علوم اجتماعی - جامعه شناسی

پایان نامه اثر بخشی آموزش شادکامی فوردایس بر کیفیت و صمیمیت زندگی زوجین فرهنگی شهرستان قرچک

دکتر مسعود لواسا نیزمستان ۹۱ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) عنوانچکیدهفصل اول :کلیات پژوهش۱ مقدمه .۲ بیان مسئله ۴ اهمیت و ضرورت پژوهش ۶ اهداف پژوهش .۷ ۱-۴-۱ هدف کلی  7۱-۴-۲ اهداف فرعی .۷ فرضیه های پژوهش ۷ ۱-۵-۱ فرضیه اصلی .۷ متغیرهای پژوهش ۸ ۱-۶-۱ متغیر مستقل ۸۱-۶-۲ متغیر […]

روانشناسی

پایان نامه بررسی مقایسه‎ای سبک های مقابله‌ای، خودکارآمدی،تصویر بدنی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه و جمعیت عادی

عنوان پایان نامه: بررسی مقایسه‎ای سبک های مقابله‌ای، خودکارآمدی،تصویر بدنی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه و جمعیت عادی  زمستان۱۳۹۳ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست مطالب عنوان مطالب                                                                                                                        صفحه فصل اول: کلیات پژوهش ۱ ۱-۱ مقدمه ۲ ۱-۲ بیان مساله ۳ ۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش ۷ […]

روانشناسی

پایان نامه بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصیلی دانش آموزان سال سوم دبیرستان

برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی موضوع: بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصیلی دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نیشابور ( ۸۷- ۱۳۸۶) استاد مشاور: دکتر مهرناز شهرآرای شهریور ۱۳۸۸ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده: هدف: چند برابر شدن افت […]

روانشناسی

پایان نامه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس بر کاهش استرس، افکار خودآیند منفی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) فهرست مطالبعنوان                                                                                                                                           صفحهچکیده ۱. ۲بیان مسأله. ۳فرضیات پژوهش. ۶تعریف عملیاتی متغیرها ۷. ۸موضع‌گیری‌های نظری در خصوص ناباروری ۸ ۱۰علل جسمانی ناباروری ۱۱ناباروری از دیدگاه‌های مختلف ۱۲تاثیر ناباروری بر روابط زوجین ۱۳موضع گیری‌های نظری در خصوص کیفیت زندگی ۱۴کیفیت زندگی و ناباروری […]

روانشناسی

پایان نامه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت زمان بر خود تنظیمی یادگیری دانش آموزان پیش دانشگاهی

تابستان ۱۳۹۴ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)  فصل اول:کلیات پژوهشمقدمه۱ بیان مسئله.۴ضرورت و اهمیت پژوهش.۷قلمرو پژوهش.۷بازه زمانی پژوهش۸فرضیات تحقیق.۸متغیرهای پژوهش۸ تعاریف نظری ۹تعاریف عملیاتی۱۰فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیقمفهوم زمان۱۱تاریخچه مختصر زمان.۱۴علل اتلاف زمان۱۵مدیریت زمان۱۷اصول مدیریت زمان۲۴دیدگاه های مدیریت زمان۲۵مدیریت زمان و مهارتهای تحصیلی.۲۷فشارهای روانی.۳۳تعادل میان کار وزندگی خصوصی۳۳خلاقیت وزایندگی شخصی.۳۳خودتنظیمی.۳۸ویژگیهای خودتنظیمی۴۰مروری برمبانی […]

روانشناسی

پایان نامه:تاثیر آموزش گروهی جرأت ورزی و مدیریت خشم بر سلامت روانشناختی ومیزان مدیریت خشم دانش آموزان

عنوان تاثیر آموزش گروهی جرأت ورزی و مدیریت خشم بر سلامت روانشناختی ومیزان مدیریت خشم دانش آموزان   استاد راهنما  دکتر مختار عارفی   بهار ۱۳۹۴ (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)   چکیده پایان نامه حاضر با هدف تاثیر آموزش گروهی جرأت ورزی و مدیریت خشم بر سلامت روانشناختی و میزان مدیریت خشم […]

روانشناسی

پایان نامه:بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) در تغییر سبک فرزندپروری مادران دارای پسر نوجوان

نوجوانانی که با یک سبک صحیح فرزندپروری تربیت می شوند دارای زندگی و حالات روانی بهتری می باشند . بدین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) بر تغییر سبک فرزند پروری مادران دارای پسر نوجوانی که در دبیرستان شهید دکتر بهشتی ناحیه ۲ شهرستان رشت مشغول تحصیل هستند ، صورت گرفته است . نمونه این پژوهش به تعداد ۸۰ نفر ( ۴۰ نفر گروه آزمایش و ۴۰ نفر گروه کنترل ) به صورت تصادفی از بین مادران ۲۵۸ دانش آموز سال اول این دبیرستان انتخاب شده اند و در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند . کلیه مادران قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل ( آموزش زندگی خانوادگی F.L.E ) برای گروه آزمایش پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند را تکمیل کردند . برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از روش آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار) و آمار استنباطی تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شده است . نتایج پژوهش نشان داده است که آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) در تغییر سبک فرزندپروری مادران دارای پسر نوجوان مؤثر بوده و سبب افزایش استفاده از سبک فرزندپروری مقتدارانه و کاهش استفاده از دو سبک مستبدانه و سهل گیرانه در مادران گروه آزمایش نسبت به مادران گروه گواه شده است .

کلید واژه ها: آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) ، سبک فرزندپروری ، مادران ، نوجوانان .

روانشناسی

پایان نامه:اثربخشی آموزش گروهی ابراز وجود برکاهش اضطراب ،پرخاشگری وفرسودگی شغلی

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی ابراز وجود برکاهش اضطراب ،پرخاشگری وفرسودگی شغلی کارکنان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان پاسارگادانجام گرفت.پژوهش حاضرآزمایشی وازنوع پیش آزمون–پس آزمون باگروه کنترل بوده است.جامعه آماری این پژوهش کارکنان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان پاسارگاد بوده که تعداد آنها۲۰۴ نفر ونمونه آن شامل۷۲نفر پرسنل است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدندودردوگروه آزمایش وکنترل قرارگرفتند.درابتدا پیش آزمون توسط هردوگروه تکمیل وسپس گروه آزمایش در۸جلسه ۶۰دقیقه ای تحت آموزش گروهی ابراز وجود قرار گرفتند،گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند.

پس ازمدت دو ماه پس آزمون برای هردوگروه اجراشد.ابزارپژوهش شامل پرسشنامه اضطراب بک، پرخاشگری باس وپری وفرسودگی شغلی ماسلاچ بود. داده های پژوهش بااستفاده ازآمار توصیفی نظیر میانگین،انحراف معیار وواریانس و ازآمار استنباطی نظیر تی تست مستقل ،تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا)، وکواریانس استفاده شدوتوسط نرم افزار Spss-18 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.یافته های این پژوهش نشانگر آن است که فرضیه های مبتنی بر آموزش گروهی ابرازوجود برکاهش اضطراب، پرخاشگری وفرسودگی شغلی کارکنان تاییدنشد.تاثیرعوامل سازمانی،فرهنگی،اجتماعی،فردی،روانشناسی وآموزشی درکاهش ابرازوجودکارکنان شبکه بهداشت ودرمان کاملا”مشهودمی باشدوباتوجه به ارتباط تنگاتنگ مهارت های زندگی باتعدادی عوامل می بایست کارکنان تمامی مهارتهای زندگی رادریک برنامه مدون آموزشی بافرهنگ سازی درمورداین مهارتها درخانواده وسازمانها کسب کنند،تاتاثیرپذیری این آموزش بیشترگردد.

کلید واژه:آموزش گروهی ابراز وجود،اضطراب،پرخاشگری ،فرسودگی شغلی.

روانشناسی

پایان نامه دکتری: مداخلات روانشناختی بر شاخص های سلامت جسمی و روانی بیماران دیابتی نوع ۲

رشته روان شناسی سلامت عنوان: اثربخشی مداخلات روانشناختی بر شاخصهای سلامت جسمی و روانی بیماران دیابتی نوع۲ استادان راهنما: دکتر احمد علی­پور دکتر حمید پورشریفی استادان مشاور: دکتر حسین زارع دکتر محمد افخمی اردکانی (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) فهرست مطالب: فهرست جداول/س فهرست نمودارها/ظ فصل اول:کلیات تحقیق                    ۱-۱- بیان مساله /۲                                                         […]

روانشناسی

پایان نامه: بررسی اثربخشی آموزش گروهی به شیوهی عقلانی- هیجانی– رفتاری بر کاهش بحران هویت و افزایش شادکامی …

گرایش:بالینی موضوع : بررسی اثربخشی آموزش گروهی به شیوهی عقلانی- هیجانی– رفتاری بر کاهش بحران هویت و افزایش شادکامی دانش آموزان خوابگاهی دختر سال تحصیلی۹۲-۹۱در شهرستان مشهد    متن پایان نامه : ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی […]