پایان نامه تأثیر کارایی سرمایه فکری روی عملکرد مالی و ارزش بازار شرکتها

استاد مشاور:
جناب اقای دکتر یونس بادآورنهندی
سال تحصیلی۱۳۹۰-۱۳۹۱


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست
چکیده۱
۱-۱-  مقدمه ۳
۱-۲- تشریح و بیان مسأله تحقیق ۴
۱-۳- ضرورت انجام تحقیق ۵
۱-۴- پرسشهای تحقیق ۸
۱-۵- اهداف پژوهش ۸
۱-۵-۱- اهداف علمی تحقیق ۸
۱-۵-۲- اهداف کاربردی تحقیق ۸
۱-۶- تبیین فرضیه های تحقیق ۸
۱-۷- روش پژوهش ۹
۱-۸-  قلمرو زمانی و مکانی تحقیق ۱۰
۱-۸-۱- نمونه گیری و حجم نمونه ۱۰
۱-۹-  روش و ابزار  گردآوری اطلاعات ۱۰
۱-۱۰- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۱
۱-۱۱- تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق ۱۱
۱-۱۲- ساختار کلی تحقیق ۱۴
۱-۱۳- خلاصه فصل ۱۴
۲-۱- مقدمه ۱۶
۲-۲- پیدایش سرمایه فکری ۱۷
۲-۳- مفهوم سرمایه فکری ۲۱
۲-۴-مدیریت سرمایه فکری ۲۳
۲-۵-عناصر سرمایه فکری ۲۵
۲-۵-۱-سرمایه انسانی ۲۵
۲-۵-۲ سرمایه ساختاری ۲۸
۲-۵-۳-  سرمایه رابطهای ۳۰
۲-۵-۴- مالکیت معنوی ۳۳
۲-۵-۵-. تحقیق و توسعه(R&D) 34
۲-۵-۶- سرمایه نوآوری ۳۵
۲-۶-  عناصر سرمایه فکری از دیدگاه محققین و صاحبنظران ۳۷
۲-۷-  اندازه‌گیری سرمایه فکری ۴۵
۲-۷-۱- اهداف اندازه‌گیری سرمایه فکری ۴۶
۲-۷-۲- اهمیت  اندازه گیری سرمایه فکری ۴۸
۲-۸- طبقه بندی روش های اندازه‌گیری سرمایه فکری ۵۰
۲-۸-۱- نقاط قوت و ضعف روش های اندازه گیری سرمایه فکری ۵۱
۲-۹- روش های اندازه‌گیری سرمایه فکری ۵۲
۲-۹-۱- مدل سنجش عملکرد اثربخش(کیوی تابین) ۵۳
۲-۹-۲-  حسابداری منابع انسانی ۵۳
۲-۹-۳- برگه متوازن نامحسوس ۵۴
۲-۹-۴- روش کارت امتیازی متوازن ۵۴
۲-۹-۵- هوش سرمایه انسانی ۵۵
۲-۹-۶- هدایت کننده اسکاندیا ۵۵
۲-۹-۷مدل حسابداری و هزینه‌گذاری منابع انسانی ۵۶
۲-۹-۸- مدل کارگزار فناوری ۵۶
۲-۹-۹- امتیازات ثبت شده تقدیر-  موزون ۵۷
۲-۹-۱۰- کنترل دارایی های غیرملموس ۵۸
۲-۹-۱۱-مدل ارزش افزوده اقتصادی ۵۸
۲-۹-۱۳-مدل ارزش ناملموس محاسبه شده ۵۹
۲-۹-۱۴- مدل شاخص سرمایه فکری ۶۰
۲-۹-۱۵- مدل سنجش ارزشگذاری جامع ۶۱
۲-۹-۱۶- مدل حسابداری برای آینده ۶۱

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

۲-۹-۱۷- ارزش بازار تخصیص یافته سرمایه گذار ۶۲
۲-۹-۱۸-مدل محاسبه درآمد سرمایه دانش ۶۲
۲-۹-۲۰- ضریب ارزش افزوده  سرمایه  فکری ۶۳
۲-۹-۲۱- جستجوگر ارزش ۶۴
۲-۹-۲۲-مدل ارزشگذاری دارایی فکری ۶۴
۲-۹-۲۳- اعلامیه منابع انسانی ۶۴
۲-۹-۲۴- رویکرد ارزش کل نگر ۶۵
۲-۹-۲۵- چرخه ممیزی دانش ۶۵
۲-۹-۲۶- نقشه دارایی‌های دانش ۶۵
۲-۹-۲۷- کارت امتیازی زنجیره ارزش ۶۶
۲-۹-۲۸- خطوط راهنمای مریتوم ۶۷
۲-۹-۲۹-درجه بندی سرمایه فکری ۶۷
۲-۹-۳۰- اندازه‌گیری و حسابداری سرمایه فکری(مجیک) ۶۸
۲-۸-۳۱- مدل رویه‌ی مالی سنجش دارایی های نامشهود ۶۸
۲-۹-۳۲- خطوط راهنمای دانمارک ۶۸
۲-۹-۳۳- مدل هوش تجاری ۶۹
۲-۱۱-روش های کمی اندازه‌گیری سرمایه فکری ۷۰
۲-۱۲-سرمایه فکری به عنوان یک مزیت رقابتی ۷۱
۲-۱۳-گزارش سرمایه فکری ۷۲
۲-۱۳-۱-گزارش جریان سرمایه فکری ۷۶
۲-۱۳-۲-گزارشگری خارجی سرمایه فکری ۷۶
۲-۱۳-۳-استفاده  کنندگان از گزارش سرمایه فکری ۷۸
۲-۱۴-ارزیابی عملکرد ۷۹
۲-۱۵- ارتباط پاسخگوی و ارزیابی عملکرد ۸۱
۲-۱۶- رویکردهای ارزیابی عملکرد ۸۲
۲-۱۶-۱- رویکرد حسابداری ۸۲
۲-۱۶-۲-رویکرد مدیریت مالی ۸۳
۲-۱۶-۳- رویکرد اقتصادی ۸۳
۲-۱۶-۴-رویکرد تلفیقی ۸۴
۲-۱۷- معیارهای ارزیابی عملکرد ۸۴
۲-۱۷-۱-معیارهای حسابداری ۸۴
۲-۱۷-۲-  معیارهای اقتصادی ۸۴
۲-۱۸-طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه استفاده کنندگان   ۸۵
۲-۱۹- نرخ بازده دارایی‌ها(ROA) 86
۲-۲۰-نرخ بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) 88
۲-۲۱- ارزش ایجاد شده برای صاحبان سهام(CSV) 88
۲-۲۲-رشد درآمد(GR) 89
۲-۲۳- ارزش بازار به ارزش دفتری(MTB) 89
۲-۲۴- چارچوب نظری تحقیق ۹۰
۲-۲۵-پیشینه تحقیق ۹۱
۲-۲۶- خلاصه ی فصل ۹۵
۳-۲- روش تحقیق ۹۷
۳-۳- روش شناسی تحقیق ۹۷
۳-۴- فرضیه های تحقیق ۹۸
۳-۵-  قلمرو زمانی و مکانی تحقیق ۹۹
۳-۶- نمونه گیری و حجم نمونه ۹۹
۳-۷- روش گردآوری اطلاعات ۱۰۰
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۰۱
۳-۹- متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها ۱۰۲
۳-۹-۱- کارایی سرمایه فکری و نحوه سنجش آن ۱۰۲
۳-۹-۳- عملکرد مالی و نحوه سنجش آن ۱۰۴
۳-۱۰- روش آزمون فرضیه ها ۱۰۵
۳-۱۰-۱- آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف(k-s) 105
۳-۱۰-۲- آزمون همبستگی ۱۰۶
۳-۱۰-۳- ضریب همبستگی ۱۰۶
۳-۱۰-۴- رگرسیون ساده خطی ۱۰۶
۳-۱۰-۵- آزمون دوربین – واتسون(DW) 107
۳-۱۱- خلاصه ای از فصل ۱۰۷
۴-۲- تجزیه و تحلیل توصیفی ۱۰۹
۴-۳- آزمون نرمال بودن داده ها ۱۱۰
۴-۴-  همبستگی بین متغیرها ۱۱۱
۴-۴-۱- ضریب همبستگی پیرسون(r ) 111
) 113
۴-۵- نتایج آزمون فرضیه ها ۱۱۴
۴-۵-۱-۱- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی اول ۱۱۶
۴-۵-۱-۲- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی دوم ۱۱۶
۴-۵-۱-۳- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی سوم ۱۱۶
۴-۵-۲- نتایج آزمون فرضیه ی اصلی دوم ۱۱۶
۴-۵-۲-۱- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی اول ۱۱۷
۴-۵-۲-۲- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی دوم ۱۱۸
۴-۵-۲-۳- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی سوم ۱۱۸
۴-۵-۲-۴- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی چهارم ۱۱۸
۴-۵-۳- نتایج آزمون فرضیه ی اصلی سوم ۱۱۸
۴-۵-۳-۱- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی اول ۱۱۹
۴-۵-۳-۲- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی دوم ۱۲۰
۴-۵-۳-۳- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی سوم ۱۲۰
۴-۵-۳-۴- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی چهارم ۱۲۰
۴-۵-۴- نتایج آزمون فرضیه ی اصلی چهارم ۱۲۰
۴-۵-۴-۱- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی اول ۱۲۱
۴-۵-۴-۲- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی دوم ۱۲۲
۴-۵-۴-۳- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی سوم ۱۲۲
۴-۵-۴-۴- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی چهارم ۱۲۲
۴-۵-۵- نتایج آزمون فرضیه ی اصلی پنجم ۱۲۲
۴-۵-۵-۱- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی اول ۱۲۳
۴-۵-۵-۳- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی سوم ۱۲۴
۴-۵-۵-۴- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی چهارم ۱۲۴
۵-۱- مقدمه ۱۲۹
۵-۲- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون  فرضیه ها ۱۲۹
۵-۲-۱- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه ی اصلی اول ۱۲۹
۵-۲-۲- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه ی اصلی دوم ۱۲۹
۵-۲-۳- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه ی اصلی سوم ۱۳۰
۵-۲-۴- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه ی اصلی چهارم ۱۳۰
۵-۲-۵- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه ی اصلی پنجم ۱۳۱
۵-۳-نتیجه گیری کلی ۱۳۱
۵-۴-نتایج جانبی حاصل از تحقیق ۱۳۲
۵-۵-پیشنهادهای حاصل از تحقیق ۱۳۲
۵-۶-پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۱۳۳
۵-۷-محدودیت های تحقیق ۱۳۴
۵-۷-۱-محدودیت های انجام تحقیق ۱۳۴
۵-۷-۲-محدودیت های تعمیم یافته ها ۱۳۴
۵-۸-خلاصه ی فصل ۱۳۴
فهرست منابع ۱۳۵
منابع فارسی ۱۳۵
منابع انگلیسی ۱۳۸
Abstract 143
چکیده
سرمایه فکری در مشتریان، فرآیندها، اطلاعات، علائم تجاری، منابع انسانی و سیستم های سازمان تجلی می­یابد و در محیط رقابتی امروز کاربردی مهم و گسترده یافته است. طبق دیدگاه مبتنی برمنابع شرکت،  سرمایه فکری منبع استراتژیکی است که شرکتها را قادر به ایجاد مزیت‌رقابتی و عملکرد مالی برتر می کند.  از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه‌ فکری(IC) بر عملکرد‌مالی و ارزش‌بازار شرکتها می‌باشد. به این منظور ابتدا پنج شاخص ارزیابی عملکرد و ارزش بازار شرکتها و شاخص سرمایه‌ فکری(با بهره گرفتن از مدل پالیک) در جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های ۸۴-۸۸، در نمونه آماری ۴۹ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار اندازه ­گیری شده، سپس تأثیر سرمایه ‌فکری و اجزای آن بر هر یک از شاخص­های عملکرد مالی با بهره گرفتن از مدل رگرسیون تک‌ متغیره مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیات تحقیق تأثیر معنی­دار سرمایه‌ فکری را بر روی ارزش ‌بازار به ارزش‌دفتری و همچنین بازده ‌حقوق ‌صاحبان ‌سهام تأیید نمی‌کند، درمقابل تأیید‌کننده رابطه ‌معنی‌دار و تأثیر‌مثبت‌ ضریب‌کارایی سرمایه‌ فکری، ضریب ‌کارایی‌ سرمایه ‌بکار‌گرفته ‌شده وضریب ‌کارایی‌ سرمایه‌انسانی بر روی بازده ‌داراییها بود و همچنین رابطه معنی‌دار و تأثیر مثبت از ضریب ‌کارایی‌ سرمایه‌ ساختاری را بر رشد‌درآمد تأیید کرد، وارزش ‌ایجاد شده ‌برای ‌صاحبان‌ سهام فقط از ضریب کارایی سرمایه ‌بکارگرفته شده رابطه ‌معنی‌داروتأثیر منفی را پذیرفت. نتایج کاربردی این پژوهش حاکی از اهمیت نقش سرمایه‌ فکری در عملکرد مالی شرکتها می‌باشد.
واژه‌گان کلیدی: سرمایه فکری، عملکرد مالی، ارزش ایجاد شده برای صاحبان سهام، ارزش بازار به ارزش دفتری.
  فصل اول
کلیات پژوهش
 فهرست مطالب فصل:
 

 • مقدمه
 • تشریح و بیان مسئله
 • ضرورت انجام پژوهش
 • پرسش های پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • تبیین فرضیه های پژوهش
 • نوآوری پژوهش
 • روش تحقیق
 • قلمرو زمانی و مکانی پژوهش
 • روش گردآوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • تعریف مفاهیم و متغیرهای پژوهش

۱-۱-  مقدمه
توسعه اطلاعات و پیشرفت سریع فناوری در دهه­ی اخیر تحولی عظیم در تمام جنبه‌های زندگی و فعالیت‌های بشر ایجاد کرده و باعث حرکت به سمت اقتصاد دانش محور و منجر به تغییر پارادایم حاکم بر اقتصاد صنعتی شده است. به گونه‌ای که امروزه میتوان شاهد اقتصادی مبتنی بر دانش و اطلاعات بود که اساس و بنیان آن بر محور دارایی‌های نامشهود و سرمایه فکری استوار است. در چنین فضایی سرمایه‌های فکری سازمان‌ها بیش از پیش به عنوان مزیت‌های رقابتی مورد توجه قرار گرفته است و در حقیقت جهان پس از انقلاب کشاورزی و صنعتی که در آن زمین، سرمایه و نیروی کار منابع اصلی به حساب می‌آمدند شاهد انقلابی اطلاعاتی است که درآن منابع اصلی بر پایه دانش و اطلاعات شکل گرفته است. در عصر دانش، سرمایه فکری موضوعی با اهمیت می‌باشد و با حرکت در هزاره سوم، قدرت فکری ارزشمندتر از قدرت ماهیچه‌ای، قدرت مکانیکی و یا حتی قدرت فنی است (مجتهد زاده،۱۳۸۱).
سرمایه فکری مجموعه‌ای از دارایی‌های دانش محور است که در مشتریان، فرآیندها، اطلاعات، علائم تجاری، منابع انسانی و سیستم های سازمان تجلی می­یابد و به یک سازمان اختصاص داشته و در زمره ویژگی‌های آن محسوب می­شود و از طریق افزودن ارزش به ذی­نفعان کلیدی سازمان، به طور قابل ملاحظه‌ای به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر می­شود.
بارنی چهار معیار تعیین کننده در ایجاد مزیت رقابتی را به شرح زیر معرفی می نماید:

 • ایجاد ارزش برای مشتریان،
 • کمیابی منابع،
 • قابلیت تقلید پذیری،
 • قابلیت جانشینی.

تنها منابعی که از این ویژگی‌ها برخوردارند، منابع نامشهود سازمانها می‌باشند (انواری رستمی و رستمی، ۱۳۸۲)
شناسایی علت یا علل افزایش فاصله بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت‌ها نیز سبب پژوهش‌های بسیار زیادی شده است. جستجوی ارزش دارایی‌های نامشهودی که صورت‌های مالی قادر به نشان دادن آن‌ها نمی‌باشد اساس این پژوهش‌ها را تشکیل می‌دهد.

لو(۲۰۰۱)در پژوهش‌های خود نشان داده است که در طول سال‌های ۱۹۹۷_۲۰۰۱ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ۵۰۰ شرکت آمریکایی از ۱تا ۵ افزایش یافته است و این موضوع بیانگر این است که حدود ۸۰% از ارزش بازار شرکت در گزارش‌های مالی نشان داده شده است. محدودیت‌های صورت های مالی در توضیح ارزش شرکت این حقیقت را بیان می‌کند که ارزش اقتصادی منابع فقط منحصر به ارزش کالاهای مادی نیست بلکه سرمایه فکری را هم در بر می‌گیرد با توجه به اهمیت سرمایه فکری به وضوح روشن است که سنجش سرمایه فکری شرکت‌ها شاخصی مهم در تعیین توان رقابتی شرکت‌ها برای بقاء و رشد در اقتصاد جدید است(همتی و همکاران، ۱۳۸۹).
بنتیس موفقیت حال و آینده در رقابت بین سازمان‌ها را تا حد کمی مبتنی بر تخصیص استراتژیک منابع فیزیکی و مالی و تا حد زیادی مبتنی بر دانش می‌داند. در نتیجه چالش مدیران در هزاره جدید آماده کردن محیط مناسب برای رشد و پرورش ذهن در سازمان دانش محور است. از این رو، شناخت و ارزیابی سرمایه‌های فکری و دانشی سازمان‌ها می‌تواند از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و زمینه را برای ورود سازمان‌ها به این عرصه فراهم می کند. این در حالی است که بسیاری از سازمان‌های کنونی حتی در کشورهای صنعتی آمادگی لازم برای ورود به عرصه اقتصاد دانش محور را نداشته و اقدامات زیادی را در این راستا انجام نداده‌اند و در این پژوهش  به دنبال بررسی تأثیر سرمایه فکری به عنوان یک منبع استراتژیک دنیای امروز بر عملکرد مالی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستیم.
۱-۲- تشریح و بیان مسأله تحقیق
با وقوع انقلاب تکنولوژی و فناوری اطلاعات، از سالهای بعد از ۱۹۹۰، الگوی اقتصاد جهانی، تغییر اساسی کرد. در اقتصاد امروز، دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده است(قلیچ لی و مشبکی، ۱۳۸۵).
سرمایه، در مورد مؤسسه‌ها، به هر دارایی برمی‌گردد که باعث ایجاد جریان‌های نقدی آتی شود. بیشتر دارایی‌های شناخته شده، ماهیت مشهود و عینی دارند، بنابراین، سرمایه مشهود به دارایی‌های فیزیکی و مالی سازمان اشاره دارد. ارزش این دارایی‌ها به طور ادواری (توسط شرکت‌های بخش عمومی) افشا می‌شود و به آسانی بر روی ترازنامه به دست آمده از ثبت‌های مالی این شرکت‌ها، یافت می‌شود. اهمیت دارایی‌های نامشهود (مانند: مهارت‌های نیروی کار و سازمان) در تعیین سودهای آتی به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است. علاوه بر این، شناسایی کردن این دارایی‌ها مشکلتر است و این سختی مربوط به تعیین ارزش آنهاست که از گذشته تا به امروز ادامه داشته است و درست به همین خاطر است که در بیشتر شرکتها اصلاً گزارش نمی‌شوند. همین امر باعث شده است که این دارایی‌ها برای جهان خارج از مؤسسه، نامرئی باقی بمانند و حتی گاهی اوقات برای کارکنان درون سازمان نیز قابل تشخیص نباشند. توماس استوارت یکی از پیشگامان مطالعه در این زمینه، اصطلاح پولی «سرمایه  فکری» را برای این دارایی‌ها مطرح کرد. یکی از مهمترین وظایف مدیران، مدیریت سرمایه‌های فکری است. سرمایه فکری شامل سه گونه دارایی نامحسوس است، ساختار داخلی، ساختار خارجی و شایستگیهای انسانی. در حسابداری سنتی تا بحال لزومی در توجه به ارزش این گونه دارایی‌ها و انعکاس آن در صورت‌های مالی وجود نداشته است. اما مطالعه ارزش شرکتها در بازارهای پول و سرمایه نشان از آن دارد که برخی شرکت‌ها علیرغم آنکه دارایی مشهود چندانی نداشته، اما از ارزش بیشتری نسبت به سایر شرکتها مشابه برخوردار بوده‌اند. این مطلب عمدتاً به دلیل جایگاه شرکت به لحاظ آینده‌ای روشن، دانش کارکنان، مدیریت موثر یا به عبارت دیگر سرمایه‌های فکری شرکتها بوده است. از دهه ‎۱۹۷۰ محققان زیادی مطالعات خود را بر روی این موضوع متمرکز نموده‌اند. الگوهای زیادی نیز در این راستا ارائه شده که هر یک قسمتی از نیازهای تحقیقاتی در این زمینه را برطرف نموده است(دستگیر، محمدی،۱۳۸۸ ).
اهمیت سرمایه فکری تا به آنجا پیش رفته است که بحاردواج در مقالات و اظهارات خود ارزشمندترین و مهمترین منابع یک شرکت را سرمایه‌های فکری و دارایی‌های نامشهود آن می‌داند. به نظر وی دارایی‌های مشهود می‌توانند به راحتی کپی برداری شوند و یا در یک بازار آزاد خریداری گردند، بنابراین آنها نمی‌توانند دارایی­های استراتژیک یک شرکت باشند و مزیت­های رقابتی برای آن شرکت ایجاد کنند(رضایی و همکاران،۱۳۸۹).
این تحقیق در پی کسب شواهد تجربی در زمینه ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها می‌باشد.
مهمترین معیار ارزیابی بر پایه ارزش به کار رفته در این پژوهش، ارزش ایجاد شده برای سهامداران (csv) می­باشد. این روش در سال (۲۰۰۱) توسط پابلو فرناندز مطرح شده است و به طور کلی بیانگر این موضوع است که یک شرکت زمانی ارزش برای سهامدارن ایجاد می­ کند که بازده صاحبان سهام از بازده مورد انتظار آنها بیشتر باشد و یا به عبارتی دیگر شرکتی، در پایان سال مالی ارزش برای سهامداران خود ایجاد می‌کند، که ارزش ایجاد شده آن شرکت بالغ بر پیش بینی­ها باشد(فرناندز،۲۰۰۱).
با توجه به توضیحات ارائه شده در تحقیق حاضر به دنبال یافتن پاسخی برای سوالات زیر هستیم:

 • تأثیر کارایی سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتها چگونه است؟ و همچنین بررسی اینکه تأثیر کارایی سرمایه فکری بر ارزش بازار به ارزش دفتری چگونه است؟

۱-۳- ضرورت انجام تحقیق
سرمایه ­گذاران همواره ارزیابی عملکرد مالی شرکتها را به منظور شناسایی فرصتهای مطلوب سرمایه‌گذاری مد نظر قرار می‌دهند. آنچه که سهامداران را به سرمایه گذاری پس اندازهایشان در فعالیت خاصی سوق می‌دهد عملکرد مطلوب آن صنعت است و دستیابی به عملکرد بهینه در شرکتها نیز در گروی مدیریت شرکتها خواهد بود در نتیجه سهامداران می­توانند مطمئن باشند چنانچه مدیران محرکهای لازم به آنها داده شود و کنترل شوند، تصمیمات مطلوب و در جهت حداکثر کردن ثروت اتخاذ خواهند کرد.
در طول نیمه دوم قرن بیستم مفهوم، نقش و اهمیت دانش در اقتصاد و تجارت، تغییرات زیادی یافته است. اهمیت این موضوع تا حدی است که اتحادیه اروپا در نشست سال ۲۰۰۰ خود در لیسبون پرتغال، مهمترین هدف خود را تبدیل شدن به بزرگترین قطب اقتصادی بر پایه دانش در جهان معرفی می کند(همتی و همکاران(۱۳۸۸).
به رغم اهمیت روز افزون افشای اقلام غیرترازنامه­ای، دارایی­های نامشهود و سرمایه فکری در گزارش‌های سالانه، به ویژه در گزارش­های مطرح در سطح عموم جامعه، ولی متاسفانه هنوز اکثر سیستم‌های حسابداری سنتی عمل نموده و قادر به محاسبه و ملحوظ نمودن شفاف سرمایه فکری نمی­باشند.
در حقیقت حسابداری مالی سنتی قادر به محاسبه ارزش واقعی شرکتها نمی­باشد و تنها به اندازه­­گیری ترازنامه مالی و دارایی‌های ملموس اکتفا می­ کند. سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمانها فراهم می­آورد و با بهره گرفتن از آن می­توان ارزش آتی شرکتها را نیز محاسبه کرد.
در یک سازمان دانش محور، که درآن دانش بخش بزرگی از ارزش یک محصول و همچنین ثروت یک سازمان را تشکیل می­دهد، روش‌های سنتی حسابداری، که مبتنی بر دارایی‌های ملموس و نیز اطلاعات مربوط به عملیات گذشته سازمان هستند، برای ارزش­گذاری سرمایه فکری، که بزرگترین و ارزشمندترین دارایی برای آنها است، ناکافی هستند(مدهوشی و اصغرنژادامیری، ۱۳۸۸ ).
در ۱۰ سال گذشته بیش از ۱۰۰۰ عنوان مقاله علمی معتبر در مجلات و کنفرانس­های علمی درباره سرمایه فکری منتشر شده است که هر یک از زاویه­ای خاص مسأله را مورد بررسی قرار داده­اند. نقش و اهمیت دانش نه تنها در سطح کلان اقتصاد و تجارت بلکه در فرآیندهای مدیریت شرکتها به شمار می­آید. و تمایل به سنجش و لحاظ کردن ارزش واقعی دارایی‌های نامشهود و دانش در صورت­های مالی شرکتها بیش از پیش افزایش یافته است. بطوری که آن را ابزاری ارزشمند برای توسعه‌ دارایی‌های کلیدی یک سازمان می‌‌دانند. پیمایش ‌های صورت گرفته حکایت از آن دارند که دو سوم تمامی شرکت‌‌های آمریکایی، به دنبال یافتن روش ‌هایی جدید برای گردآوری و ارائه‌ اطلاعات غیر مالی از جمله سرمایه‌های فکری هستند. حداقل یک سوم تصمیمات شرکت ‌های آمریکایی در قبال سرمایه‌ گذاری، مربوط به دارایی‌‌های نامحسوس هستند. آمار حکایت از آن دارد که اتکای بیشتر به معیارهای غیر مالی منجر به پیش ‌بینی‌‌های دقیق‌‌تری در مورد سود و درآمد آتی خواهد شد.
کندریک (۱۹۹۰) که یکی از مشهورترین اقتصاددانان مطرح کشور آمریکا است، می‌گوید: در سال ۱۹۲۹، نسبت سرمایه‌های تجاری نامشهود به سرمایه‌های تجاری مشهود ۳۰ به ۷۰ بوده است ولی در سال ۱۹۹۰ این نسبت به میزان ۶۳به ۳۷ رسیده است و همچنین لئو مطرح نموده است که فقط در حدود ۱۰تا۱۵ درصد کل ارزش بازاری سازمانها، از دارایی‌های مشهود و فیزیکی است و دارایی‌های نامشهود در حدود  ۸۵ درصد کل ارزش بازاری سازمان را تشکیل می‌دهند که هنوز هیچ کاری در مورد اندازه‌گیری آنها صورت نگرفته است(ستارامن و دیگران،۲۰۰۲).

پایان نامه تاثیر دوره کارشناسی حسابداری بر آشنایی دانشجویان با  اخلاق حرفه ای حسابداری

سال تحصیلی ۱۳۹۴- ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                     صفحه
چکیده .۱
فصل اول: کلیات          
۱-۱ مقدمه.۲
۱-۲  بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی۳
۱-۳  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.۶
۱-۴  جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.۷
۱-۵  اهداف مشخص تحقیق۷
۱-۶  سوالات پژوهش۷
۱-۷  فرضیه‏های پژوهش۸
۱-۸ روش شناسی پژوهش.۸
۱-۸-۱ جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه۹
۱-۹ قلمرو پژوهش .۱۰
۱-۹-۱ قلمرو موضوعی پژوهش ۱۰
۱-۹-۲ قلمرو مکانی پژوهش .۱۰
۱-۹-۳ قلمرو زمانی پژوهش ۱۱
۱-۱۰ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۱۱
۱-۱۱ کلید واژه­ها .۱۱
۱-۱۲خلاصه فصل.۱۳
 
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱  مقدمه .۱۶
۲-۲  دوره کارشناسی۱۷
عنوان                                                                        صفحه
۲-۳ اخلاق ۱۹
۲-۴ معانی و کاربردهای اخلاق.۲۰
۲-۵ اخلاق حرفه‌ای.۲۰
۲-۶  عوامل پایه‌ای اخلاق حرفه‌ای۲۳
۲-۷ ضرورت ترویج اخلاق حرفه‌ای در سازمان۲۴
۲-۸  اخلاق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی ۲۵
۲-۹  هدف‌های عمده حسابداری و اخلاق۲۷
۲-۱۰  رهنمودهای اخلاقی در حسابداری و حسابرسی.۲۹
۲-۱۱ آیین رفتار حرفه‌ای‌.۳۰
۲-۱۲ اصول بنیادی۳۰
۲-۱۳ احکام.۳۱
۲-۱۴ ضمانت اجرای آیین رفتار حرفه‌ای .۳۲
۲-۱۵ اثربخشی حسابداری در سطوح و عوامل اساسی تکامل اخلاق.۳۲
۲-۱۶ نقش اخلاق در ارتقای جایگاه ارزشی‌ حرفه حسابداری و حسابرسی.۳۳
۲-۱۷ پیشینه پژوهش ۳۶
۲-۱۷-۱ پژوهش های داخلی .۳۶
۲-۱۷-۲ پژوهش های خارجی .۳۸
۲-۱۸ خلاصه فصل.۴۰
 
فصل سوم: روش پژوهش 
۳-۱   مقدمه ۴۲
۳-۲   نوع پژوهش .۴۳
۳-۳ روش پژوهش ۴۳
عنوان                                                                      صفحه
۳-۴ فرضیه های پژوهش۴۳
۳-۵ متغیرهای  پژوهش۴۴
۳-۶  جامعه آماری۴۴
۳-۷ حجم نمونه و روش برآورد حجم نمونه.۴۵
۳-۸ ابزار جمع آوری داده ها۴۵
۳-۹ روایی پرسشنامه.۴۶
۳-۱۰ اعتبار یا پایایی.۴۶
۳-۱۱ روش های تجزیه و تحلیل آماری و آزمون فرضیه ها. ۴۷
۳-۱۱-۱ آمار ناپارامتریک .۴۷
۳-۱۱-۲ آزمون من- ویتنی ۴۸
۳-۱۲ خلاصه فصل ۴۹
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها
۴- ۱   مقدمه. ۵۲
۴-۲  متغیرهای پژوهش. ۵۳
۴-۳  آمار توصیفی. ۵۳
۴-۴ تحلیل روایی پرسشنامه ۵۵
۴-۵ تحلیل پایایی پرسشنامه ۵۵
۴-۶ آمار استنباطی. ۵۵
۴-۶-۱ آزمون نرمال بودن .۵۶
۴-۶-۲ آزمون مقایسه میان پاسخ های خانم ها و آقایان .۵۷
۴-۶-۳ آزمون فرضیه های پژوهش ۵۸
۴-۷ خلاصه فصل ۶۱
عنوان                                                                      صفحه
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵- ۱ مقدمه . ۶۴
۵-۲ خلاصه­ ۶۵
۵-۳  نتیجه گیری . ۶۶
۵-۳-۱ تحلیل نتایج­ آزمون فرضیه­­­ی اول   ۶۶
۵-۳-۲ تحلیل نتایج­ آزمون فرضیه­­­ی دوم  ۶۶
۵-۳-۳ تحلیل نتایج­ آزمون فرضیه­­­ی سوم ۶۷
۵-۳-۴ تحلیل نتایج­ آزمون فرضیه­­­ی چهارم . ۶۷
۵-۳-۵  تحلیل نتایج­ آزمون فرضیه­­­ی پنجم ۶۸
۵-۳-۶  تحلیل نتایج­ آزمون فرضیه­­­ی ششم ۶۸
۵- ۴  محدودیت­های پژوهش ۶۹
۵- ۵  پیشنهادهای پژوهش . ۶۹
۵-۵-۱ پیشنهادهایی مبتنی بر یافته­ های پژوهش . ۶۹
۵-۵-۲ پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی ۶۹

دانلود پایان نامه

۵-۶- خلاصه­ی فصل . ۷۰
 
منابع و مآخذ ۷۲
ضمائم و پیوست ها . ۷۶
چکیده انگلیسی . ۸۴
چکیده:
دو پدیده، “اخلاق‌” و “حسابداری‌” از دیرباز نیاز اساسی انسان برای زیستن‌ در کنار یکدیگر در جامعه مدنی بوده‌ است و تاکنون نیز این دو عنصر اساسی‌ قوت و اثر خود را حفظ نموده‌اند.

با توجه به اهمیت حرفه حسابداری و اخلاق حرفه ای و بادر نظر گرفتن مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش، تاثیر دوره کارشناسی حسابداری بر آشنایی دانشجویان با  اخلاق حرفه ای حسابداری مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ­ها، با بهره گرفتن از فرمول کوکران، نمونه­ای متشکل از ۴۰۰ پرسشنامه (مرد – زن) بین دانشجویان سال اول و آخر دانشگاه دولتی اصفهان و دانشگاه های آزاد واحد های خوراسگان، مبارکه و نجف آباد توزیع گردید.
بطور کلی نتایج نشان می دهد که دوره کارشناسی بر میزان شناخت دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص احکام آیین رفتار حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی ایران مصوب شورای عالی در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۲، تاثیر معناداری نداشته است. بخش عمده ای از نتایج این پژوهش در تطابق با مبانی نظری بوده و می تواند به ارتقاء سطح کیفیت تحصیل با افزودن واحد درسی آیین رفتار حرفه ای، کمک کند.
کلید واژه ها: دوره کارشناسی پیوسته حسابداری، اخلاق حرفه ای حسابداری
  

 ۱-۱-مقدمه
تحصیلات مناسب آکادمیک یکی از مهم ترین بخش های هر جامعه را تشکیل می دهد و تربیت دانشجویانی که توانایی درک و تحلیل مسائل کاری را داشته باشند همواره از نیازهای اساسی جامعه بشری محسوب می شود. در این میان مسائل مالی یکی از مهم ترین بخش های هر جامعه و شرکت ها است که می بایست به خوبی درک شود. سرفصل دروس ارائه شده در دانشگاهها یکی از مسائل حیاتی برای آمادگی نیروی جوان برای اشتغال می باشد از این رو در پژوهش حاضر تاثیر دوره کارشناسی حسابداری بر آشنایی دانشجویان با  اخلاق حرفه ای حسابداری (مطالعه نمونه ای استان اصفهان) بررسی شده است.
در این فصل ابتدا توضیحاتی پیرامون موضوع پژوهش ارائه شده است. سپس اهمیت و ارزش،  جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش و اهداف بیان می­گردد. در ادامه، فرضیه ­های پژوهش بیان گردیده و روش پژوهش مورد استفاده تشریح می گردد. سپس جامعه­ی آماری، روش نمونه گیری، ابزار گردآوری داده­ ها و ابزار تجزیه و تحلیل ارائه  می­شود و در پایان واژه­های کلیدی پژوهش بیان می­گردد.
۱-۲-  بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی:
با توجه به رشد روز افزون جمعیت در دهه‌های گذشته و افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها و اقبال فراوان جوانان جویای تحصیلات و شغل به رشته حسابداری همزمان با افزایش تقاضا در بازار حرفه حسابداری در سال‌های اخیر، شاهد ازدیاد فارغ‌التحصیلان این رشته و ورود آنها به بازار کار بوده و به نظر می‌رسد در این مورد نیز طبق معمول، کیفیت در پای کمیت قربانی شده است و اغلب فارغ ‌التحصیلان در هنگام فراغت از تحصیل، فاقد هر گونه مهارت کاربردی و عملیاتی هستند. حرفه حسابداری بیشتر از آن که یک علم (دانش) باشد، یک فن (مهارت) است. در متداول‌ترین و رایج‌ترین تعریف حسابداری، حسابداری را «فنّ» ثبت، طبقه‌بندی و تلخیص اطلاعات و رویدادها نامیده‌اند.
البته این عارضه فقط به دلیل شیوه تدریس و مهارت برخی اساتید به وجود نیامده است، بلکه با بررسی اجمالی سرفصل دروس و منابع و مراجع مورد استفاده نیز فاصله معناداری با نیازمندی‌ها، موضوعات، الزامات روزمره وجاری شرکت‌ها وسازمان‌ها مشاهده می‌شود؛ مواردی مثل حسابداری مدیریت، تجزیه و تحلیل‌های مالی واقتصادی، بودجه‌بندی عملیاتی و نقدی و نگاه ویژه‌ای که به حسابداری مالیاتی در فرهنگ مدیران وشرکت‌های ایرانی وجود دارد، قیمت تمام شده در شرکت‌های بازرگانی وموارد بسیاری که حسابداران و مدیران مالی در طول دوران کاری خود انجام می‌دهند، ولی در هنگام تحصیل، آموزش لازم و کافی مربوط به آن را دریافت نکرده‌‌اند، از این زمره‌اند(اسکندری، ۱۳۹۱) وموارد فوق الذکر با فقر اخلاق و عدم پایبندی به اخلاق حرفه ای بیش ازپیش نمایان می باشد.
از آنجا که سیستم حسابداری نقش موثری در برنامه ریزی و کنترل عملیات موسسات اقتصادی جامعه ایفا می کند و مدیریت می تواند با تجزیه و تحلیل دقیق آنها چگونگی اجرای عملیات را مورد ارزیابی قرار دهد و علل عدم کارایی را کشف کند و در هر مورد تصمیمات مقتضی اتخاذ نماید، تربیت کارشناسان حسابداری می تواند بسیاری از کمبودها و نارسایی ها را جبران نماید.
کارشناس علمی – کاربردی حسابداری، فردی است که دانش و مهارتهای لازم را در زمینه های حسابداری صنعتی، دولتی و مالی فراگرفته باشد. هدف از این دوره طبق نظر این شورا، تربیت کارشناسان علمی – کاربردی در رشته حسابداری است که بر اساس نظام آموزشهای علمی– کاربردی گروه هشتم شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، پژوهش ها و فناوری طراحی و تدوین شده است(شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، پژوهشات و فناوری، ۱۳۸۰).
جایگاه و ظرفیت شغلی رشته حسابداری در جامعه و بازار کار، اهمیت ولزوم تربیت کارشناسان خبره و کارآمد دراین رشته را بیش از پیش توجیه و الزام آور مینماید. ازجمله تخصص های مورد نیاز در بازارکار حرفه حسابداری میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مدیرمالی وحسابدار صنعتی در شرکتها و موسسات
 • مدیرمالی وحسابدار دولتی(انجام امور حسابداری عمومی در موسسات بازرگانی، بانکها و واحدهای تولیدی و صنعتی و موسسات دولتی)
 • مدیرمالی وحسابدار عمومی در موسسات (انجام امور حسابداری در موسسات عمومی، غیرانتفاعی و تعاونیها)
 • مشاورین مالی و مالیاتی و
 • حسابرسی شرکت های بازرگانی، تولیدی و صنعتی
 • طراحی و اجرای سیستم های حسابداری و مالی(شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، پژوهشات و فناوری،۱۳۸۰)

باتوجه به موارد مطرح شده در بالا که ضرورت تخصص در بازار کار حسابداری را بیان می دارد، داشتن اخلاق حرفه ای در کنار علم حسابداری یک امر بسیار مهم می باشد.
دراین بین در لغتنامه دهخدا، اخلاق را جمع خلق و خوبیها و علم اخلاق را دانش بد و نیک خوبیها تعریف کرده است (علی مدد، ۱۳۸۹)
در دنیای پیچیده امروز که سرعت پیشرفت ابداعات و نظریه پردازیهای بشر بسیار زیاد است و هر روزه سبکها، روشها و فنون فراوانی در هر عرصه علمی نمایان می گردد، مهمترین و پررنگ ترین عاملی که باعث حفظ کیان و کرامت این رویه ها می گردد حفظ اصول و چارچوبهای اخلاقی و انسانی است که باعث بقا و تبیین علوم و نظریه های مختلف است (کبیری و داروییان، ۱۳۸۹).
ارﺗﺒﺎط دو ﺳﻮﻳﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﺮﻓﻪ حسابداری ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻃـﺮف اراﺋـﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﺳـﺘﻔﺎده اراﺋـﻪ ﻛﻨﻨـﺪه اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ، ﻧـﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳـﺪ ﺗـﺎﺑﻊ ﺿـﻮاﺑﻂ دﻗﻴﻘـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ دوﻃﺮف را ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ آﺷﻨﺎ و آﮔﺎه ﻛﻨﺪ. ﺿـﻮاﺑﻂ رﻓﺘـﺎری و اﺧﻼﻗﻲ ﻫﺮ ﺣﺮﻓـﻪ، ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﻳﻦ ﺧـﻂ ﻣﺸـﻲ ﻫـﺎی آن را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ. اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺮای ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴـﺎﺑﺪاری ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬـﻢ اﺳﺖ. ﺑﺪون ﭘﺬﻳﺮش و ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت از ﺳﻮی ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺑﻴﻬﻮده اﺳﺖ. اعتماد به خدﻣﺎت، ﺗـﺎﺑﻊ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪه و آن ﻧﻴﺰ ﺗـﺎﺑﻊ درﺳـﺘﻜﺎری و ﭘﺎﻳﺒﻨـﺪی ﺑـﻪ اﺻـﻮل اﺧﻼﻗﻲ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘـﺶ ﺣﻴـﺎﺗﻲ ﺣﺴـﺎﺑﺪاری در ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻴﺰ اﻫﻤﻴﺖ درﺳﺘﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑـﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران و اﻋﺘﺒﺎر دﻫﻨـﺪﮔﺎن، اﺧـﻼق در ﺣﺮﻓـﻪ ﺣﺴـﺎﺑﺪاری، عنصری ﻣﺤﻮری ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ.از اﻳﻨـﺮو در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺶازﭘﻴﺶ روی ﺑﺮرﺳـﻲ و ﺑـﺎزﻧﮕﺮی ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ وﻳـﮋه رﻋﺎﻳـﺖ آﻳـﻴﻦ و اﺧـﻼ ق ﺣﺮﻓﻪای در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً در ﻫﻤـﻪ ا ﻧﺠﻤـﻦ ﻫـﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺸﺘﺮک اﺳـﺖ و ﻣﻮﺟـﺐ ﺗـﺄﻣﻴﻦ اﻫـﺪاف اﻳـﻦ ﺣﺮﻓـﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:

 • درﺳﺘﻜﺎری
 • ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای
 • رازداری
 • اﺳﺘﻘﻼل
 • ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ (اعتمادی و همکاران، ۱۳۹۱).

مسئله اخلاق در حسابداری امروزه به عنوان یکی از مهم ترین عوامل ارتقای جو سازمانی درآمده وبخش اعظم پژوهش ها انجام شده توسط مراکز پژوهش های معتبر جهان وانجمنهای مطرح حسابداری بین المللی را تشکیل میدهد. این مسئله از آنجا ناشی میشود که وقوع تخلفات بارز دراین حرفه حساس در تمام نقاط جهان گزارش شده و نیازبه تجدید نظر دراین امر مهم را امری اجتناب ناپذیر نموده است (پلاسس و همکاران ۲۰۰۷  ) .
همچنین رایو و وبر ( ۲۰۰۴) اعلام نمودند که ارائه گزارشات نادرست درخصوص تخلفات حرفه ای حسابداران سبب ایجاد عدم اطمینان درجامعه سرمایه گذاران به طور خاص و درکل اقتصاد جامعه به صورت عام شده است.
پژوهش ها محدودی در رابطه با ارزیابی اخلاق حرفه ای توسط کولبرگ (۱۹۷۶)، رست ) ۱۹۷۰ ( و ویکتور ( ۱۹۸۹ ) به اجرا درآمده وپژوهش ها انجام شده دررابطه با اخلاق حرفه ای در حسابداری چشمگیر نمی باشد؛ و همچنین کمیته فنی سازمان حسابرسی (۱۳۸۵) بیان می کند که در ایران پژوهش ها عمده ای دررابطه با اخلاق حرفه ای در حرفه حسابداری به اجرا درنیامده است، از اینرو درحال حاضر مسئله اخلاق حرفه ای در حسابداری در ایران هم بسیار حائز اهمیت است و این مسئله توسط برنامه ریزان کلان سیستم آموزشی کشور از بدو تحصیل تا مقاطع تحصیلات تکمیلی مورد تأکید خاص قرار دارد.
با توجه به مطالب عنوان شده در خصوص اهمیت اخلاق حرفه ای حسابداری و ضرورت آشنایی فعالان رشته با این امر، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر دوره کارشناسی این رشته بر آشنایی دانشجویان با  اخلاق حرفه ای حسابداری و درصورت نیاز، لزوم وجود دروس مربوطه را بررسی نماید.
 
۱-۳-  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
اخلاق حرفه ای از جمله عوامل مهمی است که امروزه مورد توجه برنامه ریزان و مدیران مسئول سازمانهای دولتی و خصوصی قرار گرفته است.
تخطی حسابداران از اخلاق حرفه ای بارها به بروز بحرانهای اقتصادی و رسواییهای مالی انجامیده است. جدایی مدیریت از مالکیت، حسابداران را در جایگاهی قرار داده است که تزلزل اخلاقی یا حتی شبهه نسبت به رفتار آنها نه تنها بازارهای سرمایه را آشفته و گاه فلج می سازد، بلکه با ایجاد بی اعتمادی نسبت به درستکاری مدیران امکان انجام فعالیتهای مدیریت را نیز محدود می کند. از اینرو طی سالهای اخیر حرفه حسابداری به سمت وضع مقررات محدود کننده تر مانند آیین رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ویا قانون ساربنز اکسلی پیش رفته است و در کنار آن نیز بسیاری از دانشگاهها و موسسات آموزش حسابداری درس اخلاق حرفه ای را به مجموعه عناوین درسی خود افزوده اند (ثقفی و همکاران، ۱۳۸۹)
لذا این پژوهش برآن است تا تاثیر دوره کارشناسی حسابداری بر آشنایی دانشجویان حسابداری با اخلاق حرفه ای حسابداری و درصورت نیاز، لزوم وجود دروس مربوطه در عناوین درسی دوره کارشناسی را بررسی نماید. با افزوده شدن این واحد درسی به دروس دوره کارشناسی علاوه بر آشنایی کارشناسان فارغ التحصیل حسابداری با  اخلاق حرفه ای، میتواند اعتماد و اطمینان جامعه و مدیران را به پایبندی عوامل اجرایی حرفه به اصول اخلاقی و قابل اتکا بودن گزارشهای واصله از این حرفه را در پی داشته باشد.
۱-۴- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق :
پژوهش ها معدودی در حوزه به کارگیری درس اخلاق در دوره کارشناسی انجام شده ولی بررسی ها عمدتا از بین برنامه ریزان و متولیان آموزشی بوده است درحالی که پژوهش حاضر در بین دانشجویان کارشناسی سال آخر و سال اول صورت می پذیرد که می تواند یک نوآوری در پژوهش تلقی شود.
۱-۵- اهداف مشخص تحقیق :
هدف اصلی :
بررسی تاثیر دوره کارشناسی حسابداری بر اشنایی دانشجویان سال اول و سال آخر حسابداری با  اخلاق حرفه ای حسابداری
اهداف فرعی :

 • بررسی میزان آشنایی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” درستکاری و بی طرفی”.
 • بررسی میزان آشنایی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” رازداری “.
 • بررسی میزان آشنایی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” صلاحیت و مراقبت حرفه ای “.
 • بررسی میزان آشنایی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” استقلال عمل “.
 • بررسی میزان آشنایی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص “رعایت رفتار حرفه ای”.
 • بررسی میزان آشنایی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص” التزام اصول و ضوابط حرفه ای “.

 
۱-۶-  سوالات پژوهش :

 • میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص “درستکاری و بی طرفی” تا چه اندازه است ؟
 • میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” رازداری ” تا چه اندازه است ؟
 • میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” صلاحیت و مراقبت حرفه ای ” تا چه اندازه است ؟
 • میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” استقلال عمل ” تا چه اندازه است ؟
 • میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص “رعایت رفتار حرفه ای ” تا چه اندازه است ؟
 • میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” التزام اصول و ضوابط حرفه ای ” تا چه اندازه است ؟

 
۱-۷- فرضیه‏های پژوهش :

 • میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص “درستکاری و بی طرفی” بیشتر است.
 • میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” رازداری ” بیشتر است.
 • میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” صلاحیت و مراقبت حرفه ای ” بیشتر است.
 • میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” استقلال عمل ” بیشتر است.
 • میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص “رعایت رفتار حرفه ای ” بیشتر است.
 • میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” التزام اصول و ضوابط حرفه ای ” بیشتر است.

پایان نامه پیش بینی شاخص پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی

 سال تحصیلی: ۸۹-۱۳۸۸


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                   صفحه
 
چکیده ۱
فصل ۱: کلیات موضوع تحقیق ۲
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- اهمیت موضوع ۵
۱-۳- بیان مسأله ۶
۱-۴- اهداف تحقیق ۸
۱-۵- سوال و فرضیه تحقیق ۸
۱-۶- قلمرو تحقیق ۹
۱-۷- متدولوژی وروش تحقیق ۹
۱-۸- مفاهیم واژه های به کار رفته در تحقیق ۱۰
فصل ۲: ادبیات موضوع  تحقیق ۱۱
۲-۱- مقدمه ۱۲
۲-۲- سیستم مالی ۱۲
۲-۲-۱- تعریف بازار ۱۳
۲-۳- کارایی بازار ۱۳
۲-۳-۱- ابعاد کارایی بازار ۱۴
۲-۳-۲- ماهیت کارایی در بازار سرمایه ۱۶
۲-۳-۳- سطوح مختلف کارایی ۱۷
۲-۳-۴- فرضیه بازار کارا ۱۹
۲-۳-۵- مدلهای مختلف رفتار قیمت سهام ۲۰
۲-۴- مفهوم پیشبینی ۲۲
۲-۴-۱- تعریف پیش بینی ۲۳
۲-۴-۲- هدف پیش بینی ۲۳
۲-۴-۳- تعریف مسأله پیش بینی ۲۴
۲-۴-۴- روش های پیش بینی ۲۵
۲-۴-۵- معیارهای ارزیابی نتایج پیش بینی ۲۶
۲-۵- روش های پیشبینی اقتصادی ۲۸
۲-۵-۱- فرآیند خود رگرسیون (AR ) 29
۲-۵-۲- فرآیند میانگین متحرک (MA) 29
۲-۵-۳- فرآیند خود رگرسیون  میانگین متحرک (ARIMA) 30
۲-۵-۴- فرآیند خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA) 30
۲-۵-۵- نحوه مدلسازی ARIMA 31
۲-۶- بورس اوراق بهادار وتاریخچه آن ۳۲
۲-۶-۱- سابقه تاریخی بورس اوراق بهادار تهران ۳۳
۲-۷- آشنایی با شاخص های قیمت سهام ۳۵
۲-۷-۱- فواید شاخص ها ۳۵
۲-۷-۲- شاخص قیمت سهام ۳۵
۲-۷-۳- عوامل موثر بر شاخص سهام ۳۶
۲-۷-۴- روش های رایج محاسبه شاخص ۳۸
۲-۷-۵- تاریخچه وشیوه محاسبه شاخص های معتبر جهانی ( بت شکن ، ۱۳۸۳) ۴۰
۲-۷-۶- شاخص ها قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ۴۳
۲-۸- شبکه های عصبی مصنوعی ۴۸
۲-۸-۱- شبکه های عصبی بیولوژیک ۴۸
۲-۸-۲- مدل سازی نرون تنها ۴۹
۲-۸-۳- شبکه های عصبی چند لایه پیشخور ۵۲
۲-۸-۴- شبکه های پرسپترون چند لایه ۵۴
۲-۸-۵- الگوریتم پس از انتشار BP 55
۲-۹- پیشینه تحقیق ۵۸
فصل ۳: روش تحقیق ۷۰
۳-۱- مقدمه ۷۱
۳-۲- نحوه جمع آوری وآماده سازی داده ها ۷۲
۳-۳- توپولوژی وساختار شبکه عصبی ۷۳
۳-۴- آموزش شبکه عصبی ۷۳
۳-۵- خروجی شبکه ۷۴
۳-۶- نحوه مدلسازی ARIMA 74
۳-۷- مدل رگرسیون چند متغیره ۷۵
۳-۸- معیار ارزیابی وآزمون نتایج ۷۵
۳-۹- خلاصه فصل ۷۶
فصل ۴: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق ۷۷
۴-۱- مقدمه: ۷۸
۷۸
۴-۲-۱- بررسی مانایی و نامانایی سری زمانی شاخص پنجاه  شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران ۷۹
۴-۳- برآورد الگوی مناسب شبکه عصبی برای پیش بینی شاخص پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران ۹۳

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

۴-۴- برآورد الگوی مدل رگرسیونی مناسب برای پیش بینی شاخص پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران ۹۶
۴-۵- آزمون فرضیه ها ۹۸
۴-۶- خلاصه ۹۹
فصل ۵: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۰
۵-۱- مقدمه ۱۰۱
۵-۲- نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۱
۵-۲-۱- نتیجه گیری ۱۰۱
۵-۲-۲- پیشنهادات ۱۰۳
۵-۳- محدودیتهای تحقیق ۱۰۴
۵-۴- خلاصه ۱۰۵
فهرست منابع و مأخذ ۱۰۶
پیوست ۱: شبکه های عصبی مصنوعی .۱۰۹
چکیده انگلیسی ۱۲۷
چکیده
هدف از این تحقیق پیش بینی شاخص پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از شبکه های عصبی است و به منظور آزمون نتایج این پیش بینی و اینکه شبکه های عصبی توانایی پیش بین بهتری دارند یا سایر روش های آماری نتایج حاصل از شبکه عصبی مطلوب با روش های آماری آریما و رگرسیون مورد مقایسه قرار گرفت که به صورت معنی داری مشخص شد شبکه عصبی در مقایسه با روش های آماری ذکر شده بهتر می تواند نسبت به پیش بینی شاخص مورد نظر این تحقیق اقدام نماید.
روش انجام تحقیق حاضر،پیمایشی و مقایسه ای از نوع همبستگی می باشد. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد که از طریق مراجعه به کتب ، مقالات و منابع موجود در کتابخانه های سازمان بورس اوراق بهادار تهران و جستجو درشبکه جهانی اینترنت و همچنین مطالعه و بررسی پایان نامه ها و رساله های کارشناسی ارشد و دکتری ، مطالب مرتبط به موضوع تحقیق گردآوری و استفاده شده است.
قلمرو تحقیق از نظر مکانی محدود به سازمان بورس اوراق بهادار تهران واز نظر زمانی در برگیرنده دوره زمانی ۰۸/۰۴/۱۳۷۱ الی ۰۹/۰۳/۱۳۸۶ می باشد . از نظر قلمرو موضوعی ، تحقیق حاضر به بررسی کارایی اطلاعاتی بازار سرمایه ایران در سطح ضعیف می پردازد .
  ۱-۱- مقدمه
پیش بینی آینده در عرصه پویای اقتصاد و بازار سرمایه یکی از مهم ترین مسایل مورد بحث در میان پژوهشگران اقتصادی وعلوم مالی بوده است . روش های کلاسیک مانند رگرسیون گرچه توفیقات نسبی در این زمینه ها داشته اند ، اما نتایج آن نتواسته است پژوهشگران این عرصه را راضی نماید . غیر خطی بودن داده های اقتصادی ومالی، از مـدتها پـیش مـشاهده شـده ومحققان محـدودیـتهای مربـوط بـه تـکنیکـهایی را که فرض می کنند یک ارتباط خطی بین این داده ها وجود دارد را درک کرده وشناخته اند. اما استفاده از این تکنیکها به خاطر ساده بودن تفسیر ضرایب برآوردی وهمچنین راحت بودن پیاده سازی آنها ، مورد توجه قرار گرفته است . بنابراین تلاش برای دستیابی به مدلهای دقیق تر و بهتر همچنان ادامه دارد . ویژگی مسایل اقتصادی وتجاری این است که به شدت تحت تاثیر مسایل اجتماعی ، سیاسی وفرهنگی است که بسیاری از پارامترهای آنها ناشناخته بوده  و با روش های کمی به سختی قابل اندازه گیری هستند. پیدایش تکنولوژی شبکه های عصبی که توان منحصر به فردی در تحلیل اطلاعات در دسترس، دارند باعث گردیده که متخصصان در تحلیل و پردازش داده ها وعوامل مرتبط به موضوعات اقتصادی، بازرگانی، مالی و. به سمت آن گرایش پیدا کنند. استفاده از روش های غیر خطی در زمینه های مالی تلاش دیگری در جهت بهبود پیش بینی متغیرهای مطلوب است . استفاده از هوش مصنوعی وشبکه های عصبی در پیش بینی متغیرهای مالی ، یکی از این تکنیکها میباشد .
معمولاً به منظور پیش بینی وقایعی که در آینده اتفاق می افتد به اطلاعات به دست آمده از رویدادهای تاریخی اتکا می شود . به این ترتیب که داده های گذشته تجزیه وتحلیل می گردد تا از آن الگویی قابل تعمیم به آینده حاصل گردد .این فرآیند که در اغلب روش های پیش بینی مورد استفاده قرار می گیرد ، مبتنی بر این فرض است که روابط بین متغیرها در آینده نیز ادامه خواهد داشت .

روش های پیش بینی می تواند کاملا ساده یا پیچیده، کوتاه مدت یا بلند مدت ، کمی یا کیفی باشد . اما علیرغم تنوع در روش های موجود ، می توان آنها را به دو گروه اصلی : روش های کیفی و روش های کمی، طبقه بندی نمود.
در روش های کیفی ،پیش بینی مبتنی بر قضاوت ذهنی وتجارب شخصی فرد پیش بینی کننده است . در حالیکه در روش های کمی ، با بهره گرفتن از تجزیه وتحلیل داده های گذشته ، ارزش متغیر مورد نظر پیش بینی می گردد . روش های رگرسیون وسریهای زمانی نمونه هایی می باشند که در آنها از روش های کمی به منظور پیش بینی استفاده می گردد. سری زمانی یک متغیر ، مشاهدات متوالی تاریخی مربوط به آن متغیر است و در تجزیه وتحلیل سری زمانی تلاش می شود با بهره گرفتن از مقادیر گذشته، مقدار آینده آن متغیر تعیین گردد.
جهت پیش بینی بازار از تکنیکهای مختلفی استفاده شده است که معمول ترین آنها روش های رگرسیون ومدلهای «ARIMA» هستند.اما این مدلها در عمل جهت پیش بینی بعضی از سریها ناموفق بوده اند زیرا ساختار آنها خطی است و از این نظر محدودیت ذاتی دارند ( لین،علیخان وهوانگ ۲۰۰۲) در ایـن زمـینه مـدلـهای «ARCH/GARCH» نیز مورد اسـتفاده قـرار گرفـته اند( انگل ۱۹۸۲ وبولرس لو ۱۹۸۶). اما هنوز سریهای دیگری وجود دارند که نمی توان با بهره گرفتن از این روشها به پیش بینی قانع کننده ای در خصوص آنها دست یافت . تحقیقات اخیر در زمینه شبکه های عصبی نشان داده است که این شبکه ها ویژگیهای لازم جهت کاربردهای مرتبط از قبیل درون یابی یکنواخت وغیر خطی، توانایی فراگیری سریهای پیچیده غیر خطی وقابلیت وفق شدن با توزیع های مختلف آماری را دارند.
از میان روش های هوشمند ، سیستم های عصبی کاربرد زیادی در مورد سریهای زمانی دارند. این سیستم ها با دریافت اطلاعات مربوط به ورودیهای (سری زمانی اعداد) ارتباطات بین آنها را کشف کرده ومعادله مربوط را فرا می گیرند وآن را برای نتایج بعدی تعمیم می دهند. شبکه های عصبی مصنوعی شکل بسیار ساده ای از سیستم عصبی طبیعی هستند . همانطور که می دانیم شبکه عصبی انسان از سلولهایی به نام نرون تشکیل شده است که این نرونها اطلاعات دریافتی را ذخیره وپردازش کرده ارتباطات بین آنها را کشف می کنند. سیستم های عصبی مصنوعی نیز از یک سری نرونهای عصبی بسیار ساده استفاده می کنند. این شبکه ها بسته به نوع مدلی که انتخاب می شود از چند لایه تشکیل می شوند که نرونهای عصبی در این لایه ها وجود دارند  در حقیقت کار اصلی را این نرونها و ارتباطات بین آنها را انجام می دهند . یک شبکه عصبی دارای یک لایه ورودی ، یک لایه خروجی و یک یا چند لایه میانی می باشد . نحوه پردازش داده ها توسط شبکه برای ما قابل درک نیست وبه همین خاطر لایه های میانی را لایه های پنهان نیز می گویند.
تکنیک های مدلسازی به وسیله شبکه های عصبی نتایج موفقیت آمیزی در مسایل پیچیده ای مانند تقریب توابع پیچیده با هر دقتی ، تشخیص الگو و پیش فرایندهای خطی داشته اند . از طرف دیگر بازار بورس و روند قیمت های سهام وتغییرات شاخص ها و به طور کلی مسایل اقتصادی دارای یک سری روابط غیر خطی هستند وشبکه های عصبی نیز توانایی های زیادی برای حل معادلات غیر خطی دارند.
این تحقیق برآن است تا شاخص پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران را با توجه به سری زمانی آن در گذشته پیش بینی نماید . در تکنیک سری زمانی محققان سعی دارند از نحوه تسلسل شماره ها، فرایند ایجاد آنها را حدس بزنند، چنانچه اعداد سری مربوط از یک توزیع یکسان پیروی کنند یعنی در طول زمان مستقل از یکدیگر بوده واحتمال وقوع یکسان داشته باشند، هر استراتژی که انتخاب شود خوب است ولی اگر عددی احتمال وقوع بیشتری را نسبت به سایر اعداد داشته باشد استراتژی منتخب عدد مزبور را مدنظر قرار خواهد داد ( هندریکسون ، ۱۹۹۲) همچنین اگر احتمال وقوع عددی بستگی به تسلسل گذشته اعداد داشته باشد ، بالطبع استراتژی مناسب تری را می توان طراحی نمود. بنابراین سری زمانی ارقام، اطلاعاتی را پیرامون نتایج آتی فراهم ساخته وتصمیمات بعدی را تحت تاثیر قرار می دهد .
 
۱-۲- اهمیت موضوع
بورس آیینه تـمام نـمای وضـعیت اقتصادی یک کـشور است . بـورس اوراق بهادار از سویی مرکز جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت و از سوی دیگر محل رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس اندازهای راکد می توانند محل مناسب سرمایه گذاری را جستجو کرده و وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکتها به کار اندازند و متناسب با ریسکی که محتمل می شوند بازده خود را کسب کنند .
شوکهای ناگهانی بازار وسقوط قـیمتها تـعداد زیادی از سـرمایـه گـذاران را از بازار خارج می کند. تخصیص منـاسب منابع مالی در بازار سرمایه، خصوصاً بورس تـهران یکی از مـهمترین و اصلی ترین مشکلات روز است . تخصیص صحیح منابع نیازمند زمینه های مناسب سرمایه گذاری و وجود ابزار و تکنیک های تحلیلی مناسب در بازار است که موجب افزایش اطمینان سرمایه گذاران و کارایی بازار نیز خواهد شد . رفتار سهام در بازار مانند اغلب پدیده های طبیعی ، رفتاری غیر خطی است . استفاده از روش های مختلف هوش مصنوعی در بازار سرمایه ، علاوه بر کارایی بیشتر بازار ، بازدهی بیشتر آن و تخصیص مناسب تر سرمایه ، باعث بالا رفتن سطح دانش و آگاهی نیز می شود . شبکه های عصبی به عنوان یکی از سیـستم های هـوشـمند می تواند روابط غـیر خـطی بـین ورودیـها و خروجـیها را بر اساس مجموعه داده هایی که به عنوان مجموعه آموزش به شبکه وارد می شود فرا گرفته و آنها را شناسایی و به داده های مورد آزمون تعمیم دهد .
معامله براساس شاخص های بازار سهام شهرت بی سابقه ای را در بازارهای مالی مهم دنیا کسب کرده است. افزایش تنوع ابزارهای مرتبط با شاخص مالی ، دامنه فرصتهای سرمایه گذاری جهانی را برای سرمایه گذاران گسترش داده است .
 
دو دلیل اصلی برای پیشرفت این ابزارها وجود دارد ( چن ، لیونگ ودایوک ، ۲۰۰۲) اول، آنها ابزارهای موثری را برای سرمایه گذاران به منظور محافظت از ریسک های بالقوه بازار فراهم می آورند . دوم، فرصت های کسب سود جدیدی را برای کسانی که از موقعیت های زمانی و مکانی بازار استفاده می برند، ایجاد می کنند . بنابراین پیش بینی بازار سهام از اهمیت و کاربرد بسیار بالایی برخوردار است . از طرف دیگر روش های پیش بینی کلاسیک در جایی که روابط بین پدیده ها غیر خطی و پیچیده می باشند از قابلیت بالایی برخوردار نمی باشد در حالیکه روشها ومدلهای مبتنی بر هوش مصنوعی قابلیت بسیار بالایی در زمینه یادگیری روابط وتعمیم دهی آنها به نتایج بعدی برخوردار می باشند.
 
۱-۳- بیان مسأله
درخصوص بازارهای سرمایه وقابلیت پیش بینی عناصر مرتبط با آنها ، از قبیل قیمت اوراق بهادار ، حجم معاملات، شاخص ها و فرضیه های مختلفی بیان شده است . مهمترین فرضیه ای که در این بازارها مطرح است فرضیه بازار کارا ونظریه گام تصادفی می باشد .این فرضیه بیان می کند که در یک بازار کارا نمی توان با بهره گرفتن از اطلاعات موجود ، قیمت آینده را پیش بینی کرد و به عبارت دیگر فرایند ایجاد قیمتها کاملا تصادفی می باشد . لذا این فرضیه هر نوع تلاشی را در جهت پیش بینی اعداد وارقام بازار رد می کند و بهترین پیش بینی قیمت بعدی را همان آخرین قیمت واقعی می داند . نظریه های مخالف این فرضیه نیز ارائه شده است این افراد که معتقدند قیمت اوراق بهادار را می توان پیش بینی کرد به دو گروه عمده بنیاد گرایان وچارتیستها تقسیم می شوند . بنیاد گرایان با بهره گرفتن از تجزیه وتحلیل بنیادی عوامل موثر بر ارزش ذاتی سهام سعی دارند تا قیمت ذاتی اوراق بهادار را تعیین کنند در حالیکه چارتیستها جهت تعیین قیمت بر اطلاعات گذشته و روند قیمتها متکی هستند . به عبارت دیگر آنها با بهره گرفتن از تجزیه وتحلیل روند داده ها در گذشته سعی می کنند پیش بینی خود را درخصوص قیمت اوراق بهادار حجم معاملات ، شاخصها و. انجام دهند .
در ادبیات مربوط به کارایی بازار سرمایه ، کارایی بازار با توجه به حساسیت قیمت ها به سطوح مختلف اطلاعات ، به سه سطح طبقه بندی شده است که عبارتند از، سطح ضعیف کارایی بازار که در آن قیمت های اوراق بهادار انعکاس کاملی از همه اطلاعات مربوط به گذشته می باشند، سطح نیمه قوی کارایی بازار که در آن قیمت های اوراق بهادار انعکاس کاملی از همه اطلاعات گذشته و حال (به جز اطلاعات محرمانه ) می باشند وسطح قوی کارایی بازار که در آن همه اطلاعات مربوط اعم از اطلاعات گذشته ،حال واطلاعات محرمانه در قیمت ها منعکس شده و در نتیجه فرایند ایجاد قیمت ها تصادفی بوده وپیش بینی قیمت امکان پذیر نمی باشد .
شاخص قیمت سهام نشان دهنده وضعیت کلی اقتصاد یک کشور است . افزایش این شاخص به معنی رونق و بهبودی در اوضاع واحوال اقتصادی وکاهش آن بیانگر بحران ورکود است، لذا پیش بینی این شاخص می تواند در تصمیم گیریهای سرمایه گذاران ، صاحبان صنایع وحتی تحلیل گران بازار سرمایه و اقتصاد مفید واقع شود .
از شبکه های عصبی برای پیش بینی سریهای زمانی علی الخصوص جایی که شرایطی از قبیل ایستایی یا شرایط دیگری که راه را برای به کارگیری تکنیک های کلاسیک فراهم می سازد ، برقرار نیست وسریهای زمانی پیچیده  می باشند بسیار استفاده شده است . سیستم های عصبی که خود مولفه بزرگ و مهمی از هوش محاسباتی می باشند ، به تنهایی کاربردهای زیادی در دنیای علوم فنی مهندسی ، اقتصاد مدیریت و. دارند. به عنوان مثال می توان از کاربرد سیستم های عصبی در پیش بینی قیمت ارز ، پیش بینی قیمت سهام در بورس ، ارزیابی سیاست های مختلف امور بیمه ای و غیره نام برد .
این تحقیق به دنبال این است که شاخص پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران را با توجه به سری زمانی اعداد شاخص در گذشته ، پیش بینی نماید . از آنجا که ارقام شاخص در سری زمانی آن، برآیندی از قیمت های سهام وحجم معاملات است و اطلاعات موثر برآن قیمت ها ومعاملات عمدتا اطلاعات تاریخی هستند لذا این تحقیق را می توان به نوعی به عنوان آزمون کارایی بازار سرمایه ایران در سطح ضعیف نیز قلمداد کرد . در این تحقیق برای انجام پیش بینی از شبکه های عصبی استفاده خواهد شد. هر چند در پیش بینی هایی که مبتنی بر روند گذشته می باشند، فرض میشود که گذشته آینه ای برای آینده است و روند گذشته در آینده نیز ادامه می یابد ولی باید توجه داشت که تمامی پیش بینی ها با مقداری عدم قطعیت همراه است .بنابراین نباید امیدوار بود که هر پیش بینی ای کاملا دقیق باشد اما باید انتظار داشت که منافع حاصل از پیش بینی بیشتر از هزینه فرصت از دست رفته ناشی از عدم پیش بینی باشد . در این تحقیق با مدلسازی پیش بینی شاخص پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از شبکه های عصبی انتظار می رود که خطای پیش بینی حداقل باشد و مبنای دقیق تری برای حل مسایل مرتبط با اهمیت سهام ارائه گردد.
۱-۴- اهداف تحقیق
این تحقیق از ابعاد علمی وکاربردی به دنبال تحقق اهداف ذیل است :
هدف علمی : بـررسی وتـجزیه وتـحلیل امـکان اسـتفاده از شبـکه های عصـبی در حـل مسـایل مـربوط به حوزه های مالی و بازار سهام و بیان قوت وضعف آنها.
هدف کاربردی : امکان پیش بینی شاخص پنجاه  شرکت برتر بورس تهران با بهره گرفتن از شبکه های عصبی . همچنین تحقیق حاضر می تواند مورد استفاده سرمایه گذاران اعم از بالفعل وبالقوه در بورس اوراق بهادار قرار گیرد .
۱-۵- سوال و فرضیه تحقیق
سوال اصلی تحقیق عبارت است از :
« آیا شـاخص پنجاه شـرکت بـرتر بـورس اوراق بـهادار تـهران را می توان با بهره گرفتن از شبکه های عصبی  پیش بینی نمود ؟»
در این تحقیق از مدل شبکه های عصبی برای پاسخگویی به این سوال استفاده خواهد شد.در این روش برای هر بار که پیش بینی انجام می شود ، یک خطای پیش بینی توسط شبکه عصبی محاسبه وارایه می گردد . برای تفسیر معقول بودن خطای پیش بینی لازم است که آن را با خطای پیش بینی حاصل از یک مدل دیگر مورد آزمون قرار داد . مدل هایی که به این منظور استفاده خواهد شد مدل ARIMA و مدل های رگرسیونی می باشد . لذا فرضیه اصلی تحقیق به صورت زیر تدوین می گردد:
۱- در پیش بینی شاخص پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران خطای پیش بینی حاصل از مدل شبکه های عصبی کمتر از خطای پیش بینی حاصل از مدل آریما است .
۲- در پیش بینی شاخص پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران خطای پیش بینی از مدل شبکه های عصبی کمتر از خطای پیش بینی حاصل مدلهای رگرسیونی است .
منظور از خطای پیش بینی در عبارت فوق ، ریشه دوم میانگین مربعات خطا است و برای آزمون فرضیه ، فرضیات آماری به شرح زیر تدوین گردیده است :
۱-  خطای پیش بینی پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران حاصل از مدل شبکه های عصبی برابراست  با خطای پیش حاصل از مدل ARIMA است .
۲- خطای پیش بینی شاخص پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران حاصل از مدل شبکه های عصبی برابراست با خطای پیش بینی حاصل از مدلهای رگرسیونی است .
۳-خطای پیش بینی شاخص پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران حاصل از مدل شبکه های عصبی کوچکتر از خطای پیش بینی حاصل از مدلARIMA  است.
۴-خطای پیـش بـینی شاخص پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران حاصل از مدل شبکه های عصبی کوچکتر از خطای پیش بینی حاصل از مدلهای رگرسیونی است .
۱-۶- قلمرو تحقیق

پایان نامه بکارگیری تبدیل موجک در ارائه مدلی برای پیش بینی شاخص قیمت سهام

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
قیمت سهام یکی از عوامل تاثیرگذار در تصمیم گیری سرمایه ­گذاران وفعالان بازار سرمایه می­باشد. در این پژوهش با بهره گرفتن از داده­های روزانه شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره ۶ ساله (۱۳۸۴الی۱۳۸۹) اقدام به پیش ­بینی شاخص قیمت سهام نمودیم. در ابتدا با بهره گرفتن از مدل خطی ARIMA پیش ­بینی صورت پذیرفت، سپس این پیش ­بینی با بهره گرفتن از شبکه ­های عصبی تکرار گردید. با بهره گرفتن از سیستم ژنتیک فازی طراحی شده (الگوریتم استخراج قانون) اقدام به استخراج قوانین الگوی نهایی یادگرفته شده توسط شبکه عصبی نمودیم و سپس با بهره گرفتن از قوانین فازی استخراج شده پیش ­بینی شاخص قیمت تکرار گردید. برای ترکیب مدل خطی ARIMA و شبکه عصبی از تبدیل موجک استفاده نمودیم و با بهره گرفتن از این رویکرد یک مدل ترکیبی برای پیش ­بینی شاخص قیمت ارائه گردید. با مقایسه نتایج حاصل از پیش ­بینی شاخص قیمت مشخص گردید که الگوریتم استخراج قانون از شبکه عصبی نسبت به مدل ترکیبی تبدیل موجک-شبکه عصبی-ARIMA، شبکه عصبی و مدل ARIMA از قدرت پیش ­بینی بالاتری برخوردار است و همچنین استفاده از مدل تبدیل موجک- شبکه عصبی بجای شبکه عصبی در الگوریتم استخراج قانون طراحی شده قدرت پیش ­بینی الگوریتم را بالا برده بطوریکه نتایج بیانگر برتری این روش نسبت به بقیه روش­ها در پیش ­بینی شاخص قیمت سهام می­باشد.

 واژه­های کلیدی:
شاخص قیمت، تبدیل موجک، الگوریتم ژنتیک، سیستم ژنتیک فازی
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                    صفحه
فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسئله ۳
۱-۳- ضرورت و اهمیت موضوع ۵
۱-۴-  اهداف تحقیق ۵
۱-۵- سوالات و فرضیه ­های تحقیق ۶
۱-۶- روش انجام تحقیق ۷
۱-۶-۱- مدل ARIMA 8
۱-۶- ۲- شبکه ­های عصبی مصنوعی ۹
۱ -۶-۲-۱- شبکه­ی عصبی درک چند لایه ۱۰
۱-۶-۳- الگوریتم ژنتیک ۱۲
۱-۶-۳-۱- استخراج قانون از شبکه­ی عصبی با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک ۱۳
۱-۶-۴- روش ترکیبی تبدیل موجک- شبکه عصبی و ARIMA 15
۱-۶-۴-۱- تبدیل فوریه ۱۵
۱-۶-۴-۲- تبدیل موجک ۱۶
۱-۷- ابعاد کلی تحقیق ۱۸
۱-۷-۱- روش تحقیق ۱۸
۱-۷-۲- جامعه و نمونه آماری تحقیق ۱۹
۱-۷-۳- جنبه­ی نوآوری تحقیق ۱۹
۱-۸- ساختار کلی تحقیق ۲۰
۱-۹- خلاصه فصل ۲۱
فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و ادبیات تحقیق
۲-۱- مقدمه ۲۳
۲-۲- مبانی نظری پژوهش ۲۴
۲-۲-۱- تئوری سرمایه گذاری در بازار بورس ۲۴
۲-۲-۲- قابلیت پیش ­بینی و فرضیه بازار کارا ۲۵
۲-۲-۳-  شکل ضعیف نظریه بازار کارا ۲۶
۲-۲-۴-  شکل نیمه قوی نظریه بازار کارا   ۲۷
 ۲-۲-۵-  شکل قوی نظریه بازار کارا   ۲۸
 ۲-۲-۶- مطالعات صورت گرفته بر روی کارایی بازار  ۳۰
 ۲-۲-۷-  مطالعات تجربی سطح ضعیف کارایی در بورس اوراق بهادار تهران ۳۱
۲-۲-۸-  روش­های پیش ­بینی ۳۲
۲-۲-۸-۱-  تحلیل فنی ۳۲
 ۲-۲-۸-۲- تحلیل بنیادی ۳۳
۲-۲-۸-۳- پیش ­بینی­های سری زمانی کلاسیک ۳۴
۲-۲-۸-۴- روش­های هوشمند ۳۵
۲-۲-۸-۵- جمع بندی روش های هوشمند ۳۶
 ۲-۲-۹-  شاخص قیمت سهام  ۳۸
۲-۲-۱۰-  تعریف شاخص ۳۹
۲-۲-۱۱-  فواید شاخص ۴۰
 ۲-۲-۱۲-  شاخص قیمت بورس تهران ۴۰
 ۲-۲-۱۳- ویژگی­های TEPIX. 42
 ۲-۲-۱۴-  شاخص­های فرعی در بورس اوراق بهادار تهران ۴۳
۲-۲-۱۴-۱-  شاخص صنایع ۴۳
۲-۲-۱۴-۲- شاخص شرکت ۴۴
 ۲-۲-۱۴-۳- شاخص ۵۰ شرکت با بیشترین ارزش  ۴۴
 ۲-۳-  پیشینه تحقیق ۴۴
۲-۳-۱-  مطالعات داخلی   ۴۵
۲-۳-۲- مطالعات خارجی ۵۰
۲-۴-  نتیجه گیری و خلاصه فصل ۵۷
 
  فصل سوم: روش تحقیق                                                                                                         
۳-۱-  مقدمه ۶۰
۳-۲-  روش تحقیق ۶۰
۳-۳-  جامعه آماری و متغیرهای تحقیق ۶۱
۳-۳-۱-  جامعه آماری ۶۱
۳-۳-۲- متغیر­های تحقیق  ۶۱
۳-۴-  سوالات و فرضیه ­های تحقیق   ۶۲
۳-۵- آماده سازی داده­های ورودی ۶۳
۳-۶- معرفی مدل­های تحقیق ۶۴
۳-۶-۱- مدل سری زمانی خطی ARIMA 65
۳-۶-۲- شبکه پرسپترون چند لایه (MLP). 65
 ۳-۶-۳-الگوریتم ژنتیک ۷۱
۳-۶-۴- استخراج قانون از شبکه عصبی ۷۵
۳-۶-۵-تبدیل موجک  ۷۸
۳-۶-۵-۱-موجک مادر  ۷۹
۳-۷- معیار­های ارزیابی عملکرد ۸۳
۳-۸-خلاصه فصل ۸۴
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها
۴-۱- مقدمه ۸۶
۴-۲- آزمون فرضیه اول ۸۶
۴-۳- آزمون فرضیه دوم ۸۸
۴-۴- آزمون فرضیه سوم ۹۰
۴-۵- آزمون فرضیه چهارم ۹۴
۴-۶- آزمون فرضیه پنجم ۹۶
۴-۷- خلاصه فصل ۹۹
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه ۱۰۱
۵-۲-مقایسه عملکرد مدل­های پیش بینی ۱۰۱
۵-۳- نتایج آزمون فرضیات ۱۰۳
۵-۴- نتیجه گیری ۱۰۴
۵-۵- محدودیت­های تحقیق ۱۰۶
۵-۶- پیشنهادات تحقیق ۱۰۷
۵-۶-۱- پیشنهادات برای سرمایه ­گذاران و متولیان بازار ۱۰۷
۵-۶-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۰۸
منابع و ماخذ ۱۰۹
: مقدمه
رفع نا آگاهی از آینده از اصلی ترین دغدغه های خاطر انسان در طول تاریخ بوده است . آدمی همیشه به دنبال آن بوده که از آینده خود آگاه شده و آن را به نحوی که خود می خواهد سازمان دهد.  در ابتدا چون توان پیش بینی صحیح و قابل اطمینان فراهم نبود، انسان متوسل به نیروهای فراطبیعی شد و آنگاه که توانایی عقلایی بیشتری پیدا کرد، درصدد استفاده از این توانایی برآمد و چون علم امکاناتی برای پیش بینی های او فراهم آورد، از این دستاورد بهره جست.(قدیری مقدم، ۱۳۸۸)
امروزه با رشد و توسعه­ی اقتصاد جهانی و رقابتی شدن آن، تصمیم گیری در­خصوص تخصیص بهینه منابع به مراتب بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. از این رو بازار بورس و اوراق بهادار به عنوان آینه­ی تمام نمای وضعیت اقتصادی کشورها و مکانی برای اینکه سرمایه گذاران بتوانند منابع و پس انداز خود را در آن سرمایه گذاری کنند، بیشترین توجه را به خود جلب کرده است.
تصمیمات مربوط به آینده، همواره با ابهام و عدم اطمینان روبروست و کسانی در رقابت پیروز می شوند که بتوانند آینده را پیش بینی و حداقل اطلاعاتی در خصوص آن داشته باشند و بر اساس آن اقدام به تصمیم گیری نمایند. با گسترش علم، امکان پیش بینی مطلوب آینده فراهم شده است. یکی از راه های کمک به سرمایه گذاران، ارائه­ الگوهای پیش بینی وضعیت بازار است. هرچه پیش بینی به واقعیت نزدیک تر باشد، مبنای تصمیمات صحیح تری قرار خواهد گرفت.
پیش بینی آینده در عرصه پویای اقتصاد و بازار سرمایه یکی از مهمترین مسائل مورد بحث درعلوم مالی بوده است. معمولاً به منظور پیش بینی وقایعی که در آینده اتفاق می افتد به اطلاعات به دست آمده از رویدادهای تاریخی اتکا می شود .­به این ترتیب که داده های گذشته تجزیه و تحلیل می گردد تا از آن الگویی قابل تعمیم به آینده حاصل گردد، دراغلب روش های پیش بینی فرض بر این است که روابط بین متغیرها در آینده نیز ادامه خواهد داشت.(فلاح شمس، ۱۳۸۸)

بازار های مالی، به عنوان بخش مهم اقتصاد هر کشور ، بدلیل رابطه تنگاتنگ آن با ساختار اقتصادی، بسیار مورد توجه  قرارگرفته اند. بورس اوراق بهادار نیز به عنوان یکی از مهمترین عناصر بازار سرمایه و توسعه اقتصادی هر کشور شناخته شده است. چرا که این بازار به عنوان پیش نیازی برای بسیاری از تحولات بازرگانی و اقتصادی مورد توجه است. تامین مالی پروژه های مالی – سرمایه ای بلند مدت از محل پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی در مطلوبترین شکل ممکن از طریق بورس اوراق بهادار تحقق می یابد.
 
۱-۲: بیان مساله
سرمایه گذاران حق دارند نسبت به آینده­ی سرمایه گذاری خود نگران و حساس باشند، به این ترتیب به دنبال این هستند تا اطلاعاتی در مورد آینده بدست آورند. پیش بینی به سرمایه گذاران و تخصیص دهندگان منابع در تصمیم گیری صحیح کمک می کند و ریسک سرمایه گذاری را تا حد امکان کاهش می دهد. بیور می گوید”:پیش بینی ها را می توان بدون اخذ تصمیم انجام داد ولی کوچکترین تصیم گیری را نمی توان بدون پیش بینی انجام داد”.
روشن است که خصوصیت عدم اطمینان، امر نامطلوبی است و از طرفی برای سرمایه گذارانی که بازار بورس را به عنوان مکان سرمایه گذاری انتخاب نموده اند، این خصوصیت اجتناب ناپذیر است. بنابراین بطور طبیعی تمام تلاش های سرمایه گذار کاهش عدم اطمینان است و از این جهت پیش بینی بازار بورس یکی از ابزارهای کاهش عدم اطمینان می باشد.
یکی از مفروضات مهمی که در بازارهای مالی وجود دارد، فرضیه بازار کارا است. بر اساس این فرضیه قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آنها نزدیک است، یعنی قیمت تعیین شده دربازار شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق بهادار است.(جهانخانی،۱۳۷۶) از جمله مواردی که فرضیه بازار کارا را ضعیف­تر می­ کند، قابلیت پیش بینی در این بازارها است. (نمازی،۱۳۸۶) آنچه سرمایه گذاران اعم از حقیقی و حقوقی را برای سرمایه گذاری در سهام شرکت­ها نگران می­ کند، نوسانات شدید قیمت های سهام می­باشد.
پیش بینی قیمت سهام  یکی از مهمترین و جذاب ترین فعالیت ها برای مدیران داخلی و سرمایه گذاران خارجی شرکت می باشد. در خارج از شرکت، سرمایه گذاران از این پیش بینی به عنوان اساس و مبنای انتخاب سبد سرمایه گذاری(پرتفولیو) بهینه و سودآور استفاده می کنند؛ از طرف دیگر در داخل شرکت، هدف مدیران که حداکثر سازی ثروت سهامدارن بوده از این پیش بینی در اتخاذ تصمیمات مهم و بحرانی از جمله بودجه بندی عملیاتی، سرمایه ای و تخصیص بهینه منابع به منظور دستیابی به اهداف سازمان استفاده می­ کنند. بنابراین روشن است که دقت پیش بینی قیمت سهام بسیار مهم و حیاتی است؛ زیرا مبنای تصمیم گیری های داخلی و خارجی قرار می گیرد. از این رو انتخاب روش پیش بینی یکی از مهم ترین تصمیمات پیش بینی کنندگان است.
بیشتر مطالعاتی که در گذشته در مورد پیش بینی قیمت  انجام شده، از مدل سازی خطی و غیر خطی برای پیش بینی استفاده کرده و به مقایسه و بررسی دقت این روش ها پرداختند. در این تحقیق قصد داریم با بهره گرفتن از ترکیب مدل های غیرخطی(تبدیل موجک، شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک) و مدل­­های خطی به مدل سازی پیش بینی قیمت سهام بپردازیم.
 
۱-۳: ضرورت و اهمیت تحقیق
سرمایه گذاری و انباشت سرمایه در تحول اقتصادی کشور نقش بسزایی داشته است. اهمیت این عامل و نقش موثر آن را می توان به وضوح در سیستم کشورهایی با نظام سرمایه داری مشاهده کرد. بدون شک بورس یکی از مناسب ترین جایگاهها جهت جذب سرمایه های کوچک و استفاده از آنها جهت رشد یک شرکت، در سطح کلان و نیز رشد شخصی فرد سرمایه گذار است. از آنجایی که هدف و تعریف سرمایه گذاری، به تعویق انداختن مصرف جهت مصرف بیشتر در آینده است، افراد با سرمایه گذاری انتظار دستیابی به سود مورد انتظار خود را دارند. بنابراین مهمترین امر در این زمینه، خرید یک سهم به قیمت پایین و فروش آن به قیمت بالاتر است که این موضوع به معنی پیش بینی قیمت سهام است.
از دوران گشایش بازارهای اوراق بهادار همواره این فکر وجود داشته است که به کمک روشی، قیمت سهام را پیش بینی کنند و در این راه سخت افزارها و نرم افزارها، تحلیل های متفاوت مالی و مانند اینها ابداع شده و مورد استفاده قرار گرفت.(حق پرست،۱۳۸۶)
۱-۴: اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق، ارائه مدلی برای پیش بینی قیمت سهام با بکارگیری شبکه عصبی درک چندلایه و تکنیک استخراج قانون از شبکه های عصبی با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک  و ترکیب مدلهای مزبور با مدل خطی ARIMA در شرکت های عضو بورس و اوراق بهادار تهران است. علاوه بر هدف اصلی تحقیق، اهداف فرعی دیگری نیز مورد نظر هستند که در سطح پایین تری از هدف اصلی قرار می گیرند. این اهداف عبارتند از:
-کمک به سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیم های صحیح و مطلوب
-کمک به مدیران برای انجام وظیفه­ی حداکثر سازی ثروت سهامدارن
-تعیین مدل بهینه از میان مدل های فوق برای پیش بینی قیمت سهام
۱-۵: سؤالات و فرضیه های تحقیق
پس از بررسی مسئله­ و اهداف تحقیق و مطالعات مقدماتی درباره پاسخ های احتمالی، سؤالات تحقیق به شرح زیر قابل طرح است:

 • آیا سری زمانی خطی ARIMA مدل مناسبی برای پیش بینی قیمت سهام است؟
 • آیا شبکه عصبی درک چند لایه(MLP) در پیش بینی قیمت سهام بر مدل خطی ARIMA برتری دارد؟
 • آیا تکنیک استخراج قانون(ExtractionRule ) از شبکه های عصبی با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک نتیجه قابل قبولی برای پیش بینی قیمت سهام بدست می دهد؟
 • آیا تکنیک استخراج قانون(ExtractionRule ) از شبکه های عصبی با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک در پیش بینی قیمت سهام بر شبکه عصبی درک چند لایه(MLP) برتری دارد؟
 • آیا ترکیب مدل ARIMA با شبکه عصبی برای پیش بینی قیمت سهام با بهره گرفتن از تبدیل موجک نتیجه قابل قبولی برای پیش بینی قیمت سهام بدست می دهد؟
 • آیا مدل ترکیبی تبدیل موجک، شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک فازی در پیش ­بینی شاخص قیمت نسبت به بقیه مدل­های ارائه شده از دقت بالاتری برخوردار است؟

بنابراین فرضیات اصلی تحقیق به صورت زیر خواهد بود:
فرضیه۱) مدل خطی ARIMA مدل مناسبی برای پیش بینی قیمت سهام بدست می دهد.
فرضیه۲) شبکه عصبی درک چند لایه(MLP) در پیش بینی قیمت سهام از مدل خطی ARIMA عملکرد بهتری را نشان می دهد.
فرضیه۳) تکنیک استخراج قانون(ExtractionRule ) از شبکه های عصبی با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک                               نتیجه قابل قبولی برای پیش بینی قیمت سهام بدست می دهد.
فرضیه۴) مدل ترکیبی ARIMA، شبکه عصبی درک چند لایه و تبدیل موجک نتیجه قابل قبولی برای پیش بینی قیمت سهام بدست می دهد.
فرضیه۵) مدل ترکیبی تبدیل موجک، شبکه عصبی درک چند لایه و الگوریتم ژنتیک فازی در مقایسه با سایر مدل­ها ارائه شده از دقت بالاتری برخوردار است.
 
۱-۶: روش انجام تحقیق
هدف اصلی تحقیق حاضر، پیش بینی قیمت سهام با بهره گرفتن از مدل سری زمانی خطی ARIMA و شبکه عصبی و همچنین ترکیب شبکه­ی عصبی درک چندلایه یا تکنیک استخراج قانون از شبکه های عصبی با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک  و استفاده از تبدیل موجک برای ترکیب مدل خطی ARIMA و شبکه عصبی و همچنین استخراج قانون از مدل ترکیبی تبدیل موجک عصبی و تعیین مدل بهینه با مقایسه نتایج حاصل از روش­های پیش ­بینی مورد استفاده است. تبدیل موجک، شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک از جدیدترین و پیشرفته ترین روش های مدلسازی و پیش بینی است که چندی است از این روش ها برای پیش بینی فاکتورهای حسابداری و مالی نیز استفاده می شود. در این پژوهش ابتدا پیش بینی شاخص قیمت با بهره گرفتن از مدل سری زمانی ARIMA صورت گرفت، سپس این پیش ­بینی با بهره گرفتن از شبکه­ عصبی مصنوعی تکرار شد، در مرحله سوم برای بدست آوردن الگوی شبکه عصبی از الگوریتم ژنتیک فازی استفاده شد، سپس با بهره گرفتن از تبدیل موجک سری زمانی تا سه مرحله شکافته شد، با در نظر گرفتن این نکته که مدل­های خطی در سری­های هموار نتایج بهتری دارند؛ سری همار شده با بهره گرفتن از مدل خطی ARIMA پیش ­بینی شد و سری تابع جزئیات با بهره گرفتن از شبکه عصبی مصنوعی در انتهای این مرحله با بهره گرفتن از معکوس تبدیل موجک پیش ­بینی­های صورت گرفته با هم ترکیب شده و پیش ­بینی سری اصلی حصل گردید و در نهایت در الگوریتم استخراج قانون از شبکه ­های عصبی(الگوریتم ژنتیک فازی) به جای شبکه عصبی از مدل ترکیبی تبدیل موجک و شبکه عصبی استفاده گردید. در ادامه روش­های مورد استفاده برای پیش بینی به تفکیک توضیح داده می شود.
 
۱-۶-۱: مدل ARIMA
یک سری زمانی، دنباله ای از مشاهدات منظم شده بر حسب زمان از یک متغیر می باشد. در تجزیه و تحلیل سریهای زمانی تنها از داده­های تاریخی متغیری که پیش ­بینی می شود، استفاده می کنند تا مدلی برای تخمین مقادیر آینده توسعه دهند. پیش بینی بارزترین مورد استفاده از سری زمانی می­باشد، اینکار در صنعت و اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است. از روش­های پیش بینی سری زمانی که در پش­بینی کاربرد بسیاری دارد مدل ARIMA می­باشد، ولی همانند سایر مدل­های پیش بینی این مدل نیز دارای محدودیت­هایی می باشد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می­شود:
در حال حاضر در مدل ARIMA روش مناسبی وجود ندارد که به محض اینکه مشاهده جدید در دسترس قرار گرفت تخمین­های پارامترهای مدل را اصلاح یا به روز نماید، و تحلیل گر ناگزیر است بطور کامل مدل را از نو برازش نماید. و همچنین پژوهشگر باید فرض نماید که تکامل آینده سری زمانی با گذشته یکسان خواهد بود، یعنی شکل مدل با زمان تغییر نخواهد کرد. عدم امتیاز نهایی مدل­های ARIMA سرمایه گذاری مورد نیاز در زمان و سایر منابع برای ساختن یک مدل رضایت بخش است. ولی این مدل­ها بخصوص برای سری­های زمانی که در آنها فاصله نمونه گیری خیلی کوچکند، بدلیل اینکه تاریخ نسبتا طولانی یی را به آسانی می­توان تهیه کرد، به نحو شایسته­ای مناسبند.(فاطمی،۱۳۷۵)
 
۱-۶-۲: شبکه عصبی مصنوعی
شبکه های عصبی مصنوعی ابزار مدل بندی انعطاف پذیر و غیر پارامتریک هستند. آنها می توانند هر تابع پیچیده ای را با دقت مورد نظر اجرا کنند. یک شبکه عصبی مصنوعی نوعا از چندین لایه متشکل از تعدادی زیادی عناصر محاسبه گر ساخته شده است که این عناصر محاسبه گر اصطلاحا گره می­نامند. هر گره یک سیگنال ورودی از دیگر گره ها، یا ورودی های خارجی دریافت می­ کند و پس از پردازش سیگنالها بصورت محلی به واسطه یک تابع تبدیل به گره دیگر یا نتیجه نهایی ارسال می کند. لایه­ی ورودی و لایه­ی خروجی شبکه شبیه یک سیستم ورودی-خروجی عمل می­ کند و ارزش نرون های ورودی را برای محاسبه­ی ارزش نرون خروجی مورد استفاده قرار می دهد. شبکه های عصبی با لایه های پنهان دارای توانایی های بیشتری نسبت به شبکه های عصبی دو لایه هستند.(منهاج،۱۳۷۷)  در شبکه ­های عصبی ورودی p به نرون اعمال شده از طریق ضرب در وزن w، وزندار می­شود و حاصل به تابع انتقال f بعنوان ورودی اعمال شده و خروجی نهایی حاصل می­گردد. که در آن اندازه­ w متناظر با قدرت هر اتصال سیناپسی(به نقطه اتصال یک آکسون یک سلول عصبی با دندریت سلول­های عصبی دیگر) در نرونهای موجودات زنده می­باشد.(مصطفی کیا،۱۳۸۸)  بعبارتی شبکه عصبی وزن بین متغیرهای مستقل و وابسته یعنی میزان رابطه بین آنها را تعیین می نماید.
۱-۶-۲-۱: شبکه­ی عصبی درک چند لایه (MLP)
پرکاربردترین معماری شبکه های عصبی، شبکه های چند لایه پیش خور هستند که معمولا” شبکه های درک چند لایه و به طور اختصار MLPگویند. این نوع شبکه ها دارای مشخصات زیر هستند:
١. پردازنده های شبکه به چند لایه مختلف تقسیم می شوند.
٢. حداقل تعداد لایه ها در این شبکه ها، ٢ است.
٣. پردازنده های هر لایه فقط مجاز به دریافت سیگنال از پردازنده های لایه قبل خود هستند و سیگنال خروجی این پردازنده نیز به پردازنده های بعدی اعمال می شود.
۴. در این شبکه ها به لایه اول، ورودی، به لایه آخر، خروجی و به لایه های میانی ، لایه های پنهان می گویند. ورودی های شبکه پارامتر های مؤثر در تعیین خروجی ها هستند. بنابراین تعداد گره های لایه ورودی و خروجی در حقیقت از همان آغاز استفاده از شبکه معلوم است. تعداد گره های لایه­ی پنهان و همچنین تعداد لایه های پنهان از طریق سعی و خطا بدست می آید. در حقیقت تعداد مناسب گره ها و لایه های پنهان، وقتی به دست می آید که شبکه بهترین جواب را ارائه دهد.(منافی،۱۳۸۵)
علت اصلی موفقیت این شبکه را بایستی در نوع الگوریتم یادگیری این شبکه جستجو کرد. الگوریتم مورد استفاده در آن ، الگوریتم پس انتشار خطا می باشد. این الگوریتم همواره به دنبال حداقل سازی مربعات خطا می باشد . این دقیقا شبیه تخمین ضرایب رگرسیون از روش OLS در آمار و اقتصاد سنجی می باشد . بنابراین هر شبکه عصبی از یک تابع  خطایی همانند رابطه زیر پیروی می کند .

پایان نامه بررسی نوسانات EPS جهت کمک به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان برای تشخیص سلامت مالی

حسین کاظمی
تابستان ۸۹


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان
شماره صفحه
چکیده  .۱
فصل اول
۱-۳ مقدمه ۳
۱-۲ بیان مساله  ۴
۱-۳کلیات تاریخچه و ادبیات موضوع تحقیق ۵
۱-۳-۱تحقیقات داخلی۶
۱-۳-۲تحقیقات خارجی.۶
۱-۴ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق .۷
۱-۵ اهداف تحقیق.۸
۱-۶ چارچوب نظری تحقیق ۸
۱-۷ متغیر های تحقیق  ۸
۱-۸فرضیه های تحقیق .۱۰
۱-۹ روش تحقیق .۱۱
۱-۱۰ قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری):.۱۲
۱-۱۱ قلمرو زمانی تحقیق.۱۲
۱-۱۲ روش نمونه گیری و تعین حجم نمونه.۱۲
۱-۱۳ ابزارهای گرد آوری داده ها  .۱۲
۱-۴۱ روش تجزیه وتحلیل داده ها.۱۳
۱-۱۵ شرح واژه ها و اصطلاحات به کاررفته در تحقیق  ۱۴
 
فصل دوم
۲-۱ مقدمه  .۱۷
۲-۲٫۱۹
۲-۲-۱۲۰
۲-۲-۱-۱٫۲۱
۲-۲-۱-۲٫۲۴
۲-۲-۱-۳)   ۲۶
۲-۳٫۲۸
۲-۳-۱۳۰
۲-۳-۲٫۳۱
۲-۳-۳٫۳۴
۲-۳-۴٫۳۵
۲-۳-۵٫۴۲
۲-۳-۶٫۴۴
۲-۳-۷۴۴
۲-۳-۸۴۵
۲-۳-۸-۱۴۵
۲-۳-۸-۲٫۴۵
۲-۳-۸-۴۶
۲-۳-۸-۴۴۷
۲-۳-۸-۵۴۷
۲-۳-۸-۶۴۸
۲-۳-۸-۷٫۴۸
۲-۳-.۴۹
۲-۳-۱۰٫۵۰
۲-۳-۱۱۵۱
۲-۴۵۲
۲-۴-۱۵۴
۲-۴-۱-۱).۵۵
۲-۴-۱-۲)۵۵
۲-۴-۱-۳).۵۵
۲-۴-۱-۴).۵۵
۲-۴-۲۵۹
۲-۴-۳ ۶۰
۲-۴-۴۶۰
۲-۵۶۱
۲-۶۶۲
۲-۶-۱٫۶۲
۲-۶-۲٫۶۲
۲-۶-۳٫۶۳
۲-۶-۴۶۴
فصل سوم
۳-۱ مقدمه۶۶
۳-۲ روش تحقیق۶۶
۳-۳ فرضیه های پژوهش۶۸
۳-۴ جامعه آماری.۶۸
۳-۴-۱ جامعه آماری از لحاظ محدوده زمانی۶۹
۳-۴-۲ جامعه آماری از لحاظ محدوده مکانی۶۹
۳-۵ابزارهای گرد آوری اطلاعات.۶۹
۳-۶ روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه.۷۱
 
فصل چهارم
۴-۱ مقدمه۷۷
۴-۲۷۷
۴-:.۷۸
۴-۴٫۸۱
۴-۵۸۴
۴-۵-۱٫۸۹
۴-۵-۲۹۰
۴-۵-۳۹۱
۴-۹۲
۴-۶-۱۹۳
۴-۶-۱-۱۹۳
۴-۶-۱-۲۹۳
۴-۶-۱-۳٫۹۴
۴-۷۹۵
فصل پنجم
۵-۱نتیجه گیری۹۷
۵-۲ محدودیت های پژوهش.۹۸
۵-۳ پیشنهادات مبتنی بر نتایج .۹۹
۵-۴پیشنهاتحقیقات آتی۱۰۰
منابع .۱۰۱
چکیده انگلیسی.۱۰۴
فهرست جداول.
 چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که آیا سود هر سهم دارای بار اطلاعاتی کافی جهت ارزیابی سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و آیا می تواند به عنوان یک ابزار جایگزین با مدل های پیش بینی ورشکستگی مورد استفاده قرار گیرد؟با بهره گرفتن از یک نمونه از شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی ۱۳۸۰ و ۱۳۸۷ به آزمون این فرضیه پرداخته می شود.بدین منظور همبستگی نوسانات EPS با نسبتهای مالی معرفی شده بدست آمده است.با بهره گرفتن از داده های شرکت های نمونه جهت شناسائی سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران با بهره گرفتن از ۲ روش Enter و Step wise مدل رگرسیون لجستیک ساخته شده است که در مدل برازش شده نسبت EBTA دارای بالاترین ضریب اهمیت می باشد،در حالی که ضریب همبستگی پیرسون مابین نوسانات EPS و نوسانات EBTA ؛ ۴۴۴% محاسبه گردیده است.
یافته های تحقیق انجام شده حکایت از آن دارد که در نمونه مورد بررسی سود هر سهم به تنهایی قادر به تشخیص سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمی باشد،بلکه باید همراه آن تحلیل های تکنیکال و فاندمنتال جهت شناخت سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران نیز بکار برده شود.

 مقدمه:
یکی از راههایی که می توان با بهره گرفتن از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و تخصیص بهتر منابع کمک کرد،پیش بینی درماندگی مالی یا ورشکستگی است.به این ترتیب که اولا،با ارائه هشدارهای لازم می توان شرکتها را نسبت به وقوع درماندگی مالی هوشیار کرد تا آنها با توجه به این هشدارها دست به اقدام های مقتضی بزنند و دوم اینکه،سرمایه گذاران و اعتباردهندگان فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت های مناسب سرمایه گذاری کنند.ارزش استفاده از نسبت های مالی در ماجرای ورشکستگی شرکت ها مشخص شده است.در مطالعه حاضر به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا EPS و نوسان پذیری آن می تواند مشکلات مالی موجود در شرکت ها را برای عموم آشکار سازد،به عبارت دیگر روند سود هر سهم در شرکتها می تواند شرکت های سالم را از شرکت های دارای مشکلات مالی متمایز سازد.تحقیقات زیادی در زمینه ورشکستگی و پیش بینی آن انجام شده است در عمده تحقیقات صورت گرفته قبلی سعی بر آن شده که با بهره گرفتن از نسبت های مالی مدلی ساخته شود تا بر اساس آن مدل بتوان وضعیت مالی شرکت را مشخص نمود.قدیمی ترین مدل جهت شناسایی ورشکستگی مدل نمره Z آلتمن می باشد.در مطالعه حاضر سعی بر آن شده تا تاریخچه پیش بینی ورشکستگی در ایران و دنیا به تصویر کشیده شود برای این منظور به تفصیر کلیه مدل های پیش بینی ورشکستگی و مقایسه آنها با هم شده است.در نهایت با بهره گرفتن از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس ایران در محدوده زمانی ۷۹ الی ۸۷  به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا EPS شرکتها و نوسان پذیری آن دارای بار اطلاعات اضافی جهت شناسایی سلامت مالی شرکت ها می باشد یا نه؟

دانلود مقاله و پایان نامه

   هدف پژوهش:
هدف پژوهش حاضر معرفی سود هر سهم به عنوان یک ابزار جهت ارزیابی سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.با توجه به اینکه سهامداران نیازمند ابزاری می باشند که بتواند آنها را در انتخاب شرکت های سالم کمک نماید ،نتایج بدست آمده در این پژوهش می تواند آنها را در زمینه انجام سرمایه گذاری صحیح یاری نماید.اهداف دیگر پژوهش به شرح زیر می باشد:
۱)برای تجزیه و تحلیل اهمیت سلامت مالی یک شرکت در زمان تصمیم گیری.
۲)برای تعیین و بررسی سایر عواملی که شاید برای تشخیص ورشکستگی یک شرکت مورد استفاده قرار گیرد.
۳)برای تجزیه و تحلیل فعالیتهایی که ممکن است که مدیریت شرکتی که از لحاظ مالی ضعیف است انجام دهد تا مشکلات مالی شرکت را پنهان کند.
۴)برای توضیح تاثیرات ورشکستگی بر همه سهامداران.
۵)برای نشان دادن اینکه چگونه محرکات جاری در محیط اقتصادی در ورشکستگی شرکتها نقش دارند.
پیشینه پژوهش:
در پژوهشی که در سال ۲۰۰۸ توسط ویلفورد موانزا در بورس اوراق بهادار زینباوه تحت عنوان”ورشکستگی شرکت،دلیلی برای نگرانی در بخش تجارت زینباوه:آیا سرمایه گذاران و سهامداران به صورت مداوم از رشد سود هر سهم برای تشخیص سلامت مالی یک شرکت استفاده می کنند.”هدف اصلی از پژوهش انجام شده این بود که تعیین شود آیا رشد EPS می تواند برای تشخیص سلامتی مالی یک شرکت مورد استفاده قرار گیرد؟تحقیق صورت گرفته همچنین فعالیتهایی را که توسط مدیریت برای پنهان سازی درماندگی مالی انجام می شود را نشان می دهد.تحقیق حاضر از طریق مطالعه تعدادی شرکت ورشکسته و سالم در محدوده زمانی ۲۰۰۲ الی ۲۰۰۸ انجام شده است.داده های مربوط به سود و قیمتهای سهام پشتیبان آنها مربوط به Barbican holding ،Century holding ، CBZH در دوره زمانی مورد نظر بررسی شده است.تجزیه و تحلیل از طریق نمودارهای میله ای و خطی برای نشان دادن روند سود هر سهم انجام گردیده است.یافته های تحقیق حاکی از آن است که ورشکستگی شرکت می تواند توسط رشد سود هر سهم از طریق ترکیب با تجزیه و تحلیلهای فاندمنتال و تکنیکال پیش بینی شود.بسیاری از سرمایه گذاران در زمان ارزیابی سلامت مالی یک شرکت به صورت های مالی یک شرکت اتکا می کنند.دریک محیط با تورم شدید به بزرگی ۶۰% درسال صورت های مالی دیگر نمی تواند برای تفکیک شرکت های سالم و ورشکسته مورد استفاده قرار گیرد.
روش کار و تحقیق:
روش تحقیق در پژوهش حاضر به صورت میدانی از نوع تحقیقات پس رویدادی  خواهد بود.برای انجام بررسی میدانی معیارهای سلامت مالی شرکت از طریق منابع و همچنین مدلهای پیش بینی ورشکستگی ارائه شده Altman  وLogistic و DEA بدست آمده و ارتباط آن را با نوسانات EPS بررسی می گردد.صورت های مالی حسابرسی شده از طریق بورس اوراق بهادار تهران بدست می آید و معیار های سلامتی مالی و همچنین EPS شرکت ها با بهره گرفتن از این صورتهای مالی محاسبه می گردد.سپس فرضیات فرعی تحقیق با بهره گرفتن از داده های گرد آوری شده آزمون می گردند.روش آزمون فرضیات فرعی تحقیق همبستگی می باشد. سپس بر اساس نسبت های مالی سال ۸۷ شرکت های سالم و ۱ سال قبل از ورشکستگی شرکت های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت اقدام به ساخت مدل لجستیک میشود،پس از ساخت مدل لجستیک متغیرهای مستقل بکار رفته در مدل و ضریب اهمیت آنها در مدل مشخص و با ضرایب همبستگی بدست آمده در آزمون فرضیات فرعی مقایسه می گردد و در نهایت نسبت به فرضیه اصلی پژوهش تصمیم گیری می گردد.
مسئله‌ تحقیق‌:
با تجزیه و تحلیل صورتهای مالی امکان گرد آوری اطلاعات زیادی راجب مسائل مالی شرکت ها وجود ندارد. نسبتهایی که بازار برای ارزیابی قدرت  پرداخت و نقدینگی شرکتها مورد استفاده قرار می دهد در معرض دستکاری مدیریت(Manipulation) قرار دارد.شرکت هایی که تمامی عایدات خود را انباشته میکنند،این فعالیت ممکن است که به بالا رفتن قیمتهای سهام آنها منجر گردد،بازار نیز معتقد است که به دلیل سودهای انباشته شده عایدات آتی شرکت رشد خواهد کرد.تجدید ساختار می تواند شامل این باشد که یک شرکت اقدام به معرفی خطوط تولید جدید بنماید که ممکن است به فعالیتهای جاری مرتبط یا غیر مرتبط باشد.تصمیمات سرمایه  در گردش میتواند تحت نام تجدید ساختار تغییر یابد.همه اینها میتواند به این امر منجر گردد که بازار عقیده داشته باشد که یک شرکت تا زمانی که دوره افت خود را آغاز نکرده عایدات مطلوبتری را در آینده کسب خواهد کرد.شناسایی به موقع نابسامانی مالی از جانب سرمایه گذاران بالقوه از اهمیت وافری برخوردار است،در این خصوص به ابزاری نیاز است که شرکتها را از بعد وضعیت مالی تفکیک نماید و مانع از سرمایه گذاری در پروژه های ناکارآمد توسط سرمایه گذاران گردد، در مطالعه حاضر به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا با مشاهده روند رو به رشد EPS یک شرکت می توان سلامتی مالی آن را اثبات نمود و یا به عبارت دیگر با مشاهده نوسانات زیاد در EPS یک شرکت در طول زمان دلیلی برای ناتوانایی های مالی آن می باشد.متغیر های مورد بررسی در تحقیق حاضر شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۳ – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :
از تحقیق حاضر انتظار می رود که دارای منافعی برای سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی،کسانی که آگاهی کمتری را نسبت به سایر نیروهای بازار دارند،داشته باشد.بنابر این سرمایه گذارانی که اطلاعات داخلی را در دسترس ندارند باید از اطلاعات مربوط به عایدات با احتیاط در ترکیب با سایر عوامل کیفی در تصمیمات سرمایه گذاری خود استفاده کنند.امکان دسترسی به اطلاعات تخصصی از جانب سرمایه گذاران حقیقی وجود ندارد و دسترسی به اطلاعات تهیه شده از جانب کارشناسان مالی ممکن است که برای آنهاپر هزینه باشد.بنابر این یک گروه میتواند برای رد یابی روند رشد عایدات و کاربرد های مربوط به آن آموزش داده شود.فهم چارچوب بخش صنعت ایران ممکن است که به آنها کمک کند مواردی را که احتمال ورشکستگی شرکت می رود و می تواند از طریق تغییرات قیمت سهام و ارتباط آن با EPS مشاهده شود،بدست آید.
سرمایه گذاران حقوقی و سایرین در چگونگی انتخاب پرتفولیویی هایی که دارای بیشترین بازده است و در عین حال موجب کمینه شدن خسارت بر ثروتشان می شود روشنفکر هستند.بنابر این تحقیق حاضر قابلیت فهم رابطه بین عوامل بازار ،قیمت سهام و رشد عایدات را افزایش می دهد.
۴- مرور ادبیات و سوابق مربوطه :
۴-۱) در پژوهشی که در سال ۲۰۰۸ توسط ویلفورد موانزا در بورس اوراق بهادار زینباوه تحت عنوان”ورشکستگی شرکت،دلیلی برای نگرانی در بخش تجارت زینباوه:آیا سرمایه گذاران و سهامداران به صورت مداوم از رشد سود هر سهم برای تشخیص سلامت مالی یک شرکت استفاده می کنند.”هدف اصلی از پژوهش انجام شده این بود که تعیین شود آیا رشد EPS می تواند برای تشخیص سلامتی مالی یک شرکت مورد استفاده قرار گیرد؟تحقیق صورت گرفته همچنین فعالیتهایی را که توسط مدیریت برای پنهان سازی درماندگی مالی انجام می شود را نشان می دهد.تحقیق حاضر از طریق مطالعه تعدادی شرکت ورشکسته و سالم در محدوده زمانی ۲۰۰۲ الی ۲۰۰۸ انجام شده است.داده های مربوط به سود و قیمتهای سهام پشتیبان آنها مربوط به Barbican holding ،Century holding ، CBZH در دوره زمانی مورد نظر بررسی شده است.تجزیه و تحلیل از طریق نمودارهای میله ای و خطی برای نشان دادن روند سود هر سهم انجام گردیده است.یافته های تحقیق حاکی از آن است که ورشکستگی شرکت می تواند توسط رشد سود هر سهم از طریق ترکیب با تجزیه و تحلیلهای فاندمنتال و تکنیکال پیش بینی شود.بسیاری از سرمایه گذاران در زمان ارزیابی سلامت مالی یک شرکت به صورت های مالی یک شرکت اتکا می کنند.دریک محیط با تورم شدید به بزرگی ۶۰% درسال صورت های مالی دیگر نمی تواند برای تفکیک شرکت های سالم و ورشکسته مورد استفاده قرار گیرد.
۴-۲)کاربرد مدل‌ آلتمن‌ در تعیین‌ وضعیت‌ ورشکستگی‌ شرکتها:
‌دراین‌ پژوهش، مدل‌ آلتمن‌(Z’-SCORE) در دو گروه‌ از شرکتهای‌ ورشکسته‌ و غیرورشکسته‌ موردبررسی‌ قرار گرفته‌ تا میزان‌ خطای‌ نوع‌ اول‌ و دوم‌ آن‌ مشخص‌ شود.
‌ ‌گروه‌ ورشکسته‌ که‌ شامل‌ ۱۶ شرکت‌ است، نتایج‌ پیش‌بینی‌های‌ مدل‌ آلتمن، در مورد ۱۲ شرکت‌ صحیح‌ و ۳ شرکت‌ که‌ طبق‌ پیش‌بینی‌ مدل‌ باید طی‌ دوره‌ مطالعه‌ از بورس‌ خارج‌ می‌شدند، از بورس‌ خارج‌ نشده‌ و همچنان‌ خرید و فروش‌ سهام‌ آنها در بورس‌ ادامه‌ دارد. با این‌ نتیجه‌گیری، مدل‌ آلتمن‌ با ۸۱ درصد اطمینان‌ وضعیت‌ ورشکستگی‌ شرکتها را قبل‌ از ورشکستگی‌ درست‌ پیش‌بینی‌ کرده‌ است. درضمن‌ خطای‌ نوع‌ دوم‌ درمورد شرکتهای‌ ورشکسته، حدود ۱۹ درصد بوده‌ است‌ که‌ نشان‌دهنده‌ این‌ است‌ که‌ مدل‌ در ۱۹ درصد موارد، شرکتهایی‌ را که‌ ورشکسته‌ نیستند ورشکسته‌ پیش‌بینی‌ کرده‌ است. در این‌ رابطه، آلتمن‌ در آزمون‌ مدل‌ خود روی‌ شرکتهای‌ ورشکسته‌ آمریکا، به‌ این‌ نتیجه‌ می‌رسد که‌ مدل‌ در حدود ۹۰ درصد موارد توانسته‌ شرکتهای‌ ورشکسته‌ را قبل‌ از ورشکستگی‌ درست‌ پیش‌بینی‌ کند و خطای‌ نوع‌ دوم‌ او در این‌ تحقیق‌ حدود ۱۰ درصد بوده‌ است.
‌درگروه‌ شرکتهای‌ غیرورشکسته‌ که‌ شامل‌ ۲۵ شرکت‌ است، پیش‌بینی‌ مدل‌ در ۲۳ مورد صحیح‌ بوده‌ و تنها در ۲ مورد که‌ مدل‌ پیش‌بینی‌ می‌کرد، آنها از بورس‌ خارج‌ نخواهندشد، از تابلوی‌ بورس‌ خارج‌ شده‌اند. با این‌ نتیجه‌گیری، مدل‌ آلتمن‌ با ۹۲ درصد اطمینان، وضعیت‌ عدم‌ ورشکستگی‌ شرکتها را طی‌ دوره‌ مورد مطالعه، درست‌ پیش‌بینی‌ کرده‌ است. همچنین‌ خطای‌ نوع‌ اول‌ درمورد این‌ شرکتها حدود ۸ درصد بوده‌ که‌ نشان‌دهنده‌ این‌ است‌ که‌ مدل‌ در ۸ درصد موارد، شرکتهایی‌ را که‌ فعال‌ نیستند را غیرورشکسته‌ پیش‌بینی‌ نموده‌ است. در این‌ رابطه، آلتمن‌ در آزمونی‌ دیگر، مدل‌ را روی‌ شرکتهای‌ فعال‌ در ایالات‌ متحده‌ آمریکا موردآزمون‌ قرار داد و به‌ این‌ نتیجه‌ رسید که‌ مدل‌ در ۹۷ درصد موارد توانسته‌ است، شرکتهای‌ غیرورشکسته‌ را صحیح‌ پیش‌بینی‌ کند. در ضمن‌ خطای‌ نوع‌ اول‌ در این‌ تحقیق‌ حدود ۳ درصد بوده‌ است )مهدی رسول زاده).
۴-۳)در سال ۲۰۰۶ آقای مک کلار تحقیقی پیرامون رابطه بین EPS و قیمت های سهام انجام داده است و به این نتیجه رسید که عایدات شرکت ها جهت اندازه گیری ارزشیابی مناسب از قیمت سهام یک نقش مهم را برای سرمایه گذاران بازی می کند.
۴-۴)جونز در سال ۱۹۴۳ می گوید که قیمت های سهام بوسیله چگونگی انتظارات بازار از روند رشد عایدات و خطراتی که منتسب به سهام است تعین شده است.از این رو اطلاعات تعین کننده اصلی قیمتهای سهام است و بنابراین آن اساس فرضیات بازار کارا است .FAMA در سال ۱۹۶۹ سه شکل از کارائی بازار را مشخص نموده است،شکل ضعیف،شکل نیمه قوی  و شکل قوی بازار کارا.بنابر این یک بازار زمانی قوی است که قیمت های سهام همه اطلاعات موجود و قابل درک را منعکس نماید.اگر کارایی بازار به شکل قوی نباشد،آنوقت برخی سرمایه گذاران به نسبت دیگران آگاهی کمتری دارند.از این رو سرمایه گذارانی که آگاهی کمتری دارند نمی توانند از نوسانات عایدات و قیمت سهام برای تشخیص سلامت مالی یک شرکت و انجام تصمیمات اقتصادی استفاده نمایند.
۵- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی‌‌‌‌‌ ، اهداف ویژه و کاربردی) :
هدف کلی‌:

 • هدف پژوهش حاضر معرفی سود هر سهم به عنوان یک ابزار جهت ارزیابی سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.با توجه به اینکه سهامداران نیازمند ابزاری می باشند که بتواند آنها را در انتخاب شرکت های سالم کمک نماید ،نتایج بدست آمده در این پژوهش می تواند آنها را در زمینه انجام سرمایه گذاری صحیح یاری نماید.
 • برای تعیین اینکه آیا تغییر در رشد عایدات هر سهم و اخبار و بیانیه هایی که می تواند به صورت مطمئن  مورد استفاده قرار گیرد برای تشخیص سلامت مالی یک شرکت استفاده می شود .

اهداف جزئی:( ویژه ):
۱)برای تجزیه و تحلیل اهمیت سلامت مالی یک شرکت در زمان تصمیم گیری.
۲)برای تعیین و بررسی سایر عواملی که شاید برای تشخیص ورشکستگی یک شرکت مورد استفاده قرار گیرد.
۳)برای تجزیه و تحلیل فعالیتهایی که ممکن است که مدیریت شرکتی که از لحاظ مالی ضعیف است انجام دهد تا مشکلات مالی شرکت را پنهان کند.
۴)برای توضیح تاثیرات ورشکستگی بر همه سهامداران.
۵)برای نشان دادن اینکه چگونه محرکات جاری در محیط اقتصادی در ورشکستگی شرکتها نقش دارند
۷ در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان‌‌) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی) :
تحقیق حاضر میتواند مورد استفاده بسیاری از سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان جهت سهولت در انجام تصمیم نسبت به وضعیت مالی و همچنین تداوم فعالیت شرکت قرار گیرد.
۲- فهرست واژگان کلیدی:
EPS :
Investopedia : بخشی از سود شرکت هاست که به هر یک از سهام عادی در دست سهامداران قابل تخصیص است.آن به عنوان شاخص سود آوری شرکت ها بکار می رود،که به صورت زیر محاسبه می گردد.
FASB شماره ۱۲۸: هدف از محاسبه سود هر سهم اندازه گیری عملکرد یک بنگاه تجاری در طول دوره گزارشگری است.اصولا EPS از طریق تقسیم درآمد موجود برای سهامداران عادی به میانگین موزون سهام عادی در دست سهامداران تعریف می شود.
ورشکستگی(bankruptcy):حالتی است که شرکت قادر به ایفای تعهدات خود ،به دلیل نبود نقدینگی نخواهد بود.به عبارت دیگر در این حالت نسبت های نقدینگی در مقایسه با نسبت های مشابه در صنعت و همچنین نسبت های سنوات گذشته خود شرکت بسیار پایین است.
دلایل ورشکستگی:
۱)بی کفایتی مدیریت.
۲)توسعه سریع.
۳)مازاد بدهی بر داراییها.
ورشکستگی، اقدامی‌ قانونی‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ به‌طورکلی‌ یک‌ بدهکار عاجز از پرداخت‌ بدهی‌ خود به‌ سود طلبکاران‌ ضبط‌می‌شود(منوچهرفرهنگ،۱۳۷۴)
‌ورشکستگی‌ هنگامی‌ رخ‌ می‌دهد که‌ بدهیهای‌ یک‌ شرکت‌ از ارزش‌ دارائیهای‌ موجود در شرکت‌ تجاوز کند (GITMAN,1996).
‌ازنظر حقوقی، ورشکستگی‌ عبارت‌ است‌ از این‌ که‌ بدهکار از کل‌ دارایی‌ خود به‌ نفع‌ طلبکار صرف‌نظر کند. ولی‌ هرگاه‌ از ورشکستگی‌ برائت‌ حاصل‌ کند. می‌تواند مجدداً‌ کار خود را آغاز کند (قائم‌مقام‌ فراهانی، ۱۳۶۸(.

‌در بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران، ملاک‌ ورشکستگی‌ و خروج‌ شرکتها از بورس، ماده‌ ۱۴۱ قانون‌ تجارت‌ اصلاحی‌ است. در این‌ ماده‌ آمده‌ است: اگر بر اثر زیانهای‌ وارده، حداقل‌ نصف‌ سرمایه‌ شرکت‌ از میان‌ برود، هیات‌ مدیره‌ مکلف‌ است‌ بلافاصله‌ مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده‌ صاحبان‌ سهام‌ را دعوت‌ کند تا موضوع‌ انحلال‌ یا بقاء شرکت، مورد شور و رای‌ واقع‌ شود. هرگاه‌ مجمع‌ مزبور رای‌ به‌ انحلال‌ شرکت‌ ندهد، باید درهمان‌ جلسه‌ و با رعایت‌ مقررات‌ ماده‌ ۶ این‌ قانون، سرمایه‌ شرکت‌ را به‌ مبلغ‌ سرمایه‌ موجود کاهش‌ دهد (منصور، ۱۳۷۷).
بورس اوراق بهادار تهران(TSE):بازاری است که در آن سهام شرکت های سهامی عام مورد داد و ستد قرار می گیرد.شرکت های پذیرفته شده در بورس موظفند هر ساله گزارش جامعی از درآمد ها،مخارج،داراییها،بدهی ها را در قالب صورتهای مالی که توسط حسابرسان معتمد بورس مورد رسیدگی قرار گرفته است ارائه دهند.
سلامت مالی(Financial health ): زمانی است که از دیدگاه سهامداران و کارشناسان مالی شرکتی دارای عرصه ای مطلوب جهت سرمایه گذاری باشد.سلامتی مالی یک شرکت زمانی برای کارشناسان مالی اثبات خواهد شد که نسبت های حسابداری و مالی شرکت در مقایسه با سایر نسبتهای موجود در صنعت مطلوبتر باشد،لذا معیارهایی برای سلامت مالی شرکت ها تعین خواهد شد که این معیارها از طریق مدلهای ورشکستگی آلتمن ،لوجستیک و DEA بدست خواهد آمد که همانا نسبت های مالی و حسابداری می باشند.
Manipulation(دستکاری حسابها توسط مدیریت) : حالتی است که مدیریت یک شرکت جهت نشان دادن وضعیتی مطلوب یا پنهان کردن وضع نا بسامان مالی شرکت اقدام به دستکاری حسابها نموده و باعث میشود نسبتهای مالی و سایر شاخصهای اقتصادی غیر واقعی نشان داده شود.
۵ – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
سرمایه گذاران بالقوه به طور معمول در هنگام تصمیم گیری در مورد خرید سهام یک شرکت به EPS آن شرکت دقت میکنند و آن را به عنوان مبنای تصمیم گیری خود قرار می دهند،در حالی که کمتر شخصی ممکن است که به نوسانات EPS در طی دوران متفاوت توجه کند،در این تحقیق به بررسی این مطلب پرداخته می شود که در صورتی سرمایه گذاران به نوسانات EPSدر طی سالهای متفاوت دقت کنند آیا آنها را در زمینه شناسایی شرکت های در معرض بحران کمک خواهد کرد.
 
۸-  سؤالات تحقیق:
۱)بین نسبت سود انباشته به جمع داراییها و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.
۲)بین نسبت سرمایه در گردش به جمع داراییها و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.
۳)بین نسبت EBTA و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.
۴)بین نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری بدهی ها و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.
۵)بین نسبت فروش به جمع داراییها و نوسانات EPS ارتباط معنی داری و جود دارد.
۶)بین نسبت CFTA و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.
۷)بین نسبت NITA و نوسانات  EPS رابطه معنی داری و جود دارد.
۸)بین نسبت CATA و نوسانات  EPS رابطه معنی داری و جود دارد.
۹)بین نسبت EBIE  و نوسانات  EPS رابطه معنی داری و جود دارد.
۱۰)بین نسبت MVCE و نوسانات  EPS رابطه معنی داری و جود دارد.
۱۱)بین نسبت TDTA و نوسانات  EPS رابطه معنی داری و جود دارد.

پایان نامه  بررسی منافع به کارگیریERP از دیدگاه حسابداران

دکتر فروغ حیرانی
تابستان
۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده ۱
فصل اول : کلیات تحقیق ۲
۱-۱مقدمه ۳
۲  بیان مسئله ۳
۱-۳ اهمیت وضرورت تحقیق ۵
۱-۴اهداف تحقیق ۶
۱-۴-۱ اهداف اصلی ۶
۱-۴-۲ اهداف فرعی تحقیق ۶
۷
۷
۱-۷قلمرو پژوهش ۷
۱-۷-۱ قلمرو موضوعی تحقیق ۷
۱-۷-۲ قلمرو مکانی تحقیق ۸
۱-۷-۳ قلمرو زمانی تحقیق ۸
۱- ۸روش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه ۸
۱-۹ابزار گرد آوری داده ها ۸
۱-۱۰روش تحلیل داده ها ۹
۱-۱۱شرح واژه ها واصطلاحات بکار رفته در تحقیق ۱۰
۱-۱۱-۱تعاریف نظری ۱۰
۱-۱۱-۲تعاریف عملیاتی: ۱۱
فصل دوم: مبانی نظری پیشینه تحقیق ۱۳
۲-۱مقدمه ۱۴
۲-۲معرفی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانERP 15
۲-۳سابقه تاریخیERP 16
۲-۴تئوری پذیرش فناوری ۱۹
۲-۴-۱رابطه فناوری اطلاعات باERP 20
۲-۴-۲انواع سیستم های اطلاعاتی ۲۱
۲-۴-۲-۲سیستم پشتیبانی تصمیم گیری DSS: 22
۲-۴-۲-۳سیستم اطلاعات مدیران عالی EIS: 23
۲-۴-۲-۳هوشمندی سازمانی(B I) 23
: ۲۴
۲-۵-۱قابلیتهای کیفی نرم افزار ۲۵
۲۶
۲-۷سازگاری سیستم مدیریت منابع بنگاه با تجارت الکترونیک ۲۷
۲-۸مدل راهبردی ارزیابی وانتخاب ERP: 28
۲-۸-۱شاخصهای عملکردی سیستمهایERP: 29
۲-۹دلایل عمده استفاده ازERPدر سازمان ها ۲۹
۲-۹-۱دلایل اصلی پذیرشERP 30
۲-۱۰منابع ERP 31
۲-۱۱عوامل موفقیت استقرارERP 33
۳۵
۲-۱۲-۱ویژگی های پیاده سازی موفق یک ERP 36
۲-۱۲-۲فازهای عملیاتی پیاده سازی سیستم ERP 37
۳۸
۲-۱۲-۴اثرپیاده سازی سیستم های ERPدر قابلیت اتکا ومربوط بودن اطلاعات حسابداری ۳۹
۲-۱۲-۵ عکس العمل تحلیل گران مالی به طرح های پیاده سازی ERP: 40
۲-۱۳مزایای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ۴۰
۲-۱۴حسابداری مدیریت در محیط برنامه ریزی منابع سازمان ۴۱
۲-۱۵پشتیبانی از سیستم برنامه ریزی منابع سازمان: ۴۲
۲-۱۶بررسی ERPدر بازار ایران ۴۳
۲-۱۶-۱تقسیم بندی بازار برنامه ریزی منابع سازمانی ۴۳
۲-۱۷هزینه‌های‌واقعی ۴۵
۲-۱۷-۱هزینه‌های نامشهودERP: 45
۲-۱۸مسئولیت پاسخگویی  و:ERP 47
۲-۱۹بررسی پیشینه تحقیق ۴۸
۲-۱۹-۱پیشینه داخلی ۴۸
۲-۱۹-۲پیشینه تحقیق در سطح بین المللی ۵۵
فصل سوم: روش تحقیق ۶۱
۳-۱مقدمه ۶۲
۳-۲روش تحقیق: ۶۲
۳-۳جامعه آماری پژوهش : ۶۳
۳-۴روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه: ۶۳
۳- ۵فرضیه های تحقیق ۶۴
۳-۶ابزار جمع آوری داده های پژوهش ۶۵
۳-۶-۱متغیر های تحقیق ونحوه محاسبه ی آن ها ۶۵
۳-۷روایی وپایایی پرسشنامه ۶۶
۳-۸روش تجزیه وتحلیل داده های پژوهش ۶۷
۳-۹توضیحات مربوط به آزمون ۶۸
۳-۹-۱آزمون شفه : ۶۸
۳-۹-۲آزمون کلمو گروف اسمیرنف: ۶۸
۳-۹-۳ضریب همبستگی پیرسون : ۶۹
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ۷۲
۴-۱مقدمه ۷۳
۴-۲آمار توصیفی ۷۳
۴-۳فراوانی پاسخ های مربوط  به سوال شرکت شما کدام یک از حوزه های زیر رادارد؟ ۷۵
۴-۴آمار استنباطی: ۷۶
۴-۴-۱کلموگروف اسمیرنف ۷۶
۴-۴-۱مقایسه متغیر های پژوهش با حد وسط مقیاس اندازه گیری ۷۷
۴-۵آزمونها و تحلیل های مرتبط با فرضیات پژوهش ۷۸
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۶
۵-۱ مقدمه ۸۶
۵-۲ خلاصه تحقیق ۸۸
۵-۳- نتایج آزمون فرضیات ۸۸
۵-۳-۱ یافته های فرضیه اول ۸۸
۵- ۳- ۲ یافته های فرضیه دوم ۸۹
۵- ۳- ۳ یافته های فرضیه سوم ۸۹
۵- ۳- ۴ یافته های فرضیه چهارم ۸۹
۵- ۳- ۵ یافته های فرضیه پنجم ۹۰
۵-۴ نتیجه گیری کلی ۹۰
۵-۵ بحث ۹۲
۵-۶ پیشنهادات ۹۳
۵-۶-۱ پیشنهادات مبتنی بر نتایج بدست آمده ۹۳
۵-۶-۲پیشنهادات آتی ۹۴
۵-۷ محدودیت ها ۹۴
منابع ومأخذ: ۹۶
منابع فارسی ۹۶
منابع لاتین: ۱۰۰
پیوست ها: ۱۰۲
۱مقدمه
امروزه با تشدید روز افزون شرایط رقابتی وپذیرش این واقعیت که تنها عنصر ثابت خود، پدیده تغییر می باشد سازمانها بایستی از مزیت رقابتی جهت بقاءو رشد خود در بازار برخوردار باشنداین مزیت قطعایا ناشی از بهاءمطلوب کالاوخدمات ،یا ناشی از تمایز کیفی وچشمگیر آن در
قیاس با موارد مشابه ویا ترکیبی از این دو خواهد بود برای اینکه سازمان وموسسه وشرکتی بتواند به مزیت رقابتی نسبی مجهز شود بایستی ظرفیت ترکیب بهینه نیروی انسانی مجرب با تجهیزات مناسب سیستم ها و روش های اجرایی قابل اتکا را داشته باشد. باید اذعان کردکه یکی از مهمترین دغدغه های مدیریت در هر سازمان، وجود منابع مورد نیاز و مدیریت بهینه آنهاست. سازمان ها برای دستیابی به موفقیت مجبورند منابع خود را به بهترین نحو تخصیص دهند. انجام این کار، یکی از مهمترین و پیچیده ترین فعالیت های سازمان است. امروزه بابهره گیری از دانش و شیوه های مدرن، سیستم هایی به نام برنامه ریزی منابع سازمان طراحی شده اند که مجموعه فعالیت های یک سازمان را در تمامی ابعاد برنامه ریزی و کنترل می کنند ومدیریت را در مسیر یکپارچگی فرایندهای سازمانی و تخصیص بهینه منابع یاری می رسانند(شفیعی وهمکاران،۶۸،۱۳۹۰). نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمان همه سیستم ها را با هم ترکیب کرده و آنها را در قالب یک نرم افزار ی یکپارچه یا پایگاه داده های واحد ارائه می کنند تا بخش های مختلف بتوانند در استفاده از اطلاعات یکدیگر آسانتر با هم ارتباط برقرار کنند (اخوان طباطبایی،۱۳۸۲،۴۹).که این یکپارچگی سازی ،باعث استاندارد شدن و ارتقای مراحل عملیات سازمان می شودیکپارچه سازی ماژول پشتیبانی فروش با سایر بخش های زنجیره تامین ،این اطمینان را ایجاد  می کند که کلیه تبادلات مربوط به فرایند پشتیبانی از تدارک مواد وانبارداری تا فروش وتوزیع به شکل بهینه تنظیم شوند.از طریق یکپارچه سازی دقیق برنامه های کاربردی ،گردش مقادیر بخش پشتیبانی به طور خودکار به روز ومطابق با گردش ارزش در بخش مالی ،دارائی ها وحسابداری مدیریتی نگهداری می شوند ودر واقع پشتیبانی تولید سطح بالایی از عملکرد را در برنامه ریزی وکنترل گردش مواد ارائه می دهد.

دانلود مقاله و پایان نامه

۱-۲  بیان مسئله
با کوتاه شدن دوره عمر محصولات ، سازما نها قادر نخواهند بود در این محیط رقابتی و همراه با تغییرات شدید در فناوری ،منابع زیادی را برای تولید محصولات جدید صرف نمایند و به عبارتی باید به فکر استفاده بهینه از منابع سازمان باشندبر همین اساس در جهت استفاده بهینه از منابع سازمان مشکل اصلی مدیران، کمبود اطلاعات راجع به منابع سازمان نیست، بلکه مسئله اصلی بررسی اطلاعات حسابداری و میزان رضایت کاربر در استفاده از ERP و عملکرد آن در سازمان می باشد. امروزه استفاده ا ز سیستم های اطلاعاتی که یکی از دستاورد های فناوری اطلاعات در سازمان ها می باشد به یک ضرورت تبدیل گشته و سازما نها را در جهت استفاده از گنجاندن تکنیک های حسابداری و فناوری جدید در یک سیستم ERPترغیب خواهد کرد . اما در سازما نها و مؤ سسات تجاری ایرانی کاربرد شایان توجهی در سطح گسترده نداشته است . محققان به این نکته اشاره کردند که رضایت کاربر یکی از عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت سیستم های اطلاعاتی می باشد . رضایت کاربر یکی از شاخص های غیر مستقیم است و زمانی به کار گرفته می شود که تعیین شاخص های مستقیم وبا تبدیل  آن ها به ارزش پولی امکان پذیر نباشد( آذر و همکاران ، ۱۳۹۱ ،۱۱۸).
استفاده از ERPموجب ارتقاء عملکرد تجاری سازمان می گردد در واقع انتظار می رود در اثر حضور سیستم ERPفعالیت واحد های مختلف تبدیل به فرایند های استا ندارد و یکپار چه  گشته و دارای مدیریت و کنترل متمرکز باشند مثلا برای فرایند دریافت سفارش از مشتری تا تحویل انتظار می رود پس از اینکه سفارش رسیده از سوی مشتری وارد سیستم ERPشد همه اطلاعات لازم جهت تکمیل و ارائه این سفارش در آن وجود خواهد داشت و اینکه مشتری سفارش دهنده اعتبار کافی نزد شرکت دارد یا خیر از ماژول مالی و سطح موجودی انبار کالا و مواد اولیه مر بوط به این  سفارش از ماژول های انبار استخراج می گردد(عابدینی،۱۳۸۸،۴۹).
رقابتی شدن محیط کسب وکار ضرورت ایجاد یکپارچگی درون سازمانی وتسهیل و تسریع فرایند های کسب وکار کارایی واثر بخشی عملیاتی سازمان ها را افزایش داده ها و آن ها را برای حضور در بازار رقابتی آماده می نماید(عمید و همکاران،۱۳۸۸،۱).
پیاده سازی یک ERPبه علت تغییراتی که عموما از طریق یکپارچگی تکنیکی نرم افزار ، سخت افزارو عملکرد ها اتفاق می افتد بیشتر تولید کنندگان و هم مشتریان را تحت تاثیر قرار می دهند و توانایی وقابلیت یک شرکت برای پیاده سازی موفقیت آمیز یک ERPاهمیت به سزایی دارد (علیزاده ،۱۳۸۵،۹۰).
پرسشی در راستای پیاده سازی ERPدر سازمان و منابع ERPمطرح می شودکه  به شرح زیر می باشد.
به کارگیری ERPاز دید گاه حسابداران چه منافعی به همراه دارد؟
 
۱-۳ اهمیت وضرورت تحقیق
بقای سازمان  ها ، وابسته به کسب موقعیت در فضای رقابتی بازار است. در بازارهای رقابتی امروز طول عمر مزایای رقابتی سازمان ها کاهش یافته است و به سرعت باید روندها را در راستای آن بدست آورد و مزایای جدید رقابتی ، بهینه سازی کرد .
در سیستم های سنتی که به صورت جزیره ای در سازمان پراکنده بودند و ماهیت کارکردی داشتندبه علت عدم یکپارچگی وفقدان ارتباط بین آنها ونبود زیر ساخت وبستر مشترک نرم افزاری وسخت افزاری نتوانستند گام مناسبی در حل مشکلاتی مانند پیچیدگی فرایند زنجیره تامین ،ضعف در مدیریت ارتباط بامشتری وداشته باشند .برای حل این مشکلات نیاز به سیستم جامعی که پاسخگو ی طبیعت فرایند گرای سازمان باشد،بود تا بتواند تمام حوزه های سازمانی و فعالیت آنها را یکپارچه سازد.بدین ترتیب ،سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی برای شناسایی ،تقویت واصلاح این نقاط ضعف ،در بسیاری از سازمان ها پیاده سازی شد(طاهری و همکاران ،۱۳۸۷،۴۲). سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی یک بسته نرم افزاری قابل تنظیم واز پیش استاندارد شده کسب وکار است که هدف آن یکپارچگی در اطلاعات وهماهنگی در چگونگی جریان مابین تمامی بخشهای سازمان از جمله مالی ،حسابداری ،منابع انسانی  ،زنجیره تامین ومدیریت مشتریان با رویکرد مشتری مداری وپاسخ به بازار است این سیستم سعی دارد تا عملکرد همه واحد های شرکت را در یک سیستم کامپیوتری ،یکپارچه نموده ونیازهای متفاوت وهر واحد را پاسخ گوید .این برنامه از طریق پایگاه داده ها اجرا می شود لذا واحدهای مختلف می توانند اطلاعات را ساده تر به اشتراک بگذرندوبا هم ارتباط برقرار سازند .ERP برنامه ریزی کلیه منابع در سطح سازمان است (کشوری وهمکاران، ۱۳۹۱،۸۴).قابلیت های این سیستم ها باعث شده که علاوه بر بخش های تجاری، سازمان های دولتی و غیر انتفاعی نیز جهت استفاده از آنها اقدام نموده و و زمینه بهبود خدمات مشتریان را فراهم نماید(غضنفری ،۲۳،۱۳۸۷).

از آنجایی که هماهنگی در بخش های مختلف سازمان همچون واحد بازرگانی و فروش و واحد تولیدنبوده و  اطلاعات مربوط  را به موقع در اختیار واحد حسابداری قرار نمی دهند و سیستم بهایابی  سازمان به روز نمی باشد و نمی توان در هر لحظه از زمان گفت چه مقدار موجودی کالای آماده برای فروش  است یا وضعیت تسهیلات دریافتی شرکت و سود تعیین شده آنها در حال حاضر چگونه است؟ ازاین رو با به کارگیری  ERPمی توان پاسخگوی پارامترهای ذکر شده فوق در واحد حسابداری بوده بدین جهت ضرورت تحقیق در زمینه به کارگیری منافع ERP از دیدگاه حسابداران احساس می شود .
 
۱-۴اهداف تحقیق
۱-۴-۱ اهداف اصلی
بررسی منافع به کارگیری ERPاز دیدگاه حسابداران
 
۱-۴-۲ اهداف فرعی تحقیق
۱-تعیین تاثیرمیزان به کارگیری تکنیک های حسابداری مدیریت در اجرایی بودن ERP
۲-تعیین میزان تاثیر دیدگاه حسابداران درباره اجرایی بودن ERP برمیزان منافع حسابداری
۳-تعیین میزان تاثیر تحصیلات حسابداران در اجرایی بودن ERP
۴-تعیین میزان تاثیرسن حسابداران در اجرایی بودن ERP
۵-تعیین میزان  تاثیر سابقه کار حسابداران در اجرای بودن ERP
 
۱-۵ فرضیه های پژوهش
در این تحقیق فرضیه های زیر تدوین شده است.

 • دیدگاه حسابداران درباره اجرایی بودن ERPبرمیزان بکارگیری تکنیک های حسابداری مدیریت اثر دارد.
 • دیدگاه حسابداران درباره اجرایی بودن ERPبرمیزان منافع حسابداری اثر دارد.
 • سن بر دیدگاه حسابداران درباره اجرایی بودن ERPاثر می گذارد.
 • میزان تحصیلات بر دیدگاه حسابداران درباره اجرایی بودن ERPاثر می گذارد.
 • سابقه کار در دیدگاه حسابداران درباره اجرایی بودن ERPتاثیر دارد.

 
۱-۶ روش تحقیق
پایه هرعلمی روش شناخت آن واعتبار وارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود .روش تحقیق ،مجموعه ای از قواعد ،ابزار ها وراههای معتبر ( قابل اطمینان) ونظام یافته برای بررسی واقعیت ها ،کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکل است(خاکی،۱۳۸۷،۲۰۱).
این پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گیرد چرا که به سمت کاربرد عملی دانش جهت گیری شده است و با توجه به این که ابزار اصلی تحقیق (پرسشنامه)بوده از نوع پیمایشی است  در این تحقیق محقق به دنبال این است که آیا متغیر های مورد مطالعه با یکدیگر ارتباط دارد و درصورتی که رابطه ای کشف شد آیا این ارتباط مثبت یا منفی است وشدت قدرت آن چه اندازه است.بنابراین از روش تحقیق همبستگی استفاده شده است
۱-۷قلمرو پژوهش
هر تحقیقی باید دارای قلمرو ودامنه باشد تا پژوهشگر در همه مراحل تحقیق بر موضوع تسلط کافی داشته باشد وبتواند نتایج حاصل از نمونه انتخابی را به کل جامعه تعمیم دهد.
۱-۷قلمرو موضوعی تحقیق
تحقیق حاضر ، در زمره تحقیقات مرتبط به رشته مدیریت وحسابداری است.
۱-۷قلمرو مکانی تحقیق
جامعه آماری پژوهش حاضر حسابداران شرکت کاشی وسرامیک در سطح شهرستان میبد انتخاب شده اند.
۱-۷قلمرو زمانی تحقیق
به منظور طراحی ،توزیع ،جمع آوری وتجزیه وتحلیل داده ها یک دوره شش ماه (پاییز وزمستان ۱۳۹۲)در نظر گرفته شده است.
 
۱- ۸روش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه
نمونه های آماری عبارت است از نشانه ها که از یک قسمت یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی های آن قسمت گروه یا جامعه بزرگتر باشد
از آنجا که حجم جامعه آماری ۲۱۰است با بهره گرفتن از فرمول کوکران حجم نمونه محاسبه شده ۱۳۰ نفر می باشد.
به منظور تعیین حجم نمونه ساده ترین روش استفاده از فرمول کوکران زمانی که حجم جامعه معلوم می باشد
   ۱-۹ابزار گرد آوری داده ها
روش گرد آوری داده ها در این تحقیق استفاده از مطالعات کتابخانه ای از جمله مطالعه کتب ونشریات داخلی وخارجی وجستجو در پایگاه هااطلاعاتی(اینترنت)وپرسشنامه است،پرسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی است عبارتند از مجموعه از پرسش هدف مدار که با بهره گیری  از مقیاس های گوناگون نظر ، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد.پرسشنامه پژوهش حاضر تحت عنوان منافع به کارگیری ERP از دیدگاه حسابداران سازمان ها مشخص گردید.
بخش اول: پرسشنامه حاوی ۶سوال از مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان شامل جنسیت، سن، وضعیت تاهل ، سابقه کار ، سطح تحصیلات ، نوع شرکت، سمت شغلی
بخش دوم پرسشنامه :شامل۱۲ سوال در ۵ سرفصل که میزان استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت
بخش سوم پرسشنامه :شامل۴سوال دیدگاه حسابداران درباره اجرایی بودن ERP
بخش چهارم پرسشنامه: شامل ۲۱سوال که منافع حسابداری ERP که هر سوال براساس طیف پنچ گزینه ای لیکرت می باشد.
۱-۱۰روش تحلیل داده ها
در این تحقیق داده های جمعیت شناختی تحقیق  با بهره گرفتن از آمار توصیفی ،جدول فراوانی ،نمودار های دایره ای ومیله ای انجام شده است .از آزمون کلموگروف اسمیرنف برای آزمون نرمال بودن متغیر ها وبا توجه به نرمال بودن داده  برای تحلیل از روش های آماری پارامتریک استفاده شده است .برای مقایسه متغیر های پژوهش با حد وسط مقیاس اندازه گیری از آزمون tبرای یک نمونه استفاده شده وبه منظور بررسی تفاوت بین سه گروه یا بیشتر برای متغیر هااز آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA)همچنین برای مقایسه زوجی بین میانگین گروه ها آزمون زوجی شفه و برای بررسی رابطه بین دو متغیر نرمال از ضریب همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار می گیردوبرای طبقه بندی وتجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار های EXCELوSpss18 استفاده می شود.
۱-۱۱شرح واژه ها واصطلاحات بکار رفته در تحقیق
۱-۱۱-۱تعاریف نظری
حسابداری مدیریت دارای تکنیک های خاص می باشدمانند قیمت گذاری ،هزینه یابی ،بودجه بندی ،تجزیه وتحلیل سود آوری و تصمیم گیری برای سرمایه گذاری که هر یک این تکنیکها دارای زیر شاخه های می باشد که تعریف هر یک از این تکنیک ها به شرح زیر می باشد
حسابداری مدیریت:حسابداری مدیریت به عنوان یک سیستم اطلاعاتی مطلوب وبه عنوان یک واحد ستادی که جهت تصمیمات مختلف ، اطلاعات مساعدی به مدیریت ارائه می نماید(اعتمادی،۱۳۸۰ ،۴۸)،حسابداری مدیریت یکی از شاخه های فرایند تهیه اطلاعات برای تصمیم گیری ،نقش اساسی در افزایش کارایی منابع اقتصادی وتخصیص بهینه وعادلانه ثروت دارد (حساس یگانه و همکاران،۱۳۹۰،۲).
شاخص سود آوری :روش شاخص سود آوری منشعب از روش ارزش فعلی خالص است و مبنای مشترکی را برای مقایسه پروژه های سرمایه گذاری با مبالغ مختلف فراهم می کند به عبارت دیگر تقسیم ارزش فعلی جریان نقدی ورودی بر مبلغ سرمایه گذاری اولیه است(اسکندری،۱۳۸۵،۱۱۰).
بودجه بندی:برنامه پیش بینی شده مدیریت به منظور استفاده از منابع واحد تجاری برای یک دوره زمانی آتی است که در قالب اطلاعات کمی بیان می شود(اسکندری،۱۳۸۵،۵۹).
هزینه یابی:هزینه یابی دقیق محصولات وارائه اطلاعات وگزارشهای مناسب وقابل اطمینان برای تصمیم گیریهای اقتصادی (اعتمادی،شمس زاده،۱۳۸۳،۳۵).

پایان نامه بررسی مقایسه‌ای عملکرد مدل شبکه عصبی با مدل‌های رگرسیونی خطی چندبخشی و خطی ساده در


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
اکثر مدلهای شناسایی مدیریت سود بر اساس تعهدات حسابداری بنا شده‌اند چرا که فرض بر این است دستکاری سود با بهره گرفتن از اقلام تعهدی حسابداری صورت می‌گیرد. توانایی مدل‌های شناسایی مدیریت سود در تعدادی از پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بعضی از این بررسی‌ها شاهدی بر ناکارآمدی مدل‌های ارائه شده است. آنچه در توضیح کارایی پایین این مدل‌ها عنوان شده، استفاده این مدل‌ها از روش‌های خطی برای مدلسازی فرایند تعهدات می‌باشد. طراحی مدلهای پیش‌بینی که توانایی تحلیل روابط پیچیده غیرخطی را دارا هستند فرصت آزمون دوباره روابط بین متغیرهای توضیح دهنده مدیریت سود و بهبود فرایند شناسایی آن را فراهم می‌کنند. نمونه مورد استفاده در این پژوهش شامل ۱۴۰۸ سال-شرکت (۱۷۶ شرکت در بازه سالهای ۸۳-۹۰) است که به دو بخش داده‌های آزمون و آموزش تقسیم می‌شود. مدلهای مورد استفاده ما شامل شبکه عصبی پرسپترون و مدل خطی ساده و خطی چند بخشی است. تحلیل نتایج بر اساس میانگین تعهدات اختیاری تخمینی هر مدل در داده‌های آزمون بر اساس چهار متغیر عملکرد می‌باشد. بر این اساس مدل شبکه عصبی پرسپترون کارکرد بهتری نسبت به سایر مدلها دارد.

دانلود مقاله و پایان نامه

واژگان کلیدی: مدیریت سود، شبکه عصبی، تعهدات اختیاری
فهرست مطالب
عنوان                                       صفحه
فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق ۱
۱-۱٫مقدمه ۲
۱-۲٫تعریف مساله ۲
۱-۳٫ضرورت انجام تحقیق ۵
۱-۴٫اهداف ۶
۱-۵٫سوالات تحقیق ۶
۱-۶٫ فرضیات تحقیق: ۶
۱-۷٫کاربردهای تحقیق ۷
۱-۸٫جامعه آماری ۷
۱-۹٫روش تجزیه و تحلیل ۸
۱-۱۰٫روش گردآوری اطلاعات ۹
۱-۱۱٫جنبه جدید بودن و نوآوری: ۹
۱-۱۲٫تعریف اصطلاحات تخصصی ۹
فصل دوم: ادبیات تحقیق ۱۱
۲-۱٫ مقدمه ۱۲
۲-۲٫مدیریت سود ۱۳
۲-۲-۱٫انگیزه‌های مدیریت سود ۱۵
۲-۲-۲٫الگوهای مدیریت سود ۱۹
۲-۲-۳ . تکنیک‌های مدیریت سود ۲۱
۲-۳ . مدل های شناسایی مدیریت سود ۲۳
۲-۳-۱٫ هیلی (۱۹۸۵) ۲۴
۲-۳-۲٫ مدل دی آنجلو (۱۹۸۶) ۲۵
۲-۳-۳٫ مدل جونز (۱۹۹۱) ۲۵
۲-۳-۴٫ مدل دچو وهمکاران-تعدیل شده جونز (۱۹۹۵) ۲۷
۲-۳-۵٫ مدل ریس و همکاران (۱۹۹۶) ۲۸
۲-۳-۶٫کوتاری و همکاران(۲۰۰۵) ۲۹
۲-۳-۷٫ مدل بال و شیوا کمار(۲۰۰۶) ۳۰
۲-۳-۸٫ استابن (۲۰۱۰) ۳۱
۲-۳-۹٫ دچو و همکاران (۲۰۱۲) ۳۲
۲-۴٫ مدل شبکه عصبی ۳۳
۲-۴-۱٫ مقدمه ۳۳
۲-۴-۲٫ ساختار شبکه های عصبی مصنوعی ۳۵
۲-۴-۳٫توابع فعال سازی شبکه های عصبی ۳۷
۲-۴-۴٫ شبکه های عصبی تک لایه ۳۸
۲-۴-۵٫ شبکه‏های پیش‏خور ۴۰
۲-۴-۶٫ شبکه‏های بازگشتی (پس خور) ۴۱
۲-۴-۷٫ طبقه بندی انواع آموزش در شبکه ۴۱
۲-۴-۸ . شبکه عصبی پرسپترون ۴۳
۲-۵٫پیشینه تحقیق ۴۵
فصل سوم: روش تحقیق ۵۲
۳-۱٫مقدمه ۵۳
۳-۲٫ روش تحقیق ۵۳
۳-۳٫ جامعه و نمونه آماری تحقیق ۵۴
۳-۴٫ سؤالات و فرضیه های تحقیق ۵۵
۳-۵٫ معرفی مدلهای تحقیق ۵۶
۳-۵-۱٫ مدل ریس و دیگران (۱۹۹۶) ۵۶
۳-۵-۲٫ مدل بال و شیواکمار(۲۰۰۶) ۵۶
۳-۵-۳٫ مدل شبکه عصبی پرسپترون ۵۷
۳-۶٫اندازه گیری تعهدات کل ۶۳
۳-۷٫معیار اندازه‌گیری عملکرد مدلها ۶۵
۳-۸٫ آزمونهای آماری ۶۵
۳-۸-۱٫ آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (KS) 66
۳-۸-۲٫ بررسی نرمال بودن خطاها ۶۷
(DW ) 67
۳-۸-۴٫ ضریب همبستگی پیرسون ۶۸
۳-۸-۵٫ آزمون برای معنی‌دار بودن رگرسیون ۶۹
۳-۸-۶٫ آزمون هم‌خطی ۷۰
۳-۸-۷٫ آزمون میانگین یک جامعه ۷۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل ۷۲
۴-۱٫ مقدمه ۷۳
۴-۲٫ آمار توصیفی ۷۳
۴-۳٫ همبستگی بین متغیرها ۷۴
۴-۴٫آزمون کولموگوروف–اسمیرنف ۷۵
۴-۵٫ مدل های رگرسیون خطی ۷۶
۴-۵-۱٫ مدل ریس و همکاران(مدل خطی ساده) ۷۶
۴-۵-۲٫ مدل بال و شیواکمار(مدل خطی چندبخشی) ۷۹
۴-۵-۳٫تحلیل ضرائب حاصل از داده‌های آموزش ۸۲
۴-۶٫ مدل شبکه عصبی پرسپترون ۸۴
۴-۶-۱٫ تعیین بهینه تعداد نرون‌های لایه پنهان ۸۵
۴-۶-۲٫ تعیین بهینه تعداد تکرار شبکه ۸۶
۴-۶-۳٫ تعیین بهینه نرخ یادگیری شبکه ۸۶
۴-۶-۴٫ تعیین بهینه شتاب شبکه ۸۶
۴-۷٫ بررسی کارایی مدلها ۸۷
۴-۸٫آزمون فرضیات ۸۸
۴-۸-۱٫نحوه رتبه‌بندی ۸۹
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات ۹۲
۵-۱٫ مقدمه ۹۳
۵-۲٫نتایج آزمون فرضیات ۹۴
۵-۳٫بحث و نتیجه‌گیری ۹۵
۵-۴٫پیشنهادات ۹۶
۵-۵٫ محدودیت های تحقیق ۹۷
مراجع ۹۸
 ۱-۱٫مقدمه
در اواخر دهه ۱۹۲۰ رایج شدن صورتحساب سود و زیان همراه با فشارهای قابل توجه از سوی افراد خارج از حرفه حسابداری و نیز عدم رضایت دست‌اندرکاران حرفه‌ای و دانشگاهیان از روش‌های جاری، تغییرات مهمی را در تفکر و نظریه حسابداری بوجود آورد. یکی از مهمترین این تغییرات تاکید و توجه بیشتر به صورت حساب سود و زیان که پیشتر معطوف به ترازنامه بود، سبب شده‌است تا مقوله‌ای به نام مدیریت سود متولد و مطرح شود.

در دهه‌های اخیر مطالعات زیادی در خصوص مدیریت سود صورت پذیرفته و ادبیات بسیاری از آنها در مورد انگیزه‌ها، اهداف، ابزارها و روش های شناسایی آن بوده است. برای نمونه مک‌نیکولز (۲۰۰۰) شواهدی از افزایش فراوانی نسبی تحقیقات مرتبط با مدیریت سود نسبت به سایر موضوعات در اواخر دهه ۹۰ ارائه نمود. بطوری که در سال‌های ۱۹۹۶ الی ۱۹۹۸ تقریبا ۲۰ درصد از کل مقالات انتشار یافته توسط ۸ مجله معتبر حسابدری و مدیریت مالی آمریکا به موضوع مدیریت سود اختصاص داشت.تحقیقات اخیر به تعیین مدلی برای شناسایی  مدیریت سود می‌پردازد. در واقع برای کاهش ریسک بحران‌های مالی ناشی از مدیریت سود و کمک به سرمایه‌گذاران برای اجتناب از زیان‌های بزرگ در بازار سهام لازم است تا مدلی برای پیش‌بینی مدیرت سود توسعه یابد (چی فونگ تسایی و ین چونگ چیو،۲۰۰۹).
۱-۲٫تعریف مساله
گزارش‌های حسابداری باید مربوط و قابل‌اتکا باشد. ولی از منظر حسابداری بین این دو ویژگی باید نوعی موازنه برقرار باشد. این دو ویژگی در دو سر یک طیف می‌باشند که با توجه به شرایط به یکی از این دو ویژگی توجه بیشتری می‌شود. بعبارت دیگر هرگاه ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات افزایش (کاهش) یابد ویژگی قابلیت اتکا کاهش (افزایش) می‌یابد. در تلاش برای ایجاد توازن بین این دو ویژگی، اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری تا حدی به مدیران شرکت‌ها اجازه می‌دهد که در تهیه صورتهای مالی، بر مبنای ارزیابی‌ها و قضاوت‌های حرفه‌ای خود از شرایط واحد تجاری و محیط اقتصادی عمل کنند. اما متاسفانه این قضاوت‌ها می‌تواند مورد سوءاستفاده مدیران در جهت منافع خودشان قرار گیرد که موجب کاهش قابلیت اتکای گزارش‌های مالی می‌شود. بطوریکه گراهام و همکاران (۲۰۰۵) طی نظرسنجی خود از چهارصد نفر از مدیران شرکت‌های آمریکایی نشان دادند که انگیزه زیادی بین مدیران برای انجام مدیریت سود وجود دارد. این استفاده فرصت‌طلبانه از قضاوت‌های اختیاری در صورتهای مالی را مدیریت سود می‌گویند.
شواهدی وجود دارد (تئو، ولچ و وانگ،۱۹۹۸؛ اسلون،۱۹۹۶) که نشان می‌دهد سوء استفاده مدیریت از قضاوت‌های اختیاری و مدیریت سود، موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود. بدلیل ناتوانی استفاده‌کنندگان در تشخیص سوء استفاده مدیریت از قضاوت های اختیاری ، عده‌ای از محققان برای ارائه مدلی جهت شناسایی مدیریت سود پژوهش‌هایی انجام دادند. از آنجا که مدیریت سود از طریق دستکاری در تعهدات صورت می‌پذیرد(چن ۲۰۰۹؛ لافوند و لنگ ۲۰۰۷؛ لویز و همکاران ۲۰۰۳؛ تاکر و زارووین ۲۰۰۶ و دچو و همکاران ۲۰۰۳). لذا اکثر این مدل‌ها بر این فرض استوارند که مدیریت سود در قالب تعهدات حسابداری صورت می‌گیرند. دچو و همکاران(۲۰۰۳)در پژوهش خود در مورد مدیریت سود عنوان می‌کند منطقی‌ترین راه برای مدیریت سود توسط مدیران بوسیله دستکاری در تعهدات حسابداری صورت می‌گیرد و یا گوش و اولسن(۲۰۰۹) با بررسی میزان استفاده مدیران از اقلام تعهدی اختیاری در شرایط ابهام، بیان کردند که مدیران برای کاهش نوسانات در سود گزارش شده از اقلام تعهدی اختیاری استفاده می کنند. در ایران نیز نوروش و همکاران در پژوهشی نشان دادند که شرکت‌های بزرگ در ایران اقدام به مدیریت سود کرده‌اند و از اقلام تعهدی برای کمترکردن مالیات استفاده می‌کنند و با بزرگتر شدن شرکت‌ها، تمایل مدیران به مدیریت سود بیشتر می شود.
اولین مدل توسط هیلی (۱۹۸۵) ارائه شد و در ادامه آن مدل‌های دیگری نظیر دی‌آنجلو(۱۹۸۶)، جونز(۱۹۹۱)، دچو و همکاران (۱۹۹۵)، کوتاری و همکاران (۲۰۰۵)، استابن (۲۰۱۰) و اخیرا دچو و همکاران(۲۰۱۲) ارائه گردید. در میان این مدل‌ها، مدل رگرسیون خطی چندگانه جونز و یا مدل تعدیل شده جونز عمومیت بیشتری دارند. بر اساس مدل جونز میزان تعهدات را می‌توان با بهره گرفتن از تغییرات درآمدها و دارایی‌های استهلاک‌پذیر توضیح داد. از این رابطه برای تعیین سطحی از تعهدات که تعهدات غیراختیاری(تعهدات عادی) نام دارد، استفاده می‌شود. تفاوت بین تعهدات کل و تعهدات غیراختیاری، تعهدات اختیاری (تعهدات غیرعادی) نام دارد که بعنوان معیاری برای مدیریت سود در نظر گرفته می‌شود.
علی‌رغم استفاده گسترده‌ای که از مدل جونز و سایر مدل‌ها می‌شود، اما همواره انتقاداتی هم نسبت به این مدل‌ها وجود دارد. همانطور که می‌دانید فرض اصلی این مدل‌ها، شناسایی مدیریت سود بواسطه تعهدات حسابداری است. بر اساس این فرض مدل‌های مختلف، تعهدات کل را به دو بخش اختیاری و غیراختیاری تقسیم می‌کنند، که تعهدات اختیاری معیاری برای مدیریت سود است. کارایی این مدلها در شناسایی و استخراج تعهدات اختیاری از تعهدات کل در بسیاری از تحقیقات مورد بررسی قرار گرفت. توماس و ژنگ (۲۰۰۰) در بررسی خود نشان دادند که این مدل‌ها دارای کارایی خوبی نیستند. یکی از دلایل کارایی پایین این مدل‌ها، ناشی از نامناسب بودن داده‌های مورد استفاده برای این مدل‌ها است. دلیل دیگر که عنوان شد این است که این مدل ها از روش رگرسیون خطی برای مدلسازی فرایند شناسایی تعهدات اختیاری استفاده می‌کنند، درحالیکه تعدادی از بررسی‌ها (دچو، اسلون و سویینی،۱۹۹۵؛ جتر و شیواکمار،۱۹۹۹؛ کوتاری، لئون و وازلی ۲۰۰۵) نشان می‌‌دهد این رابطه غیرخطی است. علی‌رغم نیاز به روش‌های غیرخطی برای تعیین تعهدات اختیاری، تاکنون مدل‌های خیلی کمی از این دست ارائه شده‌است. مدل‌هایی نظیر مدل مقایسه عملکرد (کوتاری و همکاران،۲۰۰۵) و مدل رگرسیون خطی چندبخشی (بال و شیواکمار ،۲۰۰۶؛ جتر و شیواکمار ۱۹۹۹) از جمله روش‌هایی هستند که برای حل مشکل غیرخطی بودن رابطه حاکم بر فرایند تعهدات ارائه شدند. یکی از روش‌های جایگزین که برای ویژگی غیرخطی بودن فرایند تعهدات مفید است، مدل شبکه‌ عصبی می‌باشد. اگر چه این روش‌ها در سایر مطالعات حسابداری کاربرد موفقیت آمیزی داشته است (مراجعه شود به ویلدو، لیسبو و واقان،۱۹۹۹؛پالیوال و کومار،۲۰۰۹)، ولی این روش در مورد شناسایی مدیریت سود بندرت بکار رفته است. در بسیاری از موارد استفاده از شبکه‌های عصبی در مقایسه با روش‌های آماری سنتی نظیر رگرسیون خطی چندگانه، منجر به نتایج چشمگیری شده است که البته دارای مشکلات عدیده روش‌های رگرسیونی هم نمی‌باشند. بطور کلی به چند برتری عمده مدل شبکه عصبی می‌توان اشاره کرد: اول از همه اینکه مدل‌های شبکه عصبی را می‌توان برای مدلسازی روابط غیر خطی بکار برد. دوم، بسیاری از فرض‌هایی که در استفاده از روش‌های رگرسیونی باید برقرار باشند، در استفاده از این شبکه‌ها می‌توان نادیده گرفت.سوم، شبکه‌های عصبی به اندازه مدل‌های رگرسیونی تحت تاثیر داده‌های پرت و داده‌های از دست رفته قرار نمی‌گیرند.
 
۱-۳٫ضرورت انجام تحقیق
نقش اصلی اطلاعات حسابداری در بازارهای مالی فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تخصیص منابع است. در میان اطلاعات حسابداری سود  بعنوان یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد اقلام گزارش شده پدیدار گشته است. در نتیجه، تعیین کیفیت سود، مورد علاقه سرمایه گذاران، مدیران، قانونگذاران و تدوین کنندگان استاندارد‌ها است. همچنین کیفیت سود، اغلب بیشتر از کیفیت جریان‌های نقدی می باشد، زیرا اقلام تعهدی منتج در سود رابطه پایدارتر، دارای نوسان کمتر و رابطه قویتری با جریان نقد آتی داشته و همچنین نسبت به جریانات نقدی دارای ارتباط قویتری با قیمت جاری سهام می‌باشد. حال با توجه به اینکه یکی از جنبه‌های کاهنده کیفیت سود، مدیریت سود است لذا ارائه مدلی که بتواند به بهترین نحو در شناسایی مدیریت عمل کند، کمک شایانی را برای استفاده‌کنندگان به ارمغان می‌آورد.
 
۱-۴٫اهداف
هدف از انجام این بررسی، ارزیابی این مساله است که آیا رابطه حاکم بر فرایند تعهدات یک رابطه غیر خطی است. بعبارتی آیا مدل شبکه عصبی بر مدل‌های خطی و مدل خطی چندبخشی، در شناسایی مدیریت سود برتری دارد. در این بررسی به مقایسه یک مدل رگرسیون خطی، یک مدل رگرسیون خطی چندبخشی و مدل شبکه عصبی پرسپترون خواهیم پرداخت.
۱-۵٫سوالات تحقیق
۱٫آیا مدل رگرسیون خطی چند بخشی بر مدل رگرسیون خطی در شناسایی مدیریت سود برتری دارد؟

 1. آیا مدل شبکه عصبی پرسپترون بر مدل رگرسیون خطی در شناسایی مدیریت سود برتری دارد؟
 2. آیا مدل شبکه عصبی پرسپترون بر مدل رگرسیون خطی چند بخشی در شناسایی مدیریت سود برتری دارد؟

۱-۶٫ فرضیات تحقیق:

 1. مدل رگرسیون خطی چند بخشی بر مدل رگرسیون خطی در شناسایی مدیریت سود برتری معناداری دارد.
 2. مدل شبکه عصبی پرسپترون بر مدل رگرسیون خطی در شناسایی مدیریت سود برتری معناداری دارد.
 3. مدل شبکه عصبی پرسپترون بر مدل رگرسیون خطی چند بخشی در شناسایی مدیریت سود برتری معناداری دارد.

 
۱-۷٫کاربردهای تحقیق
این تحقیق که از نوع تحقیقات کاربردی می‌باشد می‌تواند مورد استفاده سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، تحلیلگران مالی، دانشجویان و سایر علاقمندان به مسائل مالی قرار گیرد. همچنین این تحقیق می‌تواند در زمینه تجزیه و تحلیل‌های مالی در ارتباط با مدیریت سود چه در دانشگاهها و چه در سایر محیط‌های آموزشی مورد استناد قرار گیرد.
 
۱-۸٫جامعه آماری
جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق مجموعه شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که از ابتدای سال ۸۳ لغایت پایان سال۹۰ در بورس فعال بوده‌اند. نمونه گیری از این جامعه با اعمال محدودیت های زیر صورت گرفت.

 1. اطلاعات مورد نیاز جهت انجام تحقیق و صورت‌های مالی حسابرسی شده در طی سال‌های مورد رسیدگی را ارائه کرده باشند.
 2. شرکت‌ها در گروه بانک‌ها ، بیمه‌ها ، شرکت‌های سرمایه‌گذاری ، واسطه‌گری مالی و شرکت های غیرتولیدی نباشند.

۲٫شرکت‌هایی که نسبت تعهدات کل به کل دارایی‌های پایان سال قبل در آنها بزرگتر یا مساوی یک نباشد.
۴٫سال مالی آنها پایان اسفند ماه هر سال باشد و طی دوره بررسی تغییری در سال مالی ایجاد نکرده باشند.
از آنجاییکه در این پزوهش به حجم بالایی از نمونه نیازمندیم لذا پس از اعمال محدودیت های فوق، شرکتهای باقیمانده مبنای تحلیل‌های ما قرار می‌گیرند.
 
۱-۹٫روش تجزیه و تحلیل
پس از اعمال محدودیتهای اشاره شده بر جامعه، آن را بر اساس هر یک ازمتغیرهای ورودی، مرتب کرده و با ضریب یک درصد نمونه را پیراسته می‌کنیم می‌نماییم. داده‌های انتخاب شده را به دو بخش آموزش و آزمون تقسیم می‌کنیم(شش سال بعنوان داده‌های آموزش و دو سال پایانی بعنوان داده‌های آزمون). با بهره گرفتن از بخش آموزش به تعیین ضرائب مدل‌های رگرسیونی و آموزش شبکه عصبی خواهیم پرداخت. داده‌های آزمون نیز برای تعیین اقلام تعهدی اختیاری و مقایسه بین مدل‌های شناسایی مدیریت سود در نظر گرفته شده است. در مورد مدل‌های رگرسیونی باید گفت که ابتدا در داده‌های آموزش با تعیین میزان کل تعهدات (با بهره گرفتن از روش جریان وجه نقد) و قرار دادن آن به همراه سایرمتغیر‌ها در معادلات رگرسیونی، ضرایب آنها بدست می‌آید. سپس این معادلات که حالا دارای ضرائب مشخص هستند در داده‌های آزمون بکار گرفته می‌شوند تا میزان تعهدات غیراختیاری را تعیین کنند.در نهایت میزان تعهدات اختیاری با کم کردن تعهدات غیراختیاری از تعهدات کلی بدست می آید. در مدل شبکه عصبی نیز ابتدا با بهره گرفتن از داده‌های آموزش پارامتر‌های آن تعیین شده و سپس برای تعیین تعهدات اختیاری در داده‌های آموزش بکار می‌رود. برای مقایسه بین این مدل‌ها، نمونه‌های آموزش را براساس معیار‌های جریان نقد حاصل از عملیات(CFO)، کل دارایی(SIZE)، بازده دارایی(ROA) و فروش(Revenue) ردیف می کنیم. سپس در هر گروه از این معیارها یکچهارم ابتدایی و انتهایی را در نظر گرفته و میانگین تعهدات اختیاری را محاسبه می‌کنیم. در نهایت به هر مدل در هر یک از معیارها بر اساس نزدیکی به صفر امتیازی بین یک و سه (مدلی که نزدیک ترین میانگین را به صفر دارد امتیاز سه و مدلی که بیشترین فاصله را دارد امتیاز یک را کسب می‌کند) می‌دهیم. در نهایت مدلی که بیشترین امتیاز را کسب کند بهترین کارایی را دارا است. محاسبات مورد نیاز روی داده‌ها با بهره گرفتن از نرم‌افزار‌های Excel، Spss و Matlab صورت می گیرد.
 
۱-۱۰٫روش گردآوری اطلاعات
برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری و ادبیات تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده می‌شود. همچنین اطلاعات و داده‌های مورد نیاز تحقیق از صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست شرکت‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار، به ویژه نرم‌افزار ره‌آورد نوین، و سایت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی بورس استخراج می‌گردد.
 
۱-۱۱٫جنبه جدید بودن و نوآوری:
همانطور که در صفحات قبل هم اشاره شد، نوآوری این مطالعه مقایسه بین عملکرد شبکه‌های عصبی و روش‌های خطی در شناسایی مدیریت سود است.
۱-۱۲٫تعریف اصطلاحات تخصصی

 • مدیریت سود:

اسکات در سال ۱۹۹۷ مدیریت سود را چنین تعریف کرده است: انتخاب خطی مشی‌های (سیاست‌های) حسابداری ازسوی یک شرکت به نحوی که برخی اهداف ویژه مدیریت برآورده گردد (مشایخی،۱۳۸۵، ص ۳۷).

 • اقلام تعهدی:

اقلام تعهدی را بیشتر بدین صورت تعریف کرده‌اند که گویای تفاوت بین سود حسابداری و جزء نقدی آن است؛ به‌بیان دیگر، تفاوت میان زمانبندی جریانهای نقدی و زمانبندی شناخت معاملات است (علی‌آبادی و نوری‌فرد،۱۳۸۸). اما تعریفی که با آن بتوان ماهیت اقلام تعهدی را توصیف کرد، این است که اقلام تعهدی به معنی اقلام ایجادشده ولی موعد نرسیده هستند (تیموری، ۱۳۸۶).

 • اقلام تعهدی غیراختیاری:

سطح قابل انتظار (عادی) از اقلام تعهدی که در شرایط عادی براساس اطلاعات قابل دسترس سرمایه‌گذاران برآورد می‌شود (مهرآذین ،۱۳۸۷ ،ص۳۴).

پایان نامه بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان ا­قلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده …


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                              صفحه
۱
فصل اول: کلیات ۲
۳

۵
۷
۷
۸
۸
۹
۱۰

۱۴

۱۶
۱-۵۱- ساختار پایان نامه ۱۶
مبانی نظری وپیشینه تحقیق ۱۷
۱۸
۱۹

۲-۲-۱- معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی ۲۲

۲-۴- تعیین ارزش شرکت ها وشناسایی شرکت های بیش ارزش گذاری شده ۲۹

فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۵۰

۳-۱۰- آزمون های انتخاب مدل در پنل دیتا ۶۷

تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۳
۴-۱- مقدمه ۷۴
۴
 
نتیجه گیری و ادائه پیشنهادات ۸۸

فهرست منابع ۵۹
Abstract 105
فهرست‌ جدول‌ها
عنوان                                              صفحه
پیشینه تحقیق در سطح بین الملل ۳۷
پیشینه تحقیق درسطح ملی ۴۷
تنوع حضورصنایع مختلف بورس اوراق بهادارتهران در نمونه آماری ۵۶
۶۴

نتایج اثرات ثابت مقطعی ۸۰

نتایج اثرات ثابت مقطعی ۸۵

فهرست پیوست ها
عنوان                                              صفحه
لیست شرکت های حاضر در نمونه پژوهش ۲۱۰
 
چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها می‌باشد. اندازه مؤسسه حسابرسی، تخصص حسابرس و دوره تصدی حسابرس به عنوان معیار های کیفیت حسابرسی واقلام تعهدی اختیاری از طریق مدل تعدیل شده جونز(۱۹۹۱) محاسبه و جهت آزمون فرضیه ها از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پانل دیتا استفاده گردید.
در این پژوهش با نمونه‌ای مشتمل بر۸۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که بر اساس روش حذفی سیستماتیک و با به­کارگیری داده‌های سال­های ۱۳۹۱-۱۳۸۷ تعیین شدند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه هـای تحقیـق، نشان داد که:

 • بین میزان اقلام تعهدی اختیاری واندازه مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها رابطه معنی­داری وجود دارد.
 • بین میزان اقلام تعهدی اختیاری و دوره تصدی مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها رابطه معنی­داری وجود دارد.
 • بین میزان اقلام تعهدی اختیاری وتخصص مؤسسه حسابرس در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها رابطه معنی­داری وجود دارد.

سایر نتایج این مطالعه عبارتند از این که رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی،  تخصص مؤسسه حسابرسی و دوره تصدی مؤسسه حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری منفی یا معکوس است.
. کلمات کلیدی: کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی اختیاری، شرکتهای بیش ارزش گذاری شده، نسبت  قیمت به درآمد.

۱-۱-  مقدمه
امروزه بی شک انقلاب اطلاعات تاثیر بسزایی در نحوه زندگی وکار داشته است. دنیای تجاری وحرفه ای امروزدستخوش تحولات بسیاری گردیده است. جهانی شدن نه تنها به تجارت، بلکه به حرفه های مختلف نیز تسری یافته است ودیگر نمی توان براحتی نتایج را قبول کرد، حرفه ی حسابرسی نیز از این امرمستثنی نیست. بدنبال بحران های اقتصادی و رسوایی های مالی تعدادی از شرکتهای بزرگ و مشهور مانند انرون و ورلدکام، اعتماد عمومی به گزارشهای مالی کاهش یافته و انگشت اتهام تا حدودی به سمت حسابرسان وکیفیت حسابرسی نشانه رفته است. در ایران نیز پس از کشف تقلب بانکی ۱۳۹۰، برخی از کارشناسان ادعای شکست حسابرسی را مطرح کردند (حساس یگانه وغلام زاده لداری، ۱۳۹۱).

از آنجا که اطلاعات مبنای اصلی تصمیم گیریهای اقتصادی است و سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری خود به اطلاعات بموقع، قابل فهم، آگاه کننده و تا حد امکان کامل نیاز دارند بنابراین سرمایه گذاری در مورد شرکت های بیش ارزش گذاری شده بدلیل قیمت بالای آنها نیازمند اطلاعاتی به مراتب دقیق تر و شفاف تر نسبت به سایر سرمایه گذاری ها می باشد. مهمترین منبع اطلاعاتی آنها و سایر استفاده کنندگان، گزارش های مالی شرکتها می­باشد، واین موضوع در مورد شرکت هایی که دارای ارزش بالایی باشند دو چندان می شود  این امر منجر به افزایش تقاضا جهت بهبود سازی و کارهای حاکمیت شرکتی شده است که یکی از مهمترین این سازوکارها شفافیت و افشای اطلاعات مندرج در گزارش های مالی است. بنابراین بهبود نظام حاکمیت شرکتی از این طریق به سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های با ارزش بالا کمک می­ کند و نحوۀ برخورد سرمایه گذاران با این اطلاعات و تصمیمات آنها، حجم عرضه و تقاضا (عمق بازار و قیمیت های پیشنهادی خرید و فروش ) را شکل می­دهد.

دانلود مقاله و پایان نامه

در واقع نقش حسابرسی ارزیابی کیفیت اطلاعات برای استفاده کنندکان است. به عقیده هیئت کیفیت حسابرسی ، حرفه حسابرسی نتوانسته هم قدم با محیط خود که به سرعت در حال تغییراست، گام بردارد. آن ها تاکید دارند که تحقیقات زیادی برای ارزیابی عوامل تاثیر گذار برکیفیت حسابرسی باید انجام شود و اهمیت این موضوع رایادآوری می کنند. ساختار کیفیت حسابرسی چند بعدی ولی نامشهود است، به همین جهت اندازه گیری آن دشوار است واز آنجا که عوامل زیادی برکیفیت حسابرسی تاثیر می گذارد، تعیین چارچوبی برای مشخص نمودن کیفیت حسابرسی موضوعی با اهمیت محسوب می شود  (مجتهدزاده وآقایی، ۱۳۸۳).
در این راستا با توجه به موارد پیش گفته، پژوهش حاضر سعی در بررسی و شناخت رابطۀ بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های بیش ارزش گذاری را دارد.
۱-۲-  بیان مسأله
در جوامع دموکراتیک که دولتها بر اساس رأی مستقیم مردم انتخاب می­شوند، شهروندان در جایگاه پاسخ خواه قرار دارند، لذا اطلاعات شفاف بر اساس اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حقوق اصلی مردم می­باشد، بنابراین شفافیت می ­تواند بعنوان ابزاری قوی برای ایجاد اعتماد بین شهروندان یک جامعه به کار گرفته شود شفافیت اقتصادی نیز باعث بهبود تخصیص منابع وکارایی و رشد اقتصادی می­شود. در بسیاری از شکست های اخیر بازار سرمایه، نبود شفافیت وافشای مناسب اطلاعات یکی از عوامل کلیدی شکست بوده است (خالقی مقدم و خالق، ۱۳۸۸).
پیچیده شدن معاملات تجاری و تقاضا برای اطلاعات مربوط وقابل اتکا در تصمیم گیری، نظامی منصفانه از جریان اطلاعات میان پاسخگو وپاسخ خواه را ضروری می سازد. استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی در مورد بنگاه اقتصادی نیاز دارند، صورت های مالی به عنوان مهمترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شود. اما مسئله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است که از تضاد منافع  سرچشمه می گیرد. این تردید زمانی بیشتر می شود که شرکت ها، دارای ارزش بالایی باشد زیرا دراین شرکت ها قیمت ها بالا است ومدیران مایل به حفظ قیمت ها هستند ومجبورند در خصوص مدیریت سود، چاره اندیشی کنند. دربررسی های انجام شده روی مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری یعنی اقلامی که مدیریت می تواند آن را دستکاری کند، نقش مهمی دارند. اقلام تعهدی موجب ایجاد تفاوت بین سود وجریان وجوه نقد می شود در نتیجه با فرض اینکه جریان های نقدی دستکاری نشود، تنها راه دستکاری سود، افزایش و کاهش اقلام تعهدی اختیاری است اما مشکل این است که اقلام تعهدی برخلاف اقلام نقدی با درجه ای از ابهام همراه هستند که قابلیت اتکای آن ها را کاهش می دهد. بنابر این حسابرسی ساز وکاری، کارا برای فراهم آوردن اطلاعات شفاف وقابل اتکا برای استفاده کنندگان در برابر دستکاری اقلام صورت های مالی است (کاشانی پور وهمکاران، ۱۳۹۱). بطور کلی هدف حسابرسان حفاظت از منافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت های مالی است. واین موضوع برای سرمایه گذاران در شرکت های بیش ارزش گذاری شده بسیار حائز اهمیت است.
وقتی شرکت ها سودها را دستکاری می کنند، ممکن است نتیجه مطلوبی را برای سرمایه گذاران نشان دهند، چنین ارائه نادرستی می تواند بر تصمیم گیری داخلی تاثیر گذاشته و منجر به تصمیمات سرمایه گذاری غیر بهینه و ناکارآ شود. حسابرس شرکت نیز ممکن است بر محتوای سود تاثیر گذار باشد. حسابرسی با کیفیت باعث می شود که یک شرکت از رویکرد محافظه کارانه تری جهت گزارشگری مالی استفاده کند (مک نیکولز و استابن، ۲۰۰۸).
با توجه به مباحث مطرح شده، به نظر می­رسد به لحاظ نظری  کیفیت حسابرسی واقلام تعهدی اختیاری با یکدیگر در ارتباط باشند. بنابراین، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که کیفیت حسابرسی چه تاثیری برمیزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها می گذارد.
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به شواهد تجربی طی سالهای گذشته، این موضوع آشکار شد که شفافیت اطلاعات مندرج در گزارش های مالی برای سرمایه گذارانی که در پی فرصت های مناسب سرمایه گذاری هستند اهمیت فراوانی دارد، چرا که اطلاعات عنصر اصلی تصمیمات اقتصادی است، و سرمایه گذاران برای تصمیمات سرمایه گذاری خود بر اطلاعات مالی مندرج در صورتهای مالی اتکاء می­ کنند از طرفی، کسب اطلاعات شفاف و قابل اتکاء در مورد فعالیتهای مالی و اقتصادی بنگاههای تجاری یکی از شرایط اولیۀ ورود مردم به سرمایه گذاری در بورس اوراق بها دار است (زاد مهر و منصوری، ۱۳۷۸). بدین صورت اعتماد سرمایه گذاران جلب می­شود و به انجام سرمایه گذاری ترغیب می­شوند.
قابل ذکر است که مدارک کافی در این مورد وجود دارد که به طور میانگین شرکت های فریبنده با نسبت E/P و بازده غیر عادی بالا(شرکت های با ارزش بالا)، به طور متوالی از زیان های بازار رنج می برند ومدیران از این موضوع آگاهی دارند و تمایل دارند تا از وقوع این پیشامد، در پایان سال جاری از طریق مدیریت سود جلو گیری نمایند باید گفت از آن جا که وجوه نقد حاصل از عملیات، کمتر می تواند مورد دستکاری واعمال نظر مدیریت قرارگیرد، مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری صورت خواهد گرفت (ودیعی و عظیمی فر، ۱۳۹۱). لذا حسابرسی روشی مناسب برای فراهم آوردن اطلاعات شفاف وقابل اتکا برای استفاده کنندگان در برابر دستکاری اقلام صورت های مالی است. کیفیت حسابرسی بعنوان تعیین کننده عملکرد حسابرسی، تابع عوامل متعددی از قبیل توانایی های حسابرسی ( شامل اندازه، دوره تصدی و تخصص ) و اجرای حرفه ای ( شامل استقلال، عینیت، تضاد منافع و قضاوت) است. مشکل استفاده کنندگان در ارزیابی کیفیت حسابرسی، فقدان مشاهده پذیری روش های حسابرسی انجام شده در تهیه گزارش حسابرسی است. از طرفی روند خصوصی سازی با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شتاب بیشتری گرفته است و لزوم حسابرسی با کیفیت صورت های مالی این شرکت ها برای پذیرش سهام آن ها در بورس اوراق بهادار تهران ضروری به نظر می رسد.
بنابراین با توجه به ارزش بالای شرکت های مورد بررسی ونقش مهم قضاوت حسابرس در اقلام صورت های مالی این شرکت ها وتاثیر این قضاوت بر تصمیمات سرمایه گذاران ضرورت انجام پژوهش های علمی در این زمینه را تشدید نموده است. پژوهش حاضرقصد دارد نواقص موجود در پژوهش های قبلی که هر یک از عناصر کیفیت حسابرسی را بصورت منفرد یا دوبه دوبررسی نموده اند را برطرف نماید. از طرفی تاکنون درمورد تاثیر کیفیت حسابرسی برمیزان اقلام تعهدی و یا مدیریت سود تحقیقات گوناگونی انجام شده است ولی در مورد تاثیر کیفیت حسابرسی برمیزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها  که موضوع این تحقیق می باشد درایران تحقیقی صورت نگرفته است. لذا انجام این تحقیق می ­تواند مورد توجه محققین دانشگاهی قرار گیرد و سیاست گذاران بازار سرمایه در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته می­توانند به تقویت آنها بپردازند. از این جهت تحقیق پیش رو دارای اهمیت و ضرورت می باشد.
۱-۴- اهداف اساسی تحقیق
هرتحقیق به منظور دستیابی به اهداف و نتایج خاصی صورت می پذیرد.
تحقیق حاضراهداف زیر را دنبال می کند:  

 • بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری ازمشتریان موسسات حسابرسی بزرگ باسایر موسسات حسابرسی
 • بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری ازمشتریان موسسات حسابرسی متخصص در یک صنعت باسایر موسسات حسابرسی
 • بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری ازمشتریان موسسات حسابرسی با تصدی طولانی باسایر موسسات حسابرسی

۱-۵- فرضیه‌های تحقیق
در رابطه با موضوع تحقیق بر اساس مطالعات و تحقیقات اولیه فرضیه های زیر تدوین گردیده است که مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است:

 • تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری واندازه مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.
 • تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری وتخصص مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.
 • تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری وتصدی مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.

۱-۶- قلمرو تحقیق
هر تحقیقی بایستی دارای محدوده مشخصی باشد تا محقق در طول تحقیق تمامی عوامل تأثیرگذار را مد نظر داشته باشد و روابط بین آن­ها را بسنجد و در شرایط متعارف تحقیق بتواند نتایج را بسط و توسعه دهد. در بحث قلمرو تحقیق، سه نوع قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مطرح می شود (خاکی، ۱۳۸۴).
قلمرو موضوعی: این تحقیق، مباحث و مفاهیم مرتبط با رابطه اقلام تعهدی اختیاری، کیفیت حسابرسی و ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران را در بر می­گیرد.
قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.
قلمرو زمانی: دوره زمانی تحقیق حاضر از ابتدای سال ۱۳۸۷ لغایت پایان سال ۱۳۹۱ می­باشد.
لازم به ذکر است، دورۀ زمانی تدوین ادبیات، جمع آوری داده ها و تحلیل فرضیات و دستیابی به اهداف تحقیق نیز یک دورۀ زمانی ۶ ماهه در زمستان ۱۳۹۳ بوده است.
 
۱-۷- روش تحقیق
تحقیق حاضر چون از اطلاعات واقعی استفاده کرده است و می ­تواند در فرآیند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، از نظر هدف، کابردی و از نظر اجرا، توصیفی است و می ­تواند از نتایج آن برای ارتقای بینش اعضای جامعۀ بورس اوراق بهادار تهران استفاده شود. این تحقیق از نظر کنترل محقق بر متغیرها از نوع همبستگی می­باشد و از نظر مکانیزم اجرا در زمرۀ تحقیقات پس رویدادی و اثباتی محسوب می­شود و روش پس رویدادی روشی است که از روی اطلاعات گذشته و از روی معلول، به یافتن علت احتمالی می ­پردازد.
سپس جامعه آماری تحقیق که دربرگیرنده کلیه شرکت‌های پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۱ می‌باشد مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن شرکت­هایی که ویژگی‌های مدنظر را برای انجام این تحقیق نداشتند حذف گردیدند و در نهایت شرکت‌های باقیمانده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. پس از آن متغیرهای مورد نظر تحقیق از منابع اطلاعاتی و پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف و صورت‌های مالی شرکت‌ها استخراج شد و در نهایت مدل تحقیق و فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند.
۱-۸ – ابزارها و روش‌های جمع­آوری اطلاعات و داده‌ها
داده­های مورد نیاز تحقیق به شیوه ­های مختلف جمع­آوری گردیدند. برای جمع­آوری اطلاعات مربوط به مباحث تئوریک مانند ادبیات موضوع تحقیق از روش کتابخانه­ای و برای گردآوری داده­های مربوط به بخش های تجربی مانند داده های مربوط به متغیرهای تحقیق ازمنابع و پایگاه های اطلاعاتی مختلف مانند پایگاه های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزارهای تدبیر پرداز، ره آورد نوین و بانک های اطلاعاتی و شبکۀ جهانی اینترنت، استفاده می­شود.
پس از جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها با ورود اطلاعات به Excel متغیرهای تحقیق با بهره گرفتن از این نرم‌افزار محاسبه شد. سپس نتایج حاصل از ‌اندازه ­گیری متغیرها به منظور محاسبات آماری وارد نرم‌افزار اویوز گردید. در تحقیق حاضر از آمار توصیفی برای توصیف متغیرهای تحقیق و نمونۀ مورد مطالعه استفاده شده و برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چندگانه با بهره گرفتن از داده های ترکیبی بهره گرفته شده است. در این تحقیق از آزمون های آماری همچون، آزمون های چاو، آزمون خود همبستگی، آزمون فرضیه ها و آزمون معنا داری متغیر مستقل استفاده می­گردد.
 
۱-۹- جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت­های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می­باشند، که از ابتدای سال ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ در بورس فعال بوده‌اند. دوره زمانی تحقیق، یک دوره ۵ ساله انتخاب گردیده است.
 
۱-۱۰- نمونه آماری
جهت انجام این پژوهش نمونه­ای با شرایط خاص با هدف کم کردن انحرافات بالقوه برای انجام تحلیل­های مربوطه انتخاب شده است. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر حذف سیستماتیک (غربالگری) می­باشد. بنابراین نمونه شامل شرکت­هایی می­باشد که دارای ویژگی­های زیر باشند:

 • حداکثر تا ابتدای سال ۱۳۸۷ یا قبل از آن در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال ۱۳۹۱ سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد و شرکت در طول سال­های مورد بررسی، تغییرسال مالی نداده باشد.
 • شرکت جزصنعت واسطه های مالی نباشد.
 • پایان سال مالی شرکت های نمونه منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
 • اطلاعات کامل و تفصیلی صورت­های مالی برای محاسبه متغیرهای تحقیق در دسترس باشد.

نمونه تحقیق با توجه به محدودیت­های فوق، یعنی بر اساس روش غربالگری تعداد ۸۵  شرکت واجد شرایط می­باشد که به­ طور مستمر طی پنج سال در بورس تهران موجود بودند و اطلاعات مالی آن­ها در دسترس بوده است.
۱-۱۱- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
اساسا در هر کار تحقیقی، تعیین متغیر های تحقیق یکی از عمده ترین مراحل تحقیق می­باشد. متغیر چیزی است که می ­تواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولأ می ­تواند ارزش های عددی متفاوتی بپذیرد. در واقع متغیر ویژگی هایی است که پژوهشگر آن را مشاهده، کنترل و یا در آن دخل و تصرف می­ کند (آذر و مومنی، ۱۳۸۵).
در پژوهش حاضر متغیرهای تحقیق عبارتند از:

 • کیفیت حسابرسی

در این پژوهش برای اندازه گیری کیفیت حسابرس از سه معیار اندازه حسابرس، تخصص حسابرس و دوره تصدی حسابرس به شرح ذیل استفاده گردیده است.

 • اندازه حسابرس

پایان نامه بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک

دکتر مرضیه بیات
زمستان۹۱


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
صندوق سرمایه گذاری­­ مشترک یک واسطه­ مالی است که به گروهی از سرمایه ­گذاران­ اجازه می­دهد که پول­های خود را را با هم جمع کرده، طی مدت خاصی آن را در موضوعی سرمایه گذاری ­نمایند. در این تحقیق به بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن و مقایسه آن با معیارهای ارزیابی عملکرد مدرن در صندوق­های سرمایه گذاری مشترک فعال در بازار اوراق بهادار تهران می­پردازیم. جامعه آماری مورد نظر شامل صندوق­های سرمایه گذاری فعال در بازار اوراق بهادار تهران برای دوره سه ساله از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ می­باشد. معیارهای ارزیابی عملکرد مدرن شامل: نسبت شارپ، نسبت ترینر و معیار بازده تفاوت جنسن و معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن شامل: نسبت پتانسیل مطلوب، نسبت سورتینو و نسبت امگا می­باشد. نتیجه آزمایش فرضیه تحقیق نشان می­دهد که بین معیارهای ارزیابی عملکرد مدرن و معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوق های سرمایه گذاری مشترک تفاوت معناداری وجود دارد.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

کلمات­کلیدی: صندوق­های سرمایه گذاری مشترک، معیارهای ارزیابی عملکرد مدرن، معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن.
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              شماره صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه. ۲
۱-۲- عنوان تحقیق. ۶
۱-۳- تشریح و بیان موضوع. ۶
۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق. ۷
۱-۵- اهداف پژوهش. ۸
۱-۶-فرضیه ­های پژوهش. ۹
۱-۶-۱- فرضیه اصلی تحقیق. ۹
۱-۶-۲- فرضیه ­های فرعی تحقیق. ۱۰
۱-۷- متغیر­های این تحقیق. ۱۱
۱-۷-۱- متغیر مستقل. ۱۱
۱-۷-۲- متغیر وابسته. ۱۱
۱-۸- روش پژوهش. ۱۱
۱-۹- روش جمع­آوری اطلاعات و ابزار اندازه ­گیری. ۱۱
۱-۱۰- قلمرو پژوهش. ۱۲
۱-۱۰-۱- قلمرو موضوعی تحقیق. ۱۲
۱-۱۰-۲- قلمرو مکانی تحقیق. ۱۲
ادامه فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              شماره صفحه
۱-۱۰-۳- قلمرو زمانی تحقیق. ۱۲
۱-۱۱- استفاده­کنندگان پژوهش حاضر. ۱۲
۱-۱۲- محدودیت­های پژوهش. ۱۳
۱-۱۳- تعریف واژه­ها و اصطلاح­ها. ۱۳
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه. ۱۸
۲-۲- نظام مالی و بازار­های پول و سرمایه. ۱۸
۲-۲-۱- بازار مالی. ۲۰
۲-۲-۲- نقش بازار­های مالی. ۲۱
۲-۲-۲-۱- فرآیند کشف قیمت. ۲۱
۲-۲-۲-۲- قابلیت نقد شوندگی. ۲۲
۲-۲-۲-۳- کاهش هزینه معاملات. ۲۲
۲-۲-۳- طبقه بندی بازارهای مالی. ۲۲
۲-۲-۴- بازار پول. ۲۳
۲-۲-۵- بازار سرمایه. ۲۴
۲-۲-۶- سیستم تأمین مالی پایه اوراق بهادار در مقابل سیستم تأمین مالی پایه بانکی. ۲۵
۲-۳- واسطه­های مالی. ۲۶
۲-۳-۱- انواع واسطه­های مالی. ۲۶
ادامه فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              شماره صفحه
۲-۳-۱-۱- کارگزاران. ۲۶
۲-۳-۱-۲- بانک­های سرمایه گذاری. ۲۶
۲-۳-۱-۳- معامله­گران. ۲۷
۲-۳-۱-۴- صندوق­های بازنشستگی خصوصی. ۲۸
۲-۳-۱-۵- شرکت­های بیمه عمر. ۲۸
۲-۳-۱-۶- شرکت­های بیمه حوادث. ۲۸
۲-۳-۱-۷- شرکت­های سرمایه گذاری. ۲۸
۲-۳-۱-۸- شرکت­های سرمایه گذاری بازار پول. ۲۹
۲-۳-۱-۹- شرکت­های تأمین مالی. ۲۹
۲-۴- تاریخچه صندوق­های سرمایه گذاری مشترک. ۲۹
۲-۴-۱- صندوق­های سرمایه گذاری در ایران. ۳۱
۲-۵-  تعاریف صندوق­های سرمایه گذاری مشترک. ۳۱
۲-۵-۱- عایدی صندوق­های مشترک سرمایه گذاری. ۳۲
۲-۵-۲- مزایای صندوق سرمایه گذاری مشترک. ۳۳
۲-۵-۳- معایب صندوق مشترک سرمایه گذاری. ۳۴
۲-۶- انواع صندوق­های مشترک سرمایه گذاری. ۳۶
۲-۷- برای اوراق مشترک سرمایه گذاری دو نوع قیمت وجود دارد. ۴۰
۲-۸- خریدو فروش سهام صندوق­ها. ۴۰
ادامه فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              شماره صفحه
۲-۹-  نظریه مدرن پرتفوی. ۴۱
۲-۱۰- نظریه فرامدرن پرتفوی. ۴۲
۲-۱۱- تفاوت نظریه مدرن و فرامدرن. ۴۳
۲-۱۲- مفهوم ریسک مطلوب. ۴۴
۲-۱۳- اندازه ­گیری ریسک نامطلوب. ۴۶
۲-۱۴- مقایسه صندوق­های سرمایه گذاری مشترک با سبد سهام. ۴۷
۲-۱۵- ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه گذاری مشترک. ۴۸
۲-۱۵-۱- معیارهای ارزیابی عملکرد کلاسیک یا مدرن. ۴۸
۲-۱۵-۲- معیارهای ارزیابی عملکرد در تئوری فرامدرن   ۵۱
۲-۱۶- پیشینه تحقیق. ۵۳
۲-۱۶-۱- تحقیق­های داخلی. ۵۳
۲-۱۶-۲- تحقیق­های خارجی. ۶۰
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
۳-۱- مقدمه. ۷۰
۳-۲- روش پژوهش. ۷۱
۳-۳- اهداف پژوهش. ۷۲
۳-۴- فرضیه ­های پژوهش. ۷۲
۳-۴-۱- فرضیه اصلی تحقیق. ۷۳
ادامه فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              شماره صفحه
۳-۴-۲- فرضیه ­های فرعی تحقیق. ۷۳
۳-۵- متغیرهای تحقیق. ۷۵
۳-۵-۱- متغیرهای مستقل. ۷۵
۳-۵-۲- متغیرهای وابسته. ۷۵
۳-۶- حدود مطالعاتی(قلمرو پژوهش). ۷۵
۳-۶-۱- قلمرو موضوعی تحقیق. ۷۵
۳-۶-۲- قلمرو مکانی تحقیق. ۷۶
۳-۶-۳- قلمرو زمانی تحقیق. ۷۶
۳-۷- روش و ابزارهای گرد­آوری داده­ ها و اطلاعات. ۷۶
۳-۸- جامعه آماری. ۷۷
۳-۹- حجم نمونه گیری. ۷۷
۳-۱۰- آزمون نرمال بودن داده­ ها. ۷۸
۳-۱۱- آزمون برابری میانگین­ها. ۷۸
۳-۱۲- تجزیه و تحلیل داده­ ها و اطلاعات. ۸۰
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده­ ها
۴-۱- مقدمه. ۸۲
۴-۲- آمار توصیفی. ۸۲
۴-۳ آمار استنباطی. ۸۶
ادامه فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              شماره صفحه
۴-۳-۱- فرضیه اصلی. ۸۷
۴-۳-۲- فرضیه فرعی اول. ۸۸
۴-۳-۳- فرضیه فرعی دوم. ۹۰
۴-۳-۴- فرضیه فرعی سوم. ۹۱
۴-۳-۵-فرضیه فرعی چهارم. ۹۲
۴-۳-۶- فرضیه فرعی پنجم. ۹۴
۴-۳-۷-فرضیه فرعی ششم. ۹۵
۴-۳-۸- فرضیه فرعی هفتم. ۹۶
۴-۳-۹ فرضیه فرعی هشتم. ۹۸
۴-۳-۱۰ فرضیه فرعی نهم. ۹۹
۴-۳-۱۱ فرضیه فرعی دهم. ۱۰۰
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه. ۱۰۴
۵-۲- خلاصه پژوهش. ۱۰۴
۵-۳- آزمون فرضیه ­های پژوهش. ۱۰۶
۵-۳-۱-نتایج آزمون فرضیه اصلی. ۱۰۶
۵-۳-۲- نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. ۱۰۷
۵-۳-۳- نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم. ۱۰۷
عنوان                                                                                                              شماره صفحه
۵-۳-۴- نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم. ۱۰۸
۵-۳-۵- نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم. ۱۰۸
۵-۳-۶- نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم. ۱۰۸
۵-۳-۷- نتایج آزمون فرضیه فرعی ششم. ۱۰۹
۵-۳-۸- نتایج آزمون فرضیه فرعی هفتم. ۱۰۹
۵-۳-۹- نتایج آزمون فرضیه فرعی هشتم. ۱۱۰
۵-۳-۱۰- نتایج آزمون فرضیه فرعی نهم. ۱۱۰
۵-۳-۱۱- نتایج آزمون فرضیه فرعی دهم. ۱۱۱
۵-۴- مقایسه پژوهش صورت گرفته با پژوهش­های انجام شده در خارج از کشور   ۱۱۱
۵-۶- محدودیت­های تحقیق. ۱۱۲
۵-۷- پیشنهادها. ۱۱۴
۵-۷-۱- پیشنهادهای ناشی از یافته­ های پژوهش. ۱۱۴
۵-۷-۲- پیشنهادهای کاربردی و اجرایی. ۱۱۴
۵-۷-۳- پیشنهاد برای پژوهش­های آتی. ۱۱۵
 منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی۱۱۷
فهرست منابع انگلیسی.۱۲۱
پیوست­ها
چکیده انگلیسی
مقدمه
ارتباط مستقیم و تأثیر مثبت و معنی­دار توسعه بازار­های مالی بر رشد و توسعه اقتصادی مبین این مطلب است که بدون داشتن بازارهای مالی سازمان یافته، رقابتی و کارآمد امکان داشتن اقتصادی توسعه یافته بعید به نظر می رسد بنابراین فراهم کردن زمینه وجود بازارهای مالی پویا، رقابتی و کارآمد به منظور تجهیز منابع پس­اندازی و هدایت و تخصیص بهینه آن بین فعالیت­های متعدد اقتصادی باید بر مبنای پایه­ای و اصولی در هر نظام اقتصادی و در کانون توجه مسئولان و سیاست­گذاران قرار گیرد. این موضوع در کشورهای در حال توسعه که محدودیت و پراکندگی منابع پس­اندازی و سرمایه گذاری از ویژگی­های بارز آن­ها است باید در جایگاه به مراتب مهم­تری قرار گیرد. نگاهی به بخش مالی اقتصاد ایران، حکایت از این واقعیت دارد که اقتصاد کشور هنوز از ضرورت­ها و مزایای بازارهای مالی مطلوب که پاسخگوی نیازهای اقتصادی و از جمله اهداف سیاست­های آزاد سازی، خصوصی­سازی و تعادل و توسعه باشد، محروم است و از این بابت تأثیرات نامطلوب و باز­دارنده بسیاری بر فرایند رشد و توسعه بخش­های مختلف اقتصادی تحمیل شده است. سرمایه گذاری فرایند سیستماتیک و انسجام یافته است. اهداف سرمایه گذاری مشخص بوده و استراتژی معینی برای رسیدن به آن­ها وجود دارد. هرفعالیت سرمایه گذاری بدون داشتن استراتژی مشخص و دیدگاهی روشن نسبت به خواسته­ها  پر هزینه و شاید کم بازده باشد. سرمایه گذاری از نیازهای اولیه برای گذار از یک اقتصاد توسعه­نیافته به توسعه­یافته است (اعتمادی، محمدی ، ناظمی­اردکانی، ۱۳۸۸). هر سرمایه­گذار می ­تواند مستقیماً در اوراق بهادار یا از طریق واسطه­های مالی، غیر مستقیم سرمایه گذاری کند. بازارهای مالی در دهه­های اخیر با تحولات چشم­گیری مواجه شده ­اند. با پیدایش واسطه­های مالی و ابزارهای مالی جدید رفته رفته از نقش انحصاری واسطه­های مالی خاص و به ویژه بانک­ها تا حدودی کاسته شده است و جایگاهی خاص برای واسطه­هایی چون صندوق­های سرمایه گذاری مشاع و شرکت­های سرمایه گذاری با سرمایه باز، باز شده است. صندوق سرمایه گذاری مشترک یک واسطه مالی است که به گروهی از سرمایه ­گذاران اجازه می­دهد که پول­هایشان را با هم جمع کرده، طی مدت خاصی آن را در موضوعی سرمایه گذاری می­نمایند. صندوق­های سرمایه گذاری مشترک از جمله نهادهای مالی مؤثر جهت فراهم نمودن مقدمات مناسب در مشارکت سرمایه ­گذاران بالقوه در فرآیند سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت­ها بوده است. صندوق­های سرمایه گذاری مشترک بعنوان یک ابزار کمکی برای سرمایه ­گذاران کوچک است تا در بخشی از بازار سهیم باشند و چیزی به جزء مجموعه ای از سهام و اوراق قرضه نمی­باشند. فرض کنید که یک شرکت گروهی از مردم را جمع­آوری کرده و پول آنها را در سهام، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار سرمایه گذاری می­ کند و هر سرمایه­گذار سهام­هایی را بدست می­آورد که نشان­دهنده مالکیت بخشی از دارایی­های صندوق است و ماهانه مبالغ هنگفتی از سرمایه­های سرگردان را به بخش­های مولد و فعال جامعه هدایت می کند(شیرازیان،۱۳۸۴). این صندوق­ها با اتخاذ سیاست­های مناسب می­توانند در کاهش تورم، افزایش تولید و بهبود کارایی مدیران نقش اساسی ایفا نمایند(عبده تبریزی، شریفیان ۱۳۸۶). خوشبختانه صنعت صندوق­های سرمایه گذاری مشترک در ایران هر چند با تأخیر چند ده ساله نسبت به کشور­های توسعه یافته اما در ایران برای اولین بار در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ این صندوق­ها مورد توجه قرار گرفت. صندوق­های سرمایه گذاری با در­آمد ثابت از سال ۱۳۸۶ و صندوق­های سرمایه گذاری در سهام  از ابتدای سال ۱۳۸۷ به عرصه بازار سرمایه قدم نهادند. با عنایت به نقش بی بدیل این صندوق در تخصیص بهینه منابع مالی در بازار سرمایه، ارزیابی عملکرد این واسطه­های مالی با بهره گرفتن از معیارهای ارزیابی­ عملکرد در تئوری مدرن یا کلاسیک(MPT) با تئوری فرامدرن یا پسامدرن(PMPT) در صندوق­های سرمایه گذاری مشترک می تواند اطلاعات ارزشمندی را در رابطه با کارآیی و عملکرد مدیریت صندوق­ها در اختیار سرمایه گذاران قرار بدهد. در فراگرد مدیریت سرمایه گذاری، ارزیابی عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری­ها، مرحله پایانی می­باشد، لیکن از آن می توان به مثابه یک سازوکار بازخوردی و کنترلی، به منظور اثر بخش­تر نمودن فراگرد مدیریت سرمایه گذاری استفاده نمود. مسلم است داشتن یک ابزاری که عملکرد را درست و صحیح اندازه ­گیری کند  دارای اهمیتی است که بر هیچ کس پوشیده نمی­باشد. از طرف دیگر می­دانیم که هدف از سرمایه گذاری قبل از هر چیزی افزایش و یا حداقل حفاظت از سرمایه مالی است. لذا به نظر می­رسد ارزیابی عملکرد پرتفوی برای سرمایه گذاران مهم است. ارزیابی عملکرد شامل دو اقدام اساسی است، اولین اقدام در ارزیابی عملکرد، تعیین مطلوب یا نامطلوب بودن عملکرد است. دومین اقدام مشخص کردن این امر است که آیا عملکرد مذکور ناشی از شانس و اقبال بوده یا در نتیجه تخصص حاصل شده است متأ­سفانه در عمل، مشکلاتی در رابطه با انجام هر دو وظیفه مذکور وجود دارد(راعی، تلنگی، ۱۳۸۳). سرمایه­گذارن با بهره گرفتن از شاخص­های اندازه ­گیری عملکرد پرتفوی می­توانند میزان موفقیت مدیران صندوق­های سرمایه گذاری را رصد کنند. لذا در این تحقیق سعی برآنیم
که معیار­های اندازه ­گیری عملکرد در تئوری مدرن و فرامدرن پرتفوی را با هم مقایسه کنیم و بررسی کنیم که آیا ارزیابی عملکرد پرتفوی با بهره گرفتن از معیارهای فرامدرن نتیجه متفاوتی نسبت به معیارهای کلاسیک یا مدرن در ایران ارائه می­دهد یا خیر. یکی از مشکلات اصلی در ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه گذاری مشترک، تمایل انسانی به تمرکز بر بازده پرتفوی و عدم توجه کافی به ریسک متحمل شده برای کسب بازده مورد نظر است. در صورتی که ارزیابی عملکرد باید شامل شناسایی همزمان بازده و ریسک سرمایه گذاری باشد(استرانگ،۲۰۰۰). ودر واقع عملکرد سرمایه گذاری باید با دو رکن ریسک و بازدهی مورد ارزیابی قرار بگیرد. وهمواره بیشترین بازدهی با توجه به سطح مشخصی از ریسک معیاری مناسب برای سرمایه گذاری است(راعی و سعیدی،۱۳۸۳). هر دارایی علاوه بر بازده، ریسک خاص خود را دارد که ناشی از عدم اطمینان بازده دارایی مورد نظر است. بنابراین، بررسی عملکرد صندوق­های سرمایه گذاری مشترک دارای یک متغیر مستقل (بازده) و یک متغیر وابسته (ریسک) است(راعی، تلنگی، ۱۳۸۳). مقاله منتشر شده توسط  مارکوویتزدر سال ۱۹۵۲، به عنوان منشأ تئوری نوین پرتفوی شناخته شد. از آغاز دهه ۱۹۶۰ تا­کنون پژوهشگران زیادی به این امر توجه کرده و همواره با مدل­سازی و آزمون مدل­های موجود درصد آزمون کارآیی این مدل بر آمده اند به طور کلی این مدل­ها بر اساس دو تئوری متفاوت یعنی تئوری مدرن پرتفوی و تئوری فرامدرن پرتفوی شکل گرفته­اند. در تئوری مدرن پرتفوی ریسک به عنوان تغییر پذیری کلی بازده­ها حول میانگین بازده تعریف و با بهره گرفتن از معیارهای واریانس محاسبه می­شود. به عبارت دیگر، تئوری مدرن پرتفوی به لحاظ توزیع انحرافات در معیار واریانس، وزن­های برابری را برای همه انحراف­های مثبت یا منفی در شرایط عدم اطمینان (مطلوب و نا­مطلوب) به عنوان ریسک در نظر می­گیرد. به همین سبب است که واریانس به عنوان معیار ریسک متقارن شناسایی می­گردد و زمانی می­توان از آن استفاده نمود که توزیع بازده­ها از نوع نرمال باشد این مسأله در حالی است که امروزه تحقیق­هایی که بر روی بازارهای سهام نو­ظهور صورت گرفته، نشان داده است که توزیع بازدهی در این بازارها نرمال نیست (بیکارت، ۱۹۹۸) بر همین اساس تئوری فرامدرن پرتفوی مطرح شد. این تئوری بین نوسان­های مطلوب و نامطلوب، وجه تمایز آشکار قائل می­شود. در تئوری فرامدرن پرتفوی، تنها نوسان پایین­تر از نرخ بازده هدف سرمایه­گذار مشمول ریسک هستند و این مسأله در حالی است که که همه نوسان­های بالاتر از این هدف (در شرایط عدم اطمینان )، به عنوان فرصت سرمایه گذاری به منظور دستیابی به نرخ بازده مطلوب به حساب می­آیند. بزرگترین کمک نظریه مدرن پرتفوی پی­ریزی چارچوب ریسک و بازدهی برای تصمیم ­گیری می­باشد. خوشبختانه پیشرفت­های اخیر در تئوری مالی و پرتفوی به همراه افزایش توان محاسبه­های پیچیده، بر این مشکل­ها فائق آمده و نتیجه آن بسط و گسترش پارادایم ریسک و بازده تحت عنوان تئوری فرامدرن می­باشد. پس نظریه مدرن پرتفوی چیزی نیست جز یک حالت خاص از فرمول­بندی تئوری فرامدرن پرتفوی(رم و فرگوسن، ۱۹۹۳). به طور خلاصه می­توان گفت که نظریه مدرن پرتفوی بر اساس رابطه ریسک و بازدهی محاسبه شده از طریق واریانس و انحراف معیار بازدهی تعیین می­شود. در حالی که نظریه فرامدرن پرتفوی بر اساس رابطه بازدهی و ریسک نامطلوب به تبیین رفتار سرمایه­گذار و معیار انتخاب پرتفوی بهینه می ­پردازد (استرادا، ۲۰۰۰). با توجه به نو بودن پدیده صندوق­های سرمایه گذاری مشترک و لزوم ارزیابی عملکرد مدیران سرمایه گذاری در صندوق­های مذکور، تحقیق فوق می ­تواند راه­گشایی در جهت ایجاد معیاری مناسب در این زمینه باشد.
 
۱-۲- عنوان تحقیق
به این صورت که: بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوق­های سرمایه گذاری مشترک در بازار اوراق بهادار تهران.
۱-۳- تشریح و بیان موضوع
هر پژوهش در واقع با قصد پاسخگویی و راه­حل­یابی برای یک مسأله اصلی که در قالب یک پرسش ظهور کرده است آغاز می­شود و برای اینکه انسجام، هدفمندی و کاربردی بودن خود را حفظ کند باید بر حول یک مسئله اصلی سازماندهی شود. ارزیابی عملکرد و بهره­وری در دهه­های اخیر، هم از جانب مجامع علمی و هم مدیران و دیگر استفاده­کنندگان مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. متدها و تکنیک­های بسیاری جهت ارزیابی کارآیی ایجاد شده است که هر کدام مجموعه ای از شاخص­ها را جهت ایجاد توازن در دیدگاه­های سنتی و تک بعدی عملکرد معرفی می­نماید. از آغاز دهه ۱۹۶۰ تا کنون پژوهشگران زیادی به مسأله ارزیابی عملکرد توجه کرده و همواره با مدل­سازی و آزمون مدل­های موجود در صدد بررسی کارآیی ابزارهای مختلف بوده ­اند. صندوق­های سرمایه گذاری مشترک به عنوان یکی از واسطه­های مالی نقش انتقال سرمایه از سوی دارندگان منابع (آحاد جامعه) به سمت مصرف­ کنندگان(شرکت­های تولیدی، خدماتی و سایر) بر عهده دارد. و با توجه به این که از تأسیس صندوق­های سرمایه گذاری مشترک در بازار سرمایه کشور بیش از چند سال نمی­گذرد به عملکرد صندوق­های سرمایه گذاری از جانب سرمایه ­گذاران، تحلیل­گران مالی و. توجه زیادی می شود. عملکرد سرمایه گذاری با دو رکن ریسک و بازدهی مورد ارزیابی قرار می­گیرد و همواره بیشترین بازدهی با توجه به سطح مشخصی از ریسک، معیار مناسبی برای سرمایه گذاری است و هدف اولیه صندوق­های سرمایه گذاری مشترک بیشینه کردن بازده دارایی­های تحت مدیریتشان در طول زمان است.
ما در این تحقیق به مطالعه و بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن (پسا­مدرن) درصندوق­های سرمایه گذاری مشترک در بازار اوراق بهادار تهران می­پردازیم و عملکرد صندوق­های سرمایه گذاری فعال در بازار اوراق بهادار تهران را بر اساس معیارهای فرامدرن اندازه ­گیری کرده و آن­ها را با معیارهای اندازه ­گیری عملکرد کلاسیک(مدرن) مقایسه می­کنیم. همچنین، در این تحقیق می­خواهیم بررسی کنیم که ارزیابی عملکرد صندوق­ها در بازار اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از معیارهای فرامدرن نتیجه متفاوتی نسبت به معیارهای ارزیابی عملکرد کلاسیک بدست می­آورد یا خیر. معیارهای ارزیابی عملکرد پرتفوی در فرامدرن عبارتند از: نسبت پتانسیل مطلوب، نسبت سورتینو و شاخص امگا. معیارهای کلاسیک اندازه ­گیری عملکرد پرتفوی نیز که مبتنی بر تئوری سبد مارکوویتز هستند عبارتند از: نسبت شارپ، معیار ترینر، معیار جنسن، نسبت ارزیابی و ضریب تعیین؛ که در این تحقیق ما در صدد مقایسه معیارها می باشیم. مقاله منتشر شده توسط هری مارکوویتز  در سال ۱۹۵۲ به عنوان منشأ تئوری نوین پرتفوی شناخته می شود فرضیه ­های این تئوری باعث رضایت­بخش نبودن نظریه مدرن یا کلاسیک پرتفوی می­گردد که به شرح زیر است: ۱- توزیع بازدهی  همه اوراق بهادار و دارایی­ها نرمال می­باشد. ۲- واریانس بازدهی دارایی­ها، شاخص مناسبی برای اندازه ­گیری ریسک می­باشد. پیشرفت­های اخیر نتیجه را بسط و گسترش پارادایم ریسک و بازده تحت عنوان تئوری فرامدرن می­باشد. البته نظریه مدرن پرتفوی چیزی نیست جز یک حالت خاص از فرمول بندی تئوری فرامدرن پرتفوی و همچنین برایان ام.رام معتقد است که در نظریه فرامدرن پرتفوی  دو پیشرفت اسا سی نسبت به نظریه مدرن پرتفوی دیده می­شود: ۱- به کار­گیری ریسک نامطلوب به جای انحراف معیار، به عنوان ابزار سنجش ریسک. ۲- نظریه فرامدرن پرتفوی توزیع بازدهی غیر نرمال را در نظر می­گیرد. به طور خلاصه می توان گفت که نظریه مدرن پرتفوی بر اساس رابطه بازدهی وریسک محاسبه شده از طریق انحراف معیار تبیین می­گردد، در حالی که نظریه فرامدرن پرتفوی بر اساس رابطه بازدهی وریسک نامطلوب به تبیین رفتار سرمایه­گذار و معیار­های انتخاب پرتفوی بهینه می ­پردازد.

۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق از آن جا ناشی می شود که حفظ و توسعه توان اقتصادی هر جامعه­ای در آینده در گرو سرمایه گذاری امروز آن است؛ سرمایه گذاری موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی است، این رهیافتی است که هیچ مکتب و نظام اقتصادی در آن شک ندارد و به همین دلیل در تمام کشورها شیوه­ای به کار گرفته می­شود که افراد و بنگاه­ها بخشی از درآمد خود را به امر سرمایه گذاری تخصیص دهند. منتهی دسترسی به رشد بلند مدت و مداوم اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه گسترده و کارآمد، امکان پذیر نیست. از طرفی صندوق­های سرمایه گذاری مشترک یکی از مهمترین واسطه­های مالی هستند که هدایت جریان سرمایه را از دارندگان منابع به سمت مصرف­ کنندگان بر عهده دارند.از طرفی در کنار کمیابی منابع مالی در هر جامعه­ای، سوق دادن این منابع به سمتی که منجر به بالاترین بازدهی شود ، خود مسأله ای است نیازمند مدیریت کارآمد وکارآ و این مهم بدون ارزیابی عملکرد و برخورداری از یک شاخص که عملکرد را به درستی بسنجد، امکان­پذیر نمی­باشد. از طرف دیگر می دانیم که هدف از سرمایه گذاری قبل از هر چیزی افزایش و یا حداقل حفاظت از سرمایه مالی است. لذا به نظر می­رسد ارزیابی عملکرد پرتفوی برای سرمایه ­گذاران مهم است. ارزیابی عملکرد برای سرمایه­گذار از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اگر نتایج رضایت بخش نباشد باید دلایل آن روشن شوند تا تغییرات لازم صورت گیرند. این که کدام معیار عملکرد را به درستی می­سنجد و ارزیابی می­ کند از اهمیت خاص برخوردار است.
۱-۵- اهداف پژوهش
هدف از این پژوهش کمک به تصمیم ­گیری سهامداران، تحلیل­گران و سایر استفاده­کنندگان جهت ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه گذاری فعال در ­بورس اوراق بهادار تهران با معیارهای اندازه ­گیری عملکرد کلاسیک و فرامدرن می­باشد و بررسی ­کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در مقایسه با معیارهای اندازه ­گیری عملکرد کلاسیک در بازار اوراق بهادار تهران می­باشد و کدام یک از این ها عملکرد صندوق­های سرمایه گذاری مشترک و در واقع عملکرد و خط مشی مدیریت صندوق­ها در بازار اوراق بهادار تهران را بهتر نشان می­دهد. و با توجه به اینکه هدف سرمایه­گذار از سرمایه گذاری در صندوق­ها کسب منافع آتی است بنابراین وی تلاش می­ کند تا در بهترین فرصت، در صندوق­ها سرمایه گذاری نموده و بیش­ترین بازده را با توجه به ریسک آن کسب نماید همین موضوع باعث شده به عملکرد صندوق­ها توجه بیش­تر شود. و هدف دیگر تحقیق تقویت دانش و علم و افزودن معلومات موجود و استفاده در محیط های دانشگاهی و آموزشی  و برنامه ­ریزی و هدف گذاری جهت بهبود عملکرد صندوق­های سرمایه گذاری است. اهمیت و ضرورت تحقیق از آنجا ناشی می­شود که هدف از سرمایه گذاری در صندوق­ها قبل از هر چیزی افزایش و یا حداقل حفاظت از سرمایه ملی است لذا به نظر می­رسد ارزیابی عملکرد صندوق­ها با معیاری که عملکرد صندوق­ها و در واقع عملکرد مدیریت صندوق­ها در بازاراوراق بهادار را بهتر نشان می­دهد برای سرمایه ­گذاران بسیار مهم است. لذا سعی بر آن است با انجام این تحقیق گامی در جهت نیل به صندوق­های سرمایه گذاری کاراتر و اثر بخش­تر برداشته شود.
۱-۶- فرضیه ­های پژوهش
در دهه ۱۹۶۰، سه پژوهشگر به نام های ویلیام شارپ، جک ترینور و مایکل جنسن بر مبنای مفهوم بازار سرمایه، مدل CAPM و مفاهیم ریسک وبازده، معیارهایی را برای ارزیابی عملکرد پرتفوی مطرح نمودند که شامل معیار شارپ، معیار ترینر و معیار بازده تفاوت جنسن می­باشد که از این معیارها در فرضیه به عنوان معیارهای کلاسیک ارزیابی عملکرد پرتفوی از آن ها استفاده کرده­ایم.
شاخص سورتینو توسط سورتینو و پرایس در سال۱۹۹۴ آن را طراحی کردند که آن­ها از ریسک نامطلوب به جای ریسک کل در مدل خود که معیار سورتینو است استفاده کردند ودر سال ۱۹۹۸ دولت هلند قانونی را وضع کرد که به موجب آن همه صندوق­های بازنشستگی ملزم شدند که در ارزیابی عملکرد از یک مبنا استفاده کنند که آن را مبنای استراتژیک نامیدند. از ناحیه دولت هیچ دستورالعملی مبنی بر چگونگی تعیین این مبنای استراتژیک و چگونگی تاثیر آن بر تصمیم­ها سرمایه گذاری صادر نشد.گروهی از محققین گرد هم آمدند، کار این گروه از محققین ارائه”نسبت پتانسیل مطلوب(UPR)” منجر شد، که چارچوبی برای اندازه ­گیری و سنجش پتانسیل مطلوب نسبت به ریسک نامطلوب بشمار می­آید که از این معیارها در فرضیه ­ها به عنوان معیارهای فرامدرن ارزیابی عملکرد پرتفوی از آن ها استفاده کرده­ایم.
۱-۶-۱- فرضیه اصلی تحقیق
بین نتایج حاصل از معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن و مدرن در صندوق­های سرمایه گذاری مشترک تفاوت معناداری وجود دارد.
 
۱-۶-۲- فرضیه ­های فرعی تحقیق
۱- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت شارپ و نسبت پتانسیل مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد.
۲- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت شارپ و نسبت سورتینو تفاوت معناداری وجود دارد.
۳- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت شارپ و نسبت امگا تفاوت معناداری وجود دارد.
۴- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت ترینر و نسبت پتانسیل مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد.
۵- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت ترینر و نسبت سورتینو تفاوت معناداری وجود دارد.
۶- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت ترینر و نسبت امگا تفاوت معناداری وجود دارد.
۷- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه گذاری مشترک بر اساس معیار جنسن و نسبت پتانسیل مطلوب تفاوت  معناداری وجود دارد.
۸- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه گذاری مشترک بر اساس معیار جنسن و نسبت سورتینو تفاوت  معناداری وجود دارد.
۹- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه گذاری مشترک بر اساس معیارجنسن و نسبت امگا تفاوت  معناداری وجود دارد.
۱۰- بین نتایج حاصل از معیارهای ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه گذاری مشترک تفاوت  معناداری وجود دارد.
۱-۷- متغیر­های این تحقیق
۱-۷-۱- متغیر مستقل

پایان نامه بررسی فاصله مکانی بین حسابرس و مشتری و تاثیر بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

استاد مشاور:
جناب آقای دکتر سعید غلامی
زمستان ۹۱


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
عوامل مؤثربرکیفیت حسابرسی ازدیدگاه حسابرسان،به‌طورکلی عواملی هستندکه برتوانایی حسابرسان درکشف تحریفات با اهمیت درصورت‌های مالی و یا انگیزه ‌اقتصادی ازگزارش تحریفات با اهمیت کشف‌ شده اثردارند. یکی از این عوامل فاصله ی مکانی حسابرس و مشتری می باشد. در پایان نامه ی حاضر، رابطه ی بین فاصله مکانی حسابرس و مشتری و تاثیر این موضوع برکیفیت حسابرسی درشرکت های پذیرفته شده دربورس تهران مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه به منظور بررسی نقش فاصله جغرافیایی بین حسابرس و مشتری در کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس بین سال های۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹، ۵۰ پرسشنامه توزیع شده و پس از تکمیل آنها داده های حاصل از آن استخراج شد، سپس با استفاده روش ناپارامتریک سه روش به شکلی مجزا برای بررسی فروض تحقیق به کار گرفته شده است. روش اول شامل مقایسه میانگین به دست آمده از شاخص های متغیرهای مورد مطالعه بود. روش دوم شامل تحلیلANOVAبود، تا ارتباط بین فاصله مکانی با متغیرهای مورد بررسی مشخص شود. روش سوم استفاده از ضریب همبستگی بود. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که می­توان با کاهش فاصله مکانی بین حسابرس و مشتری ، سطح نتایج اطلاعات مالی را ارتقا داد، همچنین دور بودن عوامل اقتصادی و ناهماهنگی های اطلاعاتی بین حسابرس و مشتری باعث اشکال در سهولت انتقال اطلاعات می­شود و گزارشات ارائه شده توسط حسابرسان داخلی دارای امتیاز اطلاعاتی بیشتری نسبت به گزارشات ارائه شده توسط حسابرسان خارجی  است.

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

کلمات کلیدی: کیفیت حسابرسی- انتقال اطلاعات – فاصله مکانی حسابرس ومشتری- شرکت های پذیرفته شده در بورس
فهرست مطالب
فصل اول.۱
کلیات پژوهش۱
۱-۱٫   مقدمه. ۲
بیان مساله. ۲
سوال های تحقیق. ۳
اهداف تحقیق. ۴
هدف آرمانی. ۴
اهداف ویژه. ۴
.فرضیه های تحقیق. ۵
روش تحقیق. ۶
تعریف واژه های کلیدی تحقیق. ۶
فصل دوم ۷
مبانی نظری و سوابق پژوهش. ۷
۲-۱٫      مقدمه. ۸
۲-۲٫      بورس اوراق بهادار. ۸
۲-۳٫      بورس اوراق بهادار تهران. ۱۱
۲-۴٫      کیفیت حسابرسی. ۱۴
۲-۴-۱٫        کیفیت حسابرسی، کیفیت واقعی حسابرسی‌ و متغیر اندازه. ۱۸
۲-۴-۲٫        انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا. ۱۹
۲-۴-۳٫        انگیزه تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالا. ۲۲
۲-۴-۴٫        ساختار کیفیت خدمات حسابرسی. ۲۵
۲-۵٫      موقعیت حسابرس، کیفیت حسابرسی و قیمت گذاری حسابرسی. ۲۶
۲-۵-۱٫        موقعیت محلی حسابرس و کیفیت حسابرسی. ۳۲
۲-۵-۲٫        موقعیت محلی حسابرس و قیمت گذاری حسابرسی. ۳۷
۲-۵-۳٫        سنجش کیفیت حسابرسی. ۳۸
۲-۵-۴٫        تاثیر موقعیت محل حسابرس بر کیفیت حسابرسی. ۴۰
۲-۵-۵٫        تاثیر موقعیت محل حسابرس بر قیمت گذاری حسابرسی. ۴۳
۲-۶٫      سوابق پژوهش. ۴۵
. ۵۵
۵۵
۳-۱٫      مقدمه. ۵۶
۳-۲٫      روش تحقیق. ۵۶
۳-۳٫      تعاریف علمی و نظری تحقیق و سطوح سنجش آنها. ۵۷
۳-۴٫      جامعه آماری. ۵۸
۳-۵٫      واحد آماری. ۵۸
۳-۶٫      روش نمونه گیری. ۵۸
۳-۷٫      حجم نمونه. ۵۹
۳-۸٫      روش و ابزار جمع آوری اطلاعات. ۵۹
۳-۹٫      روش استخراج و تجزیه و تحلیل اطلاعات. ۶۰
۶۱
برآورد مدل و تفسیر ضرایب. ۶۱
۴-۱٫      مقدمه. ۶۲
۴-۲٫      ارزیابی سهولت انتقال اطلاعات بین حسابرس و مشتری. ۶۴
۴-۳٫      امتیاز اطلاعاتی گزارشات ارائه شده توسط حسابرس. ۶۹
۴-۴٫      به دست آوردن اطلاعات خاص یک مشتری. ۷۴
۴-۵٫      فرصت طلبی مدیریتی. ۷۸
۴-۶٫      توانایی تشخیص و معلوم کردن مشکلات حسابرسی. ۸۲
        سطح نتایج اطلاعات مالی. ۸۶
۴-۸٫      نتیجه گیری. ۹۰
۹۲
نتیجه گیری و پیشنهادات. ۹۲
۵-۱٫      مقدمه. ۹۳
۵-۲٫      خلاصه تحقیق. ۹۴
۵-۳٫      سوالات تحقیق. ۹۵
۵-۴٫      بررسی فرضیات تحقیق. ۹۶
۵-۵٫      جمع بندی و نتیجه گیری. ۹۹
۵-۶٫      پیشنهادات حاصل از تحقیق. ۱۰۰
۵-۷٫      پیشنهاد برای مطالعات آتی. ۱۰۱
۵-۸٫      موانع و محدودیتهای تحقیق. ۱۰۱
۱۰۲
. ۱۰۲
۱۰۷
۱۰۷
ب-خروجی های نرم افزار. ۱۱۰
 ۱-۱٫  مقدمه
امروزه نزدیکی و مجاورت جغرافیایی موجب تسهیل انتقال اطلاعات و نظارت بر آن ها می شود، بنابراین حسابرسانی که از نظر جغرافیایی، به مشتری ها، نزدیک تر هستند می توانند بهتر انگیزه ها و توانایی های مشتریان را برای مدیریت درآمدهای آتی ارزیابی کنند.  این دانش ویژه مشتری برای حسابرسان، به منظور برنامه ریزی موثر و کارآمد حسابرسی ها و شناسایی خطرات مربوطه حسابرسی و تفسیر مناسب شواهد ممیزی، مهم می باشد، و به آنها در وابستگی کمتر به برآوردهای ذهنی مدیریت در زمان ارزیابی گزینه های تعهدی کمک می کند. در این فصل برآنیم تا به کلیاتی پیرامون موضوع بپردازیم.
۱-۲٫  بیان مساله
جهت سهولت انتقال اطلاعات انتظار میرود نزدیک بودن عوامل اقتصادی و ناهماهنگی های اطلاعات بین حسابرس و مشتری اطلاعات و گزارشات ارائه شده توسط حسابرسان محلی ( داخلی ) امتیاز اطلاعاتی بیشتری برحسابرسان خارجی (مستقل ) داشته باشند زیرا نزدیکی به مشتری می تواند بدست آوردن اطلاعات خاص همان مشتری را آسان کند مانند راه های خاص برای پاداش دادن به مشتری و با فرصت هایی برای گزارش های خارج از استاندارد. ما عقیده داریم که این امتیاز اطلاعاتی ، فرصت طلبی مدیریتی را ضعیف می کند به علت این که داشتن اطلاعات بیشتر از مشتری به حسابرس توانایی بهتری برای تشخیص دادن و معلوم کردن مشکلات حسابرسی است.
 
یک حسابرس به عنوان حسابرس محلی طبقه بندی می شود :
۱-  دفتر حسابرس و شرکت مرکزی مشتری در یک کشور باشند.
۲-  اگر فاصله جغرافیایی بین ۲ شهر که این ۲ دفتر در آن موجودند فاصله آنها کمتر از ۱۰۰ کیلومتر باشد و تابعه یک کشور باشند.همانطور که پیش بینی شد نتایج تجربه ما موافق این موضوع اند که حسابرس محلی خدمات حسابرسی بهتری نسبت به حسابرسان خارجی می دهند.
علاوه برآن همانطور که پیش بینی می شود این تفاوت در کیفیت برای شرکت هایی( مشتریان ) که محدوده عملیاتی آنها بسیار زیاد است بیشتر می شود و بخشهای جغرافیایی زیادی را دربر می گیرد. این نتایج از آزمون های زیادی برخوردار است . به طور کلی شواهد ما اظهار می کنند که مزایای اطلاعاتی همراه با حسابرسان محلی به حسابرسان کمک می کند که گزارش دهی درآمد را بهتر به مدیران ارائه دهند و این سود برای شرکتهای غیر گسترده بسیار بیشتر است.
۱-۳٫  سوال های تحقیق
۱-  آیادور بودن عوامل اقتصادی و ناهماهنگی های اطلاعات بین حسابرس و مشتری باعث اشکال در سهولت انتقال اطلاعات است ؟
۲-  آیا اطلاعات و گزارشات ارائه شده توسط حسابرسان داخلی امتیاز اطلاعاتی بیشتری نسبت به حسابرسان مستقل (خارجی) دارد ؟
۳-  آیا نزدیکی به مشتری می تواند دست آوردن اطلاعات خاص همان مشتری را آسان کند ؟
۴-  آیا این امتیاز اطلاعاتی فرصت طلبی مدیریتی را ضعیف میکند ؟
۵-  آیا داشتن اطلاعات بیشتر از مشتری به حسابرس توانایی بهتر برای تشخیص و معلوم کردن مشکلات حسابرسی را میدهد ؟
۶-  آیا حسابرسی برای شرکتهای با فاصله مکانی دور دارای نتایج ضعیف تر اطلاعات مالی می شود؟
۷-  آیا حسابرسی برای شرکتهای با فاصله مکانی نزدیک به محل کار اصلی مشتری دارای نتایج بهتر اطلاعات مالی می شود؟
۱-۴٫  اهداف تحقیق
۱-۳-۱٫   هدف آرمانی
پیشنهاد یک چارچوب عملی برای کمک به مدیران شرکت های سهامی در جهت بهبود ویژگی های کمی و کیفی اطلاعات افشا شده خصوصا پیش بینی سود می باشد. به گونه ای که این افشاها بیشترین تاثیر را در حداکثر نمودن ارزش بازاری شرکت و حداقل نمودن ریسک و درنتیجه کاهش هزینه سرمایه شرکت داشته باشد.
۱-۳-۲٫   اهداف ویژه
۱)  تبیین اخبار خوب اخبار بد پیش بینی سود مدیریت و کمی نمودن آنها با بهره گرفتن از اطلاعات شرکتهای نمونه آماری.
۲)  بررسی تاثیراخبارخوب و اخبار بد پیش بینی سود هرسهم بر هزینه سرمایه شرکت ها.
۳)  بررسی مقایسه ای واکنش سرمایه گذاران به اطلاعات مرتبط با سود پیش بینی شده و سود تحقق یافته.
۱-۵٫  فرضیه های تحقیق
۱-  دور بودن عوامل اقتصادی و ناهماهنگی های اطلاعات بین حسابرس و مشتری باعث اشکال در سهولت انتقال اطلاعات است.
۲-    اطلاعات و گزارشات ارائه شده توسط حسابرسان داخلی امتیاز اطلاعاتی بیشتری نسبت به حسابرسان مستقل (خارجی) دارد.
۳-  نزدیکی به مشتری می تواند بدست آوردن اطلاعات خاص همان مشتری را آسان کند.
۴-  این امتیاز اطلاعاتی فرصت طلبی مدیریتی را ضعیف میکند.
۵-  داشتن اطلاعات بیشتر از مشتری به حسابرس توانایی بهتر برای تشخیص و معلوم کردن مشکلات حسابرسی را میدهد.
۶-  حسابرسی برای شرکت های بافاصله مکانی دوردارای نتایج ضعیف تر اطلاعات مالی می شود.
۷-  حسابرسی برای شرکت های با فاصله مکانی نزدیک به محل کار اصلی مشتری دارای نتایج بهتر اطلاعات مالی می شود.
۱-۶٫  روش تحقیق
این پژوهش ، پژوهشی کاربردی است و روش مورد استفاده پیمایشی است. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات ، دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده می شود. در بخش کتابخانه ای ، مبانی نظری پژوهش از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری می شود.
۱-۷٫  تعریف واژه های کلیدی تحقیق
حسابرس  : به فردی اطلاق می گردد که مسئولیت نهایی حسابرسی صورتهای مالی یا ارائه خدمات مرتبط را برعهده دارد.
حسابرسی : حسابرسی فرآیندی است منظم و باقاعده جهت جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها و رویدادهای اقتصادی ، به منظور تعیین انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع.
۲-۱٫  مقدمه
این فصل حاوی بررسی ادبیات موجود در مورد آنچه پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد، می باشد. از آنجا که اساس هر تحقیق علمی بر فراهم سازی هر گونه آگاهی در حوزه موضوع تحقیق استوار است، سعی شده است تا برای درک و احاطه کامل بر موضوع تحقیق، به توضیح و تشریح مفاهیم و متغیرهای استفاده شده در تحقیق پرداخته شود. بنابراین در این فصل به مفاهیم بورس و کیفیت حسابرسی خصوصیات جزیی آن، موقعیت حسابرس، و تاثیر آن برکیفیت حسابرسی به تفصیل پرداخته شده است. برای نیل به نتیجه دلخواه و مطلوب در هر تحقیق، مطالعه و بررسی مطالعات انجام شده توسط دیگران در راستای موضوع تحقیق امری غیر قابل اجتناب است.هر تحقیق زمانی ارزشمند است که بتوان در پرتو دستاوردها و نتایج آن، راه جدیدی را شناسایی کرد، لذا برای پرهیز از تکرار کارهای انجام شده و همچنین استفاده از نتایج تحقیقات مشابه، پایان نامه­ها و تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین این فصل به بازنگری منابع اطلاعاتی موجود و واکاوی زمینه های مرتبط با آن می پردازد.
۲-۲٫  بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار یک نوع بازار معاملات است که اوراق بهادار پذیرفته شده در آن تحت ضوابط خاصی مورد معامله قرار می گیرند. بورس اوراق بهادار دارای مکان فیزیکی خاصی است که سفارشات خرید و فروش  مردم از نقاط مختلف کشور و یا دنیا به آن محل ارسال می شود. تمرکز تعداد زیاد سفارشات در یک محل باعث می گردد که سفارشات به سرعت و به بهترین قیمت ممکنه انجام شود.
 

 1. از دیدگاه اقتصادی، نقش بورس اوراق بهادار از چهار بعد قابل تأمل است:

الف: جمع‌آوری سرمایه‌های جزیی و پراکنده و یک کاسه کردن آنها در جهت تجهیز منابع مالی شرکتها
انتشار سهام و فروش اوراق قرضه یکی از مطمئن‌ترین راه های جمع‌آوری وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری است. واحدهای تولیدی و تجاری به عوض استقراض از نظام بانکی می‌توانند تحت ضوابطی از طریق انتشار سهام یا فروش اوراق قرضه در بورس نیازهای مالی خود را تأمین کنند. در گذشته ایجاد واحدهای کوچک با تأمین سرمایه از سوی یک شخص یا یک خانواده میسر بود. در حالیکه امروزه دیگر تأسیس واحدهای بزرگ تولیدی و تجاری چنان سرمایه انبوهی را می‌طلبد که از توان مالی یک فرد یا خانواده خارج است.
بورس مکانی است که این واحدها با انتشار سهام قادر هستند سرمایه‌های پراکنده را جمع‌آوری کرده و در پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری نمایند.
ب: توزیع عادلانه درآمد و ایجاد احساس مشارکت
با تقسیم مالکیت‌های بزرگ از طریق فروش سهام آنها در بورس اوراق بهادار از دید اقتصاد کلان به هدف‌های توزیع عادلانه‌تر درآمد و نیز احساس مشارکت در عموم افراد جامعه در فعالیت‌های تولیدی و تجاری کمک زیادی می‌کند. حتی چنانچه امکان تأمین منابع سرمایه‌گذاری‌های بزرگ با استقراض بانکی میسر شود. مع‌هذا انتشار و فروش سهام به عموم به منظور تأمین منابع مالی مرجح است. بسیاری از جامعه‌شناسان توزیع مالکیت را بین عموم طبقات به لحاظ اجتماعی مفید می‌دانند. امری که از دوقطبی شدن جامعه جلوگیری می‌کند و ناآرامی‌های اجتماعی را تخفیف می‌دهد.

ج: ایجاد یک بازار رقابتی کامل
که در آن تعداد زیادی خریدار و فروشنده به نحوی عادلانه تحت مکانیزم بازار یعنی عرضه و تقاضا به فعالیت می‌پردازند و هر کس می‌تواند آزادانه اوراق بهادار را خریداری و یا به فروش برساند. ضمناً شرکت‌های بورسی ملزم هستند اطلاعات مالی و گزارش‌های مربوط به اتفاقات مهم و سرمایه‌گذاری‌ها و کلاً هر اطلاعاتی که روی قیمت سهام اثرگذار است و محرمانه نباشد را به صورت سه‌ماهه، شش‌ماهه، نه ماهه و سالیانه به بورس ارسال نموده و بورس پس از بررسی، آنها را منتشر می کند.
د: تخصیص مطلوب منابع
وجود فضای یک بازار کامل در بورس اوراق بهادار , تخصیص مطلوب منابع را میسر می‌سازد. بورس اوراق بهادار با تعیین بهای رقابتی سهام به عنوان ابزار انتظامی اقتصاد، مدیران غیر کارا و ضعیف را تنبیه و مدیران مبتکر و قدرتمند را تشویق می‌کند. یک شرکت زیان‌ده نمی‌تواند از طریق بورس به تأمین نیازهای مالی خود اقدام نماید (اطلاع رسانی بورس منطقه ای اصفهان, ۱۳۸۷).
سایر وظایف بورس :