پایان نامه ارزیابی رابطه نماگرهای ساختاری بازار با همزمانی قیمت

ارزیابی رابطه بین نماگرهای ساختاری بازار با همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
زمستان ۱۳۹۳  
 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

دانلود مقاله و پایان نامه

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان مسئله تحقیق ۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۱-۴ اهداف تحقیق ۷
۱-۴-۱ اهداف اصلی: ۷
۱-۴-۲ اهداف فرعی: ۸
۱-۴-۳ سایر اهداف: ۸
۱-۵ سؤالات تحقیق ۹
۱-۵-۱ سؤال اصلی: ۹
۱-۵-۲ سؤالات فرعی: ۹
۱-۶ فرضیه‌های تحقیق ۱۰
۱-۶-۱ فرضیه‌های اصلی: ۱۰
۱-۶-۲ فرضیات فرعی: ۱۰
۱-۷ روش پژوهش ۱۰
۱-۸ قلمرو پژوهش ۱۱
۱-۸-۱ قلمرو موضوعی ۱۱
۱-۸-۲ قلمرو مکانی ۱۱
۱-۸-۳ قلمرو زمانی ۱۱
۱-۹ تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق ۱۱
۱-۱۰ساختار تحقیق ۱۲
۲-۱ مقدمه. ۱۵
۲-۲ گفتار اول: نماگرهای ساختاری بازار. ۱۶
۲-۳ گفتار دوم: همزمانی قیمت. ۱۹
. ۲۰
۲-۴ گفتار سوم: محتوای اطلاعاتی بازار. ۲۱
۲-۵ گفتار چهارم: پیشینه تحقیق ۲۵
۲-۵-۱ تحقیقات خارجی: ۲۵
۲-۵-۲ تحقیقات داخلی ۳۳
۳-۱ مقدمه. ۵۰
۳-۲ روش کلی تحقیق ۵۰
۳-۳ جامعه آماری ۵۱
۵۲
۳-۴ نمونه آماری ۵۲
۳-۵ حجم نمونه و کفایت آن. ۵۳
۳-۶ روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب. ۵۳
۳-۷ روش گردآوری داده‌ها ۵۳
۳-۸ ابزار گردآوری داده‌ها ۵۳
۳-۹ پایایی و اعتبار ابزار تحقیق ۵۴
۳-۱۰روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها ۵۴
۳-۱۰-۱ روش‌های آماری ۵۴
۵۴
۳-۱۰-۳ مدل تحقیق ۵۵
۳-۱۰-۳-۱ مدل ریاضی تحقیق ۵۵
۳-۱۰-۳-۲ تعریف متغیرها ۵۶
۳-۱۰-۳-۳ نحوه اندازه‌گیری متغیرها ۵۶
دسته‌بندی متغیرها. ۵۹
۳-۱۰-۳-۴ رابطه بین متغیرها: ۵۹
۳-۱۰-۳-۵ اندازه‌گیری رابطه. ۵۹
۳-۱۰-۴ نرم‌افزارها ۵۹
۳-۱۱روش واکاوی مدل‌ها و آزمون فرضیات. ۶۰
۳-۱۱-۱ روش داده‌های پانل ۶۰
۳-۱۱-۲ روش اثرات ثابت. ۶۲
۶۳
۳-۱۱-۴ آزمون معنی‌دار بودن مدل. ۶۴
۳-۱۱-۵ آزمون معنی‌دار بودن ضرایب. ۶۵
۳-۱۱-۶ آزمون مربوط به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها ۶۵
۳-۱۱-۷ آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی ۶۶
۳-۱۱-۷-۱ فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها ۶۶
۳-۱۱-۷-۲ فرض عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل ۶۷
۳-۱۱-۷-۳ فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها ۶۸
۶۹
۳-۱۱-۷-۵ فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل. ۷۰
۳-۱۲خلاصه فصل Error! Bookmark not defined.
۴-۱ مقدمه. Error! Bookmark not defined.
۴-۲ یافته‌های توصیفی متغیرهای تحقیق Error! Bookmark not defined.
۴-۳ آزمون نرمال بودن متغیرها Error! Bookmark not defined.
۴-۴ آزمون همبستگی Error! Bookmark not defined.
۴-۵ آزمون معنادار بودن رگرسیون.
۴-۶ آزمون همخطی Error! Bookmark not defined.
۴-۷ آزمون عدم خود همبستگی Error! Bookmark not defined.
۴-۸ آزمون فرضیه‌ها و نتایج آن. Error! Bookmark not defined.

۴-۹ خلاصه نتایج Error! Bookmark not defined.
۵-۱ مقدمه. Error! Bookmark not defined.
۵-۲ مروری بر خطوط کلی تحقیق Error! Bookmark not defined.
۵-۳ بحث و نتیجه گیری Error! Bookmark not defined.
۵-۴ پیشنهادها Error! Bookmark not defined.
۵-۵ پیشنهادهایی برای تحقیق‌های آینده Error! Bookmark not defined.
۵-۶ محدودیت‌های پژوهش Error! Bookmark not defined.
 
فهرست جداول و نمودارها
 
جدول (۲-۴):  اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق ۶۱
جدول(۳-۴):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرها ۶۳
جدول(۴-۴):  بررسی آزمون هم خطی ۶۶
جدول (۵-۴):  نتایج آزمون ناهمسانی وایت. ۶۸
جدول ( ۶-۴): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها ۶۸
جدول (۸-۴): نتایج آزمون فرضیه اول. ۶۹
جدول (۹-۴) : نتایج آزمون فرضیه دوم. ۷۰
جدول (۱۰- ۴):  نتایج آزمون فرضیه سوم. ۷۲
جدول (۱۹-۴): نتایج آزمون فرضیه چهارم .۷۳
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 
 

 • مقدمه

 کارایی بازار، شفافیت اطلاعات و سرعت انتقال اطلاعات سال­هاست که موضوع بحث در حوزه مدیریت مالی می‌باشد. متخصصان و صاحب‌نظران این رشته علاقه­ زیادی به ایجاد مدل‌هایی داشتند که رفتار قیمت سهام را نشان دهد هرچند که نتایج آن مدل‌ها پایدار نبوده است (سالمینن، ۲۰۰۸).
بورس اوراق بهادار یکی از اجزای بازارهای مالی است که حرکت چرخ‌های اقتصاد بدون وجود آن تقریباً غیرممکن می‌باشد. امروزه تحولات اقتصادهای صنعتی، بازار سرمایه را به ماشینی تبدیل کرده است که نمی‌توان بدون تغییر اساسی در شیوه زندگی ملی، آن را از اقتصاد حذف کرد. به عقیده‌ی کینز اصلی­ترین وظیفه‌ی یک بورس اوراق بهادار، جذب سرمایه‌گذاری‌ها با بالاترین بازده می‌باشد؛ بنابراین می‌توان گفت که بورس مکانی برای رقابت طالبان سرمایه در جهت سوق دادن منابع مالی دارندگان سرمایه به‌جانب فعالیت‌های خود است. در مورد تغییرات قیمت سهام در بازار اوراق بهادار می‌توان گفت که رویدادهای عادی و غیرعادی متعددی ازجمله عوامل سیاسی و اقتصادی و بسیاری عوامل دیگر می‌توانند بر قیمت سهام اثر بگذارند و باعث ایجاد تغییرات فزاینده و یا کاهنده در قیمت‌ها گردند
در تحقیقاتی که درزمینهٔ‌ بورس اوراق بهادار تهران انجام‌گرفته غالباً به رابطه‌ی بین اطلاعات داخلی شرکت‌ها و وضعیت مالی آن‌ها با قیمت سهام شرکت توجه شده و کمتر به خود بازار به‌عنوان یک عامل تأثیرگذار بر قیمت سهام شرکت‌ها توجه شده است. واقعیت این است که در بسیاری از موارد تغییر قیمت سهام شرکت‌ها ناشی از تغییر وضعیت مالی آن‌ها نیست بلکه ناشی از عوامل روانی و درونی بازار است؛ به‌عبارت‌دیگر در بسیاری از موارد شرایط بازار و انتشار اطلاعات در آن قیمت سهام را تعیین می‌کند و اطلاعات شرکت‌ها به‌عنوان اطلاعات جنبی است. (خاکپور،۱۳۸۷).
روش تحلیل بازار که بعضاً به تحلیل تکنیکی مشهور است بر پایه سه اصل کلی و اساسی بنا شده است این سه اصل که در تمام بازارهای جهان صدق می‌کنند عبارت‌اند از اصل اول، همه‌چیز یک سهم در قیمت آن سهم منعکس می‌شود. تکنسین‌ها معتقدند که تمام دانش موجود درباره سهم صرف‌نظر از اینکه بنیادی، اقتصادی، سیاسی و یا روان‌شناختی باشد، در قیمت بازار سهم نمایان می‌شود. برخی تکنسین‌های متعصب برخلاف تحلیل گران بنیادی، مطالعه اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت‌ها و درآمد آن‌ها و عوامل عرضه و تقاضا را بیهوده می‌دانند. آنان معتقدند تمام این اطلاعات متفرقه در یکجا به ظهور می‌رسد که همان است اصل دوم بیان می‌کند که قیمت‌ها در مسیرها یا روندهای خاصی حرکت ” قیمت روز سهم “می‌کنند و آن روندها در مقابل تغییرات ناگهانی از خود مقاومت نشان می‌دهند. (قائمی،۱۳۸۷).
عرضه و تقاضایی که برای یک محصول وجود دارد، باعث می‌شود تا روند حرکت سهم مربوطه در حالت تعادل قرار گیرد. وقتی حرکتی آغاز شد، تغییری در آن پدیدار نمی‌شود مگر اینکه خود به پایان رسد. به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت سهمی شروع به افزایش کند، این افزایش ادامه خواهد یافت تا اینکه به نقطه بازگشت مشخصی برسد اصل سوم مربوط به تکراری بودن فعالیت بازار است. طبق این اصل، بازار به‌صورت مداوم در حال تکرار خود است. لذا می‌توان الگوهای مشخصی را در فواصل زمانی مختلف بر روی نمودارها یافت. البته این امر به یک اصل مهم روان‌شناختی برمی‌گردد که انسان‌ها در شرایط مشابه، عکس‌العمل‌های مشابهی از خود نشان می‌دهند. ازآنجاکه بازار سرمایه، انعکاسی از عملکرد انسان‌ها است، تکنسین‌ها این عکس‌العمل‌ها را مطالعه می‌کنند تا در موقعیت‌های همسان بتوانند عکس‌العمل‌های مشابه را پیش‌بینی کنند. تحلیل ساختار بازار توسط بسیاری از متخصصان بازار مورد ارزیابی واقع‌شده و بعضاً به چالش کشیده شده است. برخی محققان به شواهدی دست‌یافته‌اند که نشان می‌دهد در صورت تحقق فرضیه کارایی بازار، تحلیل مذکور نمی‌تواند قیمت آتی سهام را تخمین بزند، تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تأثیر متغیرهای مختلفی است که بعضاً فراتر از سطح شرکت‌ها و حتی بازار است. بسیاری ازنظریه‌پردازان بازارهای مالی معتقدند با بهره گرفتن از نماگرهای ساختاری بازار می‌توان تغییرات قیمت سهام را پیش‌بینی کرده و از آن‌ها در تصمیم‌گیری استفاده کرد.

 • بیان مسئله تحقیق
 • مشکل اصلی:

امروزه یکی از اساسی‌ترین مسائل اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی و دغدغه‌های تصمیم گیران اقتصادی و دولت‌مردان در مورد بازار سرمایه، تخصیص بهینه منابع در اختیار است. تخصیص بهینه منابع زمانی امکان‌پذیر است که منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های پربازده با ریسک منطقی هدایت شوند. در این میان نقش اطلاعات پردازش‌شده که با یک معیار اندازه‌گیری معتبر ترکیب‌شده باشد، کاملاً مشهود است. با عنایت به نقش بازار سرمایه در تجهیز منابع مالی و هدایت سرمایه‌ها و بسط فرهنگ سرمایه‌گذاری، سنجش اثر محرک‌های با قدرت پیش‌بینی زیاد برای فرایند تصمیم‌گیری فعالان، از مهم‌ترین مسائل بازار سرمایه در بسیاری از کشورهاست بر اساس آنچه اشاره شد، اگر بازار سرمایه در حال ثبات بوده و یا شرایط بازار، افزایشی برقرار باشد، می‌توان نتیجه گرفت که وضعیت کلی اقتصاد جامعه رو به رشد است. تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تأثیر متغیرهای مختلفی است که بعضاً فراتر از سطح شرکت‌ها و حتی بازار است. بسیاری ازنظریه‌پردازان بازارهای مالی معتقدند با بهره گرفتن از نماگرهای ساختاری بازار می‌توان تغییرات قیمت سهام را پیش‌بینی کرده و از آن‌ها در تصمیم‌گیری استفاده کرد.

 • جنبه‌های ابهام و اختلاف‌نظرها:

کارپوف چهار دلیل را برای توجیه ارتباط بین اندازه و حجم معاملات و قیمت سهام ارائه می‌کند:
۱) در بازارهای مالی مدل‌هایی برای پیش‌بینی قیمت موردبررسی قرار می‌گیرند که روابط بین حجم معاملات و قیمت سهام را با توجه به میزان ورود اطلاعات به بازار، اندازه و عمق بازار موردبررسی قرار می‌دهند.
( ۲ برای وجود همبستگی مذکور، توزیع قیمت‌ها براثر سفته‌بازی است. (اپس،۱۹۷۶) پس بابیان فرضیه ترکیب توزیع قیمت‌ها، نشان داد نوسان‌های قیمت و حجم معاملات، به دلیل این‌که در یک متغیر مشترک، باهم ارتباط دارند، الزاماً باید همبستگی مثبت داشته باشند.
(۳ دلیل سوم مربوط می‌شود به تئوری انتظارات عقلایی در قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بر اساس این تئوری، مبادلات سهام برحسب اطلاعات خصوصی و عمومی انجام می‌شود.
(۴  ایشان دلیل آخر را به وجود تحلیل‌های متفاوت توسط فعالان بازار نسبت می‌دهد؛ زیرا هریک از آن‌ها بر اساس تحلیل و ترجیح خود بین اطلاعات موجود، پیرامون حجم تصمیم می‌گیرند. این موضوع درنهایت موجب ارتباط مثبت بین قدر مطلق تغییرات قیمت‌ها و حجم معاملات می‌شود. هریس دلیل آخر را مناسب‌ترین توجیه برای رابطه مذکور می‌داند. لیگ و همکاران، (۲۰۰۵)، در کار تحقیقی خود اثبات نمود، که بین مجذور تغییرات قیمت و حجم معاملات رابطه معنی‌داری وجود دارد، توجه به بازار و مبانی اساسی تصمیم‌گیری در آن، ضروری می‌باشد. بدون تردید یکی از عناصر کلیدی تصمیم‌گیری در این‌گونه بازارها، استفاده از متغیرهای مهم و محرک بازار در پیش‌بینی تغییرات بازده سهام است. این متغیرها به طبقات مختلفی طبقه‌بندی می‌شوند که به‌صورت کمی و کیفی قابل تبیین هستند. در این مقاله با تمرکز بر متغیرهای کمی، محرک‌های ساختاری بازار که اهمیت بسیاری در فرایند تخمین ارزش‌دارند، موردبررسی قرارگرفته است. محرک‌های مذکور بر اساس بررسی وضعیت بازار کشورهای پیشرفته و مطالعه ادبیات موضوعی و تجربه موجود در بازار سرمایه ایران، به چهار دسته نماگرهای مربوط به عمق بازار، حجم بازار، اندازه شرکت‌ها و روند کلی بازار تفکیک شده است. هر چه قیمت سهام همزمانی بالاتر باشد میزان ارتباط اطلاعات شرکت با قیمت سهام پایین‌تر و واکنش بازار سهام منفی؛ بالعکس، هر چه قیمت سهام همزمانی پایین‌تر باشد میزان ارتباط اطلاعات شرکت با قیمت سهام بالاتر و واکنش بازار سهام مثبت می‌باشد. با عنایت به موارد فوق، هدف این مقاله سنجش اثر و ارتباط محرک‌های ساختاری بازار سرمایه برهم زمانی قیمت سهام و بازده و تخمین مدل عملیاتی برای طیف وسیع فعالان بورس اوراق بهادار، سازمان خصوصی‌سازی، نهادهای نظارتی، سرمایه‌گذاران بالقوه و دیگر تصمیم‌گیرندگان مرتبط با بازار سرمایه در ایران است.
با توجه به مطالب مذکور در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤال زیر هستیم:
بین نماگرهای ساختاری بازار و همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار چه رابطه‌ای وجود دارد؟

 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تأثیر متغیرهای مختلفی است که بعضاً فراتر از سطح شرکت‌ها و حتی بازار است. بسیاری ازنظریه‌پردازان بازارهای مالی معتقدند با بهره گرفتن از نماگرهای ساختاری بازار می‌توان تغییرات بازده سهام را پیش‌بینی کرده و از آن‌ها در تصمیم‌گیری استفاده کرد. نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور تأثیر بسزایی داشته باشد.

پایان نامه بررسی تأثیر حالت‌های مختلف بازار بر مدیریت سود و اقلام تعهدی

بررسی تأثیر حالت‌های مختلف بازار بر مدیریت سود و اقلام تعهدی
استاد مشاور:
دکتر محمود معین‌الدین
سال تحصیلی ۱۳۹۳- ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                 صفحه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چکیده: ۱
کلمات کلیدی: ۱
رونق و رکود اقتصادی ، چرخه های تجاری ، مدیریت سود ، اقلام تعهدی ۱
فصل اول: کلیات پژوهش ۲
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان مسئله: ۲
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۳
۱-۴ اهداف و فرضیه‌های تحقیق: ۳
۲-۳ اهداف تحقیق و کاربردها: ۴
۲-۳-۱ الگوی کسب آرامش: ۵
۲-۳-۲ الگوی حداکثر کردن سود: ۶
۲-۳-۳ الگوی حداقل کردن سود: ۶
۲-۳-۴ الگوی هموارسازی سود: ۶
۲-۵ ساختار تحقیق: ۷
۱-۵ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق: ۸
۱-۶ روش تحقیق: ۸
۱-۷ جامعه آماری و داده‌های تحقیق: ۸
۱-۸ قلمرو تحقیق: ۱۰
۱-۹ متغیرهای تحقیق: ۱۰
۱-۱۰ تعاریف، اصطلاحات و واژه‌ها: ۱۰
فصل دوم: پیشینه تحقیق ۱۲
۲-۱ مقدمه: ۱۲
۲-۲ پیشینه تحقیق: ۱۴
۲-۲-۱ تعاریف مدیریت سود: ۱۵
۲-۲-۲ مبانی نظری مدیریت سود: ۱۶
۲-۲-۳ فرضیه مکانیکی و تئوری بازارهای کارآ: ۱۷
۲-۲-۳-۱ تئوری‌های اثباتی در مدیریت سود ۱۸
۲-۲-۳-۲ فرضیه طرح پاداش: ۱۹
۲-۲-۳-۴ فرضیه قرارداد استقراض: ۱۹
۲-۲-۳-۵ فرضیه هزینه‌های سیاسی: ۲۰
۲-۲-۴ تمرکز مجدد به انگیزه‌های بازار سرمایه: ۲۱
۲-۲-۴-۱ انگیزه‌های مرتبط با عرضه اولیه اوراق بهادار: ۲۲
۲-۲-۴-۲ انگیزه مالیاتی: ۲۲
۲-۲-۴-۳ انگیزه مرتبط با تعویض مدیران: ۲۳
۲-۲-۵ نامتقارن بودن اطلاعات: ۲۳
۲-۲-۵-۱ خطر اخلاقی: ۲۴
۲-۲-۵-۲ گزینش نادرست: ۲۴
۲-۲-۵-۳ تئوری علامت‌دهی: ۲۵
۲-۴ تکنیک‌های مدیریت سود: ۳۱
۲-۴-۱ مدیریت سود از طریق زمان‌بندی: ۳۲
۲-۴-۲ مدیریت سود از طریق طبقه‌بندی: ۳۳
۲-۶ اندازه‌گیری مدیریت سود: ۳۴
۲-۶-۱ مدل‌های اقلام تعهدی: ۳۴
۲-۶-۲ خلاصه‌ای از بررسی‌های مربوط به مدل‌های موجود اقلام تعهدی: ۳۷
۲-۶-۲-۱ مدل‌های سری زمانی: ۳۹
۲-۶-۲-۲ مدل جونز و گستره آن: ۳۹
۲-۶-۲-۳ مدل (KS) 41
۲-۶-۲-۴ روش توزیع نمونه‌ای: ۴۲
جدول ۲-۱: جدولی از تحقیقات صورت گرفته در خصوص اقلام تعهدی ۴۳
محقق ۴۳
شاخص اقلام تعهدی غیرعادی (مدیریت سود) ۴۳
بیور و مک نیکولز (۱۹۹۸) ۴۳
رشد ذخیره زیان سالانه برای بیمه‌گران اموال ۴۳

دانلود مقاله و پایان نامه

دی جرج و همکاران (۱۹۹۹) ۴۳
فراوانی مقایسه سودهای فصلی سالانه به سطح سود صفر و مقایسه سود فصل قبل با پیش‌بینی تحلیل‌گران ۴۳
جیانمینگ (۲۰۰۷) ۴۳
اقلام تعهدی غیرمنتظره ۴۳
یودیانتی (۲۰۰۸) ۴۳
مدیریت سود و جریان های نقدی ۴۳
لوبو و ژانگ ژو (۲۰۰۸) ۴۳
افشاء مدیریت سود ۴۳
کارل و اسکات (۲۰۰۹) ۴۳
نقش اقلام تعهدی در صنعت ۴۳
دپوچ وهمکاران(۲۰۰۹) ۴۳
اقلام تعهدی و اندازه گیری آن ۴۳
۴۳
۴۳
۴۵
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق ۴۶
۳-۱ مقدمه ۴۶
۳-۲ چرخه‌های تجاری (EXP): 46
۳-۳ جامعه آماری: ۴۷
۳-۴ اندازه نمونه: ۴۹
۳-۵ طرح متغیرها: ۴۹
۳-۵-۱ متغیر وابسته: ۴۹
۳-۵-۲ متغیر مستقل: ۵۰
۳-۶ برآورد اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری: ۵۰
۳-۷ روش‌های آماری و شیوه تحلیل داده‌ها : ۵۰
۳-۷-۱ آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (KS) 50
۳-۸ طرح فرضیه‌ها: ۵۱
۳-۸-۱ فرضیه اول: ۵۱
۳-۹ روش‌های آماری به کار رفته برای آزمون: ۵۱
۳-۹-۱ رگرسیون خطی چندگانه: ۵۱
۳-۹-۲ ضریب تشخیص: ۵۲
۳-۹-۳ آزمون دوربین واتسون: ۵۳
۴-۱ مقدمه: ۵۴
۴-۲ تجزیه و تحلیل نتایج آزمون: ۵۴
۴-۳ فرضیه اصلی: ۵۴
۴-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی: ۵۶
جدول ۴-۱: نتایج مربوط به آزمون چاو ۵۶
جدول ۴-۲: تحلیل واریانس ۵۶
جدول ۴-۳: ضریب جزئی رگرسیون ۵۷
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها: ۵۸
۵-۱ مقدمه: ۵۸
۵-۲ نتایج آزمون فرضیه اصلی: ۵۸
جدول ۴-۳: نتایج آزمون فرضیه اول ۵۹
۵-۳ محدودیت‌های تحقیق: ۵۹
۵-۴ پیشنهادات تحقیقات آینده: ۶۰
فهرست منابع: ۶۱
منابع فارسی: ۶۱
منابع لاتین: ۶۳
Abstract 64
چکیده:
همواره اقتصاد در کشورهای مختلف تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف قرار دارد که باعث رونق یا رکود اقتصادی در جامعه می‌شود. در چنین شرایطی مؤسسات مالی و شرکت‌های تجاری که نقش اساسی در اقتصاد دولت‌ها ایفا می‌کنند نیز از این شرایط مستثنی نیستند. به طور کلی می‌توان این شرایط رونق و رکود اقتصادی را به عنوان چرخه‌های تجاری یاد کرد. مؤسسات مالی و شرکت‌ها در مقابل این چرخه‌های تجاری سیاست‌ها و رویه‌های مختلفی در پیش می‌گیرند که از جمله از این ابزارها می‌توان به مدیریت سود اشاره کرد. این مسئله که آیا مدیریت سود و اقلام تعهدی تحت تأثیر شرایط رونق و رکود اقتصادی (چرخه‌های تجاری) عکس‌العمل‌ها و واکنش‌های مختلفی انجام می‌دهد، باعث به وجود آمدن و انجام این تحقیق گردید. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی وجود این رابطه است. متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش شامل متغیر مستقل چرخه‌های تجاری و متغیر وابسته مدیریت سود است که در یک دوره زمانی از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۸ مورد بررسی قرار می‌گیرد با توجه به سال انجام این تحقیق دلیل این مطلب که به داده‌های سال‌های گذشته پرداخته شده است این است که اولا این تحقیق یک دوره اقتصادی را مورد بررسی قرار خواهد داد و نه سال‌های مختلف و ثانیا تقسیم‌بندی چرخه‌های تجاری مختلف تا سال ۱۳۸۸ در ایران توسط مختارزاده انجام گرفته است که قابل استناد و استفاده می‌باشد نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که بین چرخه‌های تجاری مختلف و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
رونق و رکود اقتصادی ، چرخه های تجاری ، مدیریت سود ، اقلام تعهدی
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه
حسابداری، به منظور ایجاد محتوای اطلاعاتی و ارزش پیش‌بینی کشیدگی جریان‌های نقدی مورد انتظار بنا نهاده شده است (ویلسون و همکاران، ۱۹۸۶). هر گونه دستکاری فرصت‌طلبانه در قسمت تعهدی سود، قابلیت اعتماد ارقام حسابداری و سودمندی آن‌ها را برای تصمیم‌گیری کاهش می‌دهد.
ژی (۲۰۰۱) در مطالعه‌ای از اقلام تعهدی احتیاطی به عنوان شاخص مدیریت سود استفاده کرده بود، شواهدی یافت که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران، اقلام تعهدی را (که می‌تواند مبین دخالت مدیران در فرآیند گزارشگری مالی به منظور گمراه کردن سرمایه‌گذاران باشد) به درستی ارزیابی نمی‌کنند، امکان دستکاری سود از طریق نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح سود هدف (آستانه) انجام می‌گیرد. اجتناب از گزارش زیان، گزارش وضعیت مطلوب مؤسسه از نقطه‌نظر تداوم در سودآوری و همسو نمودن گزارش سود مؤسسه با پیش‌بینی تحلیل‌گران از جمله دلایلی، در راستای رسیدن به سود هدف می‌باشد. اسکات در سال ۱۹۷۷ مدیریت سود را به عنوان انتخاب خط‌مشی‌های حسابداری، به منظور دستیابی به برخی اهداف خاص توسط مدیریت، تعریف نموده است. وجود زمینه مناسب برای مدیریت سود، ناشی از تضاد مناف و همچنین به علت پاره‌ای از محدودیت‌های ذاتی حسابداری از جمله:
۱- نارسایی موجود در فرآیند اندازه‌گیری (برآوردها) و پیش‌بینی‌های آتی؛
۲- امکان استفاده از روش‌های متعدد حسابداری توسط بنگاه‌ها، موجب شده است که سود واقعی از سود گزارش شده در صورت‌های مالی متفاوت باشد.
۱-۲ بیان مسئله:
این تحقیق به بررسی رفتار مدیریت سود با توجه به چرخه‌های تجاری در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. شرایط اقتصادی می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر شرکت‌ها داشته باشد و رفتار مدیریتی سود را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای نمونه در شرایط رکود اقتصادی انتظار می‌رود مدیریت سود بیشتری اعمال شود و در دوران رونق انتظار می‌رود عکس این موضوع رخ دهد. در نتیجه می‌توان گفت انتظار می‌رود شرایط اقتصادی تأثیر متفاوتی بر مدیریت سود داشته باشد.
بنابراین آگاهی از تغییر رفتار مدیریت سود با توجه به چرخه‌های تجاری می‌توانند سرمایه‌گذاران و سایر تصمیم‌گیرندگان بازارهای مالی را در پیش‌بینی دقیق‌تر یاری رساند.
از آنجایی که سود، یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین‌کننده ارزش بنگاه‌های اقتصادی تلقی می‌گردد موضوع مدیریت سود، مورد توجه محققان و دست‌اندرکاران حرفه حسابداری قرار گرفته است. از طرف دیگر شاید این سؤال در ذهن متبادر شود که ممکن است مدیریت سود، در راستای علایق سهامداران باشد و چنین رفتاری را بتوان در چارچوب نظریه علامت‌دهی تفسیر نمود به این صورت که مدیران بنگاه اقتصادی با دستکاری سود به دنبال اطلاع‌رسانی به سهامداران راجع‌به گزارش وضعیت مطلوب مؤسسه از نقطه‌نظر سودآوری در سال‌های آتی هستند. حال سؤال مهم این است که سهامداران و استفاده‌کنندگان از نتایج گزارش‌شده مالی چگونه می‌توانند مدیریت شرکت را در خصوص مدیریت سود ارائه شده کنترل نمایند؟ طبق یکی از مفروضات تئوری نمایندگی، تأیید کارهای مدیران توسط مالکان بسیار مشـکل و پرهزینه است به نحوی که هزینـه‌های آن منفعت حاصـله را توجـیه نمی‌نماید. در این راستا استفاده‌کنندگان به دنبال راهکارهایی هستند که بدون دربر داشتن هزینه‌های یاد شده از کیفیت و دقت گزارشات ارائه شده، اطمینان حاصل نمایند.
 ۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های حسابداری است که همواره برای مقاصد مختلف نظیر ارزیابی سهام و عملکرد مدیریت شرکت‌ها و مواردی از این قبیل، به ویژه توسط استفاده‌کنندگان در ایران مورد توجه بوده است. تا چند سال اخیر، اغلب تحقیقاتی که در زمینه تأثیر چرخه تجاری بر بازده سهام صورت گرفته، برای دستکاری و مدیریت سود اهمیت چندانی قائل نشده‌اند. اما در سال‌های اخیر ورشکستگی شرکت‌های عظیم، و عدم آگاهی قبلی استفاده‌کنندگان از این موضوع، منجربه این مورد شد که محققان و تحلیل‌گران مالی تأکید و اهداف خویش را بر کیفیت به جای رقم سود ارائه شده و همچنین شناسایی راه‌های بررسی مدیریت سود معطوف دارند.
۱-۴ اهداف و فرضیه‌های تحقیق:
این تحقیق به طور کلی یک هدف را دنبال می‌کند و آن بررسی رابطه چرخه‌های تجاری و مدیریت سوداست. در همین راستا یک فرضیه اصلی مورد بررسی قرار می‌دهد که بین چرخه‌های تجاری و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد.
۲-۳ اهداف تحقیق و کاربردها:
یک عامل بنیادی در آزمون مدیریت سود، شناسایی راه‌های اعمال مدیریت سود است، بررسی ادبیات مبتنی‌بر مدیریت سود بیانگر وجود رویکردهای متفاوت با شناسه‌های مختلف در تعیین سود گزارش شده است. یکی از مهمترین این رویکردها مبتنی‌بر کاربرد اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی برای تعیین و کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری است. هیلی، دی‌آنجلو و جونز در انجام تحقیقاتی در زمینه مدیریت سود اقدام به ارائه مدل‌هایی کرده‌اند که در تحقیقات بعدی بارها آزموده شده‌اند. دچو و همکاران با ارائه مدلی که از آن پس به مدل تعدیل‌شده جونز نام گرفت این مدل را با مدل‌های جونز، هیلی و دی‌آنجلو و نیز مدل صنعت مورد مقایسه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که مدل تعدیـل‌شده جونز از قدرت بیشتری برای کشف مدیـریت سـود در واحـدهای تجـاری برخـوردار مـی‌باشد در تحقیقات بعدی که توسط جیانمینگ صورت گرفت کارآیی مدل‌های جونز و مدل تعدیل‌شده آن ازطریق به کارگیری سه معیار زیر در صورت‌های مالی، افزایش پیدا کرد: سرمایه در گردش غیرنقدی غیرعادی ابتدای دوره، نسبت سرمایه در گردش، نرخ استهلاک تاریخی.
در تحقیقی که ایشان ارائه نموده است در تعدادی از سناریوها از جمله اجتناب از زیان و عرضه سهام فصلی، نشان داده است که سیستم حسابداری تعهدی غیرمنتظره منطبق‌بر مدل پیشنهادی، با زمان کمتر، سرعت و قدرت بالاتر در بررسی و آزمون مدیریت سود، کارآیی داردکه قابل مقایسه با مدل‌های موجود می‌باشد. مدل تعهدی پیشنهادی ایشان نشانگر مزایای تحلیل‌های سری زمانی و مقطعی مدل جونز می‌باشد اما بر کمبودهای آن نیز غلبه می کند. بررسی فرآیند مدیریت سود نشان‌دهنده این است که بسیاری از پژوهشگران علم حسابداری بر آنند که علت دستکاری نتیجه عملیات عادی شرکت را بدانند و اغلب به دنبال این موضوع هستند که چگونه اساسا می‌توان نتایج حاصل از عملیات را تحت تأثیر قرار داد اغلب محققین به دنبال شناسایی راه‌هایی جهت کشف موارد مدیریت‌شده سود ارائه‌شده می‌باشند. بنابراین در تحقیق حاضر برای بررسی مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار بورس تهران از مدل ارائه‌شده توسط جیانمینگ استفاده می‌گردد.
نتایج این تحقیق را می‌توان مورد توجه سیاست‌گزاران بازار سرمایه قرار گیرد چون می‌توانند درصورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل بر کیفیت اطلاعات ارائه‌شده به تقویت آن بپردازند. همچنین این نتایج می‌تواند مورد توجه سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران باشد و مبنایی را برای ارزیابی کمیت و کیفیت محتوای اطلاعاتی سود گزارش‌شده توسط مدیریت ارائه نماید، به علاوه این نتایج می‌تواند مورد توجه محققین دانشگاهی قرار گیرد چون باعث افزایش شناخت روش‌های دستیابی به کشف مدیریت سود منجر می‌گردد. نتیجه حاصل از این تحقیق می‌تواند مورد استفاده سازمان‌های نظارت‌کننده بر شرکت‌ها (سازمان
بورس اوراق بهادار و مؤسسات حسابرسی و.) قرار گیرد چون که می‌توانند با توجه به نتایج به دست آمده کیفیت و مطلوبیت گزارشگری مالی شرکت‌ها را مورد بررسی قرار داده و اطلاعات بهتری را در اختیار ذینفعان بازار سرمایه قرار دهند. سرانجام این نتایج می‌تواند مورد استفاده مدیران شرکت‌ها قرار گیرد چون نشان می‌دهد که کیفیت سود ارائه‌شده توسط ایشان مورد توجه سرمایه‌گذاران و سایر نهادها می‌باشد. به همین دلیل می‌توانند با بهره گرفتن از این موارد کیفیت و اعتبار اطلاعات ارائه‌شده را افزایش دهند.
 
نحوه جمع‌آوری داده‌ها:
جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از اطلاعاتی که توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران منتشر شده، صورت گرفته است.
 
روش‌های آماری و آزمون فرضیه‌ها:
از آنجایی که هدف این تحقیق، مطالعه میزان همبستگی و برآورد ضرایب برای متغیرهای مورد بررسی و در نهایت کشف رابطه بین آن‌ها می‌باشد. برای آزمون فرضیات از مدل‌های رگرسیون چندمتغیره استفاده می‌گردد.
۲-۳-۱ الگوی کسب آرامش:
این الگو که مخرب‌ترین نوع مدیریت سود است به مدیریت هروئین شهرت یافته است و زمانی اعمال می‌گردد که به دلیل نارضایتی سهامداران از مدیریت به دلیل عدم دستیابی به اهداف آن‌ها احتمال برکناری وجود داشته باشد، در این حالت مدیریت سعی می‌کند که به طرق مختلف همانند فروش دارایی‌های مستهلک‌شده،کاهش ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول و. سود سال جاری را برده و عملکرد شرکت را خوب جلوه دهد. این شیوه از مدیریت سود تا حد دستیابی به یک آرامش نسبی اعمال می‌گردد، وجه قسمیه مدیریت هروئین بدین دلیل است که این شیوه از مدیریت سود، همانند استفاده از هروئین برای بار اول خوشایند است لیکن بعدها آثار زیانبار خود را نشان می‌دهد. زمانی که عملکرد شرکت قیمت بازار سهام را توجیه ننماید دروغ بودن سود ارائه شده توسط شرکت برملا خواهد گردید و این امر نه تنها ارزش سهم شرکت را کاهش می‌دهد، بلکه بر اعتبار شرکت لطمه می‌زند.
۲-۳-۲ الگوی حداکثر کردن سود:
این شیوه از مدیریت سود که تقریباً پایه الگوی اول می‌باشد در مورد طرح‌های پاداش مدیریت کاربرد دارد. در این الگو تلاش مدیریت بر آن است که جهت دستیابی به پاداش بیشتر، سود را افزایش دهد. البته بایستی توجه داشت که در طرح‌های پاداش دارای سطح حداقل و حداکثر سود مشمول پاداش در شرایطی که سود بالاتر از حداکثر مشمول پاداش باشد، مدیریت سود جهت کاهش سود تا سطح حداکثر اعمال می‌گردد. علاوه‌بر این شرکت‌هایی که در معرض تخلف از قراردادهای بدهی قرار دارند، ممکن است یک چنین الگویی را انتخاب کنند. این شیوه از مدیریت سود به دلیل اختیاری بودن آن و آگاهانه بودن سیاست‌های اعمال‌شده توسط مدیریت از خطر کمتری نسبت به الگوی اول برخوردار است.
۲-۳-۳ الگوی حداقل کردن سود:
این الگو در مورد مدیران محافظه‌کار شرکتهایی مصداق دارد که دارای یک رویه بلندمدت سوددهی یا این که از لحاظ سیاسی یکنواخت عمل نمایند. در این حالت که از طریق تسریع در مستهلک کردن دارایی‌های سرمایه‌ای، هزینه‌ای کردن مخارج تحقیق و توسعه، استفاده از روش تلاش‌های موفقیت‌آمیز در مورد صنایع نفت و گاز و سایر رویه‌های افزاینده هزینه یا کاهنده درآمد صورت می‌پذیرد، مدیریت سعی در کاهش سودهای غیرمنتظره دارد. این الگوی مدیریت سود در مورد دو نوع از شرکت‌ها کاربرد بیشتری دارد. گروه اول شامل شرکت‌هایی می‌شود که حالت انحصاری داشته و به منظور جلوگیری از رقابتی شدن فعالیتشان، سعی در جلوگیری از بالفعل شدن سرمایه‌گذاری‌های بالقوه دارند. علاوه‌بر این، در مورد شرکت‌هایی که عام‌المنفعه هستند، همانند شرکت‌های فعال در زمینه صنایع استراتژیک مثل نفت و گاز و یا شرکت‌های فعالیت‌کننده در صنایع حمل و نقل یا تولیدکننده برق، که افزایش بیش از حد سود می‌تواند باعث فشار مردم جهت کاهش قیمت‌ها گردیده و این امر خود منجربه دخالت دولت در امور این شرکت‌ها شود. پس مدیران این گونه شرکت‌ها نیز سعی در حداقل کردن سود گزارش‌شده دارند.
 ۲-۳-۴ الگوی هموارسازی سود:
این مدل شاید یکی از جالب‌ترین الگوهای مدیریت سود باشد، تحقیقات نشان می‌دهد مدیران برای این که سود گزارش‌شده آن‌ها، بین حداقل و حداکثر سود تعیین شده طبق برنامه‌های پاداش قرار گیرد، انگیزه زیادی دارند؛ در غیر این صورت سودآوری به صورت موقت یا دائم در برآورده کردن اهداف
برنامه‌های پاداش قادر نخواهد بود. علاوه بر این مدیران ریسک‌گریز ترجیح می‌دهند تغییرات جریان پاداش آن‌ها طی زمان کمتر باشد: در نتیجه ممکن است آن‌ها نخواهند به هموارسازی سود خالص بپردازند. از دیدگاه فرضیه مفاد قرارداد استقراض، واضح است تغییرات زیاد در جریان سود خالص گزارش‌شده؛ احتمال تخلف از قراردادهای بدهی را افزایش می‌دهد پس از این امر یکی از انگیزه‌های هموارسازی سود است و مدیران برای کاهش نوسانات سود خالص گزارش‌شده، نسبت‌های مرتبط با قراردادهای استقراض را هموارسازی و دستکاری می‌نمایند. بنگاه‌ها ممکن است به خاطر اهداف گزارشگری مالی نیز سود خالص را هموار سازند. به این صورت که اطلاعات محرمانه راجع‌به رشد سودآوری بلندمدت مورد انتظار شرکت را به بازار مخابره کرده و به این ترتیب باعث کاهش هزینه سرمایه شوند. البته این الگوهای متفاوت مدیریت سود می‌توانند در تعارض با یکدیگر باشند، الگوی انتخاب‌شده توسط یک شرکت در طی زمان، ممکن است به علت تغییر در قراردادها، تغییر در سطوح سودآوری، تغییر مدیرعامل و یا تغییر در دیدگاه‌های سیاسی و. متفاوت باشد. بنابراین در یک نقطه زمانی ممکن است یک بنگاه با نیازهای متناقض روبرو گردد مثلاً از یک طرف به الگوی کاهش سود خالص گزارش شده به دلایل سیاسی احتیاج داشته باشد اما از سوی دیگر بایستی سود خالص را به خاطر اهداف مفاد قراردادهای استقراض هموارسازی نماید. پس پیش‌بینی الگوی خاص انتخابی توسط یک شرکت خیلی سخت خواهد بود.
۲-۵ ساختار تحقیق:
ترتیب ارائه مطالب در فصول بعدی بدین شرح است:
فصل دوم مشتمل بر دو بخش می‌باشد، ابتدا ادبیات موضوع بررسی و در مورد مدیریت سود، مطالب مرتبط با موضوع تحقیق ارائه می‌‌گردد، سپس به تحقیقات خارجی و داخلی مرتبط با موضوع اشاره می‌گردد.
فصل سوم به چگونگی اجرای روش تحقیق می‌پردازد، متغیرهای وابسته و مستقل و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها بیان شده، قلمرو تحقیق، جامعه آماری و نحوه‌ی نمونه‌گیری تبیین می‌گردد. نحوه جمع‌آوری داده‌ها، تعریف مفاهیم، روش‌شناسی تحقیق، روش‌های آماری و آزمون فرضیه‌ها و اعتبار درونی و بیرونی تحقیق، در این فصل تشریح خواهد شد.
فصل چهارم یافته‌های تحقیق را بیان می‌دارد، آمار توصیفی در ابتدا ذکر شده است سپس با بیان فرضیه‌ها و مدل‌های رگرسیون و انجام آزمون‌های آماری تکمیلی، نتایج آزمون‌ها در جداولی خلاصه و ارائه می‌گردد.
فصل پنجم ابتدا خلاصه‌ای از تحقیق و یافته‌های پژوهش عنوان می‌گردد و این نتایج با تحقیقات دیگر پژوهشگران مقایسه شده است و تفسیر نتایج از دیدگاه محققان بیان گردیده است. سپس نتیجه‌گیری تحقیق ارائه‌شده و در پایان محدودیت‌ها و پیشنهادات محقق برای استفاده‌کنندگان و پژوهش‌های آینده در این زمینه ذکر می‌گردد.
۱-۵ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق:
قلمرو مکانی این تحقیق، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و قلمرو زمانی تحقیق، از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۸ یک دوره ۵ ساله می‌باشد.
 ۱-۶ روش تحقیق:
این تحقیق چون بر پایه داده‌های واقعی صورت می‌گیرد از نوع تحقیقات شبه تجربی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری می‌باشد و از این دیدگاه که نتایج به دست آمده می‌تواند برای استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی مورد استفاده واقع شود کاربردی است. همچنین در تحقیق از جمع‌آوری اطلاعات برای توصیف و تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها استفاده می‌شود.
 
۱-۷ جامعه آماری و داده‌های تحقیق:
داده‌های مورد نیاز تحقیق به روش کتابخانه‌ای و با بهره گرفتن از منابع و پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف با رعایت معیارهای ذکرشده جمع‌آوری گردیده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند که از ابتدای سال ۱۳۷۷ لغایت ۱۳۸۸در بورس فعال بوده‌اند. دوره زمانی تحقیق یک دوره پنج ساله بین سال‌های ۱۳۷۷ الی ۱۳۸۸ است.
جامعه آماری شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای ویژگی‌های ذیل باشند است:
۱- به منظور همگن شدن نمونه‌ی تحقیق، باید شرکت‌ها قبل از سال ۱۳۸۸ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند.
۲- شرکت‌های انتخاب‌شده در نمونه طی سال‌های مالی یاد شده تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.
۳- جزو بانک‌ها و مؤسسات مالی (شرکت‌های سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری مالی، شرکت‌های هلدینگ، بانک‌ها و لیزینگ‌ها) نباشند.
۴- سال مالی تمامی شرکت‌ها به پایان اسفند ماه ختم شود.
۵- داده‌های مورد نظر آن‌ها در دسترس باشد.
۶- کلیه شرکت‌ها در طول سال‌های مورد بررسی دچار وقفه نبوده و فعال بوده‌اند.
با توجه به موارد مطروحه فوق، جامعه آماری در این تحقیق عبارتست از کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با اعمال محدودیت‌های یاد شده شرکت می‌باشد.
۱-۸ قلمرو تحقیق:
قلمرو زمانی تحقیق، یک دوره زمانی پنج ساله بین سال‌های ۱۳۷۷ الی ۱۳۸۸ می‌باشد.
قلمرو مکانی تحقیق،کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن محدودیت‌های ذکر شده می‌باشد.
در زمینه قلمرو موضوعی این تحقیق به رابطه بین چرخه‌های تجاری و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.
۱-۹ متغیرهای تحقیق:
این تحقیق شامل متغیر مستقل چرخه تجاری EXP می‌باشد که شرح آن به تفضیل در ادامه اشاره خواهد شد.
در این تحقیق چرخه تجاری به عنوان متغیر مستقل شناخته می‌شود به طور کلی هر دوره تجاری شامل مراحل بهبود، رونق؛ تنزل و کسادی می‌باشد. در این تحقیق منـظور از متغیر چرخـه تجاری شـامل رکود و رونـق اقتـصادی می‌شود که یک متغیر مجازی یا مصنوعی است که در مدل تحقیق برای دوران رونق اقتصادی از عدد یک و برای دوران رکود اقتصادی از عدد صفر استفاده می‌شود. دوران‌های اقتصادی ایران براساس رونق و رکود اقتصادی به دوره‌های زیر تقسیم می‌شود. (مختارزاده، ۱۳۸۷)
– از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۰ دوران رکود نسبی؛
– از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۹ دوران رونق نسبی؛
– از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۰ دوران رکود بزرگ و بازسازی؛
– از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳دوران رونق نسبی؛
– از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱ دوران رکود نسبی؛
– از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ دوران رونق نسبی.
همچنین متغیر وابسته این تحقیق مدیریت سود و اقلام تعهدی می‌باشد.
۱-۱۰ تعاریف، اصطلاحات و واژه‌ها:
چرخه تجاری: منظور از چرخه‌های تجاری نوسان‌های در فعالیت‌های اقتصادی و معمولا تولید ملی است. هر دوره تجاری شامل مراحل رونق و رکود اقتصادی است. طبق تعریف برنز و میچل، «چرخه‌های تجاری نوعی از نوسانات هستند که در سطح کلان فعالیت اقتصادی کشورها . رخ می‌دهند. یک چرخه حاوی رونقی است که تقریبا همزمان در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی رخ می‌دهد و پس از آن رکود . تقریبا مشابهی در عموم فعالیت‌های اقتصادی دیده می‌شود. این ترتیب تغییرات مکرر ولی بی‌نظم است.(برنز و میشل)
مدیریت سود: به مداخله عمومی مدیریت در فرآیند تعیین سود می‌باشد که در این تحقیق از اقلام تعهدی که مدیریت بر آن‌ها کنترل دارد، استفاده شده است.( هیلی و والن)
فصل دوم: پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه:
این تحقیق به بررسی رفتار مدیریت سود با توجه به چرخه‌های تجاری در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. شرایط اقتصادی می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر شرکت‌ها داشته باشد و رفتار مدیریتی سود را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای نمونه در شرایط رکود اقتصادی انتظار می‌رود مدیریت سود بیشتری اعمال شود و در دوران رونق انتظار می‌رود عکس این موضوع رخ دهد. در نتیجه می‌توان گفت انتظار می‌رود شرایط اقتصادی تأثیر متفاوتی بر مدیریت سود داشته باشد. بنابراین آگاهی از تغییر رفتار مدیریت سود با توجه به چرخه‌های تجاری می‌تواند سرمایه‌گذاران و سایر تصمیم‌گیرندگان بازارهای مالی را در پیش‌بینی دقیق‌تر یاری رساند. از سوی دیگر تأثیر چرخه‌های تجاری بر مدیریت سود با توجه به ویژگی‌های خاص شرکت‌ها ممکن است متفاوت باشد. به عبارت دیگر ویژگی‌های خاص شرکت‌ها نظیر چرخه‌ای یا غیرچرخه‌ای بودن یک شرکت یا اندازه شرکت می‌تواند بر رابطه بین مدیریت سود و چرخه‌های تجاری تأثیر داشته باشد. برای نمونه در شرایط رکود اقتصادی مدیریت سود شرکت‌های غیرچرخه‌ای مانند صنایع غذایی و خدمات عمومی کمتر تحت تأثیر قرار می‌گیرد، در حالی که مدیریت سود در شرکت‌های چرخه‌ای مانند تولیدکنندگان کالاهای با دوام تأثیر زیادی می‌پذیرند. این تحقیق در پی آن است که آیا تغییر شرایط اقتصادی بر عملکرد شرکت‌های تجاری در مدیریت سود تأثیر می‌گذارد و آیا این تأثیر با توجه به ویژگی خاص شرکت‌ها متفاوت است؟ این پژوهش بینش دقیقی درباره رفتار مدیریت سود در بافت اقتصاد کلان ارائه می‌دهد و راهنـمای مفیدی برای تحـلیل‌گـران و سـایر استـفاده‌کنندگان از اطـلاعـات مالی را برای پیـش‌بینی متغیر مدیـریت سـود فـراهـم می‌آورد. این تحقیق این امکان را برای تصمیم‌گیرندگان فراهم می‌آورد که چگونه پیش‌بینی خود را در خصوص عملکرد شرکت‌ها در رابطه با مدیریت سود با توجه به شرایط اقتصادی بهبود بخشند.
با آغاز قرن نوزدهم و انقلاب صنعتی و به دنبال آن شکل‌گیری مؤسسات و شرکت‌های بزرگ، دانش حسابداری نیز دستخوش تحولات شگرف شد. تشکیل مؤسسات بزرگ دو پیامد اساسی با خود به همراه داشت. از یک سو، ضرورت تفکیک بین مالکیت و مدیریت و از سوی دیگر وجود روش‌های حسابداری یکسان و یکنواخت جهت گزارشگری بیش از پیش احساس می‌شد. به دنبال موارد مطروحه فوق نیاز نظارت، کنترل و ارزیابی اطلاعات ارائه‌شده توسط سازمان‌ها در سطح بالایی خود را نشان می‌دهد. اصلی‌ترین ابزار نظارت مستمر بر عملکرد، تهیه و ارائه مجموعه صورت‌های مالی واحد اقتصادی بود، که در این میان شاخص سود حسابداری به عنوان ابزاری سودمند برای ارزیابی عملکرد از محتوی اطلاعاتی زیادی برخوردار می‌باشد.
– Discretionary necruals

پایان نامه استفاده از مدل سود باقی مانده به منظور تبیین دقیق تر رابطه بین رشد سود و بازده سهام

متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                    صفحه
فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق
۱-۱-           مقدمه ۲
۱-۲-               بیان مسئله ۳
۱-۳-                                  ضرورت و اهمیت پژوهش ۴
۱-۴-                   اهداف پژوهش ۵
۱-۵-                        کاربردهای پژوهش ۶
۱-۶-                        سوال های پژوهش ۶
۱-۷-                          فرضیه های پژوهش ۷
۱-۸-                                             جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش ۸
۱-۹-                                                          تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش   ۸
۱-۱۰-                   ساختار پژوهش ۱۰
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱-. مقدمه ۱۳
۲-۲-                                             بخش نخست: مبانی نظری پژوهش ۱۴
۲-۲-۱- سود نقدی سهام ۱۴
۲-۲-۲- مفهوم سود و کاربردهای آن ۱۶
۲-۲-۳- سود حسابداری و نحوه ی محاسبه آن ۱۷
۲-۲-۴- سود اقتصادی و نحوه محاسبه آن ۱۸
۲-۲-۵- مقایسه ی سود اقتصادی و سود حسابداری ۲۰
۲-۲-۶- مفهوم سود تقسیمی ۲۲
۲-۲-۷- تئوری‌های تقسیم سود ۲۴
۲-۲-۷-۱-                  تئوری تقسیم سود باقیمانده ۲۵
۲-۲-۷-۲-        تئوری علامت‌دهی ۲۶
۲-۲-۷-۳-     تئوری نمایندگی ۲۸
۲-۲-۷-۴-              فرضیه هزینه نمایندگی ۲۹
۲-۲-۷-۵-                        فرضیه حداقل هزینه تقسیم سود ۳۰
۲-۲-۷-۶-             فرضیه پاداش مدیریت ۳۰
۲-۲-۷-۷-                      فرضیه‌های پیامدی و جانشینی ۳۱
۲-۲-۷-۸-. تئوری بلوغ ۳۲
۲-۲-۷-۹-   تئوری پذیرایی ۳۳
۲-۲-۸- عدم اطمینان جریان‌های نقدی و سیاست تقسیم سود ۳۳
۲-۲-۹- نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام و سیاست تقسیم سود   ۳۶
۲-۲-۱۰-                                               فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سیاست تقسیم سود   ۳۸
۲-۲-۱۱-                سودآوری و تقسیم سود ۴۱
۲-۲-۱۲-                            مدل های پیش بینی سود هر سهم ۴۲
۲-۲-۱۲-۱-                         روش پیش‏بینی هموارسازی نمائی ۴۲
۲-۲-۱۲-۲-                                پیش‏بینی با بهره گرفتن از روش تحلیل روند   ۴۳
۲-۲-۱۲-۳-                                      پیش‏بینی با بهره گرفتن از روش باکس – جنکینز   ۴۴
۲-۲-۱۲-۴-                                      پیش‏بینی سود سهام با رویکرد شبکه عصبی   ۴۴
۲-۲-۱۲-۵-                  رویکرد ترکیبی در پیش‏بینی ۴۵
۲-۲-۱۲-۶-                                                                                       ترکیب روش‏های پیش‏بینی فردی با بهره گرفتن از رویکرد شبکه‏های عصبی مصنوعی ۴۶
۲-۲-۱۲-۷-                                                                         ترکیب مدل‏های پیش‏بینی فردی با بهره گرفتن از روش رگرسیون چندمتغیره   ۴۶
   ۴۷
۲-۲-۱۲-۹-                                نتایج تحلیلی پژوهش و مقایسه کارایی نتایج مدل‏های ترکیبی با روش‏های فردی پیش‏بینی ۴۸
۲-۲-۱۳-                                     بازده سهام و عوامل موثر بر آن ۴۹
۲-۲-۱۴-          اهمیت بازده سهام ۵۱
۲-۲-۱۵-                                 الگوهای ارزش گذاری سهام ۵۱
۲-۲-۱۶-                        معیارهای حداکثر شدن ثروت ۵۴
۲-۲-۱۷-          سود و بازده سهام ۵۵
۲-۳-                          بخش دوم- پیشینه تحقیق ۵۸
۲-۳-۱-    پیشینه تحقیقات داخلی ۵۸
۲-۳-۲-    پیشینه تحقیقات خارجی ۶۴
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱-. مقدمه ۶۸
۳-۲-                       روش شناسی پژوهش ۶۸
۳-۳-                                                    فرضیه های پژوهش و مدل های مربوطه ۶۹
۳-۴-                                                    متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آن ها   ۷۰
۳-۵-               فرآیند پژوهش ۷۲
۳-۶-                                          روش و ابزار گرد آوری اطلاعات ۷۲
۳-۷-                                                جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری   ۷۳
۳-۸-               قلمرو تحقیق ۷۴
۳-۹-                       ماهیت و منابع داده ها ۷۴
۳-۱۰-                                                  روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات   ۷۵
فصل چهارم: تجزیه و  تحلیل داده ها
۴-۱-. مقدمه ۷۷
۴-۲-               آمار توصیفی ۷۸
۴-۳-               آمار استنباطی ۷۹
۴-۳-۱- آزمون بررسی نرمال بودن داده ها ۷۹
۴-۳-۲- فرضیه اول: بین بازده سهام و اجزای رشد سود ارتباط معناداری وجود دارد.   ۷۹
۴-۳-۳- آزمون فرضیه دوم: مدل تفکیک رشد سود مبتنی بر سود باقی مانده دارای قدرت توضیح دهندگی بیشتری از مدل پایه ای سود و بازده سهام است.   ۸۲
۴-۳-۴- آزمون فرضیه سوم: بین بازده آتی سهام و اجزای رشد سود ارتباط معناداری وجود دارد.   ۸۴
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱-. مقدمه ۹۰
۵-۲- خلاصه پژوهش ۹۰
۵-۳-           نتیجه گیری ۹۱
۵-۳-۱- نتیجه گیری از فرضیه اول ۹۱
۵-۳-۲- نتیجه گیری از فرضیه دوم ۹۳
۵-۳-۳- نتیجه گیری از فرضیه سوم ۹۵
۵-۴-                   جمع بندی تحلیلی ۹۷
۵-۵-                       محدودیت‌های پژوهش ۹۸
۵-۶-                                               پیشنهادات برای استفاده از نتایج پژوهش   ۹۸

۵-۷-                           توصیه برای تحقیقات آتی ۹۹
منابع و مآخذ ۱۰۰
پیوست ها  و ضمائم ۱۰۶
چکیده انگلیسی ۱۱۲
۱-۱-مقدمه
ارتباط بین بازده بازار سهام و سود حسابداری و این موضوع که چگونه و چه وقت بازار سرمایه به اطلاعات مربوط به سود، واکنش نشان می دهند، به منظور مطالعه کارایی بازار سرمایه و همچنین ارزیابی سودمندی اطلاعات موجود درصورتهای مالی اساسی، از اهمیت خاصی برخوردار است. سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان صورتهای مالی برای ارزیابی توان سود آوری، خالص جریانات ورودی وجه نقد و پیش بینی سودهای آتی از اطلاعات منعکس در سود حسابداری استفاده می کنند. سودمندی اطلاعات منعکس در سود حسابداری، زمانی تأیید می شود که سود حسابداری بتواند سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان را در پیش بینی جریانات نقدی، از نظر مبلغ، زمان دستیابی و میزان عدم اطمینان
کمک نماید .بازده اوراق بهادار، انگیزه اصلی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار است و ارزیابی و پیش بینی بازده بازار می تواند کمک مؤثری در اخذ تصمیمات منطقی سرمایه گذاران به حساب آید و نتیجه این امر نیز تخصیص بهینه منابع محدود جامعه است. تا کنون مدل های متعددی جهت سنجش کیفیت سود های گزارش شده از سوی شرکت مورد ارزیابی قرار گرفته اند که در این میان مدل سود باقیمانده و اجزای آن از حیطه این تحقیقات به دور مانده اند. از این رو در این پژوهش قصد داریم تا به بررسی میزان کارایی مدل رشد سود باقیمانده و اجزای آن در تبیین رابطه بین بازده سهام و رشد سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازیم.

در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می شود. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می گردد، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، سوالات و فرضیه‌های تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق و تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز ساختار تحقیق آورده شده است.
۱-۲-بیان مسئله
مفهوم اقتصادی سود همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است(کوین و وی، ۲۰۰۸) و تغییرات در سود و قیمت سهام عناصری تأثیرگذار در ارزیابی وضعیت شرکتها و مدیران و به تبع آن بر تصمیمات سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه می باشند(سوداکار و موهنرام، ۲۰۱۲). زیرا هدف از اندازه گیری سود عبارتست از تعیین این که وضعیت یک واحد تجاری در نتیجه عملیاتی که طی یک دوره معین انجام داده به چه میزان بهبود یافته است (بلکویی، ۱۳۸۱) و اندازه گیری سود به شکل ادواری برای واحدهای تجاری شاید هدف نخست فرآیند حسابداری به شمار آید(کیم و یاکسوان، ۲۰۱۰).
بازدهی سهام از موارد بسیار مهم در تصمیم گیری سهامداران می باشد (ایزدی نیا، ۱۳۸۶). بنابراین سود و بازدهی سهام از جمله اطلاعات با اهمیت در تصمیمات اقتصادی بشمار می روند. مطالعات و پژوهش­های انجام شده درباره­ سود و بازده یکی از پرحجم­ترین و بیشترین تلاش­های پژوهشی را تشکیل می­دهد. سود به عنوان راهنمای پرداخت سود تقسیمی، ابزار سنجش اثربخشی مدیریت، و وسیله پیش ­بینی و ارزیابی تصمیم گیری­ها، همواره مورد استفاده­ سرمایه ­گذاران، مدیران و تحلیل­گران مالی بوده است(ریچاردسون، ۲۰۰۳). بر همین اساس، محققان بسیاری سعی کردند عوامل موثر بر سودآوری و بازدهی شرکت­ ها را شناسایی کنند. به همین دلیل مشکل اصلی در امر محاسبه و پیش بینی روند ارزش سهام، بستگی به پیش بینی مجموعه سودهای قابل پرداخت آتی دارد. بنابراین مسئله تجزیه و تحلیل سود در سرمایه گذاری از اولویت خاصی برخوردار است(فاما و فرنچ، ۲۰۰۴).
در بازار سرمایه ی ایران نیز  که در سال های اخیر از رونق خاصی برخوردار شده است، آزمون روش حسابداری مازاد خالص یعنی فاصله گرفتن از حسابداری تعهدی با تفکر جدید در طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان که میتواند راهگشای سهامداران و سرمایه گذاران، تدوین کنندگان استانداردها و سایر استفاده کنندگان قرار گیرد، مورد توجه قرار نگرفته است. از طرف دیگر، مدل ارزیابی سود باقیمانده اولسون (۱۹۹۵) که به میزان فزایندها به عنوان یک رویه ی عملی در متون تجزیه و تحلیل مالی و تکنیک ارزیابی،  طرفدار پیدا کرده بود، در سال ۲۰۰۵، به چالش کشیده شده است(پنمن، ۲۰۰۵).
نظر به اهمیت فراوان سود باقی مانده در ادبیات تحقیقات حسابداری، در این تحقیق قصد داریم تا از آن به عنوان مبنای تبیین ارتباط بین سود و بازده استفاده کنیم. در این تبیین رشد سود را به رشد در سود باقی مانده، رشد در سرمایه و سایر اجزا تفکیک می کنیم. با تفکیک رشد سود با بهره گرفتن از مفهوم سود باقیمانده، سوالات زیر ایجاد می شود:

 1. آیا با بهره گرفتن از این تفکیک توانمندی بهتری جهت توضیح تغییرات بازده بدست می آوریم؟
 2. آیا رشد در سود باقی مانده و سایر اجزای رشد سود ارتباط متفاوتی با بازده دارند؟
 3. آیا بازار به طور کامل کاربردهای رشد در سود باقی مانده و سایر اجزای رشد را درک می کند، یا این اجزا، بازده های آتی سهام را پیش بینی می نمایند؟

۱-۳-ضرورت و اهمیت پژوهش
از زمان آدام اسمیت دیدگاه غالب در خصوص سازمان‏ها این بوده است که آن‏ها نیروی خود را از سرمایه گذاران، کارکنان و تأمین کنندگان به دست می آورند تا کالا و خدماتی را برای مشتریان خود تولید کنند. در این دیدگاه عملکرد سازمانی عبارت است از بازده مالی که به سهامداران می رسد (فیرر[۷] و همکاران، ۲۰۰۳: ۳۶۰-۳۴۸). هریک از ما در طول زندگی خود تصمیماتی را برای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف از جمله ملک، طلا، سهام و مانند اینها اتخاذ می کنیم. در یک تصمیم علمی انتخاب هر یک، بستگی مستقیم به میزان ریسک و بازده آن فرصت در مقایسه با دیگر فرصت های سرمایه گذاری دارد. به عبارت دیگر هدف اصلی شناسایی آن فرصت سرمایه گذاری است که بیشترین بازده را با ریسک یکسان و یا کمترین ریسک را در شرایط بازده مساوی در مقایسه با دیگر فرصت ها به ما می دهد. بنابراین اهمیت پیش بینی بازده سهام، محققان را بر آن داشته تا به دنبال متغیرها و شاخص هایی که ارتباط معنادار با بازده سهام دارند و همچنین متغیرهایی که بر این رابطه تأثیرگذارند؛ باشند. آن ها همواره به دنبال این بوده اند که متغیرهایی را که بر بازده تأثیرگذارند، یافته و بر اساس آن تصمیم‏گیری کنند. نتایج به دست آمده از تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می دهد که اطلاعات مالی و غیرمالی هر دو بر بازده سهام مؤثر هستند (مهرانی و همکاران، ۱۳۸۳: ۷۸-۷۷). لذا یکی از معیارهایی که برای سنجش عملکرد سازمان ها که در این تحقیق به آن پرداخته شده است، بازدهی سهام است زیرا معمولاً مهم ترین معیار ارزیابی عملکرد موسسات، در حال حاضر نرخ بازده سهام است. این معیار به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی برای سرمایه گذران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد. وقتی این معیار کاهش یابد زنگ خطری برای شرکت است و عملکرد شرکت را مناسب نشان نمی دهد. این معیار دارای محتوی اطلاعاتی زیادی می باشد، زیرا ارزیابی عملکرد برمبنای ارزش بازار، اطلاعات سرمایه گذاران را به خوبی منعکس می کند.
از طرف دیگر سودآوری شرکتها همواره مورد توجه افراد ذینفع در شرکتها بوده و قابلیت سودآوری شرکتها درآینده و توان پیش بینی آن می تواند کمک بسیار مفیدی به تصمیم گیری آنها در خرید و فروش سهام و دادن اعتبار به شرکتها و نیز هشداری به مدیران برای بهبود عملکرد خود و می باشد. در حوزه مدیریت مالی استفاده با از تکنیک ها، روش ها و مدل های علمی ، عموماً درجهت کمک به اخذ تصمیمات معقول در حیطه امور مالی شرکتها و سایر سازمانها به شدت رواج پیدا کرده است، از یک سو پیشرفت سریع فناوری رشد اقتصادی را سریع تر نموده و از سوی دیگر رقابت روز افزون شرکتها دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است، بدین ترتیب تصمیم گیری های مالی نسبت به گذشته راهبردی تر شده است و بدنبال آن پژوهش های حسابداری و مالی متعددی معطوف به ایجاد کردن مدلی برای پیش بینی وضعیت مالی و اقتصادی شرکتها گردیده است. از این رو، مطالعه و بررسی استفاده از مدل سود باقی مانده به منظور تبیین دقیق تر رابطه بین رشد سود  و بازده سهام در کشور ما می تواند گامی اساسی در راستای ایجاد بستر مناسب برای تحقیقات آینده باشد. بنابراین موضوع حاضر از اهمیت زیادی برخودار است و نتایج این تحقیق می تواند راه‌گشای حل بسیاری از سوالات موجود در این زمینه باشد.
۱-۴-اهداف پژوهش

 • هدف اصلی ۱ : تعیین رابطه بین بازده سهام و اجزای رشد سود.

هدف فرعی ۱-۱: تعیین رابطه بین بازده سهام و رشد سود باقی مانده.
هدف فرعی ۱-۲: تعیین رابطه بین بازده سهام و رشد در سود سرمایه ای رشد در سرمایه.
هدف فرعی ۱-۳: تعیین رابطه بین بازده سهام و رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات.
هدف فرعی ۱-۴: تعیین رابطه بین بازده سهام و رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه.
 

 • هدف اصلی ۲ : تعیین قدرت توضیح دهندگی مدل تفکیک رشد سود مبتنی بر سود باقی مانده نسبت به مدل پایه ای سود و بازده سهام.
 • هدف اصلی ۳: تعیین رابطه بین بازده آتی سهام و اجزای رشد سود.

هدف فرعی ۳-۱: تعیین رابطه بین بازده آتی سهام و رشد در سود باقی مانده.
هدف فرعی ۳-۲: تعیین رابطه بین بازده آتی سهام و رشد در سود سرمایه ای رشد در سرمایه.
هدف فرعی ۳-۳: تعیین رابطه بین بازده آتی سهام و رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات.
هدف فرعی ۳-۴: تعیین رابطه بین بازده آتی سهام و رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه.
۱-۵-کاربردهای پژوهش
بطور کلی این پژوهش در بخش کاربردی نیز اهداف زیر را دنبال می­نماید:
بدیهی است که به دنبال انجام هر تحقیقی تلاش بر این است نتایج بدست آمده مورد استفاده علاقمندان قرار بگیرد تا در اتخاذ تصمیمات موثر کارا و موثر باشد .لذا این تحقیق نیز مستثنی از این امر نخواهد بود. از طرف دیگر نتایج تحقیقات برای خود مدیران شرکتها نیز قابل توجه خواهد بود تا نتایج مثبت بیشتری را رقم بزنند؛ لذا نتایج تحقیقات حاضر می تواند برای گروه های زیر قابل استفاده باشد:

 1. سرمایه گذاران بخش خصوصی، مردم و دولت
 2. سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 3. مدیران شرکتها
 4. موسسالت مالی و اعتبارای و سرمایه گذاری
 5. متخصصین و تحلیلگران مالی
 6. محققان و دانشجویان .

۱-۶-سوال های پژوهش
سوالات پژوهش به صورت زیر تدوین شده‌اند:

 • سوال اصلی ۱ : آیا بین بازده سهام و اجزای رشد سود ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی ۱-۱: آیا بین بازده سهام و رشد در سود باقی مانده ارتباط معناداری وجود دارد؟
سوال فرعی ۱-۲: آیا بین بازده سهام و رشد در سود سرمایه ای رشد در سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد؟
سوال فرعی ۱-۳: آیا بین بازده سهام و رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات ارتباط معناداری وجود دارد؟
سوال فرعی ۱-۴: آیا بین بازده سهام و رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد؟

 • سوال اصلی ۲ : آیا مدل تفکیک رشد سود مبتنی بر سود باقی مانده دارای قدرت توضیح دهندگی بیشتری از مدل پایه ای سود و بازده سهام است؟
 • سوال اصلی ۳: آیا بین بازده آتی سهام و اجزای رشد سود ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی ۳-۱: آیا بین بازده آتی سهام و رشد در سود باقی مانده ارتباط معناداری وجود دارد؟
سوال فرعی ۳-۲: آیا بین بازده آتی سهام و رشد در سود سرمایه ای رشد در سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد؟
سوال فرعی ۳-۳: آیا بین بازده آتی سهام و رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات ارتباط معناداری وجود دارد؟
سوال فرعی ۳-۴: آیا بین بازده آتی سهام و رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد؟
۱-۷-فرضیه های پژوهش
با توجه به سوالات مطرح شده فرضیات به صورت زیر تدوین شده اند:

 • فرضیه اصلی۱ : بین بازده سهام و اجزای رشد سود ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی ۱-۱: بین بازده سهام و رشد در سود باقی مانده ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی ۱-۲: بین بازده سهام و رشد در سود سرمایه ای رشد در سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی ۱-۳: بین بازده سهام و رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی ۱-۴: بین بازده سهام و رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد.
 

 • فرضیه اصلی ۲ : مدل تفکیک رشد سود مبتنی بر سود باقی مانده دارای قدرت توضیح دهندگی بیشتری از مدل پایه ای سود و بازده سهام است.

 

 • فرضیه اصلی ۳ : بین بازده آتی سهام و اجزای رشد سود ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی ۳-۱: بین بازده آتی سهام و رشد در سود باقی مانده ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی ۳-۲: بین بازده آتی سهام و رشد در سود سرمایه ای رشد در سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی ۳-۳: بین بازده آتی سهام و رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی ۳-۴: بین بازده آتی سهام و رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد.
 
 
۱-۸-جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش
بر اساس تعریف سود باقی مانده، رشد سود می تواند رشد سود ناشی از رشد در سود باقی مانده، رشد سود ناشی از رشد در سرمایه بکار گرفته شده، رشد سود ناشی از تغییر در هزینه بهره خالص از مالیات و رشد سود ناشی از تغییر هزینه سرمایه باشد. با توجه به اینکه اجزای مختلف رشد سود، احتمالاً کاربردها و محتوای اطلاعاتی متفاوتی به منظور ارزش گذاری و تبیین بازده دارند و نیز با توجه به اهمیت زیادی که تحقیقات پیشین برای سود باقی مانده و برتری آن به نسبت به سود حسابداری قائل شده اند، لذا هدف اصلی این پژوهش استفاده از مدل سود باقی مانده به منظور تبیین دقیق تر رابطه بین رشد سود و بازده سهام باشد. در این پژوهش رشد سود با بهره گرفتن از مدل سود باقی مانده به چهار جزء شامل رشد سود ناشی از رشد در سود باقی مانده، سود سرمایه ای رشد در سرمایه، رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات و  رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه بکار گرفته شده است.
با توجه به پیشینه این موضوع تاکنون به طور مستقیم استفاده از مدل سود باقی مانده به منظور تبیین دقیق تر رابطه بین رشد سود و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین با توجه به بررسی های به عمل آمده و با توجه به محدودیت های موجود در رابطه با شناسایی و اندازه‌گیری کیفیت سود باقی مانده شرکت‌ها، این اولین پژوهش در ایران می‌باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.
۱-۹-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
متغیرهای این پژوهش به دو گروه طبقه بندی می شود:

 • متغیرهای وابسته

بازده سهام شرکت i در سال t.
بازده آتی سهام شرکت i در سال t.
 

 • متغیرهای مستقل:

سود باقی مانده شرکت i در سال t.
سود ناشی از رشد سرمایه شرکت i در سال t.
سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات شرکت i در سال t.

پایان نامه  تأثیر تغییرات قیمت سهام بر افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد مشاور :

دکتر احمد خدامی پور

بهمن ماه ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مسأله اطلاعات نامتقارن و گزینش نامناسب مربوط به آن، در جهت مخالف عملیات درست بازار اوراق بهادار عمل می کنند، زیرا افراد درون سازمانی می توانند در مسیر اطلاعات اثرگذار اخلال ایجاد کنند، این خبرها را منتشر نکنند، یا انتشار آن ها را به تأخیر اندازند و در این میان منافع شخصی خود را تأمین نمایند. استراتژی افشای اختیاری شرکت نقش مهمی در کاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه گذاران خارجی و نقد شوندگی سهام ایفا می­ کند. افشای اختیاری بیشتر بر مبنای انگیزه های مدیریت است تا الزامات قانونی، که به وسیله آن می توان نوسانات قیمت سهام و نیز   هزینه های سرمایه را کنترل کرد.

هدف اصلی تحقیق، بررسی تأثیر تغییرات در قیمت سهام بر افشائیات اختیاری مدیران می باشد.   به خصوص بررسی این که آیا کاهش قیمت سهام، مدیران را به افشای اطلاعات حفظ شده قبلی      (پیش بینی های مدیریت)، تحریک می کند (افشای اخبار بدی که انتشار آن ها باعث کاهش قیمت سهام می شد اما اکنون در یک قیمت سهام پاین تر، به اخبار خوب تبدیل شده اند). روش انجام تحقیق شبه تجربی بوده و جامعه آماری تحقیق شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۰ می­باشد. برای آزمون فرضیه ­های پژوهش از رگرسیون لاجیت، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که هنگام کاهش قیمت سهام، احتمال افشای اخبار (خوب یا بد) بیشتر بوده ولی ارتباطی بین افزایش قیمت سهام و احتمال افشای اخبار (خوب یا بد)، وجود ندارد. به طور کلی تر، می توان گفت که مدیران اخبار بد را حفظ می کنند اما کاهش قیمت سهام ناشی از یک رویداد عمومی (اعلامیه سود و زیان)، می تواند مدیر را به افشای آن اخبار، تحریک کند.

دانلود مقاله و پایان نامه

 واژه های کلیدی: افشای اختیاری، پیش بینی های مدیریت، تغییر قیمت سهام، اعلامیه سود و زیان، حفظ اخبار بد.

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

 

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- بیان مسئله و تشریح موضوع تحقیق ۲

۱-۳- اهمیت موضوع ۵

۱-۴- اهداف تحقیق ۶

۱-۵- فرضیه های تحقیق ۷

۱-۶- روش تحقیق ۷

۱-۶-۱- جامعه آماری ۸

۱-۶-۲- نمونه آماری ۸

۱-۶-۳- قلمرو تحقیق ۹

۱-۶-۴- روش گردآوری داده ها ۹

۱-۶-۵- متغیرهای تحقیق ۹

۱-۷- مدل تحقیق و روش آزمون فرضیات ۱۱

۱-۷-۱- مدل آزمون فرضیات اول تا چهارم ۱۱

۱-۷-۲- مدل آزمون فرضیه پنجم: ۱۱

۱-۷-۳- مدل آزمون فرضیه ششم: ۱۲

۱-۸- تعریف واژگان کلیدی ۱۳

۱-۹- خلاصه فصل ۱۴

 

عنوان                                                                                                                       صفحه

۱-۱۰- چارچوب فصول بعد ۱۴

۲-۱- مقدمه ۱۶

۲-۲- افشا ۱۶

۲-۳- انواع افشا ۱۷

۲-۳-۱- افشای اجباری ۱۸

۲-۳-۲- افشای اختیاری ۲۰

۲-۴- محدودیت‌های افشای اطلاعات ۳۰

۲-۵- افشای اختیاری اخبار خوب ۳۱

۲-۵-۱- بدون دریافت اطلاعات جدید پس از رویداد عمومی ۳۱

۲-۵-۲- بر اساس اطلاعات دریافتی جدید پس از رویداد عمومی ۳۴

۲-۶- اطلاعیه سود و زیان ۳۷

۲-۶-۱- محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه ۳۷

۲-۶-۲- دلایل پیش بینی واکنش قیمت بازار ۳۷

۲-۶-۳- کشف قیمت بازار ۳۹

۲-۷- محتوای اطلاعاتی قیمت ۴۰

۲-۸- پیشینه پژوهش ۴۰

۲-۸-۱- تحقیقات داخلی ۴۰

۲-۸-۲- تحقیقات خارجی ۴۳

۲-۹- خلاصه ۴۴

 

عنوان                                                                                                                     صفحه

۳-۱- مقدمه ۴۷

۳-۲- روش تحقیق ۴۷

۳-۳- جامعه آماری ۴۷

۳-۴- نمونه آماری ۴۸

۳-۵- فرضیات تحقیق ۵۰

۳-۶- معرفی متغیرهای تحقیق ۵۰

۳-۶-۱- متغیرهای وابسته و شیوه محاسبه آنها ۵۱

۳-۶-۲- متغیر های مستقل و شیوه محاسبه آنها ۵۲

۳-۶-۳- متغیر کنترلی ۵۳

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۳

۳-۷-۱- مدل مربوط به شناسایی اثر تغییر قیمت بر پیش بینی خوب و بد ۵۴

۳-۷-۲- مدل مربوط به بررسی فرضیه پنجم ۵۵

۳-۷-۳- مدل مربوط به شناسایی رابطه تغییر قیمت با خطای پیش بینی ۵۵

۳-۸- روش گردآوری اطلاعات ۵۶

۳-۹- خلاصه فصل ۵۷

۴-۱- مقدمه ۵۹

۴-۲- آمار توصیفی ۵۹

۴-۳- آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل یافته ها ۶۲

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 4-3-1- آزمون فرضیه های اول و دوم ۶۲

۴-۳-۲- آزمون فرضیه های سوم و چهارم ۶۴

۶۵

۴-۳-۴- آزمون فرضیه ششم ۶۶

۴-۴- خلاصه فصل ۶۸

۶۹

۵-۱- مقدمه ۷۰

۵-۲- خلاصه و نتیجه گیری ۷۰

۵-۳- محدودیتهای تحقیق ۷۲

۵-۴- پیشنهادهای کاربردی تحقیق ۷۲

۵-۵- پیشنهادها برای تحقیقات آتی ۷۳

۵-۶- منابع و مآخذ ۷۵

۱-۱- مقدمه

در مدل های تئوریک افشا، فرض می شود که مدیران قیمت سهام شرکت خود را حداکثر کرده و هرگاه که احساس کنند با عدم افشا، قیمت سهام بالاتر می رود، از افشای اخبار خودداری می کنند (دای، ۱۹۸۵; ورکچیا، ۱۹۸۳). مدیران برای حفظ حد بالای قیمت سهام، احتمالاً مایل به افشای اخبار خوب بوده و از افشای اخبار بد خودداری می نمایند. خودداری از افشای اخبار بد توسط مدیران، می تواند به این دلیل باشد که اخبار منفی در آینده تأثیر کمتری بر قیمت سهام بگذارد، یا این که به طور شخصی از حباب قیمت نفع ببرند، زیرا، هرچه قیمت سهام بالاتر باشد، از دیدگاه سهامداران و دیگر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، مدیریت وظیفه اش را بهتر انجام داده است.

 خوب یا بد بودن اخبار با توجه به واکنش بازار نسبت به افشای آن ها تعیین می شود یعنی اگر با انتشار اخبار، قیمت بازار افزایش (کاهش) یابد، اخبار خوب (بد) به حساب می آیند. رویکرد تحقیق، استفاده از یک رویدادِ ایجاد کننده شوک در قیمت سهام، برای ایجاد انگیزه به افشای اخبار، می باشد. تحقیق با استراتژی افشای ناقص ( انتشار اخبار خوب و حفظ اخبار بد) شروع و این سوال مطرح       می شود: مدیری که از این استراتژی، نسبت به استراتژی افشای کامل، پیروی می کند، در مواجهه با یک تغییر در قیمت سهام، چه عکس العملی نشان خواهد داد؟ بسط نتایج این است که مدیران اخبار بد را حفظ و تصمیم به افشای آن را هنگام تغییر در قیمت سهام، مورد بازبینی قرار می دهند.

۱-۲- بیان مسئله و تشریح موضوع تحقیق

در یک سیستم اقتصاد سرمایه داری، بازارهای اوراق بهادار نخستین محملی هستند که بدان وسیله سرمایه تأمین می شود و برای نیازهای مختلف سرمایه گذاری پر رقابت، تخصیص می یابد. در نتیجه از دیدگاه اجتماعی کمال مطلوب این است که این بازارها به درستی کار کنند، بدین معنی که قیمت اوراق بهادار مؤید ارزش واقعی دارایی ها باشد.

اما مسأله اطلاعات نامتقارن (حالتی که مدیران و نیروهای محرم درون سازمان، نسبت به        سرمایه گذاران خارج از سازمان، دارای مزیت اطلاعاتی هستند) و گزینش نامناسب مربوط به آن، در جهت مخالف عملیات درست بازار اوراق بهادار عمل می کند، زیرا افراد درون سازمانی می توانند در مسیر اطلاعات اثرگذار اخلال ایجاد کنند، این خبرها را منتشر نکنند، یا انتشار آن ها را به تأخیر اندازند و در این میان منافع شخصی خود را تأمین نمایند.

یادآوری این نکته هم اهمیت دارد که سرمایه گذاران به این واقعیت توجه خواهند کرد که بازار زمینی هموار برای بازی نیست، در نتیجه، یا از بازار خارج می شوند و یا مبلغی راکه حاضرند بابت اوراق بهادار بپردازند، کاهش خواهند داد. اگر تعداد زیادی سرمایه گذار از بازار خارج شوند، بازار به اصطلاح تکیده خواهد شد و یا این که ژرفای خود را کاهش خواهد داد. مسأله مطرح در مورد بازارهای تکیده این است که سرمایه گذاران احتمالاً نتوانند اوراق بهاداری را که خواستار آن هستند به قیمت بازار بخرند یا بفروشند.

بدیهی است، سیستم های اقتصادی پیشرفته سرمایه داری دارای سازوکارهای گوناگون هستند تا بتوانند فعالیت های درست بازارهای اوراق بهادار را تقویت نمایند. یکی از راهکارها این است که در بازار جریمه قائل شوند یعنی قوانینی وضع و اعمال شود که شرکت ها مجبور شوند در مورد رویدادهای مهم، اخبار خوب و بد را سریع افشا نمایند.

راه دیگر این است که، فعالیت های طبیعی یک بازار می تواند برای افشای اطلاعات محرمانه، حتی در صورت نبود قوانینی برای تنبیه خلاف کاران، انگیزه هایی در نظر بگیرد. این انگیزه ها به تفصیل در فصل دوم شرح داده خواهد شد.

در این تحقیق فرض می شود که مدیران خوب یا بد بودن اخبار را از طریق ارزیابی ضمنی خود از قیمت واقعی سهام (بر اساس اخبار محرمانه) و مقایسه آن با قیمت بازار تعیین می کنند. یعنی اگر قیمت مد نظر مدیر کمتر (بیشتر) از قیمت بازار باشد، اخبار موجود از نظر مدیر، بد (خوب) تلقی شده و به منظور حداکثرسازی قیمت سهام، این اخبار حفظ (افشا) می شوند. اگر قیمت بازار سهام تغییر کند، ممکن است به تبع آن، برداشت مدیر از خوب یا بد بودن اخبار تغییر کرده و در واکنش به این تغییر قیمت، تصمیمات افشا یا عدم افشای خود را تعدیل نماید. این موضوع، استراتژی آستانه افشا نامیده می شود که در آن ارزش آستانه، قیمت بازار سهام است. این استراتژی، در فصل دوم به تفصیل توضیح داده خواهد شد. 

در این پژوهش، برای بررسی تأثیر قیمت سهام بر تصمیمات افشای مدیران، ابتدا باید یک شوک (تغییر) در قیمت سهام ایجاد شود تا مدیر به افشای اختیاری تحریک شود. برای ایجاد شوک در قیمت بازار سهام، یک رویداد عمومی مانند انتشار اطلاعیه سود و زیان لازم است، که محققینی مانند بال و براون (۱۹۶۸(، کرنل و لندزمن (۱۹۸۹(، دانلی (۲۰۰۲)، اثر آن بر قیمت سهام را تأیید نموده اند. این مطالعه، بر اطلاعیه سود و زیان تمرکز دارد اما هر رویداد دیگری غیر از اطلاعیه سود و زیان نیز که موجب ایجاد شوک در قیمت سهام شود، می تواند به کار رود. همچنین لازم به ذکر است که در جمع آوری داده ها و تجزیه وتحلیل ها، اطلاعیه پیش بینی سود هر سهم (EPS) به عنوان مصداقی از افشای اختیاری در نظر گرفته شده است. اما باید توجه داشت که در ایران طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مصوب سال ۱۳۸۶، یکی از موارد الزام شده، انتشار اطلاعیه پیش بینی سود هر سهم می باشد (جدول۲-۱). اما، مدیران در زمان بندی انتشار پیش بینی دارای اختیار هستند. لذا، برای تحقق مصداق افشای اختیاری بودن پیش بینی سود هر سهم، معیار فاصله زمانی حداکثر ۷ روز، بین تاریخ اطلاعیه سود و زیان (زمان تغییر قیمت) و پیش بینی سود هر سهم (واکنش مدیر به تغییر قیمت)، لحاظ می شود. با این حال، برخی از پژوهش­ها حاکی از آن است که حتی با وجود اجباری بودن افشا در برخی از کشورهای در حال توسعه، شرکت­ها اطلاعات را به صورت کامل افشا نمی­کنند، از آن جمله می­توان به تحقیق اخترالدین (۲۰۰۵) در بنگلادش اشاره کرد.

با توجه به مطالب بالا می توان سوال اول تحقیق را به صورت زیر تعریف کرد:

۱- آیا تغییرات قیمت سهام بعد از رویداد اطلاعیه سود و زیان، مدیران را به افشای اطلاعات مرتبط با ارزش شرکت، تحریک می کند؟

همچنین، امکان دارد هنگامی که قیمت سهام در اثر انتشار اطلاعیۀ سود و زیان، کاهش می یابد، اخبار بدِ افشا نشده، با توجه به افت قیمت، به اخبار خوب تبدیل شده باشند، یعنی همان اخباری که قبلاً  باعث کاهش قیمت سهام می شدند، انتشار آن ها بعد از کاهش قیمت،  موجب افزایش قیمت سهام نه تا سطح قبلی، می شود. با این تفاسیر، می توان سوال دوم را به صورت زیر تعریف کرد:

۲- آیا اطلاعات افشا شده بعد از رویداد اطلاعیه سود و زیان ، همان اخبار بدی است که قبلاً از افشای آنها خودداری می شد؟

ممکن است اخبار خوبِ ارائه شده توسط مدیران بعد از اطلاعیه سود و زیان، برای جبران    کاهش های قیمت سهام، خوش بینانه باشند، که می توان سوال سوم را به صورت زیر تعریف کرد:

۳- آیا خطای پیش بینی موجود در اخبار خوب (پیش بینی های خوش بینانه) با اندازه تغییر قیمت ناشی از رویداد اطلاعیه سود و ریان، مرتبط است ؟

 1-3- اهمیت موضوع

مهم ترین سود فعالان بازار سرمایه، سود ناشی از افزایش قیمت سهام است که معمولاً بسیار بیشتر از سود نقدی است. به همین دلیل در انتخاب سهام مناسب معمولاً پرداخت سود نقدی چندان مهم نیست. نکته ی مهم آن است که وقتی سهام شرکتی در بازار بورس معامله می شود، عوامل بسیار زیادی سبب تغییرات قیمت آن می شوند. عامل اصلی، عرضه و تقاضای بازار است که به دلایل زیادی از جمله عملکرد شرکت، مسایل سیاسی و اقتصادی و جو عمومی بازار تغییر می کند. به همین دلیل گرچه شرکت ها با عملکرد مناسب خود سبب افزایش قیمت سهام خود می شوند و در بلند مدت همواره شرکت های با عملکرد خوب، از سهام بهتری برخوردارند، ولی در نهایت بازار و نیروهای آن سبب افزایش و کاهش قیمت سهم شده و ممکن است قیمت سهام شرکتی با وجود عملکرد بسیار مناسب، به دلیل جو بد بازار، افت کند.

از این رو وجود اطلاعات شفاف یکی از ارکان اساسی پاسخگویی و تصمیم گیری های اقتصادی آگاهانه محسوب می شود. افشای اطلاعات توسط شرکت ها یکی از منابع مهم و ارزشمند اطلاعاتی برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان می باشد. هر قدر تسهیم اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان تصمیم گیری آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می شود و امکان رشد فساد کاهش می یابد. اطلاعات هرچه شفاف تر و قابل دسترس تر باشد، می تواند موجب اتخاذ تصمیمات صحیح تری در زمینۀ تخصیص بهینه منابع شود، که در نهایت منجر به رسیدن به کارایی تخصیصی می شود که هدف نهایی بازار سرمایه است. از این رو افشای اطلاعات توسط شرکت ها نقش حیاتی را در عملکرد بازار سرمایه ایفا می کند.

همچنین، قیمت سهام شرکت، منعکس کنندۀ برآورد بازار از ارقام عایدی مورد انتظار شرکت در طول زمان است و هرچه قیمت سهام بالاتر باشد، از دیدگاه سهامداران و دیگر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، مدیریت وظیفه اش را بهتر انجام داده است. بنابراین قیمت بازار شاخصی است که به وسیله آن مدریت هم مورد ارزیابی قرار می گیرد.

همان طور که ذکر شد، افشای اطلاعات یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش شفافیت می باشد. حال با توجه به این که ایران کشوری در حال توسعه می باشد، هر چند که با وضع قوانین و مقررات شرکت ها به افشای اجباری اطلاعات ملزم شده اند، اما امکان دارد که برخی از مدیران، تمایل به افشای کافی و مناسب نداشته باشند. از این رو شناسایی عوامل تأثیرگذار بر افشای اختیاری ضروری به نظر می رسد. چرا که از طریق تحلیل عوامل شناسایی شده می توان در قوانین و مقررات موجود تجدیدنظر یا قوانین جدید وضع نمود، تا افشای اطلاعات کافی و مناسب، به حد مطلوب رسد.

همچنین طبق تئوری علامت دهی شرکت های با کیفیت بالا بایستی مزایای خود را به بازار آشکار کنند. ازیک سو، علامت دهی سرمایه گذاران و سایر ذینفعان را در ارزیابی مجدد ارزش شرکت یاری می رساند تا تصمیم گیری به نفع شرکت انجام شود. از سوی دیگر، حمایت ذینفعان شرکت باعث   می شود تا شرکت سرمایه گذاران بیشتری را جذب کند و بنابراین هزینه های ناشی از افزایش سرمایه کاهش خواهد یافت. که یکی از مؤثرترین ابزارهای علامت دهی، افشای اختیاری است که با شناخت عوامل موثر بر آن می توان نوسانات قیمت سهام و نیز هزینه های سرمایه را کنترل کرد.

 

۱۴- اهداف تحقیق

۱-  تعیین تأثیر میزان کاهش در قیمت سهام بر افشای اخبار خوب؛

۲- تعیین تأثیر میزان افزایش در قیمت سهام بر افشای اخبار خوب؛

۳-  تعیین تأثیر میزان کاهش در قیمت سهام بر افشای اخبار بد؛

۴- تعیین تأثیر میزان افزایش در قیمت سهام بر افشای اخبار بد؛

۵- تعیین بد یا خوب بودنِ اخبار حفظ شده قبلی؛

۶- تعیین خوش بینانه بودن یا نبودن اخبار خوبی که برای جبران کاهش قیمت افشا می شوند.

۱-۵- فرضیه های تحقیق

چهار فرضیه اول، با توجه به کاهش یا افزایش در قیمت سهام پیرامون اطلاعیه سود و زیان و همچنین خوب یا بد بودن اخبار، مربوط به سوال اول تحقیق و فرضیه های پنجم و ششم بترتیب مربوط به سوالات دوم و سوم، بشرح زیر می باشند:

فرضیه اول:

بین کاهش در قیمت سهام و تمایل به افشای اختیاری اخبار خوب رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه دوم:

بین افزایش در قیمت سهام و تمایل به افشای اختیاری اخبار خوب رابطه معنی داری وجود ندارد.

فرضیه سوم:

بین کاهش در قیمت سهام و تمایل به افشای اختیاری اخبار بد رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه چهارم:

بین افزایش در قیمت سهام و تمایل به افشای اختیاری اخبار بد رابطه معنی داری وجود ندارد.

فرضیه پنجم:

اخبار خوب افشا شده بعد از کاهش قیمت ناشی از رویداد انتشار اطلاعیه سود و زیان ، همان اخبار بدی است که قبلاً از افشای آنها خودداری می شد.

فرضیه ششم:

بین خطای پیش بینی موجود در پیش بینی های اخبار خوب(پیش بینی های خوش بینانه) و اندازه تغییر قیمت ناشی از رویداد انتشار اطلاعیه سود و ریان، رابطه معنی داری وجود ندارد.

۱-۶- روش تحقیق

پژوهش حاضر بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و برمبنای روش از نوع همبستگی است. روش مورد نظر برای انجام این تحقیق توصیفی و از نوع پس رویدادی (با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته)، در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری و مبتنی بر اطلاعات واقعی است. پژوهشگر به دنبال کشف و بررسی روابط بین عوامل و شرایط خاص یا نوع رویدادی که قبلاً وجود داشته یا رخ داده، از طریق مطالعه نتایج حاصل از آنها است. به عبارت دیگر پژوهشگر در پی بررسی امکان وجود روابط علت ومعلولی ازطریق مشاهده نتایج موجود و زمینه قبلی آنها به امید یافتن علت وقوع پدیده می باشد.

۱-۶-۱- جامعه آماری

جامعه­ آماری عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقه­ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا، ۱۳۸۲، ص ۱۱۹). جامعه­ آماری این تحقیق کلیه­ شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشند که از سال ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۹۰ در بورس فعال بوده ­اند.

۱-۶-۲- نمونه آماری

نمونه آماری عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی­های اصلی جامعه باشند (حافظ نیا، ۱۳۸۷). در این تحقیق از روش نمونه گیری حذفی، اولاً برای تعیین شرکت های ارائه دهنده پیش بینی سود هر سهم (شرکت های با پیش بینی خوب یا بد) استفاده شده است، بدین صورت که برای انتخاب نمونه آماری مناسب در ابتدا شرکت های موجود در جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته و شرکت هایی که دارای ویژگی های زیر نبودند از نمونه کنار گذاشته شدند. ویژگی­های مورد نظر عبارتند از:

 • فاصله بین تاریخ اطلاعیه سود و زیان و پیش بینی سود هر سهم حداکثر ۷ روز باشد.
 • قیمت ها، در روزهای ۱- ، ۰ و ۱ پیرامون اطلاعیه سود و زیان و در روزهای ۰ و ۱ پیرامون اطلاعیه پیش بینی سود هر سهم، موجود باشند.

ثانیاً برای تعیین شرکت های بدون ارائه پیش بینی، همان شرکت های تعیین شده در نمونه گیری اول (شرکت های ارائه دهنده پیش بینی)که دارای ویژگی های زیر بودند به نمونه اضافه شدند. ویژگی­های مورد نظر عبارتند از:

 • حداکثر تا ۳۰ روز پس از اطلاعیه سود و زیان، پیش بینی ای ارائه نداده باشند.

قیمت ها، در روزهای ۱- ، ۰ و ۱ پیرامون اطلاعیه سود وزیان موجود باشند.

– Dye

پایان نامه تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان

 
 
عنوان:
تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان
 
 
 
 
بهمن ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                       صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ ) مقدمه. ۳
۱-۲ ) بیان مساله. ۴
۱–۳ ) مدل تحقیق ۶
۱-۴) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۷
۱ – ۵) اهداف تحقیق ۷
۱ – ۶) فرضیه های تحقیق ۸
۱-۷) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها ۸
۱-۸ ) قلمرو تحقیق ۱۰
۱-۸-۱) قلمرو موضوعی تحقیق. ۱۰
۱-۸-۲) قلمرو مکانی تحقیق. ۱۰
۱-۸-۳) قلمرو زمانی تحقیق. ۱۰
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول: هوش تجاری
۲-۱-۱) تعریف هوش تجاری ۱۳
۲-۱-۲) عناصر مؤثر بر هوش تجاری ۱۴
۲-۱-۳)  اجزای هوش تجاری ۱۵
۲-۱-۴)  اهمیت هوش تجاری ۱۶
۲-۱-۵) اهداف اصلی هوشمندی کسب وکار. ۱۸
۲-۱-۶) کاربرد هوش تجاری در صنعت بانکداری ۱۸
۲-۱-۷) اثر بخشی هوش تجاری ۲۰
۲-۱-۸) ارزیابی هوش تجاری ۲۰
۲-۱–۹) پشتیبانی تصمیم و هوش تجاری ۲۲
بخش دوم: عملکرد بازرگانی
۲-۲-۱) مقدمه. ۲۶
۲-۲-۲) تعریف عملکرد. ۲۶
۲-۲-۳) ارزیابی و سنجش عملکرد. ۲۸
۲-۲-۴) سنجش عملکردسازمانی ۳۰
۲-۲-۵) مدل های سنجش و اندازه گیری عملکرد. ۳۰
۲-۲-۶) عملکرد بازار. ۳۶
۲-۲-۷) روش های مختلف سنجش عملکرد بازار. ۳۸
۲-۲-۸) الگوی کارت امتیازی متوازن (BSC) 43
۲-۲-۹) توسعه مفهوم کارت امتیازی متوازن توسط کاپلان ونورتن ۴۴
۲-۲-۱۰) اهداف ارزیابی عملکرد سازمانی ۴۶
۲-۲-۱۱) عملکرد شرکت ها از  دیدگاه های مختلف. ۴۶
۲-۲-۱۱-۱) عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری ۴۷
۲-۲-۱۱-۲) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل. ۴۸
۲-۲-۱۱-۳) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی ۴۸
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳-۱) مقدمه. ۵۸
۳-۲) فرآیند اجرای تحقیق ۵۸
۳-۳) روش تحقیق ۵۸
۳-۴) جامعه و نمونه آماری ۵۹
۳-۵) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها ۵۹
۳-۵-۱) روایی پرسشنامه. ۶۰
۳-۵-۲) پایایی پرسشنامه. ۶۱
۳-۶) روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱) مقدمه. ۶۴
۴-۲) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. ۶۴
۴-۳) توصیف متغیر های تحقیق ۶۴
۴-۴) بررسی پیش نیاز های انجام آزمون تحلیل رگرسیون. ۷۱
۴-۵) آزمون فرضیات تحقیق ۷۳
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه. ۷۸
۵-۲) نتایج آمار توصیفی ۷۸
۵-۳) نتایج آمار استنباطی ۸۴
۵-۴) پیشنهادات براساس یافته های تحقیق ۸۵
۵-۵) محدودیت های تحقیق: ۸۷
منابع و مأخذ. ۸۹
               
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                       صفحه
جدول ۲-۱) تفاوت های دیدگاه سنتی و مدرن در خصوص سنجش عملکرد. ۲۹
جدول۲-۲) نتایج سازمان از منظر مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا ۳۵
جدول ۲ -۳) متغیر های اندازه گیری عملکرد بازاریابی ۴۲
جدول(۲-۴) توسعه مفهوم کارت امتیازی متوازن توسط کاپلان ونورتن ۴۵
جدول ۲- ۵): اهداف ارزیابی عملکرد سازمان. ۴۶
جدول ۲– ۶) خلاصه ای تحقیقات ۵۳
جدول۲-۷) خلاصه پژوهش های انجام شده در رابطه با عملکرد بانکها و معرفی شاخص های عملیاتی ۵۵
جدول ۳-۱) سوالات پرسشنامه به تفکیک ابعاد. ۶۰
جدول ۳-۲) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه. ۶۲
جدول۴-۱) توصیف متغیر عملکرد بازرگانی ۶۴
جدول۴-۲) توصیف متغیریکپارچگی داده ها ۶۵
جدول۴-۳) توصیف متغیر قابلیت تحلیل. ۶۶
جدول۴-۴) توصیف متغیر کیفیت محتوای اطلاعات ۶۷
جدول۴-۵) توصیف متغیر کیفیت دسترسی به اطلاعات ۶۸
جدول۴-۶) توصیف متغیر به کارگیری اطلاعات  در فرآیند کسب و کار. ۶۹
جدول۴-۷) توصیف متغیر فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی ۷۰
جدول۴-۸) آزمون کولموگروف- اسمیرنف. ۷۱
جدول۴-۹) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیرهای مستقل تحقیق. ۷۲

جدول۴-۱۰) ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیر وابسته ومتغیرهای مستقل. ۷۲
جدول۴-۱۱) آماره دوربین – واتسون. ۷۲
جدول ۴-۱۲) آزمون رگرسیون بین ابعاد هوش تجاری و عملکرد بازرگانی ۷۳
جدول۴-۱۳) ضریب همبستگی بین ارتقاء دادها و عملکرد بازرگانی ۷۴
جدول۴-۱۴) ضریب همبستگی بین قابلیت های تحلیل و عملکرد بازرگانی ۷۴
جدول۴-۱۵) ضریب همبستگی بین کیفیت محتوای اطلاعات و عملکرد بازرگانی ۷۵
جدول۴-۱۶) ضریب همبستگی بین کیفیت دسترسی به اطلاعات و عملکرد بازرگانی ۷۵
جدول۴-۱۷) ضریب همبستگی بین استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار و عملکرد بازرگانی ۷۶
جدول۴-۱۸) ضریب همبستگی بین فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی و عملکرد بازرگانی ۷۶
جدول ۵-۱) توصیف سوالات متغیر یکپارچگی دادها ۷۸
جدول ۵-۲) توصیف سوالات متغیر قابلیت تحلیل. ۷۹
جدول ۵-۳) توصیف سوالات متغیر کیفیت محتوای اطلاعات ۷۹
جدول ۵-۴) توصیف سوالات متغیر دسترسی به اطلاعات ۸۰
جدول ۵-۵) توصیف سوالات متغیر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار. ۸۰
جدول ۵-۶) توصیف سوالات متغیر فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی ۸۱
جدول ۵-۷) توصیف سوالات متغیر عملکرد بازاری ۸۲
جدول ۵-۸) توصیف سوالات متغیر عملکرد مالی ۸۳
                                   
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                       صفحه
نمودار۴-۱) هیستوگرام  متغیر عملکرد بازرگانی ۶۴
نمودار۴-۲) هیستوگرام  متغیر یکپارچگی داده ها ۶۵
نمودار۴-۳) هیستوگرام  متغیر قابلیت های تحلیلی ۶۶
نمودار۴-۴) هیستوگرام  متغیر کیفیت محتوای اطلاعات ۶۷
نمودار۴-۵) هیستوگرام  متغیر کیفیت دسترسی به اطلاعات ۶۸
نمودار۴-۶) هیستوگرام  متغیر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار. ۶۹
نمودار۴-۷) هیستوگرام  متغیر فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی ۷۰
نمودار ۵-۱) نمودار عملکرد مالی ۸۳
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                       صفحه
شکل (۱-۱) : مدل مفهومی تحقیق. ۶
شکل (۲-۱) هرم فرآیند ایجاد ارزش افزوده در هوش تجاری ۱۵
۳۱
شکل ۲-۳) شمای کلی مدل مالکوم بالدریج. ۳۳
شکل۲-۴) نمودار مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا ۳۴
شکل ۲-۵) جریان های عملکرد شرکت ۳۷
شکل۲-۶) ماهیت معیارها ۳۸
شکل ۲-۷) کارت امتیازی متوازن چهارچوبی برای سیستم مدیریت استراتژیک. ۴۳

 چکیده

نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی جامعه در ارتباط با جذب و هدایت وجوه سپرده گذاران، ارائه خدمات به مردم و مشارکت در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش های مؤثری برعهده دارد و عدم توانایی این نظام، مشکلات عدیده ای را در راه توسعه کشور ایجاد خواهد کرد.
 به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی بانک ها در اکثر فعالیتهای اقتصادی، بررسی عملکرد بانکهای موجود و شناسایی عوامل موثر بر آنها اهمیت ویژه ای یافته است.تحقیق حاضر در راستای این هدف به بررسی رابطه بین هوش تجاری و ابعاد آن با عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری پرداخته است.جامعه آماری تحقیق حاضر , بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان است که با توجه به یکپارچگی فرآیندهای سیستم های تجاری در تمامی شعب هر بانک و موسسه مالی، شعب سرپرستی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان  که تعدادشان ۳۴ عدد می باشد، مورد آزمون قرار گرفته اند.در تحقیق حاضر برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش تجاری و عملکرد بازرگانی بهره گرفته و جمع آوری داده ها به شیوه میدانی انجام گرفت.برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوی و پایایی پرسشنامه از روش محاسبه آلفای کرونباخ استفاده گردید.برای آزمون فرضیه های تحقیق نیز روش همبستگی پیرسون به کار گرفته شد که در نهایت نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت بین هوش تجاری با ابعاد  یکپارچگی داده ها، قابلیت های تحلیلی، کیفیت محتوای اطلاعاتی، کیفیت دسترسی به اطلاعات، به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار و فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی با عملکرد  بازرگانی در بین بانکها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان است.

 
کلمات کلیدی: هوش تجاری، ارتقاء داده ها، قابلیت های تحلیلی، کیفیت محتوای اطلاعاتی، کیفیت دسترسی به اطلاعات، به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار، فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی، عملکرد بازرگانی.
 
 

 
 

 

 

 
 
 
فصل اول :
 
 
 
 
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 

 


 

 

۱۱ ) مقدمه

امروزه پیشرفت اقتصادی و بازرگانی کشور در گرو پیشرفت صنعت بانکداری پا به پای سایرصنایع کشور و همچنین صنایع بانکداری سایر کشورهای پیشرفته است.در حال حاضر درصد بالایی از مالکیت این صنعت در اختیار دولت بوده ولی با ظهور برخی بانکهای خصوصی رقابت در این صنعت نیز آغاز شده اما با این وجود , فاصله بسیار زیادی با سطح بانکداری جهانی دارد.درحقیقت نظام بانکی در هر کشوری یکی از مهمترین ارکان شکل گیری ساختارهای اقتصادی است که تعیین کننده مسیر توسعه یافتگی یا عقب ماندگی کشورها تلقی می گردد (آل اسحاق؛۱۳۸۸ :۵ ).از سوی دیگر در عصر رقابتی کنونی مقوله جهانی شدن، مرزهای اقتصادی میان جوامع را کم رنگ نموده و صنایع کشورها را تحت تأثیر قرار داده است.در این شرایط، فشار ذی نفعان (سهامداران، مشتریان، کارکنان و جامعه) و انتظارات آن ها از سازمان ها روز به روزافزایش می یابد و سازمان ها را مجبور به استفاده از سیستم های مدیریتی جدید که برمبنای منفعت ذی – نفعان بنا شده اند، می نماید (ضرغام بروجنی، ابراهیمی ومیرفخرالدینی؛۱۳۹۲: ۲۵).به همین دلیل بررسی عملکرد بانک ها می تواند دارای اهمیت بسیار زیادی باشد.در حقیقت عملکرد نشان می دهد که یک سازمان چگونه به رسالت و اهداف مربوط به خود می رسد.عملکرد دلالت بر شروع از یک وضعیت معین و رسیدن به یک هدف دقیق داردکه این ممکن است شامل چندین نقطه هدف از قبیل سهم بازار، حجم فروش، انگیزش کارکنان، رضایت مشتری، سطح کیفیت و غیره باشد ( Boisvert, Hugues; 2006 ,p2 ).از سوی دیگر از جمله مفاهیم جدید در عرصه کسب و کار، هوش تجاری  است.هوش تجاری به سازمان‌ها کمک می کند تا وضعیت تجارتی گذشته و موجود را هم به صورت کلی و هم به صورت جزیی با دید بهتری مشاهده کنند تا بتوانند تجارت خودشان را به نحو مناسبی تحلیل نمایند.هوش تجاری امکان و توانایی بهبود کیفیت خدمات را فراهم کرده و می‌تواند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری را تسهیل نماید.در این راستا تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان است.با توجه به موارد فوق در فصل اول تحقیق , بعد از بیان مساله به ضرورت واهمیت تحقیق پرداخته خواهد شد.سپس به سوالات واهداف تحقیق به همراه چهارچوب نظری تحقیق اشاره شده ودر نهایت با تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرها و بیان قلمروتحقیق فصل به پایان خواهد رسید.
 

۱-۲ ) بیان مساله   

بانک ها نقش حیاتی در تخصیص منابع اقتصادی در کشور ها داشته و از طریق ایجاد کانال بین سپرده گذاران منابع در بانک و سرمایه گذاران در بخش صنعت و تجارت باعث ایجاد رونق اقتصادی کشور می‎گردند (Ongore & Berhanu Kusa؛۲۰۱۳:۲۳۷).اما صنعت (بانکداری) مانند سایر صنایع با عوامل فشارهای محیطی مواجه است.خورشید به نقل از همر و چامبی (۱۹۹۳ ) این فشار ها را تحت عنوان سه سی (۳c): تغییر، مشتریان ورقابت نام برده است (خورشید ؛۱۳۸۹: ۱۶۴).این فشار ها باعث می شود که بانک ها همواره به دنبال بهبود عملکرد در ابعاد مالی و غیر مالی باشند.تلاش برای عملکرد بهتر، موضوعی است که انتظار بزرگ همه افراد ذی نفع سازمان اعم از مشتریان، کارکنان و سهامداران است.در محیط های چالشی و متلاطم، سازمان ها در طی زمان پی می برند که مزیت رقابتی دیروز تضمینی برای بقای فردا محسوب نمی شود.این امر فشار شدیدی را به سازمان ها تحمیل می کند تا بیاموزند که چگونه می توانند به بهترین وجه عملکرد و مزیت خود را بهبود بخشیده و پیشرو رقبا باشند (ملاحسینی، فرقانی و مرادخانی؛ ۱۳۸۹:۲۳).در حقیقت ارزیابی عملکرد سازمان ها و بنگاه های اقتصادی دارای فعالیت مشابه و بررسی نتایج حاصل از عملکرد آن ها در یک دوره معین، فرآیندی مهم و راهبردی محسوب شده که ضمن تعیین جایگاه رقابتی سازمان، نقش قابل توجهی درامر بهبود مستمر و افزایش کیفیت واثربخشی تصمیمات مدیریت سازمان هادارد (اسلامی و بهرامی و رجبی و میهنی؛۱۳۹۰: ۲).
از سوی دیگر، با توجه به موضوع تحقیق حاضر ودر در ارتباط با عملکرد بانک ها باید گفت که نشریه بین المللی بنکر از جمله مراکز معتبر است  که هر ساله  با اخذ آمار از بانک های جهان اقدام به رتبه بندی هزار بانک برتر دنیا می کند.شاخص هایی که ملاک این طبقه بندی  قرار می گیرد  میزان سود، نرخ بازگشت سرمایه، نرخ بازگشت دارایی  و.می باشند (اسلامی و دیگران  ؛۱۳۹۰:۳).در این میان از بین هفده بانک ایرانی که در پایگاه داده این موسسه قرار گرفته، سیزده بانک در بین این رده بندی قرار گرفته اند لیکن بهترین بانک ایرانی با وجود بهبود عملکرد  در سال ۲۰۱۴ از مقام هفتصد و هفتادو هفت صعود نکرده است.این نشان می دهد که  بانک های ایرانی با استاندارد های جهانی فاصله زیادی داشته  و توجه به عوامل اثر بر عمکلرد آنها دارای اهمیت فراوانی است.در تحقیق حاضر باتوجه به جامعه آماری دو مولفه برای آن در نظر گرفته می شود (چیرانی، علیزاده و بجارسری؛۱۳۹۱).
 الف) عملکرد مالی : شاخص های مالی، موفقیت در دستیابی به اهداف اقتصادی را برای شرکت ها مشخص می کند.
ب ) عملکرد بازار : عملکرد بازار به معنای توانایی شرکت در جهت ارضا کردن و حفظ مشتریان از طریق اراﺋﻪ محصولات و یا خدمات با کیفیت.
 مجموع این شرایط ایجاب می کند که بانک ها به دنبال به کار گیری  استراتژی هایی برای بهبود عملکرد خود باشند.این واضح است که تمام تلاش های یک سازمان در تمامی حوزه ها بایستی در عملکرد آن مشخص باشد.اغلب سازمان ها با بهره گرفتن از ابزارها و مکانیزم های گوناگون سعی در بهبود عملکرد خود دارند.به این منظور سنجش وضعیت عملکرد از مقوله های مهم و مورد توجه سازمان ها است (مشبکی و بستام و ده یادگاری ؛۱۳۹۳:۹۳).بررسی دیدگاه های مختلف در مورد عملکرد نشان می دهد که متغیرهای بسیاری می توانند در آن موثر باشند (Mamoun etal ,2011, 43).یکی از این متغیر ها که منجر به بهبود عملکرد می شود  هوش تجاری است (رهنمای رودپشتی، نیکومرام و محمودی؛۱۳۹۲:۱۱۱). هوش تجاری به سازمان ها کمک می کند که خود را به تفکرهای نوین کسب و کار مجهز سازند تا به طور مستمر عملکرد خود را مدیریت کرده و بهبود بخشند (رحیمی، نوروزی و سریع القلم؛۱۳۹۱: ۶۵).در واقع یکی از نیازمندی های کنونی و آینده مدیریت سازمان، پشتیبانی از فرآیند های تصمیم گیری است که سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان می بایست علاوه بر اهداف واقعی خود یعنی مکانیزاسیون، یکپارچگی و بهبود فرآیند, آن را پوشش دهند.تعدادی از سازمان ها به این اعتقاد رسیده اند که چنانچه ابزارهای سازمان به سیستم های هوش تجاری مجهز شوند، ارزش بالاتری را برای سازمان ایجاد می نمایند  (غضنفری، تقوی وروحانی فرد ؛۱۳۸۷:۲۲).هوش تجاری با کمک در تصمیم گیری به مدیران، می‎تواند بانک را قادر به حل مسایل در کلیه حوزه های کاری مانند مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت عملکرد، مدیریت ریسک، مدیریت دارایی و مدیریت شکایت نماید که این موارد درنهایت منجربه بهبود عملکرد بانک خواهد شد (; ۲۰۱۱:۲۲۳   Đurković& Ubiparipović).هدف هوش تجاری کمک به کنترل منابع و جریان اطلاعات کسب و کار است که در درون و پیرامون سازمان وجود دارد.در واقع ارتباط اصلی هوش تجاری با سیستم های سازمانی در این نکته نهفته است که هدف ثانویه این سیستم ها ایجاد فضای پشتیبانی تصمیم گیری برای مدیریت بوده و هوش تجاری می تواند در بطن این سیستم ها  قرار گرفته و با تبدیل داده به دانش این هدف را محقق  می سازد (غضنفری، تقوی وروحانی فرد ؛۱۳۸۷:۲۲).با توجه به موارد مذکور سوال تحقیق به شرح زیر است:
 
 
آیا هوش تجاری بر بهبود عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تاثیر دارد؟
در ارتباط با موضوع تحقیق حاضر باید گفت که استفاده از هوش تجاری در خدمات مالی می تواند منجر به ایجاد ارزش گردد.بررسی های گارتنر، در سطح بانک ها نشان داده است که بیش از ۹۵درصد پاسخ دهندگان سیستم بانکی موافقند که هوش تجاری یک پیش برنده استراتژیک ابتکاری با مدیریت برتر است و بیش از نود درصد موافقند که آنها ارزش مورد انتظارشان را از سرمایه گذاری در هوش تجاری دریافت کرده اند (محقر حسینی، علی منش وآصف؛۱۳۸۸، ۱۰۵).از نظر گارتنر سیستم های هوش تجاری  بانک‎ها را قادر می سازد تا به نحو بسیار خوبی عملکرد مالی و تجاری را تحت تاثیر قرار دهند (رهنمای رودپشتی، نیکومرام ومحمودی ؛ ۱۳۹۲: ۱۱۱).در تحقیق حاضر ابعاد هوش تجاری عبارتند از: یکپارچگی داده ها، قابلیت های تحلیلی، کیفیت محتوای اطلاعاتی، کیفیت دسترسی به اطلاعات، به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار، فرهنگ  تصمیم گیری تحلیلی [۱۰].که بر گرفته از تحقیق، پوپوویچ، هاک نی، کوئلو و جاکیچ(۲۰۱۲) می باشد.با توجه به موارد مذکور مدل تحقیق حاضر به صورت زیر است:
 

۱ – ۳ ) مدل تحقیق

 

هوش تجاری :
یکپارچگی داده ها
قابلیت های تحلیلی
کیفیت محتوای اطلاعاتی
کیفیت دسترسی به اطلاعات
به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار
فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی
عملکرد
بازرگانی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شکل (۱-۱) : مدل مفهومی تحقیق
ابعاد (پوپوویچ، هاک نی، کوئلو و جاکیچ، ۲۰۱۲)  و الگوی کلی (رهنمای رودپشتی وهمکاران، ۱۳۹۲)

۱-۴) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروزه یکی از ابزارهای سنجش موفقیت در تحقق اهداف سازمان، موضوع عملکرد سازمانی است (علی پور درویشی و سردار دونیقی و لطفی دهخوارقانی ;۱۳۹۰).مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان ها، یک از قوی ترین ابزار های است که می توان به کمک آن اطلاعات مورد نیاز را از وضیعت سازمان به دست آورد (احسانی فرد؛۱۳۹۲:۷).در ادبیات اقتصادی جهان امروز، نقش و اهمیت نظام مالی و بازار پول و سرمایه و به تبع آن بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به عنوان بازوهای اجرایی این نظام و ابزار رشد و توسعه اقتصادی کشورها کاملاً ملموس است، به  طوری که توسعه پایدار اقتصادی  بدون رشد و توسعه این بازارهای مالی امکان پذیر نمی باشد.نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی جامعه در ارتباط با جذب و هدایت وجوه سپرده گذاران، ارائه خدمات به مردم و مشارکت در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش های مؤثری برعهده دارند و عدم توانایی این نظام مشکلات عدیده ای را در راه توسعه کشور ایجاد  خواهد کرد و هم چنین بانک ها در میان صنایع مختلف، از اهمیت خاصی برخوردار می باشند زیرا آنها می توانند از طریق وام، تسهیلات و شرکت در پروژهای مختلف اقتصادی، شرایط را برای سرمایه گذاری آماده نموده و از این طریق در رشد و توسعه اقتصادی کشور مؤثر باشند.به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی بانک ها در اکثر فعالیتهای اقتصادی، بررسی عملکرد (بهره وری و کارایی) هر یک از بانکهای موجود در کشور ایران اهمیت ویژه ای یافته است (گلبازخانی پور و  فاضل یزدی؛۱۳۹۲:۸۵). از سوی دیگر در حالی که شواهد قابل توجهی، اهمیت هوش تجاری را برای سازمان ها نشان می دهد، ویکسون و واستون بیان داشته اند که منافع هوش تجاری به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته اند و در نتیجه نیاز به نیاز به توجه بیشتری دارند( (Popovič etal ;2012: 729.
 

۱۵) اهداف تحقیق

اهداف تحقیق به شرح زیراست:

 • سنجش میزان یکپارچگی داده ها، سنجش میزان قابلیت های تحلیل، سنجش میزان کیفیت محتوای اطلاعاتی، سنجش میزان کیفیت دسترسی به اطلاعات، سنجش میزان استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار، سنجش میزان فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی.
 • سنجش میزان عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری.
 • سنجش رابطه هوش تجاری وابعاد آن با عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری.



 
Business intelligence ( BI )
Hamer & Champy
Banker

پایان نامه تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان
بهمن ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                       صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ ) مقدمه. ۳
۱-۲ ) بیان مساله. ۴
۱–۳ ) مدل تحقیق ۶
۱-۴) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۷
۱ – ۵) اهداف تحقیق ۷
۱ – ۶) فرضیه های تحقیق ۸
۱-۷) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها ۸
۱-۸ ) قلمرو تحقیق ۱۰
۱-۸-۱) قلمرو موضوعی تحقیق. ۱۰
۱-۸-۲) قلمرو مکانی تحقیق. ۱۰
۱-۸-۳) قلمرو زمانی تحقیق. ۱۰
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول: هوش تجاری
۲-۱-۱) تعریف هوش تجاری ۱۳
۲-۱-۲) عناصر مؤثر بر هوش تجاری ۱۴
۲-۱-۳)  اجزای هوش تجاری ۱۵
۲-۱-۴)  اهمیت هوش تجاری ۱۶
۲-۱-۵) اهداف اصلی هوشمندی کسب وکار. ۱۸
۲-۱-۶) کاربرد هوش تجاری در صنعت بانکداری ۱۸
۲-۱-۷) اثر بخشی هوش تجاری ۲۰
۲-۱-۸) ارزیابی هوش تجاری ۲۰
۲-۱–۹) پشتیبانی تصمیم و هوش تجاری ۲۲
بخش دوم: عملکرد بازرگانی
۲-۲-۱) مقدمه. ۲۶
۲-۲-۲) تعریف عملکرد. ۲۶
۲-۲-۳) ارزیابی و سنجش عملکرد. ۲۸
۲-۲-۴) سنجش عملکردسازمانی ۳۰
۲-۲-۵) مدل های سنجش و اندازه گیری عملکرد. ۳۰
۲-۲-۶) عملکرد بازار. ۳۶
۲-۲-۷) روش های مختلف سنجش عملکرد بازار. ۳۸
۲-۲-۸) الگوی کارت امتیازی متوازن (BSC) 43
۲-۲-۹) توسعه مفهوم کارت امتیازی متوازن توسط کاپلان ونورتن ۴۴
۲-۲-۱۰) اهداف ارزیابی عملکرد سازمانی ۴۶
۲-۲-۱۱) عملکرد شرکت ها از  دیدگاه های مختلف. ۴۶
۲-۲-۱۱-۱) عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری ۴۷
۲-۲-۱۱-۲) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل. ۴۸
۲-۲-۱۱-۳) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی ۴۸
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳-۱) مقدمه. ۵۸
۳-۲) فرآیند اجرای تحقیق ۵۸
۳-۳) روش تحقیق ۵۸
۳-۴) جامعه و نمونه آماری ۵۹
۳-۵) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها ۵۹
۳-۵-۱) روایی پرسشنامه. ۶۰
۳-۵-۲) پایایی پرسشنامه. ۶۱
۳-۶) روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱) مقدمه. ۶۴
۴-۲) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. ۶۴
۴-۳) توصیف متغیر های تحقیق ۶۴
۴-۴) بررسی پیش نیاز های انجام آزمون تحلیل رگرسیون. ۷۱
۴-۵) آزمون فرضیات تحقیق ۷۳
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه. ۷۸
۵-۲) نتایج آمار توصیفی ۷۸
۵-۳) نتایج آمار استنباطی ۸۴
۵-۴) پیشنهادات براساس یافته های تحقیق ۸۵
۵-۵) محدودیت های تحقیق: ۸۷
منابع و مأخذ. ۸۹

چکیده

نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی جامعه در ارتباط با جذب و هدایت وجوه سپرده گذاران، ارائه خدمات به مردم و مشارکت در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش های مؤثری برعهده دارد و عدم توانایی این نظام، مشکلات عدیده ای را در راه توسعه کشور ایجاد خواهد کرد.
 به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی بانک ها در اکثر فعالیتهای اقتصادی، بررسی عملکرد بانکهای موجود و شناسایی عوامل موثر بر آنها اهمیت ویژه ای یافته است.تحقیق حاضر در راستای این هدف به بررسی رابطه بین هوش تجاری و ابعاد آن با عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری پرداخته است.جامعه آماری تحقیق حاضر , بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان است که با توجه به یکپارچگی فرآیندهای سیستم های تجاری در تمامی شعب هر بانک و موسسه مالی، شعب سرپرستی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان  که تعدادشان ۳۴ عدد می باشد، مورد آزمون قرار گرفته اند.در تحقیق حاضر برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش تجاری و عملکرد بازرگانی بهره گرفته و جمع آوری داده ها به شیوه میدانی انجام گرفت.برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوی و پایایی پرسشنامه از روش محاسبه آلفای کرونباخ استفاده گردید.برای آزمون فرضیه های تحقیق نیز روش همبستگی پیرسون به کار گرفته شد که در نهایت نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت بین هوش تجاری با ابعاد  یکپارچگی داده ها، قابلیت های تحلیلی، کیفیت محتوای اطلاعاتی، کیفیت دسترسی به اطلاعات، به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار و فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی با عملکرد  بازرگانی در بین بانکها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان است.

کلمات کلیدی: هوش تجاری، ارتقاء داده ها، قابلیت های تحلیلی، کیفیت محتوای اطلاعاتی، کیفیت دسترسی به اطلاعات، به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار، فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی، عملکرد بازرگانی.

۱۱ ) مقدمه

امروزه پیشرفت اقتصادی و بازرگانی کشور در گرو پیشرفت صنعت بانکداری پا به پای سایرصنایع کشور و همچنین صنایع بانکداری سایر کشورهای پیشرفته است.در حال حاضر درصد بالایی از مالکیت این صنعت در اختیار دولت بوده ولی با ظهور برخی بانکهای خصوصی رقابت در این صنعت نیز آغاز شده اما با این وجود , فاصله بسیار زیادی با سطح بانکداری جهانی دارد.درحقیقت نظام بانکی در هر کشوری یکی از مهمترین ارکان شکل گیری ساختارهای اقتصادی است که تعیین کننده مسیر توسعه یافتگی یا عقب ماندگی کشورها تلقی می گردد (آل اسحاق؛۱۳۸۸ :۵ ).از سوی دیگر در عصر رقابتی کنونی مقوله جهانی شدن، مرزهای اقتصادی میان جوامع را کم رنگ نموده و صنایع کشورها را تحت تأثیر قرار داده است.در این شرایط، فشار ذی نفعان (سهامداران، مشتریان، کارکنان و جامعه) و انتظارات آن ها از سازمان ها روز به روزافزایش می یابد و سازمان ها را مجبور به استفاده از سیستم های مدیریتی جدید که برمبنای منفعت ذی – نفعان بنا شده اند، می نماید (ضرغام بروجنی، ابراهیمی ومیرفخرالدینی؛۱۳۹۲: ۲۵).به همین دلیل بررسی عملکرد بانک ها می تواند دارای اهمیت بسیار زیادی باشد.در حقیقت عملکرد نشان می دهد که یک سازمان چگونه به رسالت و اهداف مربوط به خود می رسد.عملکرد دلالت بر شروع از یک وضعیت معین و رسیدن به یک هدف دقیق داردکه این ممکن است شامل چندین نقطه هدف از قبیل سهم بازار، حجم فروش، انگیزش کارکنان، رضایت مشتری، سطح کیفیت و غیره باشد ( Boisvert, Hugues; 2006 ,p2 ).از سوی دیگر از جمله مفاهیم جدید در عرصه کسب و کار، هوش تجاری  است.هوش تجاری به سازمان‌ها کمک می کند تا وضعیت تجارتی گذشته و موجود را هم به صورت کلی و هم به صورت جزیی با دید بهتری مشاهده کنند تا بتوانند تجارت خودشان را به نحو مناسبی تحلیل نمایند.هوش تجاری امکان و توانایی بهبود کیفیت خدمات را فراهم کرده و می‌تواند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری را تسهیل نماید.در این راستا تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان است.با توجه به موارد فوق در فصل اول تحقیق , بعد از بیان مساله به ضرورت واهمیت تحقیق پرداخته خواهد شد.سپس به سوالات واهداف تحقیق به همراه چهارچوب نظری تحقیق اشاره شده ودر نهایت با تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرها و بیان قلمروتحقیق فصل به پایان خواهد رسید.

۱-۲ ) بیان مساله    

بانک ها نقش حیاتی در تخصیص منابع اقتصادی در کشور ها داشته و از طریق ایجاد کانال بین سپرده گذاران منابع در بانک و سرمایه گذاران در بخش صنعت و تجارت باعث ایجاد رونق اقتصادی کشور می‎گردند (Ongore & Berhanu Kusa؛۲۰۱۳:۲۳۷).اما صنعت (بانکداری) مانند سایر صنایع با عوامل فشارهای محیطی مواجه است.خورشید به نقل از همر و چامبی (۱۹۹۳ ) این فشار ها را تحت عنوان سه سی (۳c): تغییر، مشتریان ورقابت نام برده است (خورشید ؛۱۳۸۹: ۱۶۴).این فشار ها باعث می شود که بانک ها همواره به دنبال بهبود عملکرد در ابعاد مالی و غیر مالی باشند.تلاش برای عملکرد بهتر، موضوعی است که انتظار بزرگ همه افراد ذی نفع سازمان اعم از مشتریان، کارکنان و سهامداران است.در محیط های چالشی و متلاطم، سازمان ها در طی زمان پی می برند که مزیت رقابتی دیروز تضمینی برای بقای فردا محسوب نمی شود.این امر فشار شدیدی را به سازمان ها تحمیل می کند تا بیاموزند که چگونه می توانند به بهترین وجه عملکرد و مزیت خود را بهبود بخشیده و پیشرو رقبا باشند (ملاحسینی، فرقانی و مرادخانی؛ ۱۳۸۹:۲۳).در حقیقت ارزیابی عملکرد سازمان ها و بنگاه های اقتصادی دارای فعالیت مشابه و بررسی نتایج حاصل از عملکرد آن ها در یک دوره معین، فرآیندی مهم و راهبردی محسوب شده که ضمن تعیین جایگاه رقابتی سازمان، نقش قابل توجهی درامر بهبود مستمر و افزایش کیفیت واثربخشی تصمیمات مدیریت سازمان هادارد (اسلامی و بهرامی و رجبی و میهنی؛۱۳۹۰: ۲).

از سوی دیگر، با توجه به موضوع تحقیق حاضر ودر در ارتباط با عملکرد بانک ها باید گفت که نشریه بین المللی بنکر از جمله مراکز معتبر است  که هر ساله  با اخذ آمار از بانک های جهان اقدام به رتبه بندی هزار بانک برتر دنیا می کند.شاخص هایی که ملاک این طبقه بندی  قرار می گیرد  میزان سود، نرخ بازگشت سرمایه، نرخ بازگشت دارایی  و.می باشند (اسلامی و دیگران  ؛۱۳۹۰:۳).در این میان از بین هفده بانک ایرانی که در پایگاه داده این موسسه قرار گرفته، سیزده بانک در بین این رده بندی قرار گرفته اند لیکن بهترین بانک ایرانی با وجود بهبود عملکرد  در سال ۲۰۱۴ از مقام هفتصد و هفتادو هفت صعود نکرده است.این نشان می دهد که  بانک های ایرانی با استاندارد های جهانی فاصله زیادی داشته  و توجه به عوامل اثر بر عمکلرد آنها دارای اهمیت فراوانی است.در تحقیق حاضر باتوجه به جامعه آماری دو مولفه برای آن در نظر گرفته می شود (چیرانی، علیزاده و بجارسری؛۱۳۹۱).
 الف) عملکرد مالی : شاخص های مالی، موفقیت در دستیابی به اهداف اقتصادی را برای شرکت ها مشخص می کند.
ب ) عملکرد بازار : عملکرد بازار به معنای توانایی شرکت در جهت ارضا کردن و حفظ مشتریان از طریق اراﺋﻪ محصولات و یا خدمات با کیفیت.
 مجموع این شرایط ایجاب می کند که بانک ها به دنبال به کار گیری  استراتژی هایی برای بهبود عملکرد خود باشند.این واضح است که تمام تلاش های یک سازمان در تمامی حوزه ها بایستی در عملکرد آن مشخص باشد.اغلب سازمان ها با بهره گرفتن از ابزارها و مکانیزم های گوناگون سعی در بهبود عملکرد خود دارند.به این منظور سنجش وضعیت عملکرد از مقوله های مهم و مورد توجه سازمان ها است (مشبکی و بستام و ده یادگاری ؛۱۳۹۳:۹۳).بررسی دیدگاه های مختلف در مورد عملکرد نشان می دهد که متغیرهای بسیاری می توانند در آن موثر باشند (Mamoun etal ,2011, 43).یکی از این متغیر ها که منجر به بهبود عملکرد می شود  هوش تجاری است (رهنمای رودپشتی، نیکومرام و محمودی؛۱۳۹۲:۱۱۱). هوش تجاری به سازمان ها کمک می کند که خود را به تفکرهای نوین کسب و کار مجهز سازند تا به طور مستمر عملکرد خود را مدیریت کرده و بهبود بخشند (رحیمی، نوروزی و سریع القلم؛۱۳۹۱: ۶۵).در واقع یکی از نیازمندی های کنونی و آینده مدیریت سازمان، پشتیبانی از فرآیند های تصمیم گیری است که سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان می بایست علاوه بر اهداف واقعی خود یعنی مکانیزاسیون، یکپارچگی و بهبود فرآیند, آن را پوشش دهند.تعدادی از سازمان ها به این اعتقاد رسیده اند که چنانچه ابزارهای سازمان به سیستم های هوش تجاری مجهز شوند، ارزش بالاتری را برای سازمان ایجاد می نمایند  (غضنفری، تقوی وروحانی فرد ؛۱۳۸۷:۲۲).هوش تجاری با کمک در تصمیم گیری به مدیران، می‎تواند بانک را قادر به حل مسایل در کلیه حوزه های کاری مانند مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت عملکرد، مدیریت ریسک، مدیریت دارایی و مدیریت شکایت نماید که این موارد درنهایت منجربه بهبود عملکرد بانک خواهد شد (; ۲۰۱۱:۲۲۳   Đurković& Ubiparipović).هدف هوش تجاری کمک به کنترل منابع و جریان اطلاعات کسب و کار است که در درون و پیرامون سازمان وجود دارد.در واقع ارتباط اصلی هوش تجاری با سیستم های سازمانی در این نکته نهفته است که هدف ثانویه این سیستم ها ایجاد فضای پشتیبانی تصمیم گیری برای مدیریت بوده و هوش تجاری می تواند در بطن این سیستم ها  قرار گرفته و با تبدیل داده به دانش این هدف را محقق  می سازد (غضنفری، تقوی وروحانی فرد ؛۱۳۸۷:۲۲).با توجه به موارد مذکور سوال تحقیق به شرح زیر است:
آیا هوش تجاری بر بهبود عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تاثیر دارد؟
در ارتباط با موضوع تحقیق حاضر باید گفت که استفاده از هوش تجاری در خدمات مالی می تواند منجر به ایجاد ارزش گردد.بررسی های گارتنر، در سطح بانک ها نشان داده است که بیش از ۹۵درصد پاسخ دهندگان سیستم بانکی موافقند که هوش تجاری یک پیش برنده استراتژیک ابتکاری با مدیریت برتر است و بیش از نود درصد موافقند که آنها ارزش مورد انتظارشان را از سرمایه گذاری در هوش تجاری دریافت کرده اند (محقر حسینی، علی منش وآصف؛۱۳۸۸، ۱۰۵).از نظر گارتنر سیستم های هوش تجاری  بانک‎ها را قادر می سازد تا به نحو بسیار خوبی عملکرد مالی و تجاری را تحت تاثیر قرار دهند (رهنمای رودپشتی، نیکومرام ومحمودی ؛ ۱۳۹۲: ۱۱۱).در تحقیق حاضر ابعاد هوش تجاری عبارتند از: یکپارچگی داده ها، قابلیت های تحلیلی، کیفیت محتوای اطلاعاتی، کیفیت دسترسی به اطلاعات، به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار، فرهنگ  تصمیم گیری تحلیلی [۱۰].که بر گرفته از تحقیق، پوپوویچ، هاک نی، کوئلو و جاکیچ(۲۰۱۲) می باشد.با توجه به موارد مذکور مدل تحقیق حاضر به صورت زیر است:

اهداف تحقیق

اهداف تحقیق به شرح زیراست:

 • سنجش میزان یکپارچگی داده ها، سنجش میزان قابلیت های تحلیل، سنجش میزان کیفیت محتوای اطلاعاتی، سنجش میزان کیفیت دسترسی به اطلاعات، سنجش میزان استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار، سنجش میزان فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی.
 • سنجش میزان عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری.
 • سنجش رابطه هوش تجاری وابعاد آن با عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری.

۱۶) فرضیه های تحقیق

با توجه به مدل مفهومی تحقیق حاضر، فرضیه های به شرح زیر است :
۱ –  هوش تجاری رابطه معناداری با عملکرد بازرگانی بانک ها دارد.
۲ – یکپارچگی داده ها رابطه معناداری با عملکرد بازرگانی بانک ها دارد.
۳ – قابلیت های تحلیلی رابطه معناداری با عملکرد بازرگانی بانک ها دارند.
۴  –کیفیت محتوای اطلاعاتی رابطه معناداری با عملکرد بازرگانی بانک ها دارد.
۵ – کیفیت دسترسی به اطلاعات رابطه معناداری با عملکرد بازرگانی بانک ها دارد.
۶–  به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار رابطه معناداری با عملکرد بازرگانی بانک ها دارد.
٧– فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی رابطه معناداری با عملکرد بازرگانی بانک ها دارد .

۱-۷) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

تعریف مفهومی وعملیاتی عملکرد بازرگانی:
– عملکرد نشان می دهد که یک سازمان چگونه به رسالت و اهداف مربوط به خود می رسد، عملکرد سازمانی دلالت بر شروع از یک وضعیت معین و رسیدن به یک هدف دقیق دارد.که این ممکن است شامل چندین نقطه هدف از قبیل سهم بازار، حجم فروش، انگیزش کارکنان، رضایت مشتری، سطح کیفیت و غیره باشد ( ۲ :Boisvert; 2006).
الف ) عملکرد مالی : شاخص های مالی، موفقیت در دستیابی به اهداف اقتصادی را برای شرکت ها مشخص می کند (چیرانی، علیزاده و بجارسری، ۱۳۹۱).
تعریف عملیاتی عملکرد مالی: با توجه به جامعه مورد آزمون و نظر اساتید و خبرگان، شاخص های اندازهگیری عملکرد مالی در این تحقیق عبارتند از : روند درآمد – روند سودآوری – روند اعطای تسهیلات – روند جذب سپرده و  روند وصول مطالبات.
ب)عملکرد بازار: عملکرد بازار به معنای توانایی شرکت در جهت ارضا کردن و حفظ مشتریان از طریق اراﺋﻪ محصولات و یا خدمات با کیفیت می باشد (چیرانی، علیزاده و بجارسری؛۱۳۹۱).
تعریف عملیاتی: عملکرد بازار با شاخص های  میزان افزایش سهم بازار در مقابل رقبا، میزان حفظ مشتری و نگهداری مشتریان، میزان جذب مشتریان جدید، میزان افزایش کیفیت خدمات سنجیده  خواهد شد.
تعریف مفهومی وعملیاتی هوش تجاری:
– هوش تجاری به فرآیند تبدیل داده های خام به اطلاعات تجاری و مدیریتی اطلاق می گردد که به تصمیم گیرندگان سازمان کمک می کند تا تصمیمات خود را بهتر و سریعتر گرفته و بر اساس اطلاعات صحیح، عمل نمایند (Cohen; 2009).
در تحقیق حاضر هوش تجاری با ابعاد شش گانه زیر سنجیده خواهد شد ( ۷۳۰:۲۰۱۲؛  Popovič , Hackney  Coelho , Jaklič ).
یکپارچگی داده ها: به عنوان یکی از عوامل کلیدی در کمک به منافع بلند مدت سازمانی به رسمیت شناخته شده است و به جمع آوری و یکپارچه سازی داده از منابع گوناگون اشاره دارد که به نوبه خود منجر به بهبود کیفیت محتوای اطلاعات شده و با اجرای فن آوری دسترسی به اطلاعات و به اشتراک گذاری به نوبه خود منجر به بهبود کیفیت دسترسی می شود.
– بعد یکپارچگی داده ها با بهره گرفتن از شاخص هایی نظیر میزان پراکندگی داده ها و میزان تناقض داده های موجود و با بهره گرفتن از طیف هفت گزینه ای لیکرت سنجیده خواهد شد.
قابلیت های تحلیلی : ارائه قابلیت های تحلیلی  (مثلا پرس و جو پردازش تحلیلی آنلاین داده کاوی  گزارش گیری، جهت تحلیل داده های کسب و کار می باشد.
– بعد قابلیت های تحلیلی با بهره گرفتن از شاخصهایی نظیر استفاده از داشبورد، شاخص کلیدی عملکرد  و هشدار دهنده ها از سوی مدیران، فرآیند تحلیل آنلاین اطلاعات ، استفاده از روش های تحلیلی مانند تجزیه و تحلیل روند ، داده کاوی، تبادل گزارشات بین افراد ( بدون برنامه ریزی قبلی ) و با بهره گرفتن از طیف هفت گزینه ای لیکرت سنجیده خواهد شد.

کیفیت محتوای اطلاعاتی: اجرای تحلیل های پیشرفته و اطمینان از یکپارچه سازی داده ها در سراسر سازمان است.بعضی اوقات به عنوان ثروت  در نظر گرفته شده است.
-بعد کیفیت محتوای اطلاعاتی با بهره گرفتن از شاخص هایی نظیر میزان کافی بودن اطلاعات، دقیق بودن و به واقعیت نزدیک بودن اطلاعات، قابل درک بودن اطلاعات موجود برای گروه هدف، میزان تحریف در اطلاعات، میزان وجود عناصر غیر ضروری در اطلاعات موجود  میزان تناسب اطلاعات با نیازها و عادات استفاده کنندگان و با بهره گرفتن از طیف هفت گزینه ای لیکرت سنجیده خواهد شد.
کیفیت دسترسی به اطلاعات: به میزان گستردگی، قابلیت سفارشی سازی داد ها در سراسر سازمان اشاره دارد.

پایان نامه شناخت رابطه بین متغیرهای مالی و کیفیت افشا

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه، رکن رکین پاسخگویی و تصمیم ­گیری­های اقتصادی آگاهانه و از ملزومات بی بدیل توسعه اقتصادی و دستیابی به یک بازار سرمایه کارا به شمار می­رود. برای مفید واقع شدن اطلاعات حسابداری در تصمیم ­گیری استفاده­کنندگان از این اطلاعات، هدف­های حسابداری و گزارش­گری مالی ایجاب می­ کند که اطلاعات مربوط به گونه­ای مناسب، کامل و به صورتی منصفانه، افشا شده و دسترسی به این اطلاعات برای همگان ممکن باشد. افزایش افشای اطلاعات برای استفاده­گنندگانی که قادر به تعیین چشم­ انداز آتی شرکت نیستند، سودمند است و این سودمندی از طریق کاهش احتمال تخصیص نادرست سرمایه آنان می­باشد. همچنین سرمایه ­گذاران باید به ارزش بازار شرکت، اهرم مالی، میزان سوددهی یا زیان­دهی سنوات گذشته و اندازه شرکت، توجه کنند. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین متغیرهای مالی و کیفیت افشا می ­پردازد. تعداد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با بهره گرفتن از قاعده حذف سیستماتیک در قلمرو زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ انتخاب گردیده و نتایج به دست آمده، حاکی از از این است که کیفیت افشا رابطه مستقیم و معناداری با ارزش بازار شرکت و میزان سودآوری دارد. بین کیفیت افشا و متغیرهای اهرم مالی و زیان­ده بودن شرکت، رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. همچنین، بین کیفیت افشا و اندازه شرکت، رابطه معنادار یافت نشد.

پایان نامه

 
واژه­های کلیدی
کیفیت افشا، ارزش بازار، اهرم مالی، اندازه، زیان­ده بودن، سودآوری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۱-۱ مقدمه
تعهد به رسیدگی مستقل نتایج به مدیران اجازه می­دهد اطلاعات محرمانه­ای را که رسیدگی مستقیم به آن­ها برای سهامداران و حسابرسان پر هزینه است، بطور معتبر افشا نمایند. ساز و کارهایی که مدیران ملزم به افشای صادقانه اطلاعات محرمانه باشند، هنوز بطور کامل درک نشده است، ولی مشخص است که این اطلاعات محرمانه مدیرانف بیشتر نقش اطلاعاتی دارند تا، قراردادی. لیکن، بدون تعهد معتبر مدیران به راستگویی و صداقت این پتانسیل آزاد نمی­ شود. کاوفورد و سوبل (۱۹۸۲) نشان دادند با فرض ثابت بودن سایر شرایط، افشای غیر قابل تأییدی که توسط مدیران صورت می­گیرد، صادقانه نیست و از این رو، محتوای اطلاعاتی ندارد. مدیران جهت افشای اطلاعات محرمانه، نیازمند نظامی راهبردی برای رسیدگی مستقل آن­ها می­باشند. به بیان دیگر در صورتی که گزارش­های مالی گذشته مانند درآمدها، سودها، دارایی­ها و . دقت و صحت کافی داشته باشند و همین­طور مورد دستکاری مدیریت یا سایر افراد مانند اعضای هیأت مدیره قرار نگرفته باشند، نشان­دهنده برآوردی از صداقت مدیر در افشای اطلاعات گذشته است و در نتیجه افشای اختیاری اطلاعات محرمانه این مدیران دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری است و بدین وسیله امکان تعهد به افشای صادقانه اطلاعاتی که بطور مستقل قابل رسیدگی نیستند، فراهم می­شود. با توجه به نقش مکملی صورت­های مالی حسابرسی شده و افشای اختیاری امکان بررسی نقش اقتصادی آن­ها بطور جداگانه برای محققین و قانون­گذاران امکان­پذیر نیست و به واسطه این نقش مکمل فرض ما بر این است که میزان منابع تخصیص یافته جهت حسابرسی مالی و افشای اختیاری هم­زمان تعیین می­شوند. اصل افشا یکی از اصول چهارگانه حسابداری محسوب می­شود. لیکن، بیشتر توجه و رسیدگی­ها متوجه افشای اطلاعات واقع شده و گذشته است که واحدهای اقتصادی موظفند کلیه موارد بااهمیت را به نحو مطلوب در متن صورت­های مالی اساسی و در صورت عدم امکان در یادداشت­های پیوست صورت­های مالی گزارش و افشا نمایند،  لذا، پژوهش در خصوص افشای اختیاری به عنوان بعد دیگری از اصل افشا  که بر انتظارات و پیش ­بینی­های آینده تأکید دارد و از طرفی نقش مهمی در کاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه ­گذاران ایفا می­ کند. ضروری به نظر می­رسد. گزارش­گری صورت­های مالی در ایران عمدتاً بر اساس صورت­های مالی نمونه که توسط سازمان حسابرسی منتشر شده است، انجام می­گیرد و این موضوع امکان افشای اختیاری اطلاعات در متن صورت­های مالی را محدود نموده و شاخص­های افشای اختیاری از گزارش فعالیت هیأت مدیره استخراج می­گردد که این گزارش مبنای استانداردی نداشته و هیچ­گونه الزام قانونی مبنی بر حداقل شاخص­های افشای اختیاری را نیز ندارد. این پژوهش سعی دارد به بررسی عوامل اصلی مالی در شرکت که بر سطح کیفیت افشا تأثیر می­گذارد را، مورد بررسی قرار دهد.

 
 
۱-۲ بیان مسأله
افشای اطلاعات مالی و غیر مالی شرکت، نقش مهمی را در بازار سرمایه بازی می­ کند و هدف اصلی آن مطلع کردن تحلیل­گران و سرمایه ­گذاران درباره مبلغ و زمان­بندی جریان­های نقدی آتی است که این افشا به تحلیل­گران و سرمایه ­گذاران در پیش ­بینی سودهای آتی کمک می­ کند. تحقیقاتی که صورت گرفته است، نشان می­دهد که یک افشای خوب، دقت پیش ­بینی تحلیل­گران از سودهای سال­های بعدی را بهبود می­بخشد. به این معنی که شرکت­های با سطح بالای افشا، رابطه قوی­تری بین بازده سهام جاری و سودهای آتی دارند، نسبت به شرکت­هایی که از سطح افشای پایین­تری برخوردارند(جاسپر و پلنبرگ، ۲۰۰۸).
اطلاعات افشا شده، امکان اتخاذ تصمیم­های اقتصادی جهت تخصیص منابع کمیاب را، برای بازیگران بازار سرمایه فراهم می­ کند و بر کارایی بازار تأثیر می­گذارد. بررسی گزارش­های سالانه شرکت­ها نشان می­دهد کیفیت اطلاعات افشا شده، متفاوت است و تفاوت در افشا شرکت­ها به احتمال زیاد در نتیجه تفکر مدیریت و فلسفه فکری آنان و همچنین صلاح دید آنان در مورد افشای اطلاعات برای سرمایه گذاری است. از سوی دیگر، تصمیم­های افشای مالی شرکت­ها معمولاً در خلا انجام نمی­ شود و گزارش­گری مالی یکی از راه­هایی است به وسیله آن اطلاعات انتقال داده می­شود و ترکیب منابع ارتباطی، کمیت و کیفیت اطلاعات افشا شده، تحت تأثیر عوامل زیادی است که برای دریافت فهمی کلی در مورد رویه­های افشا، نیازمند بررسی است. تئوریزه کردن و ارزیابی تجربی اثرات متغیرهای مؤثر بر افشای اجباری، فضا و حدودی را ایجاد می­ کند که به بهبود کیفیت افشا کمک می­ کند. آکسا (۲۰۰۶) شفافیت را به موقع بودن و کفایت افشای کارکردهای مالی و عملیاتی می­داند. از آنجا که گزارش­های مالی، ابزاری برای افشای اطلاعات مالی قابل اعتماد و قابل اتکاست، که در دسترس عموم قرار می­گیرد، در صورت بهنگام بودن می­­تواند از طریق کاهش اطلاعات خصوصی و محرمانه باعث کاهش احتمال انتخاب نادرست توسط سرمایه ­گذاران شود.
 به علاوه، در تئوری «مدیریت افشای مالی شرکتی»، به خروجی افشای شرکت به دید تابعی از چندین متغیر از جمله ساختار داخلی شرکت و سیاست­ها نگریسته می­شود و در این تئوری بر نقش کلیدی مدیر عامل در تعیین موقعیت افشای شرکت تأکید می‌شود: «وضعیت افشا تحت تأثیر و تأثیرگذار بر چندین عامل سازمانی داخلی است. از جمله تاریخچه شرکت، عملکرد مالی آن، شخصیت و ترجیحات مقامات اجرایی آن(گیبینز  و همکاران،۱۹۹۰). در این تحقیق به بررسی رابطه بین برخی متغیرهای اصلی مالی با کیفیت افشای شرکت­ها پرداخته می­شود.
تاکنون مقاله­ های اندکی در زمینه عوامل مؤثر بر سطح افشای شرکتی با شواهد برگرفته از بازار سرمایه ایران به چاپ رسیده است. لذا، در هیچ یک از این تحقیق­های بررسی جامعی در خصوص عوامل مالی و مؤثر بر سطح افشا شرکت­های پذیرفته شده در بورس انجام نگرفته است، لذا از این حیث این تحقیق دارای نوآوری می­باشد. با توجه به مطالب فوق هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین متغیرهای اصلی مالی با کیفیت افشای شرکت­ها است که در این راستا به سؤالات زیر پاسخ داده می­شود:
 
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
طبق استانداردهای حسابداری، هدف اصلی تهیه صورت­های مالی، افشای اطلاعات مالی و فراهم کردن اطلاعاتی مفید در رابطه با وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تجاری برای تصمیم­گیری استفاده­کنندگان است(دارابی و مرادلو، ۱۳۹۰). این اطلاعات از منابع مختلفی می ­تواند به دست آید. امروزه کمتر کسی می ­تواند اهمیت شفافیت گزارش­گری مالی را نادیده بگیرد، زیرا سهامداران و اعتباردهندگان تصمیم­های بااهمیت سرمایه گذاری خود را بر اساس اطلاعات مالی شرکت­ها می­گیرند. آن­ها خواستار اطلاعات بیشتر و شفاف­تری درباره عملکرد شرکت هستند. افشای کامل همراه با شفافیت گزارش­گری مالی می ­تواند شرایط مطمئنی را ایجاد کرده و اعتماد سرمایه ­گذاران را ارتقا دهد. شفافیت تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت­ها دارد و می ­تواند از منافع سهامداران حفاظت کند. صورت­های مالی مبهم، میزان بدهی شرکت را پنهان کرده و چنانچه شرکت در آستانه ورشکستگی باشد، این شرایط پنهان می­ماند. از این رو شفافیت دارای جذابیت زیادی برای سهامداران است. هر قدر انتشار اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان اتخاذ تصمیم ­گیری­های آگاهانه و ایفای مسئولیت پاسخگویی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع، بیشتر می­شود. بنابراین، یکی از الزامات رشد و توسعه اقتصادی، دسترسی همه ذی­نفعان به اطلاعات شفاف است. در این جهت، شفافیت اطلاعات را می­توان پدیده­ای اجتماعی دانست که بر روابط اجتماعی متقابل افراد ذی­نفع به شدت تأثیر می­گذارد. از طرفی امروزه با مطرح شدن پدیده جهانی‌شدن، رقابت و پیشرفت‌های تکنولوژیک، شرکت‌ها به سمت بین ­المللی شدن پیش می‌روند و محیط­های تجاری پیچیده‎تر شده و فرصت­های سرمایه گذاری جدیدی به وجود می‌آیند که برای استفاده از این فرصت‌ها، سرمایه‌گذاران نیازمند اطلاعاتی درباره شرکت‌ها هستند. در راستای پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی فوق، علاوه بر افشای اطلاعات بر طبق الزامات گزارش­گری تجاری، افشای داوطلبانه اطلاعات توسط شرکت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار شده و به عنوان یک مزیت رقابتی مطرح می‌شود (نوروزی پور و همکاران، ۱۳۹۰).
اصل افشا یکی از اصول چهارگانه حسابداری محسوب می­شود لیکن بیشتر توجه و رسیدگی­ها متوجه افشای اطلاعات واقع شده و گذشته است که واحدهای اقتصادی موظفند کلیه موارد بااهمیت را به نحو مطلوب در متن صورت­های مالی اساسی و در صورت عدم امکان در یادداشت­های پیوست صورت­های مالی گزارش و افشا نمایند. لذا، تحقیق و پژوهش در خصوص عوامل مالی مؤثر بر کیفیت افشا به عنوان بعد دیگری از اصل افشا که بر انتظارها و پیش ­بینی های آینده تأکید دارد و از طرفی نقش مهمی در کاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه ­گذاران ایفا می­ کند، ضروری به نظر می­رسد.
با توجه به اینکه تاکنون در ایران پژوهشی بطور مستقیم به بررسی عوامل مالی مؤثر بر کیفیت افشا در شرکت­ها نپرداخته است، لذا ضرورت و اهمیت انجام چنین تحقیق دو چندان احساس می­شود. در این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته می­شود که آیا متغیرهای مالی از قبیل (ارزش بازار شرکت، اهرم مالی شرکت،  زیان­ده بودن شرکت و .) بر سطح کیفیت افشای مطرح شده از طرف بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار است؟
 
۱-۴ اهداف پژوهش
۱-۴-۱ هدف اصلی
شناخت رابطه بین متغیرهای مالی و کیفیت افشا
 
۱-۴-۱ اهداف فرعی
شناخت رابطه بین ارزش بازار شرکت و کیفیت افشا
شناخت رابطه بین اهرم مالی و کیفیت افشا
شناخت رابطه بین اندازه شرکت  و کیفیت افشا
شناخت رابطه بین زیان­ده بودن شرکت و کیفیت افشا
شناخت رابطه بین میزان سودآوری و کیفیت افشا

پایان نامه شناسایی تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب                                                                                         شماره صفحه
چکیده.۱
فصل اول: کلیات پژوهش

 • مقدمه۳
 • بیان مسأله۳
 • اهمیت و ضرورت تحقیق.۴
 • اهداف تحقیق۵

۱-۴-۱ هدف اصلی۵
۱-۴-۲ اهداف فرعی.۵

 • فرضیه ­های تحقیق۵
 • تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق۶

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه­ی تحقیق
۲-۱ مقدمه .۱۱
۲-۲ مبانی نظری ۱۱
۲-۲-۱ تأمین مالی خارج از ترازنامه .۱۱
    2-2-1- 1 ابزارهای تأمین مالی خارج از ترازنامه ۱۲
          2-2-1-1-1  اجاره­های عملیاتی ۱۲
          2-2-1-1-2  فروش حساب­های دریافتنی ۱۳
          2-2-1-1-3 تأمین مالی برون پروژه­های خاص.۱۳
          2-2-1-1-4 برون سپارری ۱۴
         2-2-1-1-5 تبدیل دارایی­ها به اوراق بهادار ۱۴   
   2-2-1-2 عوامل موثر در اجرای تأمین مالی خارج از ترازنامه۱۵
           2-2-1-2-1 تاثیر نسبت­های اهرمی .۱۵
           2-2-1-2-2 تاثیر نسبت­های سود و زیانی و نسبت­های سودآوری .۱۵
                 2-2-1-2-3 بازده دارایی­ها ۱۶
     2-2-2 واکنش سرمایه ­گذاران .۱۷
          2-2-2-1 نظریه بازار کارا . .۱۷
          2-2-2-2 تئوری مالی رفتاری ۱۸
                2-2-2-2-1 مشخصه­های تئوری مالی رفتاری.۱۹
                2-2-2-2-2 تئوری حسابداری اجتماعی .۱۹
    2-2-3 اعلان سود ۲۱      
        2-2-3-1 عدم تقارن اطلاعات ۲۱
        2-2-3-2 محتوای اطلاعاتی . ۲۱
  2-2-4 تاثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه ­گذاران نسبت به اعلان سود ۲۳
۲-۳ پیشینه­یژوهش.۲۴
۳-۳-۱ بخش اول: پیشینه­ی پژوهش­های تأمین مالی خارج از ترازنامه۲۴
             3-3-1-1 پیشینه پژوهش­های خارجی .۲۴
             3-3-1-2 پیشینه­ی پژوهش­های داخلی.۲۶
۳-۳-۲ بخش دوم: پیشینه­ی پژوهش­های وانش سرمایه ­گذاران .۲۶
             3-3-2-1 پیشینه پژوهش­های خارجی .۲۶
             3-3-2-2 پیشینه­ی پژوهش­های داخلی.۳۰
۳-۳-۳ بخش سوم: پیشینه­ی پژوهش­های اعلان سود۳۳
             3-3-3-1 پیشینه پژوهش­های خارجی .۳۳
             3-3-3-2 پیشینه­ی پژوهش­های داخلی.۳۵
فصل سوم: روش­شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه ۳۹
۳-۲ روش­شناسی پژوهش۳۹
۳-۳ جامعه آماری .۴۰
۳-۴ روش گردآوری داده­ ها ۴۱
۳-۵ ابزار تجزیه و تحلیل داده­ ها .۴۱
۳-۶ روش­های تجزیه و تحلیل داده­ ها ۴۱
۳-۷ روش­های آماری آزمون فرضیه ­ها  .42
      3-7-1 آمار توصیفی .۴۲
      3-7-2 بررسی نرمال یا غیرنرمال بودن داده­های پژوهش ۴۲
      3 -7-3 داده­های پانل (داده­های تابلویی) .۴۲
      3-7-4 آزمونF  لیمر ۴۲
      3-7-5 آزمون هاسمن .۴۴
      3-7-6 مدل اثرات ثابت.۴۴
      3-7-7 مدل اثرات تصادفی .۴۵
      3-7-8 ضریب تعیین .۴۷
      3-7-9 مدل­های رگرسیون ۴۸
      3-7-10 اساسی رگرسیون .۴۹
      3-7-11 آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون .۴۹
      3-7-12 آزمون معنادار بودن برای معادله رگرسیون ۴۹

دانلود مقاله و پایان نامه

      3-7-13 آزمون معنادر بودن ضرایب ۵۰
      3-7-14 آزمون خود همبستگی جملات خطا .۵۰
۳-۷-۱۵ مفهوم سطح معناداری /۵۰
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها
۴-۱ مقدمه .۵۲
۴-۲ آمار توصیفی ۵۲
۴-۳ تحلیل فرضیه ­های تحقیق .۵۴
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه .۵۹
۵-۲ نتیجه گیری .۵۹
۵-۳ پیشنهادهای تحقیق۶۰
     5-3-1 پیشنهادهای اجرایی (حاصل ازپژوهش) .۶۰
     5-3-2 پیشنهادها برای تحقیق­های آتی .۶۱
۵-۴ محدودیت­های تحقیق .۶۲
منابع و مأخذ ۶۳
منابع فارسی .۶۴
منابع لاتین .۶۶
ضمائم و خروجی نرم افزار .۶۸  Abstract .I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول                                                                                              شماره صفحه
جدول ۲-۱ ارتباط تأمین مالی خارج از ترازنامه با نسبت­های مالی۱۵
جدول ۳-۱ چگونگی انتخاب شرکت­های مورد مطالعه۴۰
جدول ۴-۱ یافته­ های توصیفی پژوهش . .۵۲
جدول ۴-۲ بررسی نرمال بودن داده­های مطالعه.۵۴
جدول ۴-۳ خروجی حاصل از تخمین دستوری مطالعه برای فرضیه اول .۵۶
جدول ۴-۴ خروجی حاصل از تخمین دستوری مطالعه برای فرضیه دوم .۵۷
 
 
 
 
 
 
 
چکیده:
یکی از روش­های تأمین مالی که امروزه مورد توجه مجامع جهانی قرار گرفته است، روش تأمین مالی برون ترازنامه­ای می­باشد؛ که شرکت از طریق ابزارهای این روش، نقدینگی خود را افزایش می­دهد. همچنین استفاده از این ابزارها جهت تأمین مالی، بازده و ریسک عملیاتی و در نهایت ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار می­دهد. باتوجه به اثرات تأمین مالی خارج از ترازنامه بر محتوای اطلاعاتی صورت­های مالی و متعاقباً احتمال به وجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی در بازار می­توان واکنش سرمایه ­گذاران را از این منظر سنجید. همچنین با اتکا بر اثرات فراوان تأمین مالی خارج از ترازنامه (اجاره عملیاتی) بر متغیرهای نسبت سودآوری (بازده مجموع دارایی­ها)، واکنش سرمایه ­گذاران به این نسبت، به دلیل وجود کلیدی­ترین عدد (سود) در آن حائز اهمیت بوده و تغییرات ناشی از تأمین مالی خارج از ترازنامه در نسبت بازده مجموع دارایی­ها را در تصمیم­های سرمایه ­گذاران نسبت به اعلان سود، می­توان مشاهده کرد. بنابراین، هدف این پژوهش، شناسایی تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه ­گذاران نسبت به اعلان سود می­باشد. در این پژوهش، تعداد ۲۷۴ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از قاعده حذف سیستماتیک در قلمرو زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ انتخاب گردیده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و با توه به ماهیت و روش از نوع  توصیفی- همبستگی می­باشد. همچنین از نظر داده­ ها، کمی و از نظر زمان اجرای پژوهش، مقطعی می­باشد. روش برآورد مدل بر اساس داده­های تلفیقی بوده که شامل اطلاعات سری زمانی و داده­های مقطعی می­باشد. برنامه نرم افزاری مورد استفاده در این پژوهش، نرم افزار Eviews8 می­باشد. در این پژوهش از اجاره عملیاتی به عنوان ابزار تأمین مالی خارج از ترازنامه استفاده شده است و نتایج حاصل از دو فرضیه پژوهش بیانگر آن است که اجاره عملیاتی بر واکنش سرمایه ­گذاران با توجه به عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر معناداری ندارد. اما در فرضیه دوم، اجاره عملیاتی بر واکنش سرمایه ­گذاران نسبت به اعلان سود با توجه به بازده مجموع دارایی­ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. 
واژه­های کلیدی: اجاره عملیاتی، واکنش سرمایه ­گذاران نسبت به اعلان سود، عدم تقارن اطلاعات، بازده مجموع دارایی­ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۱-۱ مقدمه
یکی از مهم­ترین تصمیم­های مدیریت مالی، اتخاذ تصمیم­هایی در مورد نحوه تأمین مالی برای شرکت می­باشد؛ که شامل تصمیم­هایی هم­چون ساختار مالی و ساختار سرمایه و همچنین تعیین بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب آن­ها است. حال شرکت­ها برای تأمین مالی راه­های مختلفی از قبیل وام بانکی، استقراض خارجی، انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت و می­باشد که یکی از روش­های تأمین مالی که امروزه مورد توجه مجامع جهانی قرار گرفته، روش تأمین مالی برون ترازنامه­ای می­باشد که شرکت از طریق استفاده از ابزارهای متفاوت که این روش دارا می­باشد، تأمین مالی می­ کند. به طور کلی، شرکت از طریق ابزارهای این روش نقدینگی شرکت را افزایش می­دهد. یعنی شرکت می­خواهد ضمن تحصیل دارایی، آن دارایی و بدهی مربوط به آن در ترازنامه نشان داده نشود و همچنین استفاده از این ابزارها جهت تأمین مالی، بازده و ریسک عملیاتی و در نهایت ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار می­دهد. با این وجود مسیر واکنش سرمایه ­گذاران به این ابزار مدیریتی حائز اهمیت ویژه می­باشد.
در این فصل پس از تشریح موضوع پژوهش، به بیان مسأله و اهمیت و اهداف آن پرداخته می‌شود و در ادامه فرضیه ­های پژوهش، تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای استفاده شده در پژوهش ارائه گردیده است. در انتها قلمرو پژوهش حاضر بیان می­شود.
 
۱-۲ بیان مسأله  
همواره سرمایه ­گذاران به دنبال اطلاعاتی کامل و دقیق از صورت­های مالی هستند؛ تا این اطلاعات را در تصمیم ­گیری­های خود مد نظر قرار دهند. یکی از مهم­ترین و حتی اگر واقع­بینانه به شرایط نظاره کنیم، می­توان گفت مهم­ترین عامل مؤثر بر  تصمیم و واکنش سرمایه ­گذاران نسبت به اطلاعات، اطلاعات مربوط به سود می­باشد. از آنجا که ابزارهای مختلفی بر میزان سود تأثیر می­گذارند و یا تأثیر داده می­شوند؛ در پژوهش حاضر به دنبال این هستیم که تأمین مالی خارج از ترازنامه که هم یکی از ابزارهای مدیریت است و هم یکی از عوامل تأثیرگذار بر میزان سود، چگونه اثری بر واکنش سرمایه­گذارانی آگاه نسبت به اعلان سود می­گذارد. تأمین مالی خارج از ترازنامه، نوعی تأمین مالی است که بیشتر شرکت­ها برای  جلوگیری از افزایش بیش از اندازه در اهرم مالی و نقض قراردادهای بدهی خود سعی می­ کنند، عملیات خود را با نشان ندادن بدهی و دارایی در ترازنامه، تأمین مالی کنند(تقوی و همکاران، ۱۳۸۹: ۵). مدیریت شرکت از طریق ابزارهای تأمین مالی خارج از ترازنامه هم­چون اجاره عملیاتی، برون سپاری، فروش حساب­های دریافتنی، تأمین مالی پروژه­های خاص، تبدیل دارایی­ها به اوراق بهادار و کالای امانی می ­تواند موجب افزایش سودآوری، کاهش ریسک و پایین آوردن اهرم مالی شرکت شود. البته، در ایران به جز اجاره عملیاتی و کالای امانی از دیگر ابزارها استفاده نمی­ شود و از این دو مورد فقط اطلاعات مربوط به اجاره عملیاتی در دسترس می­باشد(مرادزاده­فرد، ۱۳۸۸). برخی شیوه ­های تأمین مالی برون ترازنامه­ای علاوه بر تأثیر روی ترازنامه، اثر مثبتی نیز روی عدد سود گزارش شده دارند. این شیوه تأمین مالی به خصوص هنگامی بیشتر استفاده می­گردد که پاداش مدیران بر اساس سود گزارش شده­ی سالانه بوده و میزان آن با سود رابطه­ مستقیمی داشته باشد. از طرفی نشان ندادن دارایی در ترازنامه به دلیل انجام تأمین مالی برون ترازنامه­ای و منظور نکردن استهلاک دارایی در سود (زیان) موجب افزایش سود و از سویی دیگر، موجب افزایش نرخ بازده مجموع دارایی می­شود. برخی شیوه ­های تأمین مالی برون ترازنامه­ای منافعی از نقطه نظر مالیاتی دارند. بنابر نوع عامل به­وجود آورنده این شیوه تأمین مالی، موارد مذکور می­توانند مورد توجه واقع شوند. در صورتی که ساختار تأمین مالی برون ترازنامه­ای اثر مالیاتی داشته باشد، تأثیر مستقلی بر جریان­های نقدی و در نهایت ثروت سرمایه ­گذاران (سهامداران) دارد. البته ممکن است که به صورت غیر مستقیم یا منفی بر ثروت سرمایه ­گذاران (سهامداران) تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، می­توان به هنگامی اشاره کرد که سهامداران متأثر از تغییرات ظاهری به وجود آمده از حسابداری ساختگی، سهام خود را بفروشند(دستگیر و سلیمانیان، ۱۳۸۶). در نهایت این سؤال مطرح است که آیا تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه ­گذاران نسبت به اعلان سود با توجه به متغیرهای عدم تقارن اطلاعاتی و بازده مجموع دارایی­ها تأثیر می­گذارد؟

 
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش
یکی از مهم­ترین زمینه­ها برای مدیریت، اعتماد سرمایه ­گذاران نسبت به اعلان سود می­باشد. زیرا، مدیریت با داشتن پشتوانه مالی از طریق جذب سرمایه­گذار در شرکت قدرت تطبیق و واکنش خود را نسبت به رویدادهای داخلی و خارجی همسان می­سازد. حال سرمایه­گذار که کیفیت سود را به عنوان مهم­ترین محرک خود در انتخاب سرمایه گذاری مد نظر دارد؛ ممکن است با ابزار مدیریتی به نام تأمین مالی خارج از ترازنامه روبه­رو شود، با وجود این که ابزار مورد نظر تنظیم­کننده نسبت اهرمی و نسبت سودآوری شرکت است؛ سرمایه­گذار با آن چگونه برخورد می­ کند و یا می­توان این ارتباط را به صورت یک سؤال به این شکل بیان کرد  که سرمایه ­گذاران این ابزار مدیریتی رابه عنوان توانایی مدیریت در بالا بردن عملکرد و استفاده بهینه از سرمایه شرکت می­دانند یا نوعی پنهان­کاری مدیریت به منظور بالا بردن سود ودر نتیجه حفظ موقعیت شغلی و منافع خود؟ با این وجود به دلیل نبود پژوهشی  که تغییرات واکنش سرمایه ­گذاران نسبت به اعلان سود را از جنبه تأمین مالی خارج از ترازنامه رسیدگی و شناسایی کند. لذا، پژوهش حاضر ضرورت انجام را به منظور شناخت بیشتر تأثیرات تأمین مالی خارج از ترازنامه بر سود و متعاقباً ان چگونگی واکنش سرمایه ­گذاران را بااهمیت و اساسی می­داند. یکی از شرایط رقابت کامل، شفافیت اطلاعات است و فقدان آن باعث پیدایش رانت می­گردد. شفافیت اطلاعات را با مقداری تورش می­توان تقارن اطلاعات تعریف نمود. تقارن اطلاعات بدین معنی است که طرفین مبادله­کننده به یک اندازه از کیفیت کالای مورد مبادله و شرایط مبادله در بازار اطلاع داشته باشند. عدم تقارن اطلاعات به حالتی اطلاق می­شود که یکی از طرفین مبادله کمتر از طرف دیگر در مورد کالا یا وضعیت بازار، اطلاعات داشته باشد. به عبارت دیگر، توزیع اطلاعات بین کلیه استفاده­کنندگان از اطلاعات، ناهمسان باشد(هاشمی، ۱۳۸۱). مشکل عدم تقارن اطلاعات متأثر از تفاوت اطلاعاتی انگیزه­های متناقض میان استفاده­کنندگان از اطلاعات می­باشد. این موضوع به طور بالقوه می ­تواند منجر به اختلال در عملکرد بازار سرمایه شود(آکرلاف، ۱۹۷۰). با توجه به اثرات تأمین مالی خارج از ترازنامه بر محتوای اطلاعاتی صورت­های مالی و متعاقباً احتمال به وجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی در بازار می­توان واکنش سرمایه ­گذاران را از این منظر سنجید. همچنین با اتکا بر اثرات فراوان تأمین مالی خارج از ترازنامه (اجاره عملیاتی) بر متغیرهای نسبت سودآوری (بازده مجموع دارایی­ها)، واکنش سرمایه ­گذاران به این نسبت به دلیل وجود کلیدی­ترین عدد (سود) در آن حائز اهمیت بوده و تغییرات ناشی از تأمین مالی خارج از ترازنامه در نسبت بازده مجموع دارایی­ها را در تصمیم­های سرمایه ­گذاران نسبت به اعلان سود، می­توان مشاهده کرد.
 
۱-۴ اهداف پژوهش
۱-۴-۱ هدف اصلی

 • شناخت تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه ­گذاران نسبت به اعلان سود

پایان نامه تمایز بین بازده مثبت و منفی در تعیین رابطه بین قیمت و  بازده غیر منتظره  با حجم مبادلات …

 
تابستان ۱۳۹۴


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
                                                                     فهرست مطالب
 عنوان                                                                                                                   صفحه
فصل اول :کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه ۳
۲-۱- اهمیت و ضرورت موضوع۵
۳-۱-بیان مسئله.۵
۴-۱- اهداف تحقیق.۸
۵-۱- سوالات تحقیق. ۹
۶-۱-تعریف عملیاتی واژه ها۱۰
۷-۱- روش کلی تحقیق .۱۱
۸-۱- قلمرو تحقیق.۱۱
۹-۱-ساختار گزارش تحقیق ۱۲
فصل دوم : مبانی نظری وپیشینه تحقیق
۲-۱-مقدمه. .۱۵
          2-2-اهمیت و مفهوم بازده سهام۱۶
۲-۳- بازده غیرعادی.۱۹
۲-۴- نرخ بازده مورد نیاز.۱۹
۲-۵- بازده سرمایه گذاری۲۰
۲-۶- بازده واقعی.۲۱
۲-۷-بازده مورد انتظار۲۲
۲-۸- نحوه محاسبه بازده غیرعادی.۲۴
۲-۹- سهام رشدی و سهام ارزشی۲۴
۲-۱۰- پشینه تحقیق۲۷
۲-۱۱- جمع بندی پیشینه تحقیق۵۰
۲-۱۱-الگوی مفهومی تحقیق.۵۶
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
۱-۳-مقدمه۵۹
۲-۳-روش کلی تحقیق.۶۰
۳-۳-جامعه آماری۶۱
۴-۳-حجم نمونه و کیفیت آن.۶۲
۵-۳-روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن.۶۴
۶-۳-روش های گردآوری داده ها و کاربرد آن۶۴
۷-۳-ابزار گردآوری داده ها و کاربرد آن۶۵
۸-۳-پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.۶۵
۹-۳- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها.۶۶
فصل چهارم : یافته های تحقیق
۱-۴-مقدمه.۷۶
۲-۴- توصیف داده های تحقیق.۷۶
۳-۴- جامعه و نمونه آماری۷۷
۴-۴- توصیف یافته ها۷۸
۵-۴-تحلیل یافته ها۸۰
            1-5-4-تحلیل پیش فرض های کلاسیک۸۱
            2-5-4-تحلیل پیش فرض های استفاده از مدل تابلویی۹۰
            3-5-4-تحلیل روابط بین متغیرها۹۳
۶-۴-خلاصه یافته ها۱۰۱
فصل پنجم : تلخیص ، نتیجه گیری وپیشنهادها
۱-۵-مقدمه ۱۰۷
۲-۵-خلاصه یافته های پژوهش.۱۰۷
۳-۵-نتیجه گیری۱۱۱
۱-۳-۵-فرضیه فرعی اول.۱۱۲
۲-۳-۵-فرضیه فرعی دوم .۱۱۳
۳-۳-۵- فرضیه فرعی سوم۱۱۵
۴-۳-۵- فرضیه اصلی۱۱۷
۴-۵-پیشنهادهای تحقیق.۱۱۹
۱-۴-۵-پیشنهادهای کاربردی.۱۱۹
۲-۴-۵-پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی۱۲۰
۵-۵-محدودیت های پژوهش۱۲۱
منابع وماخذ.۱۲۲
 
                                                   فهرست جداول
 عنوان                                                                                                         صفحه
جدول ۱-۲-جمع بندی پیشینه تحقیق.۵۲
نمودار ۱-۳-مدل مفهومی تحقیق.۶۹
جدول ۱-۴- توصیف شرکت‌های نمونه آماری.۷۷
جدول ۲-۴- توصیف یافته ها یا متغیرهای تحقیق۷۹
جدول ۳-۴- ارزیابی نرمال بودن متغیرها۸۲
جدول ۴-۴- ارزیابی نرمال بودن متغیرهای نرمال شده.۸۳
جدول ۵-۴- خلاصه نتایج آزمون نرمال بودن توزیع باقی مانده ها۸۴
نمودار ۱-۴- مقایسه هیستوگرام باقی مانده ها و منحنی نرمال ۸۵
جدول ۶-۴- خلاصه نتایج آزمون ناهمسانی واریانس ها با معیار وایت.۸۶
جدول ۷-۴- آزمون فرض استقلال خطاها در رابطه برآوردی۸۸
جدول ۸-۴- نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون).۸۹
جدول ۹-۴- خلاصه نتایج آزمون F لیمر.۹۱
جدول ۱۰-۴- نتایج آزمون هاسمن۹۳
جدول ۱۱-۴- برآورد رابطه بین حجم مبادلات سهام با متغیرهای مستقل قیمت و بازده غیر منتظره.۹۵
جدول ۱۲-۴- دسته بندی شرکت ها بر مبنای نوع بازده۹۹
جدول ۱۳-۴- تعیین رابطه بین نوع بازده غیر منتظره و حجم مبادلات سهام۱۰۰
جدول ۱-۵- فرضیات تحقیق۱۱۱
 
 
 
                                                                                                 
                                                         


چکیده
      هدف از این تحقیق تعیین رابطه بین قیمت سهام، میزان و نوع بازده غیر منتظره سهام با حجم مبادلات سهام بوده است. جهت گردآوری داده ها به روش تصادفی ساده ۱۱۳ شرکت بورسی به روش تصادفی ساده انتخاب ودر  بازه زمانی ۵ ساله منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲شرکت مورد مطالعه قرار گرفت.
    پس از آزمون پیش فرض ها رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی جهت تعیین رابطه بین متغیرها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که:
۱) بین قیمت هر سهم با حجم مبادلات سهام رابطه نسبتا قوی مستقیم خطی وجود دارد.
۲) بین میزان بازده غیر منتظره سهام با حجم مبادلات سهام رابطه نسبتا قوی مستقیم خطی وجود دارد.
۳) بین نوع بازده غیر منتظره سهام با حجم مبادلات سهام رابطه نسبتا قوی مستقیم خطی وجود دارد.
۴) تحلیل های اضافی نشان داد که ریسک سهام با حجم مبادلات رابطه معکوس داشته و نیز اندازه شرکت با حجم مبادلات سهام رابطه مستقیم داشته است.

۵) با عنایت به مستقیم بودن رابطه برآوردی بین تک تک متغیرهای اصلی مستقل با حجم مبادلات سهام، می توان نتیجه گرفت که بین قیمت، میزان و نوع بازده غیر منتظره با حجم مبادلات سهام در قلمرو تحقیق رابطه مستقیم وجود دارد.
واژه های کلیدی:
قیمت هر سهم، بازده غیر منتظره، ریسک سهام، حجم مبادلات سهام
 
 
 
 
 
 
فصل اول: کلیات تحقیق
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق

 • مقدمه:

      در ادبیات مالی به تصمیاتی نظیر خرید، نگه داری یا فروش سهام، تعیین کمیت تعداد سهام مورد خریداری یا ترکیب آن بر مبنای نوع شرکت و درصد سهامی که از هر شرکت خریداری می شود و. تصیم گیری های سرمایه ای می گویند. تصمیاتی که به قصد انتفاع در آینده توسط اشخاص حقیقی یا شخصیت های حقوقی اتخاذ می شوند.
     در مواردی چنین تصمیماتی، در بین افراد عامی که درک مالی و بعضا حتی سواد کلاسیک قابل توجهی ندارند، رفتاری تقلیدی و به تعبیری رمه وار بوده یا در مواردی مبتنی بر توصیه هایی از دیگران صورت می گیرد. اما در اغلب موارد برای شخصیت های حقوقی و افرادی حقیقی سرمایه گذار بالقوه و بالفعلی که درک مالی دارند، تصمیم گیری های سرمایه ای باید مبتنی بر تصمیم سازی ها و پیش بینی های مبتنی بر اطلاعات مربوط صورت پذیرد.

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

     تصمیم سازی یا پیش بینی در ارتباط با تصمیم گیری های سرمایه ای، مستلزم داشتن برآورد یا تصوری از منافع آتی سرمایه گذاری است. در ارتباط با سرمایه گذاری در سهام شرکت ها، این منافع عمدتا به عنوان بازده سهام است که به صورت های مختلف تعریف و به روش های متفاوتی اندازه گیری می شوند. بازده سهام می تواند به عنوان سود ناخاص هر سهم، سود نقدی هر سهم، بازده حفوق صاحبان سهام یا ROA، بازده کل سرمایه گذاری یا مجموع دارایی ها و به تعبیریROE، نسبت قیمت هر سهم به سود هر سهم و . تعریف شود. متداول ترین معیار، مشتمل بر مواردی است که در ارتباط با منافع هر سهم مصداق می بابد. این منافع از جمله عبارت از منافع حاصل از تغییرات قیمت های سهام و  سود ناخالص یا توزیع شده نقدی و غیر نقدی است که به سهام داران تعلق می گیرد.
      ارتباط بین حجم و بازده در بازارهای مالی، در طی دو دهه اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. گرچه مطالعات فراوانی سعی نموده اند که ساختاری تئوریک یا تجربی از این ارتباط ارائه دهند، هنوز اجماع کلی در این مورد حاصل نشده است. با توجه به نتایج متفاوت این تحقیقات، با بررسی بازارهای نوظهور و کمتر توسعه یافته، می توان بینش بیشتری در مورد این ارتباط بدست آورد. به دلیل تفاوت در ساختار و جریان اطلاعات در بازارهای نوظهور، این بازارها، گزینه خوبی برای چنین بررسی اضافی در مورد ارتباط حجم و بازده هستند.
       در واقع مطالعات تجربی در بازارهای کشورهای توسعه یافته اغلب موید وجود همبستگی بین حجم معاملات و بازده (قیمت) سهام هستند. سوالی که مطرح می شود، این است که تا چه اندازه یافته های تجربی در بازارهای توسعه یافته کشورهای صنعتی در مورد بازارهای نوظهور نیز مصداق دارند. فایده این مطالعه در بازارهای نوظهور دو چیز است. اول، سبب بهبود درک ما از رابطه حجم و بازده می شود و دوم، سبب شناخت بهتر عملکرد بازارهای نوظهور می شود. از آنجا که بورس اوراق بهادار تهران در زمره بازارهای نوظهور قرار می گیرد.
   تحقیقات متعددی در داخل و خارج کشور در زمینه رابطه بین بازده و حجم مبادلات صورت گرفته است ولی در هیچ یک از این تحقیقات، تمایز بین بازده مثبت و منفی مورد توجه قرار نگرفته است. طی تحقیق حاضر مبتنی بر تحقیق پارک، لی و سانگ(۲۰۱۴) با هدف تمایز بین بازده مثبت و منفی در تعیین رابطه بین قیمت و  بازده غیر منتظره  با حجم مبادلات سهام در شرکت های منتخب بورس تهران بر مبنای آخرین داده های عملکردی در دسترس به انجام رسیده است.
 
۲-۱) اهمیت و ضرورت تحقیق:
برخی از جنبه های جدید بودن تحقیق حاضر عبارت اند از:

 • در تحقیق حاضر، بر خلاف تحقیقات داخلی قبلی که بیشتر بر محتوای اطلاعاتی سود تمرکز نموده اند؛ نقش اعلان سود غیر منتظره بر متغیرهای عدم تقارن اطلاعاتی، حجم مبادلات و مبادلات نامتقارن نیز مورد توجه قرار گرفته است.
 • تحقیق حاضر بر مبنای مدل آمیدو(۲۰۰۲) و متغیرهای تعدیل شده در تحقیق پارک،یانگ جو و سانگ (۲۰۱۴) به انجام رسیده و برای اولین بار در ایران با نگرش تمایز بین بازده مثبت و منفی مورد مطالعه قرار گرفته است. لذا سعی بر این بوده تا به اتکای داده های عملکردی جدید، تحقیق حاضر به تواند به نتایج متفاوت جدیدی نسبت به تحقیقات قبلی منجر شود.
 • سعی شده است تا بر مبنای نتایج تحقیق و رهنمودهای برگرفته از نتایج تحقیق، زمینه ای فراهم آید تا سرمایه گذاران بالقوه حقیقی و حقوقی به توانند به تصمیمات منطقی تری در خرید و فروش سهام به هنگام اعلان سود غیرمنتظره مثبت یا منفی اخذ نمایند.
 • با عنایت به انتخاب شرکت های منتخب بورسی قابلیت دسترسی به داده های تاریخی از طریق نرم افزارها، مراجعه به سازمان بورس و طرق دیگر وجود داشته و لذا امکان پذیری تحقیق از جهت دسترسی به داده های عملکردی مد نظر قرار گرفته است.

۳=۱) بیان مسأله:
    امروزه اطلاعات یک وسیله و ابزار راهبردی مهم درتصمیم گیری محسوب می شود و بدون شک کیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار افراد قرار می گیرد. در بازار های مالی، این اطلاعات می ­تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شرکت انعکاس یابد و در دسترس سهامداران قرار گیرد و باعث ایجاد واکنش ها و در نتیجه تغییراتی در قیمت­های سهام می گردد. واکنش های بازار سهام به آگهی ها واخبار زمانی رخ می دهد که افراد با توجه به اطلاعات جدید، قیمتها را تعیین می کنند(همتی،۱۳۸۲). می توان با محاسبه میزان تغییر قیمت سهم و یا اینکه با محاسبه بازده غیر عادی بازار مربوط به زمانی که بازار از خبر سود خالص دوره جاری آگاه می شود محتوای اطلاعاتی سود خالص گزارش شده را محاسبه کرد. این بدان سبب است که سرمایه گذار آگاه و خردگرا (تصمیمات بخردانه اتخاذ می نماید) بر مبنای اطلاعات سود خالص دوره جاری در انتظاراتی که در باره سود خالص و بازده آینده دارد تجدید نظر می نماید. تجدید نظر در انتظارات یا باورها موجب می شود  که شتاب تصمیم گیری برای خرید یا فروش افزایش یابد، زیرا سرمایه گذار در دیدگاهی که در مورد بده و بستان (مصالحه)بین ریسک و بازده دارایی های تشکیل دهنده پرتفوی خود دارد تجدید نظر می­نماید(پارک و همکاران، ۲۰۱۴).
     سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می­شود، تحلیل گران مالی عموما سود گزارش شده را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی ها و قضاوتهای خود مدنظر قرار میدهند. همچنین سرمایه گذاران برای تصمیمات سرمایه گذاری خود بر اطلاعات مالی مندرج درصورت های مالی واحدهای اقتصادی خصوصًا سود گزارش شده اتکا می­ کنند(افلاطونی،۱۳۸۶). این در حالی است که انتظارات افراد تابع پیش بینی های آنها می باشد که گاهی از ناکارآمدی هایی برخوردار است. فهم منبع این ناکارامدی ها، می تواند کاربردهای مهمی برای مطالعه در زمینه  کارایی بازار داشته باشد.در تحقیقات مالی این مسئله که بازارها به صورت کارا عمل می کنند، به طور وسیعی موردتوجه قرار گرفته است.
    فاما(۱۹۹۷)معتقد بود که بازارکارا بازاری است که در آن قیمتهای اوراق بهادار به طور کامل، منعکس کننده تمامی اطلاعات موجود می باشند و بازار به گونه ای به موقع و بدور از اثرات روانی، تاثیر اطلاعات جدید را در قیمت سهام، اعمال می­ کند(گریفین و همکاران، ۲۰۱۱).
   چنان چه وقوع یک رویداد مثل اعلان سود، در همان زمان به تواند بر قیمت سهام تاثیر بگذارد؛ می توان ادعا نمود که این رویداد دارای محتوای اطلاعاتی است. به عبارت دیگر این اطلاعات جدید است که می تواند باعث واکنش بازار شود و نحوه برخورد فعالان بازار با این اطلاعات جدید نوسانات قیمتها را شکل می دهد. در بورس اوراق بهادار معمولا قیمت سهام تابعی از ارزش فعلی سودهای آتی است. حال اگر این سودهای آتی از یک دقت قابل قبول برخوردار نباشند؛ یعنی بین سود واقعی و سود پیش بینی شده تفاوت غیر منتظره ای وجود داشته باشد، معاملات انجام شده تا زمان اعلام سود واقعی بهینه نخواهد بود. هرچه میزان سود غیر منتظره بیشتر باشد، نوسان قیمت شدیدتر خواهد بود و هرچه نوسان قیمت بیشتر باشد؛ نگرانی سهامداران بیشتر شده و امنیت سرمایه گذاری کاهش می یابد و  در مواردی باعث خروج سرمایه گذاران از بورس می شود. تبعات چنین وضعیتی، عدم تخصیص بهینه منابع و هدایت نقدینگی به سمت بخشهای غیر تولیدی اقتصاد خواهد بود(کوتاری و همکاران، ۲۰۰۹).
    مباحث نظری و تجربی فوق حاکی از این می باشند که بازار سرمایه تاکید بیش از حدی بر رقم سود گزارش شده شرکتها دارد که این واکنش ها را می توان هم در اطلاعات پیش بینی شده و هم در اطلاعات واقعی، مشاهده نمود. زیراکه انتظارات سرمایه گذاران بر اساس این ارقام شکل می گیرد و تغییرات آنها به طور بالقوه، موجب ایجاد واکنش و تغییرات در بازار سهام می شود. در عین حال، چنانچه این تغییرات غیرمنتظره باشند؛ ممکن است عواقبی را برای سهامداران داشته باشد و منافع آنها را در شرکت به خطر بیاندازد. بنابراین، مساله اساسی تحقیق حاضر، ابهام در پیامدهایی است که ممکن است در اثر اعلان سود غیرمنتظره به بازار سرمایه، به وجود آید. همچنین، تاثیرات سود غیرمنتظره منفی و سود غیرمنتظره مثبت، متفاوت است که ممکن است، ساختار و روند مبادلات سهام را دچار تغییراتی کند که برای بازار سرمایه مطلوب نباشد. بخشی از این پیامدها ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی است که موجب تهدید منافع سهامداران می شود. روشن شدن این موارد مبهم، سرمایه گذاران و سهام داران را نسبت به اتخاذ تصمیمات مناسب در مواجه با سودهای غیرمنتظره شرکتها آگاه می نماید و به آنها کمک می کند که در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، نسبت به اطلاعات منتشر شده شرکت ها، چه واکنشی نشان دهند. بنابراین تحقیق حاضر در پاسخ به پرسش اساسی زیر به انجام خواهد رسید:

پایان نامه تاثیر مازاد وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود  

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فصل اول
کلیات پژوهش
 
 
 
 
 
 
 
 

 • مقدمه

در این فصل به کلیات پژوهش پرداخته می شود. به این ترتیب که ابتدا مبانی نظری پژوهش به همراه مسأله ی اصلی، به صورت مختصر ارائه می شود و اهمیت و ضرورت آن مورد بحث قرار می گیرد. سپس در راستای سوال پژوهش دو هدف تدوین می گردد . اهمیت این پژوهش در سطح کلان اقتصادی برای استفاده کنندگان صورت های مالی تشریح قرار می شود و کاربرد نتایج پژوهش برای سرمایه گذاران، استفاده کنندگان اطلاعات مالی و حسابرسان بیان می گردد. در راستای اهداف پژوهش، دو فرضیه  اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین می گردد. قلمرو پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۲ می باشد که شرایط انتخاب نمونه و و تعداد نمونه در این فصل تشریح می شود. ابزار گردآوری، روش نمونه برداری و ابزار تحلیل موارد دیگر می باشند که در این فصل به طور مختصر ارائه می شود. در پایان، واژگان کلیدی به طور مختصر تعریف می گردند.

دانلود مقاله و پایان نامه

 

 • بیان مسأله

توسعه سرمایه گذاری از یک سو موجب جذب سرمایه های مردم و هدایت آن ها به بخش های مولد اقتصادی شده و از سوی دیگر، با توجه به جهت گیری سرمایه گذاران (مبتنی بر ریسک و بازده)، سرمایه گذاری ها به سمت صنایعی هدایت خواهد شد که از سود بیش تر یا ریسک کمتری برخوردار است و این امر در نهایت سبب تخصیص بهینه منابع خواهد شد. با توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ داده، کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه که با تهدیدات عدیده ای روبرو هستند، جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند یافتن راه کارهای مناسبی برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت های در دسترس خود هستند. در این راستا یکی از راه کارهای مهم بسط و توسعه سرمایه گذاری است. 
صورت سود و زیان به سبب اطلاعات مفیدی که درباره میزان سود آوری واحدهای کسب و کار ارائه می دهد برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی حائز اهمیت است. به عبارت دیگر، این صورت مالی دارای محتوای اطلاعاتی بوده و موجب سهولت تجزیه و تحلیل های لازم برای اخذ تصمیمات سرمایه گذاری خواهد شد(بختکی،۱۳۸۶). از اینرو، هرگونه ارائه گمراه کننده درباره عملکرد مالی واحد اقتصادی، می تواند آثار زیانباری برای سرمایه گذاران درپی داشته و آنها را در اخذ تصمیمات اقتصادی مناسب، با مشکل مواجه سازد. اهمیتی که سود حسابداری برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی دارد، باعث شده است که مدیریت واحد تجاری توجه خاصی به مبلغ و نحوه تهیه و ارائه آن قائل شود. بنابراین همواره این نگرانی و مشکل وجود دارد که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص های عملکرد مالی شرکت ها، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهامداران عادی قرار دارند، با اهداف خاصی، مدیریت شده باشد. به اعتقاد هلی و والن  (1999) مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود درگزارشگری مالی استفاده کنند و ساختارمعاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست کاری نمایند. این هدف یا به قصد گمراه کردن برخی از صاحبان سود درخصوص عملکرد اقتصادی شرکت، یاتأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دستیابی به سود شخصی است.
یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه ی اطلاعاتی است که برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم ها، سود مند باشد . یکی از معیارهای مهمی که گروه های مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش بینی سودهای آینده و ریسک های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می کنند، سودهای جاری و گذشته شرکت است. سود نیز خود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می تواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سودهای آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. به بیان دیگر، مدیران تلاش می کنند تا با انتخاب روش های مجاز حسابداری، نتایجی قابل پیش بینی و ثابت خلق کنند. زیرا، اغلب سرمایه گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت هایی که روند سودآوری مناسبی دارند و سود آن ها دچار تغییرات عمده نمی شود نسبت به شرکت های مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیش بینی و مقایسه ی بیشتری دارند. از سوی دیگر، با توجه به تئوری نمایندگی  مدیران می توانند از انگیزه ی لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. جنین و پیوت (۲۰۰۵) معتقدند حسابرسی می تواند یکی از راه های جلوگیری و کاهش مدیریت سود باشد. زیرا اعتقاد بر این است، شرکت هایی که صورت های مالی حسابرسی شده ارائه کنند دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند. اقلام تعهدی وابسته به قضاوت های مدیران است و حسابرسی شرکت هایی که اقلام تعهدی بیشتری دارند، نیز دشوارتر است. حسابرسی با کیفیت بالاتر، با احتمال بیشتری عملکرد های حسابداری مورد تردید را کشف می کند. زیرا موسسه های حسابرسی باکیفیت دارای تخصص، منابع و انگیزه های بیشتری برای کشف اشتباه و تقلب هستند. بنابراین با توجه به اهمیت سود در تصمیم گیری ها و نقش کیفیت حسابرسی در افزایش قابلیت اتکای سود ضروی است در مورد تأثیر مازاد جریان وجوه نقد آزاد بر مدیریت سود و نقش کیفیت بالای حسابرسی در کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیر ناشی از مازاد جریان وجوه نقد آزاد تحقیقی صورت گیرد.

از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. با در نظر گرفتن نظریه تضاد منافع میان مدیران و مالکان ، مدیران واحد های تجاری  از انگیزه لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار می باشند. عمل دستکاری در سود، روش عادی و معمولی در بین شرکت ها است که از مشکلات نمایندگی نشات می گیرد به خصوص زمانی که جریان های نقدی آزاد بالا و فرصت های سرمایه گذاری پایین باشد. فعالیت های مدیران ممکن است در جهت تامین منافع خود و ضرر سهامداران باشد و منجر به هزینه ها و مخارجی گردد که باعث کاهش ثروت سهامداران شود. مدیران ممکن است فرایند های حسابداری را برای افزایش سود منتشرشده و به منظور پنهان کردن اثرات منفی پروژه ها به کار گیرند. مدیران این شرکت ها به شکل فرصت طلبانه ای به منظور اهداف شخصی عمل می کنند و قصد دارند تا با سرمایه گذاری در پروژه های زیان ده و فاقد بازده و عدم افشای مناسب در رابطه با وجوه  نقد سرمایه گذاری شده به منظور جلوگیری از تجزیه و تحلیل محدودیت های پروژه توسط سرمایه گذاران بر مشکلات نمایندگی بیفزایند (جنسن ، ۱۹۸۶; جاگی و گول ، ۲۰۰۰ ; چانگ و دیگران ،۲۰۰۵ ; مهرانی و باقری ، ۱۳۸۸).
جریان نقد آزاد، معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکت است و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها، در اختیار دارد. جریان نقدی آزاد از این جنبه اهمیت دارد که به شرکت اجازه می دهد تا فرصت هایی را جستجو کند و ارزش سهامدار را افزایش دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیل های تجاری، پرداخت های سود نقدی به سهامدارن و کاهش بدهی ها امکانپذیر نیست. از سوی دیگر، وجه نقد باید درسطحی نگهداری شود که بین هزینه نگهداری وجه نقد و هزینه وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود.
به استناد نظر جنسن (۱۹۸۶)، از شرکتی که فرصت های سرمایه گذاری پایینی دارد، انتظار می رود که جریان های نقد آزاد بالایی داشته باشد؛ زیرا هر چه فرصت های سرمایه گذاری (بالفعل و بالقوه) افزایش پیدا کند، اکثر وجوه نقد مازاد در جهت افزایش ثروت سهامداران از طریق سرمایه گذاری در فرصت های موجود مورد استفاده قرار می گیرد و افزایش در میزان سرمایه گذاری از محل وجوه مازاد، منجر به کاهش این وجوه خواهد شد. بنابراین براساس  نظر جنسن و نظریه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران هنگامی تشدید می شود که شرکت، جریان های نقدی با اهمیتی (مثبتی) ایجاد کند  و با فرصت های رشد کمی نیز رو به رو شود. در صورت نبود اقدامات کنترلی از سوی سهامداران، مدیران شرکت هایی که دارای جریان نقدی آزاد مثبت و فرصت های رشد کم هستند، ابتدا در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص مثبت سرمایه گذاری می کنند و به دلیل کم بودن فرصت های رشد، در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص منفی نیز سرمایه گذاری می کنند که موجب از بین رفتن ارزش سرمایه گذاری و در پی آن، کاهش قیمت سهام می شود. در واقع مدیران برای آنکه به دست سهامداران حذف نشوند، تلاش می کنند با گزارش افزایش سود (جنسن، ۱۹۸۶) یا با نفوذ و دستکاری های حسابداری، هزینه های غیر بهینه (گوول و توسی،۱۹۹۸) را بپوشانند. به همین دلیل مدیران برای ارائه گزارش افزایش سود، تمایل زیادی به استفاده از افزایش درآمد اقلام تعهدی اختیاری دارند (چانگ، فرس و کیم،۲۰۰۵). بنابراین قابل اتکا بودن و مفید بودن اقلام تعهدی مورد تردید است؛ چرا که مدیران قادرند آنها را براساس میل خود تعدیل نمایند (حامدی، ۱۳۸۸).
جریان نقدی آزاد می تواند در ارزیابی سلامت مالی یک شرکت مفید باشد؛ چرا که تمام مفروضات حسابداری موجود در ساختار سرمایه را کنار می گذارد. سود یک شرکت ممکن است رقم بالا و در حال رشد باشد، اما تا زمانی که وجوه نقد آزاد مورد توجه قرار قرار نگرفته است، نمی توان به این نکته پی برد که آیا این سود، برابر با نقدینگی حاصل شده برای یک شرکت در یک سال معین است یا خیر؟ صاحبان سرمایه در نهایت علاقه مند به وجوه نقدی آزاد هستند، چیزی که سود، آن را نشان نمی دهد (مهام، فجرزاده وحسینی،۱۳۸۵). به عقیده پنمان و یهودا (۲۰۰۹) جریان نقد آزاد می تواند دارای محتوای اطلاعاتی باشد.
طبق تئوری کارگزاری، بدیهی است وقتی جریان وجوه نقد آزاد افزایش می یابد، مدیران این انگیزه را خواهند داشت که وارد پروژه هایی شوند که بازده منفی دارد (جنسن،۱۹۸۶). در این رابطه، چونگ و همکاران (۲۰۰۵) عنوان می کنند که این پروژه ها ممکن است در جهت حمایت از منافع خود مدیران باشد یا ممکن است میزان کنترل آنها بر منابع شرکت را بیشتر کند. مدیران ممکن است در نتیجه اقدامات غیر مطلوب مانند سرمایه گذاری های کاهنده ارزش، باعث افزایش  هزینه های نمایندگی -کاهش ارزش شرکت- شده و مدیران ارشد شرکت را در موقعیت آسیب پذیری تحت فشار قرار دهند. بدترین حالت این است که مدیران به منظور مخفی کردن اثرات منفی چنین سرمایه گذاری های کاهنده ارزش، از ابزار های مدیریت سود فرصت طلبانه استفاده کنند (بوکیت و اسکندر، ۲۰۰۹؛ چونگ و همکاران، ۲۰۰۵؛ رحمان و محد-صالح،۲۰۰۸). در واقع، این نوع گزارش سود متورم ارائه شده توسط مدیر به دلیل ایجاد درک نادرست، ممکن است قابلیت پیش بینی بالقوه جریان وجوه نقد بر مبنای سود تحت را تاثیر قرار دهد. بر اساس استدلال های مطرح شده انتظار می رود که با شرط ثابت بودن سایر شرایط، شرکت هایی که دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد هستند رویه هایی را انتخاب می کنند که باعث افزایش سود می شود به عبارتی از مدیریت سود افزایشی استفاده می کنند.
حسابرسی مستقل از طریق بهبود قابلیت اتکا و افزایش اعتبار فرآیند گزارشگری مالی ، به سودمندی فرایند گزارشکری مالی و کارآیی بازارهای سرمایه کمک می کند. کیفیت حسابرسی به عوامل متعددی از جمله اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت مربوط، دوره تصدی حسابرس و . بستگی دارد، پس حسابرسی با کیفیت بالا می تواند از رفتارهای فرصت طلبانه مدیر در دستکاری سود بکاهد و باعث افزایش کیفیت سود گردد و تصمیم گیرندگان را در اتخاذ تصمیم های مربوط و قابل اتکاء یاری کند. در حالت کلی، از آنجا که محاسبه سود خالص یک واحد انتفاعی متأثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است که امکان دستکاری سود توسط مدیریت را فراهم می کند. به علت پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری از جمله نارسایی های موجود در فرآیند برآوردها و پیش بینی های آتی و هم چنین امکان استفاده از روش های متعدد حسابداری توسط واحد های انتفاعی موجب شده است که سود واقعی با سود گزارش شده در صورت های مالی متفاوت باشد و از آنجا که سود از مهم ترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش واحد های انتفاعی تلقی می گردد، موضوع مدیریت سود مورد توجه پژوهش گران و دست اندرکارآن حرفه حسابداری قرار گرفته است. نقش حسابرسی مستقل در فرآیند گزارشگری افزایش قابلیت اتکاء و کاهش رفتارهای فرصت  طلبانه مدیر در این فرآیند است. لذا حسابرسی با کیفیت بالا می تواند باعث افزایش کیفیت گزارشگری مالی به ویژه کیفت سود گردد.  از سوی دیگر، از آنجا که سرمایه گذاران به دنبال کسب بیشترین بازده از سرمایه گذاری های خودشان هستند ضروی است که با در نظر گرفتن نارسائی های موجود در فرآیند اندازه گیری سود شرکت ها، علاوه بر توجه به عامل کیفیت اطلاعات مالی و مدیریت سود آن ها، به  نقش کیفیت حسابرسی در افزایش کیفیت سود و کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت سود نیز توجه داشته باشند تا بدین طریق بتوانند بازده معقولی را از سرمایه گذاری خود کسب نمایند. در همین راستا، این پژوهش درصدد بررسی این موضوع است که مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی چه تأثیری بر مدیریت سود دارد؟ همچنین این موضوع که، آیا کیفیت حسابرسی رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را تحت تأثیر قرار می دهد یا خیر؟

 • اهداف پژوهش

با توجه به مطالب ارائه شده در خصوص مازاد جریان وجوه نقد آزاد، کیفیت حسابرسی و رابطه آن با مدیریت سود، پژوهش حاضر با بررسی تاثیر مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود، سعی دارد به اهداف زیر نائل آید:
 هدف آرمانی: بسط مبانی نظری در ارتباط با موضوع تحقیق
 هدف کلی: تبیین رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد، کیفیت حسابرسی و مدیریت سود
هدف ویژه اول: تعیین رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود
هدف ویژه دوم: تعیین رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود
هدف ویژه سوم: تعیین نقش میانجی (تعدیلی) کیفیت حسابرسی در رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود
هدف کاربردی: ارائه پیشنهاداتی براساس نتایج تحقیق به بانک ها و موسسات مالی اعتباری، سازمان بورس جهت نظارت بهتر و موثرتر و حسابرسان مستقل.

 • برای نهادهای نظارتی و تدوین کنندگان قوانین و استانداردها مسئله سود و ویژگی های آن همواره در کانون توجه بوده است یافته های این پژوهش می تواند رهنمود های لازم را در زمینه تدوین قوانین و استاندارد ارائه دهد.