پایان نامه بررسی رابطه اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                     صفحه                
  فصل اول: کلیات تحقیق
 
چکیده۱

 • مقدمه.۳
 • بیان مسئله.۳
 • ضرورت انجام تحقیق.۴
 • اهداف تحقیق.۶
 • فرضیه های تحقیق.۶
 • قلمرو تحقیق.۶
 • روش تحقیق.۶
 • حجم نمونه و روش نمونه گیری.۷
 • روش گردآوری داده ها۷
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها۷
 • تعریف نظری و عملیاتی واژه ها۷
 • ساختار تحقیق۸

 
فصل دوم: ادبیات تحقیق
 

 • مقدمه.۱۰
 • کیفیت۱۰
 • نقش استانداردهای حسابرسی در کیفیت حسابرسی۱۱
 • کیفیت حسابرسی.۱۱
 • معیارهای سنجش کیفیت حسابرسی۱۲

۲-۵-۱- اقلام تعهدی اختیاری.۱۲
۲-۵-۲- ضریب واکنش سود.۱۳
۲-۵-۳- تجدید ارائه (تعدیلات) صورت های مالی۱۳
۲-۵-۴- توانایی رسیدن به سودهای پیش بینی شده۱۴
۲-۵-۵- دقت پیش بینی سودهای آتی۱۴
۲-۵-۶- هزینه سرمایه۱۵
۲-۵-۶-۱- محاسبه نرخ هزینه سرمایه .۱۵
۲-۵-۷- دقت گزارشگری در خصوصو تداوم فعالیت.۱۶

 • مفهوم دقت پیش بینی سود آتی و اندازه موسسه حسابرسی.۱۸
 • مفهوم هزینه سرمایه و اندازه موسسه حسابرسی۱۹
 • اندازه موسسه حسابرسی.۲۰

۲-۸-۱- ویژگی های کیفی اطلاعات و اندازه موسسه حسابرسی.۲۳
۲-۸-۲- معیارهای اندازه گیری موسسه های حسابرسی ۲۳
۲-۸-۳- رتبه بندی موسسات حسابرسی در ایران. ۲۴

 • پیشینه تحقیق. ۲۴

۲-۹-۱- پیشینه خارجی. ۲۴
۲-۹-۲-پیشینه داخلی ۳۳
 
فصل سوم: روش تحقیق
 
۳-۱- مقدمه.۳۸
۳-۲- روش تحقیق۳۸
۳-۳- قلمرو تحقیق۳۹
۳-۳-۱- قلمرو موضوعی.۳۷
۳-۳-۲- قلمرو مکانی.۳۷
۳-۳-۳- قلمرو زمانی.۳۷
۳-۴- روش های گردآوری اطلاعات.۳۸
۳-۵- ابزار گردآوری اطلاعات.۳۸
۳-۶- جامعه آماری تحقیق و حجم نمونه.۳۹
۳-۷- فرضیه ها تحقیق.۳۹
۳-۸- متغیر های تحقیق.۴۰
۳-۸-۱- متغیر های وابسته.۴۱
۳-۸-۲- متغیر مستقل.۴۲
۳-۸-۳- متغیر های کمکی۴۲
۳-۹- تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها .۴۲
۳-۹-۱- تخمین مدل های رگرسیون با داده های پانل ۴۲
۳-۱۰- مزایای استفاده از داده های تابلویی (ترکیبی)۴۳
۳-۱۱- آزمون های انتخاب مدل در پنل دیتا.۴۳
۳-۱۱-۱- آزمون چاو (آزمون f).43
۳-۱۱-۲- آزمون هاسمن.۴۴
۳-۱۱-۳- آزمون white cross-section .45
۳-۱۲- آزمون معنی دار بودن مدل مربوط به فرضیه ها۴۵
۳-۱۲-۱- آماره f.45
۳-۱۲-۲- آزمون خود همبستگی .۴۵
۳-۱۳- آزمون فرضیه ها۴۶
۳-۱۳-۱- ضریب همبستگی .۴۶
۳-۱۳-۲- ضریب تشخیص یا تبیین۴۶
۳-۱۳-۳- آزمون معنی دار بودن متغیر مستقل ۴۷
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
 ۴-۱- مقدمه۴۹
۴-۲- تجزیه و تحلیل نتایج۴۹
۴-۲-۱- تجزیه و تحلیل فرضیه اول۵۰
۴-۲-۲- تجزیه و تحلیل فرضیه دوم ۵۳
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 
 ۵-۱- مقدمه.۵۷
۵-۲- خلاصه پژوهش۵۷
۵-۳- نتایج پژوهش۵۸
۵-۴- پیشنهادها ۵۸
۵-۴-۱- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش۵۸
۵-۴-۲- پیشنهادی برای پژوهش های آتی ۵۸

۵-۵- محدودیت های تحقیق۵۸
۵-۶- خلاصه مطالب فصل پنجم ۵۹
منابع .۶۰
پیوست.۶۶
چکیده:
 
تحقیق در مورد کیفیت حسابرسی و عوامل موثر بر آن همواره از موضوعات مورد توجه محققان بوده است.یکی از عوامل مهمی که بر کیفیت حسابرسی،تأثیر گذار است،اندازه موسسه حسابرسی می باشد.در این تحقیق به منظور بررسی این رابطه از تعریف های عملیاتی متفاوتی برای اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی،نسبت به تحقیقات پیشین استفاده شده است.
جامعه آماری مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد نظر تعداد ۲۱۸ شرکت در صنایع متفاوت است که با بهره گرفتن از روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده اند.روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف کابردی و به لحاظ اجرا توصیفی-همبستگی بوده و داده های پژوهش با بهره گرفتن از ضریب همبستگی و رگرسیون تک متغیره و چند متغیره مبتنی بر روش پانل دیتا مورد واکاوی قرار گرفته است.
در این تحقیق اندازه موسسه حسابرسی متغیر مستقل و دقت پیش بینی سود و هزینه سرمایه دو متغیر وابسته که به عنوان کیفیت حسابرسی در نظر گرفته شد در دو مدل استفاده شده است.
نتایج بدست آمده حاکی از این است که بین اندازه موسسه حسابرسی و دقت پیش بینی سود رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد و بین اندازه موسسه حسابرسی و هزینه سرمایه رابطه معنادار وجود ندارد.
واژه های کلیدی:کیفیت حسابرسی،اندازه موسسه حسابرسی ،هزینه سرمایه، دقت پیش بینی سود
 

 • مقدمه:

 
گسترش روز افزون واحدهای اقتصادی، توسعه فن آوری ارتباطات و وجود تضاد منافع، نیازهای نظارتی را به وجود می آورد. مساله جهانی شدن اقتصاد و انقلاب اطلاعات، کنترل را حتی از دست دولت ها خارج کرده است. این شرایط موجب شده حرفه حسابرسی به تدریج تلاش کند تا از قافله عقب نماند و همگام با تغییرات فن آوری در راستای نیازهای جامعه حرکت کند. در این محیط، استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی درباره بنگاه های اقتصادی نیاز دارند. صورت های مالی به عنوان مهم ترین مجموعه اطلاعات مالی درباره بنگاه های اقتصادی نیاز دارند. صورت های مالی به عنوان مهم ترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شوند. اما مسئله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است که از تضاد منابع سرچشمه میگیرد(حساس یگانه،۱۳۸۹،صفحه۸۶).
تئوری نمایندگی بیان می کند که صورت های مالی قابل اتکاء، عدم تقارن اطلاعات بین صاحبان سهام و مدیران را کاهش ، اطمینان سرمایه گذاران وقیمت سهام را افزایش و در نتیجه باعث می شود شرکت بتواند با هزینه کمتری اقدام به جذب سرمایه های جدید نموده و رشد بیشتری کند(فروغی،۱۳۹۰،صفحه۷۴).
صورت های مالی اولین منبع اطلاعاتی در اختیار بازار است که می بایستی کیفیت مناسبی داشته باشد که بتواند به نحو صحیح به وظیفه اطلاع رسانی خود عمل کند. حسابرس مستقل با بررسی این موضوع که آیا صورت های مالی، وضعیت مالی،عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی را به نحو صحیح طبق استانداردهای حسابداری نشان می دهد یا خیربه اعتبار صورت های مالی می افزاید(همان منبع،صفحه۷۳)
تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین اندازه موسسه  حسابرسی و کیفیت حسابرسی با بهره گرفتن از معیارهایی از جمله دقت پیش بینی سودهای آتی و هزینه سرمایه است.

 • بیان مسئله:

استقلال، اساس و روح حسابرسی است و حسابرسی، بدون استقلال هیچ ارزشی ندارد. اعتماد مردم و بازار سرمایه به حسابرس به واسطه استقلال وی است، لذا عوامل تحدید کننده استقلال باید همواره مورد بررسی قرار گیرد؛ در این خصوص یکی از زمینه هایی که طی چند دهه اخیر همواره مورد بحث و پژوهش قرار گرفته است، اندازه موسسه حسابرسی به عنوان عاملی تاثیر گذار بر کیفیت حسابرسی،استقلال حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی بوده است(بزرگ اصل و شایسته مند،۱۳۹۰: ۲۱۴).
تعریف هایی که از کیفیت حسابرسی شده بشرح زیر است:
دی آنجلو(۱۹۸۱) کیفیت حسابرسی را سنجش وارزیابی بازار از توانایی حسابرس در کشف تحریفات با اهمیت و گزارش تحریفات کشف شده دانست.
پالمروس (۱۹۸۸) کیفیت حسابرسی را ایجاد اطمینان از صورت های مالی،واحتمال آنکه صورت های مالی هیچگونه تحریف با اهمیتی نداشته باشد تعریف نموده است.
اندازه موسسه حسابرسی یکی از ویژگی هایی است که بر کیفیت حسابرسی اثر دارد. موسسه های حسابرسی بزرگتر،خدمات حسابرسی را با کیفیت بیشتری ارائه می کنند، زیراعلاقه مندند شهرت بهتری در بازار کار کسب  کنند.این موسسه ها تلاش می کنند که کار با کیفیت بالا انجام دهند، زیرا تصور بر این استکه چنین موسسه هایی،به دلیل دسترسی به منابع و امکانات بیشتر برای آموزش حسابرسان خود وانجام آزمون های مختلف،خدمات حسابرسیرا در اختیار قرارمی دهند(دی آنجلو،۱۹۸۱).
کیفیت حسابرسی موضوعی است که با معیارهای مختلفقابل بررسی می باشداز جمله هزینه سرمایه ، تجدید ارائه صورت های مالی و دقت پیش بینی سود و توانایی رسیدن به سودهای پیش بینی شده و ضریب واکنش سود و همچنین اقلام تعهدی اختیاری قابل سنجش می باشد(فروغی،۱۳۹۰).
سوالی که به وجود می آیداین است که رابطه بین دقت پیش بینی سود های آتی و هزینه سرمایه شرکت ها با اندازه موسسه حسابرسی چگونه است؟
۱-۳-ضرورت انجام تحقیق
شرکت های بزرگ برای گزارش سود بیشتر و فریب سرمایه گذاران، متوسل به تقلب های حسابداری شده اند، در این راستا تمرکز واحدهای تجاری و شرکت های مشهور و بلند آوازه برای به حداکثر رسانیدن سود، مقابله با چالش های رقابتی، تاکید بر نتایج کوتاه مدت و ارائه خدمات متنوع حسابداری، حسابداران را در محیطی مملو از تضاد و فشار قرارا داده اند که باعث شده تا حسابداران مدیران عالی اجرایی، کارگردانان و اداره کنندگان چنین تقلب هایی بوده و در نتیجه منجر به تضعیف تجارت و صنعت گردیده اند(سرلک، ۱۳۸۷،صفحات ۷۴و۷۵).
در تحقیق آذین فر و حساس یگانه(۱۳۸۹) با عنوان رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی، موسسات حسابرسی را به دو گروه موسسات حسابرسی بزرگ و موسسات حسابرسی کوچک تقسیم کردند و آن را به عنوان معیار اندازه موسسه حسابرسی مورد استفاده قرار دادند.
کارجالانین(۲۰۱۰)، چهار موسسه حسابرسی بزرگ و حسابرسی های مشترک با بیش از یک حسابرس مسئول را به عنوان اندازه موسسه حسابرسی مورد بررسی قرار دادند.
آگاهی از قابل اعتماد بودن اطلاعات مالی به دلایل مختلفی از جمله تضاد منافع، پیچیدگی رویدادهای اقتصادی و. از اهمیت ویژه برخوردار است. براساس تحقیقات گسترده انجام شده در دنیا از جمله دی آنجلو (۱۹۸۱)، لام و چانگ (۱۹۹۴)، چانتائو (۲۰۰۷) و . عوامل موثر برکیفیت گزارش های حسابرسی شامل اندازه، تنوع صاحبکار،شهرت و. می باشد و به موجب نظریه های غالب و پذیرفته شده در دنیا، کیفیت گزارشات بر موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به کوچک و موسسات حسابرسی غیر متنوع تخصص گرا نسبت موسسات متنوع بیشتر است (یعقوب نژاد و امیری،۱۳۸۸)
 
اندازه موسسسه حسابرسی موضوعی است که با معیارهای مختلف سنجیده شده است  از جمله امتیاز کنترل کیفیت موسسات حسابرسی در چهار طبقه الف،بج،د و همچنین تعداد کارکنان،میزان فروش و . قابل سنجش می باشد برای مثال در تحقیق آذین فر و حساس یگانه (۱۳۸۹) با عنوان رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی، موسسات حسابرسی را را به دو گروه موسسات حسابرسی بزرگ و موسسات حسابرسی کوچک تقسیم کردند و آن را به عنوان معیار اندازه موسسه حسابرسی مورد استفاده قرار دادند.آن دسته از شرکت هایی که حسابرسی آن ها را سازمان حسابرسی انجام داده است به عنوان موسسه حسابرسی بزرگ شناخته می شدند و آن دسته از شرکت هایی که حسابرسی آن ها را موسسه های دیگر به جز سازمان حسابرسی انجام داده است به عنوان موسسه حسابرسی کوچک تلقی می شدند.
کارجالانین (۲۰۱۰)، چهار موسسه حسابرسی بزرگ و حسابرسی های مشترک با بیش از یک حسابرس مسئول را به عنوان اندازه موسسه حسابرسی مورد بررسی قرار دادند.
با توجه به مطالب بیان شده تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا بین اندازه موسسه حسابرسی با توجه به معیار امتیاز کنترل وضعیت موسسات حسابرسی در چهار طبقه الف،ب،ج،د و کیفیت حسابرسی رابطه وجود دارد یا خیر؟
۱-۴- اهداف تحقیق
اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر می باشد:
هدف اصلی۱)بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسیمالی
هدف فرعی۱)بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی با دقت پیش بینی سود های آتی
هدف فرعی۲) بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی با هزینه سرمایه
۱-۵- فرضیه های تحقیق
در این تحقیق ۲فرضیه مورد بررسی قرار می گیرند که عبارتند از:
فرضیه اول:بین اندازه موسسه حسابرسی و دقت پیش بینی سودهای آتیرابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه دوم: بین اندازه موسسه حسابرسی با هزینه سرمایه رابطه معنادار وجود دارد.
۱-۶- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی :تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی می باشد.
قلمرو مکانی :این تحقیق کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که بالغ بر ۲۱۸ شرکت می باشد را شامل می شود.
قلمرو زمانی :در تحقیق حاضر  دوره زمانی  مربوط به سال مالی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ و اعضای جامعه آماری طی این ۲ سال موردبررسی قرار گرفته اند.
۱-۷- روش تحقیق
روش تحقیق حاضر از نظر هدف،کاربردی است زیرا نتایج آن رامی توان در عمل بکار گرفت.روش تحقیق پژوهش توصیفی- همبستگی است زیرا بدون دخل و تصرف وضعیت موجود را تشریح میکند و از روش رگرسیون برای بررسی رابطه متغیر ها استفاده می کند .از نظر ماهیت، داده هایپژوهش پس رویدادی است زیرا از داده های تاریخی استفاده می کند.
۱-۸- حجم نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بود که برای انتخاب نمونه از بین شرکت ها از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک به شرح زیر استفاده شده است :
۱- سال مالی شرکت های نمونه منتهی به پایان اسفند باشند.
۲- شرکت ها در دوره تحقیق، از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ تغییر سال مالی نداده باشند.
۳- شرکت هاتا پایان سال ۱۳۹۱در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته باشند.
۴-کلیه ی اطلاعات شرکت ها که مورد نیاز نیاز ومربوط به این پژوهش هستند در دسترس باشند.
۱-۹- روش گرد آوری داده ها
به منظور گردآوری اطلاعات در بخش ادبیات موضوعی تحقیق و همچنین جمع آوری داده های تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده می گردد. همچنین به منظور جمع آوری داده ها از سایت های بورس و نرم افزار ره آورد نوین استفاده می شود.
۱-۱۰-روش تجزیه تحلیل داده ها
به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده که در اکسل طبقه بندی شده اند، از نرم افزار Eviews استفاده و آزمون فرضیات از رگرسیون چند متغیره به روش پانل دیتا استفاده می شود.
۱-۱۱-تعریف نظری وعملیاتی واژه ها
الف)کیفیت حسابرسی
یکی از متداولترین تعریف ها درباره حسابرسی، تعریفی است که توسط دی آنجلو، ۱۹۸۱ ارائه شده است او کیفیت حسابرسی را اینگونه تعریف کرده است: “ارزیابی (استنباط) بازار” از احتمال اینکه حسابرس، نخست موارد تحریفات با اهمیت در صورت های مالی یا سیستم حسابداری صاحبکار را کشف کند و دیگر اینکه تحریف با اهمیت کشف شده را گزارش دهد.
در تعریفی دیگر از این مفهموم دی آنجلو کیفیت واقعی حسابرسی مبتنی بر برداشت استفاده کنندگان یا به اصطلاح استنباط بازار از کیفیت حسابرسی را عنوان می دارد.
پالمروس، ۱۹۸۸ کیفیت حسابرسی را بر حسب میزان اعتبار دهی حسابرس تعریف می کند از آنجا که هدف حسابرس ایجاد اطمینان نسبت به صورت های مالی است، بنابراین کیفیت حسابرسی به معنی عاری بودن صورت های مالی حسابرسی شده از تحریفات با اهمیت است.
در تحقیق حاضر کیفیت حسابرسی با دو متغیر دقت پیش بینی سود و هزینه سرمایه سنجیده می شود.
دقت پیش بینی سود های آتی:
عبارت است از تفاوت بین سود پبش بینی شده و سود واقعی تقسیم بر سود پیش بینی شده
هزینه سرمایه:
“هزینه سرمایه” در واقع “نرخ بازده مورد انتظار” یک سرمایه گذاری است و مترادف اصطلاح “بازده مورد انتظار” می باشد که از روش میانگین هزینه سرمایه استفاده می شود.
ب) اندازه موسسه حسابرسی:
هر موسسه حسابرسی در هر کشوری با توجه به معیارهای همان کشور مورد ارزیابی قرار می گیرد برای مثال بعضی کشورها از عنوان موسسه های بزرگ و موسسه های کوچک استفاده می کنند ولی بعضی اندازه موسسه حسابرسی را قابل سنجشنمی دانند.
۱-۱۲ ساختار تحقیق
ترتیب ارائه مطالب در فصل های بعد بدین شرح است:
در فصل دوم به ادبیات موضوعی تحقیق درباره متغیرهای تحقیق پرداخته و سپس به پیشینه تحقیق(داخلی و خارجی) پرداخته می شود.

پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدینگی شرکت در بازار بورس اوراق بهادار تهران

استاد مشاور
دکتر عبداله خانی
تیر ماه ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
 عنوان                                                      صفحه
چکیده ۱
فصل  اول : کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه ۲
۱-۲-بیان مسأله ی پژوهش ۳
۱-۳- هدف پژوهش . ۵
۱-۴- اهمیت و ارزش پژوهش ۵
۱-۵- کاربرد نتایج پژوهش ۶
۱-۶- فرضیه ی پژوهش . ۶
۱-۷- روش پژوهش ۶
۱-۸- روش و طرح نمونه برداری ۷
۱-۹- قلمرو پژوهش . ۷
۱-۱۰- ابزار گردآوری داده ها . ۷
۱-۱۱- ابزار تجزیه و تحلیل . ۸
۱-۱۲- تعاریف عملیاتی ۸
۱-۱۳- خلاصه ی فصل ۹
 
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش
۲-۱- مقدمه . ۱۰
۲-۲- سود ۱۱
۲-۳- مفاهیم سود در گزارشگری مالی . ۱۱
۲-۳-۱- مفهوم سود از دیدگاه ساختاری . ۱۱
۲-۳-۲- مفهوم سود از دیدگاه تفسیری ۱۲
۲-۳-۳- مفهوم سود از دیدگاه رفتاری ۱۲
۲-۴- ویژگی های سود حسابداری. ۱۳
۲-۵- کیفیت سود . ۱۴
۲-۶- تعریف کیفیت سود . ۱۵
۲-۷- اهمیت ارزیابی کیفیت سود . ۱۶
۲-۸- معیارهای ارزیابی کیفیت سود ۱۶
۲-۹- کیفیت اقلام تعهدی ۱۸
۲-۹-۱- اجزای اقلام تعهدی ۱۸
۲-۹-۲- اندازه گیری کیفیت اقلام تهدی . ۱۹
۲-۹-۲-۱- مدل هیلی ۱۹
۲-۹-۲-۲- مدل دی انجلو ۲۰
۲-۹-۲-۳- مدل اسلون . ۲۰
۲-۹-۲-۴- مدل جونز ۲۱
۲-۹-۲-۵- مدل اصلاح شده ی جونز . ۲۳
۲-۹-۲-۶- مدل دیچو و دایچو ۲۴
۲-۹-۲-۷- مدل فرانسیس و همکاران . ۲۵
۲-۹-۳- یافته های تجربی درباره ی کیفیت اقلام تعهدی . ۲۶
۲-۱۰- نقدشوندگی سهام . ۲۷
۲-۱۱- معیارهای اندازه گیری نقدشوندگی سهام ۲۹
۲-۱۱-۱- اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار . ۲۹
۲-۱۱-۲- معیار نسبت گردش معاملات . ۳۲
۲-۱۱-۳- معیار عدم نقدشوندگی آمیهود . ۳۲
۲-۱۱-۴- معیار نسبت حجم معاملات به تغییر پذیری . ۳۳
۲-۱۲- ریسک نقدشوندگی . ۳۴
۲-۱۲-۱- ریسک نقدشوندگی و قیمت گذاری دارایی ها ۳۸
۲-۱۲-۲- ریسک نقدشوندگی و بازده . ۳۸
۲-۱۳- کیفیت اطلاعات و ریسک نقدشوندگی سهام . ۳۹
۲-۱۴- کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدشوندگی سهام . ۴۱
۲-۱۵- مروری بر پیشینه ی تحقیق ۴۲
۲-۱۵-۱- پیشینه ی خارجی . ۴۳
۲-۱۵-۲- پیشینه ی داخلی . ۴۶
۲-۱۶- خلاصه ی فصل . ۴۸
 
فصل  سوم : روش پژوهش
۳-۱- مقدمه . ۴۹
۳-۲- نوع پژوهش . ۵۰
۳-۳- جامعه ی آماری ۵۰
۳-۴- قلمرو پژوهش ۵۰
۳-۴-۱- قلمرو موضوعی پژوهش ۵۰
۳-۴-۲- قلمرو مکانی پژوهش . ۵۰
۳-۴-۳- قملرو زمانی پژوهش ۵۱
۳-۵- روش نمونه گیری و حجم نمونه ۵۱
۳-۶- نحوه گردآوری اطلاعات ۵۱
۳-۷- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها ۵۲
۳-۸- فرضیه ی پژوهش . ۵۲
۳-۹- متغیرهای پژوهش ۵۲
۳-۱۰- ابزار تجزیه و تحلیل ۵۳
۳-۱۱- مدل پژوهش ۵۳
۳-۱۲- مراحل محاسبه ی متغیرها ۵۴
۳-۱۲-۱- جمع آوری داده ها ۵۴
۳-۱۲-۲- محاسبه متغیر وابسته ی پژوهش ۵۵
۳-۱۲-۲-۱- نحوه محاسبه ی پارامترهای مدل . ۵۶
۳-۱۲-۳- محاسبه متغیر مستقل پژوهش . ۶۰
۳-۱۲-۴- محاسبه متغیرهای کنترلی پژوهش . ۶۲
۳-۱۳- مزایای استفاده از داده های ترکیبی ۶۶
۳-۱۳-۱- روش های تخمین در داده های ترکیبی . ۶۷
۳-۱۳-۱-۱- آزمون F لیمر . ۶۷
۳-۱۳-۱-۲- آزمون هاسمن ۶۸
۳-۱۴- روش شناختی آماری و انواع آزمون های آماری مورد استفاده پژوهش   ۶۹
۳-۱۴-۱- تحلیل رگرسیون ۶۹
۳-۱۴-۲- آزمون بروش-پاگان . ۷۰
۳-۱۴-۳- آزمون های ریشه ی واحد پانلی. ۷۰
۳-۱۴-۴- عدم ناهمسانی واریانس . ۷۱
۳-۱۴-۵- عدم هم خطی . ۷۱
۳-۱۴-۶- عدم خود همبستگی ۷۲
۳-۱۴-۷- آزمون مانایی و نامانایی. ۷۲
۳-۱۴-۸- ضریب تعیین . ۷۲
۳-۱۴-۹- آزمون F. 73
۳-۱۵- چگونگی اثبات یا رد فرضیه ۷۳
۳-۱۵-۱- آزمون t 73
۳-۱۵-۲- آزمون فرض به کمک جدول توافقی . ۷۴
۳-۱۶- خلاصه ی فصل . ۷۹
 
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
۴-۱- مقدمه . ۸۰
۴-۲- آمار توصیفی ۸۱
۴-۳- محاسبه ی متغیر مستقل پژوهش ۸۳
۴-۴- محاسبه ی متغیر وابسته ی پژوهش . ۸۶
۴-۵- آزمون فرضیه ی پژوهش به روش حل رگرسیون ۸۷
۴-۶- مقایسه ی کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدینگی به روش دوم     ۹۰
۴-۷- خلاصه ی فصل ۹۲
 
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه . ۹۳
۵-۲- خلاصه ی پژوهش ۹۴
۵-۳- نتایج پژوهش . ۹۴
۵-۴- محدودیت های پژوهش . ۹۵
۵-۵- پیشنهادهای پژوهش ۹۶
۵-۵-۱- پیشنهادهای کاربردی حاصل از نتایج پژوهش ۹۶
۵-۵-۲- پیشنهادها برای پژوهش های آتی ۹۷

دانلود مقاله و پایان نامه

۵-۶- خلاصه ی فصل ۹۸
فهرست منابع ۹۹
پیوست ها
پیوست الف: اسامی شرکت های نمونه . ۱۰۴
پیوست ب: جدول های خروجی نتایج آماری . ۱۰۶
پیوست پ: شکل های خروجی نتایج آماری ۱۱۶
چکیده انگلیسی ۱۲۰
چکیده
پایان نامه حاضر به تاثیر و میزان ارتباط بین کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدینگی می پردازد. ریسک نقدینگی در عمل نشان دهنده ی حساسیت بازده ی سرمایه به تغییرات غیر قابل پیش بینی در قابلیت نقدینگی بازار است که مفاهیم تئوریک قیمت گذاری دارایی ها در سال های اخیر بر اهمیت آن به عنوان یک ریسک سیستماتیک تاکید می کند. در این پژوهش به منظور فراهم کردن شواهد تجربی در مورد رابطه بین کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدینگی، اطلاعات مالی ۱۰۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره ی زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ به عنوان نمونه، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. فرضیه ی این تحقیق بیان می کند “شرکت هایی که دارای کیفیت سود حسابداری بالاتری هستند، ریسک نقدشوندگی کمتری دارند” برای پذیرش یا رد فرضیه پژوهش به دو صورت اقدام گردید: استفاده از رگرسیون چندگانه و جداول توافقی. بر این اساس یافته های پژوهش در هر دو شیوه ی آزمون حاکی از ارتباط منفی و ضعیف بین کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدینگی می باشد.
واژه های کلیدی: کیفیت سود حسابداری، ریسک نقدینگی، کیفیت اقلام تعهدی
۱-۱- مقدمه
سرمایه گذاران برای اتخاذ تصمیم های اقتصادی و تخصیص منابع خود، به اطلاعاتی نیاز دارند که بتوانند با بهره گرفتن از آن به حداکثر بازدهی دست یابند. یکی از مهم ترین عوامل در انتخاب بهترین سرمایه گذاری، سود و کیفیت سود حسابداری است. از این رو، شناسایی کیفیت سود حسابداری از اهمیت بسزایی برخوردار است. از جمله معیاری که ممکن است تحت الشعاع کیفیت سود حسابداری قرار گیرد، ریسک نقدشوندگی سهام است که اهمیت آن در پژوهش های مختلف به اثبات رسیده است؛ زیرا سرمایه گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند. سرعت نقدشوندگی سهام نیز مربوط به استقبال انجام معامله در بورس اوراق بهادار به وسیله ی سرمایه گذاران است.

بنابراین، در این پژوهش به بررسی تاثیر کیفیت سود بر ریسک نقدشوندگی سهام پرداخته شده است. ابتدا توضیحاتی پیرامون موضوع پژوهش ارائه می شود. سپس اهداف، اهمیت و ارزش و کاربرد نتایج پژوهش بیان می شود. سپس فرضیه های پژوهش بیان گردیده و در ادامه روش پژوهش و مدل های مورد استفاده تشریح می گردد. سپس جامعه آماری، ویژگی ها و روش نمونه گیری بیان می شود. پس از آن،  ابزار گرد آوری داده ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ارائه می شود. در پایان واژه های کلیدی پژوهش بیان می شود.
۱-۲- بیان مساله پژوهش
سهامداران که مهمترین گروه استفاده کنندگان از صورتهای مالی هستند منافع خود را در اطلاعات سود جستجو می کنند. سود حسابداری نشانه ای است که موجب تغییر باورهای سرمایه گذاران می شود و رفتار آنان را تغییر می دهد. تغییر در قیمت و تعداد معامله ی اوراق بهادار نیز معیار قابل مشاهده ای از تغییر نظام مند باورهای سرمایه گذاران است که تحت تأثیر محتوای اطلاعاتی اختیاری( اقلام تعهدی اختیاری) ممکن است شامل انتخاب از بین اصول یا استانداردهای حسابداری و در به کارگیری  برآورد و زمان بندی معاملات به منظور شناسایی اقلام غیرعادی در سود باشد. در طول سه دهه اخیر مبحث کیفیت سود مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش شناختی منطقی و معتبر کیفیت سود مورد ارزیابی قرار گرفته و اثر گذاری آن  بر دیگر عوامل شناسایی شود.           ( خواجوی ، ۱۳۸۶).                                                                                                                                                                                                                                       در متون حسابداری،  مدیریت مالی، مدیریت سرمایه گذاری، دستورالعمل ها و مقررات بورس اوراق بهادار، گزارش های کارگزاران بورس به طور مستقیم و یا غیرمستقیم اشاراتی به این موضوع شده است. توجه حرفه حسابداری بر محور این هدف استوار است که سود خالص گزارش شده، عملکرد عملیاتی واحد تجاری را به طور منصفانه منعکس نماید. به عنوان مثال، تحلیلگران مالی کیفیت سود را به این منظور ارزیابی می کنند که یک سطح مربوط از سود را تعیین نمایند و سود خالص آتی را پیش بینی کنند و در نتیجه قیمت سهام یک شرکت را مشخص نمایند.
اقلام تعهدی شاخص مهمی برای تشخیص کیفیت سود است و در ارزشیابی سهام کاربرد دارد. نقش اقلام تعهدی در تغییر یا اصلاح شناسایی جریانهای نقد است و مبالغ تعدیل شده (سود تعدیلی)  طبق بیانیه مفاهیم حسابداری شماره یک معیاری بهتر برای اندازه گیری عملکرد شرکت است. به هرحال، اقلام تعهدی اغلب بر مبنای فرض ها و برآوردهایی است که اگر اشتباه باشد باید در اقلام تعهدی و سود آتی اصلاح شود. بنابراین، کیفیت اقلام تعهدی و سود با توجه به اندازه خطاهای برآورد آن ها کاهش می یابد. اقلام تعهدی تفاوت بین سود حسابداری شرکت و جریان های نقدی اساسی آن است. اقلام تعهدی مثبت زیاد نشان دهنده این است که سودها خیلی بیشتر از جریان های نقدی شرکت است. این تفاوت به دلیل اصل شناسایی درآمدها و اصل تطابق می باشد. براساس رویکرد تعهدی در صورت تحقق درآمدها و  وقوع هزینه ها  می توان سود را  گزارش نمود. از آنجا که در مبنای تعهدی لزوماً شناسایی درآمدها و هزینه ها همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نبوده و در محاسبه سود نیز از پیش بینی ها و برآوردها استفاده می شود، از این رو این پرسش مطرح می گردد که تا چه میزان می توان به این رقم در هنگام اخذ تصمیم اطمینان کرد. پاسخ به این پرسش از آن جهت اهمیت پیدا می کند که اخذ تصمیم نادرست به سبب اطلاعات ناکافی و ناصحیح موجب می شود که تخصیص منابع به صورت نادرست انجام شود. از لحاظ تجربی پژوهشگران دریافته اند که سود با اقلام تعهدی بالا نشان دهنده این است که سودها نسبت به جریانهای نقدی بیشتر بوده و در نتیجه بازدهی کمتری خواهند داشت (قائمی، ۱۳۸۷). علاوه بر اهمیت کیفیت سود، نقدشوندگی سهام از جمله موضوعاتی است که سرمایه گذاران بایستی در تصمیم گیری خود به آن توجه کافی داشته باشند. هنگامی که نقدینگی در بازار سرمایه کاهش می یابد ، سهام شرکتها درجه های متفاوتی از خروج سرمایه گذار را تجربه می کنند. این وضعیت به خصوص برای شرکت های دارای کیفیت سود پایین، مهم تر می باشد. زیرا در این حالت تقاضای سرمایه گذاران برای این نوع از سهام به دلیل عدم اطمینان بیشتر کاهش می یابد. هچنین بر عکس ، هنگامی که نقدینگی بازار افزایش می یابد ، سرمایه گذاران تمایل به سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی را دارند که دارای کیفیت سود بالاتری هستند (پاستور و  استامباق،۲۰۰۳). افزایش یا کاهش نقدشوندگی موضوع ریسک را مدنظر قرار می دهد. از جمله ریسک‌های عمده بازار ریسک نقدینگی است. ریسک نقدینگی عبارت است از خطر بدتر شدن وضعیت نقدینگی بازار هنگامی که شرکت احتیاج به معامله سهامش دارد. این ریسک، مرتبط با بازار است که اوراق بهادار در آن معامله می شوند. آن دسته از سرمایه گذاری هایی که خرید و فروش آن به آسانی صورت گیرد و هزینه مبادله ی آن بالا نباشد از نقدینگی بالایی بر خوردار است . هرچه عدم اطمینان در خصوص عامل زمان و ابهام قیمتی، بالا باشد میزان ریسک نقدینگی نیز افزایش می یابد. مثلاً ریسک نقدینگی اوراق خزانه  خیلی کم و یا صفر است، در حالی که ریسک نقدینگی سهام مربوط به بازار های خارج از بورس بیشتر است (جونز،۱۹۳۳).
بر اساس همین موضوع، جفری (۲۰۱۱) به بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات (از جمله کیفیت سود) و ریسک نقدینگی شرکتها در بازار آمریکا در بازه سالهای ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۸ (مشتمل بر ۳۰۶،۶۲۴ ماه- شرکت) پرداخت.وی در این پژوهش از مدل طراحی شده توسط پاستور و استامباق (۲۰۰۳) بهره گرفت و جهت محاسبه متغیر ریسک نقدینگی از برآورد کوواریانس بازده سهام شرکت به تغییرات غیر منتظره در نقدینگی بازار استفاده نمود. نتایج حاصل از پژوهش آنها نشان دهنده وجود رابطه معنی دار و معکوس بین کیفیت اطلاعات و ریسک نقدینگی می باشد. بدین معنی که در زمان کاهش نقدینگی در بازار سرمایه شرکت های با کیفیت سود بالاتر ، ریسک نقدینگی کمتری را تجربه می کنند.
از این رو، این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی سهام شرکت ها در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.بنابراین سؤال اصلی این پژوهش به شرح زیر مطرح شده است:
آیا در شرکت های با کیفیت  سود بالاتر ، ریسک نقدینگی کمتری وجود دارد؟
 ۱-۳- هدف پژوهش

 • تبیین ارتباط بین کیفیت سود حسابداری و ریسک نقد شوندگی سهام شرکت در بازار

۱-۴- اهمیت و ارزش پژوهش
نقش کیفیت اطلاعات مالی شرکت ها در سال های اخیر اهمیت روز افزونی یافته است. هنگامی که صورت های مالی یک شرکت با کیفیت باشد، عدم اطمینان مرتبط با ارزش حقوق صاحبان سهام به حداقل می رسد و هزینه ی سرمایه سهام عادی کم تر می شود. کیفیت کم و پایین اطلاعات مالی شرایطی را فراهم می سازد که تصمیم گیری را برای سرمایه گذاران مشکل کرده و آن ها را با شرایط ابهام مواجه می سازد که در این وضعیت صرف ریسک اطلاعاتی افزایش می یابد. این صرف ریسک ایجاد شده منجر به تقاضای بازده بالاتری از جانب سهامداران به دلیل افزایش ریسک نقدینگی می شود ( حجازی و همکاران ، ۱۳۸۹).
در سال های اخیر به دنبال شرایط خاص اقتصادی و نوسان قابل توجه نقدینگی در بازار سرمایه ضرورت و پرداختن به موضوعی در این ارتباط به روشنی احساس می شود.
بنابراین، کیفیت سود حسابداری و تاثیر غیر قابل انکار آن را می توان بر تصمیم گیری های اقتصادی افراد در نظر گرفت. بدین لحاظ، اکثر سرمایه گذاران به این موضوع و نقش آن در سرمایه گذاری خود واقف هستند. اما آن چه بیش تر برای آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است، تاثیر کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدشوندگی سهام است که این خود بیانگر لزوم انجام مطالعات بیش تر دراین زمینه می باشد. بنابراین،  با مشخص شدن تاثیر کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سرمایه گذاران می توانند با توجه به میزان ارتباط این دو متغیر، تصمیمات دقیق تری اتخاذ نمایند و احتمال متضرر شدن خود را کاهش دهند.
  ۱-۵- کاربرد نتایج پژوهش
بورس اوراق بهادار از جایگاه خاصی در سیستم مالی هر کشور برخوردار بوده و در حقیقت توسعه بازار سرمایه در گرو فعال بودن این نهاد است. دو کارکرد مهم بورس اوراق بهادار را می توان جمع آوری پس اندازهای اندک جامعه و هدایت آن ها به سمت تولید کالا و خدمات در کشور ذکر کرد. سرمایه گذاران بازار بورس همواره به دنبال کاهش مخاطرات و افزایش بازدهی متناسب با قبول مخاطرات هستند. از سویی دیگر، پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشوری به میزان توسعه یافتگی بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار آن بستگی دارد. هرچه بازار سرمایه توسعه یافته تر باشد، کارایی بازار سرمایه آن جامعه بیشتر خواهد بود. سرمایه گذاران، همیشه به دنبال دستیابی به معیار هایی مناسب، جهت ارزیابی شرکت های پر بازده و سرمایه گذاری در سهام این قبیل شرکت ها هستند. در راستای تحقق این اهداف، پژوهش در مورد تاثیر کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدینگی شرکت در بازار و همچنین آگاهی از تاثیر اطلاعات بر بازدهی اوراق بهادار، می تواند به سرمایه گذاران در جهت بررسی ارقام مندرج در صورت های مالی، تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در بازار و انتخاب پرتفوی مطلوب سرمایه گذاران ، کمک شایانی کند. همچنین نتایج پژوهش حاضر، محققان را در تحقیقات آتی یاری خواهد رساند و می تواند برای تحلیلگران مالی در افزایش دقت پیش بینی ها موثر باشد و در نهایت به پژوهشگرانی که مایل به تحقیق دراین زمینه باشند، کمک نماید.
۱-۶- فرضیه پژوهش

 • شرکت هایی که دارای کیفیت سود حسابداری بالاتری هستند ، ریسک نقدشوندگی سهام کمتری دارند .

۱-۷- روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت یک پژوهش توصیفی با تاکید بر روابط همبستگی است. زیرا از یک طرف وضع موجود را بررسی می نماید و از طرف دیگر رابطه بین متغیرهای مختلف را با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون، تعیین می نماید. هدف، بررسی ارتباط کیفیت سود حسابداری با ریسک نقدشوندگی سهام و در حوزه مطالعات پس رویدادی، (استفاده ازاطلاعات گذشته) می باشد و مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با روش استقرایی به کل جامعه ی آماری قابل تعمیم خواهد بود.
در این پژوهش متغیر مستقل، کیفیت سود حسابداری و متغیر وابسته، ریسک نقدشوندگی سهام می باشد که تاثیر این دو متغیر بر اساس پژوهش جفری (۲۰۱۱) تجزیه وتحلیل شده است.
در این پژوهش، ابتدا از مدل فاما و فرنچ(۱۹۹۳) استفاده شده و متغیر نقدینگی در آن وارد میگردد.
۱-۸- روش و طرح نمونه برداری
در این پژوهش نمونه گیری با بهره گرفتن از روش حذف سیستماتیک انجام شده است. لذا نمونه ی انتخابی شامل کلیه ی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که شرایط زیر را دارا باشند:

 • سال مالی آن­ها منتهی به ۲۹ اسفند ماه هر سال باشد.
 • طی بازه زمانی پژوهش، سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
 • اطلاعات صورت های مالی آنها از سال ۱۳۸۱ به طور کامل و پیوسته، در دسترس باشد.
 • معاملات سهام آن ها طی دوره ی پژوهش، بیش از سه ماه در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹متوقف نشده باشد.
 • به منظور همگن بودن اطلاعات جزو صنایع واسطه گری مالی، بانک ها، لیزینگ و سرمایه گذاری نباشند.

۱-۹ – قلمرو پژوهش (مکانی- زمانی)
 قلمرو هر پژوهش از ابعاد مختلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. قلمرو این پژوهش از لحاظ موضوعی، مکانی و زمانی بررسی می شود. از آن جایی که موضوع این پژوهش تاثیر کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدشوندگی سهام می باشد؛ بنابراین، قلمرو موضوعی این پژوهش در حوزه مالی مطرح است و از آن ‌جا‌ که صورت‌های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، در دسترس، حسابرسی شده و قابل اتکاست، جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بازه زمانی این پژوهش سال‌های ۱۳۸۵  الی ۱۳۸۹ می­باشد.
 ۱-۱۰- ابزار گردآوری داده ها
در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از روش اسنادکاوی استفاده خواهد شد، بدین منظور اطلاعات مورد نیاز مربوط به شرکت های عضو نمونه پژوهش طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۹ از طریق آرشیوهای الکترونیکی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و منابعی چون نرم افزار ره آورد نوین و لوح های فشرده اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سایت کدال استخراج می شود. سپس اطلاعات خام استخراج شده از این گزارش ها در صفحه گسترده  Excel وارد و جهت تجزیه و تحلیل آماده و در نهایت، متغیر های استخراج شده برای بررسی وجود رابطه و همبستگی به نرم افزار آماری R و در صورت لزوم Spss منتقل خواهند شد.
۱-۱۱- ابزار تجزیه و تحلیل
توصیفی: در این پژوهش از اندازه های گرایش مرکزی نظیر میانگین و میانه و همچنین اندازه‌های مقادیر پراکندگی نظیر دامنه تغییرات، انحراف معیار و واریانس استفاده می شود.
همبستگی: در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل های زیر که در تحلیل داده‌های کمی در پژوهش‌های همبستگی به کار  می روند، استفاده می‌شود:
الف) آنالیز واریانس
ب) تجزیه و تحلیل همبستگی شامل آزمون معنی‌دار بودن R و ۲R
ج) تجزیه و تحلیل رگرسیونی که شامل آزمون معنی‌داری ضرایب مدل رگرسیونی می‌باشد.
۱-۱۲- تعاریف عملیاتی
کیفیت سود ( (Earning Quality: اشاره به فاصله کم بین سود نقدی و سود تعهدی و عدم دستکاری سود توسط مدیران دارد (ثقفی،۱۳۸۰).
کیفیت اقلام تعهدی (Accruals Quality): میزان ارتباط اقلام تعهدی سرمایه در گردش با تحقق جریان های نقدی عملیاتی (نوروش و همکاران، ۱۳۸۵: ۱۳۶).
ریسک نقدینگی (Liquidity Risk): عبارت است از خطر بدتر شدن وضعیت نقدینگی بازار هنگامی که شرکت احتیاج به معامله سهامش دارد (کردستانی،۱۳۸۸).
نقدشوندگی (Liquidity): توانایی انجام معامله سریع با حجم بالایی از اوراق بهادار و هزینه ی پایین، به طوری که فاصله زمانی میان سفارش تا خرید، تفاوت چندانی نباشد (لیو،۲۰۰۶).
 
۱-۱۳- خلاصه
در این فصل ابتدا کلیاتی درباره  کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدشوندگی سهام بیان گردید. این پژوهش در صدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدشوندگی سهام موثر خواهد بود؟ برای پاسخگویی به این امر، هدف پژوهش حاضر بیان گردید. با توجه به هدف و کاربرد عنوان شده در فصل، یک فرضیه تدوین و بیان شد. جامعه آماری پژوهش کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که جهت آزمون فرضیه های پژوهش نمونه گیری به روش نمونه گیری سیستماتیک انجام شده است.  بازه زمانی پژوهش از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۹ می باشد. روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی و همبستگی است. نوع داده های پژوهش حاضر جهت آزمون فرضیه، داده های ترکیبی می باشد. در پایان ابزار های گردآوری داده ها و نرم افزار های کامپیوتری استفاده شده جهت آزمون فرضیه ها و محاسبه ی متغیر ها معرفی گردید. در فصل بعد، مبانی نظری و پیشینه پ‍‍ژوهش بیان خواهد شد.
 ۲-۱- مقدمه
بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اساسی رشد و توسعه ی اقتصادی در هر کشوری مطرح است که به نوبه ی خود در تخصیص بهینه سرمایه و منابع مالی، موثر واقع می شود. در این راستا، اطلاعات نقش اساسی در عملکرد بازار سرمایه ایفا می کند. گزارش دهی مالی به عنوان یک سیستم اطلاعاتی، مهم ترین منبع اشخاص برون سازمانی به ویژه سرمایه گذاران، در دست یابی به اطلاعات مورد نیاز است. نمود عینی گزارش دهی مالی، صورت های مالی است.
از جمله مهمترین و پرکاربردی ترین اجزای گزارش شده در صورت های مالی، سود حسابداری است. رقم سود خالص در صورت های مالی بر مبنای رویکرد تعهدی محاسبه می شود. در محاسبه سود از پیش بینی ها و برآوردها استفاده می گردد که این امر دستکاری سود توسط مدیران را امکان پذیر می سازد و باعث انتقاد استفاده کنندگان از این سود شده و مفهومی تحت عنوان کیفیت سود را مطرح می سازد.
کیفیت سود مفهومی نسبی است که به دیدگاه ها و نگرش های مختلف بستگی دارد و تعاریف متعددی از آن به عمل آمده است. لذا، در این فصل مفهوم کیفیت سود، اهمیت ارزیابی آن و شاخص های اندازه گیری کیفیت سود مطرح می گردد. کیفیت سود بر معیارهای متعددی از جمله بازده ی سهام ریسک اطلاعات اثر می گذارد. ریسک نقدشوندگی از جمله عاملی است که ممکن است تحت تاثیر کیفیت سود قرار گیرد. لذا در ادامه ی فصل، نقدشوندگی، ریسک نقدشوندگی و تاثیر آن بر کیفیت اطلاعات و سود حسابداری مطرح می گردد. در نهایت به بررسی مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته می شود.
۲-۲- سود
سود یکی از با اهمیت ترین اقلام صورت های مالی است که در شرکت ها به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری برای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود. هدف از گزارش سود، تامین و ارائه ی اطلاعات مفید برای اندازه‌گیری کارایی مدیریت، پیش بینی آینده ی واحد انتفاعی و توزیع آتی سود سهام، مبنایی برای تشخیص مالیات، بررسی قیمت محصولات و. برای ذینفعان می‌باشد (احمدپور و قهرمانی،۱۳۸۸). تعاریف متعددی برای واژه سود به عمل آمده است. یکی از این تعاریف به شرح زیر است:
سود خالص عبارت است از تغییر در حقوق صاحبان سرمایه یا به عبارتی تغییر در خالص دارایی های یک واحد تجاری طی یک دوره مالی که از فعالیت های انتفاعی و مستمر واحد تجاری، عملیات فرعی، رویدادهای تصادفی و سایر عملیات، رویداد ها و شرایط موثر بر واحد تجاری، غیر از آورده صاحبان سرمایه ناشی شده است. به بیان دیگر، سود یا زیان خالص، فرایند کلیه ی تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه طی یک دوره به استثنای ناشی از سرمایه گذاری توسط صاحبان سرمایه و توزیع منابع بین آنان است (عالی ور،۱۳۷۰).
 ۲-۳- مفاهیم سود در گزارشگری مالی
سود حسابداری بر اساس قواعد منطقی، هماهنگ و مورد توافق محاسبه می شود. اما مفاهیمی همچون تحقق درآمد و تطابق، در دنیای واقعی مصداقی ندارد. به همین دلیل دیدگاه های مختلفی در رابطه با مفاهیم سود مطرح شده است. به منظور درک مفهوم سود، آشنایی با دیدگاه های مختلفی که در رابطه با مفاهیم سود مطرح است، ضروری به نظر می رسد. در ادامه، توضیحاتی پیرامون دیدگاه های مرتبط با مفهوم سود ارائه می شود.
 ۲-۳-۱ مفهوم سود از دیدگاه ساختاری
در این دیدگاه، سود از مجرای قوانین و مقررات تعریف شده حسابداری مورد مطالعه قرار می گیرد. اگرچه حسابداران مدعی اند که در فرآیند محاسبه ی سود حسابداری، به تفسیر دنیای واقعی می پردازند، یا تاثیر رفتاری سود (توانایی سود در پیش بینی یا اثرگذاری آن بر تصمیم گیری) را مورد توجه قرار می دهند، ولی واقعیت این است که آن ها اصول و قواعد مورد استفاده در محاسبه ی سود را بر پایه ی مفروضاتی قرار می دهند که با تاثیر رفتاری یا پدیده های دنیای واقعی هیچ رابطه ای ندارد. این اصول و مقررات از آن جهت منطقی هستند که حسابداران در عمل به آن رسیده اند و در مورد آن ها اتفاق نظر دارند. بسیاری از این قوانین مانند اصل تحقق، تطابق، روش تعهدی یا روش های تخصیص هزینه ممکن است محتوای تجربی نداشته باشند. اگر اقلام تشکیل دهنده سود حسابداری فاقد محتوای تفسیری بوده و از اهمیت نیز برخوردار باشد، در آن صورت می توان گفت سود حسابداری نیز محتوای تفسیری ندارد. یعنی اگرچه امکان دارد چنین سودی اطلاعاتی درباره دنیای واقعی ارائه نماید، ولی مرتبط با مفاهیم دنیای واقعی نیست. از این رو کسانی که می خواهند از سود در جهت تفسیر دنیای واقعی، تصمیم گیری و پیش بینی استفاده کنند، باید از نحوه ی محاسبه سود آگاه باشند (هندریکسن و ون بردا،۱۹۹۴).
 ۲-۳-۲- مفهوم سود از دیدگاه تفسیری
این دیدگاه به دنبال مطالعه ی معنی و مفهوم سود در دنیای واقعی و رابطه این رقم با واقعیت های اقتصادی می باشد. بر خلاف دیدگاه ساختاری که فقط محاسبه ی سود مهم بود و نه معنی و مفهوم آن در دنیای واقعی، این دیدگاه به دنبال مرتبط نمودن سود با واقعیت های دنیای واقعی و ارائه ی تعریفی از سود می باشد که به مفاهیم اقتصادی نزدیک است. به این منظور حسابداران در این دیدگاه، برای ارائه ی تعریفی از سود به دو مفهوم اقتصادی مبتنی بر واقعیت، تکیه می کنند. این دو مفهوم عبارت اند از :تغییر در میزان رفاه

 1. حداکثر سودآوری در شرایط خاص بازار با توجه به تقاضا برای محصول و بهای تمام شده ی اقلام ورودی (هندریکسن و ون بردا،۱۹۹۴).

 ۲-۳-۳- مفهوم سود از دیدگاه رفتاری
در دیدگاه رفتاری، سود از جنبه ی استفاده ای که سرمایه گذاران از آن می برند، مورد مطالعه قرار می گیرد. در این دیدگاه به این موضوع توجه می شود که ارائه ی اطلاعات مربوط به سود چه تاثیری بر تصمیمات استفاده کنندگان از اطلاعات می گذارد و واکنش استفاده کنندگان در برابر سود چه خواهد بود. استفاده کنندگان هم شامل استفاده کنندگان خارجی، مانند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان و هم استفاده کنندگان داخلی مانند مدیریت می باشد. مفاهیم رفتاری سود به موارد زیر مربوط می شود:

 • فرآیندهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و بستانکاران
 • واکنش قیمت اوراق بهادار در بازارهای سازمان یافته در برابر گزارش سود
 • تصمیمات مدیریت در مورد هزینه های سرمایه
 • عکس العمل مدیران و حسابدارن در برابر بازخورد اطلاعات (هندریکسن و ون بردا،۱۹۹۴).

 ۲-۴- ویژگی های سود حسابداری
از دیدگاه عملی سود حسابداری، تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معامله های دوره و بهای تاریخی منقضی شده ی مربوطه تعریف شده است. تعریف مزبور بیانگر این است که سود حسابداری دارای پنج ویژگی به شرح زیر است:

 1. سود حسابداری مبتنی بر معامله های واقعی انجام شده توسط شرکت است. این معامله می تواند برون سازمانی یا درون سازمانی باشد.
 2. سود حسابداری بر مبنای فرض دوره ی مالی، به عملکرد مالی شرکت در طی یک دوره ی زمانی مفروض یا مشخص قرار دارد.
 3. سود حسابداری بر مبنای اصل تحقق درآمد قرار دارد ولی شرایط خاص موجب می شود که حالت های ویژه به وجود آیند.
 4. سود حسابداری اندازه گیری بهای جاری را بر حسب بهای تاریخی ایجاب می کند. در واقع هزینه های جاری عبارتند از دارایی های منقضی شده یا بهای تمام شده ی اقلام خریداری شده که منقضی شده اند.
 5. سود حسابداری بر مبنای اصل تطابق قرار دارد؛ به این معنی که هزینه های دوره با درآمدهای دوره تطبیق داده می شوند (بلکویی، ۱۳۸۱).

۲-۵- کیفیت سود
همان گونه که قبلا ذکر گردید، سود حسابداری از جمله اطلاعاتی است که به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری مورد توجه قرار می گیرد. در محاسبه ی این رقم از مبنای تعهدی استفاده می گردد. بر اساس این رویکرد، با تحقق درآمدها و وقوع هزینه ها، سود شناسایی می گردد. نتیجه ی استفاده از رویکرد تعهدی در حسابداری، ایجاد اقلامی تحت عنوان “اقلام تعهدی” است که به دو جزء اختیاری و غیر اختیاری قابل تقسیم است. از آنجایی که در مبنای تعهدی لزوماً شناسایی درآمد و هزینه همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نبوده و در محاسبه سود نیز از پیش بینی ها و برآوردها استفاده می گردد، لذا امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد.
بنابراین وجود زمینه مناسب برای تخریب سود به دلایلی همچون وجود تضاد منافع بین مدیران و مالکان و محدودیت های ذاتی حسابداری مانند خطا در پیش بینی ها و برآوردها و استفاده از رویه های مختلف حسابداری توسط بنگاه ها، موجب می شود که سود واقعی از سود گزارش شده در صورت های مالی بنگاه متفاوت بوده و این پرسش مطرح شود که به راستی تا چه میزان می توان به این رقم به عنوان مبنایی برای اخذ تصمیم اطمینان کرد (خوش طینت و اسماعیلی،۱۳۸۵). سال هاست که تحلیل گران مالی فهمیده اند که تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها به دلیل وجود نقاط ضعف متعدد در اندازه گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی می باشد. آن ها همچنین دریافته اند که در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. بنابراین، به دلیل اهمیت ویژه ی سود برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، موضوعی به عنوان کیفیت سود مطرح گردید تا قابلیت اطمینان به سودهای گزارش شده شرکت ها با بهره گرفتن از معیارهای ارائه شده برای آن بررسی گردد.
برای کیفیت سود معیارهای متفاوتی ارائه شده است که در ادامه به صورت کامل بیان می گردد. ازجمله این معیارها را می توان به پایداری سود، قابلیت پیش بینی و نوسان پذیری و همچنین معیارهایی که ارتباط بین سود و ارقام تعهدی و جریانات نقدی را بررسی نماید، اشاره نمود. همچنین، به مفید بودن در تصمیم گیری، مربوط بودن، قابلیت اتکا، قابلیت مقایسه و ثبات بستگی دارد. قابلیت اتکا به اعتماد و اتکایی اشاره دارد که استفاده کنندگان می‌توانند بر اندازه گیری‌های گزارش شده در صورت های مالی اساسی داشته باشند. نتایج اندازه گیری‌های حسابداری هنگامی قابل اتکا است که به طور صادقانه معرف ارزش هایی باشد که انتظار می‌رود یا درنظر است ارائه کند. قابلیت اتکای اطلاعات مالی یک واقعیت مربوط و یک ویژگی کیفی و اساسی برای اطلاعات مالی محسوب می‌شود (احمدپور وقهرمانی صغیر،۱۳۸۸).
۲-۶- تعریف کیفیت سود
با وجود تحقیقات گسترده دانشگاهی در رابطه با کیفیت سود، تعریف واحدی از آن ارائه نشده است و در تعریف آن اجماع نظری وجود ندارد. بلکه کیفیت سود مفهومی نسبی است که به ارتباط آن با دیدگاه ها و نگرش های مختلف بستگی دارد و لذا تعاریف متعددی از آن صورت گرفته است که در این بخش به تعدادی از آن ها اشاره می گردد.

 • کیفیت سود عبارت است از توانایی سود در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی (میک هیل و همکاران،۱۹۹۹).
 • از دیدگاه دچو و گسچران، کیفیت سود به شیوه ای منصفانه، فرآیند سودآوری آتی واحد تجاری را نشان می دهد. سودآوری آتی واحد تجاری با تصمیم های خاصی که به وسیله تصمیم گیرندگان خاص اخذ می شود، رابطه دارد. از منظر لانگ و یتمن، کیفیت سود عبارت است از مدیریت کم تر سود و شناسایی به موقع زیان. از دیدگاه دچو و همکاران، کیفیت سود منعکس کننده عملکرد عملیاتی جاری و شاخص مناسبی به منظور ارزیابی عملکرد عملیاتی آتی و ارزش شرکت است (شفیعی،۱۳۸۸).
 • کیفیت سود عبارت از توان سود در پیش بینی جریان های نقدی آتی می باشد (آلتامور و بیتی،۲۰۰۷).
 • کیفیت سود بالاتر اطلاعات بیشتری در مورد ویژگی های عملکرد مالی یک شرکت فراهم می کند (دچو و همکاران،۲۰۱۰).
 • در این پژوهش، کیفیت سود ارتباط سود با جریان های نقدی می باشد که از طریق محاسبه ی انحراف معیار باقیمانده ی رگرسیون اقلام تعهدی، بر جریان نقدی عملیاتی گذشته، حال و آینده، تغییرات در درآمد، ناخالص تغییرات اموال ، ماشین آلات و تجهیزات بدست می آید. این ارتباط در واقع، توانایی سود در پیش بینی جریان نقدی است که جریان های نقدی را طی دوره های زمانی مختلف انتقال می دهند. این مفهوم، مفهوم کیفیت سود به کارگرفته شده در مدل فرانسیس برای محاسبه کیفیت سود به عنوان معیاری از کیفیت سود می باشد.

پایان نامه بررسی تأثیر سود تقسیمی بر بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند

استاد مشاور:
دکتر زین العابدین صادقی
زمستان ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                    شماره صفحه
چکیده. ۱
:
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- بیان مسئله و تشریح موضوع تحقیق. ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۵
۱-۳-۱ از دیدگاه سهامداران. ۵
۱-۳-۲ از دیدگاه مدیران. ۵
۱-۴- اهداف اساسی تحقیق. ۶
۱-۵- فرضیه ­های تحقیق. ۶
۱-۶- روش انجام تحقیق. ۷
۱-۷- متغیرهای تحقیق. ۷
۱-۷-۱ متغیرهای وابسته. ۷
۱-۷-۲- متغیرهای مستقل. ۷
۱-۷-۳- متغیر کنترلی. ۷
۱-۸- روش گردآوری داده­ ها. ۷
۱-۹- قلمرو تحقیق. ۷
۱-۱۰- تعریف واژههای عملیاتی. ۸
۱-۱۱- ساختار تحقیق. ۸
۱-۱۲- خلاصه فصل. ۹
:
بخش اول سود. ۱۱
۲-۱- تعریف سود. ۱۱
۲-۳- پیشبینی سود. ۱۱
۲-۴- چرا شرکت ها سود تقسیم می کنند؟. ۱۲
۲-۵- اهمیت تقسیم سود. ۱۳
۲-۶- روش های پرداخت سود سهام. ۱۴
۲-۶-۱ سود تقسیمی نقدی. ۱۵
۲-۶-۲ سود تقسیمی به صورت اوراق قرضه. ۱۵
۲-۶-۳  سود سهمی. ۱۶
۲-۶-۳-۱ مزیت های سودسهمی. ۱۶
۲-۶-۳-۱- الف مزیت های سود سهمی برای سهامداران. ۱۶

۲-۶-۳-۱- ب مزیت های سود سهمی برای شرکت. ۱۷
۲-۶-۳-۲- محدودیت های سود سهمی. ۱۸
۲-۶-۴ تجزیه سهام. ۱۹
۲-۶-۵  تجمیع سهام. ۱۹
۲-۶-۶  بازخرید سهام. ۱۹
۲-۷- سیاست های تقسیم سود. ۲۰
۲-۷-۱ سیاست تقسیم سود منظم. ۲۰
۲-۷-۱-۱ روش درصد ثابتی از سود هر سهم. ۲۱
۲-۷-۱-۲ روش مبلغی ثابت. ۲۲
۲-۷-۱-۳ روش درصدی از ارزش اسمی. ۲۴
۲-۷-۲ سیاست تقسیم سود نامنظم. ۲۴
۲-۷-۳ سیاست تقسیم سود باقیمانده. ۲۴
۲-۷-۳-۱ سیاست تقسیم سود مطلقاً باقیمانده. ۲۵
۲-۷-۳-۲ سیاست پرداخت درصد ثابتی از سود باقیمانده. ۲۵
۲-۷-۳-۳ سیاست تقسیم سود باقیمانده یکنواخت. ۲۵
۲-۸- محدودیت­ها و عوامل کنترل کننده مؤثر بر سیاست تقسیم سود   ۲۶
۲-۹- بازده. ۲۷
۲-۹-۱- تعریف سرمایه گذاری. ۲۷
). ۲۸
۲-۹-۲-۱ سطح کارآیی ضعیف. ۲۹
۲-۹-۲-۲ سطح کارایی نیمه قوی. ۲۹
۲-۹-۲-۳ سطح کارایی قوی. ۲۹
۲-۹-۳- بازده سرمایه گذاری. ۲۹
۲-۹-۳-۱ بازده کمی. ۲۹
۲-۹-۳-۲ بازده کیفی. ۳۰
۲-۹-۴ نرخ بازده مورد انتظار یا نرخ بازده واقعی. ۳۱
۲-۹-۴-۱ نرخ بازده مورد انتظار. ۳۱
۲-۹-۴-۲ نرخ بازده واقعی سهام (روش اول). ۳۲
۲-۹-۴-۳  نرخ بازده واقعی سهام (روش دوم). ۳۴
۲-۱۰- مروری بر پیشینه تحقیق. ۳۵
۲-۱۰-۱ تحقیقات خارجی. ۳۵
۲-۱۰-۲ تحقیقات داخلی. ۳۶
۲-۱۱- خلاصه فصل. ۳۷
:
۳-۱- مقدمه. ۳۹
۳-۲- اهداف تحقیق. ۳۹
۳-۳- سوالات تحقیق. ۳۹
۳-۴- فرضیه ­های تحقیق. ۴۰
۳-۵- تعریف متغیرهای مفهومی و عملیاتی تحقیق. ۴۰
۳-۵-۱ غیرهای وابسته. ۴۰
۳-۵-۱-۱ بازده مورد انتظار سهامدار ۴۰
۳-۵-۱-۲ قیمت سهام. ۴۱
۳-۵-۲ متغیرهای مستقل تحقیق. ۴۱
۳-۵-۲-۱ متغیر مستقل اصلی: سود تقسیمی هر سهم. ۴۱
۳-۵-۲-۲ متغیرهای مستقل فرعی. ۴۱
۳-۵-۲-۲-الف نسبت حاشیه سود ناخالص. ۴۱
۳-۵-۲-۲-ب نسبت ارزشیابی سود (Price/ Earning). 42
۳-۵-۲-۲-ج  نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. ۴۳
۳-۵-۳ متغیر کنترلی و نحوه محاسبه آن. ۴۳
۳-۵-۳-۱ اندازه شرکت (Company Size). 43
۳-۶- قلمرو تحقیق. ۴۳
۳-۶-۱ جامعه آماری. ۴۳
۳-۶-۲ نمونه آماری. ۴۳
۳-۷- نحوه جمع آوری اطلاعات. ۴۴
۳-۸- روش آماری و آزمون فرضیه ­ها. ۴۴
۳-۸-۱ آزمون­های تشخیص در داده­های ترکیبی. ۴۴
۳-۸-۱-۱ آزمون چاو. ۴۴
۳-۸-۱-۲ آزمون هاسمن. ۴۵
۳-۸-۲ رگرسیون پنل دیتا. ۴۵
۳-۸-۳ همبستگی سریالی جملات خطا. ۴۶
۳-۸-۴ آزمون نرمال بودن. ۴۶
۳-۹- خلاصه فصل. ۴۷
:
۴-۱- مقدمه. ۴۹
۴-۲- آمار توصیفی. ۴۹
۴-۳- آزمون تشخیص در داده های ترکیبی. ۵۰
۴-۳-۱ نتایج آزمون چاو. ۵۰
۴-۳-۲ نتایج آزمون هاسمن. ۵۱
۴-۴- نتایج آزمون فرضیه ­ها. ۵۲
۴-۵- خلاصه فصل. ۵۴
:
۵-۱- مقدمه. ۵۶
۵-۲- خلاصه تحقیق. ۵۶
۵-۳- نتایج تحقیق. ۵۷
۵-۴-  محدودیت های تحقیق. ۵۸
۵-۵-  پیشنهادات کاربردی تحقیق. ۵۸
۵-۶-  پیشنهادات برای تحقیقات آتی. ۵۸
۵-۷- خلاصه فصل. ۵۹
منابع و مأخذ. ۶۰
فهرست منابع فارسی. ۶۰
فهرست منابع انگلیسی. ۶۳
پیوست ها. ۶۴
چکیده انگلیسی. ۶۷

فهرست جداول
عنوان                                                                                                    شماره صفحه
جدول ۴-۱:  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. ۵۰
جدول ۴-۲: نتایج آزمون چاو برای فرضیه اول. ۵۱
جدول ۴-۳: نتایج آزمون چاو برای فرضیه دوم. ۵۱
جدول ۴-۴: نتایج آزمون هاسمن برای فرضیه اول. ۵۱
جدول ۴-۵: نتایج آزمون هاسمن برای فرضیه دوم. ۵۲
جدول ۴-۶: خلاصه نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیه اول. ۵۲
جدول ۴-۷: خلاصه نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیه دوم. ۵۳
 
چکیده
تقسیم سود می تواند عاملی مؤثر بر استفاده از فرصت­های سرمایه گذاری­های پیش روی شرکت­ها باشد. هرقدر میزان سود تقسیمی بیشتر باشد، منابع داخلی شرکت به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری کمتر خواهد شد و نیاز به منابع خارج از شرکت بیشتر می­گردد. این عامل می ­تواند بر قیمت سهام شرکت­ها در آینده تأثیر بسزائی داشته باشد. از آنجایی که بسیاری از سهامداران شرکت­ها خواهان تقسیم سود نقدی   می­باشند، مدیران (با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران) همواره باید بین علایق مختلف سهامداران یعنی سود نقدی بین سهامداران و سرمایه گذاری در فرصت های سودآور تعادلی برقرار نمایند.یکی از معیارهای اساسی برای تصمیم گیری در بورس بازده سهام می باشد. از اینرو در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر سود تقسیمی بر بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی بجز قند در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازیم.روش انجام تحقیق شبه تجربی  و پس رویدادی (با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته) بوده و جامعه آماری آن شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی ۱۰ ساله از ۸۱ تا ۹۰ می باشد. با توجه به محدودیت­های تحقیق، تعداد ۴۷ شرکت در دوره زمانی مربوط انتخاب شد. به منظور انجام آزمون فرضیات از روش رگرسیون پنل دیتا و برای انجام روش های آماری از نرم افزار EViews6 استفاده شده است. نتایج حاصل ازآزمون فرضیه اول تحقیق بیانگر این موضوع است که درصنعت مواد دارویی وغذایی به جز قند رابطه معناداری بین سودتقسیمی و بازده مورد انتظار سهامدار وجود ندارد و همچنین نتایج آزمون فرضیه دوم در شرکت های مورد مطالعه حکایت از عدم ارتباط معنادار بین سود تقسیمی و قیمت سهام در شرکت های مورد مطالعه می باشد. خریداران سهام در دوره های مذکورسرمایه گذاری در سهام را یک سرمایه گذاری بلندمدت تلقی نموده اند بنابراین توجهی به سود های مقطعی توزیع شده توسط شرکت ها ننموده اند به همین دلیل قیمت سهام به تقسیم سود شرکتهای صنعت مواد دارویی وغذایی به جز قند حساس نبوده است.
واژگان کلیدی: سود تقسیمی، بازده، ضریب بتا، قیمت سهام.
مقدمه
سود نقدی معمول ترین توزیع بازده از طریق شرکتها به سهام داران می­باشد، لیکن شرکت ها در توزیع سودنقدی خود یکسان عمل ننموده و خط مشی های متفاوتی را اتخاذ می­نمایند. این سیاست ها می تواند طیفی از عدم پرداخت سود نقدی تا پرداخت تمام عایدات شرکت را دربرگیرد. اما دیدگاه سرمایه گذاران می تواند به مراتب عمیق تر باشد ؛ زیرا در این فرایند آنها دارای بیشترین ریسک بوده و در نهایت خواستار بیشترین بازده نیز می باشندبه طور کلی می­توان گفت، هدف اساسی سرمایه گذاران از جمله سرمایه ­گذاران عادی، کسب بازدهی است (شجاع وشجاع ۱۳۹۱،۱۶).

پیش بینی بازده موردانتظار سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوارق بهادار برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است. در دهه گذشته شرکت های ایرانی سالانه بیش از دو سوم از سود ویژه خود را به صورت سود تقسیمی پرداخت کرده­اند. با وجود این، سیاست­های تقسیم سود بین شرکت­ها بسیار متفاوت است. حدود ۵% از شرکت­ها به حداقل پرداخت قانونی سود (۱۰%) اکتفا نمودند و بعضی از شرکت­ها بیشتر از درآمد خالص خود سود تقسیمی پرداخت نمودند.
تقسیم سود از چند جنبه حائز اهمیت است: از یک نظر، تقسیم سود عاملی مؤثر بر استفاده از فرصت های سرمایه گذاری های پیش روی شرکت هاست. هرقدر میزان سودتقسیمی بیشتر باشد منابع داخلی شرکت به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری کمتر خواهد شد. و نیاز به منابع مالی خارجی از شرکت بیشتر می گردد و این عامل می تواند بر قیمت سهام شرکت ها در آینده تأثیر بسزائی داشته باشد. از طرف دیگر، بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، از اینرو مدیران (با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران) همواره باید بین علائق مختلف سهامداران تعادلی برقرار نمایند تا هم فرصت های سودآور سرمایه گذاری را از دست نداده باشند و هم سود نقدی مورد نیاز بعضی از سهامداران را بپردازند.
سرمایه گذاران انگیزه های مختلفی برای خرید سهام دارند. برخی از آنها با این انگیزه سهام عادی شرکت را خریداری می کنند که بطور مستمر سالیانه مبلغی به عنوان سود سهام عادی دریافت کنند، در حالی که برخی دیگر به امید برخورداری از افزایش قیمت سهام به خرید سهام عادی اقدام می­ کنند. برخی دیگر نیز با هدف دریافت سود سهام و افزایش قیمت سهام به صورت توأماً سهام عادی را می­خرند، به همین دلیل مدیران باید جهت برآورده ساختن انتظارات سهامداران شرکت سیاست های متفاوتی را اتخاذ نمایند.
 
۱-۲- بیان مسئله و تشریح موضوع تحقیق
منافعی که سهامدار از بابت سهم در اختیار کسب می کند عبارتست از: سود تقسیمی، افزایش قیمت سهم،  سهام جایزه و رعایت حق تقدم درسهام جدید شرکت. حال با توجه به اینکه یکی از مهمترین اهداف مدیریت شرکت افزایش ثروت سهامداران می باشد، بنابراین تصمیم های مالی آنان باید در راستای تحقق این هدف اتخاذ گردد. هدف مدیریت شرکت به حداکثر رسانیدن ارزش شرکت ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق فراهم آوردن بازدهی فراتر از بازدهی مورد انتظار آنها است. معمولاً سود نقدی یکی از مهمترین منابع بازدهی برای سهامداران می باشد. مدیران شرکت ها دریافته اند که سهامداران آنها خواهان یک روند پایدار در سود تقسیمی پرداختی هستند زیرا ثبات سود تقسیمی این پیام را می دهدکه شرکت وضعیت مالی باثباتی داشته و دارای ریسک تجاری و بازرگانی پایین تری است و باعث می­شود که ارزش بازار سهام آن شرکت افزایش یابد (سرافراز ۱۳۸۸، ۳۸). تقسیم سود از یک طرف عامل اثرگذار بر سرمایه گذاریهای پیش روی شرکت­ها است و موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود. از طرف دیگر ، بسیاری از سهام داران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، از این رو مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرار کنند. مدیران باید در مورد این مسأله که چقدر از عایدات شرکت را به عنوان سود تقسیمی بین سهام داران توزیع و چه مقدار از آن را در شرکت اندوخته نمایند، تصمیم ­گیری کنند. بنابراین، تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است (اعتمادی وچالاکی ۱۳۸۴،۳۲).
(بینر ۲۰۰۱) معتقد است که سیاست سود تقسیمی می ­تواند اطلاعاتی را درباره عملکرد شرکت فراهم کند و بر قیمت سهام و رفتار سرمایه ­گذاران تأثیر بگذارد. به همین دلیل در دنیای واقعی مدیران مالی شرکت هنگام تدوین سیاست سود تقسیمی، باید با بررسی فرصت های سرمایه گذاری آتی شرکت نسبت به منابع داخلی سرمایه تصمیم ­گیری نمایند و بین سود تقسیمی فعلی و رشد آینده تعادل برقرار کنند تا ثروت سهامداران حداکثر شود.
بورس در حال حاضر یکی از جذاب ترین سرمایه گذاری ها محسوب میشود سرمایه ­گذاران در بورس اوراق بهادار منافع متفاوتی ازجمله سود تقسیمی وافزایش قیمت سهام بدست می آورند. سرمایه گذاران دربورس ازاطلاعات مالی برای اندازه گیری وتجزیه وتحلیل سهام استفاده می­ کنند لذا سود تقسیمی یک متغیراساسی است که هم سرمایه گذاران وهم مدیران در بازار سرمایه باید آن را مد نظر قرار دهند (بهرام فرومهرانی ۲۹، ۱۳۸۳).
دراین تحقیق به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم:

 1. آیا بین سود تقسیمی و بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند  رابطه معنی داری وجود دارد یا خیر؟
 2. آیا بین سود تقسیمی و قیمت سهام در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند رابطه معنی داری وجود دارد یا خیر؟

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
این موضوع از دو دیدگاه حائز اهمیت است:
۱-۳-۱ از دیدگاه سهامداران
میزان سود تقسیمی از آن جهت برای سهامداران با اهمیت است که هر گروه از سهامداران با ویژگی­های شخصی و درآمدی و نظائر آن اقدام به خرید سهام شرکتی می­ کنند که شیوه پرداخت سود در آن شرکت متناسب با ویژگی های آنها باشد. در واقع می توان گفت این میزان تقسیم سود شرکت­ها است که تا حدی ترکیب سهامداران را شکل می دهد. از دیدگاه سهامداران و سرمایه ­گذاران سود نقدی می تواند در رابطه با چگونگی پاسخ به سؤالات زیر دارای اهمیت باشد:

 • آیا نحوه توزیع نقدی در بازده کلی سهم تأثیر دارد؟
 • آیا سود نقدی حاوی اطلاعاتی در مورد سودآوری آتی شرکت ها می باشد؟
 • آیا سود نگهداری شده در شرکت ها به نحو مطلوبی به سرمایه گذاری سودآور اختصاص می یابد؟

۱-۳-۲ از دیدگاه مدیران
مدیران معمولا در مورد عایدات شرکت دو تصمیم متفاوت اتخاذ می نمایند:
الف) نگهداری سود در شرکت و اختصاص آن به پرداخت بدهی­ها و تأمین مالی سرمایه گذاری­ها و خرید دارایی­های فیزیکی
ب) توزیع سود بین سهامداران
هر کدام از تصمیمات فوق آثاری بر ارزش کل شرکت می گذارد که ارزیابی مزایا و معایب هر تصمیم منجر به اتخاذ راه کارهای خاص خود خواهد بود. نگهداری سود در شرکت اگر چه ارزانترین و ساده ترین  راه دست یابی به منابع مالی مورد نیاز می باشد ولی درضمن فشارهای ناشی از تقاضای سود نقدی به دلیل ریسک پایین تر آن نسبت به سود احتمالی ناشی از افزایش قیمت سهام، مدیران را در تصمیم عدم پرداخت سود مردد می­نماید. همچنین پرداخت سود نقدی مسائلی از قبیل توقف یا کاهش رشد و توسعه شرکت به دلیل عدم دسترسی به بازارهای سرمایه را به دنبال خواهد داشت.
ارزیابی تطبیقی میان صنایع مختلف، محک ارزشمندی را برای سرمایه­گذار فراهم می کند که برای سرمایه گذاری در این صنایع تصمیم گیری می کنند. این پژوهش برای تدوین­کنندگان سیاست تقسیم سود مفید خواهد بود. این مطالعه هنگامی که بازار سقوط کرده باشد و یا نرخ سهام از طریق ماکزیمم سازی ثروت سهامدار کاهش می یابد سودمند خواهد بود. این پژوهش، بینش تطبیقی برای سهامداران و تدوین کنندگان سیاست تقسیم سود در این صنایع فراهم می کند.
 
۱-۴- اهداف اساسی تحقیق
هدف نخست:
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سود تقسیمی بر بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند  طی سالهای ۱۳۸۱تا۱۳۹۰ می­باشد.
هدف بعدی:
به بررسی رابطه بین سود تقسیمی و قیمت سهام در صنایع مواد دارویی و غذایی به جزقند پرداخته می شود.
لازم به توضیح است که قیمت سهام متاثراز واقعیات حاکم بر بازار بوده وبادر نظرگرفتن سودهای سال های آتی موجب آن خواهد شد تا سرمایه گذاران با اطمینانی بیشتری سرمایه­های خود را به بازار بورس هدایت کنند.
 
۱-۵- فرضیه ­های تحقیق
فرضیه های تحقیق به شرح زیر می باشند:
فرضیه اول:  بین سود تقسیمی و بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند  رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین سود تقسیمی و قیمت سهام در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند رابطه معنی داری وجود دارد.
۱-۶- روش انجام تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقات تجربی است و با توجه به اینکه از اطلاعات تاریخی برای آزمون فرضیه ­ها استفاده شده است در دسته­ی تحقیقات پس رویدادی قرار می­گیردکه بر اساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. داده­های موردنیاز برای آزمون فرضیه ­ها، از نرم افزار تدبیرپرداز و همچنین صورت­های مالی شرکت­ها استخراج می شود.
 
۱-۷- متغیرهای تحقیق
۱-۷-۱ متغیرهای وابسته
متغیرهای وابسته در این تحقیق بازده مورد انتظار سهامدار و قیمت سهام می باشند.
۱-۷-۲- متغیرهای مستقل
متغیر مستقل اصلی در این تحقیق سود تقسیمی هر سهم و سایر متغیرهای مستقل نسبت حاشیه سود ناخالص، نسبت ارزشیابی سود و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام می باشند.
۱-۷-۳- متغیر کنترلی
در این پژوهش از اندازه شرکت به منظور متغیر کنترلی به شرح زیر استفاده گردیده است:
اندازه شرکت (SIZE)، که از لگاریتم طبیعی کل دارایی­های شرکت بدست می­آید.
۱-۸- روش گردآوری داده­ ها
در تحقیق حاضر با مراجعه به منابع کتابخانه­ای شامل کتب، مجلات هفتگی، ماهنامه­ها، فصلنامه­ها و انتشارات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، پایان نامه های تحصیلی و جستجو در پایگاه های اینترنتی، بخش نظری و ادبیات موضوع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و داده های مورد نیاز شرکت­ها نیز از پایگاه­های اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و بانک­های اطلاعاتی همانند تدبیر پرداز، صورت­های مالی، یادداشت­های توضیحی و گزارش­های مجمع عمومی شرکت­ها استخراج و جهت نتیجه گیری، مورد مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
۱-۹- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
در این تحقیق تأثیر سود تقسیمی بر بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند مورد بررسی قرار می گیرد.
قلمرو زمانی
دوره زمانی تحقیق ۱۰ ساله و از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ می باشد
قلمرو مکانی
شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع مواد دارویی و غذایی بجر قند مورد مطالعه قرار گرفت.
۱-۱۰- تعریف واژه­های عملیاتی
سود تقسیمی: معمولا پس از کسر مالیات از سود شرکت، باقیمانده طی حداکثر یک سال به سهامداران پرداخت می­شود. سود تقسیم شده تمامی سود خالص یک شرکت نیست بلکه فقط بخشی از آن است، بخش باقیمانده سود به صورت تقسیم نشده جزء ذخایر شرکت است و برای گسترش آتی نگهداری       می­شود. سود تقسیم شده بر اساس ارزش اسمی هر سهم و نه ارزش بازاری آن اعلام می­شود. اعطای سهام جایزه نیز نوعی تقسیم سود بین سهامداران است (حاجی زاده قراملکی ۱۳۸۳، ۸).
بازده: مجموعه مزایایی است که در پایان سال مالی به  دارنده سهام تعلق میگیرد. (حاجی زاده قراملکی۳۸،۱۳۸۳).
ضریب بتا: از تقسیم کوواریانس بین بازده سهم موردنظر وبازار برواریانس بازده بازار بدست می آید وشاخص بازار معیاری مطمئن در ارتباط با تغییرات فی مابین می­باشد. ارزش ضریب بتا همواره دارای دامنه ۱+ و۱- است و ضریب بتای مثبت به آن معنی است که افزایش بازده یک سهم همیشه همراه با بازده متناسب در بازده بازارخواهد بود وضریب منفی به این معنی است که افزایش در بازده یک سهم باکاهش متناسب در بازده بازاراست (خوش طینت و ساربانها ۱۲۱، ۱۳۸۲).
نسبت قیمت به درآمد هر سهم(P/E):این نسبت که از آن به عنوان ضریب سودآوری نیز نام برده می شود،از طریق تقسیم میانگین قیمت جاری بازار برسودهرسهم بدست می آید.(لشکری وقاسمی ۱۳۸۸،۱۶۱).
 
۱-۱۱- ساختار تحقیق
ترتیب ارائه مطالب در فصل های بعد به شرح زیر است:
در فصل دوم ابتدا تعریفی از سود و روش­های پرداخت سود سهام و انواع سیاست های تقسیم سود بیان می­گردد. سپس به تعریف بازده و انوع آن پرداخته و در آخر نیز تحقیقات خارجی و داخلی مرتبط با موضوع تحقیق مرور می­گردند.
در فصل سوم، روش اجرای تحقیق، تشریح می شود. متغیرهای وابسته، مستقل و کنترلی و نحوه اندازه گیری آنها به تفصیل بیان می شود. همچنین قلمرو تحقیق، جامعه آماری و نمونه در این فصل بیان می شود. نحوه جمع آوری داده­ ها، تعاریف مفاهیم، روش شناسی تحقیق، روش های آماری و آزمون فرضیه ها مطالب دیگری هستند که در این فصل ارائه می شوند.

پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری بر صنعت بانکداری و عملکرد بانک‌های  ملت استان کرمانشاه


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده: ۱
:
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲-بیان مسئله ۳
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴-چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق ۵
۱-۵-اهداف تحقیق ۷
۱-۶-فرضیات تحقیق ۷
۱-۷-قلمرو تحقیق ۷
۱-۷-۱- قلمرو موضوعی ۷
۱-۷-۲-قلمرو زمانی ۷
۱-۷-۳-قلمرو مکانی ۸
۱-۸-تعاریف واژگان و اصطلاحات ۸
:
۲-۱-مقدمه ۱۳
۲-۲- ادبیات موضوع ۱۳
۲-۲-۱-تاریخچه بانکداری ۱۳
۲-۲-۲- بانکداری در ایران و نقش اقتصادی آن ۱۳
۲-۲-۳- وظایف محوله بانکها ۱۴
۲-۳-ارزیابی عملکرد (ارزشیابی عملکرد) ۱۶
۲-۴- شاخص های ارزیابی بانکها ۱۶
۲-۴-۱- شاخصهای عملکردی ۱۶
۲-۴-۱-۱- شاخصهای غیرمالی ۱۷
۲-۴-۱-۲- شاخصهای مالی ۱۹
۲-۵- شرایط محیطی حاکم بر نظام بانکی ۲۱
۲-۶- رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ۲۴
۲-۶-۱- The Banker. 24
‫۲-۶-۲- ﺷﺎﺧﺺ ‪CAMEL 24
‫۲-۶-۲-۱- ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ۲۵
۲-۶-۲-۲-ﮐﯿﻔﯿﺖ داراﯾﯽ ﻫﺎ ۲۵
‫۲-۶-۲-۳-ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ۲۵
۲-۶-۲-۴-درآﻣﺪﻫﺎ ۲۶
‫ ۲-۶-۲-۵- ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ۲۶
۲-۷- توضیحاتی در باره ی سیستم رتبه بندی کملز ۲۷
۲-۷-۱- سیستم رتبه بندی کملز در حوزه بانکداری اسلامی ۲۸
۲-۸- درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ( (BSFRSﺗﻮﺳﻂ مودیز ۲۹
۲-۸-۱- ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮاﺳﺎس‪BSFR 29
۲-۹- روش های رتبه بندی ۳۱
۲-۱۰- رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ۳۱
‫ ۲-۱۰-۱- ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ۳۱
‫ ۲-۱۰-۲- ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﺑﯿﻤﻪ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ۳۲
۲-۱۱- مفهوم و تعاریف سرمایه فکری ۳۲
۲-۱۱-۱- سرمایه فکری ۳۴
۲-۱۱-۲- مدیریت سرمایه فکری ۳۵
۲-۱۱-۳- سرمایه فکری و اجزای آن ۳۵
۲-۱۱-۴- ویژگیهای سرمایه فکری ۳۶
۲-۱۱-۵- عناصر سرمایه فکری ۳۶
۲-۱۱-۵-۱- سرمایه انسانی ۳۷
۲-۱۱-۵-۲- اجزاء سرمایه انسانی ۳۹
۲-۱۱-۵-۲-۱- قابلیت های کارکنان ۳۹
۲-۱۱-۵-۳- سرمایه رابطه ای ۴۵
۲-۱۱-۵-۴-سرمایه ساختاری ۵۲
۲-۱۱-۵-۴-۱- اجزاء سرمایه ساختاری ۵۴
۲-۱۱-۶- معیارهای سرمایه های فکری ۵۹
۲-۱۱-۷- اهمیت سرمایه فکری در بافت غیرانتفاعی ۶۰
۲-۱۱-۸- مقایسه دو رویکرد در مدیریت سرمایه فکری ۶۲
۲-۱۱-۹- اهداف اندازه گیری سرمایه فکری ۶۳
۲-۱۱-۱۰-روش های اندازه گیری سرمایه فکری ۶۴
۲-۱۱-۱۱- مدیریت سرمایه فکری پس از اندازه گیری سرمایه ها ۶۶
۲-۱۱-۱۲- گزارشگری سرمایه فکری ۶۶
۲-۱۱-۱۳- سیر تکامل و روش‌های سنجش سرمایه فکری ۶۷
۲-۱۲- پیشینه تحقیق ۶۹
۲-۱۲-۱- مطالعات داخلی ۶۹
۲-۱۲-۲- مطالعات خارجی ۷۶
:
۳-۱-مقدمه ۸۱
۳-۲- روش تحقیق ۸۱
۳-۳-روش گردآوری داده ها ۸۲
۳-۴ -ابزار گردآوری داده ها ۸۲
۳-۵-روایی ابزار جمع آوری داده ها ۸۳
ابزار جمع آوری داده ها ۸۴
۳-۷- جامعه آماری ۸۵
۳-۸ -تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری ۸۵
۳-۹-روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۶
:
۴-۱ مقدمه‏ ۹۱
۴-۲-توصیف داده های جمعیت شناختی ۹۱
۴-۲-۱-اطلاعات مربوط به سن ۹۲
۴-۲-۲-اطلاعات مربوط به جنسیت ۹۳
۴-۲-۳-اطلاعات مربوط به وضعیت تحصیلی ۹۴
۴-۲-۴-اطلاعات مربوط به سابقه کاری ۹۵
۴-۳-بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق بر اساس مولفه های جمعیت شناختی ۹۶
۴-۳-۱-آزمون میانگین برای متغیرهای تحقیق بر اساس مولفه جنسیت ۹۶

پایان نامه ها

۴-۳-۲-آزمون تحلیل واریانس برای متغیرهای تحقیق بر اساس مولفه سن ۹۶
۴-۳-۳-آزمون تحلیل واریانس برای متغیرهای تحقیق بر اساس مولفه تحصیلات ۹۷
۴-۳-۴-آزمون تحلیل واریانس برای متغیرهای تحقیق بر اساس مولفه سابقه کاری ۹۸
۴-۴ بررسی نرمال بودن توزیع داده های تحقیق ۹۹
۴-۵-تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه‌ها ۱۰۰
۴-۵-۱-آزمون فرضیه فرعی اول ۱۰۳
۴-۵-۲- آزمون فرضیه فرعی دوم ۱۰۴
۴-۵-۳- آزمون فرضیه فرعی سوم ۱۰۵
۴-۵-۴-آزمون فرضیه اصلی تحقیق ۱۰۷
۴-۶-نتایج کلی آزمون فرضیه های تحقیق ۱۰۷
۴-۷-بررسی برازش مدل پژوهش ۱۰۸
:
۵-۱- مقدمه ۱۱۱
۵-۲-نتایج فرضیه های پژوهشی ۱۱۱
۵-۲-۱-فرضیه فرعی اول ۱۱۱
۵-۲-۲-فرضیه فرعی دوم ۱۱۲
۵-۲-۳-فرضیه فرعی سوم ۱۱۳
۵-۲-۴-فرضیه اصلی ۱۱۳
۵-۳-پیشنهادهای تحقیق ۱۱۴
۵-۳-۱-پیشنهادهای کاربردی ۱۱۴
۵-۳-۲-پیشنهاد برای تحقیقات آینده ۱۱۷
۵-۴-محدودیت های تحقیق ۱۱۸

منابع فارسی: ۱۲۱
منابع لاتین: ۱۲۴

چکیده انگلیسی: ۱۳۰
چکیده:
هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر سرمایه فکری بر صنعت بانکداری و عملکرد بانک‌های ملت استان کرمانشاه می‌باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی،‏ لحاظ ماهیت و روش در دستۀ تحقیقات علی و از حیث اجرا میدانی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان بانک ملت در استان کرمانشاه می باشد که تعداد اعضای جامعه مورد بررسی بالغ بر ۴۰۷ نفر می باشد.که با روش نمونه گیری دردسترس تعداد ۲۰۵ پرسشنامه پخش و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.برای جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه مقاله پیری و همکاران (۲۰۱۳) که پس از تأیید روایی و پایایی آن (ضریب آلفای کرونباخ ۸۳ درصد) بین نمونه توزیع گردید. در این پژوهش به منظور بررسی روابط مطرح شده بین متغیرهای تحقیق از روش معادلات ساختاری استفاده شده است.
نتایج آزمون معادلات ساختاری نشان داد که سرمایه فکری و هر سه بعد آن شامل (سرمایه انسانس، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای) تاثیر مثبتی بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه داشته و تمام فرضیه های مطرح شده پذیرفته شده است.
کلیدواژه: سرمایه فکری ،صنعت بانکداری ، عملکرد بانک‌ها، بانک‌های ملت، تاثیر سرمایه
۱-۱- مقدمه
قرن ۲۱ قرن اقتصاد دانش محور است. در اقتصاد دانش محور، دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های مشهود و فیزیکی، ارجحیت بیشتری پیدا می کند. در نتیجه دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی در اقتصاد جهانی امروز شده است. با رشد اقتصاد دانش محور، به طور قابل ملاحظه ای شاهد این موضوع هستیم که دارایی های نامشهود شرکت ها در مقایسه با دارایی های مشهود، عامل مهمی در حفظ و تحقق مزیت رقابتی پایدار آنها هستند. بنابراین سرمایه فکری و اجزای آن(سرمایه انسانی، سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری)مورد علاقه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان است و افشای آنها در تصمیم گیری این دو گروه نقش برجسته ای را ایفا می­ کند. منظور از سرمایه فکری، توسعه و بکارگیری منابع دانش در شرکت­ها است از این رو در هزاره سوم میلادی که در آن سرمایه فکری نه فیزیکی، زیربنای اصلی برای پویایی و موفقیت آتی شرکت در اقتصاد دانش محور است، افزایش شناخت و به کارگیری سرمایه فکری به شرکت ها کمک می کند تا کاراتر، اثربخش تر، پربازده تر و نوآورتر باشند(دارابی، ۱۳۹۱، ۱۰۶).
فصل اول این تحقیق به بیان چارچوب و محدوده پژوهش اختصاص دارد. در این فصل محقق با بیان کلیات تحقیق انجام شده، شرح مختصری در مورد کلیه مراحل انجام شده ارائه می‌دهد، که بدین ترتیب زمینه برقراری ارتباط با مخاطب و در­جریان قرار دادن او در مورد چگونگی ایجاد و انجام تحقیق را فراهم می‌سازد.
در این فصل موضوعاتی مانند بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و فرضیه‌های تحقیق، قلمرو تحقیق(موضوعی، زمانی، و مکانی) و تعریف عملیاتی واژگان تحقیق بیان می‌شود.
۱-۲-بیان مسئله
تا اوایل دهه ی ۱۹۵۰، عامل اصلی عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه را عمدتا کمبود سرمایه های مالی و فیزیکی می پنداشتند. در چارچوب چنین طرز فکری، این کشورها از راه های مختلف و با توسل به دوست و دشمن به کسب سرمایه می­پرداختند. این امر، موجب تشدید وابستگی و تخریب بنیان های اقتصادی و سیاسی این قبیل کشورها می شد. اما امروزه ، روشن شده که تزریق مقادیر متنابهی از سرمایه های فیزیکی و مالی لزوما تسریع روند رشد و توسعه ی این کشورها را در پی ندارد. بلکه کشورهایی که از سازمان های قوی و نهادهای اداری کارآمد و در عین حال از سرمایه­های انسانی کارا و متخصص برخوردارند، می توانند سرمایه ی فیزیکی و مالی خود را به نحو مناسبتری جذب و در تسریع روند رشد و توسعه به کار گیرند. در اقتصاد نوین، تولید ثروت و رشد اقتصادی عمدتا از دارایی­های نامشهود(فکری) سرچشمه می­گیرد. پیشرفت اقتصاد جدید تأکیدی بر این واقعیت است که خلق ارزش بیشتر به دارایی های نامشهود وابسته است تا به دارایی های مشهود(فیزیکی و مالی). لذا، سرمایه ی فکری منبع اصلی توسعه ی اقتصادی محسوب می شود و سایر عوامل سنتی تولید مانند زمین، نیروی کار و سرمایه ی مالی در مرتبه ی بعدی اهمیت قرار می گیرند. در چنین شرایطی سرمایه ی فکری، عامل کلیدی ارتقای عملکرد سازمانی به شمار می رود. مهم ترین مسأله در زمینه ی دارایی های نامشهود، چگونگی مفهوم سازی، درک، ارزیابی و اندازه ­گیری این دارایی هاست. ابزارها و روش شناسی های مدیریت دانش به سازمان­ها کمک می کنند تا توانمندی­ها و قابلیت های خود را برای حفظ و تحقق مزیت رقابتی پایدار و در نهایت دستیابی به اقتصاد دانش مدار، تحلیل و شناسایی کنند. چنین ارزیابی هایی می تواند اقتباس عملکردها و راه های مناسب، و هم چنین رشد نظام های دانشی ملی را برای توسعه ی همه جانبه تسهیل کند. از این روی، برای ایران که در سند چشم انداز ۲۰ ساله ی خود قصد دارد گوی رقابت در اقتصاد و تجارت را از همسایگان خود برباید، اقتصاد مبتنی بر دانش می باید ابزاری راهبردی تلقی شود. یکی از فعالیت­هایی که در جهت تحقق اقتصاد دانش محور و نیل به اهداف برنامه ی چهارم توسعه باید صورت گیرد، توجه به نظام بانکی کشور است. از کاستی های نظام بانکی کشور، ساختار دولتی آن است. در بحث ساختاری، کاهش تصدی دولت و کوچک کردن اندازه ی آن و در عین حال ارتقای نیروهای کیفی از اقداماتی است که می باید در دستور کار قرار گیرند. هر چند گام هایی در حوزه ی منابع انسانی، مدیریت دانش، آموزش و ساختار درون سازمانی در بانکداری کشور برداشته شده است، به نظر می رسد که این گام ها از انسجام و ارتباط کافی برخوردار نیستند. بنابراین، بانک ها باید دارایی های خود را از نو طبقه بندی کنند. بانک ها باید درک کنند که چگونه سرمایه ی فکری می تواند اهداف راهبردی آن ها را محقق سازد. این امر مستلزم کمی کردن سهم سرمایه ی فکری در ارزش سازمان است. با توجه به تفاوت سطح نظام بانکی ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و نقصان شرایط رقابت با بانکداری جهانی­، بهره گیری از سرمایه ی فکری و دانش روز، عرصه­ گسترده ای است. کوشش در این زمینه، به پیشرفت و دستاوردهای قابل توجهی منتهی خواهد شد(فطرس و بیگی، ۱۳۸۹، ۱۰۲).
درتحقیق حاضر، یک مساله اصلی وجود­دارد وآن این است که سرمایه فکری چه تاثیری بر صنعت بانکداری و عملکردبانک‌های ملت استان کرمانشاه دارد؟
 
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق
در دوره صنعتی، بهای اموال، ماشین آلات، تجهیزات و مواد خام به عنوان عناصر کارآمد واحد تجاری محسوب می شدند، در حالی که در عصر اطلاعات استفاده کارا از سرمایه فکری است که موفقیت یا شکست واحد تجاری را تعیین می کند. به رغم اهمیت دارایی های مشهود در تولید کالا و خدمات، در اقتصاد جدید، ارزش اقتصادی و ثروت اغلب از ایجاد و کاربرد سرمایه فکری و نه از مدیریت دارایی های مشهود ناشی می شود. شدت این موضوع به اندازه ای است که برآورد شده در حدود ۵۰ تا ۹۰ درصد ارزش ایجاد شده به وسیله شرکت های موجود در اقتصاد امروزی، از مدیریت سرمایه فکری حاصل می شود. بنابراین، برای رقابت در اقتصاد به شدت مبتنی بر دانش فناوری، اختصاص قسمت اعظم رشد به منابع تحقیق و توسعه، آموزش کارکنان و فناوری جدید، الزامی به نظرمی رسد. به عبارت بهتر می توان گفت که امروزه مدیریت سرمایه های فکری، سازمان ها و نهادها را به موفقیت های بیشتری در افق های آینده ی بازارهای رقابتی و پایایی اعتباری خواهد رساند. در عصرحاضر سرمایه فکری به یک محرک بسیار حیاتی برای پایداری اعتبار یک سیستم در محیط رقابتی امروز تبدیل شده است(دعایی و همکاران، ۱۳۹۳، ۹۳).
۱-۴-چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق
چارچوب نظری پایه و اساس تحقیق می‌باشد که تمام طرح و پروژه تحقیق روی آن قرار داده می شود و یک شبکه کامل و توسعه یافته بین متغیرهایی است که با بهره گرفتن از منبع و بررسی پیشینه تحقیق مشخص شده اند.
تحقیقات پیشین همبستگی مثبت و معناداری بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی ارائه داده اند. تحقیق فطرس و بیگی با هدف بررسی مولفه­های سرمایه فکری و روابط داخلی آنها بر صنعت بانکداری به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت و­ معناداری بین مولفه­های سرمایه فکری با صنعت بانکداری وجود دارد(فطرس و بیگی، ۱۳۸۹). زرنلر و همکاران در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که انباشت سرمایه فکری تاثیر زیادی بر عملکرد صادراتی بنگاه دارد به طور مشخص، تحقیق آنان نشان داد که بهبود عملکرد صادراتی بنگاه های تجاری که از انباشت سرمایه ی فکری بیشتری در جنبه های سرمایه ی ساختاری، سرمایه ی کارکنان(انسانی) و سرمایه ی مشتری برخوردارند، در مقایسه با بنگاه هایی که فاقد چنین سرمایه ای هستند، بهتر است. یوند و اسنل(۲۰۰۴) در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه انسانی با عملکرد و بین سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری با عملکرد وجود دارد (همان منبع، ۱۰۵). نتایج تحقیقات بونتیس و همکاران نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه انسانی با سرمایه مشتری، سرمایه  ساختاری و سرمایه مشتری با سرمایه ساختاری و سرمایه ساختاری با عملکرد وجود دارد(بونتیس و همکاران، ۲۰۰۰). چن و همکاران در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین سرمایه انسانی با سرمایه مشتری، سرمایه ساختاری و عملکرد و بین سرمایه مشتری با سرمایه ساختاری و عملکرد و بین سرمایه ساختاری و عملکرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(چن و همکاران، ۲۰۰۴). شهریاری(۲۰۰۷) در پژوهشی به این نتیجه رسید که ارتباط معنی داری میان سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری وجود دارد و بر این اساس ارتباط معنی داری میان سرمایه مشتری و عملکرد سازمانی وجود دارد و همین طور میان سرمایه ساختاری و عملکرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد(ناظم و مطلبی، ۱۳۹۰). نتایج تحقیق دستگیر و همکارانش نشان داد که ارتباط معناداری بین سرمایه فکری و عملکرد مالی وجود دارد(دستگیر و همکاران، ۱۳۹۳).
۱-۵-اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق
شناخت تاثیر سرمایه فکری بر صنعت بانکداری و عملکرد بانک­های ملت استان کرمانشاه
اهداف فرعی تحقیق
شناخت تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه
شناخت تاثیر سرمایه مشتری(رابطه ای) بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه
شناخت تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه
۱-۶-فرضیات تحقیق
فرضیه‌ اصلی :
سرمایه فکری بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه تاثیر دارد
فرضیه‌های فرعی :

 1. سرمایه انسانی بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه تاثیر دارد.
 2. سرمایه ساختاری بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه تاثیر دارد.
 3. سرمایه رابطه ای بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه تاثیر دارد.

 
۱-۷-قلمرو تحقیق
۱-۷-۱- قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحقیق در حوزه منابع انسانی می باشد.
۱-۷-۲-قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این تحقیق بازده زمانی تابستان و پاییز ۱۳۹۳می باشد.
۱-۷-۳-قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق بانک های ملت استان کرمانشاه می باشد.
 
۱-۸-تعاریف واژگان و اصطلاحات
عملکرد سازمانی
عملکرد نتایج قابل اندازه گیری، تصمیمات و اقدامات سازمانی است که نشان دهنده میزان موفقیت و دست آوردهای کسب شده است(بیاضی طهرابند و همکاران، ۱۳۸۸، ۵۰).
عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. بنابراین، عملکرد سازمانی یک سازهی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. معروف ترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران ارائه شده است: فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته. مطابق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می شود:

 • کارایی که توصیف کننده ی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین.
 • اثربخشی که توصیف کننده ی درجه ی نیل به اهداف سازمانی است(نیلی و همکاران، ۲۰۰۲، ۸).

سرمایه فکری
سرمایه ی فکری یک سازمان دارایی ها و منابع ذهنی و نامشهودی است که سازمان با برگرداندن آن ها به فرآیندهای جدید کالا و خدمات به خلق ارزش می پردازد(فطرس و بیگی، ۱۳۸۹، ۱۰۳).
سرمایه ی فکری نیروی محرکه ی اصلی و پایدار عملکرد سازمانی است که بهتر از هر چیزی ارزش واقعی سازمان را منعکس می کند(چهارباغی و کریپس، ۲۰۰۶، ۳۲).
سرمایه انسانی
بونتیس سرمایه ی انسانی را قابلیت جمعی سازمان در استخراج بهترین راه حل ها از دانش افرادش توصیف می کند(بونتیس و همکاران، ۲۰۰۰، ۸۹).
سرمایه ساختاری
بونتیس نیز سرمایه ی ساختاری را دستورالعمل ها، راهبردها، خط مشی ها و هر آن چه ارزش سازمان را بیشتر از ارزش فیزیکی آن می سازد، معرفی می کند(بونتیس و همکاران، ۲۰۰۰، ۸۹).

سرمایه مشتری
سرمایه­ی مشتری هر دوی ارزش فعلی روابط سازمان با مشتریان و ارزش بالقوه ی آتی  این روابط را در بر می گیرد. به همین دلیل، سرمایه ی مشتری در دانش مکتوم در کانال های بازاریابی و روابط مشتری قرار می گیرد. از این رو مواردی هم چون علائم تجاری، سهم بازار، اطلاعات مشتری، روابط با مشتریان، نقاط دستیابی مشتریان و قراردادهای تجاری را شامل می شود(بونتیس و همکاران، ۲۰۰۰، ۸۹).
 
تعریف عملیاتی سرمایه انسانی: این متغیر طبق سوالات ۱ تا ۵ پرسشنامه سنجیده می شود که برای سنجش از متغیر های شایستگی کارکنان، برنامه های آموزش، استخدام بهترین متقاضیان شغل، مهارت های کارکنان، یادگیری سازمانی .
تعریف عملیاتی سرمایه ساختاری: این متغیر طبق سوالات ۶ تا ۱۰ پرسشنامه سنجیده می شود که برای سنجش از متغیر های دانش سازمانی، درآمد کارکنان، شکاف دانش، کارکنان بانک  و جو سازمانی.
تعریف عملیاتی سرمایه رابطه ای: این متغیر طبق سوالات ۱۱ تا ۱۸ پرسشنامه سنجیده می شود که برای سنجش از متغیر های وفادار ، ارزش افزوده ، نیاز مشتریان ، نسبت درآمد.
تعریف عملیاتی عملکرد بانک: این متغیر طبق سوالات ۱۹ تا ۲۴ پرسشنامه سنجیده می شود که برای سنجش از متغیر های سرمایه مشتریان ، مراجعه مشتریان ، جذب سپرده ، کیفیت خدمات
 
عملکرد:عبارت است از چگونگی انجام وظایف و فعالیت‌ها و نتایج حاصل از آن، به عبارت دیگر عملکرد عبارت است از تعیین این که آن وظایف چگونه باید انجام شود؟برای بهبود آن‌ها چه بایدکرد؟ و چگونه می‌توان به اهداف دست یافت( فلون ، برون ، ۲۰۱۱).
طبق آخرین تعریف بانکداری در دنیا این طور تشریح شده بانکداری یعنی  روانشناسی و  فن بانکداری بنابراین سرمایه فکری ارتباط مثبتی می تواند با عملکرد در بانک داشته باشد.
در یک بانک منابع پولی یک بدهی محسوب می شود منابع به گران قیمت شامل سپرده های مدت دار، میان مدت شامل سپرده های کوتاه مدت بدون سررسید و ارزان قیمت شامل­: حساب­های قرض الحسنه حواله های (جاری) تقسیم می­شود.
حال اگر بیشتر منابع یک بانک از شکل گران قیمت باشد اصطلاحاً به آن پول داغ می گویند و نگهداری آن باعث افزایش در بدهی­های ترازنامه های یک بانک می­شود در این راستا بانک مرکزی دستورالعملی را تحت عنوان مثلث منابع و مصارف به کلیه بانک­ها ابلاغ کرده  که شامل :
مقدمه
در دنیای رقابتی امروز تنها سازمانها و شرکتهایی می توانند به رقابت بپردازند و به ایجاد سودآوری دست بزنند که بتوانند به نیازمندیهای مشتریان خود توجه کنند و بتوانند در این راستا رضایت مندی آنها را فراهم نمایند، که این مسأله خود موجب ایجاد وفاداری مشتریان به محصولات و خدمات ارائه شده آن سازمان و شرکت می گردد. بانک نیز به عنوان سازمانی که در دنیای امروز نقش بسیار مهمی را در اقتصاد و شکوفایی کشور ایفا می نماید، بایستی در جهت بررسی نیازمندیهای مشتریان در خدماتی که به مشتریان ارائه می دهد گام های مؤثر و مفیدی را بر دارد. برای ایجاد رقابت درمؤسسات بانکی، تأکید بیشتر بر روی عملکرد عملیاتی داخلی مورد نیاز است. این بدین معنا است که لازم است تا راهی اثربخش برای ارزیابی عملکردی که بتواند عملکرد کل سازمان را به اهداف شرکت وصل کند تعیین کنیم. (جعفر نژاد و همکاران،۱۳۸۹،۲)
بنابراین از آنجا که قلب و شریان اصلی اقتصاد کشور با بانکها گره خورده بدیهی است رشد و ارتقاء و پیشرفت صحیح بانکها موجب افزایش کارایی آنها گردیده که این امر موجب شکوفایی اقتصاد و کمک به فرار از بحران های مالی می گردد. علاوه بر این افزایش کارایی بانک ها می تو اند گامی بلند در بهتر اجرا شدن طرح هدفمند نمودن یارانه ها باشد(طلوعی اشلقی ، ۱۳۹۰ ،۱)
 
۲-۲- ادبیات موضوع
۲-۲-۱-تاریخچه بانکداری
با تعقیب شدید کلیسا علیه دریافت بهره و منع مشروط آن در مذاهب یهود، فعالیت بانکداری و صرافی و ربا خواری منحصراً در اختیار قوم یهود قرار گرفت. و در مذهب یهود منع گرفتن بهره منحصراً به منع دریافت بهره از هم کیشان یهودی، تفسیر شده است. به علاوه ورود طلا و نقره فراوان از آمریکا و رفع ممنوعیت دریافت بهره در آئین مسیح بر اثر فتوای رهبر پروتستانها به افزایش فعالیتهای بانکی کمک زیادی نمود و بانکهای مختلفی تأسیس شدند که تا به امروز فعالیت آنها ادامه دارد. بنابر این دریافت سود و ربا، ماهیت بانکداری موجود در آئین یهود و مسیحیت را تشکیل می دهد.
۲-۲-۲- بانکداری در ایران و نقش اقتصادی آن
بانک شاهنشاهی ایران در سال ۱۲۶۷ تأسیس شد. بدین ترتیب بانک تدریجاً مرکز معاملات پولی و بازار سرمایه ایران شد و مؤسسۀ مزبور قدرت اقتصادی کامل و تسلّط قوی بر عملیات بازار پیدا کرد و نرخ بهره و نبض بازار تابع سیاست پولی و اعتباری آن گردید. بعد از این زمان به ترتیب بانکهای ملّی و سپه و سایر بانکها تأسیس شدند. در ایران نیز بانکداری مبتنی بر سود و بهره بوده است.
بانک­ها وجوه لازم را از سرمایه داران کوچک و پس انداز­کنندگان گرفته و جمع آوری کرده و به کسانی که بخواهند عملیات اقتصادی انجام دهند یا عملیات خورد را توسعه دهند، وام می دهد. بانکها از تفاوت نرخ پولی که به سرمایه گذارها بابت بهره می پردازند و از بهره ای که از وام گیرندگان و بازرگانان دریافت می کنند، ارتزاق می­نمایند. بانکها می توانند برای هدایت پس انداز و برای   سرمایه گذاری مولّد و بر حسب درجه سودمندی وامهای درخواستی مشتریان، نرخهای متفاوت بهره تعیین نمایند(رحیمی سجاسی، ۱۳۸۷ ،۲)
۲-۲-۳- وظایف محوله بانکها

پایان نامه بررسی تاثیر ساختار حاکمیت و ساختار مالکیت بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

جناب آقای دکتر رامین عبقری
پاییز ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                        صفحه
 
چکیده ۱

۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- شرح و بیان مسأله تحقیق ۲
۱-۲-۱-اهمیت و ضرورت تحقیق ۲
۱-۳- اهداف تحقیق ۳
۱-۴- فرضیه تحقیق ۴
۱-۵- قلمرو تحقیق ۵
۱-۶-جامعه و نمونه تحقیق ۵
۱-۷- روش تحقیق ۵
۱-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶
۱-۹- مدل مفهومی تحقیق ۶
۱-۱۰- ساختار تحقیق ۹

۲-۱- مقدمه ۱۰
۲-۲-راهبری(حاکمیت) شرکتی ۱۰
۲-۳-تعاریف حاکمیت شرکتی ۱۳
۲-۳-۱- تئوری نمایندگی ۱۵
۲-۳-۲-تئوری هزینه معاملات ۱۵
۲-۳-۳- تئوری ذینفعان ۱۶
۲-۴- شاخصه های حاکمیت شرکتی ۱۸
۲-۴-۱- معرفی شرکت سهامی ۲۲
۲-۵-اداره شرکت سهامی ۲۴
۲-۵-۱-ترکیب هیأت مدیره ۲۵
۲-۵-۲-تعداد اعضای هیات مدیره ۲۵
۲-۵-۳-رئیس هیات مدیره ۲۶
۲-۵-۴-اختیارات هیأت مدیره ۲۷
۲-۶- پیشینه تحقیق ۲۸
۲-۶-۱-تحقیقات داخلی ۲۸
۲-۶-۲ تحقیقات خارجی ۳۴

۳-۱- مقدمه ۴۱
۳-۲- روش تحقیق ۴۱
۳-۲-۱- از نظر هدف ۴۲
۳-۲-۲- ازنظرروش ۴۲
۳-۳ جامعه آماری و نمونه ۴۲
۳-۴-روش های گردآوری داده ها ۴۳
۳-۵- روش گرداوری اطلاعات ۴۳
۳-۶- فرضیه تحقیق ۴۴
۳-۷-روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ۴۵
۳-۸-روش تجزیه وتحلیل ۴۵
۳-۹-معرفی آزمون‌های آماری ۴۷
۳-۹-۱-تخمین مدلهای رگرسیون با دادهای پانل ۴۷
۳-۹-۲-آزمون های انتخاب مدل در پانل دیتا ۴۸
۳-۹-۲-۱-آزمون چاو(f) 48
۳-۹-۲-۲- آزمون هاسمن ۴۹
۳-۹-۲-۳- آزمون white cross section 50
۳-۹-۳-آزمون معنی دار بودن مدل مربوط به فرضیه ها ۵۰
۳-۹-۳-۱- آماره f 50
۳-۹-۳-۲ آزمون خود همبستگی ۵۱
۳-۱۰-آزمون فرضیه ها ۵۱
۳-۱۰-۱- ضریب همبستگی ۵۲
۳-۱۰-۲- ضریب تشخیص یا تبیین ۵۲

۴-۱ – مقدمه ۵۴
۴-۲- تجزیه وتحلیل ۵۴
۴-۲-۱- تجزیه و تحلیل فرضیه ۵۶

۵-۱- مقدمه ۶۱
۵-۲- خلاصه تحقیق ۶۱
۵-۳- تفسیر نتایج ۶۲
۵-۴- پیشنهادهای تحقیق ۶۷
۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی ۶۷
۵-۴-۲- پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی ۶۸

دانلود مقاله و پایان نامه

۵-۴-۳- سایر پیشنهادات ۶۹
۵-۵- محدودیت های تحقیق ۶۹
منابع ۷۰
چکیده انگلیسی ۷۴
چکیده
محققان زیادی، مبانی نظری و شواهد تجربی مرتبط با قابلیت پیش بینی سود را فراهم آورده اند. در واقع، سود حسابداری از معیارهایی است که همواره در تصمیم گیری سرمایه گذاران کاربرد فراوانی دارد. شاید بتوان مهم ترین عامل تاثیرگذار بر قیمت سهام را در پیش بینی سود هر سهم جستجو کرد.
هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر مکانیزمهای ساختار حاکمیت و ساختار مالکیت بر قابلیت پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وگزارش نتایج این بررسی به استفاده کنندگان جهت کمک به آنها در اتخاذتصمیمات سرمایه گذاری آنهاست. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ اجرا توصیفی همبستگی بوده و به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره در قالب داده های تلفیقی استفاده شده است. نمونه تحقیق مشتمل بر ۱۴۹ شرکت است که به روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده اند . دوره زمانی تحقیق حاضر بین سال های۱۳۸۸  تا ۱۳۹۲ بوده است .نتایج تحقیق حاکی از آن است که استقلال هیات مدیره، اندازه هیات مدیره، استقلال کمیته حسابرسی، در صد مالکیت مدیریتی و سهام شناورآزاد شرکت بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد. با وجود این، جلسات کمیته حسابرسی و در صد مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر نوسانات بازده سهام تأثیر گذار نیست.

کلمات کلیدی: استقلال هیات مدیره، اندازه هیات مدیره، استقلال کمیته حسابرسی، در صد مالکیت سرمایه گذاران نهادی
 ۱۱- مقدمه
محققان زیادی، مبانی نظری و شواهد تجربی مرتبط با قابلیت پیش بینی سود را فراهم آورده اند. سود حسابداری یکی از مهم ترین اطلاعاتی است که در صورت های مالی افشا می شود و در صورتی که صحیح باشد باعث افزایش کیفیت و شفافیت افشا در صورت های مالی خواهد شد . در واقع، سود حسابداری از معیارهایی است که همواره در تصمیم گیری سرمایه گذاران کاربرد فراوانی دارد. شاید بتوان مهم ترین عامل تاثیرگذار بر قیمت سهام را در پیش بینی سود هر سهم جستجو کرد . مهم ترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، پیش بینی های سود ارائه شده به وسیله آن ها در فواصل زمانی معین است (ملکیان و احمدپور، ۱۳۸۹ ؛ علوی طبری و جلیلی، ۱۳۸۵ ؛ و باگینسکی و هسل، ۱۹۹۷).
۱-۲- شرح و بیان مسأله تحقیق
با وجود محدودیت‌های زیاد، سود سهام یکی از عمده معیارهایی است که افراد و شرکت‌ها در انتخاب سهام به کار گرفته و با در نظر گرفتن آن افزایش یا کاهش قیمتشان را پیش‌بینی می‌کنند. تحلیلگران و سرمایه‌گذارانی که سود سهام را به‌عنوان تغییر قیمت آتی سهام به کار می‌برند بایستی از روش‌های حسابداری شرکت‌ها در اندازه گرفتن سود، سود پرداخت شده سهام و نرخ تورم آگاهی کامل داشته باشند. به‌عنوان مثال روند صعودی سود سهام ممکن است به دلیل کم کردن سود پرداخت شده و یا بر اثر تورم باشد.
امروزه سرمایه‌گذاری به شیوه‌های متعدد به خصوص سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های مختلف در جامعه به صورت وسیعی مورد توجه افراد حقیقی و حقوقی قرار گرفته است. همچنین افراد برای سرمایه‌گذاری به طرق مختلف به دنبال کسب اطلاعات از منابع گوناگون می‌باشند. معمولاً هدف اغلب سرمایه‌گذاران و سهام‌داران عادی و حقیقی از سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها افزایش ثروت و کسب سود هر چه بیشتر می‌باشد. لذا وجود اطلاعات در مورد عملکرد آتی شرکت در سال‌های آتی می‌تواند اهمیت بسزایی در تصمیمات سرمایه‌گذاران و ارزیابی شرکت داشته باشد. از طرفی امکان اطلاع رسانی در مورد شرکت می‌تواند به مدیران شرکت‌ها هم در جذب سهام‌داران بیشتر کمک نماید. (اردکانی و محمودیان، ۱۳۸۹: ۴۵).
 
۱-۲-۱-اهمیت و ضرورت تحقیق
هدف از انجام این تحقیق ارائه برآوردی معقول و منطقی تاثیر مکانیزمهای ساختار حاکمیت و ساختار مالکیت بر قابلیت پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده به استفاده کنندگان جهت ارزیابی اوضاع مالی شرکت است . ارائه پیش بینی های سود همراه با ابزارهای لازم جهت ارزیابی منطقی این پیش بینی ها، مسئله ای است که امروزه در گزارش های مالی، بسیار مورد توجه قرار گرفته است.سود حسابداری یکی از مهمترین شاخص هایی است که به وسیله استفاده کنندگان از صورت های مالی برای مقاصد مختلفی مانند ارزش گذاری سهام، ارزیابی عملکرد مدیریت، تخصیص منابع و.  بکار گرفته شده و به آن توجه زیادی می شود. بنابراین تخصیص بهینه منابع در بازارها کاملا به این بستگی دارد که سود حسابداری قابلیت پیش بینی داشته باشد.
ترکیب سهامداری یا ساختار مالکیت از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می‌رود که انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بدین ترتیب می‌تواند در کارآیی هر شرکتی تأثیر قابل توجهی داشته باشد. در گذشته، اقتصاددانان فرض می‌کردند که تمامی گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند اما در طول ۳ دهه اخیر، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه‌ها و چگونگی مواجهه شرکت‌ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان “تئوری نمایندگی” بیان می‌شود. این مهم پس از رسوایی های مالی اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و در نتیجه آن، مراجع قانون گذاری بورس های کشورهای مختلف جهان دست به اقدام ها مختلفی زده اند. یکی از این اقدام ها، اصلاح حاکمیت شرکت ها است (جلیس و همکاران،۱۹۹۸ ). سازوکارهای های حاکمیت شرکتی با کاهش مشکلات نمایندگی، می توانند فرصت های مدیریت سود را کاهش داده و در نتیجه قابلیت پیش بینی سود را افزایش دهند (مشایخ و اسماعیلی، ۱۳۸۵ ). سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که با وجود اطلاع از ساختار حاکمیت و ساختار مالکیت شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران و مراجع قانونگذاری چگونه میتوانند از پیش بینی سود ارائه شده به وسیله مدیران مطمئن شوند؟
 
۱-۳- اهداف تحقیق
تحقیق حاضر در راستای دستیابی به اهداف زیر تدوین گشته است .
اهداف اصلی۱: بررسی تاثیر ساختار حاکمیت بر قابلیت پیش بینی سود.
اهداف فرعی۱-۱: بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر قابلیت پیش بینی سود.
اهداف فرعی۲-۱: بررسی تاثیر اندازه هیات مدیره بر قابلیت پیش بینی سود.
اهداف فرعی۳-۱: بررسی تاثیر استقلال کمیته حسابرسی بر قابلیت پیش بینی سود.
اهداف فرعی۴-۱: بررسی تاثیر جلسات کمیته حسابرسی بر قابلیت پیش بینی سود.
اهداف اصلی۲: بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر قابلیت پیش بینی سود.
اهداف فرعی۱-۲: بررسی تاثیر در صد مالکیت سرمایه گزاران نهادی بر قابلیت پیش بینی سود.
اهداف فرعی۲-۲: بررسی تاثیر در صد مالکیت مدیریتی بر قابلیت پیش بینی سود.
اهداف فرعی۳-۲: بررسی تاثیر درصد سهام شناورآزاد بر قابلیت پیش بینی سود.
 
۱-۴- فرضیه­ تحقیق
تحقیق حاضر درصدد بررسی تاثیر ساختار حاکمیت و ساختار مالکیت بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به همین منظور فرضیه تحقیق به شرح زیر تدوین گردید:
فرضیه اصلی۱ : ساختار حاکمیت بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.
فرضیه فرعی ۱-۱ : استقلال هیات مدیره بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.
فرضیه فرعی ۲-۱: اندازه هیات مدیره بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.
فرضیه فرعی ۳-۱: استقلال کمیته حسابرسی بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.
فرضیه فرعی ۴-۱: جلسات کمیته حسابرسی بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.
فرضیه اصلی ۲: ساختار مالکیت بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.
فرضیه فرعی ۱-۲ :. در صد مالکیت سرمایه گزاران نهادی بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.
فرضیه فرعی ۲-۲: در صد مالکیت مدیریتی بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.
فرضیه فرعی ۳-۲: درصد سهام شناورآزاد بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.
 
۱-۵- قلمرو تحقیق
۱-موضوعی: در حیطه بررسی عوامل موثر بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۲-مکانی: این تحقیق به بررسی تاثیر ساختار حاکمیت و ساختار مالکیت بر قابلیت پیش بینی سود در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.
۳-زمانی:قلمرو زمانی این تحقیق دوره ای ۵ ساله، از ابتدای سال۱۳۸۸ لغایت پایان سال ۱۳۹۲ است.
 
۱-۶-جامعه و نمونه تحقیق
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه جامعه آماری کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
از آنجا که پذیرفته شدن شرکتها و ادامه حضورآنها در بورس اوراق بهادار، مستلزم ارائه و در دسترس عموم قراردادن اطلاعاتی است که در مطالعات عملکرد شرکت ها مورد استفاده قرار‌ می‌گیرد، بنابراین آسانترین و مطمئن ترین منبع اطلاعاتی در این مورد ، اطلاعات شرکت ها در سازمان بورس اوراق بهاداراست. جامعه آماری کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ۵ساله، از ابتدای سال۱۳۸۸ لغایت پایان سال ۱۳۹۲ می‌باشد که دارای ویژگی‌های ذیل باشند :
–   به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، پایان سال مالی آنها ۲۹ اسفند هر سال باشد.
–   سابقه عضویت آنها در بورس اوراق بهادار از سال ۱۳۸۸ باشد. (با توجه به قلمرو زمانی تحقیق)
–   طی دوره مالی مذکور در بورس اوراق بهادار فعال باشند.
–   طی سال‌های مذکورتغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.
 
۱-۷- روش تحقیق
برای جمع آوری اطلاعات از روش های زیر استفاده می شود:
مطالعات کتابخانه‌ای: جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات استفاده شده است.
داده‌های مالی از صورت‌های مالی حسابرسی شده مندرج در سایت «مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار» و نرم افزار تدبیرپرداز و ره‌آورد نوین و اسناد موجود در کتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استخراج می‌گردد. داده‌های جمع آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار اکسل محاسبه و با نرم افزار اس پی اس اس مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد. این پژوهش در حوزه تحقیقات تجربی حسابداری قرار دارد و از نظر هدف از نوع کاربردی می‌باشد زیرا نتایج ان را می توان در عمل بکارگرفت. این پژوهش به دلیل ماهیت موضوع از نوع توصیفی – همبستگی بوده وبدین دلیل توصیفی است که به بیان دخل و تصرف تا بررسی و تشریح وضع موجود می پردازد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است با بهره گرفتن از رگرسیون چند متغیره ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش برای شرکتهای پذیرفته بورسی اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.
 
۱-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها

پایان نامه بررسی تاثیر رفاه فردی و ماکیاولی گری حسابرسان بر قضاوت آنها

دکتر فروغ حیرانی
زمستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                صفحه
چکیده. ۱
فصل اول. ۲
کلیات تحقیق. ۲
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- بیان مساله. ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق. ۴
۱-۴- اهداف و ضرورت تحقیق. ۵
۱-۵- فرضیه های تحقیق. ۶
۱-۶- مدل مفهومی تحقیق. ۷
۱-۷- قلمرو تحقیق. ۸
۱-۸- روش تحقیق. ۸
۱-۹- جامعه و نمونه آماری. ۸
۱-۱۰- ابزارگردآوری داده ها. ۹
۱-۱۱- شیوه تحلیل داده های تحقیق. ۱۰
۱-۱۲- تعریف نظری متغیرها. ۱۰
۱-۱۳-تعریف عملی متغیرها. ۱۱
۱-۱۴- خلاصه فصل. ۱۲
فصل دوم. ۱۳
ادبیات تحقیق. ۱۳
۲-۱- مقدمه. ۱۴
۲-۲- قضاوت. ۱۵
۲-۲-۱-  قضاوت حرفه ای. ۱۷
۲-۲-۲- جایگاه قضاوت حرفه ای در حسابرسی. ۱۸
۲-۲-۳- قضاوت حرفه ای در استانداردهای حسابرسی. ۱۸
۲-۲-۴- شاخص های قضاوت حرفه ای. ۲۰
۲-۲-۵- عملکرد قضاوت حسابرسی. ۲۰
۲-۲-۶- عوامل موثر برقضاوت حرفه ای در حسابرسی. ۲۱
۲-۳- مفهوم رفاه. ۲۴
۲-۴- مفهوم ماکیاولی گری. ۲۶
۲-۵- مروری بر تحقیقات گذشته. ۳۰
۲-۵-۱- پیشینه تحقیق مرتبط با مفهوم ماکیاولی گری. ۳۰
۲-۵-۱-۱- تحقیقات انجام شده در خارج از ایران. ۳۰
۲-۵-۱-۲- تحقیق انجام شده در ایران. ۳۲
۲-۵-۲- پیشینه تحقیق مرتبط با مفهوم قضاوت حسابرس. ۳۳
۲-۵-۲-۱- تحقیقات انجام شده در خارج از ایران. ۳۳
۲-۵-۲-۲- تحقیقات انجام شده در ایران. ۳۸
۲-۵-۳- پیشینه تحقیق مرتبط با مفهوم رفاه فردی. ۴۵
۲-۵-۳-۱- تحقیقات انجام شده در خارج از ایران. ۴۵
۲-۵-۳-۲- تحقیقات انجام شده در ایران. ۴۶
۲-۶- جنبه نوآوری پژوهش. ۵۲
فصل سوم. ۵۳
روش تحقیق. ۵۳
۳-۱- مقدمه. ۵۴
۳-۲- روش تحقیق. ۵۴
۳-۳- فرضیه های تحقیق. ۵۵
۳-۴- قلمرو تحقیق. ۵۵
۳-۵- جامعه آماری و روش نمونه گیری. ۵۶
۳-۶- روش و ابزارگردآوری داده ها. ۵۷
۳-۷- روایی و پایایی ابزار تحقیق. ۵۸
۳-۸-متغیرهای تحقیق و اندازه گیری آنها. ۵۹
۳-۹- مدل مفهومی تحقیق. ۶۱
۳-۱۰- روش تحلیل داده ها. ۶۲
۳-۱۱- روش‌های آماری به کار رفته برای آزمون. ۶۲

مقاله - متن کامل - پایان نامه

۳-۱۲- نرمال بودن اجزای خطا. ۶۴
۳-۱۳- آزمون خود همبستگی. ۶۵
۳-۱۴- رگرسیون خطی چندگانه. ۶۵
۳-۱۵- آزمون های مناسب مدل و بررسی رابطه متغیر ها. ۶۶
فصل چهارم. ۷۲
تجزیه و تحلیل داده ها. ۷۲
۴-۱- مقدمه. ۷۳
۴-۲-آزمون نرمال بودن متغیرها. ۷۴
۴-۳-آمار توصیفی. ۷۴
۴-۴- مقایسه متغیر های پژوهش با حد وسط مقیاس اندازه گیری   ۷۵
. ۷۶
۴-۵- آمار استنباطی. ۷۸
۴-۵-۱- آزمونها و تحلیل های مرتبط با فرضیات پژوهش. ۷۸
۴-۵-۱-۱- مدل رگرسیونی برای قضاوت تخصصی. ۷۸
۴-۵-۱-۲- مدل رگرسیونی برای قضاوت عمومی. ۷۹
۴-۵-۱-۳- مدل رگرسیونی برای قضاوت حرفه ای. ۸۱
۴-۶-  آزمون فرضیه ها. ۸۲
فصل پنجم. ۸۶
نتیجه گیری و پیشنهادات. ۸۶
۵-۱- مقدمه. ۸۷
۵-۲- خلاصه پژوهش. ۸۷
۵-۳- نتایج پژوهش. ۸۸
۵-۴- پیشنهادات مبتنی بر تحقیق. ۹۰
۵-۵- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. ۹۰
۵-۶- محدودیت های تحقیق. ۹۰
چکیده
بازار سرمایه محل تعامل دو گروه عمده سرمایه گذار و سرمایه پذیر است و حسابداری به عنوان رکن سوم و پیوند دهنده این دو گروه می باشد. برای برقراری پیوند مناسب بین این دو گروه و به لحاظ لزوم رعایت انصاف، لازم بود گزارش های شفاف حسابرسی توسط حسابرسان تهیه و به تایید حسابرسان مستقل برسد. حسابرسان در بررسی گزارش های مالی به کرات از قضاوت های ارزشی و حرفه ای استفاده می کنند که این قضاوت ها تابع عوامل متعددی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر رفاه فردی و ماکیاولی گری حسابرسان بر قضاوت آنهاست، بنابراین با بهره گرفتن از متغیرهای رفاه فردی و ماکیاولی گری به عنوان متغیرهای مستقل، و قضاوت حرفه ای، تخصصی و عمومی حسابرس به عنوان متغیرهای وابسته، مدل تحقیق شکل گرفت. در این تحقیق شش فرضیه مطرح شد. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و بر حسب روش اجرا همبستگی است که با به کارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده های مورد نیاز جمع آوری گردید. جامعه آماری شامل حسابرسان بخش خصوصی می باشد که با بهره گرفتن از نمونه تصادفی ساده، ۹۰ نمونه جمع آوری شده است و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید. نرم افزارهای SPSS21 و EXCEL برای دسته بندی و طبقه بندی داده ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که رفاه فردی بر قضاوت های حرفه ای، تخصصی و عمومی حسابرس اثرگذار است، هم چنین بر اساس یافته های تحقیق، ماکیاولی گری بر هیچ یک از قضاوت های حرفه ای، تخصصی و عمومی حسابرس اثرگذار نمی باشد.
کلمات کلیدی: ماکیاولی گری، رفاه فردی، قضاوت حرفه ای، قضاوت عمومی، قضاوت تخصصی
 
۱-۱- مقدمه
حسابرسی بیش از هر چیز یک فرآیند قضاوت است و حسابرسان در زمینه های گوناگونی ملزم به قضاوت هستند. به اعتقاد متخصصان، تعداد زیادی از موضوعات و ابهامات که زاییده ماهیت حسابرسی است تنها با اتکای به قضاوت حرفه ای مقدور است(نیکخواه، آزاد، ۱۳۷۹ ،۵۲). حسابرسان در هر کار حسابرسی ویژگی های فردی خود را به کار می گیرند و محدودیت های شناختی نیز منجربه انحراف قضاوت های آنان می شود. یکی از جالب ترین و مهمترین جنبه های سیاسی قضاوت هایی است که حسابرسان به عنوان بخشی از کار روزمره خود با آن سروکار دارند (حساس یگانه و تالانه، ۱۳۸۲، ۶۰)؛ دستیابی به افزایش کیفیت قضاوت حرفه ای حسابرسان، مستلزم شناسایی عوامل موثر بر قضاوت حرفه ای است.  در ادامه این فصل ضمن تعریف مسئله و بیان سوال های اصلی تحقیق، ضرورت انجام تحقیق، اهداف اساسی تحقیق، متغیر ها و فرضیه های تحقیق، قلمرو و روش های انجام تحقیق، جامعه آماری و در نهایت استفاده کنندگان از نتایج این تحقیق ارائه می گردد.

۱-۲- بیان مساله

ماکیاولی گری از مجموعه اصول و روشهایی نشات می گیرد که ماکیاولی ارائه کرده است وی معتقد است برای دستیابی به هدف  در سیاست، به کاربردن هر وسیله ای مجاز است و بدین ترتیب به طور کلی سیاست را از اخلاق جدا می داند و معتقد است برای حفظ قدرت نباید از شرارت و اعمال خشونت آمیز ترسید.
حسابرسان در شرکتهای حسابرسی با چالشهای متعددی در حرفه مواجه هستند که برخی از آنها ناشی از ماهیت خود کار است مثل فشارهای کار، منابع ناکافی یا ابهامات در کار و شغل این چالشها سبب شده که در قضاوت حسابرسی بی دقتی صورت بگیرد و کیفیت قضاوت حسابرس تحت تاثیر واقع شود. حسابرسی بیش از هر چیز یک فرایند قضاوت است و حسابرسان در زمینه های گوناگون ملزم به قضاوت هستند. به اعتقاد متخصصان پاسخ تعداد زیادی از ابهامات که زاییده ماهیت حسابرسی است، تنها با اتکاء قضاوت حرفه ای مقدور است. در واقع برای تصمیم گیری و قضاوت است که به حسابرس حق الزحمه داده می شود. انجمن حسابرسان کانادا قضاوت را اینگونه تعریف می کنند: قضاوت حرفه ای در حسابرسی به مفهوم به کارگیری دانش و تجربه در محیط استانداردهای حسابداری و حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای است تا تصمیم های لازم برای گزینش راهکار مناسب از بین راهکارهای مختلف انتخاب شود (انجمن حسابرسان کانادا، ۱۹۹۵).
تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر رفاه فردی و ماکیا ولی گری بر قضاوت حسابرس است.با توجه به مطالب و با در نظرگرفتن موضوع این تحقیق مطالعه حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که رفاه فردی و ماکیاولی گری بر عملکرد قضاوت حسابرسان چگونه تاثیر می گذارد؟
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

بحرانهای مالی واحد های اقتصادی و سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و غیره می تواند لطمه های زیادی به این واحد ها زده و خسارت فراوانی به گروه های مختلف وارد نماید. وجود اطلاعات قابل اتکا و به موقع تا حدود زیادی می تواند از این صدمه ها جلو گیری کند که در اینجا نقش حسابرسان و قضاوت آنان به طور ملموسی احساس می شود. حسابرسی حرفه ای است که شباهت زیادی به قضاوت در دادگاه دارد.هم قاضی و هم حسابرس با ادعاهایی مواجه هستند، شواهد پشتوانه ادعاها را جمع آوری و ارزیابی می کنند و نهایتا بر اساس معیارهایی که در اختیار آنها قرار داده شده نظر می دهند و قضاوت می کنند. هر دوی آنها در اظهار نظر و قضاوت خود باید انصاف را رعایت کنند(ماتزوشرف،۱۹۶۱).
در دنیای امروز، واحد حسابداری در هر سازمانی، به عنوان قلب سازمان محسوب می‌شود و از آنجایی که مسئولیت ثبت و نگهداری اطلاعات مالی و نیز تجزیه و تحلیل صورت های مالی به عهده حسابداران و مدیران مالی می‌باشد، لذا پرداختن به روحیات و انگیزه‌های آنها و همچنین پیشرفت حرفه‌ای آنها و اثرات پیشرفت حرفه‌ای از جمله رفاه مالی، رفاه ذهنی و رفاه جسمی و عوامل تأثیرگذار بر اشکال مختلف رفاه از اهمیت بالایی برخوردار است (دینر و همکاران، ۲۰۰۳).
درایران اخیرا به لحاظ قانونی حسابرسی و لزوم انجام آن برای اغلب شرکت ها ضروری شده و با توجه به اینکه اداره امور مالیاتی و سایر استفاده کنندگان، به صورت های مالی حسابرسی شده اتکاء می نمایند، حساسیت نسبت به شفافیت و قابلیت اعتماد چنین گزارشاتی افزایش می یابد. این گزارش ها بر اساس استاندارد های حسابداری و حسابرسی و تحت قضاوت های حسابرسان تهیه می گردد، لذا با توجه به نقش مهم قضاوت حسابرس در این گزارش ها، بررسی و شناسایی عوامل موثر برچنین قضاوت هایی و نیز چگونگی تاثیر گذاری این عوامل می تواند ضرورت انجام پژوهش های علمی در این زمینه را تشدید می نماید. تاکنون در رابطه با تاثیر متغیر های مختلف از قبیل تجربه و پیچیدگی موضوعات حسابرسی بر قضاوت حسابرس و استقلال حسابرسی و عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی و غیره تحقیقات گوناگونی انجام شده است ولی در مورد تاثیر رفاه فردی و ماکیا ولی گری حسابرسان بر قضاوت آنها تحقیقات زیادی صورت نگرفته است؛ از این جهت تحقیق پیش رو دارای اهمیت و ضرورت می باشد.

۱-۴- اهداف و ضرورت تحقیق
هرتحقیق به منظور دستیابی به اهداف ونتایج خاصی صورت می پذیرد بنابراین مهمترین اهدف  تحقیق عبارتست از :

 1. بررسی تاثیر رفاه فردی بر قضاوت تخصصی حسابرس.
 2. بررسی تاثیر رفاه فردی بر قضاوت عمومی حسابرس.
 3. بررسی تاثیر رفاه فردی بر قضاوت حرفه ای حسابرس.

۴ بررسی تاثیر ماکیاولی گری بر قضاوت تخصصی حسابرس.

 1. بررسی تاثیر ماکیاولی گری بر قضاوت عمومی حسابرس.
 2. بررسی تاثیر ماکیاولی گری بر قضاوت حرفه ای حسابرس.

فرضیه حدسی است زیرکانه و علمی که باید به کمک وقایع (داده‌ها) مورد بررسی قرار گرفته و سپس تایید یا رد گردد.  به طورکلی فرضیه‌های زیر در رابطه با این تحقیق مطرح می‌باشند:
فرضیه ۱: رفاه فردی بر قضاوت حرفه ای حسابرس تاثیر می گذارد.
فرضیه ۲: ماکیا ولی گری بر قضاوت حرفه ای حسابرس تاثیر می گذارد.
فرضیه ۳: رفاه فردی بر قضاوت تخصصی حسابرس تاثیر می گذارد.
فرضیه ۴: ماکیا ولی گری بر قضاوت تخصصی حسابرس تاثیر می گذارد.
فرضیه ۵: رفاه فردی بر قضاوت عمومی حسابرس تاثیر می گذارد.
فرضیه ۶: ماکیا ولی گری بر قضاوت عمومی حسابرس تاثیر می گذارد.
Mauts and Sharaf
Diner
قلمرو تحقیق
هر تحقیقی بایستی دارای محدوده مشخصی باشد تا محقق در طول تحقیق تمامی عوامل تأثیرگذار را مد نظر داشته باشد و روابط بین آن­ها را بسنجد و در شرایط متعارف تحقیق بتواند نتایج را بسط و توسعه دهد. در بحث قلمرو تحقیق، سه نوع قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مطرح می شود.
الف) قلمروموضوعی تحقیق:
این تحقیق در حوزه علم روانشناسی و حسابرسی قرار می گیرد.
ب) قلمرو مکانی تحقیق:
موسسه های حسابرسی خصوصی در سراسر ایران به عنوان قلمرو مکانی تحقیق انتخاب شده است.
ج) قلمرو زمانی تحقیق:
قلمرو زمانی تحقیق از بازه ماه مرداد لغایت دی ماه ۱۳۹۳ می باشد.
۱-۸- روش تحقیق
روش تحقیق حاضر از این جهت که نتایج موردانتظار آن را می توان در فرآیند ارتقاء بینش حسابرسان و ذینفعان به خدمت گرفت از نظر هدف از نوع کاربردی می باشد. در ضمن به لحاظ استراژی اجرا از نوع پیمایشی است زیرا از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و از نظر روش نیز یک تحقیق همبستگی محسوب می شود.
۱-۹- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری عبارت است از کلیه جامعه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی (جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا، ۱۱۹،۱۳۹۱).
جامعه آماری این تحقیق شامل حسابرسان فعال در شرکت های حسابرسی و عضو سازمان حسابرسی می‌باشد.
نمونه عبارت است از مجموعه‌ای از نشانه‌ها که از یک قسمت‌، یک گروه یا جامعه‌ای بزرگتر انتخاب می‌شود.‌، بطوری‌که این مجموعه معرف کیفیت‌ها و ویژگی‌های آن قسمت،گروه یا جامعه بزرگ‌تر باشد(نادری و نراقی،۱۳۸۷).
به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول زیر استفاده شده است .
n=90 = نشان دهنده حجم نمونه
= ۰٫۰۵ α = در صد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول
s2 = 0.235 = واریانس نمونه ای بدست آمده از پرسشنامه پایلوت
d = 0.1 =درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب
۱-۱۰- ابزارگردآوری داده ها
اطلاعات مربوط به تایید یا رد فرضیات پژوهش، به روش میدانی جمع آوری شده است. ابزار اندازه گیری داده های این تحقیق پرسشنامه است که شامل تعداد ۴۴ پرسش بوده و در دو بخش تنظیم شده است:
بخش اول:
در این بخش ۳۴ سوال ارائه شده که شامل: تعداد ۲۰ سوال مربوط به متغیر ماکیاولی گری، تعداد ۱۴ سوال مربوط به متغیر رفاه فردی می باشد.
بخش دوم:
این بخش شامل ۳ سوال مربوط به قضاوت حرفه ای حسابرس می باشد.
سه سوال مربوط به متغیر قضاوت حرفه ای می باشد که از حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تهیه شد. این سه سوال شامل یک سوال در مورد بدهی های احتمالی، یک سوال در مورد صحت خرید و فروش و سوال سوم در رابطه با صحت اسناد پرداختنی بود. سوال اول مشتمل بر شش آزمون و دو سوال بعد هر کدام ۳ آزمون می باشد.
۱-۱۱- شیوه تحلیل داده های تحقیق
در این تحقیق توصیف داده های دموگرافیک تحقیق با بهره گرفتن از آمار توصیفی، جداول فراوانی و نمودارها انجام می گیرد. برای بررسی وجود رابطه معنادار بین متغیر وابسته و متغیر های مستقل و به منظور آزمون فرضیه ها با هدف سنجش روابط همزمان میان متغیر ها از رگرسیون چند متغیره استفاده می گردد و برای طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار EXCEL وSPSS استفاده می شود.
۱-۱۲- تعریف نظری متغیرها
۱-۱۲-۱- قضاوت حسابرسی
اظهار نظر معقول و حکم کردن مستدل درباره موضوعات حسابداری و حسابرسی به وسیله شخصی است که هم تحصیلات و تجربه ارزشمندی دارد و هم ویژگی های لازم برای اظهار نظر های بی طرفانه را دارا است.(پروکتر و همکاران، ۱۹۸۱،۲۶)
۱-۱۲-۲- ماکیاولی گری
ماکیا ولی گری از مجموعه اصول و روشهایی نشات می گیرد که ماکیا ولی ارائه کرده است وی معتقد است برای دستیابی به هدف  در سیاست بکاربردن هر وسیله ای مجاز است و بدین ترتیب به طور کلی سیاست را از اخلاق جدا می داند و معتقد است برای حفظ قدرت نباید از شرارت و اعمال خشونت آمیز ترسید (دلوگا، ۲۰۰۱، ۳۴۳)
۱-۱۲-۳- رفاه فردی
رفاه فردی حدود نیازمندی ها و خواسته هایی را که فرد می تواند آن ها را ارضا کند و سطحی را که در آن توانایی برآوردن آن ها را دارد، نشان می دهد. نیازمندی ها و خواسته هایی چون غذا، پوشاک، مامن، سلامت، استراحت، خواب، فعالیت، ارتباطات شخصی و اجتماعی، محبت،عزت نفس و خودباوری به هم وابسته هستند. ارضای نیازها هم به منابع فردی (مانند سلامت جسمی و روانی، دانایی،مهارت ها، دارایی ها و پول) و هم به کوشش و نیز به محیط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که فرد در آن زندگی می کند، بستگی دارد.)مصطفی منتقمی، ۱۳۸۹، ۴۷)
۱-۱۳-تعریف عملی متغیرها
۱-۱۳-۱-قضاوت حسابرسی
در قضاوت حسابرسی ۳ سوال مربوط به قضاوت حرفه ای حسابرس می باشد. یک سوال در مورد بدهی های احتمالی که مشتمل بر ۶ آزمون مثل ارسال تاییدیه مشاور حقوقی شرکت، آزمون جامعیت چک، بررسی قراردادهای فروش که به ترتیب در پرسشنامه تا سوال ۶ می باشد. سوال دوم در مورد صحت خرید و فروش مشتمل بر ۳ آزمون که این آزمون ها شامل آزمون انقطاع زمانی، ارسال تاییدیه اشخاص و استفاده از روش های تحلیلی است. در نهایت سوال سوم مربوط به صحت مبلغ اسنادپرداختنی پایان دوره که این آزمون ها عبارتند از آزمون جامعیت چک، آزمون انقطاع زمانی و آزمون تسلسل می باشد.
 

پایان نامه بررسی تأثیر حالت‌های مختلف بازار بر مدیریت سود و اقلام تعهدی

بررسی تأثیر حالت‌های مختلف بازار بر مدیریت سود و اقلام تعهدی
استاد مشاور:
دکتر محمود معین‌الدین
سال تحصیلی ۱۳۹۳- ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                 صفحه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چکیده: ۱
کلمات کلیدی: ۱
رونق و رکود اقتصادی ، چرخه های تجاری ، مدیریت سود ، اقلام تعهدی ۱
فصل اول: کلیات پژوهش ۲
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان مسئله: ۲
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۳
۱-۴ اهداف و فرضیه‌های تحقیق: ۳
۲-۳ اهداف تحقیق و کاربردها: ۴
۲-۳-۱ الگوی کسب آرامش: ۵
۲-۳-۲ الگوی حداکثر کردن سود: ۶
۲-۳-۳ الگوی حداقل کردن سود: ۶
۲-۳-۴ الگوی هموارسازی سود: ۶
۲-۵ ساختار تحقیق: ۷
۱-۵ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق: ۸
۱-۶ روش تحقیق: ۸
۱-۷ جامعه آماری و داده‌های تحقیق: ۸
۱-۸ قلمرو تحقیق: ۱۰
۱-۹ متغیرهای تحقیق: ۱۰
۱-۱۰ تعاریف، اصطلاحات و واژه‌ها: ۱۰
فصل دوم: پیشینه تحقیق ۱۲
۲-۱ مقدمه: ۱۲
۲-۲ پیشینه تحقیق: ۱۴
۲-۲-۱ تعاریف مدیریت سود: ۱۵
۲-۲-۲ مبانی نظری مدیریت سود: ۱۶
۲-۲-۳ فرضیه مکانیکی و تئوری بازارهای کارآ: ۱۷
۲-۲-۳-۱ تئوری‌های اثباتی در مدیریت سود ۱۸
۲-۲-۳-۲ فرضیه طرح پاداش: ۱۹
۲-۲-۳-۴ فرضیه قرارداد استقراض: ۱۹
۲-۲-۳-۵ فرضیه هزینه‌های سیاسی: ۲۰
۲-۲-۴ تمرکز مجدد به انگیزه‌های بازار سرمایه: ۲۱
۲-۲-۴-۱ انگیزه‌های مرتبط با عرضه اولیه اوراق بهادار: ۲۲
۲-۲-۴-۲ انگیزه مالیاتی: ۲۲
۲-۲-۴-۳ انگیزه مرتبط با تعویض مدیران: ۲۳
۲-۲-۵ نامتقارن بودن اطلاعات: ۲۳
۲-۲-۵-۱ خطر اخلاقی: ۲۴
۲-۲-۵-۲ گزینش نادرست: ۲۴
۲-۲-۵-۳ تئوری علامت‌دهی: ۲۵
۲-۴ تکنیک‌های مدیریت سود: ۳۱
۲-۴-۱ مدیریت سود از طریق زمان‌بندی: ۳۲
۲-۴-۲ مدیریت سود از طریق طبقه‌بندی: ۳۳
۲-۶ اندازه‌گیری مدیریت سود: ۳۴
۲-۶-۱ مدل‌های اقلام تعهدی: ۳۴
۲-۶-۲ خلاصه‌ای از بررسی‌های مربوط به مدل‌های موجود اقلام تعهدی: ۳۷
۲-۶-۲-۱ مدل‌های سری زمانی: ۳۹
۲-۶-۲-۲ مدل جونز و گستره آن: ۳۹
۲-۶-۲-۳ مدل (KS) 41
۲-۶-۲-۴ روش توزیع نمونه‌ای: ۴۲
جدول ۲-۱: جدولی از تحقیقات صورت گرفته در خصوص اقلام تعهدی ۴۳
محقق ۴۳
شاخص اقلام تعهدی غیرعادی (مدیریت سود) ۴۳
بیور و مک نیکولز (۱۹۹۸) ۴۳
رشد ذخیره زیان سالانه برای بیمه‌گران اموال ۴۳

دانلود مقاله و پایان نامه

دی جرج و همکاران (۱۹۹۹) ۴۳
فراوانی مقایسه سودهای فصلی سالانه به سطح سود صفر و مقایسه سود فصل قبل با پیش‌بینی تحلیل‌گران ۴۳
جیانمینگ (۲۰۰۷) ۴۳
اقلام تعهدی غیرمنتظره ۴۳
یودیانتی (۲۰۰۸) ۴۳
مدیریت سود و جریان های نقدی ۴۳
لوبو و ژانگ ژو (۲۰۰۸) ۴۳
افشاء مدیریت سود ۴۳
کارل و اسکات (۲۰۰۹) ۴۳
نقش اقلام تعهدی در صنعت ۴۳
دپوچ وهمکاران(۲۰۰۹) ۴۳
اقلام تعهدی و اندازه گیری آن ۴۳
۴۳
۴۳
۴۵
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق ۴۶
۳-۱ مقدمه ۴۶
۳-۲ چرخه‌های تجاری (EXP): 46
۳-۳ جامعه آماری: ۴۷
۳-۴ اندازه نمونه: ۴۹
۳-۵ طرح متغیرها: ۴۹
۳-۵-۱ متغیر وابسته: ۴۹
۳-۵-۲ متغیر مستقل: ۵۰
۳-۶ برآورد اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری: ۵۰
۳-۷ روش‌های آماری و شیوه تحلیل داده‌ها : ۵۰
۳-۷-۱ آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (KS) 50
۳-۸ طرح فرضیه‌ها: ۵۱
۳-۸-۱ فرضیه اول: ۵۱
۳-۹ روش‌های آماری به کار رفته برای آزمون: ۵۱
۳-۹-۱ رگرسیون خطی چندگانه: ۵۱
۳-۹-۲ ضریب تشخیص: ۵۲
۳-۹-۳ آزمون دوربین واتسون: ۵۳
۴-۱ مقدمه: ۵۴
۴-۲ تجزیه و تحلیل نتایج آزمون: ۵۴
۴-۳ فرضیه اصلی: ۵۴
۴-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی: ۵۶
جدول ۴-۱: نتایج مربوط به آزمون چاو ۵۶
جدول ۴-۲: تحلیل واریانس ۵۶
جدول ۴-۳: ضریب جزئی رگرسیون ۵۷
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها: ۵۸
۵-۱ مقدمه: ۵۸
۵-۲ نتایج آزمون فرضیه اصلی: ۵۸
جدول ۴-۳: نتایج آزمون فرضیه اول ۵۹
۵-۳ محدودیت‌های تحقیق: ۵۹
۵-۴ پیشنهادات تحقیقات آینده: ۶۰
فهرست منابع: ۶۱
منابع فارسی: ۶۱
منابع لاتین: ۶۳
Abstract 64
چکیده:
همواره اقتصاد در کشورهای مختلف تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف قرار دارد که باعث رونق یا رکود اقتصادی در جامعه می‌شود. در چنین شرایطی مؤسسات مالی و شرکت‌های تجاری که نقش اساسی در اقتصاد دولت‌ها ایفا می‌کنند نیز از این شرایط مستثنی نیستند. به طور کلی می‌توان این شرایط رونق و رکود اقتصادی را به عنوان چرخه‌های تجاری یاد کرد. مؤسسات مالی و شرکت‌ها در مقابل این چرخه‌های تجاری سیاست‌ها و رویه‌های مختلفی در پیش می‌گیرند که از جمله از این ابزارها می‌توان به مدیریت سود اشاره کرد. این مسئله که آیا مدیریت سود و اقلام تعهدی تحت تأثیر شرایط رونق و رکود اقتصادی (چرخه‌های تجاری) عکس‌العمل‌ها و واکنش‌های مختلفی انجام می‌دهد، باعث به وجود آمدن و انجام این تحقیق گردید. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی وجود این رابطه است. متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش شامل متغیر مستقل چرخه‌های تجاری و متغیر وابسته مدیریت سود است که در یک دوره زمانی از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۸ مورد بررسی قرار می‌گیرد با توجه به سال انجام این تحقیق دلیل این مطلب که به داده‌های سال‌های گذشته پرداخته شده است این است که اولا این تحقیق یک دوره اقتصادی را مورد بررسی قرار خواهد داد و نه سال‌های مختلف و ثانیا تقسیم‌بندی چرخه‌های تجاری مختلف تا سال ۱۳۸۸ در ایران توسط مختارزاده انجام گرفته است که قابل استناد و استفاده می‌باشد نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که بین چرخه‌های تجاری مختلف و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
رونق و رکود اقتصادی ، چرخه های تجاری ، مدیریت سود ، اقلام تعهدی
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه
حسابداری، به منظور ایجاد محتوای اطلاعاتی و ارزش پیش‌بینی کشیدگی جریان‌های نقدی مورد انتظار بنا نهاده شده است (ویلسون و همکاران، ۱۹۸۶). هر گونه دستکاری فرصت‌طلبانه در قسمت تعهدی سود، قابلیت اعتماد ارقام حسابداری و سودمندی آن‌ها را برای تصمیم‌گیری کاهش می‌دهد.
ژی (۲۰۰۱) در مطالعه‌ای از اقلام تعهدی احتیاطی به عنوان شاخص مدیریت سود استفاده کرده بود، شواهدی یافت که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران، اقلام تعهدی را (که می‌تواند مبین دخالت مدیران در فرآیند گزارشگری مالی به منظور گمراه کردن سرمایه‌گذاران باشد) به درستی ارزیابی نمی‌کنند، امکان دستکاری سود از طریق نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح سود هدف (آستانه) انجام می‌گیرد. اجتناب از گزارش زیان، گزارش وضعیت مطلوب مؤسسه از نقطه‌نظر تداوم در سودآوری و همسو نمودن گزارش سود مؤسسه با پیش‌بینی تحلیل‌گران از جمله دلایلی، در راستای رسیدن به سود هدف می‌باشد. اسکات در سال ۱۹۷۷ مدیریت سود را به عنوان انتخاب خط‌مشی‌های حسابداری، به منظور دستیابی به برخی اهداف خاص توسط مدیریت، تعریف نموده است. وجود زمینه مناسب برای مدیریت سود، ناشی از تضاد مناف و همچنین به علت پاره‌ای از محدودیت‌های ذاتی حسابداری از جمله:
۱- نارسایی موجود در فرآیند اندازه‌گیری (برآوردها) و پیش‌بینی‌های آتی؛
۲- امکان استفاده از روش‌های متعدد حسابداری توسط بنگاه‌ها، موجب شده است که سود واقعی از سود گزارش شده در صورت‌های مالی متفاوت باشد.
۱-۲ بیان مسئله:
این تحقیق به بررسی رفتار مدیریت سود با توجه به چرخه‌های تجاری در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. شرایط اقتصادی می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر شرکت‌ها داشته باشد و رفتار مدیریتی سود را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای نمونه در شرایط رکود اقتصادی انتظار می‌رود مدیریت سود بیشتری اعمال شود و در دوران رونق انتظار می‌رود عکس این موضوع رخ دهد. در نتیجه می‌توان گفت انتظار می‌رود شرایط اقتصادی تأثیر متفاوتی بر مدیریت سود داشته باشد.
بنابراین آگاهی از تغییر رفتار مدیریت سود با توجه به چرخه‌های تجاری می‌توانند سرمایه‌گذاران و سایر تصمیم‌گیرندگان بازارهای مالی را در پیش‌بینی دقیق‌تر یاری رساند.
از آنجایی که سود، یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین‌کننده ارزش بنگاه‌های اقتصادی تلقی می‌گردد موضوع مدیریت سود، مورد توجه محققان و دست‌اندرکاران حرفه حسابداری قرار گرفته است. از طرف دیگر شاید این سؤال در ذهن متبادر شود که ممکن است مدیریت سود، در راستای علایق سهامداران باشد و چنین رفتاری را بتوان در چارچوب نظریه علامت‌دهی تفسیر نمود به این صورت که مدیران بنگاه اقتصادی با دستکاری سود به دنبال اطلاع‌رسانی به سهامداران راجع‌به گزارش وضعیت مطلوب مؤسسه از نقطه‌نظر سودآوری در سال‌های آتی هستند. حال سؤال مهم این است که سهامداران و استفاده‌کنندگان از نتایج گزارش‌شده مالی چگونه می‌توانند مدیریت شرکت را در خصوص مدیریت سود ارائه شده کنترل نمایند؟ طبق یکی از مفروضات تئوری نمایندگی، تأیید کارهای مدیران توسط مالکان بسیار مشـکل و پرهزینه است به نحوی که هزینـه‌های آن منفعت حاصـله را توجـیه نمی‌نماید. در این راستا استفاده‌کنندگان به دنبال راهکارهایی هستند که بدون دربر داشتن هزینه‌های یاد شده از کیفیت و دقت گزارشات ارائه شده، اطمینان حاصل نمایند.
 ۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های حسابداری است که همواره برای مقاصد مختلف نظیر ارزیابی سهام و عملکرد مدیریت شرکت‌ها و مواردی از این قبیل، به ویژه توسط استفاده‌کنندگان در ایران مورد توجه بوده است. تا چند سال اخیر، اغلب تحقیقاتی که در زمینه تأثیر چرخه تجاری بر بازده سهام صورت گرفته، برای دستکاری و مدیریت سود اهمیت چندانی قائل نشده‌اند. اما در سال‌های اخیر ورشکستگی شرکت‌های عظیم، و عدم آگاهی قبلی استفاده‌کنندگان از این موضوع، منجربه این مورد شد که محققان و تحلیل‌گران مالی تأکید و اهداف خویش را بر کیفیت به جای رقم سود ارائه شده و همچنین شناسایی راه‌های بررسی مدیریت سود معطوف دارند.
۱-۴ اهداف و فرضیه‌های تحقیق:
این تحقیق به طور کلی یک هدف را دنبال می‌کند و آن بررسی رابطه چرخه‌های تجاری و مدیریت سوداست. در همین راستا یک فرضیه اصلی مورد بررسی قرار می‌دهد که بین چرخه‌های تجاری و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد.
۲-۳ اهداف تحقیق و کاربردها:
یک عامل بنیادی در آزمون مدیریت سود، شناسایی راه‌های اعمال مدیریت سود است، بررسی ادبیات مبتنی‌بر مدیریت سود بیانگر وجود رویکردهای متفاوت با شناسه‌های مختلف در تعیین سود گزارش شده است. یکی از مهمترین این رویکردها مبتنی‌بر کاربرد اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی برای تعیین و کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری است. هیلی، دی‌آنجلو و جونز در انجام تحقیقاتی در زمینه مدیریت سود اقدام به ارائه مدل‌هایی کرده‌اند که در تحقیقات بعدی بارها آزموده شده‌اند. دچو و همکاران با ارائه مدلی که از آن پس به مدل تعدیل‌شده جونز نام گرفت این مدل را با مدل‌های جونز، هیلی و دی‌آنجلو و نیز مدل صنعت مورد مقایسه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که مدل تعدیـل‌شده جونز از قدرت بیشتری برای کشف مدیـریت سـود در واحـدهای تجـاری برخـوردار مـی‌باشد در تحقیقات بعدی که توسط جیانمینگ صورت گرفت کارآیی مدل‌های جونز و مدل تعدیل‌شده آن ازطریق به کارگیری سه معیار زیر در صورت‌های مالی، افزایش پیدا کرد: سرمایه در گردش غیرنقدی غیرعادی ابتدای دوره، نسبت سرمایه در گردش، نرخ استهلاک تاریخی.
در تحقیقی که ایشان ارائه نموده است در تعدادی از سناریوها از جمله اجتناب از زیان و عرضه سهام فصلی، نشان داده است که سیستم حسابداری تعهدی غیرمنتظره منطبق‌بر مدل پیشنهادی، با زمان کمتر، سرعت و قدرت بالاتر در بررسی و آزمون مدیریت سود، کارآیی داردکه قابل مقایسه با مدل‌های موجود می‌باشد. مدل تعهدی پیشنهادی ایشان نشانگر مزایای تحلیل‌های سری زمانی و مقطعی مدل جونز می‌باشد اما بر کمبودهای آن نیز غلبه می کند. بررسی فرآیند مدیریت سود نشان‌دهنده این است که بسیاری از پژوهشگران علم حسابداری بر آنند که علت دستکاری نتیجه عملیات عادی شرکت را بدانند و اغلب به دنبال این موضوع هستند که چگونه اساسا می‌توان نتایج حاصل از عملیات را تحت تأثیر قرار داد اغلب محققین به دنبال شناسایی راه‌هایی جهت کشف موارد مدیریت‌شده سود ارائه‌شده می‌باشند. بنابراین در تحقیق حاضر برای بررسی مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار بورس تهران از مدل ارائه‌شده توسط جیانمینگ استفاده می‌گردد.
نتایج این تحقیق را می‌توان مورد توجه سیاست‌گزاران بازار سرمایه قرار گیرد چون می‌توانند درصورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل بر کیفیت اطلاعات ارائه‌شده به تقویت آن بپردازند. همچنین این نتایج می‌تواند مورد توجه سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران باشد و مبنایی را برای ارزیابی کمیت و کیفیت محتوای اطلاعاتی سود گزارش‌شده توسط مدیریت ارائه نماید، به علاوه این نتایج می‌تواند مورد توجه محققین دانشگاهی قرار گیرد چون باعث افزایش شناخت روش‌های دستیابی به کشف مدیریت سود منجر می‌گردد. نتیجه حاصل از این تحقیق می‌تواند مورد استفاده سازمان‌های نظارت‌کننده بر شرکت‌ها (سازمان
بورس اوراق بهادار و مؤسسات حسابرسی و.) قرار گیرد چون که می‌توانند با توجه به نتایج به دست آمده کیفیت و مطلوبیت گزارشگری مالی شرکت‌ها را مورد بررسی قرار داده و اطلاعات بهتری را در اختیار ذینفعان بازار سرمایه قرار دهند. سرانجام این نتایج می‌تواند مورد استفاده مدیران شرکت‌ها قرار گیرد چون نشان می‌دهد که کیفیت سود ارائه‌شده توسط ایشان مورد توجه سرمایه‌گذاران و سایر نهادها می‌باشد. به همین دلیل می‌توانند با بهره گرفتن از این موارد کیفیت و اعتبار اطلاعات ارائه‌شده را افزایش دهند.
 
نحوه جمع‌آوری داده‌ها:
جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از اطلاعاتی که توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران منتشر شده، صورت گرفته است.
 
روش‌های آماری و آزمون فرضیه‌ها:
از آنجایی که هدف این تحقیق، مطالعه میزان همبستگی و برآورد ضرایب برای متغیرهای مورد بررسی و در نهایت کشف رابطه بین آن‌ها می‌باشد. برای آزمون فرضیات از مدل‌های رگرسیون چندمتغیره استفاده می‌گردد.
۲-۳-۱ الگوی کسب آرامش:
این الگو که مخرب‌ترین نوع مدیریت سود است به مدیریت هروئین شهرت یافته است و زمانی اعمال می‌گردد که به دلیل نارضایتی سهامداران از مدیریت به دلیل عدم دستیابی به اهداف آن‌ها احتمال برکناری وجود داشته باشد، در این حالت مدیریت سعی می‌کند که به طرق مختلف همانند فروش دارایی‌های مستهلک‌شده،کاهش ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول و. سود سال جاری را برده و عملکرد شرکت را خوب جلوه دهد. این شیوه از مدیریت سود تا حد دستیابی به یک آرامش نسبی اعمال می‌گردد، وجه قسمیه مدیریت هروئین بدین دلیل است که این شیوه از مدیریت سود، همانند استفاده از هروئین برای بار اول خوشایند است لیکن بعدها آثار زیانبار خود را نشان می‌دهد. زمانی که عملکرد شرکت قیمت بازار سهام را توجیه ننماید دروغ بودن سود ارائه شده توسط شرکت برملا خواهد گردید و این امر نه تنها ارزش سهم شرکت را کاهش می‌دهد، بلکه بر اعتبار شرکت لطمه می‌زند.
۲-۳-۲ الگوی حداکثر کردن سود:
این شیوه از مدیریت سود که تقریباً پایه الگوی اول می‌باشد در مورد طرح‌های پاداش مدیریت کاربرد دارد. در این الگو تلاش مدیریت بر آن است که جهت دستیابی به پاداش بیشتر، سود را افزایش دهد. البته بایستی توجه داشت که در طرح‌های پاداش دارای سطح حداقل و حداکثر سود مشمول پاداش در شرایطی که سود بالاتر از حداکثر مشمول پاداش باشد، مدیریت سود جهت کاهش سود تا سطح حداکثر اعمال می‌گردد. علاوه‌بر این شرکت‌هایی که در معرض تخلف از قراردادهای بدهی قرار دارند، ممکن است یک چنین الگویی را انتخاب کنند. این شیوه از مدیریت سود به دلیل اختیاری بودن آن و آگاهانه بودن سیاست‌های اعمال‌شده توسط مدیریت از خطر کمتری نسبت به الگوی اول برخوردار است.
۲-۳-۳ الگوی حداقل کردن سود:
این الگو در مورد مدیران محافظه‌کار شرکتهایی مصداق دارد که دارای یک رویه بلندمدت سوددهی یا این که از لحاظ سیاسی یکنواخت عمل نمایند. در این حالت که از طریق تسریع در مستهلک کردن دارایی‌های سرمایه‌ای، هزینه‌ای کردن مخارج تحقیق و توسعه، استفاده از روش تلاش‌های موفقیت‌آمیز در مورد صنایع نفت و گاز و سایر رویه‌های افزاینده هزینه یا کاهنده درآمد صورت می‌پذیرد، مدیریت سعی در کاهش سودهای غیرمنتظره دارد. این الگوی مدیریت سود در مورد دو نوع از شرکت‌ها کاربرد بیشتری دارد. گروه اول شامل شرکت‌هایی می‌شود که حالت انحصاری داشته و به منظور جلوگیری از رقابتی شدن فعالیتشان، سعی در جلوگیری از بالفعل شدن سرمایه‌گذاری‌های بالقوه دارند. علاوه‌بر این، در مورد شرکت‌هایی که عام‌المنفعه هستند، همانند شرکت‌های فعال در زمینه صنایع استراتژیک مثل نفت و گاز و یا شرکت‌های فعالیت‌کننده در صنایع حمل و نقل یا تولیدکننده برق، که افزایش بیش از حد سود می‌تواند باعث فشار مردم جهت کاهش قیمت‌ها گردیده و این امر خود منجربه دخالت دولت در امور این شرکت‌ها شود. پس مدیران این گونه شرکت‌ها نیز سعی در حداقل کردن سود گزارش‌شده دارند.
 ۲-۳-۴ الگوی هموارسازی سود:
این مدل شاید یکی از جالب‌ترین الگوهای مدیریت سود باشد، تحقیقات نشان می‌دهد مدیران برای این که سود گزارش‌شده آن‌ها، بین حداقل و حداکثر سود تعیین شده طبق برنامه‌های پاداش قرار گیرد، انگیزه زیادی دارند؛ در غیر این صورت سودآوری به صورت موقت یا دائم در برآورده کردن اهداف
برنامه‌های پاداش قادر نخواهد بود. علاوه بر این مدیران ریسک‌گریز ترجیح می‌دهند تغییرات جریان پاداش آن‌ها طی زمان کمتر باشد: در نتیجه ممکن است آن‌ها نخواهند به هموارسازی سود خالص بپردازند. از دیدگاه فرضیه مفاد قرارداد استقراض، واضح است تغییرات زیاد در جریان سود خالص گزارش‌شده؛ احتمال تخلف از قراردادهای بدهی را افزایش می‌دهد پس از این امر یکی از انگیزه‌های هموارسازی سود است و مدیران برای کاهش نوسانات سود خالص گزارش‌شده، نسبت‌های مرتبط با قراردادهای استقراض را هموارسازی و دستکاری می‌نمایند. بنگاه‌ها ممکن است به خاطر اهداف گزارشگری مالی نیز سود خالص را هموار سازند. به این صورت که اطلاعات محرمانه راجع‌به رشد سودآوری بلندمدت مورد انتظار شرکت را به بازار مخابره کرده و به این ترتیب باعث کاهش هزینه سرمایه شوند. البته این الگوهای متفاوت مدیریت سود می‌توانند در تعارض با یکدیگر باشند، الگوی انتخاب‌شده توسط یک شرکت در طی زمان، ممکن است به علت تغییر در قراردادها، تغییر در سطوح سودآوری، تغییر مدیرعامل و یا تغییر در دیدگاه‌های سیاسی و. متفاوت باشد. بنابراین در یک نقطه زمانی ممکن است یک بنگاه با نیازهای متناقض روبرو گردد مثلاً از یک طرف به الگوی کاهش سود خالص گزارش شده به دلایل سیاسی احتیاج داشته باشد اما از سوی دیگر بایستی سود خالص را به خاطر اهداف مفاد قراردادهای استقراض هموارسازی نماید. پس پیش‌بینی الگوی خاص انتخابی توسط یک شرکت خیلی سخت خواهد بود.
۲-۵ ساختار تحقیق:
ترتیب ارائه مطالب در فصول بعدی بدین شرح است:
فصل دوم مشتمل بر دو بخش می‌باشد، ابتدا ادبیات موضوع بررسی و در مورد مدیریت سود، مطالب مرتبط با موضوع تحقیق ارائه می‌‌گردد، سپس به تحقیقات خارجی و داخلی مرتبط با موضوع اشاره می‌گردد.
فصل سوم به چگونگی اجرای روش تحقیق می‌پردازد، متغیرهای وابسته و مستقل و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها بیان شده، قلمرو تحقیق، جامعه آماری و نحوه‌ی نمونه‌گیری تبیین می‌گردد. نحوه جمع‌آوری داده‌ها، تعریف مفاهیم، روش‌شناسی تحقیق، روش‌های آماری و آزمون فرضیه‌ها و اعتبار درونی و بیرونی تحقیق، در این فصل تشریح خواهد شد.
فصل چهارم یافته‌های تحقیق را بیان می‌دارد، آمار توصیفی در ابتدا ذکر شده است سپس با بیان فرضیه‌ها و مدل‌های رگرسیون و انجام آزمون‌های آماری تکمیلی، نتایج آزمون‌ها در جداولی خلاصه و ارائه می‌گردد.
فصل پنجم ابتدا خلاصه‌ای از تحقیق و یافته‌های پژوهش عنوان می‌گردد و این نتایج با تحقیقات دیگر پژوهشگران مقایسه شده است و تفسیر نتایج از دیدگاه محققان بیان گردیده است. سپس نتیجه‌گیری تحقیق ارائه‌شده و در پایان محدودیت‌ها و پیشنهادات محقق برای استفاده‌کنندگان و پژوهش‌های آینده در این زمینه ذکر می‌گردد.
۱-۵ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق:
قلمرو مکانی این تحقیق، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و قلمرو زمانی تحقیق، از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۸ یک دوره ۵ ساله می‌باشد.
 ۱-۶ روش تحقیق:
این تحقیق چون بر پایه داده‌های واقعی صورت می‌گیرد از نوع تحقیقات شبه تجربی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری می‌باشد و از این دیدگاه که نتایج به دست آمده می‌تواند برای استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی مورد استفاده واقع شود کاربردی است. همچنین در تحقیق از جمع‌آوری اطلاعات برای توصیف و تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها استفاده می‌شود.
 
۱-۷ جامعه آماری و داده‌های تحقیق:
داده‌های مورد نیاز تحقیق به روش کتابخانه‌ای و با بهره گرفتن از منابع و پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف با رعایت معیارهای ذکرشده جمع‌آوری گردیده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند که از ابتدای سال ۱۳۷۷ لغایت ۱۳۸۸در بورس فعال بوده‌اند. دوره زمانی تحقیق یک دوره پنج ساله بین سال‌های ۱۳۷۷ الی ۱۳۸۸ است.
جامعه آماری شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای ویژگی‌های ذیل باشند است:
۱- به منظور همگن شدن نمونه‌ی تحقیق، باید شرکت‌ها قبل از سال ۱۳۸۸ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند.
۲- شرکت‌های انتخاب‌شده در نمونه طی سال‌های مالی یاد شده تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.
۳- جزو بانک‌ها و مؤسسات مالی (شرکت‌های سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری مالی، شرکت‌های هلدینگ، بانک‌ها و لیزینگ‌ها) نباشند.
۴- سال مالی تمامی شرکت‌ها به پایان اسفند ماه ختم شود.
۵- داده‌های مورد نظر آن‌ها در دسترس باشد.
۶- کلیه شرکت‌ها در طول سال‌های مورد بررسی دچار وقفه نبوده و فعال بوده‌اند.
با توجه به موارد مطروحه فوق، جامعه آماری در این تحقیق عبارتست از کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با اعمال محدودیت‌های یاد شده شرکت می‌باشد.
۱-۸ قلمرو تحقیق:
قلمرو زمانی تحقیق، یک دوره زمانی پنج ساله بین سال‌های ۱۳۷۷ الی ۱۳۸۸ می‌باشد.
قلمرو مکانی تحقیق،کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن محدودیت‌های ذکر شده می‌باشد.
در زمینه قلمرو موضوعی این تحقیق به رابطه بین چرخه‌های تجاری و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.
۱-۹ متغیرهای تحقیق:
این تحقیق شامل متغیر مستقل چرخه تجاری EXP می‌باشد که شرح آن به تفضیل در ادامه اشاره خواهد شد.
در این تحقیق چرخه تجاری به عنوان متغیر مستقل شناخته می‌شود به طور کلی هر دوره تجاری شامل مراحل بهبود، رونق؛ تنزل و کسادی می‌باشد. در این تحقیق منـظور از متغیر چرخـه تجاری شـامل رکود و رونـق اقتـصادی می‌شود که یک متغیر مجازی یا مصنوعی است که در مدل تحقیق برای دوران رونق اقتصادی از عدد یک و برای دوران رکود اقتصادی از عدد صفر استفاده می‌شود. دوران‌های اقتصادی ایران براساس رونق و رکود اقتصادی به دوره‌های زیر تقسیم می‌شود. (مختارزاده، ۱۳۸۷)
– از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۰ دوران رکود نسبی؛
– از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۹ دوران رونق نسبی؛
– از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۰ دوران رکود بزرگ و بازسازی؛
– از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳دوران رونق نسبی؛
– از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱ دوران رکود نسبی؛
– از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ دوران رونق نسبی.
همچنین متغیر وابسته این تحقیق مدیریت سود و اقلام تعهدی می‌باشد.
۱-۱۰ تعاریف، اصطلاحات و واژه‌ها:
چرخه تجاری: منظور از چرخه‌های تجاری نوسان‌های در فعالیت‌های اقتصادی و معمولا تولید ملی است. هر دوره تجاری شامل مراحل رونق و رکود اقتصادی است. طبق تعریف برنز و میچل، «چرخه‌های تجاری نوعی از نوسانات هستند که در سطح کلان فعالیت اقتصادی کشورها . رخ می‌دهند. یک چرخه حاوی رونقی است که تقریبا همزمان در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی رخ می‌دهد و پس از آن رکود . تقریبا مشابهی در عموم فعالیت‌های اقتصادی دیده می‌شود. این ترتیب تغییرات مکرر ولی بی‌نظم است.(برنز و میشل)
مدیریت سود: به مداخله عمومی مدیریت در فرآیند تعیین سود می‌باشد که در این تحقیق از اقلام تعهدی که مدیریت بر آن‌ها کنترل دارد، استفاده شده است.( هیلی و والن)
فصل دوم: پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه:
این تحقیق به بررسی رفتار مدیریت سود با توجه به چرخه‌های تجاری در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. شرایط اقتصادی می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر شرکت‌ها داشته باشد و رفتار مدیریتی سود را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای نمونه در شرایط رکود اقتصادی انتظار می‌رود مدیریت سود بیشتری اعمال شود و در دوران رونق انتظار می‌رود عکس این موضوع رخ دهد. در نتیجه می‌توان گفت انتظار می‌رود شرایط اقتصادی تأثیر متفاوتی بر مدیریت سود داشته باشد. بنابراین آگاهی از تغییر رفتار مدیریت سود با توجه به چرخه‌های تجاری می‌تواند سرمایه‌گذاران و سایر تصمیم‌گیرندگان بازارهای مالی را در پیش‌بینی دقیق‌تر یاری رساند. از سوی دیگر تأثیر چرخه‌های تجاری بر مدیریت سود با توجه به ویژگی‌های خاص شرکت‌ها ممکن است متفاوت باشد. به عبارت دیگر ویژگی‌های خاص شرکت‌ها نظیر چرخه‌ای یا غیرچرخه‌ای بودن یک شرکت یا اندازه شرکت می‌تواند بر رابطه بین مدیریت سود و چرخه‌های تجاری تأثیر داشته باشد. برای نمونه در شرایط رکود اقتصادی مدیریت سود شرکت‌های غیرچرخه‌ای مانند صنایع غذایی و خدمات عمومی کمتر تحت تأثیر قرار می‌گیرد، در حالی که مدیریت سود در شرکت‌های چرخه‌ای مانند تولیدکنندگان کالاهای با دوام تأثیر زیادی می‌پذیرند. این تحقیق در پی آن است که آیا تغییر شرایط اقتصادی بر عملکرد شرکت‌های تجاری در مدیریت سود تأثیر می‌گذارد و آیا این تأثیر با توجه به ویژگی خاص شرکت‌ها متفاوت است؟ این پژوهش بینش دقیقی درباره رفتار مدیریت سود در بافت اقتصاد کلان ارائه می‌دهد و راهنـمای مفیدی برای تحـلیل‌گـران و سـایر استـفاده‌کنندگان از اطـلاعـات مالی را برای پیـش‌بینی متغیر مدیـریت سـود فـراهـم می‌آورد. این تحقیق این امکان را برای تصمیم‌گیرندگان فراهم می‌آورد که چگونه پیش‌بینی خود را در خصوص عملکرد شرکت‌ها در رابطه با مدیریت سود با توجه به شرایط اقتصادی بهبود بخشند.
با آغاز قرن نوزدهم و انقلاب صنعتی و به دنبال آن شکل‌گیری مؤسسات و شرکت‌های بزرگ، دانش حسابداری نیز دستخوش تحولات شگرف شد. تشکیل مؤسسات بزرگ دو پیامد اساسی با خود به همراه داشت. از یک سو، ضرورت تفکیک بین مالکیت و مدیریت و از سوی دیگر وجود روش‌های حسابداری یکسان و یکنواخت جهت گزارشگری بیش از پیش احساس می‌شد. به دنبال موارد مطروحه فوق نیاز نظارت، کنترل و ارزیابی اطلاعات ارائه‌شده توسط سازمان‌ها در سطح بالایی خود را نشان می‌دهد. اصلی‌ترین ابزار نظارت مستمر بر عملکرد، تهیه و ارائه مجموعه صورت‌های مالی واحد اقتصادی بود، که در این میان شاخص سود حسابداری به عنوان ابزاری سودمند برای ارزیابی عملکرد از محتوی اطلاعاتی زیادی برخوردار می‌باشد.
– Discretionary necruals

پایان نامه بررسی ارتباط میان دارایی­های نامشهود و ناهمگونی شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

  بهمن ماه ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
صفحهعنوان
فصل اول: کلیات پژوهش
چکیده ۱
۳ ۱-۱- مقدمه
۵۱-۲- بیان مسأله پژوهش
۸۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
۹۱-۴- اهداف پژوهش
۱۰۱-۵- سؤال­های پژوهش
۱۱۱-۶- فرضیه‌های پژوهش
۱۲۱-۷- روش انجام پژوهش
۱۲۱-۷-۱- روش پژوهش و گردآوری داده‌ها
۱۲۱-۷-۲- متغیرهای پژوهش
۱۲۱-۷-۲-۱- متغیرهای مستقل
۱۳۱-۷-۲-۲- متغیر وابسته
۱۳۱-۷-۲-۳- متغیرهای کنترلی
۱۴۱-۷-۳- جامعه آماری و نمونه پژوهش
۱۴۱-۷-۴- روش تجزیه و تحلیل داده­ ها
۱۵۱-۸- استفاده­کنندگان از نتایج پژوهش
۱۵۱-۹- تعریف واژ­ه­های کلیدی
۱۷۱-۱۰- ساختار پایان ­نامه
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۱۸۲-۱- مقدمه
۱۹۲-۲- مبانی نظری پژوهش
۱۹۲-۲-۱- ناهمگونی شرکت­ها
۲۰۲-۲-۱-۱- محدودیت در تأمین مالی
۲۲۲-۲-۱-۱-۱- تعریف محدودیت در تأمین مالی
۲۲۲-۲-۱-۱-۲- تشریح محدودیت در تأمین مالی
۲۴۲-۲-۱-۱-۳- شرکت­های دچار محدودیت در تأمین مالی
۲۵۲-۲-۱-۲- اندازه شرکت­ها
۲۷۲-۲-۱-۳- سرمایه­های انسانی
۲۸۲-۲-۱-۳-۱- قابلیت­های مدیران
۳۰۲-۲-۲- دارایی­های نامشهود
۳۳۲-۲-۳- چگونگی تأثیرگذاری ناهمگونی شرکت­ها بر سرمایه گذاری بر دارایی­های نامشهود
۳۵۲-۳- پژوهش­های پیشین
۳۵۲-۳-۱- پژوهش­های خارجی
۳۵۲-۳-۱-۱- ناهمگونی شرکت­ها
۳۷۲-۳-۱-۲- سرمایه گذاری در دارایی­های نامشهود
۳۹۲-۳-۱-۳- ناهمگونی شرکت­ها و سرمایه گذاری در دارایی­های نامشهود
۴۰۲-۳-۲- پژوهش­های داخلی
۴۰۲-۳-۲-۱- ناهمگونی شرکت­ها
۴۲۲-۳-۲-۲- سرمایه گذاری در دارایی­های نامشهود
۴۴۲-۳-۲-۳- ناهمگونی شرکت­ها و سرمایه گذاری در دارایی­های نامشهود
۴۵۲-۴- خلاصه فصل
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
۴۶۳-۱- مقدمه
۴۷۳-۲- فرضیه‌های پژوهش
۴۸۳-۳- تعریف و اندازه ­گیری متغیرهای پژوهش
۴۸۳-۳-۱- متغیرهای مستقل
۴۹۳-۳-۱-۱- اندازه شرکت­ها
۵۰۳-۳-۱-۲- سرمایه­های انسانی
۵۲۳-۳-۱-۳- محدودیت در تأمین مالی
۵۵۳-۳-۲- متغیر وابسته
۵۵۳-۳- ۳- متغیرهای کنترلی
۵۸۳-۴- جامعه و نمونه آماری
۵۹۳-۵- روش گردآوری داده­ ها
۵۹۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده­ ها و آزمون فرضیه ­ها
۶۰۳-۶-۱- روش تحلیل پوششی داده­ ها
۶۸۳-۶-۲- مدل رگرسیونی مورد استفاده و آزمون معناداری ضرایب
۷۱۳-۶-۳- آزمون ریشه واحد در داده­های ترکیبی
۷۲۳-۶-۴- تحلیل واریانس
۷۳۳-۷- خلاصه فصل
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادها
۷۴۴-۱- مقدمه
۷۵۴-۲- یافته­ های پژوهش
۷۵۴-۲-۱- آمار توصیفی
۷۷۴-۲-۲- آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش
۷۸۴-۲-۳- آمار استنباطی
۷۸۴-۲-۳-۱- نتایج رگرسیونی مرتبط با آزمون فرضیه ­های پژوهش
۸۳۴-۲-۳-۲- نتایج تحلیل واریانس تک­عاملی مرتبط با آزمون فرضیه ­های پژوهش
۸۶۴-۴- خلاصه فصل
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۸۸۵-۱- مقدمه
۸۹۵-۲- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش
۹۱۵-۳- محدودیت­های پژوهش
۹۲۵-۴- پیشنهادهای پژوهش
۹۲۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی پژوهش
۹۴۵-۴-۲- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آینده

پایان نامه

۹۴۵-۵- خلاصه فصل
۹۶منابع
چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات ناهمگونی شرکت­ها بر میزان سرمایه گذاری آن­ها در دارایی­های نامشهود در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ازاین‌رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که: آیا بین ناهمگونی شرکت­ها و سرمایه گذاری در دارایی­های نامشهود آن­ها رابطه معناداری وجود دارد؟ به همین منظور، از معیارهای اندازه شرکت­ها، سرمایه­های انسانی و محدودیت در تأمین مالی جهت اندازه ­گیری ناهمگونی شرکت­ها استفاده‌شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و نمونه آماری شامل ۱۶۱ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در طی سال­های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۱ موردبررسی قرارگرفته است. از  تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره و تحلیل واریانس تک­عاملی برای آزمون فرضیه ­های پژوهش استفاده‌شده است.  نتایج حاصل از پژوهش نشان­دهنده آن است که بین اندازه شرکت­ها و سرمایه­های انسانی با سرمایه گذاری در دارایی­های نامشهود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. افزون بر این، نتایج پژوهش نشان داد که بین محدودیت در تأمین مالی و سرمایه گذاری در دارایی­های نامشهود رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، نتایج تحلیل واریانس نشان داد که تفاوت معناداری بین میزان سرمایه گذاری در دارایی­های نامشهود شرکت­ها در بین دو گروه شرکت­های با اندازه بزرگ و کوچک وجود دارد اما میزان سرمایه گذاری در دارایی­های نامشهود در شرکت­های دارای محدودیت در تأمین مالی و فاقد محدودیت در تأمین مالی و شرکت­های با میزان سرمایه­های انسانی کم‌وزیاد تفاوت معناداری وجود ندارد.
واژه­های کلیدی: دارایی­های نامشهود، ناهمگونی شرکت، اندازه شرکت، محدودیت در تأمین مالی، سرمایه انسانی.
۱-۱- مقدمه
در چند دهه اخیر با رشد و رونق تجارت در سطح جهانی، اهمیت دارایی­ها و منابع لازم برای ادامه فعالیت شرکت­ها تبدیل به یک امر حیاتی شده است. باگذشت زمان مشخص‌شده است که وجود گروه خاصی از دارایی­ها تحت عنوان دارایی­های نامشهود در ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای شرکت­ها ضروری است. به‌طوری که شرکت­هایی توانایی باقی ماندن در عرصه رقابت امروزی رادارند که میزان قابل‌توجهی در این گروه از دارایی­ها سرمایه گذاری کنند. در همین راستا، بسیاری از پژوهشگران در ادبیات حسابداری و مدیریت بر اثرات دارایی­های نامشهود بر عملکرد اقتصادی شرکت­ها تمرکز کرده­اند (به عنوان نمونه، کورادو و همکاران، ۲۰۰۶؛ اولینر و همکاران، ۲۰۰۷؛ بانتمپی و مایرسه، ۲۰۰۸؛ مارکو و همکاران، ۲۰۰۹).
با این وجود، پژوهش­هایی که به بررسی عوامل مرتبط با میزان سرمایه گذاری در دارایی­های نامشهود شرکت­ها بسیار اندک است (آریقتی و همکاران، ۲۰۱۴). نوع صنعت یکی از مهم­ترین عواملی است که تاکنون به­وسیله پژوهشگران به عنوان عاملی مؤثر بر تمایل شرکت­ها در خصوص سرمایه گذاری در دارایی­های نامشهود شناسایی‌شده است. این عامل ازآنجا نشأت‌گرفته است که میزان نوآوری در صنایع مختلف، متفاوت است (کوکبورن و گریلیچز، ۱۹۸۸). از دیدگاه  آریقتی و همکاران (۲۰۱۴) ناهمگونی شرکت­ها نیز می ­تواند عامل مؤثری بر میزان سرمایه گذاری آن­ها در دارایی­های نامشهود باشد. بنابراین، با توجه به شرایط خاص ایران به لحاظ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و ازآنجاکه در ایران تاکنون پژوهشی به بررسی تأثیر ناهمگونی شرکت­ها میزان سرمایه گذاری آن­ها در دارایی­های نامشهود نپرداخته است، پژوهش حاضر به بررسی تجربی تأثیر ناهمگونی شرکت­ها بر میزان سرمایه گذاری آن­ها در دارایی­های نامشهود می ­پردازد.

در ادامه این فصل در بخش (۱-۲) مسأله پژوهش بیان‌شده است. بیان مسأله پژوهش در خصوص پی بردن به اهمیت و ارزش پژوهش و شناسایی اهداف پژوهش که به ترتیب در بخش­های (۱-۳) و (۱-۴) بیان‌شده‌اند، کمک بسیار می­نماید. در ادامه سؤالات پژوهش (بخش ۱-۵) و فرضیه ­های پژوهش (بخش ۱-۶) بیان‌شده است. در بخش (۱-۷) روش پژوهش شامل روش گردآوری داده­ ها، متغیرهای پژوهش، جامعه آماری و نمونه پژوهش و روش آزمون فرضیه ­ها ارائه گردیده است. در بخش (۱-۸) استفاده­کنندگان از نتایج پژوهش، و در بخش  (۱-۹) واژه­های کلیدی این پژوهش تعریف‌شده‌اند. درنهایت، بخش (۱-۱۰) ساختار کلی این پایان ­نامه در فصل­های باقیمانده را تشریح می­ کند.
۱-۲- بیان مسأله پژوهش
کلیه منابع اقتصادی در تملک مؤسسه که انتظار منافع آتی از آن‌ها می‌رود، دارایی نام دارد. ارزش یک شرکت در بازارهای مالی بر پایه توان کسب سود سرمایه­های آن شرکت استوار است. ارزش یک شرکت را می­توان به اجزای دارایی­های مشهود و دارایی‌های نامشهود تقسیم­بندی کرد. دارایی­های مشهود دارایی­هایی هستند که دارای موجودیت عینی بوده و در روال عادی عملیات مؤسسه به­گونه­ای مؤثر مورداستفاده قرار می­گیرند. دارایی­های نامشهود به آن گروه از دارایی­های درازمدتی اطلاق می­شود که دارای موجودیت عینی نبوده اما دارای حقوق قانونی و ارزش اقتصادی بوده و منافعی را برای مؤسسه در آینده فراهم می­ کند. مثال­هایی از دارایی­های نامشهود که قدرت سودآوری شرکت را افزایش می­ دهند عبارت از حق اختراع، علائم تجاری، منابع مواد اولیه، نام­های تجاری، تحقیق و توسعه (D&R) و سرقفلی می‌باشد (عزیزخانی و خدادادی، ۱۳۸۷).
دارایی­های نامشهود شامل دارایی­هایی که در داخل تولیدشده‌اند (به عنوان نمونه، طرح­ها و نقشه­ها، علائم تجاری و .) و یا دارایی­هایی که از طریق بازار خریداری‌شده‌اند (به عنوان نمونه، مجوز فن­آوری، ثبت اختراعات و .)، می­باشد (کورادو و همکاران، ۲۰۰۶). به‌طورکلی دارایی­های نامشهود را می­توان در چهار گروه طبقه ­بندی کرد. گروه اول، سرقفلی خریداری‌شده، گروه دوم، دارایی نامشهود تحصیل شده، گروه سوم، دارایی نامشهود ایجادشده به­وسیله شرکت و درنهایت گروه چهارم به تحقیق و توسعه اختصاص دارد. استانداردهای پذیرفته‌شده حسابداری در مورد گروه­های اول، دوم و چهارم رهنمودهای لازم را ارائه کرده است. سرقفلی خریداری‌شده به بهای تمام‌شده، دارایی نامشهود تحصیل شده به ارزش منصفانه در زمان خرید و تحقیق و توسعه نیز به بهای تمام‌شده و به عنوان اقلام سرمایه­ای در دفاتر ثبت می­شوند. مشکل فرآیند حسابداری نیز در این خصوص واردکردن ارزش­های حدسی در این فی­مابین است؛ درحالی‌که خود دارایی نیز حدسی است. این موضوع باعث شده که بیشتر دارایی­های نامشهود در آمریکا شناسایی و ثبت نشود. به‌طورکلی، دو دیدگاه عمده در خصوص حسابداری دارایی­های نامشهود وجود دارد. برخی از صاحب­نظران حسابداری عقیده دارند که نسبت بالای ارزش بازار سهام به ارزش دفتری بیانگر وجود دارایی­های نامشهود ثبت‌نشده در شرکت است و اگر دارایی­های ثبت‌نشده در ترازنامه وجود داشته باشد موجب بروز مشکلات متعددی خواهد شد. افزون بر این، مطالعات تجربی نشان داده­اند که رابطه مثبتی بین دارایی­های نامشهود و قیمت­های سهام وجود دارد  (ماتوسی و ویات، ۲۰۰۶)
دلایل برخی دیگر از افراد مبنی بر اهمیت وجود دارایی نامشهود در شرکت­ها و ارزش آن­ها، وثیقه قرار دادن این نوع دارایی­های ثبت‌نشده برای وام­ها و همچنین بیمه کردن این نوع دارایی­ها است (فاستر و همکاران، ۲۰۰۳).
ویت ول (۲۰۰۸) بیان می­ کند که اگر دارایی­ها کمتر از واقع ارزیابی شوند و یا دارایی­های نامشهود ثبت نشوند، پیامدهای زیر را برای شرکت­ها در پی خواهد داشت:

 • بازده بازار کمتر به دلیل بسنده کردن مدیر به بازده کم در اثر دارایی­های کمتر؛
 • دامنه قیمت پایین برای شرکت؛
 • برنامه ­ریزی ضعیف؛
 • رهبری ضعیف منابع؛
 • از دست دادن اعتماد سرمایه ­گذاران و آسیب در فروپاشی یا اعمال کنترل.

بنابراین، با توجه به اهمیت دارایی­های نامشهود در عملیات شرکت­ها برای ثبت این دسته از دارایی­ها مدل­هایی نظیر مدل لاندزمن پیشنهادشده است (سلام­الدین و همکاران، ۲۰۱۰).
افزون بر این، بخش بزرگی از پژوهش­های تجربی اخیر نشان داده­اند که دارایی­های نامشهود در اقتصاد دانش­محور مدرن نقش عمده و کلیدی ایفا می­ کند. به عنوان نمونه، کورادو و همکاران (۲۰۰۵) در دهه ۲۰۰۰ میلادی ارزش دارایی­های نامشهود کشور آمریکا افزایش چشمگیری داشته است. همچنین، ناکامورا (۲۰۰۳) نشان داد که ارزش دارایی­های نامشهود در ۴۰ سال اخیر در آمریکا به دو برابر افزایش‌یافته است. هالتن و هائو (۲۰۰۸) نیز نشان دادند که هنگامی‌که در آمریکا مخارج تحقیق و توسعه و سرمایه­های نامشهود به حساب­های مالی متعارف اضافه‌شده‌اند، ارزش کل دارایی­های شرکت­ها ۵۷ درصد افزایش‌یافته است. در سایر کشورها (در ژاپن میاگاوا و کیم، ۲۰۰۸؛ در انگلیس مارانو و هاسکل، ۲۰۰۶؛ در فنلاند جالاوا و همکاران، ۲۰۰۷؛ در هلند وان­رویجن-هورستن و همکاران، ۲۰۰۸؛ در ایتالیا بانتمپی و مایرسه، ۲۰۰۸) نیز روند مشابهی گزارش‌شده است.
از بعد کمّی نیز پژوهش­های مختلفی بر ارتباط بین دارایی­های نامشهود و عملکرد شرکت تأکید کرده­اند (به عنوان نمونه، مارکو و همکاران، ۲۰۰۹؛ الینر و همکاران، ۲۰۰۷؛ و اوماهونی و وچی، ۲۰۰۹). پژوهشگرانی همچون هال و همکاران (۲۰۰۵)، گرینهالگ و روگرز (۲۰۰۶) و ساندر و بلاک (۲۰۱۱) نیز اعتقاددارند که وجود دارایی­های نامشهود به­طور قابل‌توجهی بر ارزش شرکت­ها در بازارهای مالی تأثیر دارد.
از دیدگاه آریقتی و همکاران (۲۰۱۴) ناهمگونی سرمایه گذاری در دارایی نامشهود باید با تمرکز بر روی ویژگی­های خاص شرکت­ها از قبیل اندازه، ساختار سازمانی و پایه و اساس دارایی نامشهود تاریخی موردمطالعه قرار گیرد. با این وجود، کشور ایران دارای زیرساخت­های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی متفاوتی نسبت به سایر کشورهاست. بر این اساس و با توجه به آنچه در بالا آمد، می­توان مسأله اصلی پژوهش را به این نحو مطرح کرد که: آیا در ایران رابطه معناداری بین دارایی‌های نامشهود و ناهمگونی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟ به عبارت دیگر، آیا ناهمگونی شرکت­ها تأثیری بر میزان سرمایه گذاری آن­ها در دارایی­های نامشهود دارد؟
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
با توجه به اهمیت فزاینده دارایی­های نامشهود در چند دهه اخیر و کاربردهای فراوان آن در تصمیمات اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری در این دسته از دارایی­ها در حال حاضر تبدیل به یک مسأله مهم و گسترده در تصمیم ­گیری­های اقتصادی و مباحث حرفه­ای شده است. با این وجود، تاکنون پژوهش­های اندکی در خصوص عوامل تعیین­کننده سرمایه گذاری در دارایی­های نامشهود صورت گرفته است. به بیان دقیق­تر، اگرچه به صورت گسترده این نکته که دارایی­های نامشهود در حال تبدیل به منبع اصلی سود و مزیت رقابتی هستند مورد تائید می­باشد اما تعداد اندکی از مطالعات تجربی درواقع به بررسی عواملی می­پردازند که ممکن است شرکت­ها را به سمت پذیرفتن این نوع از سرمایه گذاری فنی سوق دهند. بنابراین، اهمیت این پژوهش این است که به گونه تجربی به مدیران، سرمایه‌گذاران و سایر تصمیم‌گیرندگان نشان می‌دهد که تأثیر ناهمگونی شرکت­ها بر میزان سرمایه گذاری آن­ها در دارایی­های نامشهود در بورس اوراق بهادار تهران چیست. یعنی اگر وضعیت ناهمگونی شرکت­ها، به صورت بهینه و مطلوب اجرا شوند، به چه میزان درروند سرمایه گذاری در دارایی­های نامشهود آن‌ها تأثیر دارد؟
همچنین، انجام پژوهش در رابطه با ناهمگونی شرکت­ها و میزان سرمایه گذاری آن­ها در دارایی­های نامشهود و آثار آن می‌تواند برای مسئولان بورس اوراق بهادار در تغییر احتمالی رویه‌های موجود و همچنین برای سرمایه ­گذاران و مدیران در تصمیم‌گیری و تدوین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری سودمند باشد. به هر حال از نظر هر دو گروه مدیران و سیاست­گذاران دستیابی به درک واضحی از آنچه تمایل شرکت­ها به سرمایه گذاری در دارایی­های نامشهود را تعیین می­ کند، می ­تواند از اهمیت اساسی برخوردار باشد. افزون بر این، با توجه به رشد و رونق چشمگیر بورس اوراق بهادار تهران، در سال‌های اخیر و نیز استفاده از دارایی­های نامشهود و ناهمگونی شرکت، انجام یک پژوهش و سنجش دقیق که آثار ناهمگونی شرکت بر سرمایه گذاری در دارایی­های نامشهود را بررسی کند، ضروری به نظر می‌رسد. به عبارت دیگر، با توجه به این‌که تاکنون در ایران پژوهشی که بیانگر اثرات ناهمگونی شرکت بر میزان سرمایه گذاری در دارایی­های نامشهود باشد در ادبیات حسابداری مشاهده نشده است، با این پژوهش می­توان به اهمیت ناهمگونی شرکت­ها در رابطه با بحث سرمایه گذاری در دارایی­های نامشهود دست یافت.
۱-۴- اهداف پژوهش
با توجه به این‌که دارایی­های نامشهود به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت­ها و موفقیت آن­ها مطرح‌شده است، راه­کارهای افزایش سرمایه گذاری در دارایی­های نامشهود در حال حاضر تبدیل به یک مسأله مهم و گسترده در تصمیم ­گیری­های اقتصادی، پژوهش­ها و مباحث حرفه­ای شده است. در همین راستا، پژوهش حاضر بر آن است که الگوهای ناهمگونی شرکت­ها در میزان سرمایه گذاری در دارایی­های نامشهود را در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار دهد و در صورت وجود این پدیده از آن به عنوان معیاری مناسب در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و مدیریتی استفاده کند. به عبارت دیگر، با انجام این پژوهش رابطه بین دارایی­های نامشهود و ناهمگونی شرکت­ها بررسی می­شود. اندازه یکی از ویژگی­هایی مهمی است که صرف­نظر از صنعتی که شرکت در آن فعالیت می­ کند، ممکن است تأثیری مثبت بر تمایل به سرمایه گذاری در دارایی­های نامشهود داشته باشد. همچنین، شرکت­هایی که سرمایه­های انسانی بیشتری دارند، تمایل دارند تا بیشتر در دارایی­های نامشهود سرمایه گذاری کنند. بنابراین، هدف اصلی از این پژوهش بررسی این عوامل بر میزان سرمایه گذاری در دارایی­های نامشهود شرکت­ها است.
۱-۵- سؤال­های پژوهش
سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از این‌که: آیا بین ناهمگونی شرکت­ها و میزان سرمایه گذاری شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دارایی­های نامشهود رابطه معناداری وجود دارد؟ بنابراین، در خصوص دستیابی به پاسخی برای سؤال اصلی پژوهش، می­توان سؤال­های فرعی را به صورت زیر مطرح کرد:

 1. آیا بین میزان سرمایه گذاری در دارایی­های نامشهود و اندازه شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد؟
 2. آیا بین میزان سرمایه گذاری در دارایی­های نامشهود و سرمایه­های انسانی شرکت­ها رابطه معناداری وجود دارد؟
 3. آیا بین میزان سرمایه گذاری در دارایی­های نامشهود و میزان محدودیت در تأمین مالی شرکت­ها رابطه معناداری وجود دارد؟

 
۱-۶- فرضیه ­های پژوهش
این پژوهش تمرکز بر ویژگی­هایی از ناهمگونی شرکت­ها دارد که می‌توانند بر میزان سرمایه گذاری آن­ها در دارایی­های نامشهود تأثیر بگذارند. این ویژگی­ها عبارت‌اند از: اندازه شرکت­ها، سرمایه­های انسانی و میزان محدودیت در تأمین مالی شرکت­ها. بنابراین، با توجه به مطالب مطرح‌شده می­توان فرضیه­هایی به شرح زیر ارائه کرد:
فرضیه اصلی پژوهش: بین میزان سرمایه گذاری در دارایی­های نامشهود و ناهمگونی شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه ­های فرعی:
فرضیه فرعی اول: تمایل به سرمایه گذاری در دارایی­های نامشهود در شرکت‌های بزرگ و کوچک، با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی دوم: شرکت­هایی که از سرمایه­های انسانی بیشتری برخوردارند، تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در دارایی­های نامشهود دارند.
فرضیه فرعی سوم: تمایل به سرمایه‌گذاری در دارایی­های نامشهود در شرکت‌های دارای محدودیت در تأمین مالی نسبت به سایر شرکت‌ها متفاوت است.
۱-۷- روش انجام پژوهش
۱-۷-۱- روش پژوهش و گردآوری داده­ ها
پژوهش به‌طورکلی بر کشف اصول عمومی و کلیت‌ها تأکید دارد و ویژگی‌های کلی مجموعه موردبررسی را به دست می‌دهد. پژوهش، جستجوی ماهرانه، منظم و دقیق در پدیده‌ها است (دلاور، ۱۳۸۴). به عبارت دیگر، پژوهش علمی را می‌توان چنین تعریف کرد؛ «فرآیندی که به کمک آن می­توان روابط پنهان در پس یک پدیده را که مغشوش به نظر می­رسند، کشف نمود» (آذر، ۱۳۸۱). این پژوهش از نوع پژوهش­های شبه تجربی است؛ که به لحاظ هدف در زمره پژوهش­های کاربردی، قرار می­گیرد. به‌طور جمع­آوری داده­ ها و اطلاعات، از روش کتابخانه­ای استفاده خواهد شد. در خصوص جمع­آوری اطلاعات مربوط به بخش مبانی نظری و پیشینه پژوهش از کتب، مجلات و سایت­های تخصصی فارسی و لاتین استفاده می­شود. اطلاعات موردنیاز شرکت­ها نیز از طریق نرم­ افزار تدبیر پرداز نسخه ۲ و سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار گردآوری خواهند شد. درنهایت، داده­ ها با بهره گرفتن از نرم­ افزار Excel نسخه ۲۰۰۷ آماده و سپس با بهره گرفتن از نرم­ افزارهای SPSS نسخه ۲۰ و Eviews نسخه ۷ تجزیه و تحلیل انجام خواهد شد.
۱-۷-۲- متغیرهای پژوهش
۱-۷-۲-۱- متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل این پژوهش معیارهای ناهمگونی شرکت­ها است. برای تعیین ناهمگونی شرکت­ها از برخی از ویژگی­های شرکت­ها به شرح زیر استفاده‌شده است:

پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی،مدیریت سود و نظارت صندوق های سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار تهران


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
افشای اطلاعات بیشتر، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان را کاهش می دهد و فرصتهای مدیریت سود را محدود می سازد. از طرفی، سرمایه گذاران نهادی می توانند اطلاعات محرمانه حاصل از مدیریت را به دیگر سهامداران انتقال دهند. اما برای اینکه چنین نظارتی معتبر باشد، سهامداران نهادی باید سرمایه گذاری را برای یک دوره زمانی ادامه دهند که به اندازه کافی طولانی باشد و علاوه بر این، سهام کافی برای کاهش مشکل سواری مجانی نگهداری کنند. هدف اساسی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های سرمایه گذاری  شرکتهای پذیرفته شده  در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای هدف مذکور، ۳ فرضیه مطرح شد که در این فصل، مورد آزمون قرار گرفت. نمونه آماری تحقیق شامل ۸۴ شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد که داده های آنها برای یک دوره ۵ سال از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از پذیرش فرضیه اول و رد فرضیات دوم و سوم است. مطابق با یافته ها، بین سطح مدیریت سود با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، تمرکز مالکیت، مالکیت دولتی و نیاز مالی شرکتهای نمونه آماری، ارتباط مستقیم و معناداری برقرار می باشد. همچنین، در حالت کلی، صندوق های سرمایه گذاری، نقشی در متعادل نمودن رفتارهای گزارشگری مالی مدیران نداشته اند. این در حالی است که با تفکیک نمونه به دو گروه شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی بالا و عدم تقارن اطلاعاتی پایین، مشخص شد که در شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی پایین، مالکیت صندوق های سرمایه گذاری، منجر به بالا رفتن سطح مدیریت سود شده است.

دانلود مقاله و پایان نامه

کلمات کلیدی: تمرکز مالکیت، صندوق سرمایه گذاری کوتاه مدت، صندوق سرمایه گذاری بلندمدت، عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   شماره صفحه
چکیده
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱)مقدمه. ۲
۱-۲)بیان مسئله اصلی تحقیق. ۳
۱-۳) ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود   ۴
۱-۴- صندوق های سرمایه گذاری و نقش نظارتی آنها در مدیریت سود   ۵
۱-۵- نقش عدم تقارن اطلاعاتی در سطح نظارت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود. ۵
۱-۶-ضرورت انجام تحقیق. ۶
۱-۷-اهداف  تحقیق. ۷
۱-۸) فرضیه های تحقیق. ۷
۱-۹)روش تحقیق. ۸
۱-۱۰)جامعه و نمونه آماری. ۸
۱-۱۱)روش گرد آوری اطلاعات. ۸
۱-۱۲)قلمرو تحقیق. ۹
۱-۱۲-۱)قلمرو موضوع تحقیق ۹
۱-۱۲-۲)قلمرو زمانی تحقیق ۹
ادامه فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   شماره صفحه
۱-۱۲-۳)قلمرو مکانی تحقیق ۹
۱-۱۳)تعریف واژه گان تحقیق. ۹
فصل دوم:مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱) مقدمه. ۱۲
۲-۲) تئوری ساختار مالکیت. ۱۳
۲-۳)تعاریف حاکمیت شرکتی. ۱۳
۲-۴)سهامداران و حاکمیت شرکتی . ۱۶
۲-۵)ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی. ۱۸
۲-۶)ترکیب مالکیت و سهامداران عمده. ۱۹
۲-۶-۱)فرضیه نظارت کارآ ۲۱
۲-۶-۲)فرضیه همسویی استراتژیک ۲۱
۲-۶-۳)تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه های نمایندگی    ۲۲
۲-۷)دلایل منطقی برای حضور سهامداران عمده در حاکمیت شرکتی   ۲۲
۲-۸)سهامداران عمده به عنوان ناظر. ۲۳
۲-۹)نقش سهامداران عمده در نظارت بر شرکت و انتقال اطلاعات   ۲۴
۲-۱۰)سهامدارعمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار ایران   ۲۵
ادامه فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   شماره صفحه
۲-۱۱ ) صندوق های سرمایه گذاری و انواع آن. ۲۶
۲-۱۱-۱) صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت:    ۲۸
۲-۱۱-۲) صندوق های سرمایه گذاری غیر فعال: ۲۸
۲-۱۱-۳)صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر:    ۳۰
۲-۱۱-۴)مقایسه صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت و صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر: ۳۱
۲-۱۲)مزایای صندوق های سرمایه گذاری :. ۳۲
۲-۱۳)انواع صندوق های سرمایه گذاری از نظر ابزار های مورد استفاده   ۳۴
۲-۱۳-۱)صندوق های سرمایه گذاری سهام ۳۴
۲-۱۳-۲)صندوق های سرمایه گذاری اوراق قرضه ۳۴
۲-۱۳-۳)صندوق های سرمایه گذاری بازار پول: ۳۵
۲-۳-۶-۴)صندوق های سرمایه گذاری متوازن ۳۵
۲-۳-۶-۵)صندوق های سرمایه گذاری با صنعت خاص    ۳۵
۲-۳-۶-۶)صندوق های سرمایه گذاری با هدف دوگانه    ۳۵
۲-۳-۶-۷)صندوق های سرمایه گذاری بین المللی ۳۵
۲-۳-۶-۸)صندوق های سرمایه گذاری شاخصی(گالاگردرا و سیلواپول، ۲۰۰۹).    ۳۵
۲-۱۴)اهداف صندوق های سرمایه گذاری. ۳۵
۲-۱۵)سازمان ( ساختار) صندوق سرمایه گذاری:. ۳۶
ادامه فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   شماره صفحه
۲-۱۶)عدم تقارن اطلاعات و کارایی بازار. ۳۹
۲-۱۷)عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی . ۴۳
۲-۱۸)پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه   ۴۴
۲-۱۹)روش های مدیریت  سود. ۴۷
۲-۲۰)فرضیه مدیریت  سود و فرضیه بازار کارای سرمایه   ۴۸
۲-۲۱)جنبه های مورد بررسی مدیریت  سود. ۴۹
۲-۲۲)آثار مدیریت  سود برای اهداف پاداشی. ۵۰
۲-۲۳) تاثیر ساختار مالکیتی متمرکز بر شرکتهای سهامی   ۵۲
۲-۲۳-۱) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۵۲
۲-۲۳-۱) تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۵۶
۲-۲۴)تحقیقات انجام شده در خصوص مدیریت سود. ۵۷
۲-۲۴-۱) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۵۷
۲-۲۴-۲) تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۶۲
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
۳-۱) مقدمه. ۶۵
۳-۲) روش تحقیق. ۶۶
ادامه فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   شماره صفحه
۳-۳)جامعه آماری. ۶۶
۳-۴)روش  نمونه گیری. ۶۷
۳-۵) حجم نمونه آماری. ۶۸
۳-۶) روش جمع آوری داده ها. ۶۹
۳-۷) دوره زمانی تحقیق. ۶۹
۳-۸) فرضیات تحقیق. ۶۹
۳-۹)متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها. ۷۰
۳-۹-۱) متغیر(های) وابسته تحقیق ۷۰
۳-۹-۲) متغیر(های) مستقل تحقیق ۷۱
۳-۹-۲) متغیر(های) کنترلی تحقیق ۷۳
۳-۱۰) شیوه آزمون فرضیات. ۷۵
۳-۱۰-۱) مدل آزمون فرضیه اول ۷۵
۳-۱۰-۲) مدل آزمون فرضیه دوم ۷۵
۳-۱۰-۳) مدل آزمون فرضیه سوم ۷۶
۳-۱۱) روش تجزیه و تحلیل داده ها. ۷۶
۳-۱۱-۱)تحلیل توصیفی داده ها ۷۶
۳-۱۱-۲)همبستگی ۷۷
 
ادامه فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   شماره صفحه
۳-۱۱-۳)ضریب همبستگی ۷۷
). ۷۸
۳-۱۱-۵) مدل‌های رگرسیون ۷۸
۳-۱۱-۶)فرض‌های اساسی رگرسیون ۸۰
۳-۱۱-۱۱)بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن داده های تحقیق    ۸۱
۳-۱۱-۷) آزمون معنی‌دار بودن در الگوی رگرسیون    ۸۱
۳-۱۱-۸)آزمون معنی‌دار برای معادله رگرسیون ۸۲
۳-۱۱-۹)آزمون معنی‌دار بودن ضرایب ۸۲
۳-۱۱-۱۰)آزمون خودهمبستگی جملات خطا ۸۳
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱) مقدمه. ۸۵
۴-۲) تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق. ۸۵
۴-۳) بررسی نرمال بودن متغیر(های) وابسته. ۸۷
۴-۴) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق. ۸۸
۴-۵) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق. ۹۱
۴-۶) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم تحقیق. ۹۴
۴-۷) خلاصه فصل. ۹۸
ادامه فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   شماره صفحه
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه. ۱۰۰
۵-۲) خلاصه تحقیق. ۱۰۱
۵-۳) خلاصه و تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیات   ۱۰۴
۵-۴) مقایسه یافته های تحقیق با نتایج تحقیقات پیشین   ۱۰۶
۵-۵) پیشنهادهای برآمده از تحقیق. ۱۰۷
۵-۵-۱)پیشنهادهای کاربردی ۱۰۷
۵-۵-۲)پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۱۰۸
۵-۶) محدودیتهای تحقیق. ۱۰۹
منابع و مآخذ
الف)فهرست منابع فارسی
ب)فهرست منابع انگلیسی:
پیوست
چکیده انگلیسی
مقدمه
ساختار راهبری یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب همسویی منافع نمایندگان و مالکان تعریف می شود. بر این اساس، چنانچه منافع مدیران و مالکان همسان و یا به هم نزدیک باشد؛ بسیاری از تعارضات نمایندگی حل شده و این امر بطور بالقوه بر جوانب مختلف شرکتهای سهامی و بازار سرمایه تاثیر می گذارد. از جمله مواردی که ممکن است، تحت تاثیر ساختار راهبری قرار بگیرد؛ محیط گزارشگری مالی است که این امر می تواند منافع سایر گروه ها را در شرکت تبیین نماید. از این جهت، تاثیر ساختارهای راهبری بر رفتارهای گزارشگری، یکی از موضوعاتی است که بطور فزاینده ای مورد توجه پژوهشگران قرار دارد و زمینه تحقیقات زیادی در سالهای اخیر بوده است. موضوع تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های سرمایه گذاری  شرکتهای پذیرفته شده  در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. این فصل باعنوان کلیات تحقیق، نگاهی کلی به پژوهش می نماید و خواننده را با آنچه قرار است تجزیه و تحلیل گردد آشنا می سازد. در فصل حاضر، مساله اصلی و ضرورت انجام تحقیق بیان می شود. در ادامه، فرضیات موردنظر در راستای بررسی ارتباط بین متغیرها، مطرح می شوند و همچنین جامعه آماری موردمطالعه و قلمرو تحقیق، تبیین می گردد. در نهایت، کلمات کلیدی تحقیق، بلحاظ عملیاتی تعریف و ارائه می شوند.
۱-۲)بیان مسئله اصلی تحقیق
حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی می‌تواند در جهت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اطلاعات ارزشمندی را در اختیار سرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان اطلاعات مالی قرار می‌دهد.اما باید در نظر داشت که برخی ازاطلاعات حسابداری در قالب اقلام تعهدی منعکس می شوند؛ که به وسیله مدیران تهیه می‌شود و کیفیت آن ممکن است تحت تاثیر انگیزه های منفعت جویانه و فرصت طلبانه آنان قرار گیرد. اعمال نظر مدیر بر ارقام گزارش شده ناشی از اختیاری بودن برخی از رویه های گزارشگری مالی است. بدین ترتیب که مدیریت برخی اختیارات را در شناسایی اقلام تعهدی، دارد. این اختیارات ممکن است برای علامت دهی  اطلاعات خصوصی استفاده شود و یا بطور فرصت طلبانه ای برای مدیریت سود  بکار رود(دیچو و همکاران،۲۰۰۳).مدیریت سودفرصت طلبانه نشان دهنده کیفیت پایین اطلاعات حسابداری است. دراین حالت، بخشی ازمعامله گران مطلع دست به مبادله سهام می­زنند، درحالیکه تمایل  معامله گران بدون اطلاع به مبادله سهام شرکت، به شدت کاهش می یابد. ازآنجایی که شواهد نشان می­دهد که مدیران در جهت منافع شخصی خود ، دست به مدیریت سود فرصت طلبانه می­زنند ، معامله گران هزینه های انتخاب نادرست ناشی از مدیریت سود را تشخیص می دهند و به آن واکنش نشان می دهند (کسیا و لیو، ۲۰۰۵). از این جهت، وجود مکانیزم هایی برای کنترل انگیزه های مدیران در شرکتهای سهامی در راستای حفظ منافع مالکان، ضروری است.در این رابطه، برخی از تحقیقات به نقش سهامداران نهادی در کنترل انگیزه های منفعت طلبانه مدیران و انتقال اطلاعات پرداخته اند . براساس فرضیه نظارت کارآ، سهامداران نهادی وسهامداران عمده ای که خارج ازشرکت قراردارند در مقایسه باسهامداران خرد ، به دلیل برخورداری از امکانات ، تخصص وتجربه بالا و همچنین حق رای بیشترمی توانند با هزینه کمتری بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند. شواهد نشان می دهد که تصمیم گیری مجامع عمومی شرکتها ارتباط معناداری با مالکیت نهادی داشته است(بوشی و نو، ۲۰۰۰).

در تحقیق حاضر، سعی می شود، نقش صندوق های سرمایه گذاری(به عنوان مهمترین گروه سهامداران نهادی در بازار سرمایه ایران)، در نظارت بر رفتارهای مدیران شرکتهای سرمایه پذیر، تبیین شود. همچنین، عدم تقارن اطلاعاتی بعنوان یک انگیزه مهم برای مدیریت سود، تلقی و مورد بررسی قرار می گیرد.در بندهای زیر، ارتباط بین متغیرهای اساسی تحقیق، مبتنی بر شواهد نظری و تجربی موجود، تبیین شده است.
۱-۳) ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود
مطابق با هوتون و همکاران(۲۰۰۶) زمانیکه یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر ، دارای مزیت اطلاعاتی باشد ، میگویند سیستم اقتصادی ازدیدگاه اطلاعات ، نامتقارن است . در تئوری حسابداری ، مسئله نامتقارن بودن اطلاعات دارای اهمیت زیادی است زیرا بازارهای اوراق بهادار در معرض تهدید های ناشی از مسئله عدم تقارن اطلاعاتی قرار دارند و این به دلیل وجود اطلاعات درون سازمانی است . حتی اگر قیمت به طور کامل تمام اطلاعات موجود در بازار را به همگان منعکس کند ، باز هم این احتمال وجود دارد افراد درون سازمان ، نسبت به افراد خارج از سازمان ، دارای اطلاعات بیشتری باشند . در این زمان ، این افراد از مزیت داشتن اطلاعات استفاده می کنند و به منافع بیشتری دست می یابند . زمانی که سرمایه گذاران خارجی از این موضوع آگاه شوند ، بدیهی است مبالغی را که آماده بودند درصورت وجود اطلاعات کامل ، برای اوراق بهادار پرداخت کنند ، نمی پردازند و بدین گونه در برابر زیانهای احتمالی ناشی از وجود اطلاعات محرمانه ، واکنش نشان می دهند (هوتون و همکاران، ۲۰۰۶). جو و کیم(۲۰۰۷) ارتباط بین کمیت و کیفیت افشای شرکتی با مدریت سود را بررسی نمودند. آنها دریافتند شرکتهای با سطح افشای گسترده تر، با احتمال کمتری دست به مدیریت سود می زنند و استدلال نمودند که افشای اطلاعات بیشتر، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان را کاهش می دهد و فرصتهای مدیریت سود را محدود می سازد. زیراکه، استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، اطلاعات بیشتری در اختیار دارند و با احتمال بیشتری انحراف در اطلاعات را تشخیص می دهند(جو و کیم، ۲۰۰۷). در همین راستا، کسیا و لیو(۲۰۰۵) ارتباط بین اعلامیه های پیش بینی سود را با سطح مدیریت سود بررسی کردند. نتایج آنها حاکی از یک ارتباط معکوس بین مدیریت سود با انتشار پیش بینی سود می باشد. آنها استدلال نمودند که مدیران برای کنترل سود، سعی می کنند که اطلاعات کمتری به استفاده کنندگان بدهند.در مجموع، شواهد نظری و تجربی موجود نشان می دهد که عدم تقارن اطلاعاتی، عاملی است که سطح مدیریت سود در شرکتها را افزایش می دهد. بنابراین، استدلال می شود که انگیزه های مدیران در راستای دستیابی به منافع شخصی از طریق مدیریت سود در شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی بالا، بیشتر می باشد(دای و همکاران، ۲۰۱۳).
۱-۴- صندوق های سرمایه گذاری و نقش نظارتی آنها در مدیریت سود
چانگ و فرت و کیم(۲۰۰۲) به این نتیجه رسیدند که در موسسات با مالکیت بیشتر سرمایه گذاران نهادی، مدیریت سود کمتری وجود خواهد داشت. چون نهادها یا به شرکتها فشار وارد می آورند که روش های حسابداری محافظه کارانه ای را به کار ببرند و یا قادرند مدیران فرصت طلب را از سمتشان برکنار کنند.از نظر برخی از محققان درگیری سهامداران نهادی در فعالیتهای نظارتی و کنترلی توانایی محدود کردن مشکلات نمایندگی را دارد. این نویسندگان استدلال می کنند که از آنجایی که همه سهامداران بدون تحمل هزینه، از فعالیتهای سهامدار نظارت کننده بهره مند می شوند، فقط سهامداران نهادی انگیزه کافی برای نظارت دارند. نقش بالقوه دیگر برای سرمایه گذاران نهادی ایجاد سازوکارهای معتبر برای انتقال اطلاعات به بازارهای مالی، یعنی دیگر سهامداران است(هانگ، ۲۰۰۹).هانگ (۲۰۰۹) عقیده دارد ، سرمایه گذاران نهادی می توانند اطلاعات محرمانه حاصل از مدیریت را به دیگر سهامداران انتقال دهند. اما برای اینکه چنین نظارتی معتبر باشد، سهامداران نهادی باید سرمایه گذاری را برای یک دوره زمانی ادامه دهند که به اندازه کافی طولانی باشد و علاوه بر این، سهام کافی برای کاهش مشکل سواری مجانی نگهداری کنند (دای و همکاران، ۲۰۱۳).
لیو و پنگ(۲۰۰۶) صندوق های سرمایه گذاری را به سه طبقه، گروه بندی کردند و دریافتند که دقت اقلام تعهدی با سرمایه گذاران کوتاه مدت، ارتباط معکوس دارد، در حالیکه سرمایه گذاران بلندمدت دقت اقلام تعهدی را افزایش می دهند. کوه(۲۰۰۷) نشان داد که سرمایه گذاران نهادی می توانند کاهش دهند مدیریت سود فرصت طلبانه را، در حالیکه مالکیت نهادی زودگذر، باعث افزایش مدیریت سود در شرکتهایی که سعی در رسیدن به سود هدف دارند؛ می شوند(دای و همکاران، ۲۰۱۳). بنابراین، بنظر می رسد چنانچه سهام شرکت در مالکیت صندوقهای سرمایه گذاری بلندمدت باشد؛ در مقایسه با شرایطی که سهام در مالکیت صندوقهای سرمایه گذاری کوتاه مدت باشد؛ مدیریت سود کمتری را داشته باشد.
۱-۵- نقش عدم تقارن اطلاعاتی در سطح نظارت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود
رامالینگودا و یو(۲۰۱۲) نشان دادند که در شرکتهای با سطح عدم تقارن اطلاعاتی بالا، مالکیت نهادی با محافظه کاری حسابداری ارتباط مثبت دارد و هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر می شود؛ تقاضا برای محافظه کاری بالاتر می رود. آنها استدلال نمودند که عدم تقارن اطلاعاتی، ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده و سهامداران نهادی را وادار به افزایش سطح نظارت می کند. در این خصوص، کوفی(۱۹۹۱) ادعا نمود چنانچه عدم تقارن اطلاعاتی پایین باشد، هزینه های نظارت صندوق های سرمایه گذاری کم است و آنها انگیزه دارند که سهام خود را برای مدت بیشتری نگهداری نمایند(دای و همکاران، ۲۰۱۳).بر این اساس، بنظر می رسد که سطح عدم تقارن اطلاعاتی، رویه های نظارتی صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود شرکتهای سرمایه پذیر را تحت تاثیر قرار دهد.
با توجه به مباحث فوق، سوال اساسی تحقیق حاضر به صورت ذیل مطرح می شود.
نقش صندوق های سرمایه گذاری بلندمدت نسب به صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت، در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، در نظارت بر مدیریت سود شرکتها، چیست؟
۱-۶-ضرورت انجام تحقیق
شرکتهای سهامی نقش عمده ای در اقتصاد بازی می کنند. میلیونها نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم در این شرکتها سرمایه گذاری می کنند و موفقیت این شرکتها به میل سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان به سرمایه گذاری در این شرکتها بستگی دارد. یکی از مهمترین عوامل موثر در موفیقت واحدهای انتفاعی، راهبردهای اتخاذ شده توسط آنها در بازارهای رقابتی می باشد. از این رو، تبیین نقش صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه و تمرکز بر اندازه گیری این راهبردها، یکی از ضروریات تحقیق حاضر است. زیراکه یافته های تحقیق در این حوزه می تواند به طور بالقوه توسط مدیران و سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، توجه به عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتها، یکی دیگر از ضروریات تحقیق است. زیراکه صورتهای مالی مهمترین منابع اطلاعاتی شرکتها می باشند و  از اهمیت و جایگاه خاصی در تصمیمات سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان برخودار می باشند و تبیین عوامل موثر بر آن می تواند به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی در جهت ارزیابی صحیح این اطلاعات، کمک کند.
 
۱-۷-اهداف  تحقیق
هدف آرمانی:ارائه راهکارهای بهینه جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در فرآیند گزارشگری
هدف کلی:بررسی روش های افزایش تقارن اطلاعاتی و کاهش مدیریت سود
اهداف جزئی:
تبیین نقش صندوق های سرمایه گذاری در نظارت بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی
تفکیک سرمایه گذاران نهادی به دو گروه بلندمدت و کوتاه مدت و تبیین ارتباط آنها با سطح مدیریت سود شرکتهای سرمایه پذیر
توجه به صندوق های سرمایه گذاری بعنوان مهمترین گروه از سرمایه گذاران نهادی و نقش آنها در حفاظت از منافع مالکان شرکتهای سهامی
۱-۸) فرضیه های تحقیق
فرضیه اول: بین عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین صندوق های سرمایه گذاری بلندمدت و صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت، در کاهش سطح مدیریت سود، ارتباط معنادار وجود دارد.
فرضیه سوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و صندوق های سرمایه گذاری در کاهش سطح مدیریت سود ارتباط معنادار وجود دارد.
۱-۹)روش تحقیق
این پژوهش یک تحقیق تحلیلی از نوع تجربی می باشد و جزء تحقیقات اثباتی حسابداری طبقه بندی می گردد. همچنین تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و از نوع همبستگی محسوب می گردد. آزمون همبستگی موردنظر این تحقیق معادلات رگرسیونی می باشد.
۱-۱۰)جامعه و نمونه آماری
در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از داده های مالی طبقه بندی شده و حسابرسی شده شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده می شود. جامعه آماری فوق با توجه به شرایط و ملاحظات ذیل محدود شده و نمونه آماری از آن استخراج می شود.
۱) پایان سال مالی شرکت ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
۲)شرکت هادر طول سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ در بورس حضور داشته باشند.
۳)شرکت ها در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشد.
۴)نماد معاملاتی شرکت فعال و بیش از۶ ماه در سال توقف نماد معاملاتی نداشته باشد.
۵)اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.
بنابراین، روش نمونه گیری در این تحقیق، غربالگری است که متناسب با شرایط ذکر شده تعدادی از شرکتهای نمونه آماری انتخاب و داده های آنها در آزمون فرضیه های تحقیق بکار می رود. دوره تحقیق ۶ ساله و شامل سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ است.
۱-۱۱)روش گرد آوری اطلاعات
جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش  کتابخانه ای استفاده می شود.در این روش از کتابخانه های فیزیکی و دیجیتالی برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز استفاده خواهد شد. به منظور گردآوری اطلاعات از بانک های اطلاعاتی آماده، نظیر نرم افزار ره آورد نوین و سایت های رسمی بورس نظیر کدال ، rdis و irbouse استفاده خواهد شد.
۱-۱۲)قلمرو تحقیق
  ۱-۱۲-۱)قلمرو موضوع تحقیق
موضوع تحقیق حاضر در راستای پژوهشهای حسابداری مبتنی بر اطلاعات تاریخی شرکتها می باشد و مبنای آن براساس تئوری نمایندگی است. در این تحقیق نقش صندوق های سرمایه گذاری به لحاظ مکانیسم حاکمیتی در تبیین کیفیت گزارشگری مالی، موردنظر قرار گرفته است.
  ۱-۱۲-۲)قلمرو زمانی تحقیق
محدوده زمانی تحقیق شامل ۶ سال متوالی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ می باشد که بررسی فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از داده های واقعی این سالها انجام می پذیرد. براساس هدف تحقیق اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسی و شرکتهایی که در این دوره در بازار اوراق بهادار حضور داشته اند؛ در آزمون فرضیات وارد می شوند.
 ۱-۱۲-۳)قلمرو مکانی تحقیق
تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  که شرایط مذکور در بند جامعه آماری را داشته باشند .

پایان نامه بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از انجام حسابرسی مستقل


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
عنوان                                 فهرست مطالب                                           صفحه
چکیده ۱
فصل اول: طرح کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه . ۲
۱-۲ بیان مساله . ۲
۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق. ۳
۱-۴ اهداف اساسی تحقیق ۴
۱-۵ فرضیه های تحقیق ۴
۱-۶ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ۵
۱-۷ ساختار  تحقیق . ۵
فصل دوم:ادبیات موضوعی و بیشینه ی تحقیق
۲-۱ مقدمه: ۶
۲-۱-۱مبانی نظری مرتبط با حسابرسی ۶
۲-۱-۱-۱ تعریف حسابرسی. ۶
۲-۱-۱-۲  کیفیت اطلاعاتی و حسابرسی.۸
۲-۱-۱-۳ حسابرسی  و ارزش افزوده ۹
۲-۱-۱-۴ابعاد اطلاعاتی حسابرسی ۹
۲-۱-۱-۵ بیان هدف حسابرسی ۱۱
۲-۱-۱-۶  معیارهای کیفیت اطلاعات و حسابرسی ۱۱
۲-۱-۱-۶ نقش روانشناسی رسیدگی و حسابرسی۱۲
۲-۱-۱-۷  انواع  حسابرسی .۱۳
عنوان                                فهرست مطالب                                           صفحه
 
۲-۲ مبانی نظری مرتبط با کیفیت اطلاعات حسابداری۱۶
۲-۲-۱ بیانیه ی شماره ی ۲ هیات استانداردهای حسابداری مالی(FASB)18
۲-۲-۲ اندازه گیری کیفیت اطلاعات حسابداری بر مبنای دقت اطلاعات حسابداری.۲۰
۲-۲-۳ بررسی چند مدل برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی.۲۱

دانلود مقاله و پایان نامه

۲-۳ پیشینه تحقیقات انجام شده ۲۶
۲-۳-۱ تحقیقات خارجی انجام شده۲۶
۲-۳-۲ تحقیقات داخلی انجام شده ۲۷
فصل سوم : روش تحقیق
۳-۱ مقدمه ۲۸
۳-۲ روش تحقیق ۲۸
۳-۳ روش گردآوری اطلاعات.۲۹
۳-۴ قلمرو تحقیق .۲۹
۳-۵ متغیر تحقیق و مدل اندازه گیری آن.۲۹
۳-۶ شرحی بر آمار توصیفی و آمار استنباطی۳۱
۳-۶-۱ آمار توصیفی .۳۱
۳-۶-۲ آمار استنباطی ۳۱
۳-۷ جامعه آماری و نمونه گیری .۳۲
۳-۷-۱ جامعه آماری ۳۲
۳-۷-۲ نمونه ۳۲
۳-۸ آزمون های مورد استفاده درتحقیق۳۳
عنوان                                   فهرست مطالب                                         صفحه
 
۳-۸-۱ آزمون مورد استفاده در ارتباط با فرضیه های تحقیق۳۳
۳-۹ نرم  افزار های رایا نه ای مورد استفاده در تحقیق.۳۴
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
۴-۱مقدمه۳۵
۴-۲ آمار توصیفی.۳۵
۴-۳ نرمال سنجی داده های آماری.۳۷
۴-۴ آمار استنباطی ۴۷
۴-۴-۱ فرضیه فرعی اول ۵۰
۴-۴-۲ فرضیه فرعی دوم .۵۱
۴-۴-۳ فرضیه فرعی سوم ۵۱
۴-۴-۴ فرضیه فرعی چهارم۵۲
۴-۴-۵ فرضیه فرعی پنجم ۵۳
۴-۴-۶ فرضیه فرعی ششم ۵۴
۴-۴-۷ فرضیه اصلی .۵۴
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهاد ها
۵-۱ مقدمه.۵۶
۵-۲ نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها۵۶
۵-۲-۱ نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول۵۶
۵-۲-۲ نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم.۵۷
۵-۲-۳ نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم ۵۷
عنوان                                   فهرست مطالب                                         صفحه
۵-۲-۴ نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم۵۸
۵-۲-۵ نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم۵۸
۵-۲-۶ نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم۵۹
۵-۲-۷ نتیجه آزمون  فرضیه اصلی.۵۹
۵-۳ نتیجه گیری کلی۶۰
۵-۴ مقایسه نتایج حاصل از تحقیق با نتایج تحقیق های مشابه.۶۱
۵-۵ موانع تحقیق .۶۱
۵-۶ پیشنهاد ها ۶۲
۵-۶-۱ پیشنهادهای کاربردی حاصل از نتایج تحقیق.۶۲
۵-۶-۲ پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی ۶۲
منابع و ماخذ.۶۴
پیوست ها۶۵
چکیده انگلیسی.۷۵
 
تحقیق حاضر به بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از عمل حسابرسی مستقل می پردازد . جامعه آماری در تحقیق حاضر کلیه ی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با بهره گرفتن از روش حذف سیستماتیک و با لحاظ نمودن معیارهایی ۵۳ شرکت از میان آنها به عنوان نمونه در این تحقیق انتخاب شده اند . فرضیه تحقیق عبارت است از اینکه کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام عمل حسابرسی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از عمل حسابرسی است که در سالهای ۸۵ تا ۹۰ مورد بررسی قرار می گیرد  همچنین کیفیت اطلاعات حسابداری در تحقیق حاضر عبارت است از قرینه قدر مطلق خطای اطلاعات حسابداری در پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی آتی که با بهره گرفتن از مدل بکارگرفته شده توسط راج گوپال اندازه گیری شده است . پس از اندازه گیری کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از عمل حسابرسی با بهره گرفتن از مدل مذکور داده های مربوط با بهره گرفتن از روش آزمون جارکیو – برا مورد نرمال سنجی قرار می گیرد . نتایج حاصل از روش جارکیو برا نشان می دهد که داده های مرتبط با کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از عمل حسابرسی از یک توزیع نرمال تبعیت نمی کنند در نتیجه به منظور آزمون فرضیه ها از روش آزمون علامت دو نمونه ای استفاده می شود . نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با بهره گرفتن از آزمون علامت دو نمونه ای نشان می دهد که در سال ۸۵ فرضیه تحقیق مبنی بر بیشتر بودن کیفیت اطلاعات حسابداری حسابرسی شده از کیفیت اطلاعات حسابداری قیبل از عمل حسابرسی رد شده است و در سایر سالهای تحقیق این فرضیه پذیرفته شده است و همچنین در آزمون فرضیه اصلی این موضوع مشخص گردیده است که در مجموع حسابرسی اطلاعات حسابداری باعث افزایش کیفیت صورتهای مالی می شود .
واژگان کلیدی
کیفیت اطلاعات حسابداری – حسابرسی مستقل –  ارزش افزوده– مربوط بودن – قابلیت اعتماد
۱-۱مقدمه
اطلاعات حسابداری شامل صورتهای مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی همراه توسط طیف وسیعی از استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری مورد استفاده قرار می گیردو با توجه به تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکتهای سهامی عام همواره این ابهام وجود دارد که آیا این اطلاعات مربوط و قابل اعتماد هستند یا خیر . برای حصول اطمینان از این امر ضرورت دارد تا یک فرد متخصص و مستقل از مدیریت و سهامداران کیفیت اطلاعات حسابداری را بررسی نماید و در ارتباط با آن قضاوت نماید . در راستای تحقق این امر از خدمات حسابرسی مستقل مالی استفاده می شود .از طرف دیگر این سوال به وجود می آید که آیا فرایند حسابرسی صورتهای مالی در کیفیت این گزارشات ارتقایی ایجاد می کند یا خیر که در این تحقیق کوشش. می شود به این سوال پاسخ داده شود.
۱-۲ بیان مساله
حسابداری دانشی است که به کمک آن اطلاعات مربوط به معاملات و رویدادهای مالی موسسات و شرکتها جمع آوری طبقه بندی و تلخیص و گزارش می شود . اطلاعات تهیه شده توسط سیستم حسابداری شرکتها توسط طیف گسترده ای از استفاده کنندگان مورد استفاده قرار می گیرند که اهم این استفاده کنندگان عبارتند از استفاده کنندگان اولیه  و استفاده کنندگان ثانویه . استفاده کنندگان اولیه عبارتند از سهامداران و اعتباردهندگان و استفاده کنندگان ثانویه عبارتند از دولت- کارکنان – مشتریان – رقبا – اتحادیه های کارگری و . . از طرفی یکی از نتایج ناشی از انقلاب صنعتی در اوایل  قرن هجدهم میلادی به وجود آمدن شرکتهای سهامی و جدایی مالکیت از مدیریت و ضرورت امر پاسخگویی (حسابدهی) مدیران این شرکها به سهامداران (مالکان) آنها می باشد که در نتیجه ی این جریان ها نوعی شک و تردید از جانب سهامداران متوجه مدیران تهیه کننده ی این صورتهای مالی بوده است  . در این راستا حرفه ی حسابرسی به عنوان یکی از روش های ایجاد اطمینان و رفع ابهام در ارتباط با صورتهای مالی به سهامداران کمک می نماید . حسابرسان افرادی هستند که وظیفه ی اعتبار دهی و شهادت دهی در ارتباط با صورتهای مالی را بنا به تقاضای سهامداران بر عهده دارند . سهامداران تمایل دارند تا مدیران آنچه را که واقعا بوده است گزارش نمایند نه آنچه را که خود (مدیران) می خواهند و به نفع آنها است . از نظر سهامداران صورتهای مالی در صورتی مطلوب هستند که از ویژگی های کیفی مربوط بودن و قابلیت اعتماد برخوردار باشند (حساس یگانه – ۱۳۸۹) .همچنین صورتهای مالی تهیه شده توسط شرکتها که مسئولیت آن بر عهده ی مدیریت است در صورتی مربوط و قابل اعتماد خواهد بود که مطابق با استانداردهای حسابداری باشد . یعنی چنانچه صورتهای مالی شرکتها بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده باشند می توان نتیجه گرفت که مربوط و قابل اعتماد هستند . در نتیجه حسابرسان در یک فرایند حسابرسی مستقل مالی با بهره گرفتن از رهنمودهای استانداردهای حسابرسی صورتهای مالی شرکتها را با اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری تطبیق می دهند تا در ارتباط با کیفیت این صورتهای مالی یعنی مربوط بودن و قابلیت اعتماد آنها اظهار نظر نمایند . در این راستا این سوال به وجود می آید که آیا حسابرسی مستقل می تواند در ارتقای کیفیت و باور پذیری صورتهای مالی موثر باشد یا خیر ؟ در این تحقیق کوشش می شود  تا اختلاف میان کیفیت صورتهای مالی گزارش شده توسط شرکتها قبل و بعد از انجام عملیات حسابرسی مستقل مالی بررسی شود.
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
حسابرسی صورتهای مالی از زمان جدایی مالکیت از مدیریت و در راستای تبیین نظریه نمایندگی اهمیت و رونق خاصی یافته است . در بازارهای تحت نظارت انجام آن به موجب الزام های قانونی اجباری است و در بازار های آزاد نیز که انجام آن اجباری نیست باز هم برای انجام آن تقاضا وجود دارد . در نتیجه این سوال به ذهن متبادر می شود که حسابرسی آیا به ارتقای کیفیت گزارشگری مالی کمک  میکند یاخیر . به بیان دیگر آیا عملیات حسابرسی صورتهای مالی می تواند در راستای افزایش کیفیت صورتهای مالی که سهامداران نیز خواهان آن هستند اثر بخش باشد و یا این که به ارتقای کیفیت صورتهای مالی کمکی نمی کند . البته لازم به ذکر است که حتی اگر حسابرسی در کیفیت صورتهای مالی تغییری ایجاد نکند باز هم دارای اثر روانی بر جامعه می باشد بدین معنا که سهامداران بر نظر حسابرس تکیه می کنند و با آرامش روانی بیشتری بر اساس صورتهای مالی به تصمیم گیری می پردازند . در نتیجه ضرورت دارد تا در این تحقیق فواید حسابرسی از لحاظ ایجاد کیفیت مورد بررسی قرار گیرد .

۱-۴ هدف های اساسی انجام تحقیق
هدف اساسی در تحقیق حاضر بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از فرایند حسابرسی مستقل مالی می باشد تا بدین وسیله بتوانیم تاثیر فرایند حسابرسی را بر کیفیت اطلاعات حسابداری ارزیابی کنیم .
۱-۵ فرضیه های تحقیق
تحقیق حاضر دارای یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی است .
فرضیه اصلی : کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی مستقل مالی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی مستقل مالی است .
فرضیه های فرعی :
فرضیه فرعی اول :  کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی مستقل مالی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی مستقل مالی در سال ۸۶است .
فرضیه فرعی دوم :  کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی مستقل مالی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی مستقل مالی در سال ۸۷ است .
فرضیه فرعی سوم:  کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی مستقل مالی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی مستقل مالی در سال ۸۸ است .
فرضیه فرعی چهارم:  کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی مستقل مالی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی مستقل مالی در سال ۸۹ است .
فرضیه فرعی پنجم :  کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از انجام حسابرسی مستقل مالی بیشتر از کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از انجام حسابرسی مستقل مالی در سال ۹۰ است .
۱-۶ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
کیفیت اطلاعات حسابداری : عبارت است از قرینه ی قدر مطلق خطای پیش بینی اطلاعات حسابداری در پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره آتی .
اطلاعات حسابداری : عبارت است از صورتهای مالی اساسی شامل ترازنامه – صورت سود و زیان – صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجه نقد .
حسابرسی مستقل مالی : عبارت است از فرایند تطبیق صورتهای مالی با استاندارد های پذیرفته شده حسابداری به منظور اظهار نظر در خصوص کیفیت آنها .
تصمیم گیری : عبارت است از انتخاب یک راه حل از میان راه حل های ممکن و موجود .
۱-۷ ساختار تحقیق
تحقیق حاضر در ۵ فصل به شرح زیر ارائه گردیده است :