پایان نامه ارزیابی عوامل مؤثر بر ریسک امنیتی در سیستم های اطلاعاتی

ارزیابی رابطه بین عوامل مؤثر بر ریسک امنیتی در سیستم های اطلاعاتی و انتشار گزارش های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
شهریور ۱۳۹۳

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرت مطالب
 عنوان                                                                                                               صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق

 • مقدمه . ۳
 • بیان مسئله . ۵
 • اهمیت و ضرورت تحقیق . ۸
 • اهداف تحقیق ۹
 • سوالات تحقیق ۱۰
 • فرضیات تحقیق . ۱۰
 • جنبه جدید بودن . ۱۱
 • تعریف عملیاتی واژه ها ۱۱
 • روش کلی تحقیق . ۱۴
 • قلمرو تحقیق ۱۴
 • ساختار تحقیق ۱۵

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱-  مقدمه ۱۷
۲-۲- مبانی نظری . ۱۸
۲-۲-۱- ریسک ۱۸
۲-۲-۱-۱- مفهوم ریسک . ۱۸
۲-۲-۱-۲- انواع ریسک . ۱۹
۲-۲-۲- ریسک‌های عملیاتی ۲۰
۲-۲-۲-۱- انواع ریسک‌های سیستم‌های اطلاعاتی . ۲۲
۲-۲-۲-۲- واکنش به ریسک ۲۴
۲-۲-۳- گزارش‌های مالی ۲۵
۲-۲-۴- سیستم‌های اطلاعاتی . ۲۶
۲-۲-۵- تجارت الکترونیک . ۲۹
۲-۳- پیشینه تحقیق ۳۰
۲-۳-۱- تحقیقات داخلی ۳۰
۲-۳-۲- تحقیقات خارجی ۴۸
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه ۶۰
۳-۲- روش کلی تحقیق . ۶۰
۳-۳- تعریف جامعه آماری ۶۱
۳-۴- حجم نمونه و فرمول ۶۲
۳-۵- روش نمونه‌گیری ۶۳
۳-۶- روش‌های گردآوری داده‌ها . ۶۳
۳-۷- ابزار تحقیق . ۶۳
۳-۸- ابزار و روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها . ۶۴
فصل چهارم: بخش آماری
۴-۱- مقدمه .۷۱
۴-۲- توصیف نمونه آماری ۷۱
۴-۳- توصیف یافته‌ها .۷۴
۴-۴- تحلیل پیش فرض‌ها ۷۵
۴-۵- تحلیل روابط بین متغیرها ۸۷
۴-۶- جمع بندی ۹۵
فصل پنجم: نتیجه‌گیری
۵-۱- مقدمه ۹۸
۵-۲- خلاصه یافته‌ها .۹۸
۵-۳- نتیجه‌گیری . ۱۰۳
۵-۴- پیشنهادهای کاربردی . ۱۰۷
۵-۵- پیشنهادها برای تحقیقات آتی ۱۰۹
۵-۶- محدودیت‌های تحقیق . ۱۱۰
فهرست منابع ۱۱۲
چکیده انگلیسی ۱۱۶
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                           صفحه
جدول ۲-۱- تقسیم بندی مؤسسه به ابر واحد سازمانی و واحد سازمانی و شاخص های اندازه گیری          در روش استاندارد بنابر بیانیه ۲۰۰۳ کمیته بال ۴۵
جدول ۲-۲- خلاصه تحقیقات انجام شده در داخل . ۵۳
جدول ۲-۳- خلاصه تحقیقات انجام شده در خارج . ۵۷
جدول ۴-۱- نمونه آماری تحقیق ۷۲
جدول ۴-۲- توزیع نمونه تصادفی بر مبنای نوع فعالیت . ۷۳
جدول ۴-۳- توصیف یافته های تحقیق ۷۴
جدول ۴-۴- آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته . ۷۶
جدول ۴-۵- آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل ۷۷
جدول ۴-۶- آزمون استقلال خطاها ۷۸
جدول ۴-۷- نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل . ۸۰
جدول ۴-۸- آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل . ۸۲
جدول ۴-۹- آزمون همسانی واریانس‌ها (وایت) ۸۵
جدول ۴-۱۰- خلاصه نتایج آزمون چاو . ۸۶
جدول ۴-۱۱- آزمون هاسمن برای مدل رگرسیونی تحقیق . ۸۷
جدول ۴-۱۲- برآورد پارامترهای رگرسیون خطی مرکب . ۸۹
جدول ۴-۱۳- تحلیل واریانس ۹۴
جدول ۵-۱- خلاصه نتایج پژوهش ۱۰۶
فهرست شکل‌ها
عنوان                                                                                                            صفحه
شکل۲-۱- فرآیند تصمیم‌گیری در مدیریت ریسک ۱۹
شکل ۲-۲- طبقه‌بندی سه ریسک شرکت براساس نقد بودن و اجتناب‌پذیری ۲۰
شکل ۲-۳- تعریف ریسک عملیاتی مبتنی بر رویکرد BIS . 21
شکل ۲-۴- دسته‌بندی تهدیدات امنیتی در سیستم‌های اطلاعاتی بر اساس مدل لاخ ۲۴
شکل ۲-۵- فعالیت‌های عمده در یک سیستم اطلاعاتی ۲۷
شکل ۲-۶- ساختار شبکه‌ای ریسک امنیتی شبکه بر اساس پژوهش فنگ ۴۹
شکل ۳-۱- مدل مفهومی پژوهش . ۶۶
نمودار ۴-۱- منحنی اجزاء خطاهای مدل رگرسیونی . ۷۹
 
چکیده:
در چارچوب مفهومی هیات استانداردهای حسابداری مالی و هیات استانداردهای حسابداری بین المللی، حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. امنیت سیستم های اطلاعاتی به معنی حفاظت از اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در مقابل دستبرد و استفاده غیر مجاز از آن می باشد. در معرض مخاطرات کامپیوتری قرار نگرفتن، تقریبا اجتناب ناپذیر است، مگر آن که محافظت کافی از آن ها صورت گیرد.
امنیت سیستم‌های اطلاعاتی را عواملی چون ریسک فیزیکی، ریسک شبکه تهدید می‌کند. تأثیر این عوامل بر انتشار گزارش‌های مالی غیرقابل انکار است. در این پژوهش رابطه بین عوامل موثر بر ریسک سیستم‌های اطلاعاتی و انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی شده است. همچنین عواملی چون اندازه شرکت و عملکرد شرکت و ریسک کلی شرکت که می‌توانند بر انتشار به موقع گزارش‌های مالی شرکت تأثیرگذار باشند ارزیابی شده‌اند. بدین منظور تعداد ۱۰۴ شرکت به عنوان نمونه انتخاب، و مشاهدات در یک دوره ۵ ساله (۸۷ تا ۹۱) ارزیابی شده است. ریسک امنیتی فیزیکی و شبکه سیستم‌های اطلاعاتی با بهره گرفتن از امتیازبندی چک لیست تکمیل شده از داده‌های شرکت‌های منتخب و با توجه به عواملی مثل سهولت دسترسی، رعایت سطوح دسترسی، امنیت کدینگ، قابلیت ممیزی، قابلیت تهیه فایل پشتیبان، دیواره آتش، حفاظت در قبال دسترسی غیر مجاز و سطوح ممیزی و در صورت لزوم اصلاح اطلاعات، به عنوان قابلیت اعتماد یا متمم ریسک امنیتی و به صورت امتیازی بین صفر تا یک محاسبه شده است. با کسر این مقدار از یک، ریسک امنیتی به دست آمده است. این امتیازبندی در سطح درون سازمانی به عنوان ریسک فیزیکی و در سطح برون سازمانی یا بعد تجارت الکترونیک به عنوان ریسک شبکه تعریف شده است. جهت تعیین ارتباط بین متغیرها از روش رگرسیون خطی مرکب ترکیبی استفاده شده است. نتایج برآورد رگرسیونی حاکی از رابطه معکوس بین ریسک های فیزیکی و شبکه در سیستم‌های اطلاعاتی با انتشار گزارش‌های مالی بوده است. بر مبنای نتایج مشخص شده که با افزایش ریسک امنیتی در سیستم‌های اطلاعاتی شرکت‌های منتخب، زمان انتشار گزارش‌های مالی نسبت به موعد قانونی افزایش یافته، به عبارتی انتشار گزارش‌های مالی با تأخیر بیشتری صورت می‌پذیرد. رابطه برآوردی نشان داد که بین سایر متغیرهای مستقل مشتمل بر اندازه شرکت، ریسک کلی شرکت و عملکرد مالی با زمان انتشار رابطه مستقیمی وجود داشته است. به عبارتی با افزایش سطح ریسک شرکت، بزرگ‌تر شدن اندازه شرکت و بهتر شدن عملکرد مالی، گزارش‌های مالی با تأخیر کمتری ارائه می‌شوند.
 
واژه های کلیدی: سیستم‌های اطلاعاتی، ریسک سیستم‌های اطلاعاتی، ریسک فیزیکی، ریسک شبکه، انتشارگزارش‌های مالی
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 

 • مقدمه

سازمان‌های امروزی در عصر اطلاعات، فعالیت و رقابت می‌کنند و اطلاعات تبدیل به منبع کلیدی اکثر سازمان‌ها شده است. در واقع، مبنای رقابتی از اطلاعات مشهود به اطلاعات نامشهود تغییر یافته است. جنبش نرم افزاری و تغییر و تحول سریع عصر امروز در حوزه علوم مدیریت و همچنین تاثیرات آن در حسابداری و گزارش دهی به صاحبان سرمایه، افراد مسئول در این امر را به آن واداشته که به فکر یافتن راه‌حل‌هایی برای حرکت سریع به سوی رشد و توسعه باشند. در این راستا تصمیماتی که توسط مدیر اخذ می‌شود، به طور عمده درحرکت به سوی رشد و توسعه تاثیر مستقیم خواهد داشت. به همین جهت، در دسترس بودن اطلاعات مناسب( صحیح، به موقع و مربوط) می‌تواند مدیریت و حسابداران را یاری دهد. پیشترفت و توسعه روز افزون دانش رایانه در سال‌های اخیر بر فعالیت‌های اقتصادی جوامع چنان تأثیر گسترده‌ای گذاشته است که امروزه ادامه فعالیت و عملکرد مطلوب بیشتر شرکت‌ها و موسسات بدون بهره از رایانه میسر نمی‌باشد. تمایل عظیم سازمان‌ها به این موضوع سبب شده تا وظایف حسابداری نیز در مقایسه با گذشته سریع‌تر، با دقّت بیشتری و با بهره گرفتن از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری انجام شوند. استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی، سازمان‌ها را در رسیدن به نقطه بهینه کمک می‌کند زیرا استفاده مؤثر از این ابزار منجر به شناخت رقبا و دیگر مزیت‌های رقابتی می‌شود( مالین،۲۰۰۴ ).

در چارچوب مفهومی هیات استانداردهای حسابداری مالی و هیات استانداردهای حسابداری بین_ المللی تایید شده است، حسابداری باید به عنوان یک سیستم اطلاعاتی در نظر گرفته شود( صراف و همکاران ،۱۳۹۱).
یکی از عوامل مهم عدم استفاده مدیران از اطلاعات، این است که اطلاعات کیفیت لازم را نداشته باشد. (ازجمله ویژه‌های کیفی اطلاعات مربوط بودن و قابلیت اتکا است.) رایانه ابزاری است که به وسیله آن، اطلاعات حسابداری می‌تواند هم ویژگی مربوط بودن( تهیه اطلاعات درمدت زمان مناسب) و هم ویژگی قابلیت اتکا( صحت و دقت) را یک‌جا داشته باشد. گزارش‌های حسابداری، منبع اصلی اطلاعات برای مدیریت می‌باشد( اسماعیل و مت زین، ۲۰۰۹). حال اگر این سیستم‌ها با ریسک مواجه شوند، سبب می‌شود که مدیران از این اطلاعات استفاده نکرده و اطلاعات فاقد ارزش شوند( بهرام‌ فر و رسولی، ۱۳۷۷).
سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای، سرعت تهیه صورت‌های مالی  را بالا می‌برد و بر نقاط ضعف انسانی در پردازش داده‌ها، غلبه می‌کند. سیستم‌های اطلاعاتی برای تمامی سازمان‌ها جنبه حیاتی دارد ( محمد سُری ، ۲۰۱۰ ).
به علاوه، با توجه به این که امروزه روابط اقتصادی میان واحدهای تجاری بسیار پیچیده و رقابتی شده است، بقای یک واحد تجاری متأثر از دراختیار داشتن اطلاعات است و به همین جهت، مسأله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
پیش از این، به دست آوردن اطلاعات صحیح و به موقع در شرکت‌های مختلف امری بسیار پرهزینه و مشکل بود تا اینکه علوم مدیریت و حسابداری با در اختیار گرفتن سیستم‌های مکانیزه توانستند به اهداف سازمانی خود دست یابند. درواقع، چون گردآوری اطلاعات به روش دستی و معمولی برای شرکت‌های بزرگ غیرممکن است، این شرکت‌ها به سیستم‌های اطلاعاتی روی آورده‌اند. امروزه که با اصطلاحاتی همچون انفجار اطلاعات و آثار ناشی از اطلاعات روبه رو هستیم از سیستم‌های اطلاعاتی به عنوان راه‌رهایی از چنین معضلاتی یاد می‌گردد.
با پیشترفت فن‌آوری اطلاعات، سیستم‌های اطلاعاتی به شکل گسترده‌ای مورد استفاده قرار       می‌گیرند. شرکت‌های بزرگ به صورت روزافزون در فعالیت‌های خود برای پردازش، نگهداری و گزارش‌گیری از اطلاعات ضروری به تعداد زیادی از سیستم‌های اطلاعاتی در سطوح مختلف وابسته شده‌اند ( کاسکارینو، ۲۰۰۷). در نتیجه این وابستگی شدید، قابلیت اطمینان داده‌های کامپیوتری و نیز کیفیت سیستم‌های اطلاعاتی مورد استفاده ازجمله نگرانی‌های عمده مدیران است. ( سن ، ۲۰۰۸ )
در فرهنگ لغت، امنیت به معنی رهایی از خطر، وجود ایمنی، رهایی از ترس یا نگرانی است.
واژه« امنیت اطلاعات» به معنی حفاظت از اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی در مقابل دستیابی و استفاده غیرمجاز از آن می‌باشد( صفائی، ۱۳۸۳).
شکست در برقراری و تأمین امنیت اطلاعات و یا دسترسی افراد غیرمجاز به این اطلاعات منجر به خسارات مالی و غیرمالی می‌شود( ابوموسی ، ۲۰۰۲). در معرض مخاطرات کامپیوتری قرار گرفتن، تقریباً اجتناب ناپذیر است، مگر آن که محافظت کافی صورت گیرد. مفاهیم جرائم کامپیوتری و امنیت اطلاعات از مرزهای جغرافیایی نسبتاً محدود به یک مسئله‌ی جهانی تبدیل شده است. ویلیام بیان می‌کند که هر نوع نقص امنیتی، حتی جزیی، می‌تواند به یک مشکل بزرگ و پرهزینه تبدیل شود( ویلیامز،۱۹۹۵).
گزارش‌های روزانه زیادی درنشریات حسابداری و مالی در ارتباط با عواقب خطاهای کامپیوتری، اطلاعات مالی نادرست، تخلف ازکنترل‌های داخلی، دزدی، آتش سوزی و خرابکاری منتشر می‌شود (کورشی،۱۹۹۷)؛ لذا گسترش سیاست برقراری امنیت اطلاعات با بالابردن سطح آگاهی مدیران و کارکنان در ارتباط با این موضوع، بسیار با اهمیت محسوب می‌شود. در این پژوهش رابطه بین ریسک فیزیکی و ریسک شبکه تجارت الکترونیک را با انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌ها ارزیابی شده است.
 

 • بیان مسئله

پایان نامه شناسایی فاکتور ریسک برون سپاری پروژ‏ه‏ فناوری اطلاعات

 
پاییز ۱۳۹۲
 
 

   

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
چکیده  : ۱
فصل اول- کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه. . ۳
۱-۲-بیان مسئله. ۴
۱-۳-ضرورت  و اهمیت انجام تحقیق ۷
۱-۴-سوالات تحقیق ۹
۱-۵-اهدافتحقیق ۱۰
۱-۶-فرضیه های تحقیق ۱۰
۱-۷-چهارچوب نظری و مدل تحقیق ۱۱
۱-۸-قلمروتحقیق ۱۲
۱-۹-محدودیت های تحقیق ۱۳
۱-۱۰-تعاریف نظری واژه ها ۱۳
۱-۱۱-تعاریف عملیاتی ۱۷
۱-۱۲-نمودار فرایند انجام تحقیق ۱۸
 
فصل دومادبیات تحقیق
۲-۱-مقدمه ۲۰
۲-۲- برون سپاری فناوری اطلاعات ۲۲
۲-۲-۱- برون سپاری چیست ۲۲
۲-۲-۲- راهبرد های چهارگانه انجام فعالیت ها ۲۲
۲-۲-۳- عوامل موٍثر برون سپاری در سازمانها ۲۳
۲-۲-۴- دلایل برون سپاری سازمانها ۲۴
۲-۲-۵- مزایای برون سپاری در سازمانها ۲۵
۲-۲-۶- مشکلات و چالش های برون سپاری ۲۶
۲-۲-۷- چه نوع فعالیت هایی را میتوان برون سپاری کرد؟. ۲۷
۲-۲-۸- مدیریت برون سپاری ۲۸
۲-۲-۹- روند برون سپاری ۳۰
۲-۲-۱۰- داده و اطلاعات ۳۲
۲-۲-۱۱-فناوری ۳۲
۲-۲-۱۲-فناوری اطلاعات ۳۳
۲-۲-۱۳-ابعاد بکارگیری فناوری اطلاعات ۳۴
۲-۲-۱۴-روند تکامل فناوری اطلاعات در سازمان ها ۳۶
۲-۲-۱۵-تاثیر سازمانی فناوری اطلاعات ۳۸
۲-۲-۱۶-کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان ۴۳
۲-۲-۱۷-تعریف برون سپاری فناوری اطلاعات ۴۷
۲-۲-۱۸-مزایای برون سپاری سازمانی فناوری اطلاعات ۴۹
۲-۳- ریسک برون سپاری فناوری اطلاعات ۵۰
۲-۳-۱-تعریف ریسک. ۵۰
۲-۳-۲-تئوری های ریسک برون سپاری ۵۱
۲-۳-۳-مدیریت ریسک پروژه های فناوری اطلاعات ۵۳
۲-۳-۴-نحوی شناسایی ریسک موجود در پروژه های فناوری اطلاعات ۵۴
۲-۳-۵-ارزیابی ریسک برون سپاری سیستم های اطلاعاتی ۵۵
۲-۴-پیشینه تحقیق ۵۵
۲-۴-۱-پیشینه داخلی ۵۵
۲-۴-۲-پیشینه خارجی ۵۹
۲-۵-آشنایی با دانشگاه فنی و حرفه ای ۶۳
۲-۵-۱-تاریخچه دانشگاه. ۶۴
۲-۵-۲- چارت سازمانی ۶۶
۲-۶-خلاصه فصل ۶۸
 
فصل سومروش تحقیق
۳-۱-مقدمه ۷۲
۳-۲-مدل مفهومی تحقیق ۷۲
۳-۳-روش تحقیق ۷۳
۳-۴-جامعه آماری ۷۵
۳-۵-روش گردآوری اطلاعات ۷۵
۳-۶-ابزار جمع آوری داده ها ۷۵
۳-۶-۱- مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسشنامه. ۷۶
۳-۶-۲- روش توزیع پرسشنامه. ۷۸
۳-۷-تعیین روایی تحقیق ۷۸
۳-۸-پایایی تحقیق ۷۹
۳-۹-روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ۷۹
)مورد استفاده  در این تحقیق ۸۱
۳-۱۰-۱- فرایند تحلیل سلسله مراتبی ۸۱
۸۴
فصلچهارمتجزیه وتحلیل اطلاعات و ارائه یافته های تحقیق
۴-۱-مقدمه. . ۸۸
۴-۲-تجزیه و تحلیل داده ها ۸۸
۴-۲-۱-گام اول:شناسایی عوامل فرعی هر یک از عوامل اصلی فاکتورهای ریسک برون سپاری ۸۸
)مساله تحقیق ۹۱
۴-۲-۳-گام سوم:محاسبه وزن عوامل اصلی (سطح یک). ۹۳
۴-۲-۴-گام چهارم:محاسبه  وزن عوامل سطح دوم(اوزان محلی). ۹۹
۴-۲-۵-گام پنجم:محاسبه وزن نهایی عوامل ۱۰۲
فصل پنجمبحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
۵-۱-مقدمه. . ۱۰۶
۵-۲-یافته های تحقیق ۱۰۶
۵-۲-۱ یافته های سئوال اصلی ۱۰۶
۵-۲-۲-یافته های سئوال فرعی (۱). ۱۰۸
۵-۲-۳-یافته های سئوال فرعی (۲). ۱۰۹
۵-۳-پیشنهادات ۱۱۱
۵-۳-۱-بحث و پیشنهادباتوجه به یافته هایت حقیق: ۱۱۱
۵-۳-۲-پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی: ۱۱۵

دانلود مقاله و پایان نامه

۵-۴- محدودیتهای تحقیق: ۱۱۵
پیوست ها. . ۱۱۶
منابع و ماخذ. ۱۲۳
 
 
فهرست جداول
۲-۱-ابعاد فناوری اطلاعات ۳۵
۳-۱-مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسش نامه ۱٫ ۷۷
۳-۲-مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسش نامه ۲٫ ۷۷
۳-۳-مقیاس AHP. 83
۳-۴-شاخص تصادفی IIR. 86
۴-۱-خلاصه اطلاعات مربوط به عوامل فرعی قرارداد A 89
۴-۲-خلاصه اطلاعات مربوط به عوامل فرعی کارفرما B. 90
۴-۳-خلاصه اطلاعات مربوط به عوامل فرعی تامین کننده C. 86
۴-۴-معرفی عوامل اصلی و فرعی با علامت اختصاری ۹۲
۴-۵-ماتریس تلفیق شده (هندسی) مقایسات زوجی گروهی سطح یک (عوامل اصلی). ۹۳
۴-۶-ماتریس نرمالیزه شده مقایسات زوجی ۹۶
۴-۷-ماتریس تلفیق شده (هندسی) مقایسات زوجی گروهی سطح دو (عوامل فرعی قرارداد –A )  ۹۹
۴-۸-ماتریس تلفیق شده (هندسی) مقایسات زوجی گروهی سطح دو (عوامل فرعی کارفرما –B )  ۱۰۰
۴-۹-ماتریس تلفیق شده (هندسی) مقایسات زوجی گروهی سطح دو (عوامل فرعی تامین کننده –C )  ۱۰۱
۴-۱۰-رتبه بندی فاکتور های ریسک برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی    ۱۰۲
۵-۱-فاکتورهای ریسک برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات ۱۰۶
 
 
فهرست نمودارها
۱-۱-فرایند انجام تحقیق ۱۸
۲-۱-تئوری هزینه مبادله و تاثیر فناوری اطلاعات ۳۹
۲-۲-هزینه نمایندگی و فناوری اطلاعات ۴۱
۲-۳-رشد برون سپاری ۴۷
۴-۱-درخت سلسله مراتبی AHP عوامل موثر بر ریسک برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات    ۹۱
۴-۲-نمودار وزنی عوامل اصلی ۹۴
۴-۳-نمودار وزنی عوامل فرعی قرارداد- A 99
۴-۴-نمودار وزنی عوامل فرعی کارفرما- B. 100
۴-۵-نمودار وزنی عوامل فرعی تامین کننده- C. 101
۴-۵-نمودار وزنی کلیه عوامل ۱۰۴
۵-۱-مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP. 108
 
فهرست اشکال
۱-۱-مدل مفهومی تحقیق ۱۲
۲-۱-راهبردهای چهارگانه انجام فعالیت ها ۲۳
۲-۲-چهارچوب کلی فرایند برون سپاری ۳۱
۲-۴-مراحل مدیریت ریسک پروژه های فناوری اطلاعات ۵۴
۳-۱-مدل مفهومی تحقیق ۷۳
۳-۲-نمایش درخت سلسله مراتبی ۸۲
 
چکیده  :
برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات دارای مزیت هایی مانند: کاهش هزینه­ها، بهبود کیفیت سرویس­دهی، ایجاد سودهای رقابتی و. است. عدم توجه به ریسکها در هنگام برون سپاری این پروژه ها، باعث تحقق نیافتن منافع پیش ­بینی شده و در نتیجه شکست پروژه می شود. با توجه به روند رو به گسترش استفاده از برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات در ایران، هدف از انجام این پژوهش شناسایی ریسکهای برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات و سپس الویت بندی آنها با بهره گرفتن از دیدگاه خبرگان طراحی سیستم های اطلاعاتی است. بدین منظور با مرور مقاله های کلیدی، لیست جامعی از یازده فاکتور ریسک شناسایی شد. برای الویت بندی آنها ساختار فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تهیه و فاکتورهای ریسک در آن قرار گرفت. سپس با بهره گرفتن از پرسشنامه، نقطه نظر ده خبره در این زمینه گردآوری شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، فاکتور ” کارفرما ” و زیرفاکتور ” فقدان مهارت کارفرما در عملیات برون سپاری” مهم ترین الویت در موفقیت و شکست برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات از دیدگاه خبرگان طراحی سیستم های اطلاعاتی محسوب می شوند.
واژه های کلیدی: برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات، فاکتورهای ریسک، الویت بندی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP).
 
 
فصل اول :
کلیات تحقیق
 
 
۱-۱-مقدمه :
مراکز آموزشی و دانشگاه ها از جمله نهادهای پویا و پیچیده می باشند که اگر هر رویکرد و مطالعه ای این نهادها را موضوع مورد مطالعه خود قرار دهد آن مطالعه از پویایی و پیچیدگی بیشتر برخوردار خواهد شد. با ظهور فناوری اطلاعات در دهه های اخیر و رشد سریع آن در سالهای گذشته، فناوری اطلاعات یکی از ابزارهایی بوده که به صورت گسترده سازمانها از آن استفاده کرده اند و استفاده از آن نیز با سرعت زیادی در حال افزایش است.

برون سپاری یکی از مباحثی است که بحث پیرامون آن بسیار است. شرکت ها برون سپاری عملیات فناوری اطلاعات خود را با یک نرخ افزایشی در سال های اخیر افزایش داده اند. تحقیقات صورت گرفته توسط گارتنر نشان دهنده رشدی از ۵/۱۸۰ بیلیون دلار در سال ۲۰۰۳ به ۱/۲۵۳  بیلیون دلار در سال ۲۰۰۸ ، با نرخ رشد تقریبی سالانه ۲/۷ درصد است (کالدول و سوزا،۲۰۰۴ ). افزایش میزان برون سپاری به مفهوم آن نیست که برون سپاری هیچ گونه مشکلی ندارد. با وجود اینکه برون سپاری به سازمان ها در جهت رسیدن به منافعی مانند صرفه جویی در هزینه کمک می کند، اما از طرف دیگر تجربیات برون سپاری ناموفقی همچون عدم دسترسی به سطح سرویس مورد انتظار نیز وجود دارد. با وجود این مشکلات، سازمانها همچنان به دنبال منفعت از برون سپاری تکنولوژی اطلاعات خود هستند( لاسیتی و ویلکوکس، ۲۰۰۱ ). جنبه ای از تصمیم های برون سپاری که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است، بررسی عناصر ریسک در فرایند تصمیم گیری برون سپاری است (بتی چاریا و جاندرسن، ۲۰۰۳). نیمی از تمام شکست ها در قرارداد های برون سپاری بدلیل آن است که شرکتها، ریسک ها را بوسیله تحلیل نامناسب اداره
می کنند(هال، ۲۰۰۳). نرخ شکست های بین المللی برون سپاری ۵۰ درصد است چرا که سازمان ها به ماهیت این ریسک ها در تصمیم های کسب و کار بین المللی خود توجه نمی کنند(میزلر، ۲۰۰۴) بعد از این شکست ها، تعدادی از سازمان های امروزی از تصمیم خود مبنی بر برون سپاری منصرف شدند (متز، ۲۰۰۴). از میان تمام دلایل برای شکست برون سپاری، یک دلیل منطقی، کمبود تحلیل پیرامون تصمیم برون- سپاری است (میزلر، ۲۰۰۴). با توجه به روند رو به گسترش استفاده از برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات در ایران، هدف از انجام این پژوهش شناسایی ریسکهای برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات و سپس الویت بندی آنها با بهره گرفتن از دیدگاه خبرگان است.
۱ ـ ۲ ـ بیان مساله :
برون سپاری عبارت است از واگذاری برخی فعالیت های داخلی یک سازمان به تامین کننده آن در بیرون از سازمان و واگذاری حق تصمیم گیری به تامین کننده بیرونی بر اساس قرارداد. در واقع در برون سپاری علاوه بر واگذاری فعالیت ها، عوامل تولید(کارکنان، تسهیلات، تجهیزات، فناوری و سایر دارایی ها)و اختیار تصمیم- گیری (مسئولیت و حق تصمیم گیری در مورد فعالیت ها) نیز در اغلب موارد واگذار می گردد(گریور، ۱۹۹۹).
برون سپاری به صورت واگذاری فعالیتهای داخلی یک مؤسسه یا شرکت به مؤسسه و یا شرکت دیگر تعریف می شود. برون سپاری سیستم های اطلاعاتی را می توان انجام قسمتی و یا تمام فعالیتهای سیستم های اطلاعاتی یک سازمان و یا انتقال نیروی انسانی و یا دیگر منابع سیستم های اطلاعاتی به یک و یا چند تأمین کننده خارجی بیان نمود (ادلیو همکاران، ۲۰۰۴).
امروزه سازمان ها به طور وسیعی جهت افزایش توان رقابتی و کسب سود و تمرکز بر روی مزیت رقابتی خود به دنبال برون سپاری هستند. دستیابی به مزیت رقابتی از طریق افزایش راهبرد تمایز، چالش بزرگی است که سازمان ها با آن مواجه هستند و باید با افزایش کارایی، استفاده از فناوری های جدید و کسب مهارت های مدیریتی به آن دست یابند. بنابراین به منظور دستیابی به مزایای بیشتر بسیاری از
سازمان ها به برون سپاری فعالیت های خود اقدام نموده و بهبود کیفیت محصولات و خدمات خود را مد نظر قرار داده اند (کاکابدز، ۲۰۰۲).
فنآوری اطلاعات به عنوان یکی از شناخته شده ترین جلوه های فنآوری، چگونگی تعامل بین افراد،
سازمان ها و حتی دولت ها با یکدیگر و اساسا راه و رسم زندگی بشر را دستخوش دگرگونی و رویارویی با یک تناقض جدید ساخته است، به طور مشخص فنآوری، فراگیر شده است به طوری که اغلب سازمانها و موسسات به طور قابل توجه به زیر ساختار فنآوری اطلاعات متکی شده اند. در واقع به فنآوری اطلاعات به عنوان یک راه مقرون به صرفه ی کارآمد برای حل مشکلات رویارو با جامعه معاصر پیچیده پیرامون انسان نگریسته می شود. به بیان دیگر، فنآوری اطلاعات و ارتباطات به منزله سلاحی مهم در جنگ علیه چالش- های جهان گستر قلمداد می شود. اگر از این فنآوری به طور موثر بهره برداری شود تا حد زیادی می توان مسائل موجود در کشورهای کم برخوردار و در حال توسعه  و چه بسا جهان مترقی غرب را کاهش داد و به نوعی با رواج و تسهیل جریان اطلاعات، تحقق جامعه اطلاعاتی واقعی را به نظاره نشست (اسفندیاری مقدم، ۱۳۸۷).
آنچه علاقه­منـدی به برون ­سپاری پروژه­های فنـاوری اطـلاعات را افزایش میدهد، تغییرات بی وقفه و روند رو به رشد تقاضای کاربران در این زمینه است (اکومدو همکاران، ۱۹۹۸). برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات می تواند مزایای بالقو های مانند کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت سرویس دهی و دستیابی به تجربه های تکنیکی داشته باشد(باهلی و ریوارد  ، ۲۰۰۵). حتی در ارتباط با سازمان های محلی نیز می توان گفت این امر نه یک گزینـه بلکه یک امر اسـتراتژیک محسوب می شود (خاوندکار و همکاران، ۱۳۹۰). عدم توجه به ظرافت های مدیریتی در ریسک های پروژه های فناوری اطلاعات، افزون بر آنکه باعث تحقق نیافتن منافع پیش بینی شده می شود، موجب شکست این پروژه ها نیز خواهد شد. در این میان شناسایی
مهم ترین ریسک های فناوری اطلاعات و سنجش ارتباط آنان نقش اساسی در تصمیم گیری های مدیریتی ایفا می کند(جمالی و همکاران، ۱۳۹۰). شرکت ها قراردادهای برون سپاری خود را با هدف کاهش هزینه ها و بهبود سطح خدمات به کاربران خود منعقد می کنند، ولی ممکن است نتیجه چنین قراردادهایی برخلاف سود مورد انتظار باشد. پژوهشگران دریافتند، ریسک های برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات بیشتر می تواند منجر به ایجاد نتایج نامطلوب که بر خلاف سود انتظاری در پروژه های فناوری اطلاعات است، شود (باهلی و همکاران، ۲۰۰۵). همچنین این نکته حائز اهمیت است که برون سپاری پروژه­های فناوری اطلاعات در بسیاری از موارد با شکست مواجه بوده است؛ برای مثال، در یک مطالعه، مدیران فناوری اطلاعات تنها رضایت ۳۳ ٪ را با برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات، در مقایسه با میزان رضایت
۷۰-۸۰% را برای دیگر پروژه های برون سپاری شده، اعلام کرده اند (لسیتی و همکاران، ۲۰۰۹) به دلیل آنکه عدم پیش بینی و مدیریت ریسک ها دو دلیل اصلی شکست پروژه ها هستند، سازمان ها، نیازمند به کارگیری مدیریت ریسک در پروژه های خود برای رسیدن به موفقیت مورد نظر هستند. تحلیل ریسک، دو هدف عمده را دنبال می کند؛ اول اینکه اهمیت نسبی ریسک­های شناسایی شده را نشان داده، طبقه بندی آنها را برحسب اولویت، از لحاظ تأثیری که بر ساختار مالی و عملیاتی پروژه برجای می گذارند، امکان پذیر      می کند و دوم  اینکه اطلاعات لازم برای تعیین روش یا روش های مناسب مقابله با ریسک را ارائه می کند.
با توجه به اینکه دانشگاه فنی و حرفه ای به تازگی از وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یافته است دچار تغییرات اساسی در ساختار سازمانی گردیده است و برای رسیدن به استاندارهای تعریف شده در وزارت علوم نیاز به یک جهش اساسی در ابعاد مختلف از جمله فعالیت های مرتبط با فناوری اطلاعات دارد. رسیدن به این مهم فقط از طریق کارشناسان و متخصصین شاغل در دفتر فناوری اطلاعات دانشگاه میسور نمی باشد لذا نیاز به برون سپاری برخی از پروژه ها ضروری به نظر
می رسد. از طرفی همانگونه که اشاره گردید برای جلوگیری از شکست برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات لازم است علاوه بر شناسایی ریسک های موجود، درجه اهمیت هر کدام مشخص گردیده و
راه های مقابله و مدیریت آنها بررسی گردد این تحقیق به شناخت فاکتورهای ریسک برون سپاری
پروژه های فناوری اطلاعات، ارزیابی و سپس الویت بندی آنها می پردازد. همچنین محقق به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که چه مخاطراتی در فرایند برون سپاری پروژه‏های فناوری اطلاعات در دانشگاه فنی و حرفه ای وجود دارد.
 
۱ ـ۳ـ ضرورت و اهمیت انجام تحقیق:
در بسیاری از موارد فعالیتهای فناوری اطلاعات مورد نیاز برای سازمانها فاصلۀ زیادی از حوزه کاری سازمان دارد،  در صورتیکه سازمان تصمیم به تأمین این نیاز خود به صورت داخلی نماید، باعث گسترش و عدم تمرکز در سازمان شده و همچنین هزینه های سربار زیادی به سازمان تحمیل خواهد شد. به منظور حل این مشکل، کسب و کارهای امروزی به صورت گسترده از برون سپاری استفاده می نمایند.
از سوی دیگر پس از تصمیم گیری در زمینۀ برون سپاری نیز مشکلات دیگری فراروی مدیران سازمان خواهد بود که یکی از مهمترین این مشکلات، عدم شناخت قابلیت های موسساتی است که این پروژه ها را برای سازمان انجام می دهنـد. باید توجه داشت که فراینـد برون سپاری تنها زمانی می تواند مؤثر واقع شود که مؤسسات ارائه دهندۀ این فعالیت ها از توانمندی های لازم برخوردار باشند و در عین حال با سازمان سفارش دهنده تعامل مناسبی را برقرار کنند. لذا شناخت فاکتورهای ریسک برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات از ضرورت عملی برخوردار است. در حقیقت این تحقیق می تواند شناختی قابل قبول را از مخاطراتی که برون- سپاری پروژه های فناوری اطلاعات دربر دارد، ارائه دهد و به سازمان در تصمیم گیری جهت درک این مخاطرات ، ارزیابی و اولویت بندی آنها کمک کند تا بتوان ریسک این قبیل فعالیت ها را به حداقل رساند و کارآمدی سازمان را افزایش داد.

 1. Analytical Hierarchy Process.

۱٫Gartner.
۲٫Caldwell, B. M & Souza.
۳٫Lacity, D. M. C., & Willcocks.
۴٫Bhattacharya, S. & Gundersen.
۵٫Hall, M.
۱٫Meisler, A
۲٫Metz, C.

پایان نامه تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران

(مورد مطالعه: مدیران اتوبوسرانی شهرداری تهران )
 
 
زمستان ۱۳۹۳
 

   

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
صفحه                                                                                                                    عنوان
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق ۲
۱-۱-  مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسئله ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۱-۴-  اهداف تحقیق. ۷
۱-۴-۱ هدف اصلی ۷
۱-۴-۲ اهداف فرعی . ۷
۱-۵- سوالات تحقیق ۷
۱-۵-۱ سوال اصلی . ۷
۱-۵-۲- سئوالات فرعی. ۷
۱-۶- تبیین فرضیه های پژوهش ۸
۱-۷-  قلمرو تحقیق. ۸
۱-۷-۱- قلمرو مکانی تحقیق ۸
۱-۷-۲- قلمرو زمانی تحقیق. ۸
۱-۷-۳- قلمرو موضوعی تحقیق. ۹
۱-۸- تعاریف مفهومی متغیرها. ۹
۱-۸-۲-تعاریف عملیاتی متغیرها ۹
فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۱۱
۲-۱-مقدمه ۱۲
۲-۲- سیستم مکاتب بدون کاغذ. ۱۴
۲-۲-۱-سیر تکامل فناوری سیستم های اداری. ۱۹
۲-۳- تعاریف سیستم اتوماسیون اداری ۲۱
۲-۳-۱- کارکردهای سیستم اتوماسیون اداری. ۲۱
۲-۴- مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی. ۲۲
۲-۵- انواع سیستم های اتوماسیون اداری ۲۵
۲-۵-۱- نقش اتوماسیون اداری در توسعه منابع انسانی. ۲۷
۲-۶- نقش فناوری اطلاعات وارتباطات (ICT) در اشتغال. ۲۹
۲-۷- الگوی عقلایی ( بخردانه ) در تصمیم گیری. ۲۹
۲-۷-۱- آینده الگوی عقلایی. ۳۴
۲-۷-۲- عقلایی محدود و رضایتمندی. ۳۵
۲-۷-۳- اصل تجربی. ۳۵
۲-۸- مدل های تصمیم گیری. ۳۷
۲-۸-۱- مدل رفتاری تصمیم گیری. ۴۱
۲-۸-۲- سبکهای عمومی تصمیم گیری. ۵۳
۲-۹- تکنیکهای گروهی حل مسئله ۵۴
۲-۱۰- فرضیات ۶۱
فصل سوم:روش تحقیق ۶۴
۳-۱- مقدمه. ۶۵
۳-۲- روش تحقیق ۶۵
۳-۲-۱-دسته بندی تحقیقات برحسب هدف. ۶۵
۳-۲-۱-۱-تحقیق بنیادی ۶۶
۳-۲-۱-۲تحقیق کاربردی. ۶۶
۳-۲-۱-۳-تحقیق و توسعه. ۶۶
۳-۲-۲-دسته بندی تحقیقات برحسب نحوۀ گردآوری داده ها. ۶۶
۳-۲-۲-۱-تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی. ۶۶
۳-۲-۲-۲-تحقیق آزمایشی. ۶۶
۳-۳- جامعه آماری ۶۷
۳-۴- نمونه آماری ۶۷
۳-۵- روش گرداوری اطلاعات ۶۷
۳-۶- ابزار جمع آوری اطلاعات ۶۸
۳-۷- روایی و پایایی پرسشنامه ۶۸
۳-۷-۱-تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه. ۶۸
۳-۷-۲-تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه. ۶۸
۳-۸- تجزیه و تحلیل اطلاعات. ۶۹
۳-۸-۱- آزمون k-s جهت بررسی نرمال بودن توزیع حاصل از سئوالات ۶۹
۳-۸-۲-آزمون همبستگی برای تاثیر متغیرها نسبت به یکدیگر با بهره گرفتن از همبستگی اسپیرمن ۶۹

مقاله - متن کامل - پایان نامه

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها ۷۰
۴-۱- مقدمه. ۷۱
۴-۲- توصیف داده ها ۷۲
۴-۳- آزمون فرضیه ها. ۸۶
فصل پنجم: نتایج. ۱۱۱
۵-۱- مقدمه ۱۱۲
۵-۲- بحث و تفسیر ۱۱۴
۵-۲-۱- فرضیه اصلی. ۱۱۴
۵-۲-۲- فرضیه فرعی ۱۱۵
۵-۳- نتیجه گیری. ۱۱۶
۵-۴- محدودیت و مشکلات تحقیق. ۱۱۸
۵-۵- پیشنهادات ۱۱۸
منابع و ماخذ. ۱۱۹
منابع فارسی ۱۱۹
منابع انگلیسی. ۱۲۲
پیوست شماره ۱:پرسشنامه ۱۲۳
پیوست شماره ۲ : نتایج حاصل از آزمون کرونباخ .۱۲۵
پیوست شماره ۳ : نتایج حاصل از آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت نرمال بودن توزیع نمرات. ۱۲۶
پیوست شماره ۴ : نتایج حاصل از آزمونهای پراکندگی و مرکزی متغیرها ۱۲۷
پیوست شماره ۵ : جدول همبستگی بین متغیرها ۱۲۸
 
 
فهرست جدول ها
صفحه                                                                                                                                عنوان 
جدول ۲-۱- روابط اقتضایی در تصمیم گیری ۵۲
جدول ۴-۱-وضعیت تحصیلی ۷۱
جدول ۴-۲- اطلاعات به دست آمده مربوط به سن پاسخ‌گوها ۷۲
جدول ۴-۲-۱- محاسبه ی شاخص های آماری شامل میانگین، واریانس ، انحراف معیار وچولگی وکشیدگی سن شرکت کنندگان در آزمون    ۷۴
جدول۳-۴ در مورد معاونت حوزه فعالیت پاسخگو ها می باشد. ۷۵
جدول ۴-۴ مربوط به میزان سابقه کار پاسخگویان می باشد ۷۶
جدول۴-۴-۱- محاسبه ی شاخص های آماری شامل میانگین، واریانس ، انحراف معیار وچولگی وکشیدگی سابقه کار شرکت کنندگان در آزمون ۷۷
جدول ۵-۴ :آزمون کولموگروف-اسمیرنوف. ۷۸
جدول ۴-۶- محاسبه ی شاخص های آماری شامل میانگین، واریانس ، انحراف معیار وچولگی وکشیدگی نمرات مولفه های متغییر اجرای اتوماسیون اداری شرکت کنندگان در آزمون. ۸۲
جدول ۴-۷- محاسبه ی شاخص های آماری شامل میانگین، واریانس ، انحراف معیار وچولگی وکشیدگی نمرات مولفه های متغییر تصمیم گیری مدیران شرکت کننده در آزمون ۸۵
جدول ۴-۸- جدول هبستگی پیرسون بین اجرای اتوماسیون اداری وسرعت تصمیم گیری مدیران. ۸۶
جدول۴-۸-۱- جدول هبستگی پیرسون بین مولفه های اجرای اتوماسیون اداری وسرعت تصمیم گیری مدیران ۸۷
جدول ۴-۹- رگرسیون همزمان مولفه های متغییر اجرای اتوماسیون اداری وسرعت تصمیم گیری مدیران.۸۸
جدول۴-۹-۱- خلاصه تحلیل واریانس برای رگرسیون همزمان مولفه های متغییر اجرای اتوماسیون اداری وسرعت تصمیم گیری مدیران       ۸۸
جدول۴-۹-۲- نتایج ضرایب­حاصله­از­تحلیل­رگرسیون­همزمان بین متغییر مولفه های اجرای اتوماسیون اداری بر سرعت تصمیم گیری مدیران ۸۹
جدول ۴-۱۰- جدول هبستگی پیرسون بین اجرای اتوماسیون اداری وسهولت تصمیم گیری مدیران. ۹۱
جدول ۴-۱۱- رگرسیون همزمان مولفه های متغییر اجرای اتوماسیون اداری وسهولت تصمیم گیری مدیران ۹۱
جدول۴-۱۱-۱- خلاصه تحلیل واریانس برای رگرسیون همزمان مولفه های متغییر اجرای اتوماسیون اداری وسهولت تصمیم گیری مدیران ۹۲
جدول۴-۱۱-۲- نتایج ضرایب­حاصله­از­تحلیل­رگرسیون­همزمان بین متغییر مولفه های اجرای اتوماسیون اداری بر سهولت تصمیم گیری مدیران ۹۲
جدول ۴-۱۲- جدول هبستگی پیرسون بین اجرای اتوماسیون اداری ودقت وصحت تصمیم گیری مدیران ۹۴
جدول۴-۱۳- رگرسیون همزمان مولفه های متغییر اجرای اتوماسیون اداری ودقت وصحت تصمیم گیری مدیران  ۹۵
جدول۴-۱۳-۱- خلاصه تحلیل واریانس برای رگرسیون همزمان مولفه های متغییر اجرای اتوماسیون اداری ودقت وصحت تصمیم گیری مدیران ۹۵
جدول۴-۱۳-۲- نتایج ضرایب­حاصله­از­تحلیل­رگرسیون­همزمان بین متغییر مولفه های اجرای اتوماسیون اداری بر دقت وصحت تصمیم گیری مدیران. ۹۶
جدول ۴-۱۴- جدول هبستگی پیرسون بین اجرای اتوماسیون اداری واقتصادی بودن  تصمیم گیری مدیران۹۸
جدول۴-۱۵- رگرسیون همزمان مولفه های متغییر اجرای اتوماسیون اداری واقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران            ۹۹
جدول۴-۱۵-۱- خلاصه تحلیل واریانس برای رگرسیون همزمان مولفه های متغییر اجرای اتوماسیون اداری واقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران ۱۰۰
جدول۴-۱۵-۲- نتایج ضرایب­حاصله­از­تحلیل­رگرسیون­همزمان بین متغییر مولفه های اجرای اتوماسیون اداری بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران ۱۰۰
جدول۴-۱۶- همبستگی بین اجرای اتوماسیون اداری وبهبود تصمیم گیری مدیران. ۱۰۲
جدول۴-۱۷- رگرسیون همزمان متغییر اجرای اتوماسیون اداری و تصمیم گیری مدیران ۱۰۳
جدول۴-۱۷-۱- خلاصه تحلیل واریانس برای رگرسیون همزمان متغییر اجرای اتوماسیون اداری بهبود تصمیم گیری مدیران           ۱۰۳
جدول۴-۱۷-۲- نتایج ضرایب­حاصله­از­تحلیل­رگرسیون­همزمان بین متغییر اجرای اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران     ۱۰۳
جدول۴-۱۸- جدول فراوانی نمرات بهبود تصمیم گیری مدیران در بین گروه های تحصیلی مختلف. ۱۰۴
جدول۴-۱۹- جدول نمرات تصمیم گیری مدیران در بین معاونت های مختلف سازمان. ۱۰۵
جدول۴-۲۰- جدول بررسی همبستگی رابطه بین اجرای اتوماسیون ومیزان سابقه کار ۱۰۷
جدول۴-۲۱- جدول بررسی همبستگی رابطه بین بهبود تصمیم گیری مدیران ومیزان سابقه کار. ۱۰۷
جدول۴-۲۲- جدول بررسی همبستگی رابطه بین اجرای اتوماسیون سن پاسخ دهندگان به آزمون ۱۰۸
جدول۴-۲۳- جدول بررسی همبستگی رابطه بین متغییر بهبودتصمیم گیری با سن پاسخ دهندگان به آزمون ۱۰۹
جدول ۴-۲۴-.جدول میانگین اجرای اتوماسیون اداری بین جنسیت ها. ۱۰۹
جدول ۴-۲۴-.۱- جدول میانگین اجرای اتوماسیون اداری بین جنسیت ها. ۱۰۹
جدول ۴-۲۵-.جدول میانگین. ۱۱۰
جدول ۴-۲۵-.۱٫ جدول میانگین واریانس. ۱۱۰
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
نمودار۲-۱- پشتیبانی سطوح متفاوت سازمانی توسط سیستم های پردازش اطلاعات. ۲۳
نمودار۲-۲- فرایند تصمیم گیری عقلایی(استونر،۱۳۷۹،ص ۴۱۱ ۳۰
نمودار۲-۳-ارزیابی راه حل ها(استونر،۱۳۷۹،ص ۴۱۴ ۳۲
نمودار ۲-۴-مدل تحقیق. ۶۳
نمودار۴-۱-:نمودارمیله ای وضعیت تحصیلات. ۷۲
نمودار۴-۲-اطلاعات به دست آمده مربوط به سن پاسخ‌گوها. ۷۴
نمودار۳-۴ -در مورد معاونت حوزه فعالیت پاسخگو ها می باشد. ۷۵
نمودار ۴-۴- مربوط به میزان سابقه کار پاسخگویان می باشد ۷۷
نمودار۴-۵- نمودار هیستوگرام مربوط به متغییراجرای اتوماسیون ۷۹
نمودار۴-۵-۱- نمودار هیستوگرام مربوط به مولفه اجرای اتوماسیون (متغییررسیدن به هدف. ۷۹
نمودار۴-۵-۲- نمودار هیستوگرام مربوط به مولفه اجرای اتوماسیون . ۸۰
نمودار۴-۵-۳- نمودار هیستوگرام مربوط به مولفه اجرای اتوماسیون . ۸۱
نمودار ۴-۶- نمودار بهبود تصمیم گیری مدیران. ۸۳
نمودار۴-۶-۱- نمودارمولفه تصمیم گیری مدیران(سرعت تصمیم گیری ۸۳
نمودار۴-۶-۲- نمودارمولفه تصمیم گیری مدیران(سهولت تصمیم گیری. ۸۴
نمودار۴-۶-۳- نمودارمولفه تصمیم گیری مدیران(دقت وصحت تصمیم گیری ۸۴
نمودار۴-۶-۴- نمودارمولفه تصمیم گیری مدیران(اقتصادی بودن تصمیم) . ۸۴
نمودار۴-۷- خط رگرسیون متغییر رسیدن به هدف بر سرعت تصمیم گیری مدیران. ۸۹
نمودار۴-۷-۱- خط رگرسیون متغییر کیفیت تجزیه تحلیل داده ها بر سرعت تصمیم گیری مدیران ۹۰
نمودار۴-۷-۲- مشاهده می شود شیب خط نسبتا تند است وهمبستگی ایجاد شده مثبت می باشد ۹۰
نمودار۴-۸- خط رگرسیون متغییر رسیدن به هدف بر سهولت تصمیم گیری مدیران. ۹۳
.نمودار۴-۸-۱- خط رگرسیون متغییر کیفیت تجزیه تحلیل داده ها بر سهولت تصمیم گیری مدیران ۹۳
نمودار۴-۸-۲- خط رگرسیون متغییر اصلاح فرایند کاری بر سهولت تصمیم گیری مدیران. ۹۴
نمودار۴-۹- خط رگرسیون متغییر رسیدن به هدف بر دقت وصحت تصمیم گیری مدیران ۹۶
نمودار۴-۹-۱- خط رگرسیون متغییر کیفیت تجزیه تحلیل داده ها بر دقت وصحت تصمیم گیری مدیران. ۹۷
نمودار۴-۹-۲- خط رگرسیون متغییر اصلاح فرایند کاری بر دقت وصحت تصمیم گیری مدیران ۹۷
نمودار۴-۱۰- خط رگرسیون متغییر رسیدن به هدف بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران ۱۰۱
نمودار۴-۱۰-۱- خط رگرسیون متغییر کیفیت تجزیه تحلیل داده ها بر اقتصادی بودن تصمیم گیری
مدیران ۱۰۱
نمودار۴-۱۰-۲- خط رگرسیون متغییر اصلاح فرایند کاری بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران ۱۰۲
نمودار۴-۱۱- خط رگرسیون متغییر اجرای اتوماسیون اداری بر بهبودتصمیم گیری مدیران. ۱۰۴
نمودار۴-۱۲- نمودار تحلیل میانگین نمرات تصمیم گیری مدیران در بین گروه های تحصیلی مختلف ۱۰۵
نمودار۴-۱۳- نمودار تحلیل میانگین نمرات تصمیم گیری مدیران در بین معاونت های مختلف سازمان ۱۰۶
 
 
چکیده :
در اکثر سازمانها به منظور ایجاد سرعت و دقت در مکاتبات گردش الکترونیکی اسناد مکاتباتی اعم از سند کاغذی ، فایل های کامپیوتری به اشکال مختلف و کاهش تدریجی حجم مکاتبات کاغذی و بسترسازی انجام مکاتبات الکترونیکی(paper less) وکاهش هزینه های مکاتباتی و مراسلاتی و حفاظت اسناد و مدارک و اطلاعات طبقه بندی شده از طریق برقراری نظام دسترسی به منظور کاهش آسیب پذیری و جلوگیری از افشاء غیرمجاز و حصول اطمینان از امنیت آرشیو اطلاعات دارای رده حفاظتی از  سیستم تاثیرات یا اتوماسیون اداری نموده ­اند. لذا محقق با توجه به­نیاز سازمانهای اداری اقدام به پژوهشی با عنوان« بررسی رابطه بین مولفه های اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران(مطالعه موردی: اتوبوسرانی شهرداری استان تهران) نموده است. تحقیق پیش رو در حوزه تحقیقات توصیفی _ پیمایشی  و  جمع آوری اطلاعات  با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای _ میدانی و استفاده از منابع و سایتهای اینترنتی و بررسی مقالات فارسی و لاتین صورت گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران ، صاحب نطران و کارشناسان مدیریت منابع انسانی شهرداری استان تهران (۹۰ نفر) انتخاب گردیدند. حجم نمونه مطالعه (۷۳نفر)تخمین زده شده است. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها  با بهره گرفتن از نرم افزارآماری SPSS  صورت گرفت.
نتایج: یافته های مطالعه نشان می دهد بین اجرای اتوماسیون اداری و بهبود تصمیم گیری مدیران  تاثیر معنی دار وجود دارد . همچنین بین اجرای اتوماسیون اداری  و سرعت ، دقت و صحت ، اقتصادی بودن ، سهولت تصمیم گیری و اصلاح فرآیند کاری مدیران  تاثیر مثبت و معنی دار آماری  وجود دارد. بین مولفه کیفیت تجزیه و تحلیل داده ها با بهبود تصمیم گیری مدیران  نیز  تاثیر مثبت ومعنی دار وجود داشت.

کلید واژگان:
اتوماسیون اداری ، تصمیم گیری مدیران، مدل های­تصمیم گیری
 
 
فصل اول
 
کلیات تحقیق
 
 
۱-۱مقدمه
امروزه شرایط و فضای رقابتی سازمان ها بیش از پیش پیچیده، متغیر و گسترده شده است. این فضا به سرعت در حال تغییر است، به گونه ای که  برای بیشتر سازمان ها این سرعت به مراتب بیش از سرعت پاسخگویی و توان تطبیق آنهاست؛ به عبارت دیگر به مجرد آنکه تغییری در شرایط یاد شده به وجود آید و سازمان بخواهد به آن تغییر واکنش نشان دهد و خود را با آن هماهنگ و منطبق سازد، تغییر بعدی از راه می رسد. همه مدیران با فراگرد تصمیم گیری سروکار دارند، زیرا حرفه آنان اقتضا می کند با وجود این ، بیشتر آنان از تحلیل اینکه چگونه یک تصمیم را اتخاذ کنند، ناتوانند، همان گونه که یک بازیکن حرفه ای الزاما نمی تواند چگونگی گردش بازوانش را هنگام پرتاب توپ بسکتبال ترسیم کند در حالی که به طور طبیعی بارها چنین کاری را انجام داده است (ابراهیمی،۱۳۸۴).
در واقع تصمیم گیری و  مدیریت را می توان مترادف دانست زیرا تصمیم گیری جز اصلی مدیریت است. مدیران هنگام اتخاذ تصمیم با شرایط مختلفی سروکار دارند. همچنین تصمیماتی که توسط آنان اتخاذ می شود، ماهیتی متنوع دارند. گاهی با اقدام به بررسی های گسترده، بدیل های متعددی ارزیابی می شوند تا در مورد نحوه بنای یک ساختمان تصمیم گیری شود(رضائیان، ۱۳۸۵، ۱۳۸).
هرچه یک مدیر نسبت به مبانی اطلاعاتی تصمیم خود مطمئن تر باشد، اعتماد او به موفقیت آن تصمیم بیشتر است. البته رمز موفقیت در از بین بردن شرایط عدم اطمینان نیست زیرا در عمل امکان پذیر نیست ولی مدیر می تواند با تلاش برای دستیابی به جایگاه قابل قبول و مناسبی، به موفقیت قابل توجهی نایل گردد(ابراهیمی،۴۳،۱۳۸۴).
سازمان ها را در عصر جدید از بکار گیری سیستم های کامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات و رسانه های پیش رفته گریز و گزیری نیست و آینده از ان آنانی است که با شناخت دقیق و صحیح ، محاسن و معایب این سیستم ها را موشکافانه مورد امعان نظر قرار داده و از تجربه دیگران درس بگیرند بدون اینکه هزینه های آن تجربه را مجدداً تقبل نمایند .
دسترسی به کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات و رسانه هایا پیش رفته ، مولد شتاب فزاینده هست و شتاب ، این تاثیر را دارد که هر واحدی از زمان را که صرفه جویی می شود از واحد قبلی آن با ارزش تر می سزد . بدین ترتیب حلقه باز خورد مثبتی به وجود می آید که شتاب را شتاب می بخشد .
گسترش سیل آسای کامپیوتر  در دهه های اخیر ، مهمترین تغییر را در نظام دانایی از اختراع چاپ در قرن پانزدهم یا حتی از اختراع خط به این سو پدید آورده است . به موازات  این تغییر خارق العاده ، گسترش شبکه ها و رسانه های جدید آمده است که به همان اندازه شگفت انگیز  است و کارش ، جابجا کردن دانایی و عناصر تشکیل دهنده آن یعنی داده و اطلاعات است(رضائیان،۱۱۶،۱۳۷۶).
آنچه که مدیران در سطوح  مختلف سازمان انجام می دهند و همواره در فضای آن حرکت می نمایند ، تصمیم گیری را می توان جمع آوری و پردزش اطلاعات در نظر گرفت ( صرافی زاده  ،۵۶،۱۳۸۳).
داشتن اطلاعات دقیق ، مرتبط و به هنگام و سریع باعث  بالا رفتن سرعت و دقت تصمیم گیری شده و جلوی انتخاب بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت . در این برنامه زمانی ، یک مدیر کار آمد بدون داشتن  اطلاعات مورد نیاز خود قادر به رهبری سازمان و رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده نیست.
مدیران به منظور مواجهه با محیط و تحقق اهداف سازمانی خود با مد نظر قرر دادن متغیر های محیطی ضرورتاً بایستی محیط را تحلیل و متغیر های آن شناسائی و تدبیر مناسب در بر خورد با آنها اتخاذ نمایند . این امر مستلزم برخورداری از اطلاعات به هنگام درون و برون سازمانی و نیز امکان بهره برداری بهینه از آنها را دارد (امینی،۵۰،۱۳۷۵).
رواج ریز کامپیوتر  در ادارات ، با انتشار  روز افزون محصولات جدید ارتباطی ، کامپیوتری  و ذخیره سازی اطلاعات و تغییرات اساسی در روش اجرای امور اداری همراه بوده است در ابتدی کار از سیستم های کامپیوتری  برای مکاتبات به صورت مستقل استفاده می شد . اما به مرور زمان  کامپیوتری ها به یکدیگر مرتبط گردیدند . این ارتباط به کاربران اجازه می دهد نه تنها از فایلهای مکاتبات به صورت مشترک استفاده نمایند . بلکه می توانند برای یکدیگر پیام ارسال نمایند . امروزه انواع مختلفی از سیتمهای اتوماسیون اداری وجود دارد . سیستم اطلاعات  مدیریت درس طرح مختلف سازمانی و با بهره مندی از ابزار های نوین جمع آوری و پردازش داده ها می تواند مدیران را در جهت تحقق اهداف، یاری و پشتیبانی نماید . کامپیوتر ، سر عت ، دقت و صحت تصمیم گیری را افزایش داده و در نتیجه سطح سرعت، صحت و دقت کار در سازمان بالا می رود سیستم اتوماسیون تاثیر به سزایی در صحت ، دقت ، اقتصادی بودن، بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران وحوزه استادی آن را داشته در این تحقیق اثرات سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران در شهرداری استان تهران را مورد بررسی قرار می گیرد(ایران نژاد،۸۱،۱۳۸۲).
۲-۱ بیان مسئله
تصمیم گیری را به اشکال گوناگون و از زوایای مختلف تقسیم بندی کرده اند. تصمیمات مداخله ای :این نوع تصمیمات از ارتباط یک فرد مقتدر به عنوان فرادست نشأت میگیرد. این فرد تصمیمات را اتخاذ میکند و از طریق سلسله مراتب اقتدار به زیردستان خود ابلاغ مینماید؛
تصمیمات استینافی:این نوع تصمیمات حاصل پیشنهادات یا ارجاعات زیردستان است و طبق همین ارجاعات تصمیم اتخاذ میشود؛
تصمیمات خلاق:این نوع تصمیمات به خلاقیت و ابتکار مدیر بستگی دارد. مدیر فردی هوشمند و توانا و برخوردار از آگاهی است که موقعیتها ومسائل را به خوبی می شناسد و میتواند بر اساس فراست خود، از فرصتها به خوبی استفاده کند و تصمیمات لازم را اتخاذ نماید(امینی،۴۷،۱۳۷۵).
تصمیمات ممکن است فردی یا گروهی باشند. تصمیمات فردی، آن نوع تصمیماتی هستند که توسط یک فرد گرفته میشوند و دیگران از آن تبعیت میکنند.ممکن است تصمیمات فردی ناشی از خودکامگی مدیر، تخصص وی یا شرایط بحرانی باشد. تصمیمات گروهی به نوعی از تصمیمات اطلاق میشود که توسط افراد ذینفع، صاحبنظر یا کسانی اتخاذ میگردد که به نحوی در اجرای آن مشارکت دارند.
تصمیم گیری در شرایط و موقعیت های گوناگون انجام میشود که یکی از آنها شرایط اطمینان است. در این موقعیت، اطلاعات مؤثق و قابل اندازه گیری و دقیقی وجود دارد که در آینده به آسانی قابل پیش بینی است. دومین حالت، شرط ریسک(مخاطره) است، در این وضعیت، نتیجه احتمالی مشخص نیست، اطلاعات کامل و دقیق در دسترس قرار ندارد و قابلیت پیش بینی کمتر است. سومین حالت، عدم اطمینان است که در این وضعیت، تصمیم گیری غیرممکن است، زیرا اطلاعات مادرباره موضوع کم و ناچیز است .
آیا تمام تصمیم های سازمانی هم نوع بوده و در شرایط یکسان اتخاذ میشوند؟ مسلما نه. مدیران هنگام اتخاذ تصمیم با  شرایط مختلفی سرو کار دارند. همچنین تصمیم هایی که توسط انان اتخاذ میشوند، ماهیتی  متنوع  دارند. با اقدام به بررسی های گسترده بدیل های متعددی ارزیابی میشوند تا برای مثال در مورد بنای یک ساختمان تصمیم گیری شود.از طرفی نواوریهای جدید در عرصه فن آوری اطلاعات با  در دسترس قرار دادن شبکه هایی با سرعت بالا امکان تولید و مدیریت مقادیر زیادی از اطلاعات را متناسب با نیازکاربران و در راستای اهداف توسعه فراهم می اورند. فن اوری، مهارت فکر کردن و عمل کردن نظامند را به مدیران منتقل می کند . تفکر نظامند به این مفهوم است که فرد توانایی درک این نکته را داشته باشد که کارکردهای گوناگون سازمان به یکدیگر وابسته اند و تغییر در هریک از بخشها ناگزیر دیگر بخشها را تحت تاثیر قرار می دهد. زیر بنای داشتن چنین تفکری داشتن تفکر نظامند است که از طریق فن اوری ایجاد می شود(رضائیان،۲۱۶،۱۳۷۶).
به عبارت دیگر با درک روابط منطقی بین داده ها،مدیر به تفکر منطقی مجهز میشود و قدرت درک روابط میان اطلاعات و مولفه ها را کسب میکند.بر همین اساس و در جهت بهره گیری از فن اوری اطلاعات ،در کشورمان،تحلیل‌گران و طراحان سیستم‌های اداری سعی کرده‌اند گردش مکاتبات اداری‌ را در سازمان‌های خودمکانیزه کنند.با توجه به انگیزه مدیریت عالی و امکانات هرسازمان،این تلاش‌ها از کمترین سطح‌ تا بالاترین سطح را هدف قرار داده است.در ۱ سال اخیر،کمتر سازمانی را می‌توان یافت که هیچ تلاشی در این زمینه‌ نداشته باشد.
امروزه پیشرفت فناوری و حرکت دنیای عظیم‌ رایانه با سرعت غیر قابل تصور آن از یک سو و توقعات و نیازهای روزافزون مشتریان و ارباب رجوع‌ در محیطهای اداری از سوی دیگر،سازمان‌ها را مجبور به استفاده از روش‌های سریع‌تر و ساده‌تری‌ برای انجام عملیات روزمره کرده است.این امر در کشور ما،در مکاتبات داخل سازمان و مکاتبات بین‌ سازمانی نمود بیشتری دارد(جراحی،۱۴۴،۱۳۸۳).
در این تحقیق با توجه به مطالب ارائه شده و اهمیت تصمیم گیری مدیران ،همچنین مکانیزاسیون  مکاتبات اداری سعی بر آن است تا به برسی مقایسه ای عملکرد مدیران در تصمیم گیری در شهرداری استان تهران بپردازیم. بنابراین سوال این تحقیق به صورت زیر مطرح شده است:
آیا  سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران شهرداری و حوزه ستادی آن تاثیر دارد؟
۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق
در ضرورت انتخاب موضوع رساله حاضر میتوان بیان داشت که: فناوری و ابزارهای الکترونیک و رایانه­­ ای در دهه گذشته پدیده انفجار اطلاعات را موجب شدند و به طور حتم تاثیر مهمی را بر جهت گیری جوامع و اطلاعات موردنیاز آنها خواهند گذاشت . امروزه نه تنها مدیران ارشد و مدیران اجرایی، بلکه تمام اقشار اجتماع چون محققان و دانشوران و تجار ناگزیر از استفاده اطلاعات الکترونیکی هستند . کاربران نظام اطلاعات، اطلاعات را چون یک منبع ارزشمند، هم سنگ سرمایه و نیروی کار به کار می برند . از آنجا که اطلاعات مهم و ارزشمند هستند و اساسی برای کل فعالیتهای سازمان محسوب می شوند، لذا بایستی سسیتم هایی را برپا کرد تا بتوانند اطلاعات را تولید و آنها را مدیریت کنند . هدف نهایی چنین سیستم هایی کسب اطمینان از صحت، اعتبار و روایی اطلاعات دردسترس در زمان موردنیاز و به شکل قابل استفاده است . امروزه سیستم های اطلاعاتی نقش اساسی در همه زمینه های فعالیت یک شرکت ایفا می کنند . توجه به سازمان های موفق نشان می دهد که همگی آنها به سیستم های اطلاعاتی جهت فعالیت روزانه شان مجهزند. چالش حقیقی که سازمانها با آن روبرو هستند، صرفاً به کارگیری سیستم های اطلاعاتی متکی به رایانه نیست، بلکه هدف اساسی «استفاده اثربخش سیستم های اطلاعاتی در مدیریت» است . سیستم های اطلاعاتی که به عنوان منبعی ارزشمند محسوب می شوند، توانایی مدیران و کارکنان را افزایش داده و امکان تحقق اثربخش اهداف سازمان را با بهره وری بالا موجب می­گردند.
متحول شدن ارتباطات و مکاتبات اداری در سازمانها و موسسات اقتصادی از آنچنان رشد سریعی بر خوردار است  که دیگر فرایند های کند و زمان بر اداری به روال پیشین پذیرفتنی نیست . بر این اساس ضرورت دارد تا ابزاری فراهم شود که با بهره جویی از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرایند های اداری پرداخت . بدین منظور استفاده از سیستم اتوماسیون اداری به عنوان روشی نوین از سویی به جریان کار سرعت می بخشد و از سویی دیگر ، با جمع آوری  اطلاعات مجموعه فعالیت های سازمان و طبقه بندی آنها ، بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم   می سازد . نرم افزار اتوماسیون  به عنوان بخشی  از مجموعه سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت ، با بررسی مدل های فعالیت سازمان های بخش  عمومی و موسسات صنعتی و بازرگانی طراحی و تولید شده است و می تواند به خوبی پاسخگوی  نیاز های یاد شده باشد . در پازل چند مربعی قدرت آنچه که مهم است این است که دیگر ، قدرت در نهاد ها ( مثل قدرت )، سازمان ها یا کنترل کنندگان نماد ها  متمرکز نیست . قدرت در شبکه های جهانی ثروت ، اطلاعات و تصاویر که نظامی با هندسه متغیر و جغرافیایی غیر مادی است ، نشر می یابد و استحاله می شود اما از بین نمی رود(بهشتیان،۱۸۲،۱۳۸۷).
این تحقیق و نتایج آن نه تنها می تواند در آشکارسازی نقاط قوت و ضعف سیستم و رفع مغایرتهای احتمالی سیستم اتوماسیون در سازمان متبوع موثر باشد بلکه می تواند درسرعت بخشیدن به انتخاب و  ناگزیر الزامات سازمانهای مدرن ، در بعد تجهیز به فناوریهای سخت افزاری نرم افزاری عصر جدید در سازمانهای همنوع و در سطح وسیعتر در سازمانهای زیر مجموعه وزارت کشور و سایر سازمانها نقش آفرینی کند.
۴-۱ اهداف تحقیق
۱-۴-۱ هدف اصلی
بررسی تاثیر سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران سازمانهای دولتی

 • اهداف فرعی

پایان نامه بررسی رابطه پذیرش فناوری اطلاعات و چابکی سازمانی

عنوان
بررسی رابطه بین  پذیرش فناوری اطلاعات و چابکی سازمانی (مورد مطالعه : شرکت نیر پارس)
 
شهریور ۱۳۹۲

   

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                              صفحه                                                                                                                                                                                                                  
چکیده۱
 
فصل اول : کلیات پژوهش
۱-۱-  مقدمه۲
۱-۲-  شرح و بیان مساله پژوهش.۳
۱-۳-  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش .۸
۱-۴- اهداف پژوهش۹
۱-۴-۱- هدف اصلی پژوهش.۹
۱-۴-۲- اهداف فرعی  پژوهش۹
۱-۵- فرضیات پژوهش .۱۰
۱-۵-۱- فرضیه اصلی.۱۰
۱-۵-۲- فرضیه های  فرعی۱۰
۱-۶- روش تحقیق۱۰
۱-۷- تعریف واژگان کلیدی.۱۱
۱-۸- ساختار کلی پایان نامه.۱۲
۱-۹- خلاصه فصل اول۱۴
 
فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه.۱۵
۲-۲-  بخش اول : پذیرش فناوری اطلاعات۱۶
۲-۲-۱- مفهوم پذیرش فناوری اطلاعات.۱۷
۲-۲-۲- ضرورت و اهمیت پذیرش فناوری اطلاعات۱۷
۲-۲-۳- سیر تحول مفهوم پذیرش فناوری اطلاعات۱۸
۲-۲-۴- منافع حاصل  از پذیرش فناوری اطلاعات.۱۹
۲-۲-۵- تئوری های مرتبط با پذیرش فناوری اطلاعات۲۰
۲-۲-۵-۱- تئوری کنش موجه.۲۰
۲-۲-۵-۲- تئوری رفتار برنامه ریزی شده۲۲
۲-۲-۵-۳- مدل تئوری رفتاری برنامه ریزی شده تجزیه شده۲۳
۲-۲-۵-۴- مدل  پذیرش فناوری اطلاعات۲۴
۲-۲-۶- زمینه های کاربرد پذیرش فناوری اطلاعات۲۷
۲-۳- بخش دوم : چابکی سازمانی.۲۷
عنوان                                                                                              صفحه   
                                                                                                                                                                                                              
 
۲-۳-۱- مفهوم چابکی سازمانی۲۸
۲-۳-۲- ضرورت و اهمیت چابکی سازمانی۲۹
۲-۳-۳- سیر تحول چابکی سازمانی. ۳۰
۲-۳-۴- قابلیت‌های کلیدی چابکی در سازمان.۳۱
۲-۳-۵- ابزارهای مورد نیاز برای تحقق چابکی سازمانی.۳۲

۲-۳-۶- اصول  طراحی چابکی سازمانی۳۳
۲-۳-۷- مدل های چابکی سازمانی۳۴
۲-۳-۷-۱- مدل چابکی سازمانی یوسف و همکاران۳۵
۲-۳-۷-۲- مدل مفهومی چابکی شریفی و ژانگ.۳۸
۲-۴- بخش سوم : مدل مفهومی پژوهش۳۹
۲-۵- بخش چهارم : پیشینه پژوهش.۵۴
۲-۵-۱- مطالعات داخلی۵۴
۲-۵-۲- مطالعات خارجی۵۸
۲-۶- خلاصه فصل دوم۶۱
 
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه.۶۲
۳-۲- روش تحقیق۶۳
۳-۳- فرایند تحقیق.۶۳
۳-۴- جامعه آماری پژوهش۶۵
۳-۵- روش نمونه گیری و حجم نمونه۶۵
۳-۶- قلمرو پژوهش.۶۵
۳-۶-۱- قلمرو مکانی پژوهش۶۵
۳-۶-۲- قلمرو زمانی پژوهش.۶۶
۳-۶-۳- قلمرو موضوعی پژوهش.۶۶
۳-۷- روش جمع آوری داده ها۶۶
۳-۸-  ابزار گردآوری  داده ها۶۶
۳-۹- روایی و پایایی پرسشنامه.۷۴
                                                                                                                                                                                                           
۳-۹-۱- روایی پرسشنامه۷۴

۳-۹-۱-۱- روایی محتوا.۷۴

۳-۹-۱-۲- روایی سازه.۷۵

 
عنوان                                                                                                       صفحه      
                                                                                                                                                                                                           
۳-۹-۱-۲-الف- تحلیل عاملی اکتشافی برای پرسشنامه «پذیرش فناوری اطلاعات»۷۶
۳-۹-۱-۲-ب- تحلیل عاملی اکتشافی برای پرسشنامه «چابکی سازمانی»۸۱
۳-۹-۲- پایایی پرسشنامه۸۵
۳-۱۰- روش های آماری۸۵
۳-۱۰-۱- ضریب همبستگی.۸۶
۳-۱۰-۲- مدلسازی معادلات ساختاری۸۶

۳-۱۰-۲-۱- دلایل استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری.۸۷

۳-۱۰-۲-۲- شاخص های برازش در مدل سازی معادلات ساختاری۸۸

۳-۱۱- خلاصه فصل سوم.۹۰

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه.۹۱

۴-۲- توصیف نمونه آماری مورد مطالعه براساس ویژگی­های جمعیت شناختی.۹۲

۴-۲-۱- توصیف نمونه آماری مورد مطالعه براساس تحصیلات.۹۲

۴-۲-۲- توصیف نمونه آماری مورد مطالعه براساس جایگاه سازمانی۹۳
۴-۲-۳- توصیف نمونه آماری مورد مطالعه براساس سابقه کاری.۹۴

۴-۳- بررسی نرمال بودن توزیع نمونه آماری مورد مطالعه.۹۵

۴-۴- بررسی همبستگی عوامل استخراج شده مدل « پذیرش فناوری اطلاعات» و « چابکی سازمانی»۹۶
۴-۴-۱- بررسی همبستگی عوامل استخراج شده مدل «پذیرش فناوری اطلاعات»۹۶
۴-۴-۲- بررسی همبستگی عوامل استخراج شده مدل «چابکی سازمانی».۹۷
۴-۴-۳- بررسی همبستگی عوامل استخراج شده مدل «چابکی سازمانی» با عوامل استخراج شده مدل «پذیرش فناوری اطلاعات»۹۹

۴-۵- همبستگی پیرسون.۱۰۴

۴-۶- آزمون فرضیات پژوهش با بهره گرفتن از روش مدلسازی معادلات ساختاری ۱۰۸

۴-۶-۱- تحلیل عاملی تاییدی مدل پذیرش فناوری اطلاعات۱۰۸

۴-۶-۲- تحلیل عاملی تاییدی مدل چابکی سازمانی.۱۱۴

۴-۶-۳- تحلیل مسیر: مدل ساختاری کلی تحقیق۱۱۹

۴-۷- تحلیل بر اساس اطلاعات جمعیت شناختی(آزمون مقایسه میانگین چند جامعه)۱۲۰

۴-۸- خلاصه  فصل چهارم۱۳۰

 
 
عنوان                                                                                                       صفحه 

فصل پنجم : خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه۱۳۱

۵-۲- خلاصه۱۳۲

۵-۳- نتایج بررسی فرضیات با بهره گرفتن از آزمون های آماری۱۳۳

۵-۳-۱- نتایج بررسی فرضیه اصلی۱۳۳

۵-۳-۲- نتایج بررسی فرضیه های فرعی۱۳۳

۵-۴- سازگاری یافته ها با پژوهش های پیشین۱۳۵

۵-۵- پیشنهادهای پژوهش۱۳۸

۵-۵-۱- پیشنهادات اصلی پژوهش.۱۳۸
۵-۵-۲- پیشنهادات فرعی پژوهش.۱۴۴
۵-۵-۳- پیشنهادهایی برای محققین آتی.۱۴۵
۵-۶- محدودیت های پژوهش.۱۴۶

۵-۷- خلاصه فصل پنجم.۱۴۷

فهرست منابع.۱۴۸

پیوست ها۱۵۸

چکیده انگلیسی.۱۹۳

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                               صفحه
 
جدول ۱-۱- مطالعات و تحقیقات انجام شده پیرامون مدل پذیرش فناوری اطلاعات۶
جدول ۱-۲- مطالعات و تحقیقات انجام شده پیرامون چابکی سازمانی۷
جدول ۲-۱- مطالعات و تحقیقات انجام شده پیرامون مدل پذیرش فناوری اطلاعات۳۹
جدول ۲-۲- مطالعات و تحقیقات انجام شده پیرامون چابکی سازمانی۴۸
جدول۲-۳- ابعاد پذیرش فناوری اطلاعات بدست آمده از مطالعات پیرامون مدل پذیرش فناوری اطلاعات۴۹
جدول ۲-۴- ابعاد چابکی سازمانی بدست آمده از مطالعات پیرامون چابکی سازمانی۵۱
جدول ۳-۱- مقیاس لیکرت پرسشنامه۶۷
جدول ۳-۲- جزئیات سؤالات جمعیت شناختی.۶۷
جدول ۳-۳- گویه های اصلی پرسشنامه ابعاد  پذیرش فناوری اطلاعات.۶۸
جدول ۳- ۴- گویه های اصلی پرسشنامه برای چابکی سازمانی.۷۱
جدول ۳-۵- آزمون شاخص KMO و بارتلت «پذیرش فناوری اطلاعات».۷۶
جدول ۳- ۶- اشتراکات « پذیرش فناوری اطلاعات»۷۷
جدول ۳- ۷- کل واریانس تبیین شده «پذیرش فناوری اطلاعات».۷۸
جدول ۳- ۸-  ماتریس چرخش یافته اجزا «پذیرش فناوری اطلاعات»۷۹
جدول ۳-۹-  آزمون شاخص KMO و بارتلت «چابکی سازمانی»۸۱
جدول ۳-۱۰-  اشتراکات «چابکی سازمانی».۸۱
جدول ۳- ۱۱-  کل واریانس تبیین شده «چابکی سازمانی».۸۳
جدول ۳- ۱۲-  ماتریس چرخش یافته اجزا «چابکی سازمانی».۸۳
جدول ۳-۱۳- نتایج آزمون پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ۸۵
جدول ۴-۱- توزیع پاسخ گویان بر اساس «میزان تحصیلات»۹۲
جدول ۴-۲- توزیع پاسخ گویان بر اساس «جایگاه سازمانی».۹۳
جدول۴-۳- توزیع پاسخ گویان بر اساس «سابقه کاری».۹۴ جدول ۴-۴-  نتایج آزمون کولموگروف-اسمرینوف برای بررسی ادعای نرمال بودن توزیع پرسشنامه ها.۹۶
جدول۴-۵-  همبستگی عوامل استخراج شده مدل «پذیرش فناوری اطلاعات»۹۷
جدول ۴-۶-  همبستگی عوامل استخراج شده مدل «چابکی سازمانی».۹۸
جدول ۴-۷-  بررسی همبستگی بین سهولت استفاده درک شده و ابعاد مدل «چابکی سازمانی»۹۹
جدول ۴-۸-  بررسی همبستگی بین کارایی درک شده و ابعاد مدل «چابکی سازمانی»۱۰۰
جدول ۴-۹-  بررسی همبستگی بین تأثیر اجتماعی و ابعاد مدل «چابکی سازمانی».۱۰۱
جدول ۴-۱۰-  بررسی همبستگی بین انتظار از عملکرد  و ابعاد مدل «چابکی سازمانی».۱۰۱
 
عنوان                                                                                               صفحه
 
جدول ۴-۱۱-  بررسی همبستگی بین نگرش در مورد استفاده  و ابعاد مدل «چابکی سازمانی».۱۰۲
جدول ۴-۱۲-  بررسی همبستگی بین استفاده از سیستم واقعی  و ابعاد مدل «چابکی سازمانی»۱۰۳
جدول۴-۱۳-  فرضیه آماری همبستگی فرضیه فرعی ۱۱۰۴
جدول ۴-۱۴-  آزمون فرضیات و فرضیه آماری همبستگی۱۰۴
جدول۴-۱۵-  فرضیه آماری همبستگی فرضیه فرعی ۲۱۰۵
جدول ۴-۱۶-  آزمون فرضیات و فرضیه آماری همبستگی۱۰۵
جدول۴-۱۷-  فرضیه آماری همبستگی فرضیه فرعی۳٫۱۰۵
جدول ۴-۱۸-  آزمون فرضیات و فرضیه آماری همبستگی۱۰۵
جدول۴-۱۹-  فرضیه آماری همبستگی فرضیه فرعی۴٫۱۰۶
جدول ۴-۲۰-  آزمون فرضیات و فرضیه آماری همبستگی۱۰۶
جدول۴-۲۱-  فرضیه آماری همبستگی فرضیه فرعی۵٫۱۰۶
جدول ۴-۲۲-  آزمون فرضیات و فرضیه آماری همبستگی۱۰۶
جدول۴-۲۳-  فرضیه آماری همبستگی فرضیه فرعی۶٫۱۰۷
جدول۴-۲۴-  آزمون فرضیات و فرضیه آماری همبستگی.۱۰۷
جدول ۴-۲۵-  آزمون فرضیات و فرضیه آماری همبستگی کلی.۱۰۷
جدول۴-۲۶-  آزمون مقایسه میانگین چند جامعه برای «پذیرش فناوری اطلاعات» بر حسب سطح تحصیلی کارکنان ۱۲۱
جدول ۴-۲۷- آزمون مقایسه میانگین چند جامعه برای «پذیرش فناوری اطلاعات» بر حسب جایگاه سازمانی.۱۲۳
جدول ۴-۲۸-  آزمون مقایسه میانگین چند جامعه برای «پذیرش فناوری اطلاعات» بر حسب سابقه کاری۱۲۴
جدول ۴-۲۹-  آزمون مقایسه میانگین چند جامعه برای «چابکی سازمانی» بر حسب سطح تحصیلی کارکنان۱۲۵
جدول ۴-۳۰-  آزمون مقایسه میانگین چند جامعه برای «چابکی سازمانی» بر حسب جایگاه سازمانی.۱۲۷
جدول ۴-۳۱-  آزمون مقایسه میانگین چند جامعه برای «چابکی سازمانی» بر حسب سابقه کاری۱۲۸
 
 
 
 
 
 
 
فهرست شکل ها    
 عنوان                                                                                             صفحه
                                                                                                                                                                                                                  
شکل ۱-۱- مدل پذیرش فناوری۵
شکل ۱-۲- ساختار کلی پایان نامه۱۳
شکل ۲-۱- عوامل زیر بنایی در مدل پذیرش فناوری اطلاعات.۱۸
شکل ۲-۲- تئوری کنش موجه.۲۱
شکل ۲-۳- تئوری رفتار برنامه ریزی شده.۲۳
شکل ۲-۴- مدل تئوری رفتاری برنامه ریزی شده تجزیه شده.۲۴
شکل ۲-۵- مدل پذیرش فناوری۲۵
شکل ۲-۶- نمودار مدل بهبود قابلیت های چابکی.۳۲
شکل ۲-۷- مدل چابکی سازمانی یوسف و همکاران.۳۷
شکل ۲-۸- مدل مفهومی چابکی شریفی و ژانگ.۳۹
شکل ۲-۹- مدل پیشنهادی پژوهش۵۴
شکل ۳-۱- مراحل اصلی فرآیند پژوهش.۶۴
شکل ۴-۱- توزیع پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات۹۳
شکل ۴-۲- توزیع پاسخگویان بر اساس جایگاه سازمانی.۹۴
شکل ۴-۳- توزیع پاسخگویان بر اساس سابقه کاری.۹۵ شکل ۴-۴- مدل تخمین استاندارد «پذیرش فناوری اطلاعات»۱۰۹
شکل ۴-۵- مدل اعداد معناداری «پذیرش فناوری اطلاعات».۱۱۱
شکل ۴-۶-  مدل تخمین استاندارد تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم مدل«پذیرش فناوری اطلاعات»۱۱۳ شکل ۴-۷- مدل تخمین استاندارد «چابکی سازمانی».۱۱۴
شکل ۴-۸- مدل اعداد معناداری «چابکی سازمانی»۱۱۶
شکل  ۴-۹- مدل تخمین استاندارد تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم مدل «چابکی سازمانی».۱۱۸ شکل ۴-۱۰- مدل تخمین استاندارد کل مدل۱۱۹
شکل ۴-۱۱- مدل اعداد معناداری کل مدل۱۲۰
شکل ۴-۱۲- تحلیل اکتشافی «پذیرش فناوری اطلاعات» به تفکیک گروه های متغیر « تحصیلات»۱۲۲
شکل ۴-۱۳- تحلیل اکتشافی «پذیرش فناوری اطلاعات» به تفکیک گروه های متغیر  «جایگاه سازمانی».۱۲۳
شکل ۴-۱۴- تحلیل اکتشافی «پذیرش فناوری اطلاعات» به تفکیک گروه های متغیر  « سابقه کاری».۱۲۴
شکل ۴-۱۵- تحلیل اکتشافی «چابکی سازمانی» به تفکیک گروه های متغیر  «تحصیلات»۱۲۶
شکل ۴-۱۶-  تحلیل اکتشافی «چابکی سازمانی» به تفکیک گروه های متغیر « جایگاه سازمانی».۱۲۷
شکل ۴-۱۷-  تحلیل اکتشافی «چابکی سازمانی» به تفکیک گروه های متغیر «سابقه کاری».۱۲۸
 
چکیده
عرصه رقابت در قرن حاضر با تغییرات بسیاری همراه شده است، اولویت های رقابتی تغییر کرده و عصر جدید اقتصاد جهانی با سرعت بالا سبب شده استراتژی عملیاتی کمپانی ها تغییر کند. یکی از راهکار های اساسی برای مواجهه با تغییرات محیطی و نظر مشتریان، چابکی سازمانی می باشد. در واقع چابکی پارادایم جدیدی است که به بنگاه ها توانایی بقا و پیشرفت در محیطی پیش بینی نشده را می دهد. به منظور اینکه سازمان ها با سرعت و انعطاف پذیری بیشتری عمل کنند نیازمند به کارگیری فناوری و سیستم های اطلاعاتی به روز، انسجام در فرایند های کسب و کار، همسو شدن با اشکال مجازی سازمان، همکاران داخلی و خارجی هستند. پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین  پذیرش فناوری اطلاعات و چابکی سازمانی در شرکت نیر پارس انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارشناسان و مدیران سطوح مختلف شرکت نیر پارس به تعداد ۴۰۰ نفر تشکیل می دهند  که از بین آنها  ۲۴۰ نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، سپس پرسشنامه بین مدیران و کارشناسان شرکت نیر پارس توزیع شد و ۲۳۰ پرسشنامه تکمیل شده برگشت داده شد. برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوا و روایی سازه استفاده شد. همچنین برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید و نتایج آزمون پایایی بر روی ۳۰ نمونه دارای ضریب ۹۷۳/۰ بود که نشان دهنده این بود که پرسشنامه پایایی لازم را داراست.این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- پیمایشی و ارتباط بین متغیر ها از نوع همبستگی می باشد که در آن برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه­ای نظیر کتب و مجلات علمی و برای جمع آوری داده های لازم جهت تایید یا رد فرضیه ها­ی پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید و برای آزمون فرضیات از آزمون های «ضریب همبستگی» ، «مدلسازی معادلات ساختاری» استفاده شد. نتایج این پژوهش بیانگر آن بود که رابطه ی علّی مثبت و معنادار میان «پذیرش فناوری اطلاعات» و «چابکی سازمانی» وجود دارد و با توجه به مدل تخمین استاندارد کل مدل می توان گفت که متغیر «پذیرش فناوری اطلاعات» در حدود  ۲۵/۷۲% از تغییرات «چابکی سازمانی» را پیش بینی می کند. بنابراین فرضیه اصلی تأیید می شود و می توان بیان کرد که ارتقای «پذیرش فناوری اطلاعات» در جامعه ی مورد نظر در سطح اطمینان ۹۵% موجب ارتقای «چابکی سازمانی» می شود.
 
 
واژگان کلیدی : کارایی درک شده، سهولت استفاده درک شده، پذیرش فناوری اطلاعات، چابکی سازمانی، پیش فعالی
 
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
 
۱-۱- مقدمه
تغییر، یکی از ویژگی های اصلی سازمان ها در عصر رقابتی جدید می باشد. تردیدی نیست که تغییر ، رمز بقا و ماندگاریست و بسیاری از انسان ها و به تبع آن جوامع، موسسات و شرکت ها، همواره در جهت دگرگونی خود و تطبیق اوضاع و احوال خود با شرایط محیطی اطرافشان برآمده اند. به نظر می رسد شرط ماندگاری در این است که با اعمال تغییرات تدریجی و اختیاری، خود را با تغییرات اجباری وفق دهند. به هر حال با توجه به تغییرات سریع تکنولوژیک و کاری در دنیای رقابتی امروز و عواملی دیگری نظیر کوتاه مدت بودن فرصت های بازار، وجود نداشتن تمامی قابلیت های مورد نیاز یک سازمان مستقل جهت ارائه سریع یک محصول جدید به بازار و غیر قابل پیش‌بینی بودن تغییرات مداوم در سطح بازارها، نیاز به شکل گیری سازمان های چابک و در سطح بالاتر، سازمان های مجازی به خوبی احساس می شود . در این راستا
فناوری اطلاعات بسیار ارزنده است و سیستم های اطلاعاتی پیشرفته، نهایتا برای ایجاد موسسه چابک مورد نیاز خواهند بود.
 
 
 
 
۱-۲- شرح و بیان مساله پژوهش
سرعت شاید مهم‌ترین ثروت در عصر جدید موسوم به عصر اطلاعات باشد. تحولات سریع در عصر حاضر از یک سو و شرایط حاکم بر بنگاه های کشور و حضور در میدان های بین المللی از سوی دیگر ایجاب می نماید تدابیر لازم جهت رقابت در عرصه جهانی اندیشیده شود. سازمان ها در راستای بقا در این عصر رقابتی باید به فکر کاستن زمان پاسخگویی و بهبود انعطاف پذیری در انجام وظایف خود  باشند. که در راستای این امر نیازمند به وجود آمدن شکل کاملاً جدیدی از سازمان ها می باشند. بر این اساس حرکت به سوی چابک سازی بنگاه ها به عنوان رهیافت جدید در مسیر تحول، ضروری و حیاتی تلقی می گردد. در واقع چابکی پارادایم جدیدی است که به بنگاه ها توانایی بقا و پیشرفت در محیطی پیش بینی نشده را می دهد. به همین دلیل سرعت و چابکی افزایش یافته و جانشین اولویت های رقابتی گذشته گردیده است (بهاری ، ۱۳۹۱ ؛ گلچین پور و همکاران ،  ۱۳۸۵ : ۳۷).
در بیان  مفهوم چابکی می توان گفت که چابکی پاسخی برای تغییرات ایجاد شده در محیط کسب و کار متغییر و نامطمئن است و  شامل  یک روشی جدید در انجام کسب و کار است  و نشان دهنده مجموعه ذهنی از ساخت، خرید، فروش، روابط باز تجاری و ارزیابی عملکرد شرکت و افراد است و نیازمند سازمانی است که بتوان خیلی سریع افراد، تکنولوژی، مدیران و زیر ساخت های ارتباطی خود را در پاسخ به تقاضای متغییر مشتری در محیط همواره در حال تغییر و پیش بینی نشده،  به روز و آماده سازد (کدیش و گیبسن ، ۱۹۹۵).
 
اساس و بنیان سازمان چابک در یکپارچگی سیستم اطلاعاتی، تکنولوژی، افراد، فرایند های تجاری و تجهیزات در سازمان برای پاسخگویی سریع به اتفاقات و تغییرات محیط است. در واقع سازمان چابک نه تنها تمام شکل فعالیت های سازمان را در بر می گیرد بلکه با زنجیره ارزش آن سازمان نیز در ارتباط است (مصطفوی و ملا حسینی ، ۱۳۸۶  : ۱۹).

پایان نامه ها

به طور کلی چابکی به طور دائم به عملکرد پرسنل و سازمان، ارزش محصول و خدمات و تغییر دائم در زمینه فرصت های حاصل از جذب مشتری توجه می کند و مستلزم آمادگی دائم برای روبه رو شدن با تغییرات بنیادی و سطحی است و کمپانی های چابک همیشه برای یادگیری هر چیز جدیدی که باعث افزایش سودآوری ناشی از بهره گیری از فرصت های جدید می شود، آماده اند (گلدمن و همکارانش، ۱۹۹۵ ؛ گانسکاران ، ۲۰۰۱) .
 
طبق نظر گریس و کاسادا  اولویت های رقابتی تغییر کرده و عصر جدید اقتصاد جهانی با سرعت بالا سبب شده استراتژی عملیاتی کمپانی ها تغییر کند. در این عصر قیمت رقابتی و کیفیت بالا ضروری است اما عامل تعیین کننده موفقیت تجاری نیستند و به جای آن سرعت رسیدن به بازار  و پاسخ سریع و منعطف به مشتری به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل سرعت و چابکی افزایش یافته و جانشین اولویت های رقابتی گذشته گردیده است. در واقع سرعت و انعطاف پذیری محور اصلی مفهوم چابکی را تشکیل می دهند. به منظور اینکه سازمان ها با سرعت و انعطاف پذیری بیشتری عمل کنند نیازمند به کارگیری فناوری و سیستم های اطلاعاتی به روز، سرمایه گذاری بر روی کارکنان دانشی، انسجام در فرایند های کسب و کار، همسو شدن با اشکال مجازی سازمان، همکاران داخلی و خارجی و دستیابی به زنجیره ی عرضه یکپارچه هستند (گریس و کاسادا ،۱۹۹۷).
 
در دنیای امروز گسترش سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و در راس آن اینترنت شیوه های ارائه خدمت در صنایع مختلف را به صورت بنیادی تغییر داده است. از آنجایی که فناوری اطلاعات سبب غنی سازی زیر ساختارهایی سازمانی، افزایش  قابلیت سازمان برای انجام عملیات رقابتی در بازار و همچنین توانایی تطبیق با محیط دائماً متغیر بیرونی را برای سازمان ایجاد می نماید، بنابراین فناوری اطلاعات به عنوان یکی از کارآمد ترین فناوری های مطرح شده از مهمترین اهرم های ایجاد قابلیت های چابکی سازمانی به حساب می آید و با توجه به توسعه آن در امر تولید بدون بکارگیری آن، چابک سازی سازمان میسر نخواهد بود. بنابراین یک رابطه دو جانبه بین استفاده از فناوری اطلاعات و چابکی سازمانی وجود دارد (بهاری ، ۱۳۹۱).
پذیرش سیستم های فناوری اطلاعات نقش مهمی در سرمایه گذاری در این فناوری ارزشمند دارد. پذیرش افرادی که از این فناوری استفاده می کند یکی از عوامل تأثیرگذار بر موفقیت آن، نتایج و آثار مثبت آن برای سازمان است. مؤثر بودن فناوری، رابطه مثبتی با پذیرش آن دارد. بنابراین اگر کاربران بالقوه این فناوری، در برابر استفاده از آن مقاومت کنند اهداف مورد نظر نمی تواند حاصل شود ( سیگل ، ۲۰۰۸).
در راستای استفاده از فناوری اطلاعات می توان از مدل پذیرش فناوری بهره برد. مدل پذیرش فناوری یکی از معروف ترین مدل های ارائه شده در زمینه پذیرش فناوری اطلاعات است. این مدل برگرفته از نظریه کنش منطقی آجزن و فیشنبین  است که در سال ۱۹۷۵ ارائه شد و عمدتا به منظور مدل سازی پذیرش فناوری اطلاعات توسط کاربران طراحی شده است (دیویس و همکاران ، ۱۹۸۹).

 1. Kodish ,J.
 2. Gibson, D.
 3. Goldman, R. et al

پایان نامه بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر عملکرد کاری

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده: ۱

۱-۱ مقدمه. ۳
۱-۲-بیان مسأله. ۴
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۱-۴-اهداف تحقیق ۸
۱-۴-۱-هدف اصلی ۸
۱-۴-۲- اهداف فرعی ۸
۱-۵ فرضیه های تحقیق ۹
۱-۵-۱فرضیه اصلی ۹
۱-۵-۲٫فرضیه های فرعی ۹
۱-۶٫متغیرهای تحقیق ۱۰
۱-۶-۱-متغیر مستقل ۱۰
۱-۶-۲-متغیر وابسته. ۱۰
۱-۷-مدل مفهومی تحقیق ۱۱
۱-۸- قلمرو تحقیق ۱۱
۱-۸-۱-قلمروزمانی ۱۱
۱-۸-۲-قلمرو مکانی ۱۱
۱-۸-۳-قلمرو موضوعی ۱۲
۱-۹-تعریف واژه‌ها واصطلاحات: اتوماسیون اداری  : ۱۲

۲-۱ مقدمه. ۱۵
۲-۲٫اتوماسیون اداری ۱۶
۲-۲-۱٫اداره مجازی : ۱۶
۲-۲-۲٫ سازمان‌ مجازی : ۱۸
۲-۲-۳٫تفاوت اداره مجازی و سازمان مجازی : ۱۹
۲-۲-۴٫سیر تکامل فناوری اداری : ۱۹
۲-۲-۴-۱٫دور اول ؛ فناوری اداری : ۱۹
۲-۲-۴-۲٫دوره دوم ؛ فناوری رایانه : ۲۰
۲-۲-۴-۳٫دوره سوم ؛ فناوری ارتباطات : ۲۰
۲-۲-۵٫تعریف اتوماسیون اداری : ۲۰
۲-۲-۶٫دستیابی به تعریفی بنیادین ؛ اتوماسیون چیست ؟. ۲۳
۲-۲-۷٫اتوماسیون مکاتبات اداری : ۲۴
۲-۲-۸٫سیستم های اطلاعات اداری ۲۶
۲-۲-۹٫اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی : ۲۷
۲-۲-۱۰٫مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی : ۲۸
۲-۲-۱۱٫سیستم مکانیزه مکاتبات اداری ( اتوماسیون اداری ) ۲۸

۲-۲-۱۱-۱٫مکاتبات اداری : ۲۹
۲-۲-۱۱-۲٫انواع نامه ها: ۲۹
۲-۲-۱۲٫علت اهمّیت مکاتبات اداری : ۳۰
۲-۲-۱۳٫سیستم مکاتبات بدون کاغذ : ۳۱
۲-۲-۱۳-۱٫مشخصات و قابلیت های سیستم مکاتبات بدون کاغذ : ۳۱
۲-۲-۱۴٫مزایای سیستم مکاتبات اداری : ۳۳
۲-۲-۱۵٫سیستم جامع دبیرخانه : ۳۴
۲-۲-۱۶٫مشخصات سیستم کارتابل هوشمند و دبیرخانه الکترونیکی : ۳۵
۲-۲-۱۷٫سیستم سنتی عملیاتی دبیرخانه : ۳۵
۲-۲-۱۸٫سیستم جامع دبیرخانه اتوماسیون : ۳۷
۲-۲-۱۹٫بایگانی : ۳۸
۲-۲-۱۹-۱٫متخصصان علوم اداری بایگانی را در سه بخش زیر مورد بررسی قرار داده‌اند : ۳۸
۲-۲-۱۹-۲٫شیوه های بایگانی : ۳۹
۲-۲-۱۹-۳٫بایگانی ‌پیشرفته ‌و سیستمی : ۴۰
۲-۲-۲۰٫خودکارسازی اداری : ۴۰
۲-۲-۲۱٫مقدمات پیاده سازی اتوماسیون در سازمان : ۴۳
۲-۲-۲۲٫انتخاب تاکتیک پیاده سازی : ۵۳
۲-۲-۲۳٫تدوین روال ها و نحوه گردش مکاتبات و اعمال آنها : ۵۵
۲-۲-۲۴٫قبل از استقرار اتوماسیون اداری ۵۹
۲-۲-۲۵٫بعد از استقرار اتوماسیون اداری : ۶۰
۲-۲-۲۶٫مشکلات پیش روی سیستم مکانیزه اتوماسیون اداری : ۶۱
۲-۲-۲۷٫ارگونومی در مکانیزاسیون اداری : ۶۲
۲-۲-۲۸٫انواع کاربردها یا زیر سیستم های اتوماسیون اداری : ۶۳
۲-۲-۲۹٫کاربردهای اتوماسیون اداری : ۶۳
۲-۲-۳۰٫نمونه کاربردهای سیستم اتوماسیون اداری : ۶۴
۲-۲-۳۱٫اتوماسیون اداری و ارتباطات : ۶۷
۲-۲-۳۲٫چگونگی ارتباط اتوماسیون اداری با اطلاعات مدیریت : ۶۹
۲-۲-۳۳٫ارزیابی مخاطرات امنیتی در سیستم های اتوماسیون اداری : ۷۰
۲-۲-۳۴٫جایگاه و تأثیر امنیت سیستم اتوماسیون اداری در امنیت سازمان : ۷۰
۲-۲-۳۵٫الگوی ارزیابی امنیت سیستم های اتوماسیون اداری : ۷۱
۲-۲-۳۶٫اهداف امنیتی در سیستم های اتواسیون اداری : ۷۲
۲-۲-۳۷٫معیارهای ارزیابی امنیت در سیستم اتوماسیون اداری : ۷۴
۲-۲-۳۸٫مزایای کاربرد سیستم های اتوماسیون اداری ۷۴
۲-۲-۳۹٫مزایای سیستم مکاتبات اداری : ۷۵
۲-۲-۴۰٫نقش اتوماسیون اداری در ارتباطات سازمانی : ۸۰
۲-۲-۴۱٫شرکت برید سامانه نوین ، سازنده اولین سیستم دبیرخانه الکترونیکی کشور : ۸۲
۲-۳٫پیشینه تحقیق ۸۳
۲-۳-۱٫تحقیقات داخلی: ۸۳
۲-۳-۲٫تحقیقات خارجی: ۸۷
۲-۴٫معرفی سازمان امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی ۸۹

۳-۱مقدمه. ۹۶
۳-۲ روش تحقیق ۹۶
۳-۳ جامعه آماری ۹۸
۳-۴ تعیین حجم نمونه. ۹۸
۳-۵ روش نمونه گیری ۹۸
۳-۶ روش گردآورى اطلاعات. ۹۹
۳-۷ ابزار جمع‌آوری اطلاعات. ۹۹
۳-۷-۱٫مصاحبه. ۹۹
۳-۷-۲٫پرسشنامه. ۹۹
۳-۸ روائی و پایائی پرسشنامه. ۱۰۱
۳-۸-۱ برآورد پایائی پرسشنامه. ۱۰۱
۳-۸-۲ روایی پرسشنامه. ۱۰۱

۴-۱ مقدمه‏. ۱۰۴
۴-۲ آمار توصیفی نمونه. ۱۰۴
۴-۲-۱ آمار توصیفی جنسیت پرسنل‌سازمان امور اقتصادی و دارائی استان مرکزی ۱۰۵
۴-۲-۲ آمار توصیفی سطوح تحصیلات پرسنل‌سازمان امور اقتصادی و دارائی استان مرکزی ۱۰۶
۴-۲-۳ آمار توصیفی سابقه‌کاری پرسنل‌سازمان امور اقتصادی و دارائی استان مرکزی ۱۰۸
۴-۲-۴ آمار توصیفی رده‌های سنی پرسنل‌سازمان امور اقتصادی و دارائی استان مرکزی ۱۰۹
۴-۳ آمار استنباطی ۱۱۰
۴-۳-۱ فرضیه: بین نمرات سیستم اتوماسیون اداری و کارایی پرسنل‌سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی رابطه معناداری وجود دارد. ۱۱۱
۴-۳-۲ فرضیه:بین نمرات سیستم اتوماسیون اداری و کیفیت خدمات پرسنل‌ سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی رابطه معناداری وجود دارد. ۱۱۵
۴-۳-۳ فرضیه: بین نمرات سیستم اتوماسیون اداری و ایجاد وحدت رویه در انجام وظایف پرسنل‌سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی رابطه معناداری وجود دارد. ۱۱۹
۴-۳-۴ فرضیه: بین نمرات سیستم اتوماسیون اداری و سرعت در انجام وظایف پرسنل‌سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی رابطه معناداری وجود دارد. ۱۲۴

۵-۱ مقدمه. ۱۳۰
۵-۲٫نتایج تحقیق : ۱۳۰
۵-۲-۱٫سیستم اتوماسیون اداری در سازمان امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی موجب افزایش کارایی کارکنان می گردد. ۱۳۰
۵-۲-۲٫سیستم اتوماسیون اداری در سازمان امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی موجب افزایش کیفیت خدمات کارکنان می گردد. ۱۳۱
۵-۲-۳٫سیستم اتوماسیون اداری در سازمان امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی موجب ایجاد وحدت رویه در انجام وظایف کارکنان می گردد. ۱۳۱
۵-۲-۴٫سیستم اتوماسیون اداری در سازمان امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی موجب سرعت در انجام وظایف کارکنان می گردد. ۱۳۲
۵-۲-۵٫سیستم اتوماسیون اداری در سازمان امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی موجب صحت ودقّت در انجام امور محوله به کارکنان می گردد. ۱۳۲
۵-۳٫پیشنهادها : ۱۳۳
۵-۴٫محدودیت ها ۱۳۴
۵-۵٫پیشنهادات قابل تعمیم در خصوص اتوماسیون اداری در مجموعه های اداری : ۱۳۴
پیوست ها ۱۳۵
منابع و ماخذ. ۱۳۹
فهرست منابع: ۱۴۰
فهرست منابع غیر فارسی: ۱۴۷
چکیده انگلیسی: ۱۴۹
 
 
جدول( ۳-۱) جامعه آماری ۹۸
جدول (۳-۲) آزمون سنجش روایی نمرات سیستم اتوماسیون اداری بر ابعاد متفاوت عملکرد پرسنل‌سازمان  ۱۰۲
جدول(۴-۱) : جنسیت پرسنل‌سازمان امور اقتصادی و دارائی ۱۰۵
جدول(۴-۲) : سطوح تحصیلات پرسنل‌سازمان امور اقتصادی و دارائی ۱۰۷
جدول(۴-۳) : سابقه‌کاری پرسنل‌سازمان امور اقتصادی و دارائی ۱۰۸
جدول(۴-۴) : رده سنی پرسنل‌سازمان امور اقتصادی و دارائی ۱۰۹
جدول(۴-۵) آمار توصیفی نمرات سیستم اتوماسیون اداری و کارایی پرسنل‌سازمان. ۱۱۲
جدول (۴-۶) ضریب همبستگی پیرسن نمرات سیستم اتوماسیون اداری و کارایی پرسنل‌سازمان. ۱۱۳
جدول (۴-۷) خلاصه اطلاعات آزمون رگرسیون نمرات سیستم اتوماسیون اداری و کارایی پرسنل‌سازمان. ۱۱۴
جدول(۴-۸) آزمون رگرسیون نمرات سیستم اتوماسیون اداری و کارایی پرسنل‌سازمان. ۱۱۴
جدول (۴-۹) ضرایب استاندارد و غیراستانداردگرسیون نمرات سیستم اتوماسیون اداری و کارایی پرسنل‌سازمان  ۱۱۵
جدول(۴-۱۰) آمار توصیفی نمرات سیستم اتوماسیون اداری و کیفیت خدمات پرسنل‌سازمان. ۱۱۶
جدول (۴-۱۱) ضریب همبستگی پیرسن نمرات سیستم اتوماسیون اداری و کیفیت خدمات پرسنل‌سازمان  ۱۱۷
جدول (۴-۱۲) خلاصه اطلاعات آزمون رگرسیون نمرات سیستم اتوماسیون اداری و کیفیت خدمات پرسنل‌سازمان  ۱۱۸
جدول(۴-۱۳) آزمون رگرسیون نمرات سیستم اتوماسیون اداری و کیفیت خدمات پرسنل‌سازمان. ۱۱۸
جدول (۴-۱۴) ضرایب استاندارد و غیراستانداردگرسیون نمرات سیستم اتوماسیون اداری و کیفیت خدمات پرسنل‌سازمان  ۱۱۹
جدول(۴-۱۵) آمار توصیفی نمرات سیستم اتوماسیون اداری و ایجاد وحدت رویه در انجام وظایف پرسنل‌سازمان  ۱۲۰
جدول (۴-۱۶) ضریب همبستگی پیرسن نمرات سیستم اتوماسیون اداری و ایجاد وحدت رویه در انجام وظایف پرسنل‌سازمان  ۱۲۲
جدول (۴-۱۷) خلاصه اطلاعات آزمون رگرسیون نمرات سیستم اتوماسیون اداری و ایجاد وحدت رویه در انجام وظایف پرسنل‌سازمان. ۱۲۲
جدول(۴-۱۸) آزمون رگرسیون نمرات سیستم اتوماسیون اداری و ایجاد وحدت رویه در انجام وظایف پرسنل‌سازمان  ۱۲۲
جدول (۴-۱۹) ضرایب استاندارد و غیراستانداردگرسیون نمرات سیستم اتوماسیون اداری و ایجاد وحدت رویه در انجام وظایف پرسنل‌سازمان. ۱۲۳
جدول(۴-۲۰) آمار توصیفی نمرات سیستم اتوماسیون اداری و سرعت در انجام وظایف پرسنل‌سازمان. ۱۲۴
جدول(۴-۲۱)ضریب همبستگی پیرسن نمرات سیستم اتوماسیون اداری و سرعت در انجام وظایف پرسنل‌سازمان  ۱۲۶
جدول (۴-۲۲) خلاصه اطلاعات آزمون رگرسیون نمرات سیستم اتوماسیون اداری و سرعت در انجام وظایف پرسنل‌سازمان  ۱۲۶
جدول(۴-۲۳) آزمون رگرسیون نمرات سیستم اتوماسیون اداری و سرعت در انجام وظایف پرسنل‌سازمان  ۱۲۷
جدول (۴-۲۴) ضرایب استاندارد و غیراستانداردگرسیون نمرات سیستم اتوماسیون اداری و سرعت در انجام وظایف پرسنل‌سازمان  ۱۲۷
 
 
نمودار (۴-۱) : جنسیت پرسنل‌سازمان امور اقتصادی و دارائی ۱۰۶
نمودار (۴-۲) :سطوح تحصیلات پرسنل‌سازمان امور اقتصادی و دارائی ۱۰۷
نمودار (۴-۳) : سابقه‌کاری پرسنل‌سازمان امور اقتصادی و دارائی ۱۰۸
نمودار (۴-۴) : رده سنی پرسنل‌سازمان امور اقتصادی و دارائی استان مرکزی ۱۱۰
نمودار پراکنش (۴-۵) نمرات سیستم اتوماسیون اداری و کارایی پرسنل‌سازمان. ۱۱۲
نمودار پراکنش (۴-۶) نمرات سیستم اتوماسیون اداری و کیفیت خدمات پرسنل‌سازمان. ۱۱۷
نمودار پراکنش (۴-۷) نمرات سیستم اتوماسیون اداری و ایجاد وحدت رویه در انجام وظایف پرسنل‌سازمان  ۱۲۱
نمودار پراکنش (۴-۸) نمرات سیستم اتوماسیون اداری و سرعت در انجام وظایف پرسنل‌سازمان. ۱۲۵
 

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر سیستم اتوماسیون اداری بر عملکرد پرسنل سازمان امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی است بر همین اساس یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه تدوین گردیده است. سیستم اتوماسیون اداری در سازمان امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی موجب افزایش عملکرد کارکنان می گردد.۱-سیستم اتوماسیون اداری در سازمان امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی موجب افزایش کارایی کارکنان می گردد.۲-سیستم اتوماسیون اداری در سازمان امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی موجب افزایش کیفیت خدمات کارکنان می گردد.۳-سیستم اتوماسیون اداری در سازمان امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی موجب ایجاد وحدت رویه در انجام وظایف کارکنان می گردد.۴-سیستم اتوماسیون اداری در سازمان امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی موجب سرعت در انجام وظایف کارکنان می گردد.۵-سیستم اتوماسیون اداری در سازمان امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی موجب صحت ودقّت در انجام امور محوله به کارکنان می گردد.
این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی و از منظر گردآوری داده، روشی علی – مقایسه ای محسوب می‌شودو روش گردآوری اطلاعات نیز میدانی است. در تحقیق حاضر تمام پرسنل سازمان امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی از اتوماسیون اداری بهره مندند ، با تکمیل ۹۵پرسشنامه  تهیه شده پژوهشگر ، به ارزیابی سیستم اتوماسیون اداری بر متغیر های تعیین شده پرداخته شد.
با عنایت به اینکه مسئله اصلی این تحقیق بررسی تاثیر سیستم اتوماسیون اداری بر عملکرد کاری پرسنل سازمان امور اقتصادی ودارای استان مرکزی می باشد ، نتایج زیر حاصل این تحقیق است :
کارایی پرسنل‌سازمان ،کیفیت خدمات پرسنل‌سازمان ،ایجاد وحدت رویه در انجام وظایف پرسنل‌سازمان ،سرعت در انجام وظایف پرسنل‌سازمان و سرعت در انجام وظایف پرسنل‌سازمان پیش بینی‌کننده سیستم اتوماسیون اداری آن‌ها  است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول

کلیات تحقیق

 
 
 
 
 
 
 

۱-۱ مقدمه

ما در عصری زندگی می کنیم که عصر شگفت انگیز دانش و اطلاعات ، عصرشتاب غیرقابل باور فناوری و خلاقیت است . با عمومیت یافتن سریع دسترسی به کامپیوتر ها و تکنولوژی اطلاعاتی و رسانه های پیشرفته هیچ کشوری نمی تواند اقتصاد قرن بیست و یکمی را بدون زیر ساخت الکترونیکی قرن بیست و یکمی اداره کند ( رنجی جیفرودی ، ۱۳۸۷)  .
سازمان ها را در عصر جدید از بکارگیری سیستم های کامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات و رسانه های پیشرفته و گزیری نیست و آینده از آن آنانی است که با شناخت دقیق و صحیح ، محاسن و معایب این سیستم ها را موشکافانه مورد نظر قرار داده و از تجربه دیگران درس بگیرند بدون اینکه هزینه های آن تجربه را مجدداً تقبل نمایند (جراحی ، ۱۳۸۳ ) .
طی سالیان اخیر موج استفاده و بهره گیری از سیستم های اتوماسیون اداری کشور ما را فراگرفته است و بسیاری از سازمان ها ، تمایل زیادی برای بهره گیری و استفاده از این سیستم ها از خود نشان می دهند و حاضرند مبالغ کلانی را جهت استقرار و بکارگیری این سیستم ها صرف نمایند . اما باید بررسی نمود که چنین سیستم های اطلاعاتی تا چه اندازه توانسته به مدیران سازمان ها در بهبود تصمیم گیری ، کاهش مکاتبات اداری، بهبود ارتباطات سازمانی کمک نماید و آیا توانسته چنین سیستم هایی انتظارات مدیران را برآورده نماید( رنجی جیفرودی ، ۱۳۸۷)  .

دانلود مقاله و پایان نامه

امروزه در هر اداره یا سازمانی یکی از مشکلات بزرگ برای کارمندان و مراجعین طریقه مکاتبه و
نامه نگاری است و پیگیری این مکاتبات به روش های سنتی است که با توجه به توسعه سازمان ها این روش های منسوخ جوابگوی نیازهای کنونی نمی‌باشد . اتوماسیون اداری که هدیه صنعت فناوری اطلاعات به بروکراسی اداری است ، ایده ای نو است که عمر آن در ایران به بیش از یک دهه نمی رسد . اتوماسیون اداری محدود به یک نرم افزار کامپیوتری برای ثبت نامه ها و چرخش آنها در یک سازمان نمی باشد بلکه یک نوع تفکر مبتنی بر فناوری  جدید است که به مدیران و کارمندان اجازه می دهد بیشتر با دنیای کامپیوتر و فناوری اطلاعات‌آشناگردند ( مهدیان ، ۱۳۸۸ ) .

۱-۲بیان مسأله

امروزه محیط‌های کسب و کاری با چالش‌های گوناگونی از قبیل گسترده شدن تعاملات درونی و بیرونی ،تعاملات روزمره سازمان و حجم تبادل اطلاعات در دوره‌های کاری فشرده به اندازه‌ای افزایش پیدا می‌کند ، که انجام و پیگیری آنها به صورت دستی و سنتی عملاً خارج از توان نیروی انسانی بوده و ممکن است با مشکلات زیادی همراه شود ( موسوی مدنی و نوروزی ، ۱۳۸۵ ) .
حجم بالای اطلاعات و مکاتبات و دسترسی کند ، مسئولین و مدیران را که به مدیریت زمان در مجموعه تحت رهبری خود بها می دهند ، به سوی اتوماسیون اداری در ابعاد مختلف رهنمون ساخته است . وجود نظام اداری غیر مکانیزه در قسمت مکاتبات اداری سازمان ها باعث بروز مشکلاتی از قبیل زمان بر بودن مکاتبات و تحت کنترل نبودن گردش و نظارت بر مکاتبات و . می شود ( همان منبع ، ۱۳۸۵ ) .
مکانیزم های قدیمی اطلاعات مدیریت ، پاسخگوی شرایط پیچیده حاضر نیست و نمی توان در بر خورد با مسائل بغرنج ، صرفاً به ذهنیات و یا گزارشات محدود متکی بود . اداره امور به شیوه های موثر و کار آمد ، مستلزم پردازش انبوهی از اطلاعات گوناگون است که  با آهنگی سریع رشد کرده و تحلیل آنها را سخت می سازد ( رنجی جیفرودی ، ۱۳۸۷)  .
با ورود کامپیوتر ، عملکرد سازمان ها به صورت بنیادین دگرگون شده است . سازمان هائی که بلافاصله متوجه عواقب این دگرگونی شده اند برای استفاده موثر از این وسیله ، رشد و توسعه سیستم های تکنولوژی اطلاعات مطابق با استانداردهای الکترونیکی  را در اولویت کار خود قرار داده ا ند ( اسلایت ، ۲۰۰۲ ) .
در سال‌های اخیر، پیشرفت فناوری اطلاعات و شاخه‌های وابسته به آن ، راه حل‌های مختلفی را فراروی محیط‌های کسب و کاری قرار داده است . در این میان ، سیستم‌های اطلاعات از مهم‌ترین و کاراترین راه حل‌ها برای تسهیل ، کنترل و نظارت بر گردش اطلاعات در سازمان‌ها است . سیستم‌های اطلاعاتی ، برنامه‌های نرم افزاری هستند که با بهره گرفتن از رایانه و بانک‌های اطلاعات DATA BASE کار جمع‌آوری ، ذخیره ، بازیابی و کنترل اطلاعات را در سازمان‌ها تسهیل می‌نمایند لذا ابزار های جدید اطلاعاتی جهت بالا بردن سرعت و دقت عملیات اداری ضروری می باشد . بنابراین توسعه روز افزون و پیچیدگی ارتباطات بین ارکان درون و برون سازمانی و گستردگی اطلاعات و عملیات ، الزام بهره گیری از سیستم اتوماسیون اداری بعنوان روشی نوین و بستر ارتباطات الکترونیکی ، جهت سرعت بخشیدن به امور سازمانی اجتناب ناپذیر کرده است . ( موسوی مدنی ، نوروزی ، ۱۳۸۵ ) .
اتوماسیون اداری ، بهترین ابزار برای رسیدن به راه کارهای مفید در جهت صرفه جویی زمان و استفاده بهینه از وقت و نیروی انسانی در سازمان می باشد . راه حل های مکانیزه به گردش مکاتبات سازمان سرعت بخشیده و همچنین مدیریت بر گردش کارها را میسر می سازد . دراین فرایند ، حذف مکاتبات کاغذی ، صرفه جویی و استفاده بهینه از زمان و . عملی می گردد (کریمی زند ،  ۱۳۸۸ ) .
همچنین با بهره گرفتن از امکانات فوق العاده قوی SharePoint در جستجو ، امکان یافتن هر مستند در هر لحظه به صورت Online امکان پذیر می شود . همچنین تصویر اصل نامه ها و یا هر گونه سند دیگری در این سیستم به روش الکترونیکی آرشیو می شود ( یاراحمدی ، ۱۳۸۷ ) .
به همین منظور در این تحقیق اثرات سیستم اتوماسیون اداری بر عملکرد پرسنل سازمان امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی مورد بررسی قرار می گیرد

پایان نامه بررسی وضعیت سیستم­های اطلاعات مدیریت کتابخانه­های مرکزی

دکتر منوچهر خردمندنیا

دکتر علی شائمی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت سیستم های اطلاعات مدیریت کتابخانه های مرکزی (سامک) دانشگاه های زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری و وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی واقع در شهر تهران انجام شده، و در آن به شناسایی میزان مطلوب بودن اطلاعات دریافتی مدیران تمام سطوح، شناسایی نوع و میزان اطلاعات دریافتی مدیران، بررسی وضعیت پیاده سازی سیستم­ اطلاعات مدیریت کتابخانه‌ های مرکزی(سامک)، و بررسی میزان همبستگی بین متغیرهای مورد بررسی در این دانشگاه ها مبادرت شده است. در این پژوهش پیمایشی- توصیفی از پرسشنامه محقق ساخته به منظور گردآوری اطلاعات استفاده گردید. برای انتخاب نمونه از دو روش نمونه گیری تخصیص متناسب و تصادفی طبقه ای استفاده شده است. پرسشنامه محقق ساخته با درجه بندی لیکرت (۰ تا ۵)، بین مدیران سطوح مختلف جامعه پژوهش (۱۱۵نفر) توزیع گردید و داده های گردآوری شده از پاسخنامه ها با نرم افزار Minitab مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، ابتدا با بهره گرفتن از فراوانی، درصد، و میانگین به شرح یافته های پژوهش اقدام گردید، سپس برای بررسی میزان همبستگی بین شاخص های مورد نظر، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها نشان داد که مدیران نظر خوبی نسبت به میزان و مطلوبیت اطلاعات دریافتی ندارند. میانگین نظر مدیران در خصوص میزان اطلاعات دریافتی برابر با ۰۷۸/۳، کمترین میزان مربوط به اطلاعات مالی با میانگین ۲۵۷/۲ و بیشترین میزان مربوط به اطلاعات برای ارائه گزارش با میانگین ۴۰۰/۳  است. در زمینه مطلوبیت اطلاعات نیز میانگین نظر مدیران برابر با ۵۳۱/۳، کمترین میزان مربوط به دقت اطلاعات با میانگین ۲۹۳/۳ و بیشترین رضایت مندی مربوط به ایمنی اطلاعات با میانگین ۶۵۵/۳ است. در خصوص وضعیت استقرار سامک در کتابخانه ها نظر مدیران نشان می دهد که در هیچکدام از کتابخانه های مورد بررسی سامک به صورت کامل استقرار پیدا نکرده است. از طرفی، یافته های آزمون ضریب همبستگی بیانگر این نکته است که بین اکثر شاخص های مورد بررسی همبستگی مثبت در سطح آزمون α = ۰٫۰۱ برقرار بوده و وضعیت سیستم های اطلاعات مدیریت در کتابخانه های دانشگاهی چندان رضایت بخش نبوده است. طراحی یک سامک مطلوب برای ارائه اطلاعات مدیریتی در این کتابخانه ها کاملا مشهود است.

کلید واژه ها: سیستم اطلاعات مدیریت (سام)، سیستم‌ اطلاعات مدیریت کتابخانه (سامک)، کتابخانه‌های دانشگاهی، مدیریت اطلاعات، مدیریت کتابخانه.

فهرست مطالب

عنوانصفحه

 فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه. ۱

۱-۱- شرح و بیان مسئله پژوهش ۴

۱-۲- اهداف تحقیق ۶

۱-۳- اهمیت و ارزش تحقیق. ۶

۱-۴- کاربرد نتایج تحقیق. ۷

۱-۵- سوالهای تحقیق ۷

۱-۶- تعریف مفهومی و عملیاتی اجزاء مساله. ۸

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه ۱۰

۲-۱- سازمان ۱۱

۲-۱-۱- محیط سازمانی. ۱۲

۲-۱-۲- متغیر های سازمانی ۱۲

۲-۱-۲-۱- مراجعان ۱۲

۲-۱-۲-۲-  رقیبان. ۱۳

۲-۱-۲-۳- مراکز تامین بودجه ۱۳

۲-۱-۲-۴- فروشندگان ۱۳

۲-۱-۲-۵- تشکل­های کارکنان . ۱۳

۲-۱-۲-۶- علایق آموزشی . ۱۳

۲-۱-۲-۷- عوامل حقوقی، قانونی، و سیاسی. ۱۳

۲-۱-۲-۸- اوضاع اقتصادی ۱۴

۲-۱-۲-۹- تکنولوژی. ۱۴

۲-۱-۲-۱۰- عوامل اجتماعی- فرهنگی. ۱۵

۲-۱-۳- پیش بینی محیط ۱۵

عنوانصفحه

۲-۱-۴- ابعاد سازمانی ۱۵

۲-۱-۴-۱- ابعاد ساختاری سازمان. ۱۵

۲-۱-۴-۲- ابعاد محتوایی سازمان. ۱۶

۲-۱-۵- سازمان به مثابه یک سیستم. ۱۷

۲-۱-۶- سازمان کتابخانه ۱۸

۲-۲- مدیریت سازمانی. ۱۹

۲-۲-۱- سطوح مدیریت . ۱۹

۲-۲-۱-۱- مدیریت استراتژیک یا عالی. ۱۹

۲-۲-۱-۲-  مدیریت تاکتیکی یا میانی. ۱۹

۲-۲-۱-۳- مدیریت عملیاتی. ۱۹

۲-۲-۲- فرایند مدیریت . ۲۰

۲-۲-۲-۱- آرمان ها، اهداف، و مقاصد. ۲۰

۲-۲-۲-۲- برنامه ریزی ۲۱

۲-۲-۲-۳- سازماندهی . ۲۱

۲-۲-۲-۴- تامین نیروی انسانی. ۲۱

۲-۲-۲-۵- هماهنگی و هدایت ۲۲

۲-۲-۲-۶- نظارت و کنترل ۲۲

۲-۲-۳- مدیریت کتابخانه ۲۲

۲-۲-۴- تاریخچه علم مدیریت و مدیریت در کتابخانه ها. ۲۴

۲-۳- سیستم های اطلاعاتی ۲۶

۲-۳-۱- اطلاعات. ۲۶

۲-۳-۱-۱- از داده تا اطلاعات و از اطلاعات تا دانش ۲۶

۲-۳-۱-۲- خصوصیات اطلاعات. ۲۹

۲-۳-۱-۳- گردش اطلاعات در سازمان ۳۳

۲-۳-۱-۴- نقش اطلاعات در تصمیم گیری. ۳۴

۲-۳-۲- تصمیم گیری. ۳۵

۲-۳-۲-۱- مفاهیم تصمیم گیری . ۳۵

عنوانصفحه

۲-۳-۲-۲- انواع تصمیم ۳۶

۲-۳-۲-۳- فرایند تصمیم گیری ۳۷

۲-۳-۲-۴- انواع مدل های تصمیم گیری. ۳۹

۲-۳-۲-۵- نقش تصمیم گیری در سازمان. ۴۱

۲-۳-۲-۶- سیستم های اطلاعاتی مدیریت و تصمیم گیری در کتابخانه ها  ۴۲

۲-۳-۳- سیستم ها. ۴۳

۲-۳-۳-۱- مفاهیم سیستم ها ۴۳

۲-۳-۳-۲- انواع سیستم ۴۸

۲-۳-۳-۳- سازمان و سیستم های اطلاعاتی. ۵۰

۲-۳-۳-۴- روند تکاملی سیستم های اطلاعاتی ۵۱

۲-۳-۳-۵- انواع سیستم های اطلاعاتی ۵۲

۲-۳-۳-۶- ارتباط سیستم های اطلاعاتی و مقایسه برخی از ان ها  ۵۶

۲-۳-۳-۷- چرخه حیات سیستم های اطلاعاتی ۵۸

۲-۳-۳-۸- سیستم های اطلاعاتی مورد نیاز کتابخانه ها ۶۱

۲-۴- سیستم های اطلاعات مدیریت ۶۳

۲-۴-۱- تعریف سیستم اطلاعات مدیریت ۶۵

۲-۴-۲- تاریخچه سیستم های اطلاعات مدیریت ۶۵

۲-۴-۳- اجزاء سیستم اطلاعات مدیریت ۶۶

۲-۴-۳-۱- افراد ۶۶

۲-۴-۳-۲- سازمان. ۶۶

۲-۴-۳-۳- وسائل و تجهیزات ۶۶

۲-۴-۳-۴- اطلاعات. ۶۶

۲-۴-۳-۵- روش ها و دستورالعمل ها. ۶۷

۲-۴-۴- اجزاء سیستم های اطلاعاتی مدیریت. ۶۷

۲-۴-۵- چرا مدیران به سیستم اطلاعات مدیریت نیاز دارند ۶۸

۲-۵- سیستم های اطلاعات مدیریت در کتابخانه ها. ۶۹

۲-۵-۱- سسیستم های اطلاعاتی مدیریت: پشتیبان مدیریت ۶۹

عنوانصفحه

۲-۵-۲- طراحی سیستم اطلاعات مدیریت برای کتابخانه ها. ۷۰

۲-۵-۳- مشکلات بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان های دولتی  ۷۳

۲-۶- پیشینه پژوهش. ۷۶

 فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه. ۸۲

۳-۱- روش پژوهش ۸۳

۳-۲- جامعه آماری ۸۴

۳-۳- برآورد حجم نمونه. ۸۴

۳-۴- روش و طرح نمونه برداری. ۸۵

۳-۵- ابزار گردآوری داده ها ۸۶

۳-۶- ابزار تجزیه و تحلیل ۹۲

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها

مقدمه. ۹۳

۴-۱- اطلاعات کلی. ۹۴

۴-۲- ارزیابی وضعیت سامک در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های شهر تهران ۹۶

۴-۲-۱- بررسی وضعیت پیاده سازی سامک در کتابخانه های مرکزی دانشگاه­های شهر تهران. ۹۷

۴-۲-۱-۱- بررسی وضعیت استقرار سامک در کتابخانه­ مرکزی دانشگاه­های شهر تهران. ۹۷

۴-۲-۱-۲- نوع اطلاعاتی دریافتی توسط مدیران از سامک موجود در کتابخانه  ۹۹

۴-۲-۱-۳- وضعیت ارائه گزارشات مستمر ۱۰۰

۴-۲-۱-۴- نرم افزار مورد استفاده در کتابخانه. ۱۰۴

۴-۲-۲- بررسی نوع و میزان اطلاعات ارائه شده به مدیران کتابخانه های مرکزی ۱۰۵

۴-۲-۲-۱- میزان اطلاعات دریافتی در خصوص دانش ها و مهارت های مدیریتی   ۱۱۰

۴-۲-۲-۲- میزان اطلاعات ارائه شده در خصوص آینده نگری در کتابخانه ها   ۱۱۱

عنوانصفحه

۴-۲-۲-۳- میزان اطلاعات ارائه شده در خصوص مقایسه بین کتابخانه ای و بخش‌های
درونی کتابخانه. ۱۱۲

۴-۲-۲-۴- میزان اطلاعات ارائه شده در خصوص امور مربوط به کارکنان کتابخانه ۱۱۳

۴-۲-۲-۵- میزان اطلاعات ارائه شده در خصوص بودجه و مسائل مالی کتابخانه ۱۱۴

۴-۲-۲-۶- میزان اطلاعات ارائه شده در ارتباط با فناوری های موجود  ۱۱۵

۴-۲-۲-۷- میزان اطلاعات ارائه شده در ارتباط با تجهیزات و تسهیلات فیزیکی کتابخانه ها. ۱۱۶

۴-۲-۲-۸- میزان اطلاعات ارائه شده در ارتباط با کتابخانه های اقماری    ۱۱۶

۴-۲-۲-۹- میزان اطلاعات ارائه شده در ارتباط با کاربران کتابخانه  ۱۱۷

۴-۲-۲-۱۰- میزان اطلاعات ارائه شده در ارتباط با سازمان مادر ۱۱۷

۴-۲-۲-۱۱- میزان اطلاعات ارائه شده در ارتباط با منابع اطلاعاتی کتابخانه ۱۱۸

۴-۲-۲-۱۲- میزان اطلاعات ارائه شده به مدیران برای تالیف و پژوهش  ۱۱۹

۴-۲-۲-۱۳- میزان اطلاعات ارائه شده به مدیران برای تهیه گزارش     ۱۱۹

۴-۲-۳- بررسی میزان مطلوب بودن اطلاعات ۱۱۹

۴-۲-۳-۱- میزان مرتبط بودن اطلاعات ۱۲۳

۴-۲-۳-۲- میزان دقت اطلاعات دریافتی. ۱۲۴

۴-۲-۳-۳- میزان صحت اطلاعات دریافتی. ۱۲۵

۴-۲-۳-۴- میزان ایمنی اطلاعات دریافتی. ۱۲۶

۴-۲-۳-۵- میزان سرعت دسترسی و سهولت استفاده از اطلاعات ۱۲۷

۴-۲-۴- بررسی تحلیلی مطلوبیت و میزان اطلاعات ارائه شده به مدیران ۱۲۸

۴-۲-۴-۱- بررسی نرمال بودن متغیرها. ۱۲۹

۴-۲-۴-۲- استنباط آماری در خصوص میانگین متغیرها ۱۳۱

۴-۲-۴-۳- همبستگی و رگرسیون ۱۳۳

۴-۲-۴-۴- نمودار دنباله­ای داده­ ها ۱۳۴

۴-۲-۴-۵- مقایسه میانگین ها ۱۳۵

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- خلاصه موضوع و روش ها ۱۳۶

عنوانصفحه

۵-۲- بحث و نتیجه گیری. ۱۳۷

۵-۲-۱- وضعیت پیاده سازی سیستم­ اطلاعات مدیریت کتابخانه‌ مرکزی (سامک)   ۱۳۷

۵-۲-۲- نوع و میزان اطلاعات ارائه شده. ۱۳۸

۵-۲-۳- مطلوب بودن اطلاعات ۱۳۸

۵-۳- تبیین نتایج پژوهش با توجه به تحقیقات پیشین. ۱۳۹

۵-۴- نتیجه گیری کلی. ۱۴۰

۵-۵- پیشنهادهای کاربردی. ۱۴۱

۵-۶- محدودیت های پژوهش ۱۴۱

۵-۶- پیشنهادهایی جهت پژوهش های آتی ۱۴۱

پیوست: پرسشنامه بررسی وضعیت سیستم های اطلاعات مدیریت کتابخانه های مرکزی (سامک)
دانشگاه های شهر تهران. ۱۴۲

منابع و مآخذ ۱۴۹

مقدمه

ابرامی در کتاب شناختی از دانش شناسی، چهار رکن اساسی را برای علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی بیان می‌کند که این چهار رکن عبارتند از: گزینش و گردآوری، نظم و سازماندهی دانش، اشاعه اطلاعات و دانش‌گستری، و سازمان و مدیریت. مدیریت کتابخانه (به عنوان چهارمین رکن کتابداری و اطلاع‌رسانی) جدای از سایر سازمان ها نیست، زیرا یک کتابخانه نیز برای اداره امور خود تابع اصول کلی علم مدیریت است.

کاربران از کتابخانه انتظار دارند تا حجم عظیمی از اطلاعات، و همچنین منابع اطلاعاتی را در اسرع وقت در اختیارشان گذارد. افزایش حجم اطلاعات از یک سو و مشکل همیشگی کمبود بودجه کتابخانه ها از سوی دیگر، ضرورت مدیریت بهینه مراکز را دو چندان می‌کند. تأمین منابع اطلاعاتی پژوهشگران، صرف هزینه‌ای گزاف را می‌طلبد که بالطبع مستلزم تصمیم گیری مدیران این مراکز می‌باشد. اساس و شالوده تصمیم گیری مدیران را نیز اطلاعات تشکیل می‌دهد. فراهم آوردن این اطلاعات، که اطلاعات مدیریتی خوانده می‌شود، تنها در قالب یک سیستم میسر می‌گردد. این سیستم عبارت است از «سیستم اطلاعات مدیریت» (سام) که به شکلی سازمان یافته، اطلاعات صحیح و دقیق را به سهولت در اختیار مدیر می‌گذارد (حیدری، ۱۳۷۸).

در اوایل قرن بیستم، مخصوصا در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، استفاده از تجهیزات داده‌پردازی الکترومکانیکی مانند برگه‌های ماشین‌خوان و وسایل محاسبه‌گر، روند پردازش اطلاعات و تهیه گزارش‌های مختلف مدیریتی از کارکردهای سازمان را، نسبت به گذشته آسان‌تر و سریع‌تر کرد. با ورود گسترده رایانه‌ ها به بازار جهانی در اوایل دهه ۱۹۵۰، این روند باز هم شتاب گرفت. در رایانه‌های نسل اول و دوم، ترتیب ذخیره و بازیابی اطلاعات و دسترسی به آن متوالی بود و ردگیری یک داده خاص، بدون گذر از داده‌های قبلی ممکن نبود. این امر در ذخیره و بازیابی اطلاعات لازم، محدودیت به‌وجود می‌آورد. با پیدایش رایانه‌های نسل سوم و چهارم در دهه ۱۹۶۰ و ایجاد امکان دستیابی تصادفی به اطلاعات و ذخیره داده‌ ها بر روی محمل‌هایی با ظرفیت بالا همچون لوح‌های فشرده(سی‌دی)، این محدودیت برطرف شد. در دهه‌های اخیر، فناوری‌های نوین، امکان ترکیب و تلخیص داده‌های به‌دست آمده از سیستم‌های اطلاعات مدیریت در سازمان های مختلف را میسر ساخته و ارتباطات دوربرد قابلیت تعامل داده‌های سیستم‌های گوناگون را ایجاد کرده‌اند (مختاری به نقل از گرانسترا، ۱۳۸۵).

یک سیستم اطلاعاتی به جمع‌آوری، پردازش، ذخیره، و انتشار اطلاعات برای یک هدف خاص می‌پردازد. سیستم‌های اطلاعاتی مانند هر سیستم دیگری دارای ورودی (داده یا دستورالعمل)، خروجی (گزارش یا محاسبات) است (لاودن، پرایس، و راد، ۱۳۸۵). به دلیل وجود علایق، تخصص‌ها، و سطوح مختلف سازمانی، سیستم‌های گوناگونی به وجود آمده‌اند و طبیعی است که یک سیستم واحد قادر به پاسخگویی به این نیاز ها نیست. سیستم‌های اطلاعاتی دارای سه سطح اصلی می‌باشند که هر کدام هدف‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند، این سه سطح عبارتند از: ۱٫ سیستم‌های ستادی (عملیاتی): این سیستم‌ ها (سیستم پردازش تراکنش) از فعالیت‌ ها و تراکنش‌های معمول و روزمره سازمان همچون عملیات فروش، خرید، حقوق و دستمزد، جریان مواد در کارخانه، و غیره پشتیبانی به عمل می‌آورند؛ ۲٫ سیستم‌های سطح مدیریت: این سیستم‌ ها شامل سیستم اطلاعات مدیریت و سیستم پشتیبان تصمیم می‌باشند که در خدمت مدیران میانی سازمان بوده و عملیات کنترل، نظارت و تصمیم‌گیری را تسهیل می‌کنند؛ ۳٫ سیستم‌های سطح راهبردی: که در خدمت مدیران ارشد سازمان بوده و نگرانی همیشگی آنها، تطبیق قابلیت‌های سازمانی با تغییرات خارجی است. سیستم حامی مدیران اجرایی از جمله سیستم‌های این سطح از سازمان‌اند (لاودن، لاودن، و فلیپ، ۲۰۰۴).

سام سیستمی است یکپارچه که از کاربر و ماشین برای ارائه اطلاعات در پشتیبانی از عملیات، مدیریت و تصمیم‌گیری در سازمان تشکیل شده‌است. این سیستم از نرم‌افزار و سخت‌افزار رایانه‌ای، راهنما ها و دستورالعمل‌ها، مدل‌هایی برای تحلیل، برنامه‌ریزی، کنترل و تصمیم‌گیری، و پایگاه اطلاعاتی بهره‌جویی می‌کند (دیویس و السون، ۱۹۸۵).

افزایش قدرت فناوری از ابزار اصلی تصمیم‌گیری مدیریت بر پایه اطلاعات و فناوری پیشرفته محسوب می‌شود. سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت یکی از ابزارهای فناوری در جهت نیل به هدف تصمیم‌گیری مدیران در موقعیت‌های حیاتی سازمان می‌باشند. از آنجا که یک تصمیم خوب تصمیمی است که بر پایه اطلاعات باشد، لذا اساس اکثر فعالیت‌ ها در یک کتابخانه، اطلاعات است. حال باید سیستمی به کار گرفته شود که بتواند اطلاعات مورد نیاز مدیران را با دقت زیاد در حجم گسترده، سرعت بالا، هزینه کم، و به موقع تأمین نماید. از این رو استفاده از یک سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان یا کتابخانه از ضروریات است. هدف سیستم‌های اطلاعات مدیریت افزایش و بهینه‌سازی روند ارائه و اداره اطلاعات، کاهش حدس و گمان، و حل مشکلات سازمان است. امروزه ‌ایجاد و توسعه‌ی سیستم‌های اطلاعات مدیریت به امری اجتناب‌ناپذیر در سازمان ها مبدل شده، زیرا‌ این سیستم‌ ها اطلاعات لازم را جهت آگاهی مدیران سطوح مختلف از بخش‌های مختلف سازمان و اتخاذ تصمیمات مناسب برای رهبری و کنترل فراهم می‌آورد.

۱-۱- شرح وبیان مسئله پژوهشی

از جمله نیازهای سازمان ها جهت انجام فعالیت های سازمانی خود، آگاهی از تازه های روز می باشد. امروزه برای حرکت در عرصه جهانی، نیاز به علم جدید و متدلوژیهای توسعه یافته و تجهیز شدن به تکنولوژیهای جدید برای هر سازمانی همواره مطرح است.

کتابخانه‌ ها برای باقی‌ ماندن در صحنه باید خود را با تغییرات روز همگام سازند، هر چند که مفهوم سیستم‌های اطلاعاتی، مفهوم جدید و تازه‌ای نیست، ولی در طی یک دهه اخیر که فن آوری‌های رایانه و ارتباطات، پیشرفت‌های شگرفی داشته‌ است و سیستم‌های اطلاعات به سمت رایانه‌ای شدن حرکت کرده است، کتابخانه‌ باید در ساختار سازمانی خود تجدید نظر کرده و از اصول نوین مدیریتی که سیستم‌های اطلاعاتی در پیش‌روی مدیران و دست‌اندر‌کاران کتابخانه‌ می‌گذارد، به خوبی بهره ببرد (عاصمی و زال زاده، ۱۳۸۹).

ایجاد یک سیستم اطلاعاتی مدیریت مناسب در درون کتابخانه برای مدیران کتابخانه باعث تصمیم گیری به موقع و صحیح برای ارائه هر چه بهتر خدمات اطلاعاتی است. باظهور خدمات الکترونیکی و بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک ابزار مناسب برای ارائه خدمات یک پارچه، بستری مناسب برای ایجاد سیستم اطلاعات مدیریت کتابخانه ای فراهم شده است. با شکل گیری سیستم های اطلاعات مدیریت کتابخانه­ای سرعت ارائه خدمات و تصمیم گیری برای مدیران و به تبع آن سرعت عملیات در ارائه خدمات به کاربر افزایش می یابد. با طراحی این سیستم های اطلاعاتی، می توان به مدیران تصمیم‌گیرنده کمک کرد که در زمان محدود، تصمیم‌گیری‌های عقلایی‌تری انجام دهند.

تنظیم اطلاعات درون یک کتابخانه از طریق سیستم­های اطلاعاتی موجود در کتابخانه امکان پذیر است. این سیستم­ ها ترکیبی از کامپیوتر و انسان هستند که کار گردآوری و ذخیره سازی مجموعه­های اطلاعات و انتقال داده­ ها را به شکل اطلاعات مفید به عهده می­گیرند. سیستم اطلاعات مدیریت کتابخانه باید قادر به برآوردن نیازهای اطلاعاتی مدیران کتابخانه باشد. طراحی سیستم­ اطلاعاتی کارآمد برای کتابخانه ها، مستلزم داشتن آگاهی کامل نسبت به کمیت و کیفیت اطلاعات رد و بدل شده در سازمان و اطلاع از میزان رضایت مدیران در این خصوص است تا بتوان بر روی هر بخش به فراخور نیاز سرمایه گذاری نمود.

امروزه، به طور روز افزون نیاز به طراحی سیستم­های اطلاعاتی در کتابخانه مانند سایر سازمان ها برای مدیریت مجموعه، کارکنان، هزینه­ ها و تجهیزات، تصمیم ­گیری سریع و مؤثر در کتابخانه ها احساس می­شود. برای انجام این امر باید متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی با مهندسان علوم کامپیوتر، برای رفع نیاز­های کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی و مدیریت مؤثر این مراکز همکاری نمایند. در این صورت است که نیازهای بالقوه و بالفعل یک کتابخانه در تمام بخش­های آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در طراحی یک سیستم اطلاعاتی لحاظ می­گردد. با وجود چنین سیستم­های اطلاعاتی است که گزارشات و اطلاعات تمام بخش­های کتابخانه، کارکنان، تجهیزات و هزینه­ ها وارد اطلاعات مدیریت شده، اعمال تصمیمات سریع و مؤثر را در بقا و توسعه کتابخانه سبب می­شود (عاصمی و زال زاده، ۱۳۸۹، ص ۷۳).

سیستم اطلاعاتی می تواند ابزار پشتیبان فعالیت‌های کتابخانه باشد. برای طراحی یک سیستم اطلاعات مدیریت طراحان باید دید گسترده ای در طراحی سیستم داشته باشند. محیط کتابخانه، ساختار کتابخانه از نظر هرم سازمانی، تخصص ها و شیوه های کار، فرهنگ و سیاست کلی کتابخانه، نوع و رهیافت مدیریت، سطحی که برنامه قرار است در آن اجرا شود، گروه های اصلی مؤثر در سیستم اطلاعات مدیریت، وظیفه و تصمیم هایی که باید سیستم های اطلاعات مدیریت از آنها پشتیبانی کند، کارکنان و علاقه و دیدگاه آنها نسبت به سیستم کتابخانه، گذشته کتابخانه و سرمایه گذاریهای قبلی در مورد سیستم اطلاعات مدیریت، برنامه ها و منابع انسانی فاکتورهای مهمی هستند که اکثر صاحب نظران در زمینه طراحی سیستم های اطلاعات مدیریت بر آنها اتفاق نظر دارند. ممکن است از نظر بیان فاکتور ها و رتبه بندی آنها با هم تفاوت هایی داشته باشند ولی همگی بر چند مورد اصلی و تأثیرگذار هم عقیده  می باشند. در میان این فاکتور ها عوامل انسانی جایگاهی ویژه دارد. طراحی سیستم های اطلاعات مدیریت کتابخانه ای بایستی به سمت و سویی پیش رود که راحتی بیشتر و سهولت کار کاربران در نظر باشد.

در این راستا پژوهش حاضر سعی دارد تا به بررسی وضعیت سیستم‌های اطلاعات مدیریت موجود در کتابخانه مرکزی (سامک) دانشگاه های شهر تهران پرداخته تا با توجه به بررسی نوع و میزان اطلاعات ارائه شده توسط آنها و همچنین بررسی میزان مطلوب بودن این اطلاعات نمای کلی از وضعیت سیستم های اطلاعات مدیریت موجود در این کتابخانه ها را نشان داده، تا با بهره گرفتن از مفروضات به دست آمده بتوان اطلاعات لازم و ضروری را برای طراحی هر چه بهتر سیستم اطلاعات مدیریت کتابخانه ای برای کتابخانه های دانشگاهی در اختیار متخصصان کتابداری و کامپیوتر قرار دهد.

۱-۲- اهداف تحقیق

هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت سیستم‌های اطلاعات مدیریت در کتابخانه‌ های مرکزی دانشگاه‌های شهر تهران می‌باشد.

و از اهداف فرعی تحقیق می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

 1. بررسی وضعیت پیاده سازی سیستم­ اطلاعات مدیریت کتابخانه‌ های مرکزی(سامک) در دانشگاه­های شهر تهران؛
 2. شناسایی نوع و میزان اطلاعات دریافتی توسط مدیران کتابخانه های مرکزی دانشگاه­های شهر تهران؛
 3. شناسایی میزان مطلوب بودن اطلاعات دریافتی توسط مدیران کتابخانه های مرکزی دانشگاه­های شهر تهران؛
 4. بررسی تحلیلی مطلوبیت و میزان اطلاعات ارائه شده به مدیران کتابخانه های مرکزی دانشگاه­های شهر تهران.

۱-۳- اهمیت و ارزش تحقیق

امروزه‌ ایجاد و توسعه سیستم‌های اطلاعات مدیریت به امری اجتناب ناپذیر در سازمان ها مبدل شده، زیرا‌ این سیستم‌ ها اطلاعات لازم را جهت آگاهی مدیران سطوح مختلف از بخش‌های مختلف سازمان و اتخاذ تصمیمات مناسب برای رهبری و کنترل فراهم می‌آورد.

مدیران ارزش رقابتی و استراتژیکی سیستم‌های اطلاعاتی را به خوبی تشخیص می‌دهند. در بین سرمایه‌های یک سازمان اعم از سرمایه‌های مالی، ماشین‌آلات، تجهیزات، اطلاعات با ارزش‌ترین آنهاست، به این دلیل که تمام امکانات فیزیکی و محیطی از طریق اطلاعات توجیه می‌شوند. منابع فیزیکی بدون اطلاعات مربوط، کم‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد داشتن اطلاعات راجع به منابع در استفاده بهینه از آنها نقش اساسی دارد. در بیشتر سازمان ها تحولی عمیق در تغییر نقش سیستم‌های اطلاعاتی از یک عامل پشتیبانی به یک ابزار مدیریتی صورت پذیرفته است (عاصمی و زال زاده، ۱۳۸۹).

از آنجا که کتابخانه نیز مانند سازمان های دیگر برای اداره خود تابع اصول مدیریت است. وجود سیستم اطلاعات مدیریت مطلوب در کتابخانه می‌تواند راه گشای بسیاری از تصمیمات مدیر در امور کوتاه مدت و بلند مدت سازمان باشد. یک سیستم اطلاعات مدیریت می‌تواند مزایای زیادی مانند موارد زیر را برای کتابخانه داشته باشد.

 • حمایت از تصمیمات مدیریت عالی کتابخانه؛
 • ایجاد فرصت های متعدد برای مدیر؛
 • برنامه ریزی بلند مدت با دیدگاه کاملتر از سازمان؛
 • وابستگی سالم درونی میان خدمات کتابخانه.

۱-۴- کاربرد نتایج تحقیق

از این پژوهش گروه های ذیل می توانند بهرمند شوند.

 1. تمامی کتابخانه های دانشگاهی کشور در راستای طراحی سیستم اطلاعات مدیریت خود می توانند از یافته های این تحقیق استفاده نمایند.
 2. کتابخانه های آموزشگاهی، عمومی، تخصصی و غیره می توانند برای بررسی میزان مطلوب بودن اطلاعات دریافتی مدیران خود از نتایج و ملاک های استفاده شده در این پژوهش بهره جویی نمایند.
 3. کتابخانه های آموزشگاهی، عمومی، تخصصی و غیره می توانند برای بررسی نوع و میزان اطلاعات دریافتی مدیران خود از نتایج و ملاک های استفاده شده در این پژوهش بهره جویی نمایند.
 4. کتابخانه های آموزشگاهی، عمومی، تخصصی و غیره می توانند برای بررسی وضعیت سیستم اطلاعات مدیریت خود از نتایج و ملاک های استفاده شده در این پژوهش بهره جویی نمایند.
 5. طراحان سیستم های اطلاعات مدیریت در مراکز اطلاع رسانی و کتابخانه های مختلف می توانند از یافته های این تحقیق برای طراحی هر چه بهتر استفاده نمایند.
 6. کلیه کتابخانه های مورد بررسی می توانند از یافته های تحقیق جهت ارتقاء سیستم های اطلاعات مدیریت خود استفاده نمایند.

۱-۵- سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق عبارت است از:

سیستم­های اطلاعات مدیریت موجود در کتابخانه‌ های مرکزی دانشگاه­های شهر تهران چگونه می‌باشد؟

و سوالات فرعی تحقیق عبارتند از:

 1. وضعیت پیاده سازی سیستم­ اطلاعات مدیریت کتابخانه‌ مرکزی(سامک) در دانشگاه­های شهر تهران چگونه است؟
 2. نوع و میزان اطلاعاتی که در اختیار مدیران کتابخانه های مرکزی دانشگاه­های شهر تهران قرار می گیرد، چه مقدار است؟
 3. تا چه میزان اطلاعات دریافتی توسط مدیران کتابخانه های مرکزی دانشگاه­های شهر تهران مطلوب است؟
 4. میزان و مطلوبیت اطلاعات ارائه شده به مدیران کتابخانه های مرکزی دانشگاه­های شهر تهران از لحاظ تحلیل آماری چگونه است؟

۱-۶- تعریف مفهومی و عملیاتی واژه های پژوهش

سیستم اطلاعات مدیریت: سیستمی است یکپارچه که از کاربر و ماشین برای ارائه اطلاعات در پشتیبانی از عملیات، مدیریت و تصمیم‌گیری در سازمان تشکیل شده‌است. این سیستم از نرم‌افزار و سخت‌افزار رایانه‌ای، راهنما ها و دستورالعمل‌ها، مدل‌هایی برای تحلیل، برنامه‌ریزی، کنترل و تصمیم‌گیری، و پایگاه اطلاعاتی بهره‌جویی می‌کند (دیویس و السون، ۱۹۸۵، ص۶).

سیستم های اطلاعاتی: یک سیستم کامل طراحی شده برای تولید، جمع‌آوری، سازماندهی (پردازش)، ذخیره، بازیابی و اشاعه اطلاعات در یک مؤسسه، سازمان یا هر حوزه تعریف شده دیگر از جامعه (یانگ، ۱۹۸۳).

کتابخانه مرکزی: منظور از کتابخانه مرکزی در این پژوهش، کتابخانه ای است که در هر کدام از دانشگاه های مورد بررسی برای جوابگویی به نیاز اطلاعاتی دانشجویان و اساتید تاسیس شده، و کتابخانه های اقماری آن دانشگاه را تحت پوشش دارد.

دانشگاه: منظور از دانشگاه در این پژوهش، تمامی مراکز آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری و وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی، که به صورت دولتی و رایگان دانشجو جذب می کنند.

مدیر: منظور از مدیر در این پژوهش، تمامی افرادی است که در ساختار سازمانی کتابخانه به عنوان مسؤول، مدیر، معاون، و ریاست مشغول به فعالیت بوده، در فرایند تصمیم گیری کتابخانه مشارکت داشته و حداقل دو نفر نیرو تحت سرپرستی آنها مشغول به کار هستند.

سیستم اطلاعات مدیریت کتابخانه: منظور از سیستم اطلاعات مدیریت کتابخانه در این پژوهش، یک سیستم کامل طراحی شده برای تولید، جمع‌آوری، سازماندهی (پردازش)، ذخیره، بازیابی و اشاعه اطلاعات مدیریتی در کتابخانه است.

اطلاعات: منظور از اطلاعات در این پژوهش، داده، اطلاعات، و دانشی است که مدیران کتابخانه را در امر برنامه ریزی، تصمیم گیری، و سایر وظایف مدیریتی پشتیبانی می کند.

   مقدمه

در این پژوهش به مفاهیمی چون مدیریت کتابخانه، سازمان، اطلاعات، تصمیم گیری، سیستم های اطلاعاتی، و سیستم اطلاعات مدیریت پرداخته شده است. بنابراین لازم است جهت روشن شدن مفاهیم مزبور به گونه ای علمی، توضیحاتی ارائه گردد؛ از این رو، ابتدا به شرح مدیریت کتابخانه پرداخته و سپس توضیحاتی در خصوص سازمان و محیط سازمانی، اطلاعات و انواع آن، انواع تصمیم گیری ها در سازمان، سیستم ها و انواع آن، و توضیحاتی در خصوص سیستم اطلاعات مدیریت داده شده است. و در پایان نیز  برخی از پژوهش های مرتبط با پژوهش صورت گرفته معرفی می شوند.

۲-۱- سازمان

در جامعه­ شناسی، سازمان ها را معمولا نظام های اجتماعی که برای دستیابی به اهدافی خاص طراحی شده ­اند، تعریف می کنند. ولی این تعریف در برگیرنده مجموعه های اجتماعی زیادی است که با مشخصه های مورد توافق مطابقت نمی­کند؛ به طور مثال تعریف مذکور شامل اجتماعات داوطلبانه گروه ها و نیروهای عملیاتی نیز می­گردد، که کاملا با سازمان هایی که مصداق تعریف خاص هستند متفاوتند. اگر چه بعضی از اصول نظریه سازمان می تواند در سایر مجموعه های اجتماعی مانند گروه ها، خانواده ها، و حتی در سطح ملت ها کاربرد داشته باشد. ولی این مجموعه ها تابع اصول دیگری نیز هستند که قسمت عمده ای از نظریه سازمان در آنها کاربرد چندانی ندارد.

تعریف سازمان بر اساس ویژگی های مذکور عبارت خواهد بود از: سازمان مجموعه ای اجتماعی است با حداقل ۵ سال سابقه و حداقل ۱۰ عضو حقوق بگیر که اکثر آنها به صورت تمام وقت در طول سال فعالیت داشته باشند و ضمن استفاده از یک تکنولوژی محوری باید در مشاغلی متنوع و از قبل تعیین شده سازماندهی شوند تا به اهداف خاص جمعی دست یابند (محمدزاده، ۱۳۷۴، ص۵).

گروهی دیگر سازمان را اینگونه تعریف کرده­اند، سازمان پدیده­ای اجتماعی به شمار می آید که به طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتا مشخص بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی، بر اساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می کنند(رابینز، ۱۳۷۶، ص ۲۱).

جوادکار (۱۳۸۲) واژه سازمان را در دو بخش معنا کرده است، معنای اول عبارت است از یک موسسه یا گروه وظیفه ­ای. سازمان بازرگانی، بیمارستان، و دانشگاه موسسه می باشند. معنای دوم عبارت است از ترتیبی از افراد در موسسه با در نظر گرفتن مفهوم تقسیم کار، اختیار، مسؤولیت و [قدرت] تصمیم گیری طوری که موسسه یک سیستم با ثبات محسوب شود و به طور منسجم برای دستیابی به اهداف عمل کند (ص۵۰).

۲-۱-۱- محیط سازمانی

«هیچ کتابخانه ای جزیره نیست» این جمله باید با قوت در ذهن تمامی کتابداران و مدیران کتابخانه ها شکل بگیرد. کتابخانه ها در همکاری با سایر کتابخانه ها و خدمات اطلاع رسانی کار می کنند و محیط درونی و برونی ای که در آن عمل می کنند، بر آنها تأثیر دارد. مدیران باید درک روشنی از پویایی این دو محیط داشته باشند.

هر سازمانی در محیطی دو گانه (فرهنگ سازمانی درونی و بیرونی) عمل می کند که خواه ناخواه هم بر سازمان و هم بر مدیریت تأثیر دارد. در کتابخانه ها و سازمان های خدمات اطلاع رسانی محیط سه گانه است. علت وجود این محیط سوم این است که کمتر کتابخانه و سازمان اطلاع رسانی ای مستقل است. برعکس، کتابخانه ها معمولا جزیی از یک سازمان بزرگتر از قبیل دانشگاه، شهرداری، مدرسه، یا شرکت هستند. به این ترتیب مدیران کتابخانه ها و سازمان های اطلاع رسانی یک محیط داخلی دارند که بر آن کنترل دا رند؛ بعد محیط سازمان مادر است که بر آن کنترل اندکی دارند؛ و بالاخره محیط بیرون سازمان مادر (محیط بیرونی) است که اطلاع رسان تقریبا هیچ کنترلی بر آن ندارد. کتابخانه برای آن که موفق باشد باید هر سه محیط را دریابد و به آنها واکنش مناسب نشان دهد (اونز، لیزل وارد، و بندیک، ۱۳۸۸).

۲-۱-۲- متغیر های سازمانی

سازمان مثل هر انسانی، متغیرهای خارجی را با ترکیب خاصی در اطراف خود دارد و تاحدی همین ترکیب است که یک سازمان را از دیگر سازمان ها متفاوت می کند. متغیر ها یکی هستند ولی اهمیتی که سازمان به هر یک از آنها می دهد، فرق می کند. بعضی متغیرهای معمولی برای کتابخانه ها به این شرح هستند:

۲-۱-۲-۱- مراجعان

رفتار و نیازهای استفاده کننده شالوده ای است که خدمات اطلاع رسانی باید بر آن بنا شود. همان طور که از مفهوم مدیریت کیفیت بر می آید، مشتری، مراجعه کننده، و یا استفاده کننده علت وجودی خدمات اطلاع رسانی است. بازار پژوهی یا تحلیل نیاز بسیار ضروری است و سازمان را مجبور می کند که دائماً مراجعه کنندگانش را بررسی کند.

۲-۱-۲-۲- رقیبان

در گذشته مدیران کتابخانه ها رقیبی در اطراف خود نمی دیدند ولی واقعیت این است که امروزه در تمام جنبه های خدمات کتابداری رقیبانی حضور دارند. حداقل برای جلب بودجه رقیبانی وجود دارند.

۲-۱-۲-۳- مراکز تأمین بودجه

مراکز تأمین بودجه مراکزی است که توجه به آن برای مدیران کتابخانه ها امری حیاتی است. بخش عمده ای از کتابخانه ها بودجه خود را از سازمان های دولتی دریافت می کنند.

۲-۱-۲-۴- فروشندگان

فروشندگان در تأمین کتاب، منابع الکترونیکی، و خدمات فهرستنویسی نقش عمده دارند. از اواخر ۱۹۷۰ به بعد کتابخانه ها مجبور شده اند در کار خرید مواد به انتخاب های سخت دست بزنند. محیط الکترونیک در حال رشد نیز هزینه های دیگری برای فروشندگان و هم برای کتابخانه ها آفریده است.

۲-۱-۲-۵- تشکل های کارکنان

نیروی کار موجود و تشکل های کارکنان دو عامل بیرونی هستند که می توانند بر نوع، میزان، و خدمتی که عرضه می شود، تأثیر بگذارند. میزان نیروی کار برای استخدام می تواند بر توان مدیر در انجام کار ها اثر بگذارد.

۲-۱-۲-۶- علایق آموزشی

علایق و نیازهای آموزشی در مقام عامل بیرونی چندین شکل به خود می گیرند. یکی از این شکل ها این است که مانند کتابخانه های دانشگاهی کتابخانه بخشی از یک نهاد آموزشی باشد. این برنامه انواع و مقدار خدمات کتابخانه را تعیین می کند. رئیس کتابخانه نیز در جلسات تهیه برنامه راهبردی شرکت می کند.

۲-۱-۲-۷- عوامل حقوقی، قانونی، و سیاسی

پایان نامه  بررسی رابطه ی بکارگیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه انجام گرفته است.فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار مهم و وسیله انجام کار در عصر حاضر مورد توجه قرار گرفته است. فناوری اطلاعات تغییر مهمی در روند انجام کارها و اجرای امور ایجاد کرده است و خود را به عنوان یکی از عوامل مهم در برتری کشورهای پیشرفته معرفی نموده است. رضایتمندی افراد در سازمانهای مختلف نیز یکی از مسائل مهمی است که در عصر حاضر جلب توجه نموده است و سازمانهای کنونی در انجام وظایفشان بیش از گذشته به رضایت مشتریان توجه می کنند و رضایتمندی مشتریان را به عنوان یکی از مهم ترین اولویتها مورد توجه قرار می دهند. لذا با توجه به مطالب فوق این تحقیق درصدد پاسخگویی به این سوال است که آیا بکار گیری فناوری اطلاعات بر افزایش میزان رضایتمندی دانشجویان در دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه تاثیر گذار بوده است. به منظور بررسی این سوال در بین دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه  به روش توصیفی با نمونه گیری تصادفی ساده ۳۲۰ نفر به عنوان نمونه از بین  جامعه۲۳۰۴ نفری انتخاب گردید و پرسشنامه محقق ساخته ای که روایی آن مورد تایید اساتید محترم بوده و پایایی محاسبه شده آن نیز حدود ۷۶۲/۰ بود، بین آنها توزیع گردید و داده های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در امر تجزیه و تحلیل داده ها از spss18 آزمون آماری همبستگی رگرسیون وANOVA بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که امکانات ارائه شده در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی را فراهم نموده است

کلید واژه: فناوری اطلاعات، رضایتمندی، دانشجویان ، دانشکده کشاورزی و دانشگاه ارومیه

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                                                          صفحه

چکیده .الف

فهرست جدولها . ه

فصل اول: کلیات تحقیق  .۱

۱-۱ مقدمه ۲

۲-۱ بیان مسئله ۲

۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ۳

۴-۱ اهداف تحقیق .۴

۵-۱ کاربردهای تحقیق .۴

۶-۱ فرضیه های تحقیق .۴

۷-۱ متغیرهای تحقیق و تعریف مفهومی و عملیاتی آنها۴

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۱-۲ مقدمه۸

۲-۲ تکنولوژی۹

۳-۲فناوری اطلاعات.۹

۴-۲ اطلاعات ۱۱

۵-۲ اطلاعات عملیاتی .۱۲

۶-۲ اطلاعات مدیریتی ۱۲

۷-۲ اطلاعات تاکتیکی .۱۲

۸-۲  اطلاعات استراتژیک ۱۲

۹-۲ تفاوت داده و اطلاعات۱۲

۱۰-۲ عناصر اصلی فناوری اطلاعات ۱۳

۱۱-۲ سازمان و فناوری اطلاعات .۱۳

۱۲-۲ ویژگی های سیتم های فناوری اطلاعات۱۴

۱۳-۲کاربرد های فناوری اطلاعات در سازمان.۱۴

۱۴-۲اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی.۱۶

۱۵-۲ سیر تکامل فناوری اداری۱۶

۱۶-۲ تعریف اتوماسیون اداری.۱۷

۱۷-۲ مزایا و معایب اتوماسیون اداری.۱۷

۱۸-۲ اهداف سیستم های فناوری  .۱۸

۱۹-۲ فناوری اطلاعات و توانمندی سازی کارکنان .۱۹

۲۰-۲ فناوری اطلاعات و کنترل در سازمان ۱۹

۲۱-۲ فناوری اطلاعات و مشکلات پیش روی آن. ۲۰

۲۲-۲معیارهای ارزیابی فناوری اطلاعات.۲۳

۱-۲ بخش دوم رضایت ارباب رجوع ۲۴

۲-۲ تاریخچه توجه به رضایت ارباب رجوع.۲۵

۳-۲ ارباب رجوع و اهمیت رضایت ارباب رجوع.۲۶

۴-۲ مدیریت ارتباط با مشتری۲۷

۵-۲ انواع نیازهای ارباب رجوع.۲۹

۶-۲ نقش کارکنان در رضایت ارباب رجوع۲۹

۷-۲عوامل تعیین کننده رضایت ارباب رجوع.۳۰

۱-۲ بخش سوم پیشینه تحقیق ۳۰

۲-۲تحقیقات داخلی ۳۰

۳-۲ تحقیقات خارجی .۳۲

فصل سوم روش شناسی تحقیق .۳۴

۱-۳ مقدمه .۳۵

۲-۳روش تحقیق ۳۵

۳-۳ جامعه آماری .۳۵

۴-۳ روش نمونه گیری.۳۶

۵-۳ نمونه آماری ۳۶

۶-۳متغیرهای تحقیق ۳۸

۷-۳ابزار اندازه گیری . ۳۸

۸-۳ روایی و پایایی ابزار اندازه گیری . ۳۹

۹-۳ روش جمع آوری اطلاعات . ۳۹

۱۰-۳ شیوه ی تجزیه و تحلیل اطلاعات ۳۹

فصل چهارم یافته های تحقیق ۴۰

۱-۴مقدمه ۴۱

۲-۴ یافته های توصیفی۴۲

۳-۴ یافته های استنباطی۴۳

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۵۰

۱-۵ مقدمه۵۱

۲-۵نتیجه گیری ۵۱

۳-۵ محدودیت های تحقیق ۵۳

۴-۵ پیشنهادات .۵۳

۱-۴-۵پیشنهادات کاربردی .۵۳

۲-۴-۵پیشنهادات پژوهشی ۵۳

منابع و مآخذ .۵۴

پیوستها  .۶۱

چکیده انگلیسی  ۶۷

۱ مقدمه

عصر حاضر را عصر اطلاعات لقب داده اند، این نامگذاری به این دلیل است که امروزه اطلاعات به جزء تفکیک ناپذیر زندگی بشر تبدیل شده است. رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه امروز به حدی سرعت گرفته است که میزان توجه به آن را مهمترین شاخص توسعه یافتگی برای کشور های در حال توسعه در نظر گرفته اند و معتقدند که عصر حاضر دنیای متفاوتی خواهد بود که راهبردی آن را فناوری اطلاعات برعهده خواهد داشت(حلاج، ۱۳۸۴،ص۱۲) .افزایش رقابت،استمرار کوچک سازی،سطوح عملکرد بالا،جهانی سازی و آزاد سازی مثالهایی از تغییرات وسیعی هستند که امروزه اکثر سازمانها با آن روبرو بوده و مجبور به شکل دهی دوباره و سازماندهی مجدد خود هستند.درعین حال آنها باید از سلسله مراتب وظیفه ای به سازمانهای شبکه ای و منعطف با عملکرد بالا مبدل شوند.سازمانها به منظور چیره شدن بر این چالشها نیازمند توجه به فناوری اطلاعات بعنوان یک عامل تعیین کننده هستند که از آن نه فقط بمنظور تقویت اثر بخشی و کارآیی عملیاتی بلکه درجهت پاسخگویی سریعتر و مستمر به نیازهای مشتریان و فشارهای رقابتی و عرضه مطلوبتر از طریق تعدد کانالهای توزیع و افزایش توانایی در ارتباط برقرار کردن با مشتریان،عرضه کنندگان،و دیگر سهامداران باید استفاده شود . در نیم قرن اخیر، سازمانهای مدرن سرمایه گذاری روی فن آوری اطلاعات را افزایش داده اند، زیرا عقیده دارند که فناوری اطلاعات تاثیر مثبتی روی عملکرد سازمانی دارد و عملکرد سازمانی اثربخش بر رضایت مشتریان تاثیر می گذارد و درنهایت باید متذکر شد که امروزه کاربرد فناوری اطلاعات یک ویژگی مشترک بافتهای سازمانی است. درحال حاضر فناوری اطلاعات خود را به عنوان یک عامل حیاتی در موفقیت تعداد بی شماری از سازمانها نشان می دهد(شهرستانکی،۱۳۸۵،ص۱۶). بنابراین انجام تحقیقات و پژوهشهای مختلف در زمینه تحلیل اثرات کاربرد فناوری اطلاعات بر رضایتمندی افراد به منظور بهبود عملکرد سازمانی و کاستن از پیامدهای نامطلوب احتمالی در رابطه با استفاده کورکورانه سازمانها از این تکنولوژی نوین لازم و ضروری می نماید که پژوهش حاضر نیز در راستای جامعه عمل پوشاندن به چنین ضرورتی صورت می گیرد

مقاله - متن کامل - پایان نامه

۱-۲ بیان مسئله

امروزه در عصر جهانی شدن با پیشرفت دانش تکنولوژی، سرعت در ارتباطات و تغییر و تحولاتی که در ارزشها و فرهنگ ها، انتظارات و مطالبات سیاسی، ملتها ایجاد کرده، موجب تحولات ادرای شده است.تغییر سلیقه ها، خواسته ها و توقعات شهروندان، سبب شده که تحول از امری درون زا به امری برون زا تبدیل شود و رضایتمندی ارباب رجوع به عنوان یکی از معیار های اصلی و اساسی بهبود عملکرد سازمانها مد نظر قرار گیرد(خاکی،۱۳۸۱،ص۲۶). اگر چه پیشرفت فناوری اطلاعات خود بخود شرط کافی برای نیل به جامعه اطلاعاتی نیست اما یک پیش نیاز ضروری شمرده می شود و کلید چنین پیشرفتی در میزان تفکیک پذیری این فناوریها از زندگی روزمره شهروندان و کاربرد آنها نهفته است. وجود  ITسبب می شود که نوع بایگانی از (پرو.نده های کاغذی به پرونده های الکترونیکی)، پاسخگویی، دریافت شکایت، اطلاع رسانی به مشتریان و غیره تغییر و بهبود پیدا کند(منوریان،۱۳۷۸،ص۴۳). همچنین تکنولوژی اطلاعاتی موجب می شود توان سازمان از نظر ثبت کردن، نگه داری و انتقال اطلاعات و غیره افزایش یابد و نیز برمیزان انعطاف پذیری، صحت و دقت و همچنین سرعت عمل آنها تاثیر بگذارد(شهرستانکی،۱۳۸۵،ص۱۹). بسیاری از سرمایه گذاریهای انجام شده بر تکنولوژی اطلاعات در کشورهای جهان سوم به ویژه در کشور ما آنچنان که انتظار داشتیم بهره وری نداشته اند، به طور مثال طی گزارشی که بر اساس تحقیقات گروه استندیش انجام شده و به درستی چاتوس نام گرفت ثابت شد که تقریبا یک سوم پروژه های  ITمنافع تعیین شده را بر آورده نمی سازد(یاردلی،۱۳۸۴،ص۲۸). با توجه به این که یکی از استراتژیهای نوین دانشگاهها طی چند سال اخیر، استفاده گسترده از فناوری اطلاعات است حال باید دید که دانشگاه ارومیه و مسئولان دانشکده کشاورزی تاچه حد توانسته اند استفاده از فناوری اطلاعات را مورد توجه قرار داده و تا چه حد توانسته اند پاسخگوی نیازهای دانشجویان باشند و این که دانشجویان تا چه حد قادر به استفاده از فناوری اطلاعات و ابزارهای فراهم شده مربوط به آن در دانشکده کشاورزی هستند فلذا این امر به عنوان مسئله ای برای محقق مطرح است که در این تحقیق محقق درصدد یافتن پاسخ مناسبی برای آن است و در همین راستا سوالی که مطرح است این است که :آیا استقرار فناوری اطلاعاتی در دانشکده های دانشگاه ارومیه در افزایش رضایت مندی دانشجویان تاثیر گذار بوده است؟  برای پاسخ دادن به این سوال دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، مورد بررسی قرار گرفته است.

۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه همه کارکنان سازمانی در جمع آوری، نگهداری، پردازش و استفاده از اطلاعات به نحوی مداخله می کنند تا از این طریق پاسخگوی نیازهای مشتریان داخلی و خارجی خود باشند. بدون تردید مهمترین نقش فناوری اطلاعات در سازمانها از میان برداشتن موانع از طریق آسان، فوری، ارزان و بالا بردن اهمیت ارتباط است. فناوری اطلاعات، سازمان را در عمل کارامدتر، اثر بخشتر و رقابتی تر می سازد و از طریق فراهم کردن اطلاعات سزیع و صحیح برای تصمیم گیری در مورد نیازها، ترجیحات و رضایتمندی مشتریان نقش مهمی در مدیریت روابط با آنها ایفا می کند(علاقه بند،۱۳۸۴،ص۷۵ ). تاکنون مقوله رضایت خدمت گیرندگان در نظام اداری کشور کمتر مورد توجه بوده است و دستگاه های اجرایی اغلب بازخوردی از خدمات ارائه شده دریافت نکرده اند. از این رو استفاده از فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات با هدف ایجاد سازمانهای کارا و ارائه خدمات به گونه ای سریع، آسان و مناسب طی چند سال اخیر در اغلب کشورهای جهان مورد توجه کارگزاران قرار گرفته است.درک اهمیت کاربرد فناوری اطلاعات و نقشی که می تواند در اصلاحات ایفا نماید سیاستگزاران جوامع مختلف را برآن داشته است تابا در دستور قرار دادن آن و وضع خط مشی های مرتبط بستر نهادی و اجرایی کاربرد فناو.ری اطلاعات را فراهم آورند(فقیهی،یعقوبی،۱۳۸۳،ص۳۰). ایجاد واستقرار سیستم فناوری اطلاعات گامی موثر در جهت پیاده سازی و دست یابی به اتوماسیون اداری است. بی شک تحقق این امر با ایجاد سهولت در فرآیندها و شیوه های انجام کار، علاوه بر ایجاد رضایتمندی در مراجعین سازمانها در طول زمان صرفه جویی های قابل توجهی به همراه می آورد. از این رو اسقرار این گونه سیستم ها می تواند صاحبان فرایندها و متقاضیان آن را منتفع سازد(یار احمدی خراسانی۱۳۸۵،ص۱۲۰).  تکنولوژی اطلاعاتی سبب می گردد توان سازمان از نظر ثبت کردن، نگهداری، تجزیه و تحلیل و انتقال اطلاعات به شدت افزایش یابد و بر میزان انعطاف پذیری، صحت و دقت و سرعت عمل آنها اثر بگذارد(دفت،جلد دوم، ۱۳۷۴،ص۵۶۳). با توجه به مطالب مذکور این تحقیق در پی ارائه چارچوبی نظام دار از رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات بر رضایت مندی می باشد که آگاهی از نتایج بدست آمده می تواند دانش مدیران و کارکنان را نسبت به اثرات فناوری اطلاعات بر رضایتمندی افزایش دهد.

۱-۴ اهداف تحقیق

هدف کلی:بررسی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی

اهداف جزئی:

بررسی رابطه ی تجهیز سیستم به فناوری اطلاعات در بخش اداری دانشکده با رضایتمندی دانشجویان

بررسی رابطه ی تجهیز سیستم به فناوری اطلاعات در بخش آموزشی  دانشکده با رضایتمندی دانشجویان

۱-۵کاربردهای تحقیق

بهبود خدمات بخش اداری در سیستم تکنولوژی اطلاعاتی به منظور افزایش رضایت دانشجویان

بهبود خدمات بخش آموزشی- علمی درسیستم ITبه منظور افزایش رضایت دانشجویان

۱-۶ فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی: بین بکارگیری فناوری اطلاعات و رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی رابطه وجود دارد

فرضیه فرعی:

 • بین تجهیز سیستم به فناوری اطلاعات در بخش اداری و رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی رابطه وجود دارد
 • بین تجهیز سیستم به فناوری اطلاعات در بخش آموزشی و رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی رابطه وجود دارد
 • از نظر آماری اختلاف معنی داری بین میزان آشنایی دانشجویان با فناوری اطلاعات در سطوح مختلف تحصیلی وجود دارد
 • از نظر آماری اختلاف معنی داری بین میزان آشنایی دانشجویان با سایتها در سطوح مختلف تحصیلی وجود دارد

۱-۷ متغیرهای تحقیق و تعریف مفهومی و عملیاتی آنها:

متغیر پیش بین: متغیری است که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیش بینی می شود(عباس زاده،۱۳۸۵،ص۳۸۷)

متغیر پیش بین این تحقیق فناوری اطلاعات می باشد

متغیر ملاک : متغیری است که محقق بدنبال تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری درآن است(همان منبع).

متغیرملاک این تحقیق عبارت است از رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی.

۱-۷-۱تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق:

فناوری اطلاعات: اصطلاح فناوری اطلاعات برای توصیف فنونی به کار می رود که ما را در ضبط ،ذخیره سازی ، پردازش ،بازیابی ، انتقال ودریافت اطلاعات یاری می کند (عالی،۱۳۸۱،ص۶).

تعریف عملیاتی فناوری اطلاعات: نمره ای است که پاسخ دهنده از پاسخ به سوالات(۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷،۹،۱۱،۱۲،۱۸،۱۹،۲۱،۲۴،۲۵،۲۶،۲۷)  پرسشنامه به دست می آورد

اطلاعات: عبارت است ازجریانهایی که مجموعه داناییها را تغییر می دهد(همان منبع ،ص۸).

فناوری: عبارت است از تمامی اشکال فناوری که به منظور پردازش، ذخیره سازی و انتقال اطلاعات دریک قالب الکترونیکی بکار گرفته می شود(همان منبع،ص۸).

رضایتمندی: رضایتمندی عبارت است از نتیجه فرآیند مقایسه عملکرد مطلوب وعملکرد واقعی درک شده. رضایتمندی مستلزم شاد وراضی نگه داشتن ارباب رجوع هم در تعاملات روزانه، هم درنحوه وچگونگی ارائه خدمات وهم از دیدگاه بلندمدت وجهانی فشارهای رقابتی سازمان ها را وادار می کندتانیازمندی های ارباب رجوع را شناسایی کنند وراهبردهایی را تدوین کنند که به آن ها اجازه دهد در برابر سایر رقبا موفق بشوند. رضایت ارباب رجوع میزان مطلوبیتی است که مراجعین سازمان ها به خاطر ویژگی های مختلف نحوه ارائه ی خدمات مختلف کسب می کنند ومنبع و دلیلی برای ادامه فعالیت سازمان است(عزیزی نژاد،۱۳۸۷،ص ۴۱).

تعریف عملیاتی رضایتمندی: نمره ای است که پاسخ دهنده از پاسخ به سوالات(۸،۱۰،۱۳،۱۴،۱۵،۱۶،۱۷،۲۰،۲۳،۲۸) پرسشنامه به دست می آورد

بخش اول فناوری اطلاعات

۱- ۲ مقدمه:

در دنیای پرتلاطم امروز موفقیت سازمان در گرو جهت گیری همه بخش های سازمان در راستای مسیر استراتژیک آن سازمان می باشد.آنچه در این بین از اهمیت ویژه ای برخوردار است مکمل بودن استراتژی کسب و کار سازمان با استراتژی فناوری اطلاعات آن می باشد.اگر این دو استراتژی در دومسیر متفاوت حرکت نمایند،خطر شکست کسب و کار سازمان افزایش می یابد.با توجه به سرمایه گذاری زیاد که امروزه سازمانهای مختلف در زمینه فناوری اطلاعات انجام می دهند، آنچه برای آنها مهم می باشد این است که فناوری اطلاعات به عنوان  یک منبع استراتژیک در جهت رسیدن به اهداف استراتژیک آنها مورد استفاده قرار گیرد(علی پور پیجانی،اکبری،۱۳۸۵،ص۱۵۲).در حال حاضر گام های جدیدی در تغییر فناوری برداشته می شود. دسترسی گسترده به شبکه های اطلاعاتی نوید بخش بهبود بهره وری با شدت بیشتری است.این تغییر ساختار و انقلاب در روش تولید است که علاوه بر آثار اقتصادی دارای پیامدهای اجتماعی نیز هست.در سراسر جهان فناوری اطلاعات در حال ایجاد انقلابی نوین است که اهمیت آن از انقلاب صنعتی کمتر نیست. این انقلاب ظرفیت های تازه و چشمگیری در محدوده دانش بشری ایجاد می کند و ابزارهایی به وجود می آورد که ماهیت کار و زندگی را دستخوش  تغییرخواهد ساخت (سبحانی،محمدی گیگلو،۱۳۸۴،صص۳-۲).

در بحث فناوری اطلاعات، اطلاعات اهمیت فوق العاده ای دارد. اطلاعات از دیرباز در زندگی بشر تاثیر بسزایی داشته و انسان برای تصمیم گیری ها و طی طریق همواره محتاج به آن بوده است ولی آنچه که امروزه اهمیت آن را صد چندان کرده است.شرایط نوین زندگی و افزایش سهم اطلاعات در آن است. اطلاعات به مفهوم عام به عنوان انرژی غالب سده جدید با سرعتی شگفت آور جایگزین صنعت متکی به انرژی های فنا پذیر می شود و بشر را باتجربه جدیدی ازسیر تکوین جامعه مواجه می سازد که در آن همه وجوهات زندگی تحت تاثیر این پدیده قرار می گیرد (منتظر،۱۳۸۱،ص۱۷۶).

در فناوری اطلاعات و استفاده بهتر از آن کامپیوتر نقش بسیار مهمی دارد به طوری که بسیاری فناوری اطلاعات را مترادف با کامپیوتر می دانند. این تلقی از آنجا که موتور محرکه این فناوری کامپیوتر است چندان گزافه نیست اما از آنجا که تنها بیانگر گوشه ای از تغییرات عمیقی است که در اثر ورود به این مرحله حیات از به وجود آمده، دور از واقعیت است و بسیاری از افزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات مشخصا کامپیوتری نیستند(منتظر،۱۳۸۱،ص۹۹).  امروزه موارداستفاده از فناوری اطلاعات را می توان درآموزش،مدیریت وسازمان، پزشکی،تجارت، امور نظامی و غیره مشاهده کرد(مرتضوی،۱۳۸۴،ص۱۷).با ورود کامپیوتر عملکرد سازمانها به صورت بنیادین دگرگون شده است. سازمانهایی که بلافاصله متوجه عواقب این دگرگونی شده اند برای استفاده موثر از این وسیله، رشد و توسعه سیستم های تکنولوژی اطلاعات مطابق با استانداردهای الکترونیکی را در اولویت کار خود قرار داده اند(اسلایت،۲۰۰۲،ص۱۰).امروز ارتباطات و مکاتبات اداری در سازمانها و موسسات اقتصادی به کلی متحول شده است، به گونه ای که دیگر فرآیندهای کند و زمان برداری پذیرفتنی نیست.براین اساس ضرورت دارد تا ابزاری فراهم شود که با بهره جویی از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرایندهای اداری پرداخت.سازمانهایی که به طور پیشرفته از فناوری اطلاعات بهره می گیرنداز لحاظ ساختاری مسطح ترند و با سطوحی کمتر از سازمانهای همتای سنتی خود فعالیت می کنند(علاقه بند،۱۳۸۴،ص۱۰۲).برای ایجاد نغییر و تحول سازمانی امروزه یکی از عوامل مهم و موثر، تکنولوژی اطلاعتی و استفاده از کامپیوتر و سایر وسایل الکترونیکی در سازمانهاست.زیرا وجود دانش و اطلاعات سریع، جدید و دقیق می تواند در افزایش قابلیتها و توانایی های کارکنان موثر واقع شود(ناصری،۱۳۸۳،ص۱۵).

۲-۲ تکنولوژی:تکنولوژی واژه ای یونانی است که از دو جزء “تکن” به معنی هنر و فن و” لوژیا” به معنی مطالعه ساخته شده است و درفارسی آن را به فناوری ترجمه کرده اند. لیکن از نظر مفهومی، فناوری از دیدگاه دانشمندان مختلف به صور گوناگون تعریف شده است. دائره المعارف آمریکایی نیکا،” فناوری را  شیوه ساختن اشیاء و انجام امور می داند”(ممی زاده،۱۳۷۴،ص۶۰). فناوری عبارت است از دانش سیستماتیک برای تولید یک محصول، بکار گیری یک فرآیند و ارائه خدمات، فناوری در حکم نوعی دارایی مشهود است که ایجاد می شود، منتقل می گردد، کسب می شود و کنار گذاشته می شود.(نوری،۱۳۷۲،ص۴۰).

۳-  ۲ فناوری اطلاعات

در یک تعریف فناوری اطلاعات به جنبه ای ازفناوری سیستم اطلاعاتی اشاره دارد که شامل سخت افزار،پایگاه داده، نرم افزار و سایر شبکه ها می شود. در تعریفی دیگر فناوری اطلاعات علاوه بر جنبه تکنولوژیکی سیستم اطلاعاتی به عنوان مجموعه چندین سیستم اطلاعاتی، مدیران و استفاده کنندگان آنها تلقی می شود.از نظر نانسی و همکاران فناوری اطلاعات،استفاده از رایانه و ارتباط دوربر، برای جمع آوری، پردازش،ذخیره سازی و انتشار اطلاعات صوتی، تصویری، متنی و عددی است. در تعریف جامع، فناوری ارتباطات به چگونگی استفاده از تجهیزات، مربوط است و فناوری اطلاعات یعنی کار برد فناوری برای فرآیندهای کسب و کار،جمع آوری داده و تولید اطلاعات با ارزش برای مدیران.(اعتمادی و همکاران،۱۳۸۵،ص۶). فناوری اطلاعات بیشتر یک استراتژی، اندیشه، فکر و ابزار، در حوزه انسانها همراه با نوآوری است. در دنیای امروز به سبب پیچیدگی مسایل و مشکلات، نیاز به تکنولوژی اطلاعات و مدیریت اطلاعات بیش از هر زمان دیگر احساس می شود. امروزه فناوری اطلاعاتی به عنوان یکی از فناوریهای نوین بشری، به سرعت درحال تاثیر گذاری برالگوی زندگی،شیوه تحقیق،آموزش، مدیریت، تجارت و غیره است(صادق پور و مقدس،۱۳۷۱،ص۷). برندت به نقل از ماسون و همکاران، “فناوری اطلاعات را شامل ابزارهای ملموسی که با بهره گرفتن از آن اطلاعات پردازش شده و در اختیار کاربران نهایی قرار می گیرد” می داند(خداد حسینی و همکاران،۱۳۸۵،ص۶۴).فناوری اطلاعات با ایجاد ارتباطات دقیق، سریع و گسترده،تهدیدهاو فرصتها، محیط جدیدی را در برابر سازمانها گشوده اند که تا قبل از این قابل تصور نبوده است. محیطی که درآن به اعتقاد برونبینگ دیگر به عنوان یک ابزار یا منبع تولید شناخته نمی شود،بلکه آنها محیط و فضای حاکم برکار و تولید می باشند(خدادادحسینی و مبارکی،۱۳۸۱،ص۴۳).

بکار گیری فناوری اطلاعاتی یکی از مراحل مهم بکارگیری سیستم های اطلاعاتی در سازمانهاست، موضوع مطالعات مختلفی بوده و اصطلاحات گوناگونی برای آن از جمله استقرار، پذیرش، استفاده، انتشار، موفقیت، رضایتمندی به کار گرفته شده است. از نظر رکارت، فناوری اطلاعات بگونه ای جدا نشدنی با کسب و کار گره خورده است. درصنایعی همچون ارتباطات از راه دور، رسانه، سرگرمی، و خدمات مالی، جایی که محصول به طور فزاینده ای بسوی دیجیتالی شدن می رود و یا حتی به صورت دیجیتال درآمده است تا حیات سازمانها بگونه ای تعیین کننده به کارآیی ابزارهای فناوری اطلاعات وابسته باشد با ظهور تجارت الکترونیک استفاده از فناوری بعنوان راهی برای هدایت کسب و کار پذیرفته شد. در نتیجه سازمانها به طور فزاینده ای به سمت ابزارهایی از فناوری جهت گیری نمودند که نه تنها عملیات موجود در کسب و کار را پشتیبانی و حمایت کرده، بلکه فرصتهایی را برای سازمان خلق می کند که آن فرصتها فراهم کننده منبعی برای ایجاد مزیت رقابتی  در سازمان باشد.

اصطلاح فناوری اطلاعات برای توصیف فنونی به کار می رود که ما را در ضبط ،ذخیره سازی ، پردازش ،بازیابی ، انتقال ودریافت اطلاعات یاری می کند . هر چند فناوری اطلاعات اصطلاحی است جدید، از لحاظ مفهومی قدمت آن به قدمت اشتیاق انسان به برقراری ارتباط می رسد. درحال حاضر سیستم های اطلاعتی ما را قادر می سازند تا سیستم های اطلاع رسانی کارآمدی به وجود آوریم . بدون کاربرد معقول فنون اطلاعاتی ، فعالیت ها تقریباً بی فایده وبی حاصل خواهد بود .برای سهولت تصمیم گیری به اطلاعات نیاز داریم .هدف اصلی سیستم های اطلاعاتی کسب اطلاعات ، پردازش آن به صورت مفید و در دسترس قرار دادن آن برای انجام وظایف مختلف است(عالی،۱۳۸۱،ص۶).

فناوری اطلاعات وارتباطات از تلفیق سه حوزه اطلاعات، کامپیوتر و ارتباطات پدید آمده است. بخش کامپیوتر سخت افزار وتامین کننده تجهیزات وادوات لازم، داده ها واطلاعات به عنوان خمیر مایه ومواد اولیه در درون شبکه و ارتباطات مخابراتی بخش سوم است که وظیفه برقراری بین دوبخش دیگر را برعهده دارد.آنچه که در نهایت از تلفیق این سه بخش به دست می آید اطلاع رسانی نامیده می شود که در حوزه های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و تمامی ابعاد بشر را تحت تاثیر خود قرار می دهد(غفاری،۱۳۸۷،ص۱۵). فنّاوری اطلاعات عامل اساسی کاهش دهنده فاصله و زمان در تمامی کارکردهاست، تاحدی که در بسیاری از قلمروها این کاهش موجب تولید و عرضه خدمات جدید می شود . فناور ی اطلاعات و ارتباطات در زمان خیلی کوتاهی، یکی از پایه های اساسی جوامع مدرن شده و مجموعهای از فعالیتها، افراد و فناوری که برا ی گردآور ی اطلاعات مربوط و ذخیره آنها تا زمان مورد نیاز، پردازش آنها برا ی فراهم آوردن پاسخ به سؤالات خاص و انتقال اطلاعات به کسانی که براساس آنها عمل میکنند، فراهم آمده است(تقوایی،اکبری،۱۳۸۹،ص۵۷).

همچنین فناوری اطلاعات فراگیر شده و جهان را دگرگون ساخته است .مارشال مک لوهان[۱] مهمترین تغییراتی که فناوری اطلاعات در جهان به وجود آورده است را در یک عبارت خلاصه کرده است و آن تبدیل به یک دهکده جهانی[۲]  است. فناوری اطلاعات به ابزاری قدرتمند تبدیل شده است که در کم ترین زمان ممکن می تواند ارتباط مردم جهان رابا یکدیگر برقرار سازد .این ابزار ارتباطی قدرتمند، با اطلاعات سروکار دارد .بررسی حاکی از این است که بیش از نیمی از معلومات یک پژوهشگر در کم تر از ۵ سال ارزش علمی خود را از دست می دهد، بنابراین نکته مهم به روز بودن است. به روز ماندن نکته بسیارمهمی در امر آموزش و پژوهش است.برای به روز نگه داشتن پژوهشگران باید از فناوری های جدید کمک گرفت . فناوری به عنوان یکی از انواع مصادیق سیستم ، خودش نوعی سیستم است متشکل از مجموعه ای از مهارت ها،ابزارها وفنون که برای دستیابی به هدف ویژه ای به خدمت گرفته می شود. فناوری اطلاعات کلید دستیابی به رشد وتوسعه پایدار است .امروزه الگوی رشد وتوسعه به شکل روز افزون بر اساس واقعیات وتجارب موجود به سمت الگوی توسعه انسانی به معنای محوریت انسان ها، گرایش یافته ونیروی محرکه اصلی در این الگوها، نیروی انسانی وقابلیت های آن است. فناوری اطلاعات با نظم بخشیدن به عملیات وخودکار سازی عملیات تکراری وفاقد تفکر ، فعالیتهای فیزیکی را کاهش داده وبا تولید وانتقال سریع ودقیق وبه موقع اطلاعات به حوزه های پژوهش ومدیریت کارایی نظام ها را افزایش داده است (فرهادی،۱۳۹۰،ص۴۶).

۴-۲ اطلاعات: اطلاعات عبارت است از جریانهایی که مجموعه دانایی ها را تغییر می دهد. این تغییر زمانی اتفاق می افتد که یا مطلبی به مجموعه دانایی ها افزوده شود و یا تجدید ساختاری در آن به وجود آید(صادق پور و مقدس،۱۳۷۱،ص۱۲).انواع اطلاعات در سازمان را به دو گروه اطلاعات عملیاتی و مدیریتی تقسیم می کنند:

الف: اطلاعات عملیاتی:

انواع اطلاعات عملیاتی عبارت است از

– اطلاعاتی که در فرآیند صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

– اطلاعاتی که در داد و ستدها و عملیات مشابه مورد استفاده باشد.

– اطلاعات استفاده شده در امور دفتری.

ب: اطلاعات مدیریتی:

این اطلاعات در پشتیبانی از مدیران مختلف مورد استفاده می باشد و انواع آن عبارت است از:

– اطلاعات مدیریتی با توجه به سطوح مختلف سازمانی:

به علت این که انواع تصمیم گیری در سطوح مختلف سازمانی متفاوت است.اطلاعات مورد نیاز سطوح مختلف سازمانی نیز متفاوت خواهد بود.

– اطلاعات تاکتیکی :

پایان نامه تدوین استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت سیمان خاش

 

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

گرایش مدیریت فراگیر

 عنوان:

تدوین استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری

در شرکت سیمان خاش

۱۳۹۰

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 
چکیده
شتاب عجولانه سازمان‌های متقاضی، جهت پیاده‌سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری از یکطرف و عدم دانش و توان مکفی موسسات ارائه دهنده CRM از طرف دیگر دست به دست هم داده تا عواقب و تجربیات نامناسبی ایجاد گردد.توجه به این نکته بسیار پراهمیت است که CRM ، یک استراتژی تجاری سازمان است و نه محصول یا خدمات قابل ارائه توسط یک سازمان. به عبارتی دیگر، CRM خود به عنوان یک فناوری اطلاعاتی مطرح نیست، بلکه از فناوری اطلاعات برای دستیابی به اهداف خود استفاده می کند. این امر بیانگر این نکته است که نیازمندی استقرار CRM در یک سازمان، طراحی استراتژی تجاری است، نه برقرار کردن سیستم های اطلاعاتی.اینکه مدیران شرکت سیمان خاش از توانایی برقراری ارتباط با مشتریان خود برخوردارند، به معنی لزوم انجام این کار نیست. این کار بستگی به استراتژی مشتری شرکت دارد، نه برنامه CRM.با توجه به اینکه تحقیق حاضر به دنبال پیشنهاد استراتژی های مناسب مدیریت ارتباط با مشتری در کارخانه سیمان خاش می باشد بنابراین سوال زیر بعنوان سوال اصلی دنبال میشود که:استراتژی های مناسب برای مدیریت ارتباط با مشتری در کارخانه سیمان خاش کدامند؟بررسی عوامل موثربرتدوین استراتژی مورد بررسی قرار گرفت ونتایج حاصل از این پژوهش نشان از توان مندی شرکت در بعضی نقاط ارتباط با مشتریان ونیز نقاط ضعف جهت بر طرف نمودن مشخص گردید.لازم به ذکر است که پژوهش حاضر ازلحاظ نوع مطالعه موردی وازلحاظ استراتژی پیمایشی واز لحاظ هدف توصیفی کاربردی میباشد.

کلمات کلیدی:
مدیریت ارتباط با مشتری. نقطه قوت نقطه ضعف،تهدیدها،فرصت،عوامل بیرونی،عوامل درونی
 
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                                                                                                                                               صفحه
فصل اول ضرورت وکلیات تحقیق.۱
۱-۱)مقدمه ۲
۲-۱) بیان مسئله پژوهش ۳
۱-۳) ضرورت انجام تحقیق. ۴
۱-۴) اهداف تحقیق. ۶
۱-۴-۱)هدف اصلی. ۶
۱-۴-۲) اهداف فرعی. ۶
۱-۵) سوالات تحقیق. ۶
۱-۵-۱) سوال اصلی تحقیق: ۶
۱-۵-۲)سوالات فرعی تحقیق: ۶
۱-۶)چهارچوب نظری تحقیق. ۷
۱-۷)قلمروزمانی تحقیق. ۸
۱-۸)قلمرومکانی تحقیق. ۸
۱-۹)مراحل انجام تحقیق حاضر ۸
۱-۱۰)تعریف واژگان کلیدی. ۱۰
فصل دوم ادبیات تحقیق۱۱
۲-۱)مقدمه ۱۲
۲-۲)تاثیر فناوری اطلاعات بر ابعاد فعالیت های بازاریابی. ۱۲
۲-۳ – سیر تکاملی CRM 14
۲-۳-۱ دوره انقلاب صنعتی (تولید دستی تا تولید انبوه) ۱۴
۲-۳-۲) دوره انقلاب کیفیت (تولید انبوه تا بهبود مستمر): ۱۵
۲-۳-۳)دوره انقلاب مشتری (بهبود مستمر تا سفارش‌سازی انبوه): ۱۵
۲-۴)تعریف مشتری: ۱۹
۲-۵) انواع مشتری: ۱۹
۲-۶) مدیریت روابط مشتری یا CRM : 20
۲-۷)بخش های اصلی CRM: 22
۲-۸)اهداف CRM: 23
۲-۹)انواع سیستم های CRM: 24
۲-۹-۲) CRMتحلیلی: ۲۵
۲-۹-۳) CRM تعاملی : ۲۵
۲-۱۰) فواید مدیریت ارتباط با مشتری. ۲۶
۲-۱۱)ابعاد فلسفه ارتباط با مشتری: ۲۷
۲-۱۱-۱)بُعد تاکتیکی: ۲۷
۲-۱۱-۲)بُعد استراتژیک: ۲۸
۲-۱۱-۳)بُعد فلسفی: ۲۸
۲-۱۲)پیاده سازی مدیریت ارتباط بامشتری: ۲۸
۲-۱۳)فعالیت‌های CRM 32
۲-۱۴)ایجاد چشم انداز CRM 33
۲-۱۵)مدل نظری اجرایCRM 34
۲-۱۶بحث وتجزیه وتحلیل مدل. ۳۵
۲-۱۶-۱بعدفکریCRM 35
۲-۱۶-۲)بعدفناوری اطلاعاتCRM 38
۲-۱۶-۳)بعداجتماعیCRM 40
۲-۱۷)تدوین استراتژیCRM 43
۲-۱۸)طراحی تجربه کار با مشتری. ۴۵
۲-۱۹)ایجاد همکاری‌های سازمانی. ۴۵
۲-۲۰)فرایند طراحی مجدد ۴۶
۲-۲۱)خلق استراتژی اطلاعاتی برای مشتریان. ۴۷

دانلود مقاله و پایان نامه

۲-۲۲) تحقق CRM با به کارگیری فناوری. ۴۸
۲-۲۳) استراتژی‌ ۵۰
۲-۲۳-۱)تعریف‌ استراتژی‌ ۵۰
۲-۲۳-۲)تدوین‌ استراتژی‌ ۵۰
۲-۲۴)واحد استراتژیک‌ بازرگانی‌ ۵۱
فصل سوم روش تحقیق.۵۵
۳-۱)مقدمه ۵۶
۳-۲)روش تحقیق. ۵۷
۳-۳)جامعه  آماری. ۵۸
۳-۴)روایی و پایایی تحقیق. ۵۸
۳-۶)تجزیه و تحلیل SWOT. 64
فصل چهارم تجزیه تحلیل داده ها۷۰
۴-۱)مقدمه ۷۱
۴-۲) تجزیه و تحلیل استراتژیک سیمان خاش ۷۱
۴-۲-۱) ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE) 71
۴-۳) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE) 77
۴-۴) ماتریس تهدیدات، فرصتها، نقاط قوت و نقاط ضعف ۸۲
۴-۵) تحلیل ماتریس داخلی و خارجی. ۸۶
۴-۶) ماتریس برنامه ریزی کمی استراتژیک(QSPM) مدیریت ارتباط  با مشتری کارخانه سیمان خاش ۸۹
فصل پنچم نتیجه گیری وپیشنهادات.۹۶
۵-۱ مقدمه ۹۷
۵-۲نتیجه گیری. ۹۷
۵-۳ پیشنهادات اجرایی برای مدیران. ۱۰۲
۵-۴)پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ۱۰۳
۵-۵)محدودیت های تحقیق. ۱۰۴
منابع و ماخذ۱۰۵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                                                                                                                          صفحه
جدول ۱-۲اثرات فناوری اطلاعات بر بازار یابی۱۴
جدول ۲-۲ انتقال تغییرات بازاربه روابط مشتری..۱۶
جدول۳-۲مراحل مدیریت ارتباط با مشتری وتوجه به استراتژیهای سازمان.۲۹
جدول۴-۲ارزشمشتری سازمان.۳۵
جدول۵-۲نقشه استراتژیک CRMرابراساس مدل بریتون۳۶
جدول۶-۲استراتژی کسب وکار۴۱
جدول۷-۲ماتریس دارایی مشتری۴۱
جدول ۸-۲تعیین استراتژی.۵۰
جدول۱-۳الگوی جامع برنامه ریزی استراتژیک.۵۱
جدول شماره: ۱-۴ : ارزیابی نقاط قوت کارخانه سیمان خاش۶۹
جدول ۲-۴چک لیست قوت های ورودی۶۹
جدول ۳-۴فراوانیهای  نقاط ضعف۷۱
جدول ۴-۴شماره  چک لیست.۷۲
جدول۵-۴ماتریس ارزیابی عوامل داخلی کارخانه سیمان خاش۷۲
جدول ۶-۴فراوانی فرصتهای محیطی در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری. ۷۵
جدول۷-۴چک لیست فرصتها.۷۶
جدول۸-۴فراوانی تهدیدات محیطی.۷۷
 
 

فهرست جداول

عنوان                                              صفحه
جدول۹-۴چک لیست تهدیدهای ورودی. . .۷۸
جدول۱۰-۴ماتریس ارزیابی عوامل خارجی کارخانه سیمان خاش ۷۹
جدول۱۱-۴استراتژی هایSO (نقاط قوت، فرصتها) مدیریت ارتباط با مشتری کارخانه سیمان خاش. . ۸۰
جدول۱۲-۴استراتژی های ST (نقاط قوت، تهدیدها)مدیریت ارتباط با مشتری کارخانه سیمان خاش. . . ۸۱
جدول۱۳-۴استراتژی هایWO (نقاط ضعف، فرصتها)مدیریت ارتباط با مشتری کارخانه سیمان خاش . . . .۸۲
جدول۱۴-۴استراتژی هایWT (نقاط ضعف، تهدیدها)مدیریت ارتباط با مشتری کارخانه سیمان خاش. . . . ۸۳
جدول شماره۱۵-۴ ماتریس داخلی و خارجی چهارخانه ای.۸۴
جدول ۱۶-۴استراتژی های منتخب.۸۶
جدول۱۷-۴جذابیت نسبی استراتژی ها.۸۸
جدول۱۸-۴جذابیت نسبی استراتژی ها  بر اساس عوامل اصلی و ضرایب مربوطه.۸۹
جدول۱۹-۴اولویت بندی استراتژی ها بر اساس میزان جذابیت. ۸۹
 
 
 
 
 
 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                              صفحه
شکل ۱ طبقه بندی حوزه مدیریت ارتباط با مشتری.۲۰
شکل ۲ اجزای تشکیل دهنده مدیریت ارتباط با مشتری۲۲
شکل۴-۲فرایندپیاده سازی مدیریت ارتباط بامشتری۳۰
شکل۵-۲ساختاراطلاعاتی درCRM 31
شکل ۶-۲مدل نظری اجرای مدیریت ارتباط با مشتری.۳۳
شکل۷-۲تاثیرمدیریت ارتباط بامشتری برساختار سازمانی.۳۴
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول

ضرورت وکلیات تحقیق

 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱-۱)مقدمه

امروزه دربسیاری ازسازمان ها مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)به عنوان یک پروژه استراتژیک واز اولویت برخورداراست.ازدیدگاه بسیاری از صاحب نظرانCRMیک استراتژی تجاری برای کسب، ابقا،انتخاب،ومدیریت ارتباطات موثربا مشتری به منظور سود آوری بیشتر مطرح میباشد[۱].در گذشته خدمت به مشتری در درجه پایینی از اولویتهای سازمانهاقرارداشت ،لیکن امروزه سازمانها مشتریان خود را در قلب تمام فعالیتهای قرار داده واستراتژیهای بازاریابی وفروش خودرا بر این اساس طراحی  می کنند .
هدف مدیریت ارتباط با مشتری، توانمند سازی سازمان به منظورارائه خدماتی بهتر به مشتریان از طریق ارائه فرایندهای قابل اطمینان ،جمع آوری و پردازش اطلاعات وارایه خدمات به مشتری را دردرون سازمان یکپارچه و خودکار سازد.
گارتنرمعتقداست که،سازمانهای که بطورموثرازاستراتژی کسب وکار CRMاستفاده می کنند،قابلیت مطرح شدن به عنوان رهبران بازاررادارا هستند.[۲]
توجه به این نکته بسیار پراهمیت است که CRM، یک استراتژی تجاری سازمان است و نه محصول یا خدمات قابل ارائه توسط یک سازمان. به عبارتی دیگر، مدیریت ارتباط بامشتریCRMخود به عنوان یک فناوری اطلاعاتی مطرح نیست، بلکه از فناوری اطلاعات برای دستیابی به اهداف خود استفاده می کند. این امر بیانگر این نکته است که نیازمندی استقرار CRMدر یک سازمان، یک استراتژی تجاری است، نه برقرار کردن سیستم های اطلاعاتی.
امروزه طرح‌هایی که موجب ساماندهی و بهینه‌سازی روابط درون و برون سازمانی می‌گردد، مورد توجه جهانیان بوده و همگی این طرح‌ها به نوعی به علوم رایانه‌ای (اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار) وابسته می‌باشند. در سالیان اخیر موج گسترده و ساماندهی شده‌ای توسط برخی مسئولین و متخصصین رشته‌های مدیریت و صنایع، در سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی به راه انداخته شده است. این موج از مباحثی مانند MIS ، اتوماسیون اداری ، ERP ، DSS و BI شروع شده و اخیرا موضوع‌های دیگری همچونCRM (مدیریت ارتباط با مشتری) وKM (مدیریت دانش) و غیره را مورد هدف قرار داده است. البته تاکنون در زمینه استقرار MIS ، حرکت‌های بسیار مفید و سازنده‌ای در سازمان‌های کشورمان انجام شده که بسیار با ارزش می‌باشند.

۲-۱) بیان مسئله پژوهش

در جهان امروز مشتری،به عنوان رکن اصلی ومحور تمام فعالیت های سازمان درامده است.به نحوی که بقاءوتدوام حیات سازمانها درگروشناسایی وجذب مشتریان وحفظ مشتریان موجود ورضایت عموم انان است.در کشور مانیز هرچند با تاخیر نسیت به سایر کشورها،در سالهای اخیر مباحث مشتری گرایی ،دولت الکترونیک وخدمات همه جانبه به مشتری جای خود رادربین روابط شرکتها با مشتریان بازکرده است.
مدیریت روابط مشتری به معنی ارتباط با مشتری است.این روابط در فرستادن ایمیل یا یک تماس تلفنی خلاصه نمیشود.در مدیریت ارتباط با مشتری استمرار مدیریت ارتباط با مشتری است.وبرای رسیدن به ان بایدبخش بازار یابی ،تولید،سرویس،وتمامی کارکنان مشارکت داشته باشند.درحقیقت سه اصل مهم

 1. استراتژی
 2. حمایت فعال
 3. انالیز

مشتریان باید مد نظر قرارگیرد.
با توجه به موارد فوق وتعاریفی که از مدیریت ارتباط با مشتری مطرح شده است میتوان به این مهم دست یافت مدیریت ارتباط با مشتری نوعی استراتژی است که هدف افزلیش سود اور ی،درامد ورضایت مشتریان است.
کارخانه سیمان خاش در استان سیستان و بلوچستان و درفاصله ۱۸ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان خاش مستقر می‌باشد . این کارخانه که با هدف تولید انواع سیمانهای پرتلند و پوزولانی احداث گردید و هم‌اکنون نیز توانایی تولید پودر پوزولان طبیعی را دارا می‌باشد ، میتواند علاوه بر تأمین نیازهای استان سیستان و بلوچستان بخشی از نیاز استانهای همجوار را نیز پاسخگو باشد .این شرکت هم چنین محصولات خودر رابه کشورهای حاشیه خلیج فارس ودریای عمان ونیز افغانستان وپاکستان وعراق ونیز بعضی کشور های افریقای صادر میکند.
 
درشرکت سیمان خاش به دلیل

 • نبود مدیریت ارتباط صحیح وعدم اطلاعات
 • نبود تکنیک مناسب استفاده ازاطلاعات
 • عدم پاسوخگویی دراسرع وقت
 • ووجود رقبای جدید

نیاز به انجام این تحقیق احساس گردید.به دلیل موارد ذکرشده این شر کت میخواهد با استقرارسیستم مناسب ارتباط با مشتری اطلاعات مشتریان را جمع اوری وبرای مشتریان خود پروفایل تخصصی ایجادو به منظور ارتقاسطح خدمات خود به مشتریان وکاهش هزینه ها اجرای سیستم مدیریت ارتباط با مشتری رادر برنامه استراتژیک خود برای سال جاری قرارداده است.در طی جلساتی که با مدیران ارشدکارخانه(معاون کارخانه ومدیر فروش ومسول مهندسی فروش ومدیرسیستم ها )ونیزکارشناس فروش برگزارگردیداحساس گردید که تمایل زیادی در استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری وجود داردواستقبال زیاد ازان میباشد.

۱-۳) ضرورت انجام تحقیق

متاسفانه شتاب عجولانه سازمان‌های متقاضی، جهت پیاده‌سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری از یکطرف و عدم دانش و توان مکفی شرکت‌های ارائه دهندهCRMاز طرف دیگر دست به دست هم داده تا عواقب و تجربیات بدی از این حرکت به جای بماند.برقراری رابطه، مسیری دوطرفه است که شاید مایل باشید روابط گرمتری با مشتریان ثروتمندتر خود برقرار کنید. اما آیا آنها نیز خواهان برقراری چنین رابطهای با شما هستند؟ اگر در توسعه روابط با آن دسته از مشتریانی که خواهان ایجاد رابطه هستند موفق نشوید، آنها را به نفع رقبا از دست خواهید داد. از سوی دیگر، در صورتی که تلاش کنید تا به آن دسته از مشتریان که علاقهای به تقویت روابط خود با شما ندارد نزدیکتر شوید، از نظر آنها کمین کننده تلقی میشوید و این مشتریان بالقوه را آزرده کرده و آنها را به منتقدانی جنجالی تبدیل خواهد کرد. این چنین است که اغلب برنامه های وفادار کردن مشتریان (همانگونه که انهایی که از طریق سیستمCRMیک خرده فروشی به فهرست مشتریان شما پیوسته اند،
اذعان خواهند کرد) به قهقرا و انحراف کشیده میشوند. اینکه مدیران از توانایی برقراری ارتباط با مشتریان خود برخوردارند، به معنی لزوم انجام این کار نیست. این کار بستگی به استراتژی مشتری شما دارد، نه برنامهRM.
CRMبرگرفته از عبارت customer relationship management بوده و در ایران با نام مدیریت ارتباط با مشتری شناخته می شود . با بهره گیری از CRM ، ارتباط مشتریان با سازمان و و نیازمندی های آنان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل اصولی قرار می گیرد . CRM در واقع فرایندی جهت گردآوری و یکپارچه سازی اطلاعات به منظور بهره برداری موثر و هدف دار از آنها . این اطلاعات می تواند در برقراری ارتباط با مشتریان ، فروش ، بازاریابی موثر ، حساسیت و یا نیازهای بازار باشد .
CRM بخشی از استراتژی یک سازمان جهت شناسایی مشتریان ، راضی نگه داشتن آنها و تبدیل آنها به مشتری دائمی می باشد . همچنین CRM در راستای مدیریت ارتباط مشتری با سازمان و به منظور به حداکثر رساندن ارزش هر مشتری با سازمان و به منظور به حداکثر رساندن ارزش هر مشتری ، سازمان را یاری می نماید . ایده اصلی CRM کمک به بنگاهها برای استفاده از تکنولوژی و منابع انسانی در به دست آوردن دیدی بهتر نسبت به رفتارهای تجاری و ارزشی است که هر مشتری برای سازمان ایجاد می کند.

 • عدم وجود مراکز تلفنی تماس با مشتری را افزایش دهد.
 • عدم وجود اطلاعات دقیق از مشتریان
 • نارضایتی در مورد نحوه تحویل سفارش
 • عدم اطلاع رسانی دقیق به مشتری
 • عدم وجود سیتم های کامپیوتری فروش
 • نبود راهبرد روشن بازاریابی

بدیهی است که باتوجه به وجودبرخی مشکلات و چالشها که میتواند به شکست CRMمنجرشودلازم است قبل از سرمایه گذاری درچنین فناوری پرریسکی به دنبال ابزار وروشی بود که عدم اطمینان راکاهش دهد.انچه که میتواند به اجرای این پروژه کمک نماید توجه به استراتژی های CRMوبررسی مقدمات پیاده سازی ان با توجه به امکانات ونیازهای شرکت میباشد.
 

۱-۴) اهداف تحقیق

۱-۴-۱)هدف اصلی

هدف  کلی از انجام این تحقیق ارائه پیشنهاداستراتژی مناسب مدیریت ارتباط بامشتری درشرکت سیمان خاش میباشد.

۱-۴-۲) اهداف فرعی

 • شناسایی وضعیت موجود شرکت در خصوص مدیریت ارتباط با مشتری
 • شناسایی نقاط قوت/ضعف/فرصت/وتهدیدهاشرکت درخصوص مدیریت ارتباط بامشتری

۱-۵) سوالات تحقیق

با توجه به اینکه تحقیق حاضر به دنبال پیشنهاد استراتژی های مناسب مدیریت ارتباط با مشتری در کارخانه سیمان خاش می باشد و برای تدوین استراتژیهای مناسب شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیداتی که شرکت با آنها مواجه است ضروری می باشد بنابراین سولات زیر بعنوان سولات اصلی و فرعی تحقیق مورد پرسش قرار گرفته اند:

۱-۵-۱) سوال اصلی تحقیق:

پایان نامه ارزیابی موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان (ERP)با استفاده از سیستم استنتاج فازی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی

عنوان پایان نامه :

ارزیابی موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان (ERP)                        با بهره گرفتن از سیستم استنتاج فازی

بهمن ۱۳۹۰

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده تحقیق
هدف از این پژوهش؛ طراحی و ارائه یک سیستم استنتاج فازی جامع از مجموعه شاخص های مهم و اثر گذار بر موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان جهت ارزیابی، شناسایی نقاط ضعف و ارتقاء پیاده سازی این سیستم  در سازمان های داخلی استقرار دهنده سیستم می باشد. با عنایت به اهمیت بالای این سیستم، نیاز به روش‌ نظام مند و منسجم جهت استقرار سیستم برنامه ریزی سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بدین منظور شاخص های تاثیر گذار بر  موفقیت پیاده سازی و استقرار این سیستم با بررسی ادبیات موضوع استخراج گردیده و توسط خبرگان این حوزه، مورد بررسی و امتیاز دهی قرار گرفته است. در ادامه با بهره گرفتن از  رویکرد ایجاد سیستم استنتاج فازی، سیستم فازی به منظور ارزیابی میزان موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان طراحی گردیده و در ادامه قدرت پیش بینی سیستم استنتاج فازی در ارزیابی میزان موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بهبود داده شده است. یافته های این پژوهش مشتمل بر شناسایی مهم ترین شاخص های موثر در موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و طراحی سیستم استنتاج فازی جهت ارزیابی میزان موفقیت استقرار این سیستم در سازمان های داخلی می باشد. سیستم ارائه شده برای سازمان های داخلی این امکان را فراهم می سازد تا بر مبنای مهم ترین شاخص های موثر در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، احتمال موفقیت خود را در پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع سازمان بسنجند و از این طریق احتمال شکست خود را در اجرای این پروژه کاهش دهند.

بر این اساس، فصل اول پژوهش حاضر مشتمل بر بیان مساله و فرضیات بوده و فصل دوم به بررسی تفصیلی ادبیات موضوعی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و عوامل موثر بر استقرار این سیستم در سازمان ها می پردازد. در فصل سوم فرضیات مربوط به شاخص ها شناسایی شده‌اند. فصل چهارم به گردآوری و تحلیل داده ها اختصاص یافته است. دراین فصل، پرسشنامه اول که به بررسی توانایی سنجش میزان موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان توسط هر یک از شاخص ها می پردازد، بین ۱۰۳ خبره توزیع شده و سپس با بهره گرفتن از آزمون دو جمله ای مورد آزمون قرار گرفته است. نتیجه آزمون آماری منجر به شناسایی شاخص هایی شده است که مورد تائید خبرگان قرار گرفته اند. در این مرحله از آزمون های کای دو و فریدمن، به ترتیب جهت بررسی وجود اختلاف معنی دار بین شاخص های سنجش تعیین شده برای هرعامل سنجش و همچنین تعیین اولویت شاخص های هر عامل استفاده شده است. همچنین با توجه به ادبیات تحقیق، مدل موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر حسب سه عامل موثر اجتماعی، زمینه ای و سیستمی طبقه بندی شده اند که به عنوان متغیر های ورودی وارد سیستم استنتاج فازی شدند. سپس قوانین سیستم استنتاج فازی بر اساس هر یک از عوامل سه گانه، میانگین امتیاز آن ها و مقدار متغیر زبانی شاخص ها تدوین گردیدند. سپس پرسشنامه دوم که مشتمل بر ۸۰ سوال می باشد با توجه به شاخص‌های تائید شده در پرسشنامه اول، تهیه شده و به خبرگان موجود در سازمان های منتخب ارائه شده است. در پرسشنامه دوم از خبرگان درخواست شده است که بر اساس شاخص های تایید شده، اقدام به تعیین امتیاز هر یک از شاخص ها در سازمان های منتخب و نیز ارزیابی میزان موفقیت سازمان در استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان نمایند. نهایتا با بهره گرفتن از امتیاز هر یک از شاخص ها در هر یک از عامل های سنجش، میزان موفقیت واقعی سازمان یا میزان موفقیت پیش بینی شده توسط سیستم استنتاج فازی طراحی شده مورد مقایسه قرار گرفته است. بر این اساس سیستم استنتاج فازی جهت تخمین هر چه بهتر میزان موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، بهبود یافته است.

 
کلمات کلیدی
سیستم مدیریت منابع سازمان، سیستم استنتاج فازی، پیاده سازی، ارزیابی، موفقیت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سپاس گزاری
 
 
 
 
از تمامی اساتیدی که از نقطه نظرات و راهنمایی هایشان بهره بردم ، سپاس گزاری می نمایم.
 
 
 
و بر خود لازم می دانم تا از تمامی افرادی که در مراحل مختلف انجام این پژوهش من را
یاری کرده و حمایت نمودند، قدردانی کنم.
 
 
 
در نهایت، زحمات بی دریغ پدر و مادر عزیزم را که در کلیه مراحل تحصیلی پشتیبان من بوده‌اند، ارج می‌نهم. بی شک هر آن چه تا کنون به دست آورده ام، ثمره دلسوزی و پشتیبانی آنان بوده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
فصل اول: کلیات تحقیق

 • مقدمه .   ۱
 • مساله اصلی تحقیق    ۱
 • تشریح و بیان موضوع    ۲
 • نتایج حاصل از حل مساله    ۳
 • ضرورت انجام تحقیق    ۳
 • اهداف اساسی از انجام تحقیق    ۴
 • سوالات تحقیق    ۵
 • روش تحقیق    ۵
 • روش های گرد آوری اطلاعات .   ۶
 • قلمرو تحقیق .   ۶
 • جامعه آماری .   ۷
 • نمونه آماری    ۷
 • روش های نمونه گیری    ۷
 • روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات    ۷
 • محدودیت های تحقیق    ۸
 • تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق .   ۸
 • ساختار پایان نامه    ۹

 
فصل دوم: ادبیات تحقیق

 • مقدمه .   ۱۱
 • مفاهیم مقدماتی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان    ۱۲
 • تاریخچه و سیر تکامل سیستم برنامه ریزی منابع سازمان .  ۱۳
 • تعاریف سیستم برنامه ریزی منابع سازمان .  ۱۷
 • کارکردهای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان   ۲۱
 • آمارها در خصوص سیستم برنامه ریزی منابع سازمان    ۲۴
 • منافع حاصل از سیستم برنامه ریزی منابع سازمان .   ۲۶
 • موانع پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان    ۳۱
 • ضرورت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان    ۳۳
 • عوامل اثر گذار بر موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان   ۳۴
 • خلاصه ادبیات به دست آمده از تحقیقات مشابه .   ۵۹
 • جمع بندی عوامل تاثیر گذار بر موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان    ۵۹
 • استفاده از منطق فازی در ارزیابی موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان .  ۷۷
 • مفاهیم فازی    ۷۷
 • پیشینه منطق فازی    ۷۷
 • نارسایی های منطق ریاضی در مدل سازی متغیرهای کلامی    ۷۸
 • منطق فازی    ۷۹
 • اصول منطق فازی    ۸۰
 • اعداد فازی و متغیر های زبانی    ۸۱
 • مجموعه های فازی    ۸۲
 • استنتاج فازی .   ۸۳
 • سیستم استنتاج فازی    ۸۵
 • خلاصه فصل .   ۸۸

 
فصل سوم: روش تحقیق

 • مقدمه    ۹۰
 • روش تحقیق    ۹۰
 • متغیرهای تحقیق    ۹۱
 • سوالات تحقیق    ۹۱
 • فرضیه های تحقیق .   ۹۲
 • جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق    ۹۲
 • روش نمونه گیری      ۹۳
 • نمونه آماری    ۹۳
 • معرفی ابزار های گردآوری اطلاعات .   ۹۴
 • روایی و پایانی   .  ۹۶
 • فرایند تحقیق   ۹۸

 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 • مقدمه .   ۱۰۰
 • آمار توصیفی – پرسشنامه نخست .   ۱۰۰
 • آمار استنباطی – پرسشنامه اول    ۱۰۴

۴-۳-۱) روایی و پایایی پرسشنامه ها      ۱۰۴
۴-۳-۲) آزمون کولموگروف-اسمیرنوف   .   ۱۰۵
۴-۳-۳) آزمون دوجمله ای   .   ۱۰۶
۴-۳-۴) اولویت بندی شاخص ها      ۱۰۹
۴-۳-۵) گروه بندی شاخص ها  با توجه به نتایج تحلیل عاملی تاییدی .  ۱۲۰

 • طراحی سیستم استنتاج فازی به منظور سنجش میزان موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ۱۲۴
 • تعریف قواعد و قوانین سیستم استنتاج فازی .   ۱۲۸
 • آمار استنباطی – پرسشنامه دوم .   ۱۳۴
  • نتیجه نهایی سیستم استنتاج فازی و سنجش میزان موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در سازمان های منتخب . ۱۳۴

 
فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات

 • مقدمه    ۱۴۴
 • بحث و نتیجه گیری    ۱۴۵
 • محدودیت های پژوهش    ۱۴۶
 • ارائه پیشنهادات .   ۱۴۶

۵-۴-۱) پیشنهادات به سازمان ها بر اساس نتایج حاصله از تحقیق   .   ۱۴۶
۵-۴-۲) پیشنهادات به سازمان منتخب بر اساس نتایج حاصله از تحقیق      ۱۴۷
۵-۴-۳) پیشنهادات سایر شاخص های تاثیرگذار بر موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان     ۱۴۷
۵-۴-۴) پیشنهادات  برای تحقیقات آتی      ۱۴۸
 
 
فهرست منابع فارسی   .   ۱۴۹
فهرست منابع انگلیسی      ۱۵۱
پیوست ها
پیوست ۱ – پرسشنامه ها
پیوست ۲ – نتایج آزمون های آماری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
 
جدول۲-۱)  شاخص های سنجش موفقیت پیاده سازی سیستم ERP به همراه منابع مرتبط با هر یک از آن ها   .  ۶۰
جدول ۳-۱)  متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش   .  ۹۱
جدول ۳-۲)  ارتباط سوالات پرسشنامه نخست با شاخص های سنجش موفقیت استقرار سیستم مدیریت منابع سازمان      ۹۵
جدول ۳-۳)  شرح  ساختار پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش      ۹۶
جدول ۴-۱) توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهنده   .   ۱۰۰
جدول ۴-۲)  توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهنده   .   ۱۰۱
جدول ۴-۳) توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان      ۱۰۲
جدول ۴-۴) توزیع فراوانی مربوط به درآمد پاسخ دهندگان      ۱۰۲
جدول ۴-۵) توزیع فراوانی مربوط به سابقه کاری پاسخ دهندگان در زمینه سیستم های اطلاعاتی   .   ۱۰۳
جدول ۴-۶) آزمون پایایی – پرسشنامه اول     ۱۰۴
جدول ۴-۷) آزمون پایایی اولیه – پرسشنامه دوم   .   ۱۰۵
جدول ۴-۸) نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای شاخص اول   .   ۱۰۵
جدول ۴-۹) آزمون دو جمله ای –  شاخص اول   .   ۱۰۷
جدول ۴-۱۰) آزمون دو جمله ای –  شاخص چهل و هفت   .   ۱۰۷
جدول ۴-۱۱) ارتباط سوالات پرسشنامه نخست با شاخص های اصلی پژوهش   .   ۱۰۸
جدول ۴-۱۲) نتایج آزمون دو جمله ای برای شاخص های اصلی پژوهش   .   ۱۰۸
جدول ۴-۱۳) میانگین اولویت (رتبه) شاخص های عامل اول (مدیریت نیازمندی ها)   .   ۱۰۹
جدول ۴-۱۴) معنی داری آزمون فریدمن برای شاخص های عامل اول (مدیریت نیازمندی ها)   .   ۱۱۰
جدول ۴-۱۵) میانگین اولویت (رتبه) شاخص های عامل دوم (مدیریت تغییر)   .   ۱۱۰
جدول ۴-۱۶) معنی داری آزمون فریدمن برای شاخص های عامل دوم (مدیریت تغییر)   .   ۱۱۰
جدول ۴-۱۷) میانگین اولویت (رتبه) شاخص های عامل سوم (مدیریت پروژه)   .   ۱۱۱
جدول ۴-۱۸) معنی داری آزمون فریدمن برای شاخص های عامل سوم (مدیریت پروژه)     ۱۱۱
جدول ۴-۱۹) میانگین اولویت (رتبه) شاخص های عامل چهارم (کارکنان سازمان)   .   ۱۱۱
جدول ۴-۲۰) معنی داری آزمون فریدمن برای شاخص های عامل چهارم (کارکنان سازمان)   .   ۱۱۲
جدول ۴-۲۱) میانگین اولویت (رتبه) شاخص های عامل پنجم (سازمان)   .   ۱۱۲
جدول ۴-۲۲) معنی داری آزمون فریدمن برای شاخص های عامل پنجم (سازمان)   .   ۱۱۲
جدول ۴-۲۳) میانگین اولویت (رتبه) شاخص های عامل ششم (فروشنده)      ۱۱۲
جدول ۴-۲۴) معنی داری آزمون فریدمن برای شاخص های عامل ششم (فروشنده)     ۱۱۳
جدول ۴-۲۵) میانگین اولویت (رتبه) شاخص های عامل هفتم (محیط)      ۱۱۳
جدول۴-۲۶) معنی داری آزمون فریدمن برای شاخص های عامل هفتم (محیط)      ۱۱۳
جدول ۴-۲۷)  میانگین اولویت (رتبه) شاخص های عامل هشتم (پوشش دهی نیازمندی های کارکردی سیستم)   .   ۱۱۳
جدول ۴-۲۸) معنی داری آزمون فریدمن برای شاخص های عامل هشتم (پوشش دهی نیازمندی های کارکردی سیستم)    ۱۱۴
جدول ۴-۲۹)  میانگین اولویت (رتبه) شاخص های عامل نهم ( نیازمندی های کارکردی سیستم)      ۱۱۴
جدول ۴-۳۰)  معنی داری آزمون فریدمن برای شاخص های عامل نهم ( نیازمندی های غیر کارکردی سیستم)      ۱۱۵
جدول ۴-۳۱) میانگین اولویت وزنی (رتبه) شاخص های عامل اول (مدیریت نیازمندی ها)      ۱۱۵
جدول ۴-۳۲) میانگین اولویت وزنی (رتبه) شاخص های عامل دوم (مدیریت تغییر)   .   ۱۱۶
جدول۴-۳۳) میانگین اولویت وزنی (رتبه) شاخص های عامل سوم (مدیریت پروژه)   .   ۱۱۶
جدول ۴-۳۴) میانگین اولویت وزنی (رتبه) شاخص های عامل چهارم (کارکنان سازمان)   .   ۱۱۷
جدول ۴-۳۵) میانگین اولویت وزنی (رتبه) شاخص های عامل پنجم (سازمان)      ۱۱۷
جدول ۴-۳۶) میانگین اولویت وزنی (رتبه) شاخص های عامل ششم (فروشنده)   .   ۱۱۷
جدول ۴-۳۷) میانگین اولویت وزنی (رتبه) شاخص های عامل هفتم (محیط)   .   ۱۱۸
جدول ۴-۳۸) میانگین اولویت وزنی (رتبه) شاخص های عامل هشتم (پوشش دهی نیازمندی های کارکردی سیستم)   .   ۱۱۸
جدول۴-۳۹) میانگین اولویت وزنی (رتبه) شاخص های عامل نهم ( نیازمندی های غیر کارکردی سیستم)   .   ۱۱۸
جدول۴-۴۰) میانگین اولویت وزنی (رتبه) عامل های سنجش   .   ۱۱۹
جدول ۴-۴۱) نتایج حاصل از آزمون های پیش نیاز تحلیل  عاملی بخش اول       ۱۲۰
جدول۴-۴۲) ضریب آلفای کرونباخ به ازای شاخص های عامل” مدیریت نیازمندی ها”   .   ۱۲۰
جدول ۴-۴۳) ضریب آلفای کرونباخ به ازای شاخص های عامل “مدیریت تغییر”   .   ۱۲۱
جدول ۴-۴۴) ضریب آلفای کرونباخ به ازای شاخص های عامل “مدیریت پروژه”   .   ۱۲۱
جدول ۴-۴۵) ضریب آلفای کرونباخ به ازای شاخص های عامل “کارکنان سازمان”   .   ۱۲۱
جدول ۴-۴۶) ضریب آلفای کرونباخ به ازای شاخص های عامل “سازمان”      ۱۲۱
جدول ۴-۴۷) ضریب آلفای کرونباخ به ازای شاخص های عامل “فروشنده”   .   ۱۲۱
جدول ۴-۴۸) ضریب آلفای کرونباخ به ازای شاخص های عامل “محیط”      ۱۲۱
جدول ۴-۴۹) ضریب آلفای کرونباخ به ازای شاخص های عامل “پوشش دهی نیازمندی های کارکردی”   .   ۱۲۱
جدول۴-۵۰) ضریب آلفای کرونباخ به ازای شاخص های عامل “نیازمندی های غیر کارکردی”   .   ۱۲۲
جدول ۴-۵۱) ماتریس همبستگی عوامل ۹ گانه   .   ۱۲۲
جدول ۴-۵۲) نتایج حاصل از آزمون های پیش نیاز تحلیل  عاملی اکتشافی نهایی (بخش دوم)   .   ۱۲۳
جدول ۴-۵۳) نتایج نهایی حاصل از آزمون تحلیل  عاملی اکتشافی      ۱۲۳
جدول ۴-۵۴) تابع عضویت مثلثی   .   ۱۲۵
جدول ۴-۵۵) وزن عوامل نهایی بر اساس وزن عوامل اولیه      ۱۲۸
جدول ۴-۵۶) وزن متغیر زبانی در صورت وجود ۳ متغیر   .   ۱۲۹
جدول ۴-۵۷) ساخت قواعد بر اساس عوامل   .   ۱۳۰
جدول ۴-۵۸) شرح قواعد فازی تعریف شده برای سیستم استنتاج فازی پژوهش      ۱۳۱
جدول ۴-۵۹) فهرست سازمان های منتخب مورد بررسی و امتیازات عامل های سنجش آن ها      ۱۳۵
جدول ۴-۶۰) میانگین امتیازات بدست آمده عوامل ۳ گانه بر اساس قضاوت خبرگان      ۱۳۸
جدول ۴-۶۱) امتیازات عامل های سنجش موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در سازمان  “بیمه کار آفرین”      ۱۴۱
جدول ۴-۶۲) امتیاز سازمان بیمه کارآفرین در عامل های سنجش زیر مجموعه عوامل اجتماعی   .   ۱۴۱
جدول ۴-۶۳) امتیاز سازمان بیمه کارآفرین در عامل های سنجش زیر مجموعه عوامل زمینه ای      ۱۴۱
جدول ۴-۶۴) امتیاز سازمان بیمه کارآفرین در عامل های سنجش زیر مجموعه عوامل سیستمی      ۱۴۱
 
 
 
فهرست نمودارها و اشکال
 
شکل ۱-۱ ) فرایند گام به گام تحقیق      ۶
شکل ۲-۱)  تابع عضویت مثلثی   ..   ۸۲
شکل ۲-۲)  شمای کلی طراحی سیستم استنتاج فازی      ۸۸
شکل۳-۱)  فرایند گام به گام تحقیق   .   ۹۸
نمودار ۴-۱) توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان   .   ۱۰۱
نمودار ۴-۲) توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان   .   ۱۰۱
نمودار ۴-۳) فراوانی مربوط به سن مشتریان پاسخ دهنده      ۱۰۲
نمودار ۴-۴) نمودار فراوانی مربوط به درآمد پاسخ دهندگان   .   ۱۰۳
نمودار۴-۵) نمودار فراوانی مربوط به سابقه کاری پاسخ دهندگان در زمینه سیستم های اطلاعاتی     ۱۰۴
شکل۴-۱) طبقه بندی عوامل موثر در موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان       ۱۲۴
شکل۴-۲) نمای کلی از ورودی ها، موتور استنباط و خروجی های سیستم استنتاج فازی      ۱۲۵
شکل ۴-۳) توابع عضویت مجموعه های فازی سیستم استنتاج فازی پژوهش      ۱۲۶
شکل ۴-۴) توابع عضویت مجموعه فازی – متغیر ورودی “عوامل اجتماعی”      ۱۲۶
شکل ۴-۵) توابع عضویت مجموعه فازی – متغیر ورودی “عوامل زمینه ای”   .   ۱۲۷
شکل ۴-۶) توابع عضویت مجموعه فازی – متغیر ورودی “عوامل سیستمی”   .   ۱۲۷
شکل۴-۷) توابع عضویت مجموعه فازی میزان موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان      ۱۲۷
شکل۴-۸) طیف وزنی متغیر های پژوهش      ۱۲۹
شکل ۴-۹) نمای کلی سیستم استنتاج فازی ارزیابی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان   .   ۱۳۳
شکل ۴-۱۰) تصویر مجموعه قواعد فازی تعریف شده در نرم افزار MATLAB      ۱۳۳
شکل ۴-۱۱)  نمایش مجموعه های فازی، توابع عضویت و نتایج سیستم استنتاج فازی      ۱۴۰
شکل ۴-۱۲)  نمایش مجموعه های فازی، توابع عضویت و نتایج سیستم استنتاج فازی در سازمان منتخب   .   ۱۴۲
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه

 • مقدمه

در محیط پویا و غیر قابل پیش بینی کسب و کار، سازمان ها با چالش جدی گسترش بازارها و افزایش سطح انتظارات مشتریان مواجه هستند. بدین منظور سازمان ها ملزم به افزایش کارایی و اثربخشی، بهینه سازی زنجیره ارزش داخلی، کاهش هزینه های عملیاتی، کاهش زمان انجام فعالیت ها، کاهش میزان موجودی، ارائه تاریخ تحویل قابل اطمینان تر و خدمات بهتر به مشتری، بهبود کیفیت و هماهنگی تقاضا، عرضه و تولید و در نهایت افزایش توانمندی خود در مواجهه با بازار رقابتی می باشند. به منظور دستیابی به این اهداف، سازمان ها به دنبال نصب و به کارگیری سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی هستند. این سیستم ها همه فعالیت ها و وظایف موجود در یک سازمان را تحت پوشش قرار داده و اطلاعات لازم و ضروری را به موقع در اختیار استفاده کنندگان آن قرار  می دهد. این سیستم تمامی عملیات لازم کسب و کار و بخش های مختلف سازمان از قبیل طراحی محصول، خرید، کنترل موجودی، فروش، مالی، منابع انسانی، مدیریت سفارش، تولید و توزیع را یکپارچه کرده و به یک سیستم واحد تبدیل می کند. به همین علت بسیاری از سازمان ها به دنبال استفاده از سیستم برنامه ریزی منابع سازمان به منظور بهبود توانمندی خود در پردازش تراکنش ها، یکپارچه سازی جریان اطلاعات، افزایش دقت اطلاعات و حمایت از فرایندهای متنوع کسب و کار هستند. لیکن علی رغم پیاده سازی آن در بسیاری از سازمان ها، موانع متعددی در پیاده سازی موفقیت آمیز این نوع از سیستم ها وجود داشته و یکی از سخت ترین پروژه های سرمایه گذاری در سازمان ها به شمار می رود. به رغم آن که سالیانه میلیاردها دلار و میزان بالایی نفر ساعت به منظور پیاده سازی این سیستم ها صرف می شود، احتمال شکست آن در سازمان ها بسیار بالا بوده و برآوردها حاکی از آن است که حدود سه چهارم از پروژه های پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان با شکست مواجه می شوند. به همین علت پیاده سازی این گونه از سیستم ها همواره یکی از دغدغه های اساسی سازمان ها بوده است.
 

 • مساله اصلی تحقیق

در طول دهه گذشته سیستم مدیریت منابع سازمان در بسیاری از سازمان ها در سراسر جهان اجرا و پیاده سازی شده است، لیکن موانع و مخاطرات مختلف و متعددی در روند اجرای موفقیت آمیز و سودآور آن وجود داشته است. این امر سبب شده تا پیاده سازی این گونه از سیستم ها به عنوان یکی از سخت ترین پروژه های سرمایه گذاری در سازمان ها به شمار رود. به بیان دیگر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بسیار پیچیده، زمان بر و پر هزینه بوده، تاثیر گسترده ای در تمام سازمان داشته و احتمال بالایی مبنی بر شکاف و عدم انطباق مابین کارکردهای محیا شده توسط این سیستم با نیازمندی های سازمانی که این سیستم را پیاده سازی می کند، وجود دارد. بنابراین پروژه های پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان اغلب با شکست مواجه شده و علی رغم این که هزینه های هنگفتی صرف سرمایه گذاری در آن ها می شود، بسیاری از سازمان ها قادر به پیاده سازی کامل و موفق این سیستم نبوده اند. با عنایت به حجم بالای شکست پیاده سازی این سیستم در سازمان ها، یافتن راه حل مناسبی برای کاهش احتمال شکست ضروری می نماید (Dillard, 2006; Zhu, 2010).
در این راستا تحقیق حاضر به دنبال ارزیابی پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان در مراحل آغازین آن همانند مرحله امکان سنجی و حین پیاده سازی در سازمان ها می باشد تا میزان موفقیت آن ها را در این خصوص مورد بررسی و سنجش قرار دهد و مطابق اطلاعات سازمان مجری این سیستم، راه حل مطلوبی جهت افزایش احتمال موفقیت پیاده سازی این سیستم ارائه کند. موضوع تحقیق حاضر با هدف ارزیابی میزان موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان، تلاش دارد تا از طریق شناسایی جامع و کامل شاخص های متعددی که به منظور ارزیابی پیاده سازی این سیستم ها در مقالات متعدد معتبر وجود دارند، سیستم استنتاج فازی را طراحی نماید تا به کمک آن احتمال موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان را پیش از نصب آن در سازمان مجری مورد ارزیابی قرار داده و بتواند به مسئولین مرتبط و ذی صلاح در جهت تصمیم گیری بهینه در خصوص پیاده سازی آن؛ راهکار مناسب ارائه دهد. در نتیجه سازمان ها  می توانند با شناسایی نقاط نیازمند بهبود، اقدامات لازم و مقتضی را برای تغییر و اصلاح شرایط و افزایش احتمال موفقیت پیاده سازی این سیستم، صورت دهند. در این پژوهش سعی بر آن است که ضمن شناسایی و فازی سازی شاخص های موثر بر موفقیت پیاده سازی این سیستم، نسبت به ارزیابی سازمان منتخب بر اساس شاخص های تعیین شده، اقدام گردد.
 

 • تشریح و بیان موضوع

سازمان های بی شماری در سرتاسر جهان به دنبال پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان هستند. حدود ۶۰ درصد از سازمان های چند ملیتی سعی در پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع سازمان داشته اند (Dillard and Yuthas, 2006). در بیشتر مواقع پیاده سازی این سیستم نیازمند صرف مبالغ هنگفت می باشد؛ به طوری که تخمین ها حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۱ تنها در کشور آمریکا بیش از چهل و هفت بیلیون دلار صرف اجرای این سیستم خواهد شد (Zhu et al., 2010). همچنین بودجه متوسطی که صرف پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان می شود، در سازمان های کوچک و متوسط معادل سه میلیون دلار بوده و در سازمان های بزرگ به بیش از یک صد میلیون دلار می رسد. به علاوه مدت زمان لازم جهت پیاده سازی این سیستم اغلب بسیار طولانی می باشد. لیکن علی رغم صرف هزینه و زمان بسیاری که سالیانه برای پیاده سازی این سیستم در سازمان های مختلف صورت می گیرد، احتمال شکست پیاده سازی این سیستم بسیار بالا بوده و حدود ۶۰ الی ۹۰ درصد پروژه های پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان با شکست مواجه می شود(Calisir and Calisira, 2004; Kwahk and Ahn, 2010; Verville et al., 2007; Wang et al., 2008).
این امر سبب می گردد تا بسیاری از سازمان ها در حین پیاده سازی این سیستم ، مبالغ هنگفتی (در حدود ۴۰ الی ۵۰ میلیون دلار) صرف متوقف نمودن آن کرده تا ریسک مخاطرات بسیار حاصل از پیاده سازی این سیستم را که در مراحل آغازین اجرا نمود پیدا می کند، به حداقل برسانند (Nicolaou and Bhattacharya, 2006). به طور مثال، شرکت دل پروژه پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمانی خود را پس از دو سال از شروع اجرای آن و با صرف هزینه ای بالغ بر دویست میلیون دلار، متوقف کرد (Wu et al., 2008). بنابراین منافع بالقوه حاصل از اجرای موفقیت آمیز پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع سازمان از یک سو و حجم بالای شکست های گزارش شده در این خصوص که اغلب سازمان را با هزینه های بسیار هنگفت مواجه می نماید، نمایانگر خسارات جبران ناپذیر عدم موفقیت سازمان ها در پیاده سازی این سیستم است.
 
 
 

 • نتایج حاصل از حل مساله

نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به سازمان های ایرانی کمک کند تا با توجه به شرایط داخلی و محیطی خود و با در نظر گرفتن متغیرهای سنجش میزان موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان، احتمال موفقیت خود را در پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع سازمان بسنجند و از این طریق احتمال شکست خود را در اجرای این پروژه کاهش دهند.
 

 • ضرورت انجام تحقیق

۱-۵-۱) سیستم مدیریت منابع سازمان هم اکنون به عنوان جدیدترین و موثرترین ابزار برنامه ریزی کل منابع سازمان مطرح بوده و شامل یک نظام بهم پیوسته اطلاعاتی، مهندسی و مدیریتی است که همه نیازهای یک سازمان را با نگرشی فرایندی و در جهت نیل به اهداف سازمان و یکپارچه ساختن تمام عملیات، برآورده می کند. پیاده سازی این سیستم با مساله و چالش هایی همراه است که در صورت نادیده گرفتن آن ها، سازمان هایی که اقدام به پیاده سازی این سیستم می کنند، با شکست مواجه خواهد شد. بنابراین با توجه به هزینه بالای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع سازمان از یک سو و مزایای بالقوه حاصل از پیاده سازی موفقیت آمیز آن در سازمان از سوی دیگر، درک شاخص های مرتبط با اجرای موفق این سیستم بسیار مهم به شمار می رود. به همین منظور در ادبیات تحقیقات و مطالعات مرتبط با پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع سازمان، به شناسایی عوامل موثر در موفقیت پیاده سازی این سیستم ها پرداخته شده است. لیکن بیشتر مطالعات به بررسی و اندازه گیری موفقیت پیاده سازی بر اساس چند شاخص محدود می پردازند. بر این اساس این پایان نامه به دنبال تبیین و شناسایی شاخص های موثر در ارزیابی میزان موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان بوده و بر اساس مقالات ارائه شده در حوزه مورد نظر، فهرست جامع و کاملی از این شاخص ها را ارائه می دهد.
۱-۵-۲) بسیاری از تصمیمات در شرایطی اخذ می شوند که اطلاعات جامع و کاملی از متغیرهای موثر در تصمیم گیری، شرایط داخلی سازمان، شرایط محیطی و نتایج حاصل از اقدامات صورت گرفته وجود ندارد. بر این اساس استفاده صرف از روش تحقیق کمی و اعداد و وارقام قطعی نمی تواند به تنهایی برای حل مسائل دنیای واقعی به کار رود چرا که در این صورت، تحقیق انجام شده دارای اعتبار درونی پایینی می باشد و در نتیجه از دقت لازم برخوردار نبوده و استفاده از نتایج حاصل از آن می تواند منجر به اخذ تصمیمات نادرست گردد. بنابراین پاسخ به سوالات دنیای واقع بر اساس تلفیقی از روش تحقیق کمی و کیفی می تواند منجر به ایجاد داده های منطقی تر و معتبرتر در خصوص موضوع مورد نظر شود. بر این اساس، سیستم استنتاج فازی با بهره گرفتن از استدلال و قواعد فازی می تواند جهت تحلیل داده ها و مدل سازی جنبه های کیفی دانش انسان و فرایند پردازش داده ها بر اساس پارامترها و شاخص ها به کار رود. استفاده از منطق فازی جهت تحلیل داده ها و طراحی سیستم پیش بینی کننده، قابلیت پردازش اطلاعات مبهم را فراهم می کند. بنابراین می توان میزان موفقیت پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع سازمان را که در گذشته تنها با بهره گرفتن از شاخص های مالی از قبیل بازگشت سرمایه، گردش نقدینگی، خالص ارزش فعلی، دوره بازگشت سرمایه و . ارزیابی می گردید، به طور دقیق تر و واقعی تر مورد بررسی قرار داد. پژوهش حاضر با بهره گرفتن از منطق فازی (که امکان انجام تحقیق در حوزه موضوع مورد نظر را تحت پارادایم تفسیری و پسا ساخت گرایی فراهم می گرداند)، می تواند نتایجی را که انطباق بیشتری با واقعیت دارند، ایجاد کند. این تحقیق با بهره گرفتن از شاخص های شناسایی شده و بررسی چند سازمان منتخب که اقدام به پیاده سازی این سیستم نموده اند، سیستم استنتاج فازی را جهت ارزیابی میزان موفقیت سازمان ها، ارائه می دهد. با ارائه سیستمی جهت سنجش و تعیین میزان موفقیت سازمان ها و ارائه راهکارهای مرتبط با افزایش احتمال موفقیت سازمان در پیاده سازی این سیستم، وضعیت جاری سازمان به لحاظ کارایی و کیفیت فرآیندها ارتقاء یافته و علاوه بر افزایش میزان بازگشت سرمایه به سازمان (ROI) و سودآوری بیشتر، به ایجاد مزیت رقابتی پایدار منجر می شود.
در نتیجه می توان اطمینان یافت که تحقیق حاضر از اعتبار درونی بالایی برخوردار است و سازمان ها می توانند از نتایج این تحقیق و راهکار پیشنهادی آن جهت کاهش احتمال عدم موفقیت خود در اجرای این پروژه، استفاده کنند. لذا با توجه به اهمیت بالای موضوع برای سازمان ها و ناکافی بودن پژوهش های گذشته در این خصوص، موضوع مورد بررسی می تواند راهگشای سازمان ها جهت تعیین میزان موفقیت ایشان در پیاده سازی این سیستم باشد.
بر این اساس، معیارهای انتخاب موضوع پژوهش حاضر شامل کسب شناخت علل موثر در موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان در سازمان ها، اهمیت موضوع، وجود منابع اطلاعاتی کافی در خصوص موضوع مورد بررسی در پایگاه های اطلاعاتی علمی اعم از مقالات معتبر بین المللی و کتاب های به چاپ رسیده و غیر تکراری و تازه بودن موضوع بوده است. این پژوهش با توجه به تخمین میزان موفقیت این پروژه در سازمان های منتخب که اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان کرده اند، بدیع بوده و می تواند رویکرد نوینی را به منظور تخمین احتمال موفقیت سازمان ها در به کارگیری این سیستم، ارائه دهد.
 

 • اهداف اساسی از انجام تحقیق

هدف اصلی تحقیق حاضر ارائه مجموعه ای از شاخص های مرتبط با ارزیابی پیاده سازی موفق سیستم برنامه ریزی منابع سازمان می باشد. این معیارها، با بهره گرفتن از روش های ارائه شده در علم منطق فازی، منجر به طراحی مجموعه قواعد استنتاج فازی جهت تخمین میزان موفقیت استقرار این سیستم و تصمیم گیری در مورد نقاط قابل بهبود جهت افزایش احتمال موفقیت می گردد.
بطور کلی می توان اهداف این پژوهش را به شرح زیر بیان نمود:
۱-۶-۱) هدف اصلی : تدوین و ارائه سیستم استنتاج فازی جهت سنجش موفقیت سازمان در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
۱-۶-۲) اهداف فرعی :

 • شناسایی شاخص های موثر بر موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان
 • تبیین میزان تاثیر شاخص های شناسایی شده بر موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان
 • تدوین مجموعه ها و قواعد سیستم استنتاج فازی به منظور تخمین و ارزیابی میزان موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
 • ارزیابی میزان موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان در چند سازمان منتخب داخلی
 • ارزیابی سیستم استنتاج فازی طراحی شده در تعیین میزان موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان
 • تعیین میزان موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان در یک سازمان منتخب داخلی
 • ارائه راهکار جهت افزایش میزان احتمال موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان در سازمان منتخب

 
 

 • سوالات تحقیق

جهت توسعه سیستم استنتاج فازی توانمند در ارزیابی موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، نیاز است که مولفه های موثر جهت سنجش موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان شناسایی شده و تاثیر آن ها در موفقیت استقرار این سیستم شناسایی گردد. از این رو بر طبق بررسی و شناسایی عناصر موثر بر موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در ادبیات تحقیق موجود در این زمینه، سوالات اصلی این تحقیق عبارت است از:

پایان نامه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد سازمان

( سازمان شهرداری منطقه ۶تهران)
 
زمستان ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


 
چکیده
تحقیق حاضر به ” نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT ) در بهبود عملکرد سازمان ( سازمان شهرداری منطقه ۶تهران) ” می پردازد و بدین منظور بر اساس مبانی نظری تحقیق، متغیرهای مستقل تعریف شده و همچنین فرضیه های تحقیق تدوین گردید و پس از معرفی مبانی نظری تحقیق، با بهره گیری از روش تحقیق پیمایشی ، داده ها گردآوری شد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد سازمان مذکور است. برای نیل به این هدف ۸ فرضیه تدوین شد؛ جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان ساختمان مرکزی شهرداری منطقه ۶ و ناحیه های آن می باشد. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران محاسبه شد و برای حفظ معرف بودن نمونه همان نسبتی که در کل جامعه آماری وجود داشت در حجم نمونه نیز رعایت شد، به عبارت دیگر نمونه گیری از نوع احتمالی و به روش تصادفی ساده صورت پذیرفت.حجم نمونه ۲۰۷ نفر محسوب گردید. سپس پرسشنامه ای که جهت بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ، با استناد به چارچوب نظری، تدوین شده و توزیع گردید. و از تکنیک های آمار توصیفی به منظور طبقه بندی نمرات خام و ترسیم جداول و نمودارها استفاده گردید و همچنین از آمار استنباطی، آزمون کلموگراف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون به منظور بررسی فرضیه های تحقیق استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین فناوری اطلاعات و ارتباطات وفرآیندهای مدیریت دانش و ابعاد عملکرد سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 
واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT )، فرآیندهای مدیریت دانش( دسترسی به دانش، ذخیره دانش، انتقال دانش و بکارگیری دانش)، عملکرد سازمان.
 
 
 
 
 
فهرست                                                                                                 صفحه
فصل اول ـ کلیات پژوهش. ۱
۱ـ۱ـ  مقدمه ۲
۲ـ۱ـبیان مسئله ۳
۳ـ۱ـ ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش . ۴
۴ـ۱ـ اهداف پژوهش . ۶
فصل دوم ـ مرور ادبیات تحقیق ۸
مقدمه ۱۰
۱ـ۲ـ بخش اول: مرور تجربی
۱ـ۱ـ۲ـ پژوهشهای داخل کشور ۱۰
۲ـ۱ـ۲ـپژوهشهایخارجی۱۳
۲ـ۲ـبخش دوم:مرورتاریخی۱۴
۱ـ۲ـ۲ـ تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات . ۱۴
۲ـ۲ـ۲ـ کامپیوتر. ۱۶
۳ـ۲ـ۲ـ تاریخچه اینترنت . ۱۸
۱ـ۳ـ۲ـ۲ـ تاریخچه اینترنت در جهان . ۱۸
۲ـ۳ـ۲ـ۲ـ تاریخچه اینترنت در ایران . ۱۸
۴ـ۲ـ۲ـ تاریخچه مدیریت دانش . ۱۹
۳ـ۲ـ بخش سوم: مرور مفهومی ۲۰
۱ـ۳ـ۲ـ اهمیت و ضرورت فناوری اطلاعات و ارتباطات ۲۰
۲ـ۳ـ۲ـ تعاریف فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT). 21
۱ـ۲ـ۳ـ۲ـ اطلاعات . ۲۳
۲ـ۲ـ۳ـ۲ـ فرق داده و اطلاعات . ۲۳
۳ـ۲ـ۳ـ۲ـ اطلاعات و سیستم ۲۳
۴ـ۲ـ۳ـ۲ـ فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی . ۲۴
۳ـ۳ـ۲ـ اطلاعات و رایانه ۲۵
۴ـ۳ـ۲ـ سیستم های  اطلاعاتی ۲۷
۱ـ۴ـ۳ـ۲ـ سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری ۲۷
۲ـ۴ـ۳ـ۲ـ سیستم خبره یا هوشمند ۲۹
۳ـ۴ـ۳ـ۲ـ سیستم اتوماسیون اداری . ۳۲
۵ـ۳ـ۲ـ شبکه های ارتباطی . ۳۶
۶ـ۳ـ۲ـ سازمان شبکه ای ۴۰
۷ـ۳ـ۲ـ نقش اینترنت . ۴۰
۸ـ۳ـ۲ـ کاربردهای اینترنت . ۴۱
۹ـ۳ـ۲ـ اینترانت ۴۲
۱۰ـ۳ـ۲ـ اکسترانت . ۴۳
۱۱ـ۳ـ۲ـ  فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)  و مدیریت دانش ۴۳
۱۲ــ۳ـ۲ـ تعاریف مدیریت دانش . ۴۶
۱۳ــ۳ـ۲ـ انواع دانش . ۴۷
۱۴ـ۳ـ۲ـ ابزارهای مدیریت دانش . ۴۸
۱۵ـ۳ـ۲ـ مزایای مدیریت دانش ۴۹
۱۶ـ۳ـ۲ـ کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فرآیندهای مدیریت دانش ۵۱
۱۷ـ۳ـ۲ـ نقش فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش . ۵۷
۱۸ـ۳ـ۲ـ عملکرد سازمان ۵۹
۱۹ـ۳ـ۲ـ آشنایی با شهرداری . ۶۳
۴ـ۲ـ بخش چهارم: مرور نظری . ۶۴
۱ـ۴ـ۲ـ مدلهای فرآیندی مدیریت دانش . ۶۴
۱ـ۱ـ۴ـ۲ـ مدل مفهومی مدیریت دانش نیومن . ۶۴
۲ـ۱ـ۴ـ۲ـ مدل حلزونی دانش ۶۶
۳ـ۱ـ۴ـ۲ـ مدل واتسون ۶۷
۵ـ۱ـ۴ـ۲ـ مدل هیسیگ ۶۸
۸ـ۱ـ۴ـ۲ـ مدل پایه ها ی ساختمان دانش . ۶۸
۲ـ۴ـ۲ـ نظریه های فناوری اطلاعات و ارتباطات . ۷۳
۱ـ۲ـ۴ـ۲ـ نظریه ها ی اقتصادی . ۷۳
۲ـ۲ـ۴ـ۲ـ نظریه ها ی رفتاری ۷۴
۳ـ۲ـ۴ـ۲ـ نظریه فرهنگی و فناوری اطلاعات و ارتباطات ۷۶
۴ـ۲ـ۴ـ۲ـنظریه سیستمی . ۸۷
۳ـ۴ـ۲ـ مدل مفهومی تحقیق ۹۳
۴ـ۴ـ۲ـ فرضیه های تحقیق ۹۶
فصل سوم : روش شناسی . ۹۷
۱ـ۳ـ مقدمه . ۹۸
۲ـ۳ـ تعاریف نظری و عملی متغیرهای پژوهش  . ۹۸
۳ـ۳ـ روش تحقیق  . ۱۰۰
۴ـ۳ـ اعتبار و پایایی تحقیق  ۱۰۳
فصل چهارم: توصیف و تحلیل یافته ها  . ۱۰۶
مقدمه ۱۰۷
۱ـ۴ـ بخش اول: توصیف یافته ها . ۱۰۸
۲ـ۴ـ بخش دوم: تحلیل یافته ها ۱۳۱
فصل پنجم:جمع بندی و نتیجه گیری ۱۴۱
مقدمه .۱۴۲
۱ـ۵ـ جمع بندی یافته ها ۱۴۳
۲ـ۵ـ نتیجه گیری ۱۴۷
۳ـ۵ـ محدودیت های پژوهش ۱۵۳
۴ـ۵ـ پیشنهادهای پژوهش . ۱۵۳
منابع ۱۵۵
پیوست ۱۶۷
 
 
 
فصل اول :
کلیات پژوهش
 
 
 
 
 
۱ـ ۱ـ مقدمه
فناوری شیوه و شگرد ساخت و کاربرد ابزار ، دستگاه ها ، ماده ها و فرآیندهای گره گشایی دشوارهای انسان است. فناوری فعالیتی انسانی است و از همین رو ، از دانش و از مهندسی دیرینه تر است. زندگی بشر امروزی خواسته یا ناخواسته با این ابزارها درهم تنیده است. این در هم تنیدگی به شکلی در آمده است که تصور زندگی بدون این ابزارها ناممکن است و بشر هر روز بقای خود را بیشتر وابسته به استفاده از این ابزارها در تمامی شئون زندگی می یابد. یکی از این ابزارها که امروزه بطور وسیعی بر گستره وسیعی از زندگی ما سایه گسترده است فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌باشد.
اسلیز و همکاران ( ۲۰۰۲) فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عنوان یک چتر تعریف کرده اند که حجم وسیعی از سخت افزار ، نرم افزار و خدمات بکار گرفته شده برای جمع آوری ، ذخیره سازی ، بازیابی و مخابره اطلاعات را در بر می گیرد . تاریخچه بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات  به دهه های ۴۰ و ۵۰ میلادی بر می گردد که شرکت هایی از قبیل جنرال موتورز، فناوری اطلاعات و ارتباطات را در سیستم پرسنل و پرداخت حقوق بکار گرفتند . البته باید ذکر کرد که این نوع سیستم ها بسیار ابتدایی بودند، اما رشد سریع ، هم برای مدیریت و هم برای فناوری اطلاعات و ارتباطات به این منجر شد، که امروزه اکثر قریب به اتفاق شرکت ها و سازمان ها اعم از دولتی و غیردولتی ، به سمت بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات روی آورده اند.کشورهایی که به طور مؤثر در بازار جهانی به رقابت می پردازند بطور عمده از مزیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره می برند، که این خود منجر به توسعه کشور می شود. سیاستگذاران متوجه شده اند بسیاری از سرمایه گذاری های فناورانه در مؤسسه ها ، بنگاهها و سازمان ها به دلایلی از قبیل کهنگی فناوری ، اشکال های فنی ،نبود ابزارهای فناورانه مکمل و . بدون استفاده باقی مانده است( الیسون۲۰۰۳)، با توسعه روز افزون فناوری ها در محیط سازمان ها ، باید به تأثیرات و نقش آنها توجه کرد.

۲ـ۱ـ بیان مسئله
فراگیری انقلاب دیجیتالی در اروپا، آمریکا و تعدادی از کشورهای آسیایی چشم انداز اقتصادی و محیط کسب و کار را دگرگون ساخته است. پیشرفت سازمان ها ی کسب و کار در این کشورها نه تنها مدیریت الکترونیک  سیستم های اطلاعاتی را در برگرفته است بلکه توانایی و ظرفیت این کشورها برای پذیرش ، بکارگیری و اجرای سیستم های فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) را به نمایش گذاشته است که این خود برای حضور مؤثرتر در بازار جهانی به عنوان یک سطح از بهبود سودمندی و کارایی سازمانها ابزاری کارآمد تلقی می گردد. گیل (۲۰۰۵) عنوان می کند که در دنیای مدرن، نرم افزار یکی از مؤثرترین ابزارها برای هر سازمان است.
( سامکنگ و چرچ ، ۲۰۰۸) بیان می کنند که مدیریت مبتنی بر رایانه ، مدیران را قادر می سازد تا اطلاعات بهنگام را به منظور سنجیدن اثر بخشی کنونی بدست آورده و استراتژی های کسب و کار را طرح ریزی نمایند. همچنین به منظور سنجیدن اثربخشی کنونی بدست آورده و استراتژی ها ی کسب و کار را طرح ریزی نمایند. همچنین به منظور دستیابی به موفقیت و برتری در سازمان ، ایجاد و حفظ نگرش و ادراک مثبت در میان کاربران سیستم  ها و تکنولوژی های ارتباطی، حیاتی است.
الیسون ( ۲۰۰۳) خاطر نشان می کند که سیستم ها ی پیشرفته فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند شالوده و قابلیت هر سازمانی را از طریق افزایش کارایی جذب مشتری، هماهنگی خدمات، تسهیم اطلاعات در میان شعب، کارکنان، مدیران و داوطلبان، نگهداری سوابق مالی، جذب کمک های مالی . ارتقا داده و تقویت نماید. مثل هر نوع سرمایه گذاری دیگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات باید در حد کمال خود بکار گرفته شود تا بازگشت کافی سرمایه را به دنبال داشته باشد. با اینحال تمایلاتی برای عدم کاربرد کارآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد که برای بسیاری از سازمان ها چالش ایجاد می کند(گیل ، ۲۰۰۵).
شهرداریها به عنوان یک سازمان نیمه دولتی وظایفی را در قبال شهروندان بر عهده دارند و عملکرد آنها روی زندگی خصوصی و عمومی مردم یک منطقه یا شهر یا ناحیه . تاثیرگذار است. تا زمانی که چنین سازمانی خودش را با فناوریهای جدیدی که سرکار هستند مطابقت ندهد و با بهره گرفتن از آنها به بهبود عملکردش نپردازد چنین سازما نی نمی تواند از کسانی که از او انتظاراتی دارند حمایت کند و خواسته های آنها را برآورده سازد و موجب پیشرفت یک شهر شود. سازمان شهرداری باید به این مسئله رسیده باشد که برای اینکه یک شهر بتواند از فناوریهای الکترونیک استفاده کند و تبدیل به دولت الکترونیک شود باید از خود سازمان شروع کند.سرعت و دقت و ارتباط خوب با شهروندان و کارکنان از لازمه ی یک سازمان شهرداری است تا بتواند کارهایش را به موقع و به نحو احسن انجام دهد و این مهم جز با مجهز کردن سازمان به ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و آشنایی و آموزش کارکنان آن برای استفاده از این ابزارها برآورده نمی شود. به این ترتیب از فناوری اطلاعات و ارتباطات قوی در زمینه ی بهره گیری از مدیریت دانش در جهت کاستن از مسائل و مشکلات فوق و همچنین حرکت در جهت تعالی و کارایی و کسب وضعیت رقابتی پایدار می توان بهره برد. در نتیجه با توجه به آنچه که گفته شد،تحقیق حاضر در مسیر و چارچوب تحقیقات گذشته در پی پاسخ به این سؤال است که آیا بین استفاده از قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد سازمانی رابطه ای وجود دارد؟ و همچنین آیا بین فرآیندهای مدیریت دانش به عنوان متغیر مداخله گر با بهره گرفتن از قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد سازمانی رابطه ای وجود دارد یا نه؟
۳ـ۱ـ ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش
در محیط رقابتی امروزی ، سازمان ها برای بقا ناگزیر از ارتقاء بهره وری ، کارایی ، و اثر بخشی از طریق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان های خود هستند. فناوری اطلاعات و ارتباطات ابزاری است که به طور عمده برای مدیریت استراتژی های کسب و کار و فرآیند های داخلی سازمان به کار می رود (بوهالیس و ا کونور، ۲۰۰۵).
(گاتس ،۱۹۹۷) فناوری اطلاعات و ارتباطات را به منزله سیستم عصبی یک سازمان می داند که وضعیت رقابتی آن را تعیین می کند. سازمان هایی که فناوری اطلاعات و ارتباطات را به کار می برند. قادرند اطلاعات مورد نیاز درباره بازار، رقابت ، مشتریان داخلی و بیرونی سازمان را فراگرفته و اهرم دانش را برای دستیابی به مزیت رقابتی در جهت افزایش سهم بازار بکار برند . فناوری اطلاعات و ارتباطات ، ارتباطات بین سازمان ها را سرعت می بخشد و ایجاد ارتباط بهتر با مشتریان و کاهش هزینه ها را درپی دارد. تحقیقات نشان داده است که استفاده از رایانه به عنوان یکی از اشکال فناوری باعث بهبود بهره وری و افزایش انعطاف پذیری می شود(نامبیسان و وانگ، ۲۰۰۰).
ICT”  برای سازمان ها منافع بسیاری به دنبال دارد ؛ یادگیری از محیط داخلی و بیرونی ، به کارگیری دانش برای کسب منافع و مزیت رقابتی ، بهبود ارتباطات سازمانی ، بهبود روابط با مشتریان ، کاهش هزینه ها ، ایجاد ارزش بواسطه هم افزایی و مدیریت اشتراک و انتقال دانش، بهبود خدمات در همه مراحل ارتباط با مشتری ، شتاب تغییر ، رشد و یادگیری ، سودآوری و . در نتیجه بهبود عملکرد سازمان را دارد.اما علی رغم داشتن چنین مزایایی ، اغلب یک ترس اولیه از بکارگیری تکنولوژی و جای دادن آن در محیط کار بخاطر برخی عوامل وجود دارد. اگرچه برخی از این عوامل ممکن است باعث نگرانی جدی باشند اما معمولا پس از شیب اولیه منحنی یادگیری ( زمانیکه سازمان فناوری جدیدی را بکار می گیرد و با افت بهره وری همراه است) برطرف می شوند. به عبارتی فرصت هایی که ICT  در طولانی مدت به ارمغان می آورد سودمند است” ( هارپر و یوتلی، ۲۰۰۱،ص ۱۱-۱۵) .
مانند هر نوع سرمایه گذاری دیگری، ICT باید در حد کمال خود به کارگرفته شود تا بازگشت کافی سرمایه را به دنبال داشته و منافع ذکر شده را پدید آورد؛ این در حالیست که در سازمان ها ، تمایلاتی برای عدم کاربرد کارآمد ICT وجود دارد که برای بسیاری از سازمان ها چالش ایجاد می کند.
سازمانهای شهرداری در عصر حاضر در معرض تغییرات مداوم قرار دارند. ارتباط وتعامل این سازمانها با عوامل مختلفی چون دولت، بخش خصوصی ، و سایر سازمانهای ملی و بین المللی و مهم تر از همه عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باعث می شود که این سازمانها در معرض خواسته های متفاوت و گوناگونی قرار گیرند، از این رو ضروری است تا این سازمانها برای حفظ جایگاه و موفق بودن در رسالت سازمانی خود از طریق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت دانش موجود سازمان و سایر روش های علمی عملکرد خود را بهبود بخشند. سازمانهای شهرداری نهادهای هدفداری هستند که در طول زمان به طرق مختلف در جستجوی رشد و توسعه بوده اند . شهرداریهای کشور یکی از نهادها ی اصلی و اثر گذار بر تمامی فعالیت های فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور هستند و ارتباطات وسیعی با سازمانهای مختلف دیگر دارند و تاثیرگذار و متاثر از سازمان ها هستند.
یکی از حوزه های متاثر از فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرایند ها ی مدیریت دانش، سازمان شهرداری منطقه ۶ تهران می باشد. لذا این دو عامل باید در راستای حل معضلات این سازمان و بهبود عملکرد آن به کار گرفته شود وبه همین دلیل ضرورت دارد تا مدیران این سازمانها در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از پیش از اثرات آن بر عملکرد سازمان های خود آگاهی داشته و تدابیر لازم را جهت افزایش مثبت آن اتخاذ نمایند.
۴ـ۱ـ اهداف پژوهش
پیشرفت ها ی صورت گرفته در فناوری، ارائه دهندگان خدمت را قادر می سازد تا فناوری ها ی گوناگون را برای تحویل خدمتشان با یکدیگر ترکیب کنند.
فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم اطلاعاتی در عصر حاضر که تحت عنوان عصر انفجار اطلاعات و عصر تغییرات سریع نامیده شده است از جایگاهی در سازمانها برخوردار است که ادامه حیات سازمانها بدون استفاده از این ابزار ناممکن می نماید. بهره گیری از امکانات حاصل از سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات با توجه به حوزه نفوذ آنها در سازمانها و شمول تاثیراتشان بر نحوه عملکرد و شیوه انطباق سازمان با تغییرات محیطی امری است که اجباری شده است.
هدف از این پژوهش این است که نقش فناوریهای اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد سازمان(سازمان شهرداری منطقه ۶تهران) را از نظر کارکنان این سازمان بسنجیم به این ترتیب هدف کلی عبارت است از:
بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر  بهبود عملکرد سازمان شهرداری منطقه ۶ تهران
و هدف جزئی:
الف)تعیین رابطه بین قابلیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و عملکرد سازمانی در شهرداری منطقه ۶
ب) تعیین رابطه بین قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرآیندهای مدیریت دانش
ج) تعیین رابطه فرآیندهای مدیریت دانش با بهره گرفتن از قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و عملکرد سازمان
در این پژوهش به منظور ارزیابی عملکرد سازمان ، عملکرد به سه بعد( فرآیندهای داخلی، رضایت مشتریان، ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی) تقسیم شده و همچنین برای تاثیر و نقش ICT  بر فرآیند های دانشی و به تبع آن تاثیر فرایند های دانش( دسترسی ، ذخیره ، انتقال و به کارگیری دانش ) بر عملکرد سازمان نیز به صورت متغیرهای واسطه به کار رفته است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[۱]. Sleezer, C.M.,Wentling and cude,R.L. (2002)  

 1. General Motors

۱٫Allison
۳٫e- management
۴٫Information and communications technology (ICT)

 1. Giehll,T.