع عمده  تامین مالی ۵ ساله  گذشته باشگاه آرسنال به همراه درآمدهای آن از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰٫ ۹۸

نمودار(۴-۱۴) : منابع عمده  تامین مالی ۵ ساله  گذشته باشگاه چلسی به همراه درآمدهای آن از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰٫ ۹۹

نمودار(۴-۱۵) تامین  مالی از طریق حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلستان در۱۹۹۸ تا۲۰۰۶٫ ۱۰۲

نمودار(۴-۱۷) : میانگین درآمد هر مسابقه در لیگ برترفوتبال انگلستان به ازای یک تماشاگر. ۱۰۵

نمودار(۴-۱۷) : هزینه باشگاه های لیگ برتر فوتبال انگلستان در خصوص امکانات و فضاهای ورزشی. ۱۰۶

نمودار (۴-۱۸) : روند تامین مالی از طریق  درآمد روزمسابقه در فصل های متوالی لیگ برتر انگلستان( ۱۹۹۸-۲۰۰۵) ۱۰۷

نمودار(۴-۱۹) : روند کسب درآمد حاصل از تامین مالی حامیان مالی در فصل های متوالی لیگ برترفوتبال انگلیس. ۱۰۹

نمودار(۴-۲۳) :  مقایسه سهم منابع تامین مالی در درآمدزایی باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران  و انگلستان در۹۰-۸۹٫ ۱۱۸

نمودار (۴-۲۴) : مقایسه ی مهم ترین منابع تامین مالی در باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران و انگلستان در ۸۸-۱۳۸۷٫ ۱۱۹

فهرست اشکال :

شکل شماره(۲-۱) : یک نوع سیستم اداره ی باشگاه ها ی فوتبال یا عنوان اداره  به صورت شرکت سهامی. ۲۵

شکل شماره (۳-۱) : مدل مفهومی پژوهش. ۶۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

۱ ۱- مقدمه

علیرغم توجه اروپا از دهه پنجاه میلادی به مطالعه فوتبال بعنوان یک صنعت، اما در ایران ، این جذابترین بخش اقتصاد ورزش ، آنچنان مورد توجه قرار نگرفته است.با این که بیش از ۱۰ سال از حرکت فوتبال ایران در مسیر حرفه‌ای‌گری می‌گذرد، اما در کشورمان فوتبال به‌عنوان یک صنعت مطرح نیست و چرخ اقتصاد در این رشته ورزشی برخلاف سایر کشورهای مطرح در فوتبال به کندی حرکت می‌کند. کمبود منابع مالی و وابستگی شدید باشگاه‌های فوتبال کشورمان به دولت از مهم‌ترین دلایل این اتفاق است، تکیه باشگاه‌ها به بودجه دولت از آنها مجموعه‌هایی هزینه‌بر و زیانده ساخته است که از نظر اقتصادی حتی با وجود کمک‌های دولتی توان ارائه یک ترازنامه مالی مثبت در پایان یک سال ورزشی را ندارند. ادامه این وضعیت در طول سال‌هایی که از حیات لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران می‌گذرد کنفدراسیون فوتبال آسیا را وادار کرده تا برای چندمین بار پیاپی باشگاه‌های فوتبال ما را به سازماندهی مجدد در امر درآمدزایی دعوت کند. تاکید دوباره AFC نشان‌دهنده آن است که باشگاه‌های فعال در سطح اول فوتبال ایران نتوانستند تاکنون از ظرفیت‌های موجود در درآمدزایی بهره ببرند تا با دستیابی به آن از کمک‌های دولتی بی‌نیاز شوند و به استقلال مالی برسند. از این رو این پژوهش به منظور شناسایی چگونگی تامین مالی باشگاه ها ی فوتبال حرفه ایی لیگ برتر در کشور طراحی گردید و برای اینکه بتوانیم وضعیت خودمان را با کشورهای توسعه یافته در زمینه ی درآمدزایی در امر فوتبال مقایسه نماییم از موفق ترین باشگاه ها در امر تامین مالی فوتبال بهره گرفته و به بررسی چگونگی وضعیت تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر انگلستان پرداختیم.چراکه این باشگاه ها جزو موفق ترین باشگاه ها بر روی زمین و همچنین جزو پولدارترین باشگاه ها در اروپا محسوب می شوند. البته در این امر به بررسی تمامی باشگاه ها نپرداختیم، باشگاه هایی را انتخاب کردیم که از نظر جایگاه در جدول مسابقات در دوره های مختلف در صدر بود و هم از نظر درآمد زایی و تامین مالی از روش های متنوع و کاربردی استفاده می کردند. لذا در این پژوهش باشگاه منچستر یونایتد، آرسنال، چلسی انتخاب گردید.درکل هدف ما از پژوهش مطالعه ی تطبیقی چگونگی وضعیت تامین مالی باشگاه ها ی فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران و انگلستان می باشد.در پایان نیز با مقایسه ی وضعیت باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران و انگلستان پیشنهاداتی کاربردی ارائه و همچنین مدلی پیشنهادی برای تامین مالی باشگاه های حرفه ایی لیگ برتر ایران ارائه می گردد.امیدوایم یافته های این پژوهش کلیدی برای بازگشایی مشکلات مالی باشگاه ها یفوتبال لیگ حرفه ایی ایران باشد.

 

 

 

۱-۲- بیان مساله

در حال حاضر ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصاد ملی مورد توجه است و یکی از درآمدزاترین صنایع در قرن ۲۱ به شمار می رود صنعت ورزش به سرعت جهانی گشته ، قلمرو آن همه جا را تسخیر کرده و در سراسر دنیا ریشه دوانیده است تا میلیاردها انسان از آن بهره مند شوند.( عسگریان، ۱۳۸۳ : ۲۱) صنعت ورزش با در اختیار داشتن عامل محرکی همچون مسابقات بزرگ ورزشی ، امکان بهره گیری از فرصت های تبلیغاتی و رسانه ها را فراهم نموده است که این موضوع خود موجب ایجاد بستر لازم برای تعامل مابین صنعت ، تجارت و  ورزش گردیده است و به عنوان یک پل استراتژیک در خدمت توسعه ورزش و رونق اقتصادی آن قرار گرفته است.(کاظم، ۱۳۸۱: ۴)

ورزش فوتبال نیز به گواه شواهد موجود محبوب ترین ورزش در پهنه بین المللی است که سهم عمده ای از کل صنعت ورزش را به خود اختصاص داده است.مسابقات بین المللی فوتبال در سراسر جهان ، گرچه در ابتدای امر هزینه های سنگینی را برای کشور میزبان دربر دارد ولی در نهایت تاثیرات مختلف اقتصادی (اعم از مستقیم و غیر مستقیم) و غیر اقتصادی را برای آن کشور در پی خواهد داشت.تاثیرات اقتصادی فوتبال و کسب درآمدهای بسیار زیاد از محل برگزاری مسابقات فوتبال منحصر به برگزاری تونمنت های بزرگ بین المللی نظیر جام جهانی نیست، بلکه در بسیاری از کشورها برگزاری لیگ های حرفه ای و صنعت باشگاه دارای حرفه ای فوتبال باعث جذب درآمد و نهایتا رشد و توسعه اقتصادی مطلوبی در صنعت فوتبال آنها شده است.

به دلیل جهانی شدن مقوله اقتصاد فوتبال و عمومیت داشتن رشته ورزشی فوتبال در ایران ملاحظه می گردد که موضوع تامین مالی مناسب لیگ حرفه ایی فوتبال بحث داغ بسیاری از روزنامه ها ، رادیوو تلویزیون و نیز محافل علمی شده است.در این میان موضوع حائز اهمیت این که به دلیل نوپابودن فوتبال حرفه ای در کشور ، مقوله توسعه تامین مالی بهینه لیگ حرفه ایی فوتبال به شدت نیازمند انجام پژوهش های علمی منظم و سازمان یافته است. با اجرای چنین پژوهش هایی می توان پیشنهاداتی را به سیاستگذاران دولتی و غیر دولتی ارائه نمود تا آن ها بتوانند با تصمیم گیری های پژوهش محور گام های اساسی را در جهت توسعه تامین مالی لیگ حرفه ای فوتبال کشور بردارند. از سوی دیگر توسعه تامین مالی بهینه  لیگ حرفه ای فوتبال منجر به رشد اقتصادی صنعت فوتبال خواهد شد که آن هم خود می تواند در اقتصاد کل کشور سهم داشته باشد.وابستگی شدید اقتصاد ایران به صادرات نفت، نوسانات قیمت آن و پایان پذیر بودن این منبع اقتصادی نیاز توجه نمودن به سایر صنایع که دارای پتاسیل درآمد زایی هستند را دو چندان نموده است.بنابراین برای کشوری در حال توسعه چون ایران استفاده از تمامی فرصت های تجاری و اقتصادی قابل بهره برداری همانند فوتبال یک ضرورت غیر قابل انکار است.همچنین بهبود وضعیت تامین مالی و اقتصادی لیگ حرفه ای فوتبال می تواند به پیشرفت عمده در وضعیت فنی فوتبال در بعد قهرمانی و ملی آن نیز منجر شود(الهی ، ۱۳۸۷ : ۱۵) در حال حاضر از ۱۸ تیم لیگ برتری ۱۰ باشگاه هستند که مشکلات حاد مالی ندارند یا حداقل اخبار نگران کننده از وضعیت مالی آنها منتشر نمی شود.بازیکنان این تیم ها مدام در مصاحبه هایشان از عدم انجام تعهدات مالی باشگاه سخن می گویند.قرار است از سال ۲۰۱۳ کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا مجوز باشگاه های حرفه ای را صادر کنند و این نهادها براساس استانداردهایی تعریف شده به باشگاه ها پروانه حرفه ای گری خواهند داد.

مهم ترین فاکتورها برای صدور مجوز باشگاه حرفه ای از نظر فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا، داشتن ورزشگاه اختصاصی و ترازنامه مالی مثبت باشگاه ها و درآمد زا بودن آنها هستند فاکتورهایی که اکثر قریب به اتفاق باشگاه های لیگ برتری و به اصطلاح حرفه ای ما فاقد آن هستند و بیشتر باشگاه ها متکی به بودجه دولتی هستند و درآمد زایی ندارند و زیان ده هستند( الهی ،۱۳۸۳ :۲۵).

امیدواریم تا سال آینده شاهد ایجاد تغییرات اساسی در باشگاه های ایران باشیم ، باشگاه هایی که از نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا باید یک شرکت تجاری سود ده شوند تا بتوانند مستقل باشند و درآمد زایی کنند.که اگر اینگونه شود هزینه سنگین فوتبال از دوش دولت برداشته خواهد شد ضمن اینکه با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال ۱۳۹۰ نهادهای دولتی حق ندارند در ورزش حرفه ای ریالی هزینه کنند.

در مقایسه ایی که وضعیت باشگاه های مورد مطالعه ایران را با معیارهای یوفا در حیطه ی وضعیت مالی صورت گرفته بود باشگاه‌های منتخب خارجی ۸۷ درصد، باشگاه‌های حرفه‌ای ایران ۶۴ درصد و باشگاه‌های جام آزادگان ۶۱ درصد از معیارهای یوفا در حیطه وضعیت مالی را به خود اختصاص داده‌اند‌. تفاوتی که در این بخش وجود دارد به این بازمی‌گردد که در این بخش، مقایسه‌‌ها در زمینه چارچوب‌های ‌تراز مالی و اصولاً جنبه‌های حسابداری، حسابرسی، شفافیت در هزینه‌‌ها و درآمدها، حقوق و دستمزد‌‌ها و هزینه‌های نقل و انتقال صورت گرفته است ، اما در این مقایسه توان مالی، درآمدها، هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری و حقوق تلویزیون در نظر گرفته نشده است، زیرا فاصله‌‌ها در این زمینه‌‌ها بسیار فاحش و غیر قابل مقایسه است‌. چنان چه به بخش درآمدها، هزینه‌ها، حقوق و دستمزد بازیکنان، اسپانسرشیب و حقوق تلویزیونی مراجعه شود، تأکیدی بر این مدعا خواهد بود‌.(سایت رسمی فوتبال اروپا،۲۰۱۲)

موفقیت تجاری و موفقیت ورزشی این دو ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و هیچگاه یکی بدون دیگر ی بدست نمی آید بلکه ارتباط بین آنها  مستقیم بوده و بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند. (الهی ، ۱۳۸۳ : ۳۶) لیگ برتر ایران که با ۱۸ تیم یکی از لیگ های برتر قاره آسیاست با مشکلات فراوانی مواجه است.مشکلات ساختاری و مالی باشگاه ها مهم ترین مشکل تیم های لیگ برتری ایران است.در باشگاه های  فوتبال حرفه ای دنیا منابع و روش های تامین مالی بسیاری وجود دارد ،حال آنکه باشگاه های حرفه ایی ایران از چند روش بیشتر بهره نمی گیرند و اکثرا وابسته به دولت یا شرکت های مادر هستند. اگر باشگاه های فوتبال حرفه ایی در ایران خودگردان شوند و از روش های جدید و کاربردی برای تامین مالی باشگاه های خود استفاده کنند ، یکی از مهم ترین مشکلات باشگاه ها یعنی مشکلات مالی آنها برطرف خواهد شد و این مهم بدست نمی آید مگر با برنامه ریزی بلند مدت ، حمایت های دولت ، کمک ها و برنامه های فدراسیون فوتبال، آکادمی ملی فوتبال ، سازمان لیگ و. در این راستا باید روش های تامین مالی مختلف در فوتبال شناسایی شود و موارد کاربردی در فوتبال ایران به سازمان های مربوطه گزارش شود تا در این زمینه بتوانیم موفقیت هایی بدست بیاوریم .لذا در این پژوهش ما  روش های تامین مالی باشگاههای لیگ برتر انگلستان را شناسایی کرده و باشگاه های موفق در زمینه ی تامین مالی را انتخاب نموده ایم ، سپس روش های تامین مالی موجود در لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران را شناسایی نموده و به مقایسه آنها خواهیم پرداخت ، پیشنهاداتی کاربردی در این زمینه ارائه نموده و در آخر به طراحی مدلی برای تامین مالی باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران خواهیم پرداخت.

پس در کل این پژوهش با سه مطالعه زیر انجام می گردد:

 1. مطالعه روش های تامین مالی در باشگاه های منتخب فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران
 2. مطالعه ی روش های تامین مالی باشگاه های فوتبال دسته یک انگلیس
 3. مطالعه تطبیقی روش های تامین مالی با توجه به وضعیت ایران و باشگاه های فوتبال دسته یک انگلیس

این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که چگونه می توان روش های تامین مالی باشگاه های منتخب حرفه ایی لیگ های برتر ایران و انگلیس را مطابقت داد؟ امید است که تحقیق حاضر و تحقیقاتی از این دست که توسط پژوهشگران انجام می شود بتواند کمکی هرچند اندک به حل مشکلات تامین مالی در بخش فوتبال و ورزش کشور باشد.

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش

۱-۳-۱- فواید نظری

هر گونه تصمیمی در زمینه ی روش بکارگیری منابع مالی بر عملکرد  و ارزش باشگاه های فوتبال اثر می گذارد همچنین بهینه سازی عملکرد مالی باشگاه ها مستلزم شناخت هریک از منابع تامین مالی و بکارگیری صحیح آنهاست.بنابراین بررسی روش های تامین مالی در باشگاه های فوتبال کشورهای توسعه یافته مثل انگلیس می تواند ما را در جهت غنی سازی منابع تامین فوتبال کشور یاری رساند. بنابراین تحقیق حاضر می تواند در موارد ذیل مفید باشد:

 1. شناسایی روش های تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر کشور
 2. شناسایی روش های تامین مالی باشگاه های لیگ برتر انگلیس
 3. توسعه آگاهی مدیران باشگاه های ورزشی کشور از روش های متنوع تامین مالی
 4. توسعه آگاهی مدیران باشگاه های فوتبال کشور از روش های متنوع تامین مالی
 5. توسعه آگاهی مدیران باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر کشور از روش های متنوع تامین مالی
 6. توسعه آگاهی مدیران باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر کشور از روش های تامین مالی باشگاه های لیگ برتر انگلیس
 7. زمینه سازی یافته ها در مدیران مالی یا مدیران باشگاه های فوتبال کشور جهت تلاش برای اصلاح روش های تامین مالی
 8. دستیابی به فهرستی از روش های تامین مالی و شرایط مورد نیاز جهت استفاده در باشگاه های فوتبال کشور و همچنین طبقه بندی و الویت بندی آنها.
 9. اشاعه نتایج در فدراسیون ورزش فوتبال کشور جهت بهرگیری از این روش های تامین مالی همگام با تحولات اقتصادی کشور و همچنین باتوجه به روش های تامین مالی باشگاه های دیگر کشورهای پیشرفته درجهت بهبود عملکرد باشگاه ها.
 10. ارائه مدلی کاربردی برای بهره گیری باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران

۱-۳-۲- فواید کاربردی

استفاده کنندگان از نتایج این پژوهش را می توان اینگونه برشمرد:

 1. مدیران باشگاه های حرفه ایی فوتبال لیگ برتر ایران در جهت ارتقا اثربخشی عملکرد باشگاه خود.
 2. مدیران مالی باشگاه های حرفه ایی فوتبال لیگ برتر ایران در جهت ارتقا اثربخشی عملکرد باشگاه خود.
 3. مدیران و مدیران مالی سایر باشگاه های فوتبال ایران در جهت ارتقا اثربخشی عملکرد باشگاه خود.
 4. مدیران و مدیران مالی سایر باشگاه های فوتبال پایه ایران در جهت ارتقا اثربخشی عملکرد باشگاه خود.
 5. فدراسیون فوتبال کشور در جهت سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های بهینه.
 6. آکادمی ملی فوتبال کشور در جهت هدایت بهتر پژوهش هادر این زمینه.
 7. آکادمی ملی المپیک کشور.
 8. سازمان فرابورس کشور.
 9. پژوهشکده های تربیت بدنی در کشور.
 10. سیاست گذاران ورزش کشور .
 11. همچنین سیاست گذاران بودجه ی فوتبال در کشور.

پایان نامه بررسی ارتباط اهرم عملیاتی و کفایت سرمایه با نوسانات قیمت سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار …

رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

 

 

عنوان پایان نامه:

بررسی ارتباط اهرم عملیاتی و کفایت سرمایه با نوسانات قیمت سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از داده های سالهای ۱۳۹۰-۱۳۸۶

 

دیماه ۱۳۹۱

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دیماه ۱۳۹۱
 

دانلود مقاله و پایان نامه

فهرست مطالب  
۱ – کلیات تحقیق ۱
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسأله  ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۴
۱-۴- هدف تحقیق ۵
۱-۵- فرضیه های  تحقیق ۵
۱-۵-۱- فرضیه اصلی  ۵
۱-۵-۲- فرضیه فرعی ۵
۱-۶- تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق ۶
۱-۷- روش شناسی تحقیق ۶
۱-۸- جامعه آماری تحقیق ۷
۱-۹- ابزارهای گردآوری داده ها ۷
۱-۱۰- قلمرو تحقیق ۸
۱-۱۰-۱- قلمرو موضوعی ۸
۱-۱۰-۲- قلمرو مکانی ۸
۱-۱۰-۳- قلمرو زمانی ۸
۲- مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۹
۲-۱- مقدمه ۱۰
۲-۲- تعریف ریسک و انواع آن ۱۰
۲-۲-۱- مدیریت ریسک اعتباری ۱۲
۲-۲-۲- مدیریت ریسک نقدینگی ۱۵
۲-۲-۳- مدیریت ریسک عملیاتی ۱۶
۲-۲-۴- مدیریت ریسک سرمایه ۱۷
۲-۲-۴-۱- روش استفاده از استانداردهای کفایت سرمایه تاییدشده کمیته بال ۱۸
۲-۲-۴-۲- روش ارزش در خطر(سرمایه درخطر) ۱۹
۲-۳- اهداف مدیریت ریسک ۲۰
۲-۳-۱- حوزه داخلی ۲۰
۲-۳-۲- حوزه خارجی ۲۰
۲-۴- مزایای مدیریت ریسک ۲۱
۲-۵- اهمیت ساختار سرمایه ۲۱
۲-۶- تئوری های ساختار سرمایه ۲۲
۲-۶-۱- رویکرد خالص (NI) ۲۲
۲-۶-۲- رویکرد سود خالص عملیاتی (NO2 )  ۲۳
۲-۶-۳- رویکرد سنتی ۲۳
۲-۶-۴- رویکرد مودیلیانی و میلر  ۲۴
۲-۷- منابع مالی بانکها در ایران ۲۵
۲-۸- اهمیت کفایت سرمایه در فعالیت بانکها ۲۵
۲-۹- چارچوبهای مقرراتی و شکل گیری بیانیه های سرمایه ای بازل ۲۷
۲-۱۰- بیانیه اول کمیته بال در تعیین کفایت سرمایه بانکها ۲۸
۲-۱۱- ساختار کلی بازل شماره I ۲۹
۲-۱۲- نقاط ضعف و نارساییهای بازل I ۲۹
۲-۱۳- بیانیه دوم کمیته بال در تعیین کفایت سرمایه بانکها  ۳۰
۲-۱۴- زمینه های شکل گیری بازل II ۳۱
۲-۱۵- ساختار کلی و چارچوب مفهومی بازل شماره II ۳۲
۲-۱۶- مزیتهای اجرایی و چالشهای پیش روی بازل II ۳۴
۲-۱۷- سیستم طبقه بندی داراییها و تعیین ضرایب ریسک ۳۵
۲-۱۸- تعیین نسبت استاندارد نگه داری سرمایه ۳۸
۲-۱۹- پیشینه تحقیق ۳۸
۲-۱۹-۱- تحقیقات داخلی  ۳۸
۲-۱۹-۲- تحقیقات خارجی ۴۱
۳- روش تحقیق ۴۲
۳-۱- مقدمه ۴۳
۳-۲- فرضیات تحقیق ۴۳
۳-۳- متغیرهای تحقیق ۴۴
۳-۴- متغیر وابسته ۴۸
۳-۵- مدل مفهومی پژوهش ۴۸
۳-۶- روش تحقیق ۴۹
۳-۷- جامعه آماری تحقیق ۵۰
۳-۸- ابزارهای گرداوری داده ها ۵۱
۳-۹- تجزیه و تحلیل داده ها ۵۲
۳-۱۰- محدودیت های تحقیق ۵۵
۴- تجزیه و تحلیل آماری ۵۶
۴-۱- مقدمه ۵۷
۴-۲- آزمون پایایی ، دلایل و اهمیت ۵۷
۴-۲-۱- آزمون ریشه واحد ۵۸
۴-۲-۲- پایایی متغیرهای مدل ۶۰
۴-۳- آزمون فرضیه ها ۶۱
۴-۳-۱- فرضیه فرعی اول ۶۱
۴-۳-۲- فرضیه فرعی دوم ۶۲
۴-۳-۳- فرضیه فرعی سوم ۶۳
۴-۳-۴- فرضیه فرعی چهارم ۶۴
۴-۳-۵- فرضیه فرعی پنجم ۶۵
۴-۳-۶- فرضیه اصلی ۶۶
۴-۴- سایر یافته های تحقیق ۶۷
۴-۵- نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه ۷۶
۴-۶- مقایسه مدل های خطی و غیر خطی در تعیین روابط بین متغیر ها  ۷۹
۵- نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۰
۵-۱- مقدمه ۹۱
۵-۲- تحلیل نتایج تحقیق ۹۱
۵-۳- آزمون پایایی متغیرهای مدل ۹۲
۵-۴- نتایج حاصل از آزمون فرضیات ۹۲
۵-۴-۱- نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول ۹۲
۵-۴-۲ نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم ۹۲
۵-۴-۳- نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم ۹۳
۵-۴-۴- نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم ۹۳
۵-۴-۵- نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم ۹۳
۵-۴-۶- نتیجه آزمون فرضیه اصلی تحقیق ۹۴
۵-۵- سایر یافته های تحقیق ۹۷
۵-۵-۱ نتایج تحلیل رگرسیون ۹۷
۵-۶- نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم ۹۸
۵-۷- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۱۰۰
۶- منابع و مآخذ ۱۰۱
۷- پیوست ها و ضمائم ۱۰۶

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
به نام او که عشق را به نام مادر و زندگی را  به نام پدر آفرید
تقدیم به مادرم،
کسی که بال­های زندگانی را به من داد
و با لبخندش شور عشق و زندگی را بر من آموخت
و آموخت به منکه بتوانم با هر افتادنم دوباره برخیزم
تا بتوانم، در آغوش گرمش ، همیشه
چشمه­های روشن آینده را ببینم
مادرم متشکرم
تقدیم به پدرم
او که پرواز بر فراز زندگی را به من آموخت
دستهایم را گرفت
و پا به پای پاهای کوچک من آمد
تا با گرمی دستهایش قدرت بودن را یاد بگیرم
او که هیچ گاه تنهایم نگذاشت و
سختی و سستی را برایم هموار کرد
پدرم  متشکرم
 
 
چکیده
از جمله عواملی که می تواند بر ریسک تاثیر گذار باشد اهرم عملیاتی و کفایت سرمایه است . اهرم عملیاتی تاثیر هزینه های ثابت به سود عملیاتی شرکت را نشان می دهد . نسبت کفایت سرمایه یکی از معیار های اساسی در ارزیابی وضعیت مالی بانک ها می باشد که این نسبت از تغییرات در سایر متغیر های مالی بانک تاثیر پذیرفته و بالعکس می تواند بر سایر متغیر ها و در نتیجه بر رفتار کلی بانک تاثیر گذار باشد در این تحقیق و با توجه به مبانی نظری موجود ، پنج فرضیه مبنی بر وجود رابطه بین نرخ کفایت سرمایه و نسبت حقوق صاحبان سهام به تسهیلات اعطایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به سپرده ها و نرخ کفایت سرمایه و اهرم عملیاتی و دارایی ثابت به کل دارایی با نوسان قیمت سهام بانک ها آزمون و مدل کلی رگرسیون تخمین زده شده است . این تحقیق از نوع همبستگی بوده و روش اصلی آزمون آماری آن ، تحلیل رگرسیون می باشد ، قلمرو زمانی تحقیق از سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰ می باشد .نتایج نشان می دهد تمامی متغیرها به جز تغییرات سود عملیاتی به فروش با تغییرات قیمت سهام رابطه معناداری دارند . شدت این رابطه برای نسبت دارایی ثابت به کل دارایی ها بیشتر از سایر متغیر ها است ، همچنین جهت رابطه برای نسبت دارایی ثابت به کل دارایی ها به عنوان نسبت سنجنده اهرم با تغییرات قیمت سهام مثبت بوده و سایر نسبت ها رابطه منفی را دارا می باشند .
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • مقدمه

سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط اساسی لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار نمایند.  کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر کلیه ریسک های مالی و غیر مالی بانک ، زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتبار دهندگان است. سرمایه جزء لاینفک ایجاد ، توسعه و سلامت مالی موسسات فعال در بخش تجاری و مالی محسوب می شود ولی کارکرد آن در بین موسسات مالی و غیرمالی متفاوت است  .شرکت های فعال در صنایع تولیدی و خدماتی غالباً برای سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و خرید و ساخت تأسیسات و تجهیزات ، جهت تسهیل فرآیند تولید و ارائه خدمات به سرمایه نیازمندند ، در حالی که در مؤسسات مالی و اعتباری ، تمرکز اصلی سرمایه بر چیز دیگری است  .کارکرد اصلی سرمایه در مؤسسات مالی و بانکها ، پوشش زیان های غیر منتظره ناشی از ریسک های اعتباری ، عملیاتی و بازار است . بانکها در فرآیند اصلی کسب و کار خود به طور فعال ریسک های متفاوتی را متحمل خواهند شد . برای مثال اعطای تسهیلات تجاری به مشتریان در ذات خود با ریسک اعتباری مواجه است و پیوسته احتمال عدم بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده به مشتریان به دلایل مختلف از جمله درماندگی مالی وام گیرندگان وجود دارد  . به همین دلیل بانک ها برای پوشش زیان های غیرمنتظره ناشی از ریسک در کسب و کار خود به سرمایه کافی نیازمندند . لذا در نظام بانکداری ، تعیین کفایت سرمایه براساس میزان سرمایه گذاری های ریسکی بانکها در پرتفوی اعتبارات و سرمایه گذاری ها ، خود به عنو ان یکی از مهمترین وظایف مدیران و سرپرستان بانک ها محسوب می شود .

 
 

 • بیان مسأله :

اثر اطلاعات حسابداری بر بازار سرمایه یکی از مهمترین موضوع های مورد تحقیق در حسابداری است تحقیق درباره این موضوع بیانگر این مطلب است که تهیه اطلاعات مربوط ، در تصمیم گیری استفاده کنندگان ( شامل سرمایه گذاران ) از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و هدف اصلی مدیریت مالی ، نیز حداکثر کردن ثروت سهامداران یا ارزش شرکت است . سرمایه گذاران در هنگام تصمیم گیری باید اثر شرایط بلند مدت مالی و اقتصادی و متغیر های خاص را مد نظر قرار دهند و از آنجایی که وظیفه حسابداری اندازه گیری این متغیرهای خاص است ، انتظار می رود که سرمایه گذاران اطلاعات حسابداری منتشره را در هنگام تصمیم گیری مد نظر قرار دهند . ( راعی ، رضا و احمد تلنگی – ۱۳۸۳ )
با توجه به این که مهم ترین هدف سرمایه گذار از سرمایه گذاری کسب منافع آتی است، بنابراین تلاش می کند تا در بهترین فرصت ، سرمایه گذاری نموده و بیشترین بازده را با توجه به ریسک آن کسب نماید. (علی جهانخانی ، ۱۳۷۶)
همین موضوع باعث شده است که جهت بسیاری از پژوهش های مالی به سمت پیش بینی قیمت سهام در بازار های مختلف معطوف شود . مهم ترین منبعی که می توان دید عمیق و بصیرت لازم را به سرمایه گذار در مورد اطلاعات مربوط به شرکت مورد نظر بدهد صورت های مالی اساسی آن شرکت مثل ترازنامه و صورت سود و زیان است و از جمله عواملی که می تواند بر ریسک تاثیر گذار باشد اهرم عملیاتی و کفایت سرمایه است . اهرم عملیاتی تاثیر هزینه های ثابت به سود عملیاتی شرکت را نشان می دهد . اصولا اهمیت اهرم عملیاتی به این علت است که تغییر اندک در سطح فروش تغییرات بیشتری در سود قبل از بهره و مالیات ایجاد می کند و نسبت کفایت سرمایه یکی از معیار های اساسی در ارزیابی وضعیت مالی بانک ها می باشد که این نسبت از تغییرات در سایر متغیر های مالی بانک تاثیر پذیرفته و بالعکس می تواند بر سایر متغیر ها و در نتیجه بر رفتار کلی بانک تاثیر گذار باشد (علی رحمانی و سید علی حیدری – ۱۳۸۶)

به هر تقدیر بانک ها به واسطه ویژگی هایی که دارند می بایست سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت های خود داشته باشند. همچنین به واسطه ویژگی‌های خود بسیار آسیب پذیرند. از طرف دیگر بانکها بایستی مراقب باشند آسیب‌های وارده به سپرده گذاران منتقل نشود، و هرگونه زیان احتمالی توسط سرمایه جذب شود و به این ترتیب اعتماد عمومی به بانک حفظ شود و همین طور از ترکیب بهینه دارایی ها و هزینه ها برای بهبود کارایی شرکت استفاده شود تا بتوان ارزش شرکت را بهبود و ارتقا داد ، بنابراین برای بررسی این مهم سعی شده است در این تحقیق رابطه بین اهرم عملیاتی وکفایت سرمایه را با تغییرات قیمت سهام در شرکتهای بانکی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد ، تا بتوان نتیجه گیری کرد که :

رابطه بین اهرم عملیاتی و کفایت سرمایه با نوسان قیمت سهام  چگونه است؟

 • اهمیت و ضرورت تحقیق

از آنجایی که اهرم عملیاتی ، کفایت و کارایی مدیریت را در ساختار دارایی های شرکت به تصویر می کشد و نسبت کفایت سرمایه یکی از معیار های اساسی در ارزیابی وضعیت مالی بانک ها می باشد ، در این تحقیق فرض شده است که این متغیرها ، اطلاعات مربوط را برای تصمیمات سرمایه گذاری فراهم می کند . بنابراین اهمیت تحقیق حاضر را می توان به موارد زیر دسته بندی کرد :
الف- فواید نظری:

 1. پر رنگ شدن نقش نسبت هایی چون اهرم عملیاتی و کفایت سرمایه در عملکرد بانکها
 1. بررسی رابطه نسبت های مالی با نوسان قیمت سهام بانکها

ب- فواید عملی:

 1. افزایش ارزش شرکت­ها به کمک اصلاح ساختار مالی
 2. بهبود تصمیم گیری های اقتصادی و رشد بازده سرمایه گذاری ها

 

 • هدف تحقیق

از آنجایی که سرمایه گذاران دارای نقش محوری و حیاتی در بازار سرمایه هستند ، لازم است موجباتی فراهم شود که آنان به سرمایه گذاری در سهام ترغیب شوند و از طرفی سایر سرمایه گذاران بتوانند ثروت خویش را حفظ کنند . هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در دارایی های مالی از جمله سهام عادی کسب سود مورد انتظار از سرمایه گذاری است . خریداران سهام عادی از روش های مختلفی خواهان تامین نرخ بازده مورد انتظار هستند. بنابراین هدف کلی تحقیق حاضر این است:
بررسی اخبار و اطلاعات حاصل ازگزارش های مالی شرکت های بانکی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب نسبت های مالی و یافتن میزان تاثیر این نسبت ها بر قیمت سهام بانک های مورد مطالعه است.
 

 • فرضیه های تحقیق

در این پژوهش با فرض نرمال بودن توزیع متغیر ها ، رابطه خطی و غیر خطی بین نسبت های مالی به عنوان متغیر های مستقل و نوسان قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته ، بررسی خواهد شد.
۱-۵-۱- فرضیه اصلی:
فرضیه پژوهش به این صورت بیان می شود:

 • بین اهرم عملیاتی و کفایت سرمایه با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد .

۱-۵-۲- فرضیه فرعی:

 • بین جمع حقوق صاحبان سهام به تسهیلات اعطایی با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد .
 • بین جمع حقوق صاحبان سهام به سپرده ها با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد .
 • بین نرخ کفایت سرمایه با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد .
 • بین نسبت دارایی ثابت به کل دارایی ها با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد .
 • بین نسبت تغییرات سود عملیاتی به دارمد با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد .
 • مدل های غیر خطی در نشان دادن روابط بالا (اصلی و فرعی) ، نسبت به مدل های خطی توانا ترند .
  • تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق :

 
اهرم عملیاتی :

% EBIT

حساسیت و تغییرات سود عملیاتی را در مقابل تغییرات فروش نشان می دهد و بیان می کند که به ازا ء یک واحد تغییر در فروش چه میزان تغییر در سود عملیاتی شرکت حاصل خواهد شد .

% S

اهرم عملیاتی =
کفایت سرمایه :
شامل ( کل جمع حقوق صاحبان سهام به تسهیلات اعطایی / کل جمع حقوق صاحبان سهام به سپرده ها / نرخ کفایت سرمایه ) خواهد بود. طبق استاندارد که آن را کمیته بال ارائه نموده است نسبت کفایت سرمایه می بایست حداقل ۱۲ درصد دارائیهای موزون شده به ریسک را در بانک ها پوشش دهد . البته در ایران بر اساس مقررات بانک مرکزی این نسبت می بایست حداقل ۸ باشد . ( بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )
نوسان قیمت سهام :
برای بررسی رفتار تغییرات قیمت سهام به صورت دقیق از ضریب پراکندگی قیمت سهام در طی دوره در نظر گرفته شده ( ۶ ماهه ) استفاده خواهد شد .
 

 • روش شناسی تحقیق

از نظر هدف این پژوهش براساس طبقه بندی بر مبنای هدف از نوع کاربردی بوده و مبتنی بر پژوهش های میدانی می باشد و از نظر روش در طبقه بندی بر اساس روش از نوع همبستگی می باشد که در آن روابط بین پدیده ها بر اساس اهداف پژوهشی تحلیل و بررسی می شود.برای آزمون وجود رابطه بین متغیر های مستقل (کفایت سرمایه و اهرم عملیاتی) با متغیر وابسته (نوسان قیمت سهام) و معنادار بودن مدل های برآورد شده از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده خواهد شد و روابط خطی و غیر خطی میان نسبت های مالی و نوسان قیمت سهام جهت میزان معنادار بودن ضرایب مدل رگرسیونی ، آزمون خواهد شد. تمام اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق از نوع اطلاعات ثانویه می باشد . اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس و نرم افزارهای موجود بدست خواهد آمد و برای تجزیه و تحلیل فرضیه های آماری نیز از نرم افزار   SPSSو Eviews  استفاده شده است.
 

 • جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق شرکت های واسطه گری مالی و بانک ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است . قلمرو زمانی دوره ۵ ساله از سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰ در نظر گرفته شده است. کلیه بانک هایی که دارای شرایط ذیل بوده اند تعداد ۴ بانک بوده ، که مورد بررسی قرار گرفته اند :

 1. اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای تحقیق در مورد آن شرکت ها ، در طول دوره تحقیق در دسترس باشد.
 2. از سال ۱۳۸۶ در بورس پذیرفته شده باشند.
 3. معاملات سهام شرکت ها طی سال های مورد مطالعه وقفه معاملاتی بیشتر از دو ماه نداشته باشد.
 4. سال مالی شرکت مختوم به ۲۹ اسفند ماه باشد و شرکت در دوره مورد مطالعه سال مالی خود را تغییر نداده باشد.
  • ابزارهای گردآوری داده ها

برای گردآوری اطلاعات ، از روش کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک بصورت زیر استفاده می شود :

 1. جهت جمع آوری در زمینه ادبیات و پیشینه تحقیق، با مراجعه به منابع مختلف مانند کتب متعدد، پایان نامه های موجود در کتابخانه ها و مقالات مندرج و قابل دستیابی درمجلات علمی استفاده شده است.
 1. برای جمع آوری داده های تحقیق از آرشیو اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل اسناد صورت های مالی ترازنامه می شود.
  • قلمرو تحقیق

۱-۱۰-۱- قلمرو موضوعی:
این تحقیق به طور کلی مربوط به حوزه تحقیقات مالی و به صورت تخصصی در حوزه بازار پولی بوده برای واکاوی این مهم ، اطلاعات ریسک و بازده بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نوسانات قیمت سهام بررسی خواهد شد .
۱-۱۰-۲- قلمرو مکانی/ سازمانی:  
دراین تحقیق ، با توجه به امکان دسترسی به اطلاعات و همچنین قابلیت اتکای بیشتر به اطلاعات بورس اوراق بهادار تهران به عنوان چارچوب مکانی تحقیق در نظرگرفته شده است
۱-۱۰-۳- قلمرو زمانی:
قلمرو زمانی دوره ۵ ساله از سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰ در نظر گرفته شده است.
 
 

پایان نامه بررسی اولویت‌ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده. ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

 • مقدمه . ۳
 • بیان مساله ۶

۱-۳-  ضرورت واهمیت ۱۰

 • اهداف تحقیق. ۱۲
 • فرضیه های تحقیق ۱۳
 • پیش فرض ها ۱۳
 • تعریف مفهومی و عملیاتی واژه های تحقیق ۱۳

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه ۱۶

۲-۲- مبانی نظری  . ۱۶

۲-۲-۱- کارکردهای فراغت  ۲۰

۲-۲-۲- تعریف تفریح. ۲۳

۲-۲-۳- تعریف ورزش . ۲۶

۲-۲-۴- دیدگاه اندیشمندان اسلامی در مورد ورزش ۲۷

۲-۲-۵- دیدگاه اندیشمندان غربی در مورد ورزش . ۲۷

۲-۲-۶- تعریف بازنشستگی ۲۸

۲-۲-۷- اهداف عمده نظام بازنشستگی ۳۲

۲-۳- پیشینه تحقیق . ۳۵

۲-۳-۱- سوابق خارجی ۳۶

۲-۳-۲- سوابق داخلی ۳۸

۲-۴- جمع بندی کلی . ۴۰

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه ۴۳

۳-۲- روش تحقیق۴۳

۳-۳- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه ۴۳

۳-۴- متغیرهای مورد بررسی ۴۴

۳-۵-  ابزار اندازه گیری ۴۴

۳-۶- روش جمع آوری اطلاعات و نحوه اجرای پرسشنامه ۴۵

۳-۷- روش های تجزیه و تحلیل آماری . ۴۵

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱- مقدمه ۴۷

۴-۲- آمار توصیفی ۴۷

۴-۳- تجزیه و تحلیل آمار استنباطی ۷۵

فصل پنجم :  بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه ۸۳

۵-۲- خلاصه تحقیق ۸۳

۵-۳- خلاصه یافته ها. ۸۴

۵-۳-۱- تحلیل داده ها به تفکیک هر فرضیه ۸۹

۵-۴- بحث و نتیجه گیری ۹۲

۵-۴-۱- مهمترین نیازهای بازنشستگان در حال حاضر . ۹۷

۵-۵- محدودیت های تحقیق ۹۸

۵-۶- پیشنهاد های برخاسته از تحقیق ۹۹

۵-۷- پیشنهاد به سایر محققان ۱۰۰

فهرست منابع فارسی ۱۰۱

فهرست منابع انگلیسی . ۱۰۴

فهرست نام ها .۱۰۶

چکیده انگلیسی   . ۱۱۴

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی اولویت ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش درمیان بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی – تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی بازنشستگان آموزش و پرورش شهر شیراز بودند، بدین منظور تعداد ۴۰۰ نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و با بهره گرفتن از پرسش نامه استاندارد مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از روش های مختلف آماری توصیفی شامل میانگین، فراوانی و نیز آمار استنباطی شامل آزمون t  گروه های مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس ANOVA  از طریق نرم افزار کامپیوتری spss  صورت گرفت. نتایج نشان داد که بین مدت بازنشستگی و نحوه ی گذراندن اوقات فراغت رابطه معنی دار و مستقیم و جود دارد. علاوه بر آن نتایج نشان داد حدود نیمی از بازنشستگان یعنی ۵/۵۳ درصد در اوقات فراغت خود ورزش می کنند و از مهمترین عوامل موثر در پرداختن به فعالیت های ورزشی حفظ تندرستی بوده و نیز از مهمترین موانع و مشکلات گرایش به اجرای فعالیت های ورزشی بعد از بازنشستگی بترتیب مشکلات مالی و مشکلات جسمانی و حرکتی می باشد. سایر نتایج نیز با توجه به آزمون فرضیه ها در متن تحقیق آمده است.

کلید واژه ها: اوقات فراغت، ورزش، بازنشستگی

  مقدمه

با ورود به هزاره جدید، بازنشستگی به یک مسئله عمده جمعیت شناختی و اجتماعی تبدیل شده است. در آغاز قرن بیستم امید به زندگی در ثروتمند ترین کشور ها بیش از ۵۰ سال نبود، در صورتی که امروزه این رقم به ۷۵ سال رسیده است. طبق برآورد سازمان جهانی بهداشت در کشورهای در حال توسعه جمعیت بازنشستگان در طی ۵۰ سال آینده ۹ برابر افزایش خواهد یافت و در کشورهای توسعه یافته نیز جمعیت بازنشستگان بالاترین میزان رشد را خواهد داشت.

پیر شدن جمعیت بویژه جمعیت کهنسالان، برای تمامی کشورهایی که خواستار فراهم آوردن امنیت و رفاه برای تعداد رو به رشد افراد بازنشسته خود هستند، یک چالش واقعی محسوب می شود(نولان، ۱۹۹۴). بدیهی است که بررسی نیازها پیش درآمدی ضروری برای تعیین خدمات مورد نیاز جامعه، شناسایی اولویت ها و استفاده بهینه از بودجه است. این کار به عنوان بخشی از فرایند برنامه ریزی، می تواند پاسخگوی این پرسش باشد که کدام مشکل اجتماعی یا بهداشتی باید در درجه اول مورد توجه نهاد های اجتماعی قرار گیرد. بنابراین شناخت وضعیت و بررسی نیازها را باید اولین مرحله فرآیندی دانست که شامل برنامه ریزی خدمات، اجرا و ارزشیابی آن است(رپ، رینولدز[۱]، ۱۹۹۹).

دانلود مقاله و پایان نامه

در جهان پر تنش امروز که انسانها به دلیل مشغله فراوان، همواره احساس خستگی می کنند اهمیت اوقات فراغت بر کسی پوشیده نیست.

الگوی فراغت می تواند تاثیر مثبتی بر وضعیت  زندگی و میزان لذت بردن افراد از زندگی داشته باشد، این تاثیر به فرد محدود نشده، بلکه وجود الگوهای فراغت مناسب به برنامه کلان هر جامعه نیز کمک خواهد کرد(پور اسماعیل، ۱۳۸۵).

جامعه شناسان معتقدند که فراغت مفهومی کاملاً نو است که با صنعتی شدن جامعه و شهرنشینی به وجود آمده است و نمی توان آن را با مفهوم بیکاری در قرون گذشته مقایسه کرد (زارعی، ۱۳۸۶). افروز معتقد است: منظور از اوقات فراغت، فرصت و زمانی است که در آن انسان مسئولیت پذیر هیچ گونه تکلیف یا کار موظفی را عهده دار نیست، زمان در اختیار اوست تا با میل و انگیزه شخصی به امر خاصی بپردازد (پوراسماعیل، ۱۳۸۵).

استفاده مناسب از اوقات فراغت، سبب سازندگی روح و روان گردیده و عدم استفاده صحیح از آن از عوامل کسالت و سستی است. اهمیت استفاده از اوقات فراغت تا آنجاست که رهبران معنوی جامعه نیز در این مورد بسیار سفارش کرده اند.

امام موسی کاظم ( علیه السلام ) مسلمانان را به تقسیم اوقات خود به چهار بخش، توصیه می فرمایند: اختصاص ساعاتی برای ارتباط و راز ونیاز با خداوند، اختصاص زمانی برای کار و تلاش، اختصاص ساعاتی برای ارتباط با دیگران و اختصاص اوقاتی برای درک لذت های حلال و تفریحات سالم که در اینجا به اوقات فراغت تعبیر می شود ( حرانی، ۱۳۸۳).

آمار نشان می دهد ۸۵ درصد اوقات فراغت بازنشستگان کشور پای تلویزیون می گذرد ( خوشبین، ۲۰۰۲). استافورد[۲]می نویسد در کشورهایی مثل آمریکا، اوقات فراغت به عنوان مهمترین بعد سلامتی بازنشستگان آمریکایی و کلید اصلی بازنشستگی سالم قلمداد شده است.

در این رابطه مطالعات انجام شده، نشان داده است که مشارکت فعال بازنشستگان در فعالیت های اوقات فراغت و فعالیت های ورزشی ( یک بار ورزش در هفته) با هدف پیشگیری از مشکلات عملکردی مرتبط با سن، مداخلات موثری بوده اند ( استافورد، ۲۰۰۴). همچنین بیلن و نتولی [۳]بیان می دارند که فعالیت های اوقات فراغت می تواند در بهبود درک افراد از سلامتی، استقلال، سبک زندگی، امید به زندگی و کیفیت زندگی آنان تاثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد. ( بیلن و نتولی، ۲۰۰۸).

سرشماری عمومی سال ۱۳۸۵ نشان داد بازنشستگان ۱۰ درصد از جمعیت کشور ایران را تشکیل می‌دهند که این میزان تا ۲۰ سال آینده به ۲/۲۰ درصد خواهد رسید ( برگفته از مجموعه مقالاتی پیرامون سالمندی [صفحه اینترنتی ]). این ارقام نشان می دهد اگر برنامه ریزان و سیاستگذاران کشور از هم اکنون برنامه مدون و خاصی نداشته باشند در ۲۰ سال آینده، کشور با بحران و معضل اساسی برای رفع مشکلات و مسائل اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی پیش آمده برای این قشر روبرو می شود.

شاید بسیاری از مردم بر این باور باشند که بازنشستگی نوعی طرد شدن از جامعه و کنار گذاردن افراد است که باید بقیه عمر را در خاموشی و انزوا دور از صحنه زندگی اجتماعی بگذرانند. با تاثیری که کلمات و الفاظ در القاء معانی و تصورات ذهنی افراد دارند، یکی از علل و عوامل این طرز تلقی نادرست از بازنشستگی همین کلمه بازنشسته می باشد. کلمه بازنشستگی در زبان فارسی به جای کلمه عربی ” تقاعد ” که حدود ۶۰-۵۰ سال پیش در زبان فارسی مصطلح بود انتخاب شده است .کلمه تقاعد از باب تفاعل که ریشه اصلی آن کلمه قعود یعنی نشستن و کم حرکت یابی حرکت بودن است می باشد. بر خلاف کلمه قیام که به معنای برخاستن و جنبش و تحرک و تلاش داشتن است. به این دلیل کلمه بازنشسته معنای آدم یک جا نشسته و بیکار و ناتوان وبی خاصیت و گوشه گیر و از کار افتاده را تداعی می نماید. شاید به همین دلیل است که وقتی فردی بازنشسته می شود، از اذهان همکاران و مسئولان حذف شده، و کمتر کسی به فکر آنان است.   در حالی که دیگری تعریف بازنشستگی را اینگونه بیان می نماید: بازنشستگی عبارت است از تدارک و گذر از نقشی به نقش دیگر، یعنی از نقش کارمند که تابع هنجارهای معینی است به نقش یک فرد بازنشسته که هنجارهای خاص خود را دارد. این هنجارها در فرهنگ های مختلف متفاوت است ( شجری، ۱۳۷۲).

از نظر الیاس ولک دیزجی  سالمندان و بازنشستگان سازندگان جامعه امروزی و ذخایر گرانبهایی هستند که در طول سالیان متمادی در کوره راه زندگی تجارب فراوانی برای ما به ارث گذاشته اند. آنان در واقع معمارانی هستند که بناها را آماده و تقدیم به نسل جوان نموده اند. فراموش کردن آنان، فراموش کردن هویت ، هدفها و نهایتاً فرهنگ جامعه است. اما بدلیل رشد فزاینده تعداد بازنشستگان بسیاری از کشورها از یکسو، محدودیت های فیزیکی و روانی ناشی از افزایش سن و کهولت از سوی دیگر مشکلات زیادی را برای فرد بازنشسته که اکنون سالمند شده است، خانواده او و جامعه ایجاد می نماید ( شجری ، ۱۳۷۳). اخیراً در اغلب جوامع واز جمله ایران اقداماتی جهت رفع معضلات بازنشستگان شروع شده است، ولی از آنجا که مشکلات و نیازهای افراد بازنشسته و سالمند با سایر افراد متفاوت است، بنابراین بهتر است قبل از هر گونه برنامه ریزی وضعیت موجود بازنشستگان از نظر اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و نحوه گذران اوقات فراغت مورد بررسی قرار گیرند.

 

 • بیان مسئله

وجود چالش ها و مشکلات متنوع گریبان گیر سالمندان و پیچیدگی ابعاد مختلف زندگی این قشر آسیب پذیر جامعه، بر لزوم کاوش و بررسی های عمیق تر در ابعاد آشکار و پنهان الگوهای تفریحات و اوقات فراغت بازنشستگان صحه می گذارد. مطالعات کمی، اغلب قادر به بررسی محتوا و اجزاء مضامین و یا عوامل و مفاهیم در آنها نیستند، بنابراین مطالعات کیفی که جواب فردی و تجربی را می کاوند، برای ارزشیابی این گونه مفاهیم تعیین کننده به شمار می آیند.

بویژه آن دسته از مطالعات کیفی که متمرکز بر زمینه وقوع رفتارها و پدیده ها بوده، رفتارها را در زمینه وقوع شان مورد بررسی قرار می دهند، مناسبترین نوع تحقیق در این مقوله به شمار می آید. زیرا به بررسی پدیده ها و مفاهیم در بستر ظهورشان می پردازد ( الو [۴]، ۲۰۰۸).

اوقات فراغت صرفاً به یک سن یا جنس یا وضعیت خاص محدود نمی شود و همه ی افراد و اقشار جامعه در طی روز و سال، زمانی را برای فراغت نیاز دارند. با در نظر گرفتن این مورد که با توجه به ویژگی های سنی، جسمی، شغلی و تحصیلی فعالیت هایی که هر یک از افراد در اوقات فراغت انجام می دهند با یکدیگر متفاوت است، می توان به این نکته پی برد که هر یک از پارامترهای یاد شده به امکانات و برنامه های ویژه ای جهت گذران اوقات فراغت خویش احتیاج دارند و برنامه ای ثابت و کلی برای همه گروه ها، به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای همه اقشار جامعه نخواهد بود ( نولان،[۵] ۱۹۹۴ ).

اوقات فراغت به عنوان یک پدیده ی فرهنگی اجتماعی که در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز موثر است، موضوع مشترک تمامی اقشار جامعه است .اوقات فراغت به سبب داشتن ویژگی های خاص، هم طرف توجه و عنایت دست اندرکاران تعلیم و تربیت و مسئولان امور فرهنگی، و هم روانشناسان و جامعه شناسان قرار گرفته است. در این میان نوجوانان و جوانان بیش از سایر اقشار جامعه در کانون توجه قرار گرفته اند، اما متأسفانه سالمندان و بازنشستگان، یعنی یکی از موثرترین گروه های جامعه، به فراموشی سپرده شده اند(کوهستانی، ۱۳۷۸). در اغلب جوامع شهری افراد ۶۰ ساله بازنشسته می شوند و به همین علت افراد  ۶۰ ساله و بالاتر، به عنوان سالمندان یک کشور شناخته می شوند. در کشور ما نیز بازنشستگی از ۶۰ سالگی آغاز می شود. بازنشستگی یعنی جدا شدن فرد از نقشی که سالهای متمادی داشته و در قالب جدیدی در آمدن. چون سالمند معمولاً با این نقش جدید آشنایی نداشته است و عادت نکرده کارهایی را که خودش می‌خواهد انجام دهد، دچار سرگردانی و اضطراب شده و برخلاف آنچه از بازنشستگی به عنوان شروع آزادی  تصور می کرده، خود را بیش از پیش افسرده می یابد، که این موضوع از نظر روحی و جسمی تأثیر فراوانی بر او خواهد گذاشت .از آنجا که بازنشستگان با زمان فراغت زیادی مواجه هستند چگونگی گذران این زمان می تواند بر کلیه زوایای زندگی فرد سالمند تأثیر بسزایی بگذارد (شجری، ۱۳۷۳).

از دلایل ضرورت و اهمیت بررسی وضعیت اجتماعی بازنشستگان آن است که این افراد با توجه به رویدادهایی مانند پایان دوران اشتغال و بازنشستگی، احساس تنهایی، طردشدگی و همچنین فشار ناشی از صنعتی شدن جوامع که به جدایی عاطفی و روانی منجر می شود در معرض خطر فزاینده ای قرار دارند(اعزازی، ۱۳۷۶). در سراسر جهان، از جمله ایران، اقداماتی جهت رفع معضلات بازنشستگان آغاز شده است، از آنجا که لازم است هر نوع تصمیم گیری در این عرصه با توجه به مشکلات و نیازهای ویژه بازنشستگان و سالمندان صورت گرفته، متناسب با شرایط فرهنگی – اجتماعی جامعه باشد، آگاهی از وضعیت موجود و شناسایی مشکلات و نیازهای واقعی بازنشستگان قبل از برنامه ریزی ضروری به نظر می رسد. اگر طراحی برنامه های اجتماعی در عرصه بازنشستگی، بر بینش و شناخت کافی از وضعیت بازنشستگان جامعه مبنی نباشد ممکن است نتایج ناموفقی در پی داشته باشد.

در بسیاری از جوامع توسعه یافته که توانسته اند رشد بی رویه جمعیت را کنترل کنند، درصد افراد بازنشسته رو به افزایش است. لذا موضوع بررسی اوقات فراغت و نقش فعالیت های مخرج برای بازنشستگان کانون توجه محققان و برنامه ریزان آنان قرار گرفته است. تحقیقات در خصوص اوقات فراغت در کشورهای در حال توسعه همچون ایران، چندان گسترده و عمیق نیست. ایران دارای زمینه های تاریخی، سیاسی و اجتماعی – فرهنگی منحصر به فردی است که کندو کاو در ابعاد گوناگون آن می تواند راهگشای تدوین برنامه های مناسب فرهنگی در عرصه اوقات فراعت باشد. لازم به یادآوری است قبول آنکه تحقیقات و برنامه های انجام شده در کشورهای توسعه یافته به تمامی کشورهای در حال توسعه تعمیم پذیر است، می تواند فرضی بسیار اشتباه باشد ( خواجه نوری،‌۱۳۷۸).

همچنین مروری بر تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور، درباره ی اوقات فراعت و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و سبک زندگی بازنشستگان موید نبود مطالعات جامع و گسترده کاربردی در این زمینه است. وجود چالش ها و مشکلات متنوع گریبان گیر بازنشستگان و پیچیدگی ابعاد مختلف زندگی این قشر آسیب پذیر جامعه، بر لزوم کاوش و بررسی های عمیق تر در ابعاد آشکار و پنهان بررسی اولویت ها و محدودیت های اوقات فراغت بازنشستگان صحه می گذارد.

بازنشستگان به دلیل افزایش سن، کاهش در آمد، عدم توجه به وضعیت معیشتی جزو گروه های آسیب پذیر کشور محسوب می گردند.

مطالعات در سراسر جهان بویژه کشورهای در حال توسعه نشان داده است که خصوصیات فیزیولوژیکی، کنشی، ساختاری، ذهنی و عاطفی بازنشستگان به طور مشخص از خصوصیات جوانان یا حتی میانسالان متفاوت است.  بعضی از این افراد دارای توانایی های هستند که در صورتیکه بدرستی بکار گرفته شوند تاثیر قابل توجهی در امور اجتماعی داشته باشند.  پس از بازنشستگی انسان مجبور نیست کاری را انجام دهد که دیگران می خواهند، بلکه می تواند کاری را انجام دهد که خودش می خواهد.

از سوی دیگر ایران کشور پهناوری است که بیشترین جمعیت آن در شهرها زندگی می کنند. در این میان شهر شیراز یکی از کلان شهرهای کشور است که جمعیت زیادی در آن زندگی می کنند و طبیعی است که تعداد سالمندان آن در بین شهرهای مناطق مرکزی و جنوبی بیشتر از سایر شهرهاست. از آنجایی که سازمان آموزش و پرورش شیراز بزرگترین سازمان شهر به شمار می رود لذا مطالعه اوقات فراغت بخش مهمی از جمعیت کلان شهر شیراز که سالمندان و بازنشستگان سازمان آموزش و پرورش هستند می تواند در ساماندهی زندگی بخش بزرگی از خانواده های شیرازی و بهبود کیفیت زندگی این افراد حایز اهمیت باشد. لذا برای ما مهم است که بدانیم فرد بازنشسته آموزش و پرورش شیرازی شبها چه ساعتی به رختخواب می رود ، روزها به چه کارهایی مشغول است و معمولاً اوقات فراغت خود را چگونه سپری می کند .

آیا عرصه فعالیت و گذران اوقات فراغت بر اساس آنچه که خود مایل است وجود دارد؟ و آیا فرد بازنشسته می تواند دوران طلایی عمر خود را آنگونه که خود دوست دارد سپری نماید؟ به چه کارهایی علاقه دارد؟ تا چه حد به استفاده از رسانه های گروهی مانند مجله، رادیو و تلویزیون پایبند است؟ و آیا در اوقات فراغت خود ورزش می کند؟ و مهمترین نیازهای فراغتی بازنشستگان در حال حاضر کدام است؟عوامل موثر در پرداختن به فعالیت ورزشی در اوقات فراغت بازنشستگان چیست؟ موانع و مشکلات گرایش به اجرای فعالیت های ورزشی در ایام فراغت بعد از بازنشستگی چیست؟

یافتن پاسخی مناسب برای سوالات فوق پژوهشگر را بر آن داشت تا وضعیت گروهی از بازنشستگان را که حقی بر گردن یکایک افراد جامعه دارند بررسی نماید.

جامعه ی آماری پژوهش شامل تمامی بازنشستگان آموزش وپرورش شهرستان شیراز در سال     ۱۳۹۳ می باشد که تعداد کل انها ۲۰۳۴۸ نفر می باشد که ۴۰۰ نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند.

بطور کلی می توان اذعان داشت اهدافی که برای اجرای طرح تدوین گردیده چنانچه تحقق یابد می تواند راهکارهایی برای رفع مشکلات و محدودیت های اوقات فراغت بازنشستگان، به وجود آورد.

 • ضرورت واهمیت

بازنشستگی یک تحول و انتقال از نقشی به نقش دیگر است بازنشستگی یک وقفه عمیق را در زندگی فرد بازنشسته بوجود می آورد زیرا اغلب زمانی فرد بازنشسته می شود که توان فعالیت دارد .او بطور کامل از گذشته بریده می شود و به سازگاری با وضعیت تازه خویش مجبور می گردد. این مسئله برای افرادی که این تحول را پیش بینی ننموده و از سالهای قبل مقدمات آن فراهم نشده باشد، با اضطراب افسردگی و سرگردانی همراه است. باید توجه داشت که بعضی از بازنشستگان توان فعالیت های زیادی را دارند و گروهی می توانند کار فرهنگی انجام دهند. اینگونه افراد مایلند تا زمانیکه توان جسمی دارند به میل خود کار کنند.

ولی گروهی دیگر از نداشتن رفاه نسبی رنج برده و از اینکه باید برای تامین نیازها و مخارج زندگی بطور مدام کار کنند در رنجند. بهره گیری از تجربیات بازنشستگان منجر به کاهش فشارهای روحی بازنشستگان خواهد شد. باید دانست که در جوامع امروزی فراغت هایی که با فعل پذیری توام است بیش از پیش رواج پیدا کرده است. تماشای فیلم و مسابقات ورزشی در تلویزیون، گوش دادن به برنامه های رادیو از جمله اموری است که قسمت قابل ملاحظه ای از اوقات فراغت مردم امروز را به خود اختصاص داده است. بازنشستگان نیز برای زنده و تندرست ماندن نیاز به شادابی و نشاط دارند. حرکت و ورزش برای آنان زندگی با نشاط و رضایت بخش ایجاد می کند.

رفتن به نقاط خوش آب و هوا، جنگل، ورزش کردن، . بسیار مهم است. تفریحات و گردش ها گاهی آنان را آنچنان به خود مشغول می دارد که جز به زمان حال نمی اندیشند و از آن همه ناراحتی های گذشته بیرون می آیند .سرگرمی و فعالیت اعتماد به نفس را در آنان تقویت نموده و آنان را از سکون، بی ثمری و احساس بی اهمیت بودن نجات می دهد.  با جایگزینی کاری مناسب و نیمه وقت، کارهای تفریحی از قبیل باغبانی در منزل، نقاشی و ورزش کردن مجدداً به جامعه برگشته و تماسهای اجتماعی و شرکت در محافل و مجالس خود انگیزه و عامل مهمی در حفظ تعادل روانی وی خواهد بود ( شجری، ۱۳۷۳).

نقش ورزش در پر کردن اوقات فراغت بازنشستگان تامین کننده سلامت جسم و تقویت کننده بعد معنوی انسان نیز می باشد.

با توجه روز افزون به بعد اجتماعی سلامت و پرکردن اوقات فراغت بازنشستگان و نقش عوامل فرهنگی در آن ضرورت انجام مطالعات فرهنگی تطبیقی در نظام های خدمات سلامت به شدت احساس می شود. این گونه مطالعات می توانند سیاستگزاران و برنامه ریزان را در بومی سازی الگوهای خدمات سلامت شناخته شده موفق در راستای پر کردن خلاء های موجود و مقبولیت هر چه بیشتر آنها در میان جمعیت هدف یاری دهند.

اهمیت بررسی وضعیت اوقات فراغت و تفریحات بازنشستگان از آن جاست که این قشر جامعه با توجه به عواملی چون ورود به دوره بازنشستگی، عدم اشتغال به کار، تنها بودن، فقدان حمایت اجتماعی، صنعتی شدن جوامع و انفکاک عاطفی – روانی افراد خانواده در معرض خطر و تهدید قرار دارند. جامعه ی آماری پژوهش شامل تمامی بازنشستگان آموزش وپرورش شهرستان شیراز در سال ۱۳۹۳می باشد که تعداد کل آنها ۲۰۳۴۸ می باشد که ۴۰۰ نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند.

اداره بازنشستگان آموزش و پرورش از نتایج این پژوهش می تواند در پر کردن اوقات فراغت بازنشستگان که مفید و کارا باشد استفاده نماید.

 • اهداف تحقیق

با توجه به اینکه بازنشستگان جامعه به عنوان بخشی از جامعه با بیشترین وقت فراغت نیاز مبرم به برنامه ریزی دقیق جهت گذراندن اوقات فراغت دارند، قسمت عمده این برنامه ریزی خود را در بعد فضاها و مکان های شهری به دلیل مشکلات خاص شهرنشینی نشان می دهند. بیش از هر برنامه ریزی بدست آوردن شناخت و آگاهی از خصوصیات و خواسته های جامعه هدف ضروری به نظر می رسد.

بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اولویت ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش در بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز می باشد که به منظور نیل به هدف فوق اهداف زیر ضرورت پیگیری دارند:

 • تعیین میزان اولویت ها و محدودیت های اوقات فراغت در بازنشستگان بر حسب تحصیلات
 • تعیین میزان گذراندن ورزش در اوقات فراغت بازنشستگان بر حسب سن
 • تعیین میزان گذراندن ورزش در اوقات فراغت بازنشستگان بر حسب تحصیلات
 • تعیین میزان گذراندن ورزش در اوقات فراغت بازنشستگان بر حسب جنس
 • تعیین میزان اولویت ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش در بازنشستگان بر حسب جنس
 • فرضیه های تحقیق

۱-  بین مدت بازنشستگی و نحوه ی گذراندن اوقات فراغت رابطه وجود دارد.

۲- بین وضعیت تاهل و نحوه گذراندن اوقات فراغت رابطه وجود دارد.

۳- بین جنسیت و نحوه ی گذراندن اوقات فراغت رابطه وجود دارد.

۴- بین میزان ورزش در اوقات فراغت و جنسیت بازنشستگان رابطه وجود دارد.

۵- بین تعداد فرزندان و نحوه گذراندن اوقات فراغت رابطه وجود دارد.

۶-بین وضعیت مالی و نحوه گذراندن اوقات فراغت رابطه وجود دارد.

 • پیش فرض ها
 • همه ی پاسخ دهندگان با دقت و صداقت به پرسشنامه پاسخ می دهند.
 • همه پاسخ دهندگان بدون تاثیر از عوامل محیطی مثل خستگی، به پرسشنامه پاسخ می دهند.
 • تعریف مفهومی و عملیاتی واژه های تحقیق

تعریف نظری اوقات فراغت: اوقات فراغت مجموعه فعالیت هایی است که شخص پس از تعهدات و تکالیف شغلی ، خانوادگی و اجتماعی با میل و اشتیاق به آن می پردازد .

تعریف نظری بازنشستگی: بازنشستگی عبارت است از سازمان و تشکیلاتی از زندگی شخص با داشتن هدفی که متناسب با آن تجربیات مطبوع و پاداش دهنده فیزیکی و معنوی و شرایط اقتصادی فرد ایجاد می گردد ( برگسن، ۱۳۷۰).

تعریف عملیاتی بازنشستگی : در این پژوهش منظور کلیه افرادی هستند که سالیان خدمت موظف خود را طی نموده و به مرتبه بازنشستگی نائل آمده و از یکی از ادارات آموزش و پرورش نواحی شیراز حقوق بازنشستگی دریافت می دارند.

تعریف نظری تفریح : تفریح فعالیتی است که جز لذت و رضایت آنی و درونی و شادی برای فرد هیچ نتیجه ای ندارد و خود تفریح است که فرد را به انجام آن تشویق می نماید.

تعریف عملیاتی تفریح: تفریح به اعمالی گفته می شود که افراد در زمان فراغت انجام می دهند و از انجام آن لذت می برند و برای فرد مشقت و سختی ندارد.

تعریف نظری ورزش : ورزش شامل فعالیت هر کس با یک منظور و در محیطی متفاوت از محیط روزانه  برای مسابقه ، لذت بردن ،  کسب برتری ، پیشرفت مهارت یا ترکیب تعدادی از این هاست.

تعریف عملیاتی ورزش : در این تحقیق ورزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که فرد در اوقات فراغت خود آن را به عنوان تفریح انجام می دهد.

تعداد صفحه :۱۶۰

پایان نامه بررسی نوسانات EPS جهت کمک به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان برای تشخیص سلامت مالی

حسین کاظمی
تابستان ۸۹


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان
شماره صفحه
چکیده  .۱
فصل اول
۱-۳ مقدمه ۳
۱-۲ بیان مساله  ۴
۱-۳کلیات تاریخچه و ادبیات موضوع تحقیق ۵
۱-۳-۱تحقیقات داخلی۶
۱-۳-۲تحقیقات خارجی.۶
۱-۴ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق .۷
۱-۵ اهداف تحقیق.۸
۱-۶ چارچوب نظری تحقیق ۸
۱-۷ متغیر های تحقیق  ۸
۱-۸فرضیه های تحقیق .۱۰
۱-۹ روش تحقیق .۱۱
۱-۱۰ قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری):.۱۲
۱-۱۱ قلمرو زمانی تحقیق.۱۲
۱-۱۲ روش نمونه گیری و تعین حجم نمونه.۱۲
۱-۱۳ ابزارهای گرد آوری داده ها  .۱۲
۱-۴۱ روش تجزیه وتحلیل داده ها.۱۳
۱-۱۵ شرح واژه ها و اصطلاحات به کاررفته در تحقیق  ۱۴
 
فصل دوم
۲-۱ مقدمه  .۱۷
۲-۲٫۱۹
۲-۲-۱۲۰
۲-۲-۱-۱٫۲۱
۲-۲-۱-۲٫۲۴
۲-۲-۱-۳)   ۲۶
۲-۳٫۲۸
۲-۳-۱۳۰
۲-۳-۲٫۳۱
۲-۳-۳٫۳۴
۲-۳-۴٫۳۵
۲-۳-۵٫۴۲
۲-۳-۶٫۴۴
۲-۳-۷۴۴
۲-۳-۸۴۵
۲-۳-۸-۱۴۵
۲-۳-۸-۲٫۴۵
۲-۳-۸-۴۶
۲-۳-۸-۴۴۷
۲-۳-۸-۵۴۷
۲-۳-۸-۶۴۸
۲-۳-۸-۷٫۴۸
۲-۳-.۴۹
۲-۳-۱۰٫۵۰
۲-۳-۱۱۵۱
۲-۴۵۲
۲-۴-۱۵۴
۲-۴-۱-۱).۵۵
۲-۴-۱-۲)۵۵
۲-۴-۱-۳).۵۵
۲-۴-۱-۴).۵۵
۲-۴-۲۵۹
۲-۴-۳ ۶۰
۲-۴-۴۶۰
۲-۵۶۱
۲-۶۶۲
۲-۶-۱٫۶۲
۲-۶-۲٫۶۲
۲-۶-۳٫۶۳
۲-۶-۴۶۴
فصل سوم
۳-۱ مقدمه۶۶
۳-۲ روش تحقیق۶۶
۳-۳ فرضیه های پژوهش۶۸
۳-۴ جامعه آماری.۶۸
۳-۴-۱ جامعه آماری از لحاظ محدوده زمانی۶۹
۳-۴-۲ جامعه آماری از لحاظ محدوده مکانی۶۹
۳-۵ابزارهای گرد آوری اطلاعات.۶۹
۳-۶ روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه.۷۱
 
فصل چهارم
۴-۱ مقدمه۷۷
۴-۲۷۷
۴-:.۷۸
۴-۴٫۸۱
۴-۵۸۴
۴-۵-۱٫۸۹
۴-۵-۲۹۰
۴-۵-۳۹۱
۴-۹۲
۴-۶-۱۹۳
۴-۶-۱-۱۹۳
۴-۶-۱-۲۹۳
۴-۶-۱-۳٫۹۴
۴-۷۹۵
فصل پنجم
۵-۱نتیجه گیری۹۷
۵-۲ محدودیت های پژوهش.۹۸
۵-۳ پیشنهادات مبتنی بر نتایج .۹۹
۵-۴پیشنهاتحقیقات آتی۱۰۰
منابع .۱۰۱
چکیده انگلیسی.۱۰۴
فهرست جداول.
 چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که آیا سود هر سهم دارای بار اطلاعاتی کافی جهت ارزیابی سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و آیا می تواند به عنوان یک ابزار جایگزین با مدل های پیش بینی ورشکستگی مورد استفاده قرار گیرد؟با بهره گرفتن از یک نمونه از شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی ۱۳۸۰ و ۱۳۸۷ به آزمون این فرضیه پرداخته می شود.بدین منظور همبستگی نوسانات EPS با نسبتهای مالی معرفی شده بدست آمده است.با بهره گرفتن از داده های شرکت های نمونه جهت شناسائی سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران با بهره گرفتن از ۲ روش Enter و Step wise مدل رگرسیون لجستیک ساخته شده است که در مدل برازش شده نسبت EBTA دارای بالاترین ضریب اهمیت می باشد،در حالی که ضریب همبستگی پیرسون مابین نوسانات EPS و نوسانات EBTA ؛ ۴۴۴% محاسبه گردیده است.
یافته های تحقیق انجام شده حکایت از آن دارد که در نمونه مورد بررسی سود هر سهم به تنهایی قادر به تشخیص سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمی باشد،بلکه باید همراه آن تحلیل های تکنیکال و فاندمنتال جهت شناخت سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران نیز بکار برده شود.

 مقدمه:
یکی از راههایی که می توان با بهره گرفتن از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و تخصیص بهتر منابع کمک کرد،پیش بینی درماندگی مالی یا ورشکستگی است.به این ترتیب که اولا،با ارائه هشدارهای لازم می توان شرکتها را نسبت به وقوع درماندگی مالی هوشیار کرد تا آنها با توجه به این هشدارها دست به اقدام های مقتضی بزنند و دوم اینکه،سرمایه گذاران و اعتباردهندگان فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت های مناسب سرمایه گذاری کنند.ارزش استفاده از نسبت های مالی در ماجرای ورشکستگی شرکت ها مشخص شده است.در مطالعه حاضر به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا EPS و نوسان پذیری آن می تواند مشکلات مالی موجود در شرکت ها را برای عموم آشکار سازد،به عبارت دیگر روند سود هر سهم در شرکتها می تواند شرکت های سالم را از شرکت های دارای مشکلات مالی متمایز سازد.تحقیقات زیادی در زمینه ورشکستگی و پیش بینی آن انجام شده است در عمده تحقیقات صورت گرفته قبلی سعی بر آن شده که با بهره گرفتن از نسبت های مالی مدلی ساخته شود تا بر اساس آن مدل بتوان وضعیت مالی شرکت را مشخص نمود.قدیمی ترین مدل جهت شناسایی ورشکستگی مدل نمره Z آلتمن می باشد.در مطالعه حاضر سعی بر آن شده تا تاریخچه پیش بینی ورشکستگی در ایران و دنیا به تصویر کشیده شود برای این منظور به تفصیر کلیه مدل های پیش بینی ورشکستگی و مقایسه آنها با هم شده است.در نهایت با بهره گرفتن از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس ایران در محدوده زمانی ۷۹ الی ۸۷  به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا EPS شرکتها و نوسان پذیری آن دارای بار اطلاعات اضافی جهت شناسایی سلامت مالی شرکت ها می باشد یا نه؟

دانلود مقاله و پایان نامه

   هدف پژوهش:
هدف پژوهش حاضر معرفی سود هر سهم به عنوان یک ابزار جهت ارزیابی سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.با توجه به اینکه سهامداران نیازمند ابزاری می باشند که بتواند آنها را در انتخاب شرکت های سالم کمک نماید ،نتایج بدست آمده در این پژوهش می تواند آنها را در زمینه انجام سرمایه گذاری صحیح یاری نماید.اهداف دیگر پژوهش به شرح زیر می باشد:
۱)برای تجزیه و تحلیل اهمیت سلامت مالی یک شرکت در زمان تصمیم گیری.
۲)برای تعیین و بررسی سایر عواملی که شاید برای تشخیص ورشکستگی یک شرکت مورد استفاده قرار گیرد.
۳)برای تجزیه و تحلیل فعالیتهایی که ممکن است که مدیریت شرکتی که از لحاظ مالی ضعیف است انجام دهد تا مشکلات مالی شرکت را پنهان کند.
۴)برای توضیح تاثیرات ورشکستگی بر همه سهامداران.
۵)برای نشان دادن اینکه چگونه محرکات جاری در محیط اقتصادی در ورشکستگی شرکتها نقش دارند.
پیشینه پژوهش:
در پژوهشی که در سال ۲۰۰۸ توسط ویلفورد موانزا در بورس اوراق بهادار زینباوه تحت عنوان”ورشکستگی شرکت،دلیلی برای نگرانی در بخش تجارت زینباوه:آیا سرمایه گذاران و سهامداران به صورت مداوم از رشد سود هر سهم برای تشخیص سلامت مالی یک شرکت استفاده می کنند.”هدف اصلی از پژوهش انجام شده این بود که تعیین شود آیا رشد EPS می تواند برای تشخیص سلامتی مالی یک شرکت مورد استفاده قرار گیرد؟تحقیق صورت گرفته همچنین فعالیتهایی را که توسط مدیریت برای پنهان سازی درماندگی مالی انجام می شود را نشان می دهد.تحقیق حاضر از طریق مطالعه تعدادی شرکت ورشکسته و سالم در محدوده زمانی ۲۰۰۲ الی ۲۰۰۸ انجام شده است.داده های مربوط به سود و قیمتهای سهام پشتیبان آنها مربوط به Barbican holding ،Century holding ، CBZH در دوره زمانی مورد نظر بررسی شده است.تجزیه و تحلیل از طریق نمودارهای میله ای و خطی برای نشان دادن روند سود هر سهم انجام گردیده است.یافته های تحقیق حاکی از آن است که ورشکستگی شرکت می تواند توسط رشد سود هر سهم از طریق ترکیب با تجزیه و تحلیلهای فاندمنتال و تکنیکال پیش بینی شود.بسیاری از سرمایه گذاران در زمان ارزیابی سلامت مالی یک شرکت به صورت های مالی یک شرکت اتکا می کنند.دریک محیط با تورم شدید به بزرگی ۶۰% درسال صورت های مالی دیگر نمی تواند برای تفکیک شرکت های سالم و ورشکسته مورد استفاده قرار گیرد.
روش کار و تحقیق:
روش تحقیق در پژوهش حاضر به صورت میدانی از نوع تحقیقات پس رویدادی  خواهد بود.برای انجام بررسی میدانی معیارهای سلامت مالی شرکت از طریق منابع و همچنین مدلهای پیش بینی ورشکستگی ارائه شده Altman  وLogistic و DEA بدست آمده و ارتباط آن را با نوسانات EPS بررسی می گردد.صورت های مالی حسابرسی شده از طریق بورس اوراق بهادار تهران بدست می آید و معیار های سلامتی مالی و همچنین EPS شرکت ها با بهره گرفتن از این صورتهای مالی محاسبه می گردد.سپس فرضیات فرعی تحقیق با بهره گرفتن از داده های گرد آوری شده آزمون می گردند.روش آزمون فرضیات فرعی تحقیق همبستگی می باشد. سپس بر اساس نسبت های مالی سال ۸۷ شرکت های سالم و ۱ سال قبل از ورشکستگی شرکت های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت اقدام به ساخت مدل لجستیک میشود،پس از ساخت مدل لجستیک متغیرهای مستقل بکار رفته در مدل و ضریب اهمیت آنها در مدل مشخص و با ضرایب همبستگی بدست آمده در آزمون فرضیات فرعی مقایسه می گردد و در نهایت نسبت به فرضیه اصلی پژوهش تصمیم گیری می گردد.
مسئله‌ تحقیق‌:
با تجزیه و تحلیل صورتهای مالی امکان گرد آوری اطلاعات زیادی راجب مسائل مالی شرکت ها وجود ندارد. نسبتهایی که بازار برای ارزیابی قدرت  پرداخت و نقدینگی شرکتها مورد استفاده قرار می دهد در معرض دستکاری مدیریت(Manipulation) قرار دارد.شرکت هایی که تمامی عایدات خود را انباشته میکنند،این فعالیت ممکن است که به بالا رفتن قیمتهای سهام آنها منجر گردد،بازار نیز معتقد است که به دلیل سودهای انباشته شده عایدات آتی شرکت رشد خواهد کرد.تجدید ساختار می تواند شامل این باشد که یک شرکت اقدام به معرفی خطوط تولید جدید بنماید که ممکن است به فعالیتهای جاری مرتبط یا غیر مرتبط باشد.تصمیمات سرمایه  در گردش میتواند تحت نام تجدید ساختار تغییر یابد.همه اینها میتواند به این امر منجر گردد که بازار عقیده داشته باشد که یک شرکت تا زمانی که دوره افت خود را آغاز نکرده عایدات مطلوبتری را در آینده کسب خواهد کرد.شناسایی به موقع نابسامانی مالی از جانب سرمایه گذاران بالقوه از اهمیت وافری برخوردار است،در این خصوص به ابزاری نیاز است که شرکتها را از بعد وضعیت مالی تفکیک نماید و مانع از سرمایه گذاری در پروژه های ناکارآمد توسط سرمایه گذاران گردد، در مطالعه حاضر به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا با مشاهده روند رو به رشد EPS یک شرکت می توان سلامتی مالی آن را اثبات نمود و یا به عبارت دیگر با مشاهده نوسانات زیاد در EPS یک شرکت در طول زمان دلیلی برای ناتوانایی های مالی آن می باشد.متغیر های مورد بررسی در تحقیق حاضر شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۳ – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :
از تحقیق حاضر انتظار می رود که دارای منافعی برای سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی،کسانی که آگاهی کمتری را نسبت به سایر نیروهای بازار دارند،داشته باشد.بنابر این سرمایه گذارانی که اطلاعات داخلی را در دسترس ندارند باید از اطلاعات مربوط به عایدات با احتیاط در ترکیب با سایر عوامل کیفی در تصمیمات سرمایه گذاری خود استفاده کنند.امکان دسترسی به اطلاعات تخصصی از جانب سرمایه گذاران حقیقی وجود ندارد و دسترسی به اطلاعات تهیه شده از جانب کارشناسان مالی ممکن است که برای آنهاپر هزینه باشد.بنابر این یک گروه میتواند برای رد یابی روند رشد عایدات و کاربرد های مربوط به آن آموزش داده شود.فهم چارچوب بخش صنعت ایران ممکن است که به آنها کمک کند مواردی را که احتمال ورشکستگی شرکت می رود و می تواند از طریق تغییرات قیمت سهام و ارتباط آن با EPS مشاهده شود،بدست آید.
سرمایه گذاران حقوقی و سایرین در چگونگی انتخاب پرتفولیویی هایی که دارای بیشترین بازده است و در عین حال موجب کمینه شدن خسارت بر ثروتشان می شود روشنفکر هستند.بنابر این تحقیق حاضر قابلیت فهم رابطه بین عوامل بازار ،قیمت سهام و رشد عایدات را افزایش می دهد.
۴- مرور ادبیات و سوابق مربوطه :
۴-۱) در پژوهشی که در سال ۲۰۰۸ توسط ویلفورد موانزا در بورس اوراق بهادار زینباوه تحت عنوان”ورشکستگی شرکت،دلیلی برای نگرانی در بخش تجارت زینباوه:آیا سرمایه گذاران و سهامداران به صورت مداوم از رشد سود هر سهم برای تشخیص سلامت مالی یک شرکت استفاده می کنند.”هدف اصلی از پژوهش انجام شده این بود که تعیین شود آیا رشد EPS می تواند برای تشخیص سلامتی مالی یک شرکت مورد استفاده قرار گیرد؟تحقیق صورت گرفته همچنین فعالیتهایی را که توسط مدیریت برای پنهان سازی درماندگی مالی انجام می شود را نشان می دهد.تحقیق حاضر از طریق مطالعه تعدادی شرکت ورشکسته و سالم در محدوده زمانی ۲۰۰۲ الی ۲۰۰۸ انجام شده است.داده های مربوط به سود و قیمتهای سهام پشتیبان آنها مربوط به Barbican holding ،Century holding ، CBZH در دوره زمانی مورد نظر بررسی شده است.تجزیه و تحلیل از طریق نمودارهای میله ای و خطی برای نشان دادن روند سود هر سهم انجام گردیده است.یافته های تحقیق حاکی از آن است که ورشکستگی شرکت می تواند توسط رشد سود هر سهم از طریق ترکیب با تجزیه و تحلیلهای فاندمنتال و تکنیکال پیش بینی شود.بسیاری از سرمایه گذاران در زمان ارزیابی سلامت مالی یک شرکت به صورت های مالی یک شرکت اتکا می کنند.دریک محیط با تورم شدید به بزرگی ۶۰% درسال صورت های مالی دیگر نمی تواند برای تفکیک شرکت های سالم و ورشکسته مورد استفاده قرار گیرد.
۴-۲)کاربرد مدل‌ آلتمن‌ در تعیین‌ وضعیت‌ ورشکستگی‌ شرکتها:
‌دراین‌ پژوهش، مدل‌ آلتمن‌(Z’-SCORE) در دو گروه‌ از شرکتهای‌ ورشکسته‌ و غیرورشکسته‌ موردبررسی‌ قرار گرفته‌ تا میزان‌ خطای‌ نوع‌ اول‌ و دوم‌ آن‌ مشخص‌ شود.
‌ ‌گروه‌ ورشکسته‌ که‌ شامل‌ ۱۶ شرکت‌ است، نتایج‌ پیش‌بینی‌های‌ مدل‌ آلتمن، در مورد ۱۲ شرکت‌ صحیح‌ و ۳ شرکت‌ که‌ طبق‌ پیش‌بینی‌ مدل‌ باید طی‌ دوره‌ مطالعه‌ از بورس‌ خارج‌ می‌شدند، از بورس‌ خارج‌ نشده‌ و همچنان‌ خرید و فروش‌ سهام‌ آنها در بورس‌ ادامه‌ دارد. با این‌ نتیجه‌گیری، مدل‌ آلتمن‌ با ۸۱ درصد اطمینان‌ وضعیت‌ ورشکستگی‌ شرکتها را قبل‌ از ورشکستگی‌ درست‌ پیش‌بینی‌ کرده‌ است. درضمن‌ خطای‌ نوع‌ دوم‌ درمورد شرکتهای‌ ورشکسته، حدود ۱۹ درصد بوده‌ است‌ که‌ نشان‌دهنده‌ این‌ است‌ که‌ مدل‌ در ۱۹ درصد موارد، شرکتهایی‌ را که‌ ورشکسته‌ نیستند ورشکسته‌ پیش‌بینی‌ کرده‌ است. در این‌ رابطه، آلتمن‌ در آزمون‌ مدل‌ خود روی‌ شرکتهای‌ ورشکسته‌ آمریکا، به‌ این‌ نتیجه‌ می‌رسد که‌ مدل‌ در حدود ۹۰ درصد موارد توانسته‌ شرکتهای‌ ورشکسته‌ را قبل‌ از ورشکستگی‌ درست‌ پیش‌بینی‌ کند و خطای‌ نوع‌ دوم‌ او در این‌ تحقیق‌ حدود ۱۰ درصد بوده‌ است.
‌درگروه‌ شرکتهای‌ غیرورشکسته‌ که‌ شامل‌ ۲۵ شرکت‌ است، پیش‌بینی‌ مدل‌ در ۲۳ مورد صحیح‌ بوده‌ و تنها در ۲ مورد که‌ مدل‌ پیش‌بینی‌ می‌کرد، آنها از بورس‌ خارج‌ نخواهندشد، از تابلوی‌ بورس‌ خارج‌ شده‌اند. با این‌ نتیجه‌گیری، مدل‌ آلتمن‌ با ۹۲ درصد اطمینان، وضعیت‌ عدم‌ ورشکستگی‌ شرکتها را طی‌ دوره‌ مورد مطالعه، درست‌ پیش‌بینی‌ کرده‌ است. همچنین‌ خطای‌ نوع‌ اول‌ درمورد این‌ شرکتها حدود ۸ درصد بوده‌ که‌ نشان‌دهنده‌ این‌ است‌ که‌ مدل‌ در ۸ درصد موارد، شرکتهایی‌ را که‌ فعال‌ نیستند را غیرورشکسته‌ پیش‌بینی‌ نموده‌ است. در این‌ رابطه، آلتمن‌ در آزمونی‌ دیگر، مدل‌ را روی‌ شرکتهای‌ فعال‌ در ایالات‌ متحده‌ آمریکا موردآزمون‌ قرار داد و به‌ این‌ نتیجه‌ رسید که‌ مدل‌ در ۹۷ درصد موارد توانسته‌ است، شرکتهای‌ غیرورشکسته‌ را صحیح‌ پیش‌بینی‌ کند. در ضمن‌ خطای‌ نوع‌ اول‌ در این‌ تحقیق‌ حدود ۳ درصد بوده‌ است )مهدی رسول زاده).
۴-۳)در سال ۲۰۰۶ آقای مک کلار تحقیقی پیرامون رابطه بین EPS و قیمت های سهام انجام داده است و به این نتیجه رسید که عایدات شرکت ها جهت اندازه گیری ارزشیابی مناسب از قیمت سهام یک نقش مهم را برای سرمایه گذاران بازی می کند.
۴-۴)جونز در سال ۱۹۴۳ می گوید که قیمت های سهام بوسیله چگونگی انتظارات بازار از روند رشد عایدات و خطراتی که منتسب به سهام است تعین شده است.از این رو اطلاعات تعین کننده اصلی قیمتهای سهام است و بنابراین آن اساس فرضیات بازار کارا است .FAMA در سال ۱۹۶۹ سه شکل از کارائی بازار را مشخص نموده است،شکل ضعیف،شکل نیمه قوی  و شکل قوی بازار کارا.بنابر این یک بازار زمانی قوی است که قیمت های سهام همه اطلاعات موجود و قابل درک را منعکس نماید.اگر کارایی بازار به شکل قوی نباشد،آنوقت برخی سرمایه گذاران به نسبت دیگران آگاهی کمتری دارند.از این رو سرمایه گذارانی که آگاهی کمتری دارند نمی توانند از نوسانات عایدات و قیمت سهام برای تشخیص سلامت مالی یک شرکت و انجام تصمیمات اقتصادی استفاده نمایند.
۵- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی‌‌‌‌‌ ، اهداف ویژه و کاربردی) :
هدف کلی‌:

 • هدف پژوهش حاضر معرفی سود هر سهم به عنوان یک ابزار جهت ارزیابی سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.با توجه به اینکه سهامداران نیازمند ابزاری می باشند که بتواند آنها را در انتخاب شرکت های سالم کمک نماید ،نتایج بدست آمده در این پژوهش می تواند آنها را در زمینه انجام سرمایه گذاری صحیح یاری نماید.
 • برای تعیین اینکه آیا تغییر در رشد عایدات هر سهم و اخبار و بیانیه هایی که می تواند به صورت مطمئن  مورد استفاده قرار گیرد برای تشخیص سلامت مالی یک شرکت استفاده می شود .

اهداف جزئی:( ویژه ):
۱)برای تجزیه و تحلیل اهمیت سلامت مالی یک شرکت در زمان تصمیم گیری.
۲)برای تعیین و بررسی سایر عواملی که شاید برای تشخیص ورشکستگی یک شرکت مورد استفاده قرار گیرد.
۳)برای تجزیه و تحلیل فعالیتهایی که ممکن است که مدیریت شرکتی که از لحاظ مالی ضعیف است انجام دهد تا مشکلات مالی شرکت را پنهان کند.
۴)برای توضیح تاثیرات ورشکستگی بر همه سهامداران.
۵)برای نشان دادن اینکه چگونه محرکات جاری در محیط اقتصادی در ورشکستگی شرکتها نقش دارند
۷ در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان‌‌) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی) :
تحقیق حاضر میتواند مورد استفاده بسیاری از سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان جهت سهولت در انجام تصمیم نسبت به وضعیت مالی و همچنین تداوم فعالیت شرکت قرار گیرد.
۲- فهرست واژگان کلیدی:
EPS :
Investopedia : بخشی از سود شرکت هاست که به هر یک از سهام عادی در دست سهامداران قابل تخصیص است.آن به عنوان شاخص سود آوری شرکت ها بکار می رود،که به صورت زیر محاسبه می گردد.
FASB شماره ۱۲۸: هدف از محاسبه سود هر سهم اندازه گیری عملکرد یک بنگاه تجاری در طول دوره گزارشگری است.اصولا EPS از طریق تقسیم درآمد موجود برای سهامداران عادی به میانگین موزون سهام عادی در دست سهامداران تعریف می شود.
ورشکستگی(bankruptcy):حالتی است که شرکت قادر به ایفای تعهدات خود ،به دلیل نبود نقدینگی نخواهد بود.به عبارت دیگر در این حالت نسبت های نقدینگی در مقایسه با نسبت های مشابه در صنعت و همچنین نسبت های سنوات گذشته خود شرکت بسیار پایین است.
دلایل ورشکستگی:
۱)بی کفایتی مدیریت.
۲)توسعه سریع.
۳)مازاد بدهی بر داراییها.
ورشکستگی، اقدامی‌ قانونی‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ به‌طورکلی‌ یک‌ بدهکار عاجز از پرداخت‌ بدهی‌ خود به‌ سود طلبکاران‌ ضبط‌می‌شود(منوچهرفرهنگ،۱۳۷۴)
‌ورشکستگی‌ هنگامی‌ رخ‌ می‌دهد که‌ بدهیهای‌ یک‌ شرکت‌ از ارزش‌ دارائیهای‌ موجود در شرکت‌ تجاوز کند (GITMAN,1996).
‌ازنظر حقوقی، ورشکستگی‌ عبارت‌ است‌ از این‌ که‌ بدهکار از کل‌ دارایی‌ خود به‌ نفع‌ طلبکار صرف‌نظر کند. ولی‌ هرگاه‌ از ورشکستگی‌ برائت‌ حاصل‌ کند. می‌تواند مجدداً‌ کار خود را آغاز کند (قائم‌مقام‌ فراهانی، ۱۳۶۸(.

‌در بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران، ملاک‌ ورشکستگی‌ و خروج‌ شرکتها از بورس، ماده‌ ۱۴۱ قانون‌ تجارت‌ اصلاحی‌ است. در این‌ ماده‌ آمده‌ است: اگر بر اثر زیانهای‌ وارده، حداقل‌ نصف‌ سرمایه‌ شرکت‌ از میان‌ برود، هیات‌ مدیره‌ مکلف‌ است‌ بلافاصله‌ مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده‌ صاحبان‌ سهام‌ را دعوت‌ کند تا موضوع‌ انحلال‌ یا بقاء شرکت، مورد شور و رای‌ واقع‌ شود. هرگاه‌ مجمع‌ مزبور رای‌ به‌ انحلال‌ شرکت‌ ندهد، باید درهمان‌ جلسه‌ و با رعایت‌ مقررات‌ ماده‌ ۶ این‌ قانون، سرمایه‌ شرکت‌ را به‌ مبلغ‌ سرمایه‌ موجود کاهش‌ دهد (منصور، ۱۳۷۷).
بورس اوراق بهادار تهران(TSE):بازاری است که در آن سهام شرکت های سهامی عام مورد داد و ستد قرار می گیرد.شرکت های پذیرفته شده در بورس موظفند هر ساله گزارش جامعی از درآمد ها،مخارج،داراییها،بدهی ها را در قالب صورتهای مالی که توسط حسابرسان معتمد بورس مورد رسیدگی قرار گرفته است ارائه دهند.
سلامت مالی(Financial health ): زمانی است که از دیدگاه سهامداران و کارشناسان مالی شرکتی دارای عرصه ای مطلوب جهت سرمایه گذاری باشد.سلامتی مالی یک شرکت زمانی برای کارشناسان مالی اثبات خواهد شد که نسبت های حسابداری و مالی شرکت در مقایسه با سایر نسبتهای موجود در صنعت مطلوبتر باشد،لذا معیارهایی برای سلامت مالی شرکت ها تعین خواهد شد که این معیارها از طریق مدلهای ورشکستگی آلتمن ،لوجستیک و DEA بدست خواهد آمد که همانا نسبت های مالی و حسابداری می باشند.
Manipulation(دستکاری حسابها توسط مدیریت) : حالتی است که مدیریت یک شرکت جهت نشان دادن وضعیتی مطلوب یا پنهان کردن وضع نا بسامان مالی شرکت اقدام به دستکاری حسابها نموده و باعث میشود نسبتهای مالی و سایر شاخصهای اقتصادی غیر واقعی نشان داده شود.
۵ – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
سرمایه گذاران بالقوه به طور معمول در هنگام تصمیم گیری در مورد خرید سهام یک شرکت به EPS آن شرکت دقت میکنند و آن را به عنوان مبنای تصمیم گیری خود قرار می دهند،در حالی که کمتر شخصی ممکن است که به نوسانات EPS در طی دوران متفاوت توجه کند،در این تحقیق به بررسی این مطلب پرداخته می شود که در صورتی سرمایه گذاران به نوسانات EPSدر طی سالهای متفاوت دقت کنند آیا آنها را در زمینه شناسایی شرکت های در معرض بحران کمک خواهد کرد.
 
۸-  سؤالات تحقیق:
۱)بین نسبت سود انباشته به جمع داراییها و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.
۲)بین نسبت سرمایه در گردش به جمع داراییها و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.
۳)بین نسبت EBTA و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.
۴)بین نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری بدهی ها و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.
۵)بین نسبت فروش به جمع داراییها و نوسانات EPS ارتباط معنی داری و جود دارد.
۶)بین نسبت CFTA و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.
۷)بین نسبت NITA و نوسانات  EPS رابطه معنی داری و جود دارد.
۸)بین نسبت CATA و نوسانات  EPS رابطه معنی داری و جود دارد.
۹)بین نسبت EBIE  و نوسانات  EPS رابطه معنی داری و جود دارد.
۱۰)بین نسبت MVCE و نوسانات  EPS رابطه معنی داری و جود دارد.
۱۱)بین نسبت TDTA و نوسانات  EPS رابطه معنی داری و جود دارد.

پایان نامه مطالعه ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار …

تابستان۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                          صفحه
 
چکیده. ۱
 
فصل اول- کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه. ۳
۱-۲بیان مسئله. ۳
۱-۳اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ۵
۱-۴ اهداف پژوهش. ۶
۱-۴-۱اهداف کلی ۶
۱-۴-۲ اهداف فرعی. ۷
۱-۴-۳ اهداف کاربردی. ۷
۱-۵ فرضیه ­های پژوهش ۷
۱-۶تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر­ها. ۹
۱-۶-۱ عدم تقارن اطلاعاتی. ۹
۱-۶-۲ کیفیت افشا ۱۰
۱-۶-۲-۱ قابلیت اتکای اطلاعات مالی. ۱۰
۱-۶-۲-۲ به­موقع بودن اطلاعات مالی ۱۰
۱-۶-۳ کیفیت گزارشگری مالی. ۱۱
۱-۶-۳-۱ مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی. ۱۱
۱-۶-۳-۲ محافظه­کاری حسابداری. ۱۲
۱-۶-۳-۳ کیفیت اقلام تعهدی. ۱۴
۱-۶-۴ متغیر کنترلی. ۱۵
 
فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱مقدمه ۱۷
۲-۲مبانی نظری. ۱۸
۲-۲-۱ تقارن اطلاعاتی. ۱۸
۲-۲-۲ عدم تقارن اطلاعاتی. ۱۹
۲-۲-۳ دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ۲۱
۲-۲-۴ مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی. ۲۳
۲-۲-۴-۱ گزینش معکوس (انتخاب نادرست) ۲۳
۲-۲-۴-۲ خطر اخلاقی ۲۴
۲-۲-۵ حیطه­های عدم تقارن اطلاعاتی. ۲۵
۲-۲-۵-۱ عدم تقارن اطلاعاتی در مبادلات اقتصادی ۲۵
۲-۲-۵-۲ عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیم ­گیری­های اجرایی ۲۷
۲-۲-۶ کارایی اطلاعاتی ۲۷
۲-۲-۷ ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی و سایر متغیرها ۲۸
۲-۲-۷-۱ عدم تقارن اطلاعاتی و پرتفوی بهینه. ۲۸
۲-۲-۷-۲ عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی   ۲۸
۲-۲-۷-۳ عدم تقارن اطلاعاتی و فعالیت درست بازار ۲۸
۲-۲-۷-۴ عدم تقارن اطلاعاتی و مدل سلسله مراتبی. ۲۸
۲-۲-۷-۵ عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی بازار. ۲۹
۲-۲-۷-۶ عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه ­گذاران نهادی  ۲۹
۲-۲-۷-۷ عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی. ۲۹
۲-۲-۷-۸ عدم تقارن اطلاعاتی و نقدشوندگی بازار ۳۰
۲-۲-۷-۹ عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه تأمین مالی. ۳۰
۲-۲-۸ افشا ۳۰
۲-۲-۹ کیفیت افشا ۳۱
۲-۲-۱۰ اندازه ­گیری کیفیت افشا. ۳۳
۲-۲-۱۱ قابلیت اتکای اطلاعات مالی ۳۴
۲-۲-۱۲ به­موقع بودن اطلاعات مالی. ۳۵
۲-۲-۱۳ گزارشگری مالی. ۳۶
۲-۲-۱۴ کیفیت گزارشگری مالی. ۳۸
۲-۲-۱۵ مبانی نظری عوامل تعیین­کننده­ کیفیت گزارشگری مالی  ۴۱
۲-۲-۱۶ مبانی نظری اثرات اقتصادی کیفیت گزارشگری مالی  ۴۲
۲-۲-۱۷ مدیریت سود. ۴۳
۲-۲-۱۸ مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی ۴۵
۲-۲-۱۹ محافظه­کاری حسابداری ۴۷
۲-۲-۲۰ محافظه­کاری در گزارشگری مالی ۴۸
۲-۲-۲۱ کیفیت اقلام تعهدی. ۵۰
۲-۲-۲۲ ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی. ۵۲
۲-۲-۲۲-۱ ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا   ۵۲
۲-۲-۲۲-۲ ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی  ۵۳
۲-۲-۲۲-۳ ارتباط بین کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی    ۵۳
۲-۳ پیشینه­ی پژوهش. ۵۴
۲-۳-۱ پژوهش­های خارجی. ۵۵
۲-۳-۲ پژوهش­های داخلی ۵۸
 
فصل سوم- روش­شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه. ۶۶
۳-۲روش پژوهش ۶۷
۳-۲-۱روش پژوهش از نظر هدف. ۶۷
۳-۲-۲ روش پژوهش از نظر نقش متغیرها در پژوهش. ۶۷
۳-۲-۳ روش پژوهش از نظر نحوه اجرا ۶۷
۳-۳ قلمرو پژوهش. ۶۹
۳-۴ جامعه و نمونه آماری. ۶۹
۳-۵ روش جمع­آوری اطلاعات ۷۰
۳-۶ متغیر­های پژوهش ۷۱
۳-۶-۱ متغیر مستقل. ۷۱
۳-۶-۲ متغیر وابسته . ۷۱
۳-۶-۳ متغیر تعدیل­کننده یا کنترلی ۷۲
۳-۷ معرفی مدل­های آزمون فرضیه ­های پژوهش. ۷۳
۳-۸ روش تجزیه و تحلیل آماری. ۷۳
۳-۹ روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ ها ۷۴
۳-۹-۱ آمار توصیفی ۷۴
۳-۹-۲ آمار استنباطی ۷۵
۳-۹-۲-۱ آزمون جارک- براو ۷۵
۳-۹-۲-۲ آزمون چاو. ۷۵
۳-۹-۲-۳ آزمون هاسمن. ۷۶
۳-۹-۲-۴ آزمون فیشر. ۷۸
۳-۹-۲-۵ آزمونt. 78
۳-۹-۲-۶ پیش فرض تبیین مدل. ۷۸
۳-۹-۲-۷ پیش فرض استقلال خطاها از یکدیگر (عدم خود همبستگی)    ۷۹
۳-۹-۲-۸ مدل­های رگرسیونی پانل دیتا ۸۰
 
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده­ ها
۴-۱مقدمه ۸۳
۴-۲ آمار توصیفی. ۸۳
۴-۳ آمار استنباطی. ۸۵
۴-۳-۱ آزمون جارک- براو. ۸۵
۴-۳-۲ آزمون چاو. ۸۶
۴-۳-۳ آزمون هاسمن. ۸۷
۴-۴ آزمون فرضیه ­ها. ۸۸
۴-۴-۱ آزمون فرضیه اصلی ۱٫ ۸۸
۴-۴-۱-۱آزمون فرضیه فرعی اول ۸۸
۴-۴-۱-۲آزمون فرضیه فرعی دوم ۸۹
۴-۴-۲ آزمون فرضیه اصلی ۲٫ ۹۰
۴-۴-۲-۱آزمون فرضیه فرعی اول ۹۰
۴-۴-۲-۲آزمون فرضیه فرعی دوم ۹۱
۴-۴-۲-۳ آزمون فرضیه فرعی سوم. ۹۲
۴-۴-۲-۴ آزمون فرضیه فرعی چهارم. ۹۳
۴-۴-۳ آزمون فرضیه اصلی ۳٫ ۹۴
۴-۴-۳-۱ آزمون فرضیه فرعی اول. ۹۴
۴-۴-۳-۲ آزمون فرضیه فرعی دوم ۹۵
۴-۴-۳-۳ آزمون فرضیه فرعی سوم ۹۶
۴-۴-۳-۴آزمون فرضیه فرعی چهارم ۹۷
۴-۴-۳-۵ آزمون فرضیه فرعی پنجم ۹۸
۴-۴-۳-۶ آزمون فرضیه فرعی ششم. ۹۹
۴-۴-۳-۷ آزمون فرضیه فرعی هفتم ۱۰۰
۴-۴-۳-۸ آزمون فرضیه فرعی هشتم ۱۰۱
 
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهاد­ها
۵-۱مقدمه ۱۰۳
۵-۲ نتایج فرضیه ­های پژوهش ۱۰۳
۵-۲-۱نتیجه فرضیه­ اصلی ۱ ۱۰۳
۵-۲-۲ نتیجه فرضیه­ اصلی ۲ ۱۰۴
۵-۲-۳ نتیجه فرضیه­ اصلی ۳ ۱۰۵
۵-۲-۴ نتیجه گیری کلی ۱۰۷
۵-۳ پیشنهاد­ها. ۱۰۸
۵-۳-۱ پیشنهاد­هایحاصل از آزمون فرضیه ­های پژوهش ۱۰۸
۵-۳-۲ پیشنهاد­هایی برای پژوهش­های آتی. ۱۰۹

دانلود مقاله و پایان نامه

۵-۴ محدودیت­های پژوهش ۱۱۰
منابع و مآخذ ۱۱۱
الف) منابع فارسی ۱۱۱
ب) منابع لاتین ۱۱۴
پیوست­ها. ۱۱۹
چکیده
کیفیت در گزارشگری مالی و افشا یک ضرورت است.افزایش کیفیت گزارشگری مالی سبب افزایش شفافیت و کیفیت افشای اطلاعات در سطح محیط اطلاعاتی شرکت می­شود. افزایش شفافیت اطلاعاتی سبب کاهش عدم قطعیت در ارتباط با سهام شرکت شده، در نتیجه سبب کاهش نوسان­های بازده سهام می­شود و در نهایت منجر به کاهش ریسک سرمایه گذاری می­شود.هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحلیل ارتباط بین توزیع ناهمسان اطلاعات و کیفیت افشای اطلاعات مالی و کیفیت گزارش­های مالی است.این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهش­های کاربردی و از نظر نقش متغیر­ها در پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی، همبستگی است.در این پژوهش برای آزمون فرضیه ­ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش داده­های ترکیبی است.جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه­ی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. قلمرو زمانی پژوهش را فاصله سال­های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ در برگرفته ونمونه این پژوهش مطالعه موردی بوده و تنها شرکت­هایی که در طی دوره پژوهش اقدام به افشا از نظر به­موقع بودن و قابلیت اتکا نموده ­اند،انتخاب شده ­اند. که در نهایت ۳۴۹ سال شرکت بوده است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که، بین عدم تقارن اطلاعاتی و قابلیت اتکا (معیار ارزیابی کیفیت افشا) و همچنین بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این در حالی است که بین کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.
واژه­های کلیدی: عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت گزارشگری مالی، قابلیت اتکا، به­موقع بودن، محافظه­کاری شرطی، کیفیت اقلام تعهدی.
۱-۱ مقدمه
امروزه سیستم­های اطلاعاتی حسابداری نقش بسیار مهمی در گردش فعالیت سازمان­ها ایفا نموده، در مجموعه محیط اقتصادی کشورها وظیفه ­ای با اهمیت بر عهده دارند. بسیاری از تصمیمات اقتصادی بر اساس اطلاعات حاصل از این سیستم­ها اتخاذ شده، سهم عمده­ای از مبادلات اوراق بهادار به خرید و فروش سهام شرکت­ها اختصاص دارد که آن نیز به نوبه خود می ­تواند تحت تأثیر ارقام و اطلاعات حسابداری باشد. هرگونه پژوهش در زمینه نحوه اثرگذاری اطلاعات حسابداری بر طیف وسیع تصمیم­گیرندگان ذینفع در شرکت­ها، به درک بهتر از چگونگی نقش این اطلاعات و ضرورت افشای بیشتر و بهتر آنها کمک می­ کند. از آنجا که سهام­داران و بستان­کاران دو گروه اصلی استفاده­کننده اطلاعات مالی­اند و فراهم آوردن اطلاعات مربوط و قابل اتکا برای این دو گروه، از دغدغه­های اصلی مدیریت و سیستم­های اطلاعاتی حسابداری به شمار می­رود، توجه به کیفیت اطلاعات تهیه شده برای این دو گروه ضرورتی خاص دارد (ثقفی و عرب مازار یزدی، ۱۳۸۹).

گزارش­های مالی بایستی اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی بنگاه، ارزیابی عملکرد و توان سودآوری، ارزیابی چگونگی تأمین مالی و مصرف وجوه نقد، ارزیابی چگونگی ایفای مسؤلیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی و فراهم کردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش ­بینی وضعیت آتی را فراهم نماید. در نتیجه این گزارش­ها اهمیت بسزایی در تحقق اهداف یاد ­شده دارند و افزایش کیفیت آن­ها می ­تواند موجب کاراتر بودن سرمایه گذاری­های شرکت­­­­ها و حفظ و توسعه منابع آن­ها گردد. با توجه به توضیحات فوق می­توان نشان داد که، شرکت­ها با افزایش گزارشگری و کیفیت اطلاعات ارائه شده، می­توانند سرمایه گذاری­های خود را به مرز کارایی نزدیک­تر نمایند. در نتیجه علاقه­مندی شرکت­ها به تهیه و ارائه گزارش­های مالی با کیفیت، افزایش می­یابد. همچنین استفاده­کنندگان یا تصمیم­گیرندگان مختلف از جمله سرمایه ­گذاران، در تجزیه و تحلیل­ها و تصمیم ­گیری­های خود می­توانند بر گزارشات مالی به­عنوان یک منبع مهم اطلاعاتی اتکا کرده و این امر باعث سرمایه گذاری­های مناسب و تخصیص بهینه منابع می­گردد (خدایی و یحیایی، ۱۳۸۹).
 
۱-۲ بیان مسأله
بعضی از سرمایه ­گذاران شامل افراد درون سازمانی مانند مدیران، تحلیل­گران آنها و مؤسسه­هایی که از این افراد اطلاعات دریافت می­ کنند به اخبار محرمانه دسترسی دارند. هرچه اطلاعات محرمانه بیشتر باشد، دامنه­ی تفاوت قیمت­های پیشنهادی خرید و فروش سهام بین سرمایه ­گذاران افزایش می­یابد و در نتیجه بازده سرمایه­گذارانی که به این گونه اطلاعات دسترسی ندارند، کاهش می­یابد. این قضیه با نتایج پژوهش­هایتجربی زیادی هماهنگ است. قائمی و وطن­پرست (۱۳۸۴)، ضمن اشاره به سابقه­ی مفصل موضوع در سطح دنیا، نشان داده­اند در بورس اوراق بهادار تهران هم افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین معامله­گران، دامنه­ی قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را وسیع­تر می­ کند. چنان­چه اطلاعات محرمانه وجود نداشته باشد، آثار اطلاعات عمومی موجود توسط بازار­­سازها در قیمت سهام منعکس می­شود. یعنی بازارسازها در هنگام دریافت اطلاعات، قیمت را به سطحی مناسب هدایت می­ کنند و در نتیجه خرید و فروش غیرعادی هم صورت نمی­گیرد.
برای تبیین تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی، لازم است ریشه­ عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه ­گذاران مورد کند­­و­کاو بیشتری قرار گیرد. منشأ بخش عمده­ای از عدم تقارن اطلاعاتی، فرصت­های سرمایه گذاری و رشد شرکت­ها است و بخشی از آن نیز ریشه در روش­های جمع­آوری و گزارش اطلاعات توسط مدیریت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از فرصت­های رشد و سرمایه گذاری به مدیریت امکان بیشتری برای دست­کاری صورت­های مالی می­دهد تا بتواند به وسیله مبادلات خودی و همچنین افزودن بر مزایای جبران خدمات، منابع را به خود منتقل کند. چنین تلاش­هایی هزینه­برند، زیرا چنین فعالیت­هایی مدیریت را از بیشنه­سازی ارزش شرکت منحرف می­ کند و باعث ایجاد هزینه­ های نمایندگی می­شود. علاوه بر این، معمولاً مدیران نسبت به گزارش زیان­ها بی­میل هستند. وجود استانداردهایی مبنی بر الزام به تأییدپذیری کمتر برای شناسایی زیان­ها، می ­تواند موجب شود اطلاعاتی را که مدیران تمایلی به افشای آن ندارند، افشا شود (رضازاده و آزاد، ۱۳۸۷).
از سوی دیگر، صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، دولت و دیگر استفاده­کنندگان از گزارش­های مالی شرکت­ها برای تصمیم ­گیری در زمینه خرید، فروش، نگه­داری سهام، اعطای وام، ارزیابی عملکرد مدیران و دیگر تصمیم­های اقتصادی مهم به اطلاعات مالی معتبر، مربوط و باکیفیت نیاز دارند. به­طور کلی، سرمایه ­گذاران زمانی در یک واحد اقتصادی سرمایه گذاری می­ کنند که نخست درباره آن اطلاعات کافی (شامل اطلاعات مالی) داشته باشند و در ثانی به این اطلاعات اطمینان کنند. اعتباردهندگان نیز بدون اطلاع از وضعیت مالی و عملکرد مالی یک واحد نمی­توانند منابع مالی خود را در اختیار آن قرار دهند. بنابراین، انتظار می­رود کیفیت افشای اطلاعات ارائه شده به­وسیله شرکت­ها بر تصمیم ­گیری و ارزیابی استفاده­کنندگان مؤثر باشد. اطلاعات افشا شده به­عنوان بخشی از سازوکارهای کنترلی به سرمایه ­گذاران در منضبط کردن مدیران شرکت­های سرمایه­پذیر کمک کرده، این موضوع مدیران را ترغیب می­ کند تا در راستای منافع سهام­داران و بهبود عملکرد شرکت، گام بردارند (بوشمن و اسمیت، ۲۰۰۳). که دراینجا مبحث کیفیت گزارشگری مالی مطرح می شود.
کیفیت گزارشگری مالی یک ساختار وسیع است هدف اساسی گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مفید برای اهداف تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاران و سایر استفاده­کنندگان صورت­های مالی می­باشد.کیفیت گزارشگری مالی را به عنوان وفاداری اطلاعات انتقال داده شده به فرآیند گزارش تعریف کرده­اند. کیفیت گزارشگری مالی سبب ارتقای سودمندی اطلاعات مالی می­شود. بنابراین، واضح است که قانون­گذاران و سرمایه ­گذاران برای داشتن گزارشگری مالی با کیفیت بیشتر هم­عقیده هستند؛ زیرا اعتقاد نهایی این است که کیفیت گزارشگری مالی به­طور مستقیم روی بازارهای سرمایه اثرگذار است (لویت، ۱۹۹۸). بنابراین، با توجه به این­که کیفیت گزارشگری مالی تأثیر بااهمیتی بر بازارهای سرمایه دارد، می­توان نتیجه گرفت که در سطح کلان، کیفیت گزارشگری مالی دارای اثرات اقتصادی است.کیفیت گزارشگری مالی شرکت­ها را ملزم می­ کند که بصورت داوطلبانه گستره وکیفیت گزارش­های مالی را بالا ببرند تا اطمینان حاصل شود که شرکت­کنندگان در بازار به منظور اتخاذ تصمیمات مطلوب در باب سرمایه گذاری، اعتبار و . اطلاعات کافی را دارند. اطلاعات با کیفیت بالا شفافیت اطلاعاتی بیشتری ارائه می­ کنند. با توجه به مقامات راهبردی دخیل در ارزیابی گزارشگری مالی مانند هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالییا کمیته جنکینزمشخصات لازم و اصلی شامل مربوط بودن، قابل اتکا بودن، شفافیت و وضوح می­باشند. این نکته توسط چن و همکاران (۲۰۱۱)،مورد تأکید قرار گرفته است که اطلاعات حسابداری با کیفیت بالا یک وسیله­ی ارزشمند برای مقابله با عدم تقارن اطلاعاتی می­باشند. حال مسئله اصلی این پژوهش این است که  آیا عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نقش مؤثری ایفا می­ کند یا خیر واگر این­گونه است این تأثیر چگونه قابل تفسیر است؟ وتأثیر متغیرهای اثرگذار بر کیفیتافشا و کیفیت گزارشگری مالی شرکت­ها در بازه زمانی مورد بررسیپژوهش چگونه است؟
 
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
انجام این پژوهش از جهات بسیاری دارای اهمیت است ولی از سه جهت به­طور اساسی دارای ارجحیت است که به­طور خلاصه در ذیل بیان شده است.
اول این­که، چند عامل مشخص شرط رقابت کامل است، از جمله: الف) بی­نهایت بودن تولید­کنندگان و مصرف­ کنندگان (ذره­ای بودن بازار) ب) آزادی ورود به بازار و خروج از آن ج) شفافیت اطلاعات. همان­طوری که گفته شد شفافیت اطلاعات یکی از شرایط رقابت کامل می­باشد.که در صورت فقدان آن عدم تقارن اطلاعاتی به وجود می­آید واین عامل باعث پیدایش رانت می­گردد(میدری، ۱۳۷۳).
دوم این­که، کیفیت بالای افشا و تقارن اطلاعاتی موجب هماهنگی بیشتر مدیران و سرمایه ­گذاران در رابطه با تصمیم­های سرمایه گذاری می­شود. برعکس، هرچه کیفیت افشای اطلاعات پایین­تر و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه ­گذاران بیشتر باشد، سرمایه ­گذاران به جهت پذیرش ریسک بیشتر، هزینه سرمایه بالاتری را مطالبه می­ کنند (آمیهود و مندلسون، ۱۹۸۶).
سوم این­که،گزارش­های مالی یکی از منابع اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است که انتظار بر آن است که نقش مؤثری در توسعه سرمایه گذاری و افزایش کارایی آن ایفا نماید. در این­باره اساتید، محققان و اهل حرفه حسابداری به دنبال افزایش کیفیت گزارشگری مالی به عنوان ابزاری برای ادای مسئولیت پاسخگویی به نیازهای جامعه بوده ­اند. به عنوان مثال بنا بر مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف صورت­های مالی عبارت از ارائه اطلاعات تلخیصی و طبقه ­بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده­ای از استفاده­کنندگان صورت­های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. دست­یابی به این هدف، مستلزم آن است که اطلاعات مزبور در درجه نخست، مربوط و قابل اتکا بوده ودر درجه دوم قابل فهم و قابل مقایسه باشد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، ۱۳۸۸).
بنابراین،در این پژوهش ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی مورد مطالعه قرار گرفته است. که بنا به دلایل و مطالب گفته شده یک ضرورت مهم است و امید است این پژوهش باعث افزایش شفافیت اطلاعات صورت­های مالی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و بالابردن کیفیتافشا شود که از آن طریق کیفیت گزارشگری مالی افزایش یابد. تا ذینفعاناستفاده­کننده از گزارش­های مالی (سرمایه ­گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده­کنندگان صورت­های مالی) را برای اخذ تصمیمات مهم مالی یاری دهد.
 
۱-۴ اهداف پژوهش
۱-۴-۱ اهداف کلی
هدف کلی این پژوهش تجزیه و تحلیل ارتباط بین توزیع ناهمسان اطلاعات و کیفیت افشای اطلاعات مالی و کیفیت گزارش­های مالی شرکت­ها­ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.
۱-۴-۲ اهداف فرعی

 1. شناخت رابطه­ بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا.
 2. شناخت رابطه­­­ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی.
 3. شناخت رابطه­ بین کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی.

 
۱-۴-۳ اهداف کاربردی
هدف کاربردی پژوهش استفاده بهتر و مفیدتر استفاده­کنندگان صورت­های مالی از گزارش­های مالی باکیفیت بالاتر می­باشد و این هدف از طریق همسوکردن اهداف مالکان با علایق سهام­داران متفاوت از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و بالابردن کیفیت افشای اطلاعات مالی و افزایش کیفیت گزارشگری مالی محقق می­شود. چرا که شرکت به عنوان یک سازمان متشکل از بخش­های مستقل و علایق گوناگون لحاظ می­شود.شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­توانند برای تهیه صورت­های مالی با کیفیت بالا و همچنین اخذ تصمیمات مالی مفید به یافته­ های این پزوهش اتکا کنند و از یافته­ های پژوهش بهترین استفاده را داشته باشند. یافته­ های این پژوهش نه تنها برای شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مفید است بلکه برای کلیه تهیه­کنندگان گزارش­های مالی و استفاده­کنندگان از این گزارش­ها مانند سرمایه ­گذاران، اعتباردهندگان، حسابرسان و سایر ذینفعان مفید می­باشد.
 
۱-۵ فرضیه ­های پژوهش
پژوهش حاضر در جستجوی آن است تا با بررسی رابطه “عدم تقارن اطلاعاتی” و “کیفیت افشا” و “کیفیت گزارشگری مالی” میزان اثرگذاری کیفیت اطلاعات بر گزارش­های مالی را مشخص نماید تا از این طریق بر بهینه بودن سرمایه گذاری­های صورت گرفته توسط مدیران، مؤثر واقع شود. در این پژوهش از معیارهای قابلیت اتکای اطلاعات مالی و به­موقع بودن اطلاعات مالی برای سنجش کیفیت افشا و همچنین از معیارهای مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و محافظه­کاری شرطیحسابداری و محافظه­کاری غیرشرطی حسابداری و کیفیت اقلام تعهدی برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است.و این­که به دلیل وجود مشکل هم خطی درمدل کلی،رابطه بین متغیرها به صورت جداگانه وبه­منظور شفاف شدن بیشتر کار و بررسی موضوع در سطح تفضیلی سعی شده  فرضیه ­ها بصورت فرعی و یا ریزتر تجزیه شوند. پس با عنایت به مطالب فوق بیان این فرضیه ­ها موضوعیت پیدا می­ کند:
 
فرضیه اصلی ۱ : بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین عدم تقارن اطلاعاتی و قابلیت اتکای اطلاعات مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و به­موقع بودن اطلاعات مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 
فرضیه اصلی۲ : بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه­کاری شرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه­کاری غیرشرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم: بین عدم تقارن اطلاعاتی وکیفیت اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 
فرضیه اصلی ۳ : بین کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین قابلیت اتکای اطلاعات مالی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم:بین قابلیت اتکای اطلاعات مالی و محافظه­کاری شرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم:بین قابلیت اتکای اطلاعات مالی و محافظه­کاری غیرشرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم:بین قابلیت اتکای اطلاعات مالی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی پنجم: بین به­موقع بودن اطلاعات مالی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی ششم: بین به­موقع بودن اطلاعات مالی و محافظه­کاری شرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی هفتم:بین به­موقع بودن اطلاعات مالی و محافظه­کاری غیرشرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی هشتم:بین به­موقع بودن اطلاعات مالی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 ۱-۶ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
۱-۶-۱ عدم تقارن اطلاعاتی
عدم تقارن اطلاعاتی به حالتی اطلاق می­شود که یکی از طرفین مبادله­کننده کمتر از طرف دیگر در مورد کالا یا وضعیت بازار اطلاعات داشته باشد، به عبارت دیگر توزیع اطلاعات بین دو مبادله­کننده ناهمسان باشد(میدری، ۱۳۷۳). در این پژوهش عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر مستقل تعیین شده است، مدل سنجش این متغیر به صورت زیر است:
 
در این رابطه:
SPREADمعرف دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
AP معرف میانگین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت i در دوره­ی t
BPمعرف میانگین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت i در دوره ی t
tمعرف سال مورد بررسی
iمعرف شرکت مورد بررسی
۱-۶-۲ کیفیت افشا
کیفیت افشا میزان اطلاعاتی است که از سوی شرکت­ها در متن صورت­های مالی اساسی یا در یادداشت­های همراه، برای کمک به تصمیم ­گیری ارائه می­شود. این اطلاعات توضیحات مفصلی را در مورد وضعیت مالی و نتایج حاصل از عملکرد آن ارائه می­ کند (همت­فر و مقدسی، ۱۳۹۱). در این پژوهش کیفیت افشا در ارتباط با عدم تقارن اطلاعاتی (فرضیه اصلی ۱) به عنوان متغیر وابسته عمل کرده و در ارتباط با کیفیت گزارشگری مالی (فرضیه اصلی۳) به عنوان متغیر مستقل عمل کرده است.
کیفیت افشا یکی از متغیرهای درون­زای این پژوهش است. در این پژوهش از امتیازهای سالانه­ی کیفیت افشای شرکتی محاسبه شده برای شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال­های ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ استفاده شده است. امتیاز اطلاع­رسانی ناشران بر اساس وضعیت اطلاع­رسانی آن­ها از نظر قابلیت اتکا و به­موقع بودن ارسال اطلاعات محاسبه شده است.
۱-۶-۲-۱ قابلیت اتکای اطلاعات مالی
برای این­که اطلاعات مفید باشد باید قابل اتکا باشد. اطلاعاتی قابل اتکاست که عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه با اهمیت باشد و به­طور صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا به­گونه­ای معقول انتظار می­رود، بیان کند. بیان صادقانه، رجحان محتوا بر شکل، بی­طرفی، احتیاط و کامل بودن ویژگی­های لازم برای قابل اتکا بودن است (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۸۷).
میزان نوسان­ها و تغییرات پیش ­بینی­های ارسالی و همچنین تفاوت­های میان مبالغ پیش ­بینی شده و عملکرد واقعی حسابرسی شده نیز، معیار قابلیت اتکا در این محاسبه­ها هستند.
۱-۶-۲-۲ به­موقع بودن اطلاعات مالی
به­موقع بودن یکی از مهم­ترین ویژگی­های کیفی اطلاعات مالی محسوب می­شود به­موقع بودن به این مفهوم است که اطلاعات باید در کوتاه­ترین زمان و به­ سریع­ترین شکل ممکن در دسترس استفاده­کنندگان قرار گیرد. هر چه فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت­های مالی واحدهای تجاری کوتاه­تر باشد، سودمندی حاصل از صورت­های مالی حسابرسی شده سالانه واحدهای تجاری افزایش می­یابد. افزایش فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت­های مالی، احتمال فاش شدن اطلاعات به نفع گروهی از استفاده­کنندگان و به زیان سایرین را افزایش می­دهد (مرادی و پورحسینی، ۱۳۸۸).
به­موقع بودن اطلاعات بر اساس زمان ارسال آن­ها از سوی شرکت، پیش ­بینی­های درآمد هر سهم، صورت­های مالی میان­دوره­ای حسابرسی نشده، صورت وضعیت پرتفوی، اظهارنظرهای حسابرس نسبت به پیش ­بینی درآمد هر سهم اولیه و شش ماهه، صورت­های مالی میان­ دوره­ای شش ماهه، صورت­های مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده­ی پایان دوره­ی مالی و محاسبه­ی میزان تأخیر در ارسال اطلاعات، مورد محاسبه قرار گرفته­اند.
۱-۶-۳ کیفیت گزارشگری مالی
توان صورت­های مالی در انتقال اطلاعات عملیات شرکت و به طور خاص پیش ­بینی جریان­های نقدی مورد­انتظار آن به سرمایه ­گذاران (مدرس و حصارزاده، ۱۳۸۷).
کیفیت گزارشگری مالی ضوابطی است که اطلاعات مفید وسودمند را از سایر اطلاعات تفکیک می­ کند و سودمندی اطلاعات مالی را ارتقا می­دهد (نوروش، ۱۳۷۷).
در این پژوهش کیفیت اقلام تعهدی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و محافظه­کاری حسابداری به عنوان معیار سنجش کیفیت گزارشگری مالیدر نظر گرفته شده است و کیفیت گزارشگری مالی متغیر وابسته تعیین شده است.
۱-۶-۳-۱ مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی
به طور کلی، مدیریت سود از دو طریق امکان­پذیر است:مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری و مدیریت واقعی سود.در حالت اول مدیریت از طریق اقلام تعهدی اختیاری بهآرایش ارقام حسابداری مطابق با اهداف مطلوب خود می ­پردازد.اما در حالت دوم، مدیریت با اتخاذ برخی تصمیمات عملیاتی و به عبارت دیگر دست­کاری فعالیت­های واقعی به مدیریتواقعی سود روی آورده و به سود مورد نظر خویش دست می­یابد. هلی و والن مدیریت سود را به این صورت تعریف می­ کنند: ” مدیریت سود زمانی رخ می­دهد که مدیران از قضاوت در گزارشگری مالی و ساختار معاملات برای دست­کاری گزارش­های مالی و گمراه کردن برخی افراد ذینفع در مورد فعالیت­های تجاری شرکت یا اثرگذاری بر نتایج قراردادهای مبتنی بر ارقام حسابداری گزارش شده استفاده کنند.” مدیریت سود از طریق اقلام تعهدیبه­وسیله مدل تعدیل شده جونز اندازه ­گیری شده است.
( )  ( ) +
در این رابطه:
TA معرف مجموع اقلام تعهدی
Aمعرف مجموع دارایی­ها
REVمعرف مجموع درآمد(فروش)
PPEمعرف اموال، ماشین­آلات و تجهیزات ناخالص
پس از تخمین پارامترهای مدل بالا از طریق مدل­های سری زمانی و یا مقطعی، اقلام تعهدی غیراختیاری     (NDA) به شرح زیر برای ” دوره برآورد ” حساب می­شوند:
۱-۶-۳-۲محافظه­کاری حسابداری
تعریفی که توسط محققان از محافظه­کاری حسابداری صورت گرفته است، آنرا این­چنین بیان می­ کند: “محافظه­کاری حسابداری، یک مفهوم حسابداری است که منجر به کاهش سود انباشته گزارش شده از طریق شناخت دیرتر درآمد و شناخت سریعتر هزینه،ارزیابی پایین دارایی و ارزیابی بالای بدهی می­شود.”
واتز (۲۰۰۳)محافظه­کاری حسابداری را این­چنین تعریفکرده است:
لزوم تفاوت قائل شدن در اثبات­­پذیری شناسایی سود در مقابل زیان. طبق این تعریف از محافظه­کاری،  پیش ­بینی سودهای آتی، بایستی از قابلیت اثبات­پذیری بیشتری نسبت به زیان­های آتی برخوردار باشد.
رایان (۲۰۰۶)، محافظه­کاری را به دو نوع محافظه­کاری شرطی و محافظه­کاری غیرشرطیتقسیم کرده است. محافظه­کاری شرطی، محافظه­کاری است که توسط استانداردهای حسابداری الزامی شده است. یعنی شناخت به موقع زیان در صورت وجود اخبار بد و نامطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب و مطلوب. برای مثال کاربرد قاعده­ی اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کالا، نوعی محافظه­کاری شرطی است. به این نوع مخافظه­کاری، محافظه­کاری سود و زیان و یا محافظه­کاری گذشته­نگر نیز می­گویند. اما محافظه­کاری غیرشرطیاز طریق استانداردهای پذیرفته­شده­ی حسابداری، الزامی نشده است. این نوع محافظه­کاری، کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی­ها به واسطه­ی رویه­های از پیش تعیین شده حسابداری است. این نوع محافظه­کاری، به محافظه­کاری ترازنامه و یا محافظه­کاری آینده­نگر نیز معروف است.
محافظه­کاری حسابداری با مدل بسط یافته باسو اندازه ­گیری شده است.
 
AIit = α۱ + α۲  (Mit – 1 – Bit- 1) + (β۰  Δ
 
در این رابطه:
AIitمعرفسود عملیاتی هر سهم برای شرکت i در دوره t، که از صورت سود و زیان قابل استخراج است.
Mt-1 معرفمبنای تعیین ارزش بازار است که از طریق قیمت ابتدای دوره هر سهم در بازار اوراق بهادار تهران اندازه ­گیری می شود.
Bt-1معرف ارزش حسابداری (ارزش دفتری) است و از تقسیم حقوق صاحبان سهام ابتدای دوره بر تعداد کل سهام حاصل می­شود.
∆Mt+معرف مجموع افزایش تغییرات قیمت سهام به صورت ماهانه می­باشد و نشان­دهنده مجموع رویدادهای اقتصادی است که منبع اخبار خوب بوده ­اند و موجب افزایش قیمت سهام شده ­اند.
∆Mt معرف مجموع کاهش تغییرات قیمت سهام به صورت ماهانه می­باشد و نشان­دهنده مجموع رویدادهای اقتصادی است که منبع اخبار بد بوده ­اند و موجب کاهش قیمت سهام شده ­اند.
۱αمعرف میزان محافظه­کاری غیرشرطیطی دوره می­باشد.
۲α معرف بخشی از تفاوت ارزش دفتری و قیمت بازار است که در سود دوره t ثبت شده ­اند و ناشی از بازشناخت، محافظه­کاری غیرشرطی دوره­های گذشته یا بازشناخت تغییرات گذشته ارزش بازار می­باشند.
میزان محافظه­کاری شرطیاز مدل زیر بدست می­آید:
 
۰β – ۱β = Ct
 
۱-۶-۳-۳ کیفیت اقلام تعهدی
اقلام تعهدی به عنوانتفاوت بین سود حسابداری و جریان وجه نقد تعریف شده است. فرض می­شود که جریانوجه نقد، اصلی­ترین عنصری است که سرمایه ­گذاران به آن ارزش می­ دهند و با توجه بهآن، کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سود حسابداری را شناسایی می­ کنند. در واقع می­توانبرای سرمایه ­گذاران، کیفیت اقلام تعهدی را درجه نزدیکی سود شرکت با میزان جریان­هاینقدی ایجاد شده تعریف کرد. بنابراین کیفیت اقلام تعهدی ضعیف این درجه نزدیکی را کاهش می­دهد و باعث می­شود که ریسک سرمایه­گذار در ارتباط با تصمیم ­گیری در موردشرکت خاص افزایش یابد (فرانسیس، ۲۰۰۵).
تای (۲۰۰۴)، کیفیت اقلام تعهدی را این­چنین تعریف کرده است:
“حدی که اقلام تعهدی شناسایی جریان نقد را تعدیل و یا منتقل می­ کند تا ارقام تعدیل شده، عملکرد واحد تجاری را بهتر اندازه ­گیری کند، وسود و جریان نقد آتی را پیش ­بینی نماید.”
کیفیت اقلام تعهدی با مدل دیچو سنجیده شده است.
در این رابطه:
OCFمعرف جریان­های نقدی عملیاتی
ΔREVمعرف تغییرات در درآمد
PPEمعرف اموال، امکانات،تجهیزات
iمعرف شرکت مورد بررسی
tمعرف سال مورد بررسی
۱-۶-۴ متغیر کنترلی
اندازه شرکت
دراین پژوهش مجموعه دارایی­های شرکت به عنوان معیار اندازه ­گیری اندازه شرکت در نظرگرفته شده است. برای محاسبه اندازه شرکت،از لگاریتم طبیعی ارزش شرکت(جمع دارایی­ها) در پایان دوره استفاده شده است(دانگ وژانگ، ۲۰۰۸). همچنین زیمرمن(۱۹۸۳)ازلگاریتم جمع درآمدفروش به عنوان نماینده اندازه شرکت استفاده نمود.اندازه شرکت از طریق مدل زیر محاسبه می­شود.
در این رابطه:
SIZEمعرف اندازه شرکت

پایان نامه ارزیابی رابطه بین ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی با محافظه کاری حسابداری تحت شرایط محدودیت مالی در شرکتهای …

 استاد مشاور:
جناب آقای سید علی لاجوردی
تابستان ۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                  صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه .                                   ۲
۱-۲) بیان موضوع تحقیق                                                        ۳
۱-۳) مسئله تحقیق                                              ۳
۱-۴) ضرورت و اهمیت تحقیق ۴
۱-۵) اهداف تحقیق ۵
۱-۶) سوالات تحقیق .                                                 ۶
۱-۷) فرضیات تحقیق                                                  ۶
۱-۸) روش کلی تحقیق .                                                     ۷
۱-۹) تعریف عملیاتی واژه ها .      ۸
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱) مقدمه                                   ۱۰
بخش اول: مفاهیم محافظه کاری حسابداری                      ۱۰
۲-۲) دیدگاه های مختلف در تبیین مفهوم محافظه کاری ۱۰
۲-۳) اهمیت محافظه کاری در گزارشگری مالی .  ۱۱
۲- ۴)محافظه کاری و قراردادهای بدهی             ۱۲
۲-۵) محافظه کاری و راهبری شرکتی . ۱۳
۲-۶) محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی .  ۱۳
۲-۷) مبانی کم سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری   ۱۴
بخش دوم: پیشینه تحقیق ۱۷
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱) مقدمه .                                    ۴۳
۳-۲) روش تحقیق .                                                ۴۳
۳-۳)تعریف جامعه آماری . ۴۴
۳-۴) حجم نمونه آماری و کفایت آن     ۴۵
۳-۵) روش نمونه گیری و دلایل استفاده از آن                      ۴۶
۳-۶) روش گردآوری داده ها و موارد کاربرد .                  ۴۶
۳-۷ ) ابزار گردآوری داده ها و موارد استفاده .                  ۴۶
۳-۸) روش تجزیه و تحلیل داده ها    ۴۷
۳-۸-۱)  روش های توصیفی     ۴۷
۳-۸-۲) روش های تعیین پیش فرض ها .           ۴۷
۳-۸-۳) روش های تعیین ارتباط بین متغیر ها                         ۴۷
۳-۸-۴) روش های تعمیم نتایج .                                               ۴۸
۳-۸-۵) بررسی نرمال بودن داده های تحقیق                     ۴۹
۳-۸-۶) آزمون معنی دار بودن در الگوی رگرسیون                           ۴۹
۳-۸-۷) آزمون معنی دار بودن ضرائب . .  ۵۰
۳-۸-۸) آزمون خود همبستگی جملات خطا. .    ۵۰
۳-۸-۹) مدل تحقیق و شیوه آزمون . . ۵۱
۳-۹) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها .                                                                                                         ۵۳
۳-۹-۱) متغیر(های) وابسته تحقیق      ۵۴
۳-۹-۲) متغیر(های) مستقل تحقیق      ۵۵
۳-۹-۳) متغیرهای کنترل   ۵۸
۳-۱۰) روشها یا نرم افزارهای رایانه ای                ۶۰
فصل چهارم: یافته  های تحقیق
۴-۱) مقدمه .                                      ۶۲
۴-۲) توصیف نمونه آماری .        ۶۲
۴-۳) تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق .        ۶۳
۴-۴) نتایج حاصل از برازش مدل اول        ۶۵
۴-۴-۱) تحلیل پیش فرض­ها .   ۶۵
۴-۴-۲) تحلیل روابط بین متغیرها     ۶۹
۴-۵) نتایج حاصل از برازش مدل دوم        ۷۱
۴-۶) نتایج حاصل از برازش مدل سوم    ۷۴
۴-۷) نتایج حاصل از برازش مدل چهارم            ۷۶
۴-۸)خلاصه نتایج تحلیل های آماری     ۷۸
فصل پنجم: تلخیص ، نتیجه گیری ، پیشنهادها
۵-۱) مقدمه .                                      ۸۱
۵-۲) خلاصه یافته های تحقیق و نتیجه گیری                    ۸۲
۵-۲-۱) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول .                    ۸۲
۵-۲-۲) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم                     ۸۳
۵-۲-۳) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم .                      ۸۴
۵-۲-۴) نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم .                        ۸۵
۵-۳) پیشنهادهای برآمده از نتایج تحقیق            ۸۷
۵-۳-۱)پیشنهادهای کاربردی     ۸۷
۵-۳-۲)پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی               ۸۹

۵-۴) محدودیتهای تحقیق    ۸۹
) مقدمه
استانداردهای حسابداری عموما حاوی الزاماتی برای به کارگیری رویه های محافظه کارانه هستند گنجاندن چنین الزاماتی در متن استانداردها، بیش از هر چیز ناشی از توجه به ویژگی قابلیت اتکای اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی است محافظه کاری به عنوان یکی از میثاق های تعدیل کننده در حسابداری ، سال هاست که مورد استفاده قرار می گیرد مدیران به عنوان مسئول تهیه صورت های مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صور تهای مالی، سعی دارند تا تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند و انگیزه تزریق سرمایه و منابع را از طریق افراد برون سازمانی، به واحد تجاری افزایش دهند .در چنین شرایطی است که محافظه کاری، جهت خنثی نمودن خوش بینی مدیران در جهت حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صور تهای مالی به کار برده می شود بهره مندی از نتایج این گونه تحقیقات ، فرایند تصمیم گیری مدیران و ذینفعان ،را بهبود می بخشد، نیازهای مختلف ذینفعان، نیز پاسخ داده خواهد شد و اینکه مدیران نیز در برآورد و پیش بینی های خود، میزان و شدت این رابطه را مد نظر قرار خواهند داد . تائوما در تحقیقی با عنوان ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و سرمایه گذاری شرکتی، نشان داد که ارتباط بین محافظه کاری با سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی در شرکتهای دارای محدودیت های مالی، معکوس است. او استدلال نمود که محافظه کاری حسابداری با رویکردی که در محدود نمودن معیارهای عملکردی دارد؛ مدیران را به چشم پوشی از پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت تحریک می کند. همچنین در این تحقیق ثابت شد که ارتباط معکوس بین محافظه کاری با سرمایه گذاری، در شرکتهای با محدودیت های مالی بالا، نسبت به سایر شرکتها، شدیدتر است(تائوما،۲۰۱۱). این فصل با عنوان کلیات تحقیق، نگاهی کلی به پژوهش می نماید و خواننده را با آنچه قرار است تجزیه و تحلیل گردد آشنا می سازد. در فصل حاضر، مساله اصلی و ضرورت انجام تحقیق بیان می شود. در ادامه، فرضیات موردنظر در راستای بررسی ارتباط بین متغیرها، مطرح می شوند و همچنین جامعه آماری موردمطالعه و قلمرو تحقیق، تبیین می گردد. در نهایت، تعریف کلمات کلیدی تحقیق، به لحاظ مفهومی عملیاتی ارائه می شوند.

  ۱-۲) بیان موضوع تحقیق
ارزیابی رابطه بین ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی با محافظه کاری حسابداری تحت شرایط محدودیت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران
 ۱-۳) مساله تحقیق
استانداردهای حسابداری عموما حاوی الزاماتی برای به کارگیری رویه های محافظه کارانه هستند گنجاندن چنین الزاماتی در متن استانداردها، بیش از هر چیز ناشی از توجه به ویژگی قابلیت اتکای اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی است محافظه کاری به عنوان یکی از میثاق های تعدیل کننده در حسابداری،سال هاست که مورد استفاده قرار می گیرد مدیران به عنوان مسئول تهیه صورت های مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صور تهای مالی، سعی دارند تا تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند و انگیزه تزریق سرمایه و منابع را از طریق افراد برون سازمانی، به واحد تجاری افزایش دهند .درچنین شرایطی است که محافظه کاری، جهت خنثی نمودن خوش بینی مدیران در جهت حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صور تهای مالی به کار برده می شود بهره مندی از نتایج این گونه تحقیقات ، فرایند تصمیم گیری مدیران و ذینفعان ،را بهبود می بخشد، نیازهای مختلف ذینفعان، نیز پاسخ داده خواهد شد و اینکه مدیران نیز در برآورد و پیش بینی های خود، میزان و شدت این رابطه را مد نظر قرار خواهند داد . در تحقیقات انجام شده در خصوص عوامل موثر بر کارایی سرمایه گذاری، اثر محافظه کاری کمتر مورد توجه قرار گرفته است لذا دراین تحقیق با مد نظر قرار دادن محافظه کاری در دنیای کسب و کار امروز، برآنیم تا اثر این عامل را بر ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی مورد ارزیابی قرار دهیم.سوال اصلی تحقیق عبارتست از:چه رابطه ای بین محافظه کاری حسابداری با ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی تحت شرایط محدودیت مالی وجود دارد؟
 ۱-۴) ضرورت و اهمیت تحقیق
نتیجه گیری در خصوص مسائل مطرح در علوم انسانی (همچون علم حسابداری) به لحاظ دخالت متغیرهای متعدد و بعضا” غیر قابل کنترل در این حوزه ، اغلب بطور قطعی امکان پذیر نبوده ولی می توان با انجام تحقیقاتی از قبیل تحقیق حاضر ، به نتایجی دست یافته و مشکلات برخی شرکتها را در این خصوص مرتفع نمود . محافظه کاری حسابداری از مباحث مهم و تاثیرگذار در عرصه ی فعایت های شرکتها می باشد ، در مقابل ، خود محافظه کاری نیز در زمینه های بسیاری اثرگذار می باشد که برخی فواید احتمالی نظری و عملی آن به شرح زیر می باشد :
۱- آشنایی استفاده کنندگان و مدیران از تاثیرات برخی عوامل موثر بر میزان کارایی سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۲-آشنایی استفاده کنندگان و مدیران از تاثیرات متقابل کارایی سرمایه گذاری بر برخی عوامل.
۳-تصمیم گیری هوشمندانه تر مدیران و استفاده کنندگان در خصوص مسائل اقتصادی با در نظرگرفتن اثرات محافظه کاری درحسابداری.
۴-کمک به تدوین کنندگان استانداردها و مقررات و مسئولین ، در جهت ارتقای گزارشگری و ارائه
رهنمودهای ارزنده.
با توجه به موارد بالا می توان گفت که نتایج تحقیق حاضر در پیشبرد اهداف اقتصادی استفاده کنندگان و همچنین در تصمیم گیریهای مدیران اثرگذار میباشد .
  ۱-۵) اهداف تحقیق
هدف اصلی
ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری با ناکارآیی سرمایه گذاری تحت شرایط محدودیت های مالی
اهداف فرعی
۱-تعیین رابطه بین محافظه کاری حسابداری با سرمایه گذاری بیش از حد تحت شرایط محدودیت های مالی
۲-تعیین رابطه بین محافظه کاری حسابداری با سرمایه گذاری کمتر از حد تحت شرایط محدودیت های مالی
۳-تعیین میزان تاثیراندازه شرکت بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری وناکارآیی سرمایه گذاری
شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
 ۱-۶) سوالات تحقیق
سوال اصلی تحقیق
چه رابطه ای بین محافظه کاری حسابداری با ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی تحت شرایط محدودیت مالی وجود دارد؟
سوالات فرعی

 • چه رابطه ای بین محافظه کاری حسابداری با سرمایه گذاری بیش از حد و سرمایه گذاری کمتر از حد وجود دارد؟
 • چه رابطه ای بین محافظه کاری حسابداری با کارآیی عملیاتی شرکتها وجود دارد؟
 • تا چه میزان اندازه شرکت بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ناکارایی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی موثراست؟
 • تاچه میزان فرصت های رشد بر رابطه بین محافظه کاری و ناکارایی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی موثراست؟

 ۱-۷) فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی
بین محافظه کاری حسابداری با ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی، تحت شرایط محدودیت مالی، رابطه وجود دارد.
فرضیات فرعی
۱) بین محافظه کاری حسابداری با  سرمایه گذاری بیش از حد و کمتر از حد در شرکتهای دارای محدودیت مالی رابطه وجود دارد.
۲) بین محافظه کاری حسابداری با کارآیی عملیاتی در شرکتهای دارای محدودیت مالی رابطه وجود دارد.
۳) اندازه شرکت بر رابطه بین محافظه کاری و ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی تاثیردارد.
۴) فرصت های رشد بر رابطه بین محافظه کاری و ناکارایی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی موثراست
۱-۸) روش کلی تحقیق
تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و در آن ارتباط رویه های گزارشگری مالی با میزان انحراف آنها از سطح سرمایه گذاری موردانتظار شرکتها و دسترسی آنها به منابع مالی، بررسی می شود. این تحقیق به لحاظ روش گردآوری اطلاعات، توصیفی و استقرایی است و اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیات آن از صورتهای مالی حسابرسی شده و سایر اطلاعات مالی و غیرمالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بدست می آید.
تحقیق حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی براساس داده های تاریخی می باشد. بنابراین میتوان آن را از نوع پس رویدادی طبقه بندی نمود. در اینگونه تحقیقات، محقق به بررسی علت و معلول (متغیر وابسته و متغیر مستقل) پس از وقوع می پردازد. در این تحقیقات بین متغیرها یک رابطه آماری وجود دارد که هدف بررسی این رابطه می باشد. برای بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق و آزمون فرضیات، از آزمون های همبستگی مبتنی بر الگوهای رگرسیونی استفاده می شود.
 ۱-۹) تعریف عملیاتی واژه ها
محافظه کاری(Conservatism): در بند ۱۸ فصل دوم مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران محافظه کاری حسابداری اینگونه تعریف کرده است :”کاربرد درجه ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای براوردهای حسابدار ی در شرایط ابها م مورد نیاز است به گونه ای که درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهیها کمتر از واقع ارائه نشود.”
در واقع محافظه کاری را میتوان محصول ابهام دانست و هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند، محافظه کاری را به کار میبرند
محدویت مالی(Financing constraints): شرکت ها زمانی در محدوده تأمین مالی قرار می گیرند که بین هزینه های داخلی و هزینه های خارجی وجوه تخصیص داده شده با یک شکاف روبه رو هستند. شرکتی که در دسترسی به منابع خارجی بازار سرمایه با مشکلات بیشتری مواجه باشد، بخش بیشتری از منابع مالی مورد نیاز خود را از منابع داخل شرکت تأمین می کند و اصطلاحا با محدودیت مالی مواجه می باشد. (فازاری و همکاران،۱۹۹۸).
سرمایه گذاری(Investment): سرمایه گذاری به معنی خرید دارایی هایی با انتظار سود از آن است. به طور دقیق تر سرمایه گذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید دارایی های مالی یا دارائی‌های دیگر، به منظور تحصیل منفعت در قالب بهره، سود سهام یا افزایش ارزش دارایی خریداری شده است. در این تحقیق، سرمایه گذاری شرکتها، عبارت است از منابعی که آنها برای تامین دارایی های ثابت عملیاتی(شامل اموال، ماشین آلات و تجهیزات) صرف کرده اند. (فازاری و همکاران،۱۹۹۸).