حقوق

پایان نامه:ماهیت حقوقی تبدیل تعهد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) چکیده قانون مدنی ما بدون ارائه تعریفی از تبدیل تعهد بر اساس ماده ۲۶۴ آنرا یکی از طرق سقوط تعهدات بر شمرده و در مواد۲۹۲ و ۲۹۳ مقررات آنرا بیان نموده است در تعریف تبدیل تعهد می توان گفت عقدی است که به موجب آن تعهد قدیم منتفی و […]

حقوق

پایان نامه :مسئولیت مدنی پزشک از منظر حقوق ایران با تاکید بر قانون مجازات جدید

عنوان : مسئولیت مدنی پزشک از منظر حقوق ایران با تاکید بر قانون مجازات جدید (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) چکیده مسئولیت پزشکی یکی از مهم ترین شقوق مسئولیت تلقی می گردد که مبین تعهد پزشک به جبران ضرری است که در نتیجه اعمال و اقدامات خود به بیماران وارد کرده است.مسئولیت پزشکی را به […]

حقوق

پایان نامه:جایگاه مهریه و نفقه بر تمکین زوجه در حقوق ایران

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) عنوان                                         فهرست                                   صفحهفصل اول:کلیاتچکیده۶مقدمه .۷بیان مساله۱۰سوالات تحقیق.۱۰فرضیات تحقیق.۱۱اهداف تحقیق.۱۱روش تحقیق.۱۱طرح تحقیق۱۱ فصل دوم:پیشینه و مفاهیممبحث اول: مفاهیم.۱۳گفتار اول:مفهوم تمکین ۱۳گفتار دوم: مفهوم مهر.۱۴گفتار سوم:مفهوم نفقه۱۷مبحث دوم:پیشینه۱۹گفتار اول:پیشینه مهریه ۱۹بند اول:مهریه در آیین زرتشت۱۹بند دوم:مهریه در ایین یهود و مسحیت۱۹بند سوم:مهریه در عربستان قبل از اسلام۱۹بند چهارم: مهریه در اسلام.۲۰گفتار […]

حقوق

پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی اهلیت اتباع خارجه

بررسی فقهی و حقوقی اهلیت اتباع خارجه (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) مقدمهاحوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل شده است و مواد ۶ و ۷ قانون مدنی در مورد وضعیت و اهلیت ایرانیان مقیم خارج و بیگانگان مقیم ایران از یک اصل پیروی نموده و آن اجرای قانون کشور متبوع است. به […]

جغرافیا

پایان نامه:ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ

ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﺩﺭﺟﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ (M .Sc) ﺭﺷﺘﻪ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎ ﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻋﻨﻮﺍﻥ: ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ: ﺩﻛﺘﺮ ﺟﻤﻴﻠﻪ ﺗﻮﻛّّّﻠﻲ ﻧﻴﺎ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﺸﺎﻭﺭ: ﺩﻛﺘﺮ ژﻳﻼ ﺳﺠﺎﺩﻱ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ۹۰ – ۹۱ (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) ﭼﻜﻴﺪﻩ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ […]

علوم اجتماعی - جامعه شناسی

پایان نامه:بررسی نقش گروه های داوطلبانه بر سرمایه اجتماعی در طول ۸ سال جنگ ایران و عراق

عنوان پایان نامه بررسی نقش گروه های داوطلبانه بر سرمایه اجتماعی در طول ۸ سال جنگ ایران و عراق   استاد راهنما : دکتز محمد رضا تاجیک استاد مشاور : دکتز اردستانی (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) ﻓﺼﻞ اول: ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ ۱-۱) در ﻃﯽ ﺳﻪ دﻫﮥ اﺧﯿﺮ ﭼﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﮕﺮﻓﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﺎ […]

حقوق

پایان نامه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی

   از زمان آغاز تولید تجاری نفت وگاز به تدریج شاهد شکل گیری قواعد حقوقی مرتبط با آن بوده وهستیم. مادام که ذخایر نفت وگاز در محدوده مرزهای ملی دولتها قرار داشته باشد، دولت به عنوان رکن رکین تنظیم و اجرای قواعد حقوقی، دارای حاکمیت بلا منازع بوده ومبادرت به ایجاد ساز وکارهای حقوقی وفنی […]

علوم اجتماعی - جامعه شناسی

پایان نامه:بررسی تطبیقی وضع موجود و وضع مطلوب سرمایه اجتماعی با رویکرد تقویت آن در گروه شرکت های همکاران سیستم

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺻﻔﺤﻪ § ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ ﺍﻟﻒ § ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ . ١ ﻣﻘﺪﻣﻪ ٢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺴﺎﻟﻪ ٢ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ٣ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻮﺿﻮﻉ ٣ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ۴ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻭ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ ۴ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ۵ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ . ۵ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ۶ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ۶ […]

روانشناسی

پایان نامه:ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﻮﻣﯿﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ﻣﻮﺿﻮع: ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﻮﻣﯿﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ: دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور: دﮐﺘﺮ ﺟﻠﯿﻞ ﻓﺘﺢ آﺑﺎدی اﺳﺎﺗﯿﺪ داور: دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺎﻗﺮﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮﯾﻤﯽ دیﻣﺎه ۸۹ (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود […]

روانشناسی

پایان نامه:ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﻣﺤﻮر در اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ