روانشناسی

پایان نامه رابطه باورهای ارتباطی و سبک های دلبستگی با صمیمیت زناشویی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) عنوان                                                                                                                             صفحه چکیده. ۱ فصل یکم: مقدمه مقدمه ۳ بیان مسأله. ۳ اهمیت و ضرورت ۶ اهداف پژوهش. ۷ ‌هدف کلی ۷ ‌اهداف ویژه ۷ فرضیه‌های پژوهش ۷ تعریف متغیرها. ۸ فصل دوم: پیشینه پژوهش   بخش اول: گستره نظری مربوط به ازدواج ـ خانواده […]

روانشناسی

پایان نامه اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش افسردگی دانشجویان

اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش افسردگی دانشجویانبا نشانگان بالینی افسردگیاسفند ماه ۹۳ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست مطالبعنوان                                           صفحهچکیده ۱فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱-مقدمه ۲۱-۲-بیان مسئله: ۴۱-۳-اهمیت وضرورت انجام تحقیق ۶۱-۴-هدف تحقیق ۷۱-۵- فرضیه تحقیق ۷۱ـ۷ـ تعاریف واژه هاو مفاهیم ۸۱-۷-۱- تعاریف مفهومی ۸۱-۷-۲- تعاریف […]

روانشناسی

پایان نامه اثر بخشی طرحواره درمانی بر راهبردهای مقابله ای و سازگاری اجتماعی افراد وابسته به مواد شهر یاسوج

اثر بخشی طرحواره درمانی بر راهبردهای مقابله ای و سازگاری اجتماعی افراد وابسته به مواد شهر یاسوجاستاد مشاور:دکترعلیرضا ماردپور ۱۳۹۲ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) عنوان                                                                                          صفحهچکیده ۱فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه ۳۱-۱- بیان مسأله ۶۱-۲- اهمیت و ضرورت ۹۱-۳- مقابله‌های مسأله مدار ۱۰۱-۴- اهداف تحقیق ۱۱۱-۴-۱- هدف کلی ۱۱۱-۴-۲- اهداف […]

روانشناسی

پایان نامه مقایسه اثربخشی روش‌های درمان رفتاری، رفتاری – شناختی، رفتاری – فراشناختی و دارویی برعلائم وسواس و باورهای فراشناخت …

مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی استادان مشاور: دکتر محمدرضا عابدی دکتر محسن معروفی آبان ماه ۱۳۸۹ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده هدف از این پژوهش مقایسه‌‌ی اثربخشی روش‌های درمان رفتاری، رفتاری – شناختی، رفتاری – فراشناختی و دارویی بر کاهش علائم وسواس و باورهای فراشناخت بیماران مبتلا […]

روانشناسی

پایان نامه بررسی اثربخشی روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد

بررسی اثربخشی روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در   کاهش علایم اختلال استرس پس از سانحه ناشی از تجاوز جنسی استاد مشاور جناب آقای دکتر بخشی پور تابستان ۹۱ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده : اختلال استرس پس از سانحه با مجموعه ای از […]

روانشناسی

پایان نامه تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، اضطراب

در این پژوهش به بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی  (MBCT) بر اضطراب، افسردگی و علائم جسمانی بیماران آسم پرداخته شده است. آسم یکی از بیماریهای سایکوسوماتیک می باشد که اضطراب و افسردگی به عنوان عامل آغازگر و  یا تشدید کننده ی این بیماری محسوب می شود. با توجه به این موضوع درمان […]

روانشناسی

پایان نامه بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری بر شاخص توده بدنی، عزت نفس

چکیدهزمینه  و ﻫﺪف : اﻳﻦﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖﺷﺎﺧﺺﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺪنو عزت نفس در زﻧﺎنﻣﺒﺘﻼﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﻲ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮرﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻧﻘﺶگروه درمانی شناختی – رفتاری  در اﺻﻼحﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺪن زﻧﺎنﻣﺒﺘﻼﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ وزن و نیز بهبود عزت نفس  اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ : پس از انجام مطالعات مقدماتی، راهنمای گروه درمانی چاقی تدوین شد. سپس با توجه به آن برنامه زمانبندی جهت اجرا […]

روانشناسی

پایان نامه مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری وآرام سازی عضلانی در کاهش اضطراب

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) مقدمه                                                                                                                       صفحه ۳ فصل اول:کلیاتچکیده                                                                                                                       صفحه ۵بیان مسأله                                                                                                                       ” 5                                                                                                                     اهمیت و ضرورت مسأله                                                                                                       ” 7اهداف تحقیق                                                                                                                   ” 7 فرضیه ها                                                                                                                       ” 8 تعاریف                                                                                                                         ” 8                                              […]

روانشناسی

پایان نامه بررسی اثربخشی درمان شناختی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCGT) بر افزایش خودکارآمدی

تابستان ۱۳۹۴ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست مطالبچکیده ۱. ۲کلیات تحقیق ۲۱-۱- مقدمه. ۳۱-۲- بیان مسئله. ۴۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق. ۷۱-۴- اهداف پژوهش. ۷۱-۵- سوالات پژوهش. ۸۱-۶- فرضیه های پژوهش. ۸۱-۷- تعاریف متغیرها ۸۱-۷-۱- اعتیاد. ۹۱-۷-۲- افسردگی ۹۱-۷-۳- خودکارآمدی ۹۱-۷-۴- درمان شناختی گروهی ۱۰۱-۷-۵- ذهن آگاهی ۱۰۱-۷-۶- درمان […]

روانشناسی

پایان نامه بررسی  اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس شغلی کارکنان

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست مطالبعنوان                                                                                                                                      صفحهچکیده ۱ : ۱-۱- مقدمه. ۳۱-۲- بیان مسئله. ۵۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۱۰۱-۴- اهداف پژوهش ۱۲۱-۴-۱- هدف اصلی. ۱۲۱-۴-۲- اهداف فرعی. ۱۲۱-۵- فرضیه های پژوهش ۱۲۱-۵-۱- فرضیه اصلی. ۱۲۱-۵-۲- فرضیه های فرعی. ۱۲۱-۶-  متغیرهای پژوهش ۱۳۱-۶-۱- شناخت درمانی. ۱۳۱-۶-۲- ذهن اگاهی. ۱۳۱-۶-۳- […]