پایان نامه ارزیابی تأثیر اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم

ارزیابی تأثیر اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم (بازدید سرزده از دفاتر قانونی مؤدیان) بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت
 
تابستان ۱۳۹۳

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

مقاله - متن کامل - پایان نامه

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                                                  شماره صفحه
چکیده   ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲ بیان مسئله تحقیق  . ۵
۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق   ۷
۱-۴ اهداف تحقیق ۸
۱-۵ سؤالات تحقیق  . ۸
۱-۶ فرضیات تحقیق . ۹
۱-۷ روش کلی تحقیق ۹
۱-۸ قلمرو تحقیق . ۱۰
۱-۹ تعریف عملیاتی واژه‌ها ۱۰
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه ۱۳
۲-۲ تاریخچه مالیات ۱۴
۲-۳ تعاریف مربوط به مالیات ۱۷
۲-۴ اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران ۱۸
۲-۵ کارایی قوانین و فرآیندهای اجرایی و نظارتی نظام مالیاتی ۱۹
۲-۶ اختیارات نظارتی سازمان امور مالیاتی . ۲۰
۲-۷ ارزیابی ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم ۲۱
۲-۸ اصول و قواعد کلی مالیات‌ها ۲۳
۲-۹ مفهوم تمکین مالیاتی . ۲۴
۲-۱۰ عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی ۲۵
۲-۱۰-۱ عوامل اقتصادی . ۲۵
۲-۱۰-۲ عوامل سیاسی . ۲۶
۲-۱۰-۳ عوامل مدیریتی . ۲۶
۲-۱۰-۴ عوامل اجتماعی . ۲۷
۲-۱۰-۵ عوامل قانونی ۲۷
۲-۱۱ تعریف فرار مالیاتی . ۲۸
۲-۱۲ تمایز بین فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی ۲۹
۲-۱۳ زمینه های پیدایش فرار مالیاتی . ۳۰
۲-۱۴ زمینه های اجتماعی فرار مالیاتی . ۳۲
۲-۱۵ فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی . ۳۲
۲-۱۶ شکاف مالیاتی . ۳۴
۲-۱۷ گسترش فرهنگ مالیاتی در بین مردم ۳۵
۲-۱۸ تحلیل آماری از عملکرد نظام مالیاتی ایران . ۳۶
۲-۱۹ اصلاحات ساختاری پیشنهادی برای بهبود نظام مالیاتی ایران . ۳۹
۲-۱۹-۱ اصلاح ساختاری پایه های مالیاتی جدید ۴۰
۲-۱۹-۲ معرفی پایه های مالیاتی جدید ۴۰
۲-۱۹-۳ سیاست‌های مالیاتی پیشنهادی در راستای طرح تحول اقتصادی . ۴۰
۲-۲۰ پیشینه تحقیق ۴۲
۲-۲۰-۱ تحقیقات در خارج از کشور . ۴۲
۲-۲۰-۲ تحقیقات در داخل کشور ۴۵
۲-۲۰-۳ خلاصه فصل . ۴۷
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱ مقدمه ۵۰
۳-۲ روش کلی تحقیق ۵۰
۳-۳ جامعه آماری . ۵۱
۳-۴ حجم نمونه و کفایت آن . ۵۱
۳-۵ روش نمونه گیری . ۵۱
۳-۶ روش گردآوری داده‌ها ۵۲
۳-۷ ابزار گردآوری داده‌ها ۵۲
۳-۸ اعتبار و دقت ابزار تحقیق . ۵۳
۳-۹ پایایی نتایج تحقیق ۵۳
۳-۱۰ روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها ۵۴
فصل چهارم: یافته های تحقیق
۴-۱ مقدمه ۵۸
۴-۲ بخش اول- یافته های پیمایشی تحقیق . ۵۸
۴-۲-۱ توصیف نمونه آماری . ۵۹
۴-۲-۲ توصیف نتایج نظرسنجی . ۶۰
۴-۲-۳ تحلیل هم خوانی نظرات . ۶۳
۴-۲-۳-۱ تأثیر سطح تحصیلات بر اظهارنظر پاسخ دهندگان ۶۳
۴-۲-۳-۲ بررسی تأثیر سایر متغیرهای دموگرافیک بر اظهارنظر پاسخ دهندگان ۶۴
۴-۲-۴ تحلیل موافقت پاسخ دهندگان نسبت به متغیرهای تحت بررسی ۶۶
۴-۲-۴-۱ اعتمادسازی . ۶۷
۴-۲-۴-۲ افزایش سطح آشنایی و آگاهی ۶۸
۴-۲-۴-۳ رضایت‌مندی . ۶۹
۴-۳ بخش دوم- یافته های بررسی پس رویدادی ۷۰
۴-۳-۱ آزمون پارامتریک نسبت بدهی ۷۳
۴-۳-۱-۱ مرحله اول: تعریف فرض‌ها ۷۳
۴-۳-۱-۲ مرحله دوم: تعریف پیش فرض‌ها . ۷۳
۴-۳-۱-۳ مرحله سوم: ملاک آزمون ۷۳
۴-۳-۱-۴ مرحله چهارم: قاعده تصمیم گیری ۷۳
۴-۳-۱-۵ محاسبه مقدار عددی ملاک آزمون ۷۴
۴-۳-۱-۶ تصمیم گیری . ۷۴
۴-۳-۱-۷ نتیجه گیری . ۷۴
۴-۳-۲ آزمون رتبه ای ویلکاکسون ۷۵
۴-۴ بررسی توزیع پراکندگی نسبت تمکین مالیاتی ۷۶
فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه ۷۸
۵-۲ خلاصه یافته های تحقیق ۷۸
۵-۳ نتیجه گیری . ۸۳
۵-۳-۱ فرضیه اول: ارزیابی تأثیر اجرای ماده ۱۸۱ ق. م. م بر افزایش سطح تمکین مالیاتی مؤدیان ۸۳
۵-۳-۲ فرضیه دوم: تأثیر اجرای ماده ۱۸۱ ق. م. م بر اعتماد سازی مؤدیان ۸۳
۵-۳-۳ فرضیه سوم: تأثیر اجرای ماده ۱۸۱ ق. م. م بر افزایش سطح رضایت‌مندی مؤدیان . ۸۴
۵-۳-۴ فرضیه چهارم: تأثیر اجرای ماده ۱۸۱ ق. م. م بر افزایش سطح آگاهی و آشنایی مؤدیان ۸۵
۵-۴ جمع بندی ۸۵
۵-۵ پیشنهادها . ۸۵
۵-۵-۱ بخش اول: پیشنهادهای کاربردی . ۸۶
۵-۵-۲ بخش دوم: پیشنهادهای کاربردی برای تحقیق‌های آتی . ۸۸
۵-۶ محدودیت‌های تحقیق . ۸۹
منابع و مآخذ . ۹۰
پیوست‌ها . ۹۴
چکیده انگلیسی . ۹۸
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                                  شماره صفحه
جدول ۲-۱ سهم مالیات‌ها از منابع تأمین بودجه و GDP کشورهای مختلف در مقایسه با ایران ۳۶
جدول ۲-۲ نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ( ) . ۳۷
جدول ۲-۳ مقایسه مالیات و هزینه های جاری دولت طی سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۸۴ ۳۸
جدول ۲-۴ سهم درآمدهای مالیاتی از درآمد عمومی . ۳۹
جدول ۲-۵ جدول مطالعات انجام شده در خارج از ایران ۴۷
جدول ۲-۶ جدول مطالعات انجام شده در داخل کشور . ۴۸
جدول ۴-۱ طبق بندی سنی پاسخ دهندگان ۵۹
جدول ۴-۲ توزیع سطح تحصیلات پاسخ دهندگان ۵۹
جدول ۴-۳ توزیع سابقه کارفرمایی پاسخ دهندگان ۶۰
جدول ۴-۴ خلاصه نتایج نظرسنجی در ارتباط با سؤالات تحقیق ۶۲
جدول ۴-۵ خلاصه نتایج تحلیل هم خوانی نظرات بسته به سطح تحصیلات ۶۴
جدول ۴-۶ خلاصه نتایج تأثیر سن و سابقه کارفرمایی بر اظهارنظر پاسخ دهندگان . ۶۶
جدول ۴-۷ موافقت نسبت به اعتمادسازی . ۶۷
جدول ۴-۸ موافقت نسبت به آشنایی . ۶۸
جدول ۴-۹ موافقت نسبت به رضایت‌مندی . ۶۹
جدول ۴-۱۰ ارزیابی سطح تمکین مالیاتی ۷۰
جدول ۴-۱۱ شاخص‌های توصیفی ارزیابی تمکین مالیاتی . ۷۲
جدول ۴-۱۲ خلاصه نتایج آزمون رتبه ای علامت‌های ویلکاکسون . ۷۵
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                                                  شماره صفحه
نمودار ۳-۱ مدل مفهومی تحقیق . ۵۶
نمودار ۵-۱ مقایسه پراکندگی نسبت تمکین قبل و بعد از اجرای ماده ۱۸۱ ق. م. م ۷۶
 
 
چکیده
با عنایت به نقش مالیات در اقتصاد کشور به عنوان پایدارترین و باثبات‌ترین منبع درآمدی دولت و نیز با توجه عدم دستیابی دولت در جهت تحقق اهداف مالیاتی دولت در طول برنامه های اقتصادی توسعه ای، توجه و اهتمام ویژه به این مقوله اقتصادی از ضروریات کشور محسوب می‌شود.

پایان نامه

این پژوهش در راستای ارزیابی اثربخشی اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم در ابعاد افزایش سطح رضایت‌مندی، افزایش سطح اعتماد و در نهایت افزایش سطح تمکین مالیاتی یا کاهش فرار مالیاتی مؤدیان در سطح استان اصفهان انجام شده است.
تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی است. پس از جمع آوری داده های مربوط به ۱۰۰ شرکت که شامل ۲۰۰ سال عملکرد بوده است و این پرونده‌ها مربوط به شرکت‌های است که در سطح استان اصفهان از سال ۱۳۸۴ لغایت سال ۱۳۸۹ ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص آن‌ها به اجرا گذاشته شده است، فرضیه های تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته است.
یافته های پژوهش در دو محور پیمایشی و پس رویدادی نشان می‌دهد که اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم در استان اصفهان اثربخش بوده است. این اثربخشی در بُعد افزایش سطح آشنایی و آگاهی مؤدیان نسبت به سازمان امور مالیاتی استان اصفهان و کارکردهای آن، تأثیر کمی را داشته است. در سایر ابعاد مشتمل بر افزایش سطح تمکین مالیاتی یا کاهش فرار مالیاتی مؤدیان، افزایش سطح رضایت‌مندی مؤدیان و افزایش سطح اعتماد یا اطمینان مؤدیان نسبت به سازمان امور مالیاتی و کارکردهای آن مؤثر بوده است.
واژه های کلیدی: مالیات، ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، مؤدی مالیاتی، تمکین مالیاتی، فرار مالیاتی
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 

۱-۱ مقدمه

اخذ مالیات از دیرباز برای دولت‌ها امری اجتناب ناپذیر بوده است تا جایی که می‌توان گفت هر دولتی در هر برهه ای از زمان به منظور رفع نیازهای جامعه تحت حاکمیت خود به انحای مختلف، اقدام به وصول مالیات از مردم می‌نموده است.
«مالیات در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدی دولت‌ها همواره نقش بسزایی را در تأمین هزینه های آن‌ها ایفا می کند. با این وجود، در کشور ما به دلیل دسترسی به منابع جایگزین مانند نفت، آنچنان که شایسته است به درآمدهای مالیاتی توجه نشده است. اما در سال‌های اخیر با گسترش تفکر و نگاه جدید به نفت نه به عنوان منبع درآمد دولت، بلکه دارایی و سرمایه ملت، مسئولین کشور به نقش مهم و اساسی مالیات در ساختار بودجه کشور اذعان نموده‌اند. این نکته با بررسی اهداف مالیاتی برنامه پنجم توسعه که پوشش کامل هزینه های دولت از طریق درآمدهای غیر نفتی را در دستور کار دولت قرار داده است به راحتی قابل اثبات می‌باشد. از این رو دولتمردان همواره به دنبال بررسی و ارائه راهکارهایی در جهت تعیین و افزایش ظرفیت‌های بالقوه مالیاتی هستند.»)موسوی و یولداشی، ص ۱(
اما با وجود تأکید برنامه های پیشین توسعه بر کاهش نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه کل کشور، شواهد نشان می‌دهد که نظام مالیاتی نتوانسته است نقش خود را در زمینه افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و شناسایی پایه های دقیق مالیاتی به خوبی ایفا نماید.
نگاهی گذرا به عملکرد نظام مالیاتی کشور از سال ۱۳۶۸ نیز نشان می‌دهد که با وجود اقدامات مهم صورت گرفته در طول برنامه های اول تا پنجم توسعه در جهت اصلاح نظام مالیاتی در ابعاد مختلف آن نظیر اصلاح قوانین و مقررات مالیات‌ها، اصلاح نرخ‌ها و معافیت‌ها و اصلاحات گسترده اداری در فرآیندهای تشخیص تا وصول مالیات، تغییرات نسبت مالیات به GDP که به عنوان شاخص قابل قبول جهانی برای سنجش عملکرد نظام‌های مالیاتی کشورها مورد استفاده قرارمی گیرد در کشورمان بسیار کم، کند و بطئی بوده است (حسنی و همکاران،۱۳۹۱).
بررسی عملکرد نظام مالیاتی کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان نیز نشان می‌دهد که کشورمان وضعیت مناسبی از نظر این شاخص در سطح بین‌المللی ندارد به گونه ای که میانگین شاخص مالیات به GDP در حالی در ایران ۷٫۳ درصد می‌باشد که میانگین این نسبت در جهان ۱۸ درصد می‌باشد و این در شرایطی است که ایران از نظر شاخص‌های اقتصادی، جزء ۲۰ کشور اول بالاترین تولید ناخالص داخلی در جهان به شمار می‌رود.
سهم پایین درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در ایران ممکن است در ظاهر این نتیجه گیری را به ذهن متبادر کند که نرخ‌های مالیاتی در ایران در سطوح پایینی وضع شده است و به همین دلیل سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی آن گونه که باید نیست. اگر چنین برداشتی صحیح باشد قاعدتاً نباید مخالفتی از ناحیه فعالان اقتصادی در مورد پرداخت مالیات وجود داشته باشد. سهم پایین درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در ایران آن هم در شرایطی که فعالان اقتصادی از نرخ‌های بالای مالیاتی اظهار نارضایتی می‌کنند تنها بیانگر این امر است که مالیات‌ها از همه بخش‌های فعال در اقتصاد کشور اخذ نمی‌شود و تنها بر آن بخشی از اقتصاد وضع می‌گردد که فرآیند وصول درآمدهای مالیاتی از آن‌ها اغلب با مشکلات زیادی روبرو نبوده و یا اینکه دارای صورت‌های مالی شفاف‌تری هستند(پرخیده و تاجیک،۱۳۸۷).
چالش بعدی، موضوع تمکین مالیاتی و بهبود و ارتقاء آن می‌باشد. کشورهای مجری استراتژی‌های اصلاحی علاوه بر اصلاح ساختار مالیات به روش‌های کارآمد اصلاح تمکین مالیاتی نیز توجه داشته‌اند. علت اصلی این دقت و توجه، وجود مشکل عدم تمکین و مشکل فرار مالیاتی می‌باشد که سازمان‌ها در بیشتر کشورهای در حال توسعه و حتی کم و بیش در کشورهای توسعه یافته با آن روبرو هستند. اگر بخواهیم در انجام اصلاحات نظام مالیاتی به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم، حتماً باید مسئله تمکین و فرار مالیاتی را نیز مورد توجه قرار دهیم که این امر مبین اهمیت همبستگی میان سیاست‌های مالیاتی و موضوعات اجرایی است.
به طور کلی، ساختار مالیاتی ایران مشکلات بزرگی را تجربه می کند که اصلاحات عمده ای را طلب می کند. در حال حاضر، یکی از تنگناها و مشکلات نظام مالیاتی، ناکارآمدی در فرآیندهای اجرایی و نظارتی سازمان مالیاتی می‌باشد؛ لذا قانون‌گذار به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، اقدام به تصویب ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم نموده است که بستر لازم را جهت حل این تنگنا فراهم می‌آورد. در حقیقت، ارزیابی اثربخشی اجرای این ماده، امری ضروری است تا پی ببریم آیا اجرای این ماده قانونی، تأثیری بر افزایش سطح تمکین مالیاتی مؤدیان داشته است یا خیر؟ و متعاقباً موجبات افزایش وصول مالیات‌های قانونی را فراهم آورده است؟ و آیا نتایج آن، چشمگیر و با تأثیرگذاری بالا بوده است یا خیر؟ لذا به منظور برنامه ریزی هرچه بهتر جهت افزایش حجم درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش شکاف بین درآمدهای مالیاتی موجود و ظرفیت بالقوه مالیاتی، بررسی این موضوع، ضروری می‌باشد.
 

۱-۲ بیان مسئله تحقیق

سیاست کلی کشور در سال‌های اخیر، کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای غیر نفتی به ویژه درآمدهای مالیاتی از طریق تقویت و اصلاح سیستم و نظام مالیاتی بوده است. درآمدهای مالیاتی به دلیل آنکه دارای نوسان‌های نسبتاً کمتری هستند و همچنین پاسخگویی بیشتر دولت در برابر مردم را به همراه دارد و به عنوان کم هزینه‌ترین منبع تأمین مالی کشورها مطرح است می‌تواند نقش و عملکرد گسترده ای در تعدیل ثروت و درآمد، بهبود عدالت اجتماعی و اقتصادی و جلوگیری از تشدید نابرابری‌های درآمدی از طریق توزیع مجدد آن داشته و از ابزارهای مهم و قوی در اجرای سیاست‌های دولت در مقابله با بحران‌های اقتصادی به شمار رود (تاری و پوردهقان، ۱۳۹۱).
اما مشکلات موجود در سیستم مالیاتی کشور و مدنظر قرار نگرفتن مکانیزمی کارآمد برای جذب مالیات و عدم وجود نگاه یکپارچه به مؤدیان مالیاتی و اطلاعات ایشان و همچنین عدم فرهنگ سازی صحیح مالیاتی سبب شده تا این سیستم قادر به تأمین بخش عمده ای از درآمدهای دولت نباشد. اصلاح نظام مالیاتی کشور در چند دهه گذشته همواره یکی از مسائل مهم اقتصادی در سطح کلان بوده و در تمامی برنامه‌ها و طرح‌های سازماندهی و اصلاحی کشور مورد تأکید سیاست‌گذاران قرار گرفته است و با وجود اقدامات مهمی که در طول برنامه های توسعه ای کشور در جهت اصلاح نظام مالیاتی در ابعاد مختلف آن نظیر اصلاح قوانین و مقررات مالیات‌ها، اصلاح نرخ‌ها و معافیت‌های مالیاتی و اصلاح گسترده اداری در فرآیندهای تشخیص تا وصول مالیات صورت گرفته اما بسیاری از اشکالات ساختاری در نظام مالیاتی ایران همچنان برقرار است، بر این اساس لازم است به تحلیل مشکلات موجود در نظام مالیاتی کشور پرداخته شود و با اتخاذ روش‌ها و تدابیری با تأثیرگذاری بر سطح تمکین مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی در جهت کاهش شکاف بین درآمدهای مالیاتی موجود و ظرفیت مالیاتی اقدام نمود.
ضرورت بهبود وضعیت مالیاتی کشور با توجه به نیاز به درآمدهای جایگزین نفت و افزایش ظرفیت مالیاتی کشور و تأمین حداقل هزینه های جاری دولت از طریق مالیات، مورد تأکید اندیشمندان است.
سهم کمتر از ۱۰ درصد مالیات به GDP کشور و تفاوت بسیار آن با کشورهای توسعه یافته و کمبود شدید مالیات نسبت به هزینه های جاری دولت و تأمین آن از محل درآمدهای نفتی، کسری بودجه، بدهی دولت به بانک‌ها و بیمه‌ها سال‌هاست که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند (دوانی و خادمی، ۱۳۹۰) اما اینکه چرا علی رغم بالا بودن نرخ‌های مالیاتی هنوز سهم درآمدهای مالیاتی در ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی پایین است، می‌تواند ریشه در ضعف اطلاعاتی نظام مالیاتی، نبود تعدد نرخ‌های مالیاتی در بخش‌های مختلف اقتصادی، اقتصاد زیرزمینی، طیف گسترده ای از معافیت‌ها و ترجیحات مالیاتی، اعمال نظرات شخصی در فرآیند وصول مالیات‌ها، عدم تسلط کافی بعضی از مأموران مالیاتی به اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوطه و گسترش فساد در برخی از حوزه های مالیاتی به دلیل ناکافی بودن نظارت‌های فنی بر فرآیندهای تشخیص و وصول مالیات داشته باشد. اهمیت این موضوع زمانی مشخص خواهد شد که تأکید ماده ۱۱۴ برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه و تولید ناخالص داخلی را مورد توجه قرار دهیم. در واقع بدون اتخاذ سیاست‌های مناسب برای جبران ضعف نظام مالیاتی در تشخیص آن دسته از اشخاصی که با فعالیت در اقتصاد زیرزمینی هم به تولید صدمه می‌زنند و هم از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و بدون شناسایی پایه های جدید مالیاتی و در نهایت بدون رفع معافیت‌های تبعیض آمیز مالیاتی چگونه می‌توان انتظار داشت که ماده ۱۱۴ برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه و تولید ناخالص داخلی محقق گردد (پرخیده و تاجیک،۱۳۸۷).
یکی از نکات بسیار مهم در چرخه وصول مالیات، کارایی فرآیندهای اجرایی و نظارتی نظام مالیاتی می‌باشد به دلیل این که قوانین مالیاتی هرچند هم کارآمد باشند، در مرحله اجرا و نظارت نیازمند دقت و حساسیت فراوانی هستند تا بتوانند نظام مالیاتی را در دستیابی به اهداف مورد نظر رهنمون سازند در حالی که یکی از معضلاتی که سیستم مالیات ستانی در ایران با آن روبرو است مسئله ناکارآمدی‌هایی است که در این عرصه به چشم می‌خورد.
در نهایت، رفع مشکلات و نارسایی‌های مذکور، اصلاح نظام مالیاتی موجود و وضع قوانین و مقررات دقیق و کاربردی را در حوزه مالیاتی ضروری می‌سازد به گونه ای که با پوشش دادن اهداف قانون‌گذار، موجبات افزایش درآمدهای مالیاتی را فراهم کنند که از جمله این موارد، ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد که به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی تدوین گردیده است که بر اساس آن، با پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، کلیه دفاتر، اسناد و مدارک مالی و نرم افزارهای مؤدیان اعم از اینکه مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشد توسط هیأت های مربوطه به صورت سرزده دریافت و بازرسی می‌شود تا درآمد واقعی مؤدیان مشخص و نسبت به وصول مالیات واقعی اقدام گردد، لذا در این پژوهش تأثیر اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نتایج حاصله، جهت ارزیابی این ماده که به عنوان راهی برای افزایش سطح تمکین مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی و متعاقباً افزایش درآمدهای مالیاتی اتخاذ شده ارائه می‌گردد.
سؤال و مسئله اصلی تحقیق که قصد داریم تا در این تحقیق به آن پاسخ دهیم عبارتست از:
اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، چه تأثیری بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت دارد؟
 
 
۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق

 • بررسی‌های متعدد انجام شده توسط پژوهشگران حوزه مالیاتی نشان می‌دهد که میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولی‌های مالیاتی کشور، شکاف درخور توجهی وجود دارد. این امر حکایت از آن دارد که می‌توان با اتخاذ تدابیری، وصولی‌های مالیاتی را تا حد زیادی افزایش داد و اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی را بهبود بخشید. ضرورت این مسئله تا بدان حد است که برنامه های توسعه تأکید خاصی بر آن داشته و اهداف خاصی را در این راستا تعیین نموده‌اند حال، قانون‌گذار با تصویب ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم بستر لازم را جهت تأثیرگذاری بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت فراهم آورده است لذا بر این اساس، این نیاز وجود دارد که بتوانیم از طریق انجام پژوهش‌های مربوط، به این امر مهم پی ببریم که آیا اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم تأثیری در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق کاهش فرار مالیاتی و افزایش سطح تمکین مالیاتی داشته است یا خیر؟ و آیا اجرای این ماده، نتایج مورد انتظار قانون‌گذار را برآورده ساخته است یا خیر؟
 • این پژوهش مالیاتی که در آن تأثیر اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت در استان اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفته است جدید می‌باشد.
 • با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم که مطابق نظر بسیاری از کارشناسان مالیاتی، اجرای صحیح آن می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت داشته باشد انتظار این است که با انجام تحقیقات متعدد و کاربردی در این بخش، نقاط قوت و ضعف موجود در متن این ماده و نحوه اجرای آن شناسایی و با پیشنهادهای سازنده، موجبات هرچه بهتر اجرا شدن آن را فراهم نمایند ولی در این زمینه، خلاءهای تحقیقاتی مشهود است و بررسی این موضوع، ضروری به نظر می‌رسد.
 • با توجه به اینکه برنامه ریزان و فعالان اقتصادی و سیاستمداران و نهادهای تدوین کننده قوانین به دنبال راهکارهایی برای افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق کاهش فرار مالیاتی و افزایش سطح تمکین مالیاتی می‌باشند لذا انجام این قبیل تحقیقات می‌تواند به برنامه ریزان اقتصادی و نهاد های تدوین کننده قوانین در جهت اخذ سیاست‌های اجرائی صحیح و مؤثر برای دستیابی به اهداف مالیاتی کشور کمک نماید.

 
 
۱-۴ اهداف تحقیق
انتظار می‌رود پس از پایان تحقیق، نتایج مثبتی از اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم حاصل شود و راهکارهایی برای سازمان امور مالیاتی کشور در جهت شفاف سازی مالیات‌های مؤدیان و پیشنهادهایی برای وصول صحیح مالیات ارائه گردد و با پیشنهادهای سازنده و کاربردی در مورد اجرای این ماده به نحو صحیح کمک شود تا زمینه افزایش در وصول درآمدهای مالیاتی فراهم گردد.
هدف اصلی:
ارزیابی اثربخشی اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم در قلمرو تحقیق.
اهداف فرعی:

پایان نامه ارتباط بین هزینه فرصت وجه نقد وشاخص سودمندی وام

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

مقاله - متن کامل - پایان نامه

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                   صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق ۲
۱-۱-مقدمه. ۳
۱-۲- بیان مسئله تحقیق ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴- اهداف تحقیق ۶
الف) اهداف اصلی: ۶
ب) اهداف فرعی: ۶
۱-۵- سوالات تحقیق ۶
الف : سوالات اصلی ۶
ب : سئوالات فرعی ۷
۱-۶- فرضیه های تحقیق ۷
الف) فرضیه های اصلی ۷
ب) فرضیه های فرعی ۷
۱-۷- روش تحقیق ۷
۱-۸- قلمرو تحقیق ۸
— قلمرو موضوعی ۸
— قلمرو زمانی ۸
— قلمرو مکانی ۸
۱-۹- جامعه آماری ۸
۱-۱۰- حجم نمونه و کفایت آن. ۹
۱-۱۱- روشها و ابزار گردآوری داده ها و کاربرد آن. ۹
۱-۱۲- روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰
الف – آمار توصیفی ۱۰
ب) آمار استنباطی ۱۰
ج)روش های تعیین ارتباط بین متغیرها ۱۰
د ) روش های تعمیم نتایج ۱۰
۱-۱۳-تعاریف عملیاتی واژه ها ۱۰
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۲
۲-۱- مقدمه. ۱۳
بخش اول : مبانی نظری تحقیق ؛ و بخش دوم : پیشینه تحقیق ۱۴
۲-۲- بخش اول : مبانی نظری تحقیق ۱۴
۲-۲-۱- سرمایه ­گذاری ۱۴
۲-۲-۲- طبقهبندی طرح های سرمایه ­گذاری ۱۵
۲-۲-۳- نشانگرهای سرمایه ­گذاری کارا ۱۶
۲-۲-۴- عدم تقارن اطلاعات. ۱۷
۲-۲-۵- سیستم جامع مدیریت نقدینگی ۱۹
دسته اول شرایط درونی ۱۹
دسته دوم، الزاات و شرایط محیطی مدیریت نقدینگی ۲۰
۲-۲-۶- اهمیت و نقش وصول مطالبات. ۲۱
۲-۲-۷ – طبقه بندی مطالبات. ۲۲
طبقه بندی مطالبات ناشی از تسهیلات اعطائی ۲۲
طبقه بندی مطالبات از نظر نوع منابع پرداخت. ۲۲
۲-۲-۸- فرایند وصول مطالبات. ۲۳
۲-۲-۹- شاخص سودمندی وام. ۲۳
۲-۳- تحقیقات قبلی صورت گرفته. ۲۵
۲-۳-۱- تحقیقات خارجی ۲۵
۲-۳-۲- تحقیقات داخلی ۳۰
فصل سوم: روش تحقیق ۴۹
۳-۱- مقدمه. ۵۰
۳-۲- روش تحقیق ۵۰
۳-۳- فرضیه ها تحقیق ۵۰
الف) فرضیه اصلی ۵۰
ب ) فرضیه های فرعی ۵۰
۳-۴- قلمرو تحقیق ۵۱
— قلمرو موضوعی ۵۱
— قلمرو زمانی ۵۱
— قلمرو مکانی ۵۱
۳-۵- جامعه آماری ۵۱
۳-۶-روش نمونه گیری و حجم نمونه. ۵۲
۳-۷- روشها و ابزار گردآوری داده ها و کاربرد آن. ۵۲
۳-۸-متغیر ها و نحوه محاسبه آنها ۵۳
۱- رابطه کلی ۵۳
۲- تعریف متغیرها ۵۳
۳- دسته بندی متغیرها ۵۳
۴- نحوه اندازه گیری متغیرها ۵۳
۵- نحوه برآورد متغیرها: ۵۵
۳-۹-مدل مفهومی تحقیق ۵۵
۳-۱۰- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ۵۵
۳-۱۰-۱- روش های آماری ۵۵
الف – آمار توصیفی ۵۵
ب) آمار استنباطی ۵۶
ج)روش های تعیین ارتباط بین متغیرها ۵۷
د ) روش های تعمیم نتایج ۵۷
فصل چهارم: یافته های تحقیق ۵۸
۴-۱- مقدمه. ۵۹
۴-۲- توصیف یافته ها ۵۹
۴-۳-آمار استنباطی ۶۱
۴-۳-۱- بررسی فرض نرمال بودن متغیر ها ۶۲
۴-۳-۲- تحلیل داده های تابلوئی ۶۴
۴-۳-۳- استقلال خطی متغیر های مستقل ۶۶
۴-۳-۴- نرمال بودن باقی مانده ها ۶۷
۴-۳-۵-آزمون ضریب تعیین(R2) 68
۴-۴- روش های تعیین ارتباط بین متغیر ها ۶۹
۴-۴-۱- تعیین رابطه بین هزینه فرصت وجه نقد با بازده سرمایه گذاری ها ۶۹
۴-۴-۲- تعیین رابطه بین شاخص سودمندی وام با بازده سرمایه گذاری ها ۷۰
۴-۴-۳- تعیین رابطه بین هزینه فرصت وجه نقد با انعطاف پذیری مالی ۷۱
۴-۴-۴- تعیین رابطه بین شاخص سودمندی وام با انعطاف پذیری مالی ۷۲
۴-۵- جمع بندی ۷۳
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات. ۷۴
۵-۱- مقدمه. ۷۵
۵-۲- خلاصه تحقیق ۷۵
۵-۳ – نتیجه گیری ۷۶
۵-۴- پیشنهادها ۷۸
۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق ۷۸
۵-۴-۲-پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی ۷۹
۵-۵- محدودیتهای تحقیق ۷۹
منابع: ۸۰
 
فهرست جدولها
عنوان                                                                                                                                   صفحه
جدول شماره ۴-۲ توصیف یافته ها ۶۰
جدول شماره ۴-۳ -آزمون کولموگروف – اسمیر نوف (K-S) 62
جدول (۴-۴): آزمون کلموگراف – اسمیرنوف K-S)) (لگاریتم هزینه فرصت وجه نقد،انعطاف پذیری مالی (اهرم مالی)وبازده سرمایه گذاری ها) ۶۳
جدول ۵-۴ -نتایج آزمون F لیمر و هاسمن مدلهای فرعی ۶۵
جدول۶-۴- نتایج آزمون تحلیل همبستگی پیرسون. ۶۷
جدول شماره ۴-۸- ضرایب دوربین واتسون مدل ها ۶۸
جدول شماره ۴-۹- ضرایب تعیین مدل ها ۶۸
جدول شماره ۴-۱۰- برآورد رگرسیونی رابطه بین هزینه فرصت وجه نقدبا بازده سرمایه گذاری ها ۶۹
جدول شماره ۴-۱۱- برآورد رگرسیونی رابطه بین شاخص سودمندی وام با بازده سرمایه گذاری ها ۷۰
جدول شماره ۴-۱۲- برآورد رگرسیونی رابطه بین هزینه فرصت وجه نقدبا انعطاف پذیری مالی ۷۱
جدول شماره ۴-۱۳- برآورد رگرسیونی رابطه بین شاخص سودمندی وام با انعطاف پذیری مالی ۷۲
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                                   صفحه
نمودار ۱-۱- مدل مفهومی تحقیق ۵۵
نمودار ۱-۴آزمون F لیمر و آزمون. ۶۴
 

چکیده

این تحقیق به ارزیابی ارتباط بین هزینه فرصت وجه نقد و شاخص سودمندی وام با انعطاف پذیری مالی و بازده سرمایه گذاریها در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای انجام این تحقیق نمونه ای مشتمل بر ۷۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شده است.
بازده زمانی این تحقیق سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ می باشد که در مجموع ۳۵۰ مشاهده برای دوره تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. روش تحقیق حاضر بر حسب هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا توصیفی همبستگی می باشد. برای بررسی آماری فرضیه ها از تکنیک رگرسیون حداقل مربعات به روش داده های تابلوئی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد بین هزینه فرصت وجه نقد با بازده سرمایه گذاری ها و انعطاف پذیری مالی و نیز بین شاخص سودمندی وام با بازده سرمایه گذاری ها رابطه مستقیم و معنی دار ولی رابطه ی معنی داری بین شاخص سودمندی وام با انعطاف پذیری مالی مشاهده نشد.

واژگان کلیدی: هزینه فرصت وجه نقد، شاخص سودمندی وام، بازده سرمایه گذاری ها، انعطاف پذیری مالی
 

فصل اول:
کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه

این تحقیق به دنبال ارزیابی ارتباط بین هزینه فرصت وجه نقد و شاخص سودمندی وام با بازده سرمایه گذاریها و انعطاف پذیری مالی می باشد، آنچه که بیشتر از همه به عنوان هدف در این تحقیق مطرح می باشد این مطلب بوده است که آیا با افزایش یا کاهش هزینه فرصت وجه نقد و شاخص سودمندی وام، بازده سرمایه گذاری ها و انعطاف پذیری مالی افزایش یا کاهش خواهند یافت؟
انعطاف پذیری مالی شرکت ها را می توان با سرمایه گذاری در دارایی های واقعی یا مالی ذخیره کرد. انعطاف پذیری مالی به علت اینکه تامین مالی خارجی پر هزینه است می تواند برای سهامداران بسیار مفید باشد. انعطاف پذیری شرکت از یک سو، با افزایش نقدینگی و افزایش ارزش وثیقه گذاری دارایی ها خود، باعث افزایش ظرفیت بدهی و همچنین کاهش هزینه های ورشکستگی می شود(ماور و تریانتیس،۱۹۹۴،۱۲۵۳-۱۲۷۷). با این حال، اگر چه ممکن است شرکت ها از داشتن انعطاف پذیری، زمانی که هزینه فرصت سرمایه گذاری در انعطاف پذیری کم است بهره ببرند اما حفظ انعطاف پذیری مالی نیز پر هزینه است.
به عنوان مثال، کیم ، ماور و شرمن (۱۹۹۸) و ویلیامسون (۱۹۹۹) نشان می دهند که سرمایه گذاری در دارایی های جاری(یا انعطاف پذیر) پر هزینه است زیرا شرکت می توانست به جای سرمایه گذاری در دارایی های جاری، در دارایی های ثابت مولد سرمایه گذاری نماید.

۱-۲- بیان مسئله تحقیق

شرکتهای دارای انعطاف پذیری مالی میزان قدرت استقراض ذخیره ای برای خود نگه می دارند تا بتوانند در سالهای بعد از سیاست محافظه کاری سرمایه گذاری بیشتری کنند. طبق مطالب فوق، انعطاف پذیری مالی باید رابطه مستقیم و تاثیر مهمی بر مخارج سرمایه ای داشته باشند. همچنین شرکتهای منعطف می توانند بعد از یک دوره سیاست اهرمی پایین، راحت تر وجوه خود را برای تامین مالی پروژه ها بکار گیرند و توانایی سرمایه گذاری آنها باید کمتر وابسته به وجوه داخلی باشد. در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که یک رابطه منفی بین سرمایه گذاری و عامل گردش وجوه نقدی وجود داشته باشد.
به دلیل ابهامات زیاد در استفاده از این واژه ، قضاوت در مورد انعطاف پذیری، معمولا ذهنی و غیر رسمی هستند و میزان انعطاف پذیری نیز به ندرت بررسی و اندازه گیری می شود. انعطاف پذیری مالی نشانگر توانایی یک شرکت برای رویارویی برای مواجه شدن با اتفاقات آینده است(خدایی وله زاده قرد، ۱۳۸۹،۶۰).
انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن مدیران در خصوص سرمایه گذاری درآینده ایفا می کند. مشکلات بازار سرمایه ، حفظ انعطاف پذیری را برای شرکتها جهت استفاده از فرصتهای سودآور الزامی کرده است. میرز (۱۹۷۷ ) نشان داد که چگونه تهدیدات ناشی از بدهی شرکتها ممکن است مانع استفاده آنها از فرصتهای سودآورشود، حتی هنگامی که مدیران و سهامداران علاقمند به استفاده از این فرصتها هستند. تحصیل بهینه منابع منجر به موفقیت شرکتها در بازار شده و شرکتها از این طریق می توانندفرصتهای بازار را با موفقیت دنبال کنند و از مزایای فعالیت در بازار بهره مند شوند.
وجه نقد در ارتباط با سرمایه و سود به این دلیل حایز اهمیت است که معرف قدرت خریدی است که می‌توان در اقتصاد بازار به اشخاص یا مؤسسات دیگر انتقال داد تا به مصرف تهیه کالاها و خدمات مورد نیاز خود برسانند. بنابراین ، بسیاری از اندازه گیری‌های حسابداری بر گردش وجوه نقد در گذشته ، حال و انتظارات آینده مبتنی می‌باشد. درآمد سرمایه گذاری ها معمولاً بر مبنای وجوه نقد خالصی اندازه گیری می‌شود که انتظار می‌رود از سرمایه گذاریها تحصیل گردد. هزینه‌ها نیز معمولاً بر مبنای وجوه نقد پرداخت شده برای تحصیل کالاها و خدمات مورد استفاده واحد انتفاعی اندازه گیری می‌شود. بر اساس حسابداری تعهدی می‌توان بخشی از دریافت‌هایا پرداخت‌های نقدی آتی را به دوره جاری تخصیص داد یا بخشی از دریافت‌هایا پرداخت‌های نقدی گذشته را به دوره جاری یا دوره‌های آتی انتقال داد .پس از حصول اطمینان از نیاز به تصمیم گیری ، انتخاب و شناخت معیارهای مناسب و مربوط ، مهمترین گام در فرآیند تصمیم گیری می باشد . این اهمیت در تصمیم گیری با معیارهای چندگانه ، دوچندان می شود و شاید بتوان گفت اعتبار تصمیم گیری به معیارهای انتخاب شده بستگی دارد .
رابطه بین توان هزینه فرصت وجه نقدوشاخص سودمندی وام باانعطاف پذیری مالی بابازده سرمایه گذاری ها از جنبه های ابهام تحقیق بوده و تحقیق حاضر به منظور رفع این ابهام و پاسخ به سوال اساسی زیر انجام شده است.
چه رابطه ای بین هزینه فرصت وجه نقد و شاخص سودمندی وام با انعطاف پذیری مالی و بازده سرمایه گذاری ها در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

هدف اصلی در هر سرمایه گذاری رسیدن به حداکثر بازدهی ممکنه از سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران به دنبال هدفمند کردن سرمایه هایشان هستند، چرا که دو اعتقاد را در ذهنشان پرورش می دهند، یکی دستیابی به سود حاصل از سرمایه گذاری است و دیگری افزایش ثروت. با تمام این اوصاف یک سرمایه گذار به دنبال شناسایی موقعیت هایی است که بتواند بهترین گزینه را برای سرمایه گذاری انتخاب کند.
شرکت هایی که انعطاف پذیری مالی دارند، می توانند در برابر فشارهای مالی مقاومت نمایند و زمانی که فرصتهای سودآور به وجود آید، وجوه لازم را جهت سرمایه گذار حداقل هزینه فراهم نمایند.گامبا و تریستان( ۲۰۰۸).

پایان نامه ارزیابی ارتباط بین مدیریت سود با سودآوری آتی

فهرست مطالب
فصل اول
۱-۱)مقدمه تحقیق. ۱
۲-۱)بیان موضوع. ۲
۳-۱)اهمیت و ضرورت تحقیق. ۳
۴-۱)بیان مسئله تحقیق. ۳
۵-۱)اهداف تحقیق. ۵
۶-۱)سوالات تحقیق. ۵
۷-۱)فرضیه های تحقیق. ۶
۸-۱)تعاریف عملیاتی واژه ها ۷
۹-۱)روش کلی تحقیق. ۸
۱۰-۱)قلمرو تحقیق. ۸
۱-۱۰-۱) قلمرو موضوعی ۹
۲-۱۰-۱) قلمرو زمانی ۹
۳-۱۰-۱) قلمرو مکانی ۹
 
مروری بر ادبیات تحقیق
مروری بر ادبیات تحقیق. ۱
۱-۲)پیشگفتار. ۱۰
۲-۲) بخش اول : مبانی نظری تحقیق. ۱۱
۱۱
. ۱۲
۳-۲-۲ ) انگیزه های مدیریت سود. ۱۷
۴-۲-۲) طبقه بندی مدیریت سود. ۲۰
۱-۴-۲-۲) انواع روش های مدیریت سود. ۲۰
۲-۴-۲-۲) انواع مدیریت سود. ۲۲
۵-۲-۲) هموارسازی سود. ۲۶
۶-۲-۲ )حسابداری تعهدی و مدیریت سود. ۳۰
۷-۲-۲)اقلام تعهدی ۳۱
۸-۲-۲) حاکمیت شرکتی ۳۶
۱-۸-۲-۲) مفهوم حاکمیت شرکتی ۳۶
۲-۸-۲-۲) تئوری نمایندگی ۳۷
۳-۸-۲-۲) مالکیت نهادی ۳۸
۴-۸-۲-۲)  مالکیت خانوادگی ۴۱
۵-۸-۲-۲) ساختارمالکیت و مدیریت سود. ۴۵
۹-۲-۲)اندازه شرکت و مدیریت سود. ۴۷
۱-۹-۲-۲)شاخص های اندازه ۴۹
۳-۲) تحقیقات قبلی صورت گرفته. ۵۱
روش تحقیق
۱-۳)مقدمه. ۶۵
۲-۳) روش کلی تحقیق. ۶۵
۳-۳) جامعه آماری ۶۵
۴-۳)حجم نمونه و کفایت آن. ۶۶
۵-۳)روش های گردآوری داده ها و کاربرد آن. ۶۷
۶-۳)ابزار گردآوری داده ها و کاربرد آن. ۶۷
۷-۳)روشها و ابزار تجزیه وتحلیل داده ها: ۶۷
۱-۷-۳)روش های آماری: ۶۷
۴-۷-۳)روش های تعمیم یافته ها : ۶۹
۵-۷-۳))مدل تحقیق : ۶۹
۶-۷-۳)نرم افزارها : ۷۲
 
یافته های تحقیق
۱-۴)مقدمه. ۷۳
۲-۴)توصیف نمونه آماری ۷۳
۴-۴)تحلیل پیش فرض ها ۷۷
۱-۴-۴)بررسی فرض نرمال بودن متغیر وابسته. ۷۷
۲-۴-۴)استقلال خطی متغیر های مستقل : ۸۰
۴-۴-۴)نرمال بودن باقی مانده ها ۸۳
) ۸۳
۵-۴)روش های تعیین ارتباط بین متغیر ها ۸۴
۱-۵-۴) تعیین رابطه بین مدیریت سود و سود آوری آتی ۸۴
۲-۵-۴) تعیین رابطه بین مدیریت سود و اندازه شرکت با سود آوری آتی ۸۶
۳-۵-۴) تعیین رابطه بین مدیریت سود و مالکیت نهادی با سود آوری آتی ۸۷
۴-۵-۴) تعیین رابطه بین مدیریت سود و مالکیت خانوادگی با سود آوری آتی ۸۹
۶-۴)جمع بندی ۹۰
نتیجه گیری و تلخیص
۱-۵)مقدمه. ۹۱
۲-۵) خلاصه یافته های تحقیق. ۹۲
۳-۵)نتیجه گیری ۹۴
۱-۳-۵)نتیجه فرضیه فرعی اول. ۹۵
۲-۳-۵) نتیجه فرضیه فرعی دوم. ۹۶
۳-۳-۵) نتیجه فرضیه فرعی سوم. ۹۷
۴-۳-۵) نتیجه فرضیه فرعی چهارم. ۹۷
۵-۳-۵)نتیجه فرضیه اصلی ۹۸
۴-۵)بررسی مقایسه ای بین نتایج تحقیق با سایر تحقیقات مشابه. ۱۰۰
۵-۵)پیشنهادات ۱۰۱
۱-۵-۵)پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق. ۱۰۱
۲-۵-۵) پیشنهادات کاربردی بر مبنای پژوهشهای آتی ۱۰۱
۶-۵)محدودیتهای تحقیق. ۱۰۳
 
 
فهرست جداول
نمودار(۱-۲): انواع هموارسازی سود. ۲۹
جدول(۲-۲)خلاصه نتایج تحقیقات ۵۹
جدول۴-۱) طبقه بندی شرکتهای نمونه. ۷۴
. ۷۶
جدول (۴-۳ ): توزیع فراوانی متغیر مجازی برای مالکیت خانوادگی ۷۷

دانلود مقاله و پایان نامه

) ۷۸
جدول شماره ۴-۶)آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (مقادیر تبدیل شده) ۷۹
جدول۴-۷) نتایج آزمون تحلیل همبستگی پیرسون. ۸۰
جدول شماره ۴-۸) ضرایب دوربین واتسن مدل ها ۸۳
جدول شماره ۴-۹) ضریب تعیین و ضریب تعدیل شده مدل ها ۸۳
جدول شماره ۴-۱۰) برآورد رگرسیونی رابطه بین مدیریت سود و سود آوری آتی ۸۴
جدول شماره ۴-۱۲) برآورد رگرسیونی رابطه بین مدیریت سود و مالکیت نهادی با سود آوری آتی   ۸۷
جدول شماره ۴-۱۳) برآورد رگرسیونی رابطه بین مدیریت سود و مالکیت خانوادگی با سود آوری آتی   ۸۹
جدول ۵-۱) خلاصه نتایج مربوط به فرضیه ها ۹۹
 

چکیده

 
این تحقیق به ارزیابی ارتباط بین مدیریت سود با سودآوری آتی با توجه به ویژگی های ساختار مالکیت و اندازه شرکت در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می پردازد . برای انجام این تحقیق نمونه ای از ۱۲۲ شرکت از شرکتهایی بورس تهران  می باشند با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید .
بازده زمانی این تحقیق سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۱ می باشد  که در مجموع ۶۱۰ مشاهده برای دوره تحقیق استفاده شد . روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون پانل دیتا است . برای رسیدن به هدف تحقیق ، چهار فرضیه مطرح گردید که دو فرضیه از چهار فرضیه تایید گردیدند . نتایج این تحقیق نشان  می دهد که بین مدیریت سود با سود آوری آتی و بین مدیریت سود و مالکیت نهادی با سود آوری آتی رابطه منفی و بین مدیریت سود و اندازه شرکت با سود آوری آتی و بین مدیریت سود و مالکیت خانوادگی با سود آوری آتی، رابطه مثبت وجود دارد.
 
واژگان کلیدی : مدیریت سود ، سود آوری آتی ، مالکیت نهادی ، مالکیت خانوادگی، اندازه شرکت
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
۱-۱)مقدمه تحقیق
امروزه مدیریت سود یکی ازموضوعات بحث برانگیز وجذاب درپژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی ازفاکتورهای مهم تصمیم گیری، به رقم سود توجه خاصی دارند. پژوهش ها نشان داده است که نوسان کم و پایدارسود، حکایت ازکیفیت آن دارد. به این ترتیب، سرمایه گذاران با اطمینان خاطربیشتردرسهام شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که روند سود آنها باثبات تراست.
 
یکی ازروش هایی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت ها مورد استفاده قرارمی گیرد، مدیریت سود می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت درفرایند تعیین سود که غالباً درراستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد اطلاق می گردد. مدیریت سود روشی است که توسط مدیریت جهت دستکاری داده ها به کارمی رود. به عنوان مثال، هموارنمودن سود برای کسب اطمینان بیشترسرمایه گذاران ازپایداری سود، نمونه ای ازدستکاری داده ها محسوب می شود. این قبیل اقدامات ممکن است داده های موجود درصورت های مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد.
مدیران شرکت ها ممکن است به منظورنشان دادن ثبات دربهبود و کارایی مدیریت، اقدام به دستکاری درثبت های حسابداری معاملات شرکت نمایند و دراین ارتباط برای خود اعتبارکاذبی ایجاد کنند.
مدیریت سود عبارت است ازاعمال نظرمدیریت شرکت درتقدم و تأخرثبت حسابداری هزینه ها و درآمدها و یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال آنها به سال های بعد به طوری که باعث شود شرکت درطول چند سال مالی متوالی از روند سود بدون تغییرات عمده برخوردار شود. هدف مدیریت این است که شرکت را درنظر سرمایه گذاران و بازارسرمایه با ثبات و پویا نشان دهد.
تمایل مدیران به اعمال مدیریت سود و سوءاستفاده ازآن و درنتیجه ارائه اطلاعات نادرست به سهامداران آسیب جدی به اعتماد سهامداران وارد خواهد ساخت وهزاران نفرازسهامداران را متضرر و از بازاربورس فراری خواهد داد. این امردر نهایت تبعات اقتصادی وخیمی به دنبال خواهد داشت. بنابراین به دلیل اهمیت حفظ اعتماد سهامداران و به دنبال آن حفظ سلامت اقتصادی کشور و فضای حاکم برآن، این تحقیق به دنبال دستیابی به شیوه هایی است که براساس آن تأمین کنندگان مالی، اطمینان حاصل نمایند که از سرمایه گذاری خود در شرکت بازده مناسبی را دریافت خواهند نمود. روی آوردن گسترده مردم به بورس در سال های اخیر و رشد آن دراین سال ها به همراه توسعه فیزیکی آن از طریق راه اندازی بورس های منطقه ای باعث شده عده زیادی ازشهروندان درمعرض منافع و مخاطرات موجود در بازار و شرکت ها قرارگیرند.
۲-۱)بیان موضوع
در سامانه اقتصادی امروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات صحیح مالی به مراکز تصمیم گیری، اهمیت بسیار زیادی دارد. سهامدارانی که اندوخته های خود را به شکل سرمایه در اختیار شرکتها قرار می دهند، برای آگاهی از چگونگی اداره سرمایه های خود و اطمینان از صحت عمل و کارآیی مدیران، وسیله دیگری جز صورت حساب ها و گزارشهای سالانه شرکتها دراختیار ندارند. دولت نیز به دلایل مختلفی از جمله، اطمینان از صحت مصرف وجوه و منابع کسب  درآمد از طریق وصول مالیات و. نیازمند گزارشهای دقیق و صحیح مالی است. از طرف دیگر، اطلاع دقیق از نتایج فعالیت های مختلف اقتصادی و دقت در اجرای اصول حسابداری و برقراری سامانه  مناسب انتقال اطلاعات به صورت گزارشهای مالی، عامل مؤثری دردست یابی  برنامه های اقتصادی کشور به حساب می آید.

در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت، علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاری مهم است و بر تصمیم های آنها تأثیر دارد، ارتباط سود با سایر اجزای صورت های مالی نیز،   مورد  توجه خاص سرمایه گذاران است. بنابراین پژوهش هایی که در مورد سود انجام می گیرد، دارای اهمیت زیاد است. امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از عوامل  مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی دارند و با توجه به بیان اهمیت پژوهش در مورد مسائل مختلف مربوط به بورس و مدیریت سود، پژوهش حاضر با ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، گامی بسیار کوچک برای  شفاف سازی اطلاعات مالی می باشد. امید است که مشوق گامهای بزرگتر و پربارتر باشد.
۳-۱)اهمیت و ضرورت تحقیق
حل مشکل :
می توان با انجام دادن این تحقیق به سوالات زیر پاسخ داد :

 • سیاست مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فرصت طلبانه می باشد یا سودمند ؟
 • که درصورت فرصت طلبانه بودن ، می توان به دنبال عواملی بود تا مدیریت سود فرصت طلبانه را مهار کرد .
 • ترغیب وتشویق سرمایه گذاران باتوجه به وضعیت شرکت ازنظراطلاعات ارائه شده درپیش بینی سودآوری آتی .

پایان نامه ارزیابی ارتباط دارایی­های نامشهود و وجه نقد حاصل از عملیات

 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

مقاله - متن کامل - پایان نامه

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان موضوع. ۳
۱-۳ تبیین مسئله تحقیق ۴
۱-۴ اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۵ اهداف تحقیق ۶
۱-۶ سوالات تحقیق ۷
۱-۷ فرضیه‌های تحقیق ۸
۱-۸ روش کلی تحقیق ۹
۱-۹ قلمرو تحقیق ۹
۱-۹-۱ قلمرو موضوعی ۹
۱-۹-۲ قلمرو زمانی ۹
۱-۹-۳ قلمرو مکانی ۹
۱-۱۰ واژگان کلیدی و اصطلاحات ۱۰
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه ۱۲
۲-۲ بخش اول : مبانی نظری تحقیق ۱۲
۲-۲-۱ انعطاف‌پذیری مالی ۱۲
۲-۲-۲ سیگنال‌های مالی ۱۴
۳ اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت‌ها ۱۵
۲-۲-۴ اهمیت جریان‌های نقدی ۱۶
۲-۲-۵ حرکت به سوی جریان‌های نقدی ۱۷
۲-۲-۶ مدیریت نقدینگی، توانایی واریز بدهی‌ها و انعطاف‌پذیری ۱۹
۲-۲-۷ ارتباط وجه نقد با سود. ۲۰
۲-۲-۸ اهمیت فوق‌العاده جریان‌های نقدی عملیاتی ۲۱
۲-۲-۹ جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن ۲۱
۲-۲-۹-۱ تعریف جریان وجوه نقد آزاد. ۲۲
۲-۲-۹-۲ محاسبه جریان وجوه نقد آزاد. ۲۲
۲-۲-۹-۳ مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد. ۲۳
۲-۲-۱۰ دارایی‌های نامشهود. ۲۵
۲-۲-۱۱ ترازنامه نامرئی ۳۰
۲-۳ پیشینه تحقیق ۳۰
۲-۳-۱ تحقیقات خارجی ۳۰
۲-۳-۲ تحقیقات داخلی ۳۵
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
۳-۱ مقدمه ۴۸
۳-۲ روش کلی تحقیق ۴۸
۳-۳ جامعه آماری ۴۹
۳-۴ نمونه آماری ۴۹
۳-۴-۱ حجم نمونه و کفایت آن ۴۹
۳-۴-۲ روش نمونه گیری و دلیل انتخاب ۵۰
۳-۵ روش گردآوری داده‌ها ۵۰
۳-۶ ابزار گردآوری داده‌ها ۵۰
۳-۷ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۵۰
۳-۷-۱ روش‌های آماری ۵۰
۳-۷-۲ مدل تحقیق ۵۱
۳-۷-۲-۱ مدل ریاضی تحقیق ۵۱
۳-۷-۲-۲ تعریف متغیرها ۵۱
۳-۷-۲-۳ نحوه اندازه‌گیری متغیرها ۵۲
۳-۷-۲-۴ دسته بندی متغیرها ۵۲
۳-۷-۲-۵ رابطه بین متغیرها ۵۳
۳-۷-۲-۶ اندازه‌گیری رابطه. ۵۳
۳-۷-۳ نرم افزارها ۵۳
فصل چهارم:بیان یافته‌ها
۴-۱ مقدمه ‏ ۵۵
۴-۲ توصیف جامعه و نمونه آماری ۵۶
۴-۳ توصیف یافته‌ها ۵۷
۴-۴ تحلیل یافته‌ها ۵۹
۴-۴-۱ تحلیل پیش فرض‌ها ۵۹
۲ تحلیل پیش فرض‌های استفاده از مدل تابلویی ۶۸
۳ تحلیل روابط بین متغیرها ۷۱
۱ رابطه بین دوره نگهداری موجودی و دوره پایداری ۷۱
۲ رابطه بین دوره نگهداری موجودی و انعطاف‌پذیری ۷۳
۳ رابطه بین دارایی نامشهود و پایداری شرکت. ۷۴
۴ رابطه بین دارایی نامشهود و انعطاف‌پذیری شرکت. ۷۶
۵ رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات و پایداری شرکت. ۷۸
۶ رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات و انعطاف‌پذیری شرکت. ۸۰
۷ رابطه بین دوره نگهداری موجودی کالا، دارایی نامشهود و وجه نقد حاصل از عملیات با پایداری شرکت. ۸۲
۸ رابطه بین دوره نگهداری موجودی کالا، دارایی نامشهود و وجه نقد حاصل از عملیات با انعطاف‌پذیری شرکت. ۸۴
فصل پنجم:تلخیص، نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه   ۸۸
۵-۲ خلاصه پژوهش ۸۸
۵-۳ نتیجه گیری ۸۹
۵-۴ نتیجه گیری کلی ۹۴
۵-۵ پیشنهادها ۹۵
۵-۵-۱ پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق ۹۶
۵-۵-۲ پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی ۹۶
۵-۶ محدودیت­های پژوهش ۹۷

پیوست الف:نام شرکت‌های جامعه آماری ۹۹
. ۱۰۰
منابع و مأخذ:
منابع فارسی   ۱۱۰
منابع لاتین ۱۱۲
منابع اینترنتی ۱۱۳
 
جدول ( ۱-۲) :تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج کشور ۴۱
جدول (۱-۴) :توصیف شرکت‌های نمونه آماری ۵۶
جدول (۲-۴) : اندازه شاخص‌های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق ۵۸
جدول (۳-۴) : بررسی فرض نرمال بودن متغیرها ۶۰
جدول (۴-۴) : بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی ۶۱
جدول (۵-۴) : نتایج آزمون ناهمسانی وایت. ۶۵
جدول ( ۶-۴) : بررسی فرض همبسته نبودن خطاها ۶۷
جدول :(۷-۴) ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل ۶۸
لیمر (همسانی عرض از مبدأ های مقاطع) ۷۰
جدول (۹- ۴) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین دوره نگهداری موجودی و دوره پایداری ۷۱
جدول (۱۰- ۴) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین دوره نگهداری موجودی و انعطاف‌پذیری ۷۳
جدول (۱۱- ۴) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین دارایی نامشهود و پایداری شرکت. ۷۵
جدول (۱۲- ۴) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین دارایی نامشهود و انعطاف‌پذیری ۷۷
جدول (۱۳- ۴) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات و پایداری شرکت. ۷۸
جدول (۱۴- ۴) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات و انعطاف‌پذیری شرکت. ۸۰
جدول (۱۵- ۴) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین دوره نگهداری موجودی کالا، دارایی نامشهود و وجه نقد حاصل از عملیات با پایداری شرکت   ۸۲
جدول (۱۶- ۴) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین دوره نگهداری موجودی کالا، دارایی نامشهود و وجه نقد حاصل از عملیات با انعطاف‌پذیری شرکت   ۸۴
جدول (۱۷-۴) :خلاصه یافته‌های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش ۸۶
جدول (۵-۱) : نتیجه گیری کلی فرضیات ۹۵
 
نمودار (۱ -۲) چارچوب دارایی‌های دانشی از دیدگاه ماررو اسکیما ۲۹
نمودار (۱-۴) :بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین دوره نگهداری موجودی کالا و پایداری شرکت. ۶۱
نمودار (۲-۴) :بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین دوره نگهداری موجودی کالا و انعطاف‌پذیری شرکت. ۶۲
نمودار (۳-۴) :بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین دارایی نامشهود و پایداری شرکت. ۶۲
نمودار (۴-۴) :بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین دارایی نامشهود و انعطاف‌پذیری شرکت. ۶۲
نمودار (۵-۴) :بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات و پایداری شرکت. ۶۳
نمودار (۶-۴) :بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات و انعطاف‌پذیری شرکت. ۶۳
نمودار (۷-۴) :بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات، دارایی نامشهود، دوره نگهداری موجودی کالا و پایداری شرکت   ۶۳
نمودار (۸-۴) : بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات، دارایی نامشهود، دوره نگهداری موجودی کالا و انعطاف‌پذیری شرکت   ۶۴
 
 
چکیده
انعطاف‌پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن مدیران در خصوص سرمایه‌گذاری در آینده ایفا می‌کند. مشکلات بازار سرمایه، حفظ انعطاف‌پذیری را برای شرکت‌ها جهت استفاده از فرصت‌های سودآور الزامی کرده است؛ لذا مشکل اصلی مطرح‌شده در این تحقیق نقش و میزان تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر توانمند ساختن مدیران شرکت‌ها و همچنین میزان سرمایه‌گذاری‌های آینده به عنوان مشکل اصلی در این تحقیق مطرح می‌باشد. در این تحقیق سعی شده است ارتباط بین دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا با انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت در فاصله زمانی ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد مورد آزمون قرار گیرد. پس از تعیین جامعه، به قضاوت و ارزیابی در مورد هر یک از فرضیه‌های آماری تحقیق پرداخته شد. در تحقیق حاضر دو فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی وجود دارد. آزمون فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از داده‌های ترکیبی صورت گرفته است جهت تجزیه تحلیل داده‌ها و برآورد مدل رگرسیون چند متغیره و آزمون فرضیات تحقیق از نرم‌افزار ۱۹ Spss و ۷ Eviews و نرم‌افزار Excel استفاده‌شده است.
پس از طراحی و آزمون فرضیات پژوهش که به تفکیک هر فرضیه اصلی صورت گرفت، این نتیجه حاصل شد که رابطه خطی معناداری بین دارایی نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و پایداری شرکت در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد وجود دارد. ولی بین دوره نگهداری موجودی با پایداری شرکت رابطه‌ی خطی معناداری یافت نگردید. بعلاوه ارتباط بین متغیرهای دوره نگهداری موجودی، دارایی نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات با انعطاف‌پذیری شرکت مورد پذیرش قرار نگرفت.
 
واژه‌های کلیدی:انعطاف‌پذیری، دارایی نامشهود، پایداری شرکت، موجودی کالا.
 
فصل او

کلیات تحقیق
 

۱-۱       مقدمه

حداکثر ساختن ثروت سهامداران، حداکثر ساختن سود، ایفای وظایف اخلاقی و مسئولیت‌های اجتماعی ازجمله هدف‌های مدیران و در نهایت از هدف‌های شرکت‌ها می‌باشد. یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر اهداف فوق، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا است.
در جامعه رقابتی امروز بنگاه‌های اقتصادی موفق هستند که برای آینده خود برنامه‌ریزی داشته باشند. امروزه دغدغه بنگاه‌های اقتصادی رسیدن به حداکثر استفاده از منابع در دسترس جهت برنامه‌ریزی‌های کوتاه و بلندمدت خود می‌باشد. یکی از عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط باموضوع تصمیم است. وجه نقد در ارتباط با سرمایه و سود به این دلیل حائز اهمیت است که معرف قدرت خریدی است که می‌توان در اقتصاد بازار به اشخاص یا مؤسسات دیگر انتقال داد تا به مصرف تهیه کالاها و خدمات مورد نیاز خود برسانند.
بنابراین، بسیاری از اندازه‌گیری‌های حسابداری بر گردش وجوه نقد درگذشته، حال و انتظارات آینده مبتنی می‌باشد. درآمد فروش معمولاً بر مبنای وجوه نقد خالصی اندازه‌گیری می‌شود که انتظار می‌رود از فروش کالاها یا خدمات تحصیل گردد. هزینه‌ها نیز معمولاً بر مبنای وجوه نقد پرداخت‌شده برای تحصیل کالاها و خدمات مورد استفاده واحد انتفاعی اندازه‌گیری می‌شود. بر اساس حسابداری تعهدی می‌توان بخش از دریافت‌ها یا پرداخت‌های نقدی آتی را به دوره جاری تخصیص داد یا بخشی از دریافت‌ها یا پرداخت‌های نقدی گذشته را به دوره جاری یا دوره‌های آتی انتقال داد.

اصولاً وجه نقد حاصل از عملیات، انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت از بعد برون‌سازمانی و از بعد درون سازمانی مورد توجه قرار می‌گیرد. از بعد برون‌سازمانی وجه نقد حاصل از عملیات، انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت در ارزشیابی اوراق بهادار و ارزیابی عملکرد شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد. از بعد درون سازمانی وجه نقد حاصل از عملیات، انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت در تصمیم گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و اولویت‌های سرمایه‌گذاری، ساختار بهینه سرمایه و ارزیابی عملکرد بخش‌ها نقش کلیدی و اساسی دارد.
در فصل اول این پایان‌نامه پس از بیان موضوع، تبیین مسئله تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می‌پردازیم، همچنین اهداف در قالب اهداف علمی و کاربردی بیان خواهند شد. چهار چوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه‌های تحقیق نیز اشاره خواهیم کرد؛ و در پایان واژگان کلیدی و اصطلاحات تحقیق تعریف گردیده‌اند.
 

۱-۲      بیان موضوع

انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن مدیران در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفا می‌کند. مشکلات بازار سرمایه، حفظ انعطاف پذیری را برای شرکت‌ها جهت استفاده از فرصت‌های سودآور الزامی کرده است. میرز ( ۱۹۷۷ ) نشان داد که چگونه تهدیدات ناشی از بدهی شرکت‌ها ممکن است که مانع استفاده آن‌ها از فرصت‌های سودآور شود، حتی هنگامی‌که مدیران و سهامداران علاقمند به استفاده از این فرصت‌ها هستند؛ لذا مشکل اصلی مطرح شده در این تحقیق نقش و میزان تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر توانمند ساختن مدیران شرکت‌ها و همچنین میزان سرمایه‌گذاری‌های آینده به عنوان مشکل اصلی در این تحقیق مطرح می‌باشد.
تحصیل بهینه منابع منجر به موفقیت شرکت‌ها در بازار شده و شرکت‌ها از این طریق می‌توانند فرصت‌های بازار را با موفقیت دنبال کنند و از مزایای فعالیت در بازار بهره‌مند شوند. (خدایی وله زاده قرد و تیموری، ۱۳۸۹، ص ۱۵۶).مدیران بیان کرده‌اند که انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن آن‌ها در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفا می‌کند، بر مبنای بحث‌های صورت گرفته توسط مودیگلیانی و میلر ۱۹۶۳ و میرز ۱۹۸۴ مشکلات بازار سرمایه، حفظ انعطاف پذیری را برای شرکت‌ها جهت استفاده از فرصت‌های سودآور الزامی کرده است؛ و مهم‌ترین بعد مشکلی که در این تحقیق مطرح بوده است چگونگی تحصیل منافع می‌باشد که می‌تواند منجر به ایجاد ارزش و فرصت برای بازار گردد.
شرکت‌های دارای انعطاف پذیری مالی میزان قدرت استقراض ذخیره‌ای برای خود نگه می‌دارند تا بتوانند در سال‌های بعد از سیاست محافظه کاری سرمایه‌گذاری بیشتری کنند. طبق مطالب فوق، انعطاف پذیری مالی باید رابطه مستقیم و تأثیر مهمی بر مخارج سرمایه‌ای داشته باشند. همچنین شرکت‌های منعطف می‌توانند بعد از یک دوره سیاست اهرمی پایین، راحت‌تر وجوه خود را برای تأمین مالی پروژه‌هایشان بکار گیرند؛ و توانایی سرمایه گذاری آن‌ها باید کمتر وابسته به وجوه داخلی باشد. در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که یک رابطه منفی بین سرمایه گذاری و عامل گردش وجوه نقدی وجود داشته باشد. یکی از اصلی‌ترین جنبه‌های اختلاف نظر در بین مدیران شرکت‌ها و تحلیل گران و مشاوران این مطلب است که آیا واقعاً انعطاف‌پذیری مالی بر تأمین مالی پروژه‌های شرکت‌ها تأثیر دارد یا نه؟
حال در این تحقیق ما به دنبال درک این مطلب می‌باشیم که آیا بین دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا با انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت رابطه معنی داری وجود دارد یا نه و آیا دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا می‌توانند به عنوان عواملی تأثیر گذار بر انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد مطرح باشند یا نه؟

۱-۳     تبیین مسئله تحقیق

شرکت‌های دارای انعطاف‌پذیری مالی میزان قدرت استقراض ذخیره‌ای برای خود نگه می‌دارند تا بتوانند در سال‌های بعد از سیاست محافظه کاری سرمایه‌گذاری بیشتری کنند. طبق مطالب فوق، انعطاف‌پذیری مالی باید رابطه مستقیم و تأثیر مهمی بر مخارج سرمایه‌ای داشته باشند. همچنین شرکت‌های منعطف می‌توانند بعد از یک دوره سیاست اهرمی پایین، راحت‌تر وجوه خود را برای تأمین مالی پروژه‌هایشان بکار گیرند؛ و توانایی سرمایه‌گذاری آن‌ها باید کمتر وابسته به وجوه داخلی باشد. در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که یک رابطه منفی بین سرمایه‌گذاری و عامل گردش وجوه نقدی وجود داشته باشد. (خدایی وله زاده قرد، ۱۳۸۹،۶۰).
در مفاهیم نظری استانداردهای حسابرسی ایران انعطاف‌پذیری مالی عبارت است از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام مؤثر جهت تغییر میزان و زمان جریان‌های نقدی آن می‌باشد به گونه‌ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادها و فرصت‌های غیرمنتظره واکنش نشان دهد. انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری را قادر می‌سازد تا از فرصت‌های غیرمنتظره سرمایه‌گذاری به خوبی بهره گیرد و در دورانی که جریان‌های نقدی حاصل از عملیات مثلاً به دلیل کاهش غیرمنتظره در تقاضا برای محصولات تولیدی واحد تجاری در سطح پایین و احتمالاً منفی قرار دارد به حیات خود ادامه دهد.
مشکل اصلی که در این تحقیق به دنبال درک آن می‌باشیم این است که دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا چه تأثیراتی می‌تواند بر انعطاف‌پذیری مالی و همچنین دوره پایداری شرکت (در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد) داشته باشد و همچنین این مطلب به عنوان یک مسئله چالش برانگیز در ذهن محقق مطرح گردیده است که اگر شرکت کمبود وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا کاهش داشته باشد در این صورت چه تأثیراتی بر انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت خواهد داشت؟

۱-۴     اهمیت و ضرورت تحقیق

  پایان نامه ارتباط بین افشای داوطلبانه با کیفیت گزارشگری مالی

     برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  متن پایان نامه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب
  چکیده : ح‌
  ۱-۱ مقدمه تحقیق ۱
  ۲ -۱) بیان موضوع. ۲
  ۳-۱) اهمیت و ضرورت تحقیق ۳
  ۴-۱) بیان مساله تحقیق ۴

  ۷-۱) فرضیه های تحقیق ۶

  ۱-۹-۱) قلمرو موضوعی ۷

  فهرست مطالب

  ( ۲-۳-۲تحقیقات داخلی.۳۷
  ۱ -۳) مقدمه. ۵۵
  ۳-۳) جامعه آماری ۵۶
  ۴-۳) نمونه آماری و کفایت آن ۵۶
  ۵-۳) روش نمونه گیری و دلیل انتخاب آن ۵۷
  ۶-۳) روش گردآوری داده ها و موارد کاربرد. ۵۷
  ۷-۳) ابزار تحقیق و موارد کاربرد. ۵۸
  ۸-۳) روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵۸
  ۱-۸-۳)مدل تحقیق: ۵۸
  ۹-۳) تابع آماری ۷۰
  ۱-۹-۳)روش های توصیفی: ۷۰
  ۲-۹-۳)روش های تحلیلی پیش فرض ۷۰
  ۳-۹-۳)روش های تعیین روابط بین متغیرها ۷۶
  ۴-۹-۳)روش های تعمیم نتایج ۷۹
  ۱-۴) مقدمه: ۸۱
  ۱-۱-۴) محاسبات رگرسیون های کیفیت گزارشگری مالی (کیفیت اقلام تعهدی) ۸۲
  ۱-۱-۱-۴) محاسبات مربوط کیفیت اقلام تعهدی ۸۲
  ۲- ۴  آمار توصیفی ۸۴
  ۳-۴ بررسی نرمال بودن متغیرها: ۸۶
  ۴ ـ ۴ ـ آزمون مانایی متغیرهای پژوهش. ۸۷
  ۵-۴ مفروضات رگرسیون ۸۹
  ۸۹
  ۷-۴ آزمون های تشخیصی در داده های ترکیبی ۹۰
  ۹۱
  ۸-۴ آزمون هاسمن ( انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی ) ۹۲
  ۹-۴ خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک هر فرضیه. ۹۲
  ۱-۹-۴ آزمون فرضیه اول ۹۳
  ۲-۹-۴ آزمون فرضیه دوم. ۹۵
  ۵-۱٫ مقدمه. ۹۹
  ۲-۵) خلاصه یافته های تحقیق: ۹۹
  ۵-۳ نتایج تحقیق : ۱۰۱
  ۵-۳-۱نتایج فرضیه اول : ۱۰۲
  ۵-۳-۲نتایج فرضیه دوم : ۱۰۲
  ۴-۵) پیشنهاد ها ۱۰۳
  ۱-۴-۵) پیشنهاد‌های تحقیق ۱۰۳
  الف) پیشنهاد‌هایی مبنی بر نتایج فرضیه های تحقیق: ۱۰۳
  ب) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ۱۰۳
  پیوست ها ۱۰۵
  پیوست شماره ۱ لیست شرکت های نمونه آماری ۱۰۶
  فهرست مطالب
  پیوست شماره ۲ خروجی نرم افزار آماری ۱۰۹
  فهرست منابع و ماخذ. ۱۱۹
  منابع فارسی : ۱۲۰
  منابع لاتین : ۱۲۲
  . ۱۲۵
   
   
  جدول شماره ۱-۲- خلاصه تحقیقات خارج از کشور ۴۶
  جدول شماره ۲-۲- خلاصه تحقیقات داخل کشور ۵۱
  جدول ۱-۳ شاخص های اندازه گیری افشای داوطلبانه. ۵۹
  جدول شماره ۴-۱: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ۸۴
  نگاره شماره (۱-۴) آزمون کولموگروف – اسمیرنوف. ۸۷
  جدول شماره ۴-۲: نتایج آزمون مانایی متغیرهای پژوهش ۸۸
  ۸۹
  . ۹۱
  جدول شماره ۴-۴:  نتایج آزمون هاسمن ۹۲
  جدول شماره ۴-۵: نتایج تخمین مدل (۱) ۹۳
  جدول شماره ۴-۶: نتایج هم خطی مدل ۱٫ ۹۴
  جدول شماره ۴-۷: نتایج تخمین مدل (۲) ۹۵
  جدول شماره ۴-۸: نتایج هم خطی مدل ۲٫ ۹۷
   
  فهرست نمودارها
  نمودار شماره ۱-۴:آزمون F لیمر و آزمون هاسمن         .۸۹
   

  چکیده :

  افشای اطلاعات حسابداری از دیرباز به عنوان یکی از مهمترین مسائل مورد توجه محققین بوده و محصول نهایی یک سیستم حسابداری به شمار می رود. در واقع هدف نهایی سیستم حسابداری فراهم نمودن اطلاعات برای اشخاص ذی نفع در قالب گزارش های درون سازمانی و برون سازمانی می باشد. واژه افشا به مجموعه متنوعی از اطلاعات الزامی و داوطلبانه، شامل صورت های مالی و یادداشت های همراه، گزارش هیات مدیره، تجزیه و تحلیل مدیریت، پیش بینی های مدیریت، ارائه تجزیه اطلاق می شود. بهبود و ارتقای افشای اطلاعات موجب بهبود شفافیت می شود که یکی از بهترین اهداف تحولات جهانی و ابتکارات عمده در فرآیند اصلاح کیفیت در گزارشگری مالی در کشورهای مختلف است. به نظر بسیاری از نظریه پردازان حوزه حسابداری و اقتصاد، اطلاعات عامل کلیدی در کارایی تخصیص منابع و رشد اقتصادی کشورهاست. بنابراین نقش حاکمیتی اطلاعات حسابداری به معنای استفاده از اطلاعات گزارش شده در جهت سازوکارهای کنترلی است که شرایط بهبود و ارتقای کیفیت در گزارشگری مالی را فراهم می آورد.
  مطالعه حاضر برای دوره ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت که در مجموع ۵۴۰ مشاهده برای دوره تحقیق استفاده شد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش پانل دیتا است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین افشای داوطلبانه با کیفیت گزارشگری مالی رابطه ای به صورت مستقیم وجود دارد و بین افشای داوطلبانه با ریسک سیستماتیک رابطه ای به صورت معکوس وجود دارد.
  واژگان کلیدی:
  ریسک سیستماتیک-افشای داوطلبانه-دیتاپنل
   
   
  فصل اول:
  کلیات تحقیق
   

  ۱-۱ مقدمه تحقیق

  در دهه‌های اخیر، کفایت افشاء و شفافیت گزارشگری تأثیرات مهمی بر استراتژی های سرمایه‌گذاران داشته است و مدیریت سرمایه در گردش از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشد. این در حالی است که تصمیم سرمایه گذاران در خصوص سرمایه گذاری به نوبه خود به وجود یک سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد. گزارش های مالی سالانه از مهم ترین محصول سیستم های اطلاعاتی حسابداری است که برای گروه های مختلفی از استفاده کنندگان خارجی اطلاعات مالی در چارچوب مشخصی ارائه می گردد. گزارشگری مالی ، تخصیص منابع سرمایه در یک شرکت تجاری و قابلیت سوددهی آن را افشاء می کند، بنابراین افشای کامل اطلاعات مالی برای استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی، امری ضروری بشمار می‌رود، ضمن آنکه عدم افشای کامل اطلاعات در گزارش های مالی گمراهی استفاده‌کنندگان را در پی خواهد داشت.
  مفاهیم مورد قبول حرفه حسابداری در سطح اطلاعات افشا شده عبارتند از :افشای مناسب ، افشای منصفانه و افشای کامل. از میان مفاهیم بالا مفهوم افشای مناسب مورد استفاده بیشتری قرار می گیرد و به معنای ارائه حداقل اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان به نحوی است که آنان را گمراه نکند.مفهوم افشای منصفانه به معنای دنبال کردن هدفی اخلاقی است که تمامی گروه های استفاده کننده را به یک اندازه مورد توجه قرار دهد . افشای کامل نیز ارائه تمامی اطلاعات مربوط را در بر می گیرد ( شباهنگ ، ۱۳۸۹ ، ۱۵۵).

  افشای کامل افشای مناسب و افشای اختیاری اصطلاح هایی است که در کتب و مقاله ها حسابداری و حسابرسی برای توصیف افشا مورد استفاده قرار گرفته اند. اما متداول ترین نظریه در خصوص افشای کافی می باشد که حاکی از حداقل افشای مورد نیاز است و یا به عبارتی دیگر مفهوم افشای کافی بیان کننده این موضوع است که صورتهای مالی نباید گمراه کننده باشد.افشای مناسب بر برخورد یکسان با کلیه استفاده کنندگاه بالقوه در خصوص افشای اطلاعات مالی دلالت می کند.ارائه کلیه اطلاعات به گونه ای که تصویر کاملی از فعالیتها و رویدادهای مالی واحد تجاری را بیان نماید حاکی از افشای کامل می باشد. اگر چه لازم است صورتهای مالی به نحو کامل ارائه شود اما نباید حاوی اطلاعات بیش از حد و بی اهمیت باشد زیرا ممکن است توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی به اطلاعات جزئی و کم اهمیت معطوف و در نتیجه رویدادها و عملیات با اهمیت نادیده گرفته شود.در ضمن میزان افشای اطلاعات در گزارشگری مالی علاوه بر هماهنگی با نیاز و خبرگی استفاده کنندگان گزارشهای مالی به ویژگیها و معیارهای مورد انتظار از افشا نیز وابسته است (ارزیتون،۲۰۰۴ ،۴-۲).
  افشای اطلاعات عبارت است از تجزیه و تحلیل مدیریت، تاییدیه مدیران، گزارش هیات مدیره به مجمع ،یادداشت های توضیحی و صورتهای مکمل ۳ مفهومی و سایر اطلاعاتی که در اختیار عموم قرار می گیرند که در افشا برداشت میشود عبارتست از افشای کافی ، کامل و اختیاری که در این تحقیق سطح افشا یا کامل بودن آن مورد بررسی قرار میگیرد.در این تحقیق سطح افشا بر اساس چک لیست تهیه شده  توسط جنسن که در تحقیقات پیشین به صورت محاسبه ی نسبت اطلاعات افشاشده/اطلاعاتی که می تواند به صورت اختیاری افشا شود اندازه گیری می گردد .

  ۲ -۱) بیان موضوع

  دلیل اصلی در تاکید بر افشای داوطلبانه و شفافیت این است که این دو زیربنای اصلی برای حفظ منافع سهامداران محسوب می‌شوند. رویکردهای افشای کامل به همراه افشای داوطلبانه می‌تواند شرایط مطمئنی را پدید آورد و اطمینان از حمایت از منافع سرمایه‌گذاران را افزایش دهد. همچنین تحقیقات نشان داده است که افشای داوطلبانه اثر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد و بر حفظ منافع سهامداران و اشخاص ذینفع اثرگذار است. به‌عبارتی دیگر، نبود شفافیتِ اطلاعات و ابهام در گزارشگری ممکن است به بدگمانی و رفتارهای غیراخلاقی در راستای کاهش ارزش شرکت منجر شود. ( مادهانی ، ۲۰۰۹ ، ۶۴)
  بحران های مالی در بورس جهانی به ویژه ماجرای سپتامبر سیاه در ۱۹۹۷ و پس از آن رسوایی مالی انرون (Enron) و برخی از شرکت‌های امریکایی و اروپایی در سال ۲۰۰۰، سبب شد مسئله شفافیت اطلاعات در فرایند گزارشگری مالی مورد توجه عمیق مجامع حرفه‌ای قرار گیرد. سلب اعتماد عمومی از بازارهای سرمایه،‌ کشورهای فوق را بر آن داشت تا در صدد تدوین و اصلاح قوانینی برآیند که ضامن اعتماد سرمایه‌گذاران به چرخه‌های تجاری و اطلاعات ارائه‌شده به‌وسیله آنها باشد .
  در بررسی‌های گذشته مشخص شد که افشای اطلاعات در سطح بالا، ریسک مرتبط با تصمیم‌گیری‌ها را کاهش می‌دهد. ریسک پایین نیز منجر به افزایش کیفیت گزارشگری مالی می‌شود و برخی شرکت ها بدان‌جا می‌رسند که در قبال افشای اطلاعات شفاف، به شهرت مطلوبی دست پیدا ‌می‌کنند. در نتیجه، رویکردهای مدیریتی آنها منجر به اتکاپذیری بالاتر، نرخ بالاتر نسبت قیمت به درامد (P/E)،‌ افزایش در میزان نقدشوندگی و کاهش در هزینه سرمایه سهام عادی می‌گردد (مادهانی ، ۲۰۰۹).
  با توجه به آنچه در بالا مطرح شد محقق در این تحقیق به دنبال درک این مطلب می باشد که چه رابطه ای بین افشای داوطلبانه و کیفیت گزارشگری مالی با ریسک سیستماتیک وجود دارد ؟

  ۳-۱) اهمیت و ضرورت تحقیق

  ۱- از آنجاکه در اغلب بازارهای سرمایه افشای داوطلبانه  باعث تغییرات عمده در سیاستها و خط مشی های سرمایه گذاران و سایر ذینفعان شرکت می گردد ومعمولا افشا اطلاعات به صورت داوطلبانه باعث جلب اعتماد عموم سرمایه گذاران در بازار های سرمایه بر سرمایه گذاری در شرکت دارد لذا افشای داوطلبانه اطلاعات باعث افزایش اعتماد عموم به اطلاعات افشا شده شرکت گردیده و از این رو ریسک شرکت کاهش خواهد یافت. لذا افشای داوطلبانه اطلاعات توسط شرکت باعث تغییرات عمده در سیاست های اتخاذ شده توسط سرمایه گذاران وسایر ذینفعان  شرکت می گردد بنابراین ضرورت ایجاب می کند که پژوهشی در این زمینه صورت گیرد.
  –  ذهنیتی  که سرمایه گذاران و سایر ذینفعان از افشای داوطلبانه اطلاعات توسط شرکت دارند اغلب باعث واکنش هایی می گردد که باعث می شود بازدهی سهام شرکت دارای نوسانات شدید گردد و لذا هر چقدر سطح افشای اطلاعات توسط  شرکت باشد باعث افزایش کیفیت گزارشگری مالی خواهد شد و لذا اهمیت موضوع را می توان از منظر سهامداران مورد توجه قرار داد.
  ولذا این امر ایجاب میکند تحقیقی در این رابطه صورت پذیرد ولی تاکنون تحقیقی که بصورت جامعی به بررسی این رابطه بپردازد صورت نگرفته است .
   

  ۴-۱) بیان مساله تحقیق

  یکی از موضوع هایی که در خصوص شفافیت و افشای اطلاعات داوطلبانه مطرح است، این است که شرکت‌ها به منظور کاهش ریسک اطلاعات، افشای داوطلبانه انجام می‌دهند؛ اما در عین حال تلاش می‌کنند از رویه‌های افشایی که حفظ آن در آینده دشوار است، اجتناب کنند. در تعیین سطح نهایی افشا، شرکت‌ها باید وزن عوامل هزینه خاص را در برابر منافع بالقوه حاصل از افشای بیشتر در نظر بگیرند. در تعیین مزایای اصلی افشای داوطلبانه، شرکت ها باید هزینه‌های اولیه سطح افشا را در نظر داشته باشند. این بدان معنی است که هزینه تهیه و انتشار اطلاعات و هزینه‌ زیان های رقابتی که به افشای داوطلبانه مرتبط است،‌ باید مدنظر قرار گیرد ( مادهانی ، ۲۰۰۹ ، ۶۵)
  یکی از محدودیت‌های مهم شفافیت و افشای داوطلبانه، توازن‌ بین‌ منفعت‌ و هزینه است. به موجب مفاهیم نظری گزارشگری مالی، منفعت‌ حاصل‌ از اطلاعات‌ باید بیش‌ از هزینه‌ تهیه‌ و ارائـه‌ آن‌ باشد. از این‌رو ارزیابی‌ منفعت‌ و هزینه‌ اساساً یک‌ فرایند قضاوتی‌ است‌ که برای شرکت‌های بزرگ از اهمیت بیشتری برخوردار است. این هزینه‌ها بر عهده شرکت‌اند، اما استفاده‌کنندگان نهایی از صورت های مالی از آن منتفع می‌شوند و در گام دوم شرکت می‌تواند از منافع ثانویه و کسب مزیت های رقابتی حاصل از افشا بهره ببرد. اما نکته مهمی وجود دارد و آن اینکه آیا افشای تمام موارد توسط شرکت سبب نمی‌شود که شرکت‌ها بسیاری از اطلاعات خاص خود را به سایر رقیبان افشا نمایند و ازاین‌رو از بُعد رقابتی، در تنگناهای ناشی از افشای اطلاعات قرار گیرند؟
  برخی معتقدند افشای اطلاعات توسط شرکت‌ها به صورت کامل انجام نمی‌گیرد، زیرا مدیران نسبت به در اختیار قرار گرفتن اطلاعات خاص تردید دارند (پارسائیان،‌ ۱۳۸۸، ۲۱۰). اما آنچه مشخص است، این است که شرکت ها بر اساس رویکردهای قانونی و پاسخگویی، خود را ملزم به انتشار کلیه اطلاعاتی که اثر مثبتی بر کارکرد بازار نیز دارد، می‌نمایند.
  در تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال اصلی بوده ایم که :
  چه رابطه ای بین افشای داوطلبانه با کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد ؟

  ۵-۱) اهداف تحقیق

  هر تحقیقی یک یا چند هدف مشخص دارد که محقق به دنبال دستیابی به آنها می باشد :
  هدف اصلی این تحقیق :
  ارزیابی ارتباط بین افشای داوطلبانه با کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران
  که به دنبال آن ، موارد زیر به عنوان اهداف فرعی بیان شده ند :
   
  اهداف فرعی :

  پایان نامه کشف مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

  اساتید مشاور:
  دکتر علیرضا ناصر صدر آبادی
  تابستان ۱۳۹۳


  (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
  متن پایان نامه :
  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
  چکیده:
  با توجه به این موضوع که سود یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورت های مالی می باشد، آگاهی آنها از قابل اتکا بودن سود می تواند در اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی مفید باشد. با لحاظ تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالکان، می توان چنین ادعا نمود که مدیران واحد های تجاری می توانند از انگیزه لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. از اینرو در این تحقیق سعی شده است از طریق مقایسه توانایی تکنیک های شبکه های عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان به عنوان تکنیک های داده کاوی و رگرسیون خطی در کشف مدیریت سود به بررسی عوامل موثر بر پیش بینی مدیریت سود پرداخته شود. جامعه­آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که از ابتدای سال ۱۳۸۱ لغایت پایان سال ۱۳۹۱ فعالیت مستمر داشته باشند. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های  تحقیق، بیانگر این موضوع است که دقت پیش بینی روش شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بردار پشتبان در توجیه و پیش بینی مدیریت سود نسبت به روش رگرسیون خطی بیشتر است. در نهایت باید به این نکته اشاره نمود که استفاده از روش مبتنی بر تکنیک های داده کاوی به علت تشخیص بهتر رفتارهای انسانی (مدیریت سود)  نسبت به رگرسیون خطی از دقت بالاتری برخوردار است.
  پایان نامه

  کلید واژه ها: مدیریت سود، داده کاوی، شبکه های عصبی مصنوعی
  ۱-۱)  مقدمه
  مطالعات نشان می دهند که مدیران از طریق انتخاب سیاستهای خاص حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارش شده را تعدیل می کنند. یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکای بر صورتهای مالی تصمیمات نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود. از سوی دیگر، همان طور که از تعریف مدیریت سود برمی آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً  منافع عده ای خاص را تأمین می کند، سود را طوری گزارش می کنند که با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد. حسابرسان وظیفه اعتباردهی به صورت های مالی تهیه شده براساس استانداردهای حسابداری را برعهده دارند، در حالی که استانداردهای حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد. در واقع مشکل از جایی ناشی می شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه شدن صورتهای مالی می شود، در حالی که صورتهای مالی از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورتهای مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری می باشد، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود می تواند آنها را در اتخاذ تصمیمات بهتر یاری دهد.

  در چند دهه اخیر، تعدادی از شرکت‌ها رو به اعمال مدیریت سود آورده‌اند که بعضی از این اعمال با اصول پذیرفته شده حسابداری تناقض ندارند. از سوی دیگر می دانیم هدف اصول پذیرفته شده حسابداری، شناسایی روش‌های قابل قبول حسابداری و گزارش‌ دادن آنها به تهیه کنندگان اطلاعات در شرکت‌هاست که انتظار می‌رود، موقع آماده سازی اطلاعات حسابداری برای افراد برون سازمانی، از آنها استفاده شود. انتظار می رود مدیریت شرکت در مواقع آزادی عمل با بصیرت و صداقت حرفه‌ای، اصول و استانداردهایی را انتخاب کند که شرایط مالی شرکت را دقیق منعکس ‌کند. مدیران معمولاً تصمیمات حسابداری می‌گیرند که بر سود تأثیرگذار هستند و با اصول پذیرفته شده حسابداری تناقض ندارند. لذا جهت کمک هر چه بهتر به مدیران، سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی،  در این تحقیق سعی شده است از طریق مقایسه توانایی تکنیک های شبکه های عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان به عنوان تکنیک های داده کاوی و رگرسیون خطی در کشف مدیریت سود به بررسی عوامل موثر بر پیش بینی مدیریت سود پرداخته شود.
  ۱-۲)  بیان مسأله
  یکی از بزرگترین تحولات اقتصادی و شاید مهمترین عامل پیشرفت صنعتی را می توان ظهور شرکت های سهامی عنوان نمود. از نتایج عمده این پدیده جدایی مالکیت از مدیریت، وجود تفاوت طبیعی در تابع مطلوبیت آنها و در نتیجه به وجود آمدن تضاد منافع و به دنبال آن شکل گیری رابطه مالک-نماینده و تئوری نمایندگی به شمار می ایند. از ابتدای شکل گیری این نوع رابطه، تداخل حقوق به صورت اعم و خطر سلب حقوق سهامدارن اقلیت توسط سهامداران بزرگ دارای نفوذ کنترلی به طور اخص از جمله مشکلات مهم مالک-نماینده در بیشتر کشورهای جهان بوده است. با لحاظ تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالکان، می توان چنین ادعا نمود که مدیران واحد های تجاری می توانند از انگیزه لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. از اینرو، آنها می توانند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت در اقلام تعهدی سود دست برده و اقدام به مدیریت سود نمایند. مدیریت سود به عنوان فرآیند برداشتن گام های آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری جهت رساندن سود گزارش شده به سطح مورد نظر تعریف شده است (چالاکی و یوسفی، ۱۳۹۱). مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیر برای گزارشگری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می کند و این کار را با هدف گمراه کردن برخی از سهامداران درباره عملکرد واقعی اقتصادی و یا برای تاثیر در نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند انجام می دهد (هیلی و والن، ۱۹۹۹).
  شبکه های عصبی مصنوعی و درخت تصمیم از نسل جدید تکنیک های داده کاوی به شمار می آید که در دو دهه اخیر توسعه زیادی یافته است. از این تکنیک ها هم می توان برای کشف و استخراج دانش از یک پایگاه داده و هم برای ایجاد مدل های پیش بینی استفاده نمود (چیه و ین، ۲۰۰۹). در تحقیق حاضر کشف مدیریت سود با بهره گرفتن از تکنیک های داده کاوی در مقایسه با مدل رگرسیون خطی مورد بررسی قرار می گیرد. به عبارت دیگر، تحقیق حاضر در جستجوی پاسخ به این سوال است که آیا عوامل موثر بر مدیریت سود را می توان در پیش بینی مدیریت سود به کار برد؟ آنچه که این تحقیق را از سایر تحقیقات انجام شده در داخل کشور متمایز می سازد این است که به جای بررسی عوامل تاثیر گذار بر مدیریت سود به پیش بینی مدیریت سود می پردازد. ضمن اینکه در این تحقیق برای پیش بینی مدیریت سود از تکنیک های داده کاوی در مقایسه با مدل رگرسیون خطی استفاده شده است.
  ۱-۳)  ضرورت انجام تحقیق
  اصل اساسی مشارکت مردم در بازار سهام به درجه اعتماد آنان به گزارش­های صحیح و دقیق مالی بستگی کامل دارد. اعتماد مردم به صحت گزارش­های مالی  شرکت­ها و سازمان­های تولیدی و خدماتی که سهام آنان در بازار بورس معامله می­شوند، موجب افزایش قابل توجه حجم معاملات در بازار بورس خواهد شد. وقتی که این امر صورت گیرد، باعث افزایش رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و جلب سرمایه های بلااستفاده بخش خصوصی می­شود.
  مطابق با مفاد چارچوب نظری استانداردهای حسابداری ایران، هدف صورت‌های مالی، ارائه اطلاعاتی درباره وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی است که برای استفاده کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی، مفید واقع شود. بنابراین می‌توان گفت در صورت دستکاری صورت‌های مالی، به هدف و فلسفه وجودی صورت‌های مالی خدشه وارد می‌شود. نقش عمده گزارشگری مالی انتقال اطلاعات به صورت اثربخش به استفاده­کنندگان برون سازمانی به شیوه­ای معتبر و به موقع می­باشد. برای تحقق این هدف، مدیران مجبورند قضاوت را در گزارشگری مالی وارد کنند. بنابراین، آنها فرصت انجام مدیریت سود را به دست می­آورند. وقتی مدیریت انگیزه­ای برای گمراه کردن استفاده­کنندگان صورت­های مالی از طریق وارد کردن اختیارات خود در رویه­های حسابداری در گزارشگری مالی را داشته باشد، مدیریت سود  ممکن است رخ دهد (تی سای و چی یو، ۲۰۰۹). به علاوه وجود بسترهایی چون تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکیت و مدیریت از یک طرف و بروز رسوایی‌های مالی از طرف دیگر، بر اهمیت موضوع مدیریت سود افزوده‌اند. به اعتقاد اسکیپر(۱۹۸۹) مدیریت سود مداخله ی هدفمند در فرایند گزارشگری مالی برون سازمان شرکت به قصد کسب منافع شخصی است. چندین راه برای مدیران جهت مدیریت کردن سود وجود دارد، مانند تغییر در روش­های حسابداری، فروش دارایی­ها یا سرمایه گذاری­های بلند مدت، تغییر در عملیات تجاری، و به کارگیری اقلام تعهدی حسابداری. در بین این ابزار مدیریت سود، اقلام تعهدی حسابداری، به ویژه اقلام تعهدی اختیاری، ساده ترین راه برای دست­ کاری کردن و در عین حال سخت­ترین راه از نظر شناسایی است.
  در ادبیات موضوع، مطالعات زیادی در زمینه مدیریت سود تنها بر شناسایی برخی عوامل مرتبط که می تواند به طور حائز اهمیتی بر مدیریت سود اثرگذار باشد، تمرکز دارد. بر آن اساس، ما تنها می­توانیم رابطه بین این عوامل و مدیریت سود را بسنجیم، اما این عوامل به طور مستقیم در پیش ­بینی میزان و سطح مدیریت سود استفاده نمی­ شود. به منظور کاهش ریسک بحران مالی ناشی از مدیریت سود و کمک به سهامداران برای حذف ابتلا به یک زیان بزرگ در بازار سهام، ایجاد یک مدل که قادر به پیش ­بینی میزان و سطح مدیریت سود باشد ضروری است. به علاوه، این موضوع برای تکنولوژی حسابرسی سنتی هم که از طریق زمان، منابع انسانی، هزینه و تاثیرگذاری در شناسایی رفتارهای غیرعادی در اطلاعات مالی حجیم و پیچیده محدود شده است، سخت می­باشد. بنابراین ایجاد یک مدل پیش بینی میزان و سطح مدیریت سود کمک زیادی به حسابرسان می­ کند تا از درجه و میزان دستکاری صورت­های مالی آگاهی یابند.
  ۱-۴)  اهداف تحقیق
  هدف این پژوهش مقایسه دقت پیش بینی تکنیک شبکه عصبی مصنوعی و روش ماشین بردار پشتیبان در توجیه و پیش بینی مدیریت سود نسبت  به روش رگرسیون خطی است لذا اهداف پژوهش حاضر به شرح زیر مطرح می گردد:

  • مقایسه دقت پیش بینی تکنیک شبکه عصبی مصنوعی در توجیه و پیش بینی مدیریت سود نسبت به روش رگرسیون خطی
  • مقایسه دقت پیش بینی روش ماشین بردار پشتیبان در توجیه و پیش بینی سود نسبت به روش رگرسیون خطی

  ۱-۵)  فرضیه های تحقیق
  فرضیه اول: دقت پیش بینی تکنیک شبکه عصبی مصنوعی در توجیه و پیش بینی مدیریت سودنسبت  به روش رگرسیون خطی بیشتر است .
  فرضیه دوم: دقت پیش بینی روش ماشین بردار پشتیبان در توجیه و پیش بینی سود نسبت به روش رگرسیون خطی بیشتر است.
  ۱-۶)  روش تحقیق
  ۱-۶-۱) جامعه آماری
  جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق، کلیه شرکت‌هایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. دلیل انتخاب شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار این است که قابلیت دسترسی به اطلاعات مالی این شرکت‌ها بیشتر است. همچنین، به خاطر وجود مقررات و استانداردهای سازمان بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات گزارش‌های مالی این شرکت‌ها همگن‌تر است.
  ۱-۶-۲) نمونه آماری
  در این تحقیق، برای انتخاب نمونه، از کل داده‌های در دسترس استفاده شده است. نخست تمام شرکت‌هایی که می‌توانستند در نمونه‌گیری شرکت کنند، انتخاب شدند، سپس از بین کلیه شرکت‌های موجود، شرکت‌هایی که واجد هر یک از شرایط زیر نیستند، حذف شده و در نهایت از بین شرکت های مزبور تعدادی شرکت به صورت تصادفی انتخاب خواهند شد.
  ۱) سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
  ۲) در طی دوره زمانی تحقیق تغییر سال مالی نداده باشد.
  ۳) شرکت سرمایه گذاری و یا واسطه گری مالی نباشد.
  ۴) اطلاعات مورد نظر برای استخراج داده‌ها در دسترس باشد.
  دوره زمانی تحقیق نیز بازه زمانی ۱۳۹۱-۱۳۸۱ می‌باشد.
  ۱-۶-۳) روش تجزیه و تحلیل داده ها
  در تحقیق حاضر از رگرسیون خطی چندگانه با بهره گرفتن از داده های پانل و تکنیک های شبکه های عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان از طریق فرآیند داده کاوی ستفاده شده است. برای داده کاوی الگوریتم ها و رویه های مختلفی توسعه داده شده است. یکی از این الگوریتم ها که به خوبی می تواند در استخراج دانش از داده ها یاری رساند الگوریتم استاندارد CRISP-DM می باشد. از آنجاییکه متدلوژی مذکور مستقل از نوع داده ها بوده و به خوبی می تواند جهت آنالیز داده ها به صورت عام مورد استفاده قرار گیرد. لذا مراحل انجام تحقیق و مدل اجرایی آن متناسب با این الگوریتم استاندارد می باشد. این متدولوژی، یک مدل فرآیندی برای داده کاوی ارائه می دهد که مروری بر چرخه عمر هر پروژه داده کاوی بوده و شامل مراحل متناظر با یک پروژه، وظایف مربوطه و ارتباط بین این وظایف می باشد. این متدولوژی چرخه عمر یک پروژه داده کاوی را به ۶ مرحله انعطاف پذیر (۱٫ شناخت کسب و کار، ۲٫ شناخت داده ها، ۳٫ آماده سازی داده ها، ۴٫ مدلسازی، ۵٫ ارزیابی مدل و ۶٫ توسعه مدل) تقسیم بندی کرده است. در این تحقیق کار با داده ها شروع شده و سعی بر آن است تا مواردی را که قبلا آگاهی نسبت به آنها وجود نداشته است، کشف کرده و برای آنها قوانینی ساخته شود. در این فرآیند به منظور ساخت مدل از دو تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است. نرم افزار مورد استفاده، برای اجرای فرآیند داده کاوی Clementine 12.0 می باشد. متدلوژی استاندارد داده کاوی در شکل تعدیل شده شماره ۱-۱ نشان داده شده است.
  شکل شماره ۱-۱
  نتایج حاصل از تکنیک های داده کاوی مانند شبکه های عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان به منظور آزمون فرضیه های تحقیق با نتایج حاصل از مدل رگرسیون خطی چندگانه مقایسه می شوند. رگرسیون بهترین مدلی است که می‌تواند متغیر های خروجی را با متغیرهای ورودی متعدد ارتباط دهد. ساده‌ترین حالت آن، مدل برازش خطی است یعنی ارتباط بین متغیرهای ورودی و خروجی را به صورت خطی برقرار می‌کند. فرمول زیر نشان دهنده این ارتباط می‌باشد. در فرمول زیر Y متغیر خروجی و وابسته است و x ها متغیرهای ورودی‌اند.a  و b هم ضرایب می‌باشند.
  Y = a + x1 * b1 +x2 + + xn * bn
  ۱-۷)  استفاده کنندگان از تحقیق
  شناخت بهتر مدیریت سود به کاهش می‌تواند مورد استفاده کلیه استفاده کنندگان صورت‌های مالی قرار گیرد. از جمله اشخاص و گروه‌های استفاده کننده عبارت است از:
  ۱) سرمایه‌گذاران و سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  ۲) مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  ۳)اعتبار‌دهندگان و تحلیل‌گران مالی بازار سرمایه.
  ۴)کارگزاران، هیات نظارت و مسئولین بورس اوراق بهادار تهران.
  ۵)دانش پژوهان و محققان حسابداری و مالی.
  ۱-۸)  روش‌های گردآوری اطلاعات
  برای جمع‌آوری اطلاعات در زمینه‌های مبانی نظری و ادبیات تحقیق و پیشینه آن و اطلاعات مورد نیاز درباره شرکت‌ها از روش‌های ذیل استفاده شده است:

  • بررسی ومطالعه کتب فارسی ولاتین، مقالات، پایان‌نامه‌ها وتحقیقات انجام شده ی مرتبط باموضوع
  • بانک اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
  • مطالعه و جستجو در سایت‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی
  • نرم افزارهای رایان هم افزا، تدبیر پرداز، صحرا و سیستم معاملات PAM
  • آرشیو آماری و تصویری بورس اوراق بهادار
  • کتابخانه مرکزی سازمان بورس اوراق بهادار
  • سایت‌های مرتبط با بورس اوراق بهادار همچون :

  www.irbourse.com
  www.tsetmc.com
  www.seo.ir
  www.codal.ir
  ۱-۹)  تعریف واژه‌های کلیدی
  شبکه عصبی : یک شبکه عصبی مصنوعی، شامل مجموعه ای از نرون های به هم متصل شده می باشد که به هر مجموعه از این نرون ها یک لایه گفته می شود. در شبکه عصبی مصنوعی، شبکه قانون کار را یاد می گیرد و از یادگیری به ازای هر ورودی، خروجی مناسب را ارائه می دهد.
  ماشین بردار پشتیبان: ماشین بردار پشتیبانی الگوریتمی است که نوع خاصی از مدل های خطی را می یابد که حداکثر شدن  حاشیه این صفحه را حاصل می کند . حداکثر کردن حاشیه ابر صفحه منجر به حداکثر شدن تفکیک بین طبقات می شود. به نزدیک ترین نقاط آموزشی به حداکثر حاشیه ابر صفحه بردارهای پشتیبان اطلاق می گردد. تنها از این بردارها برای مشخص کردن مرز بین طبقات استفاده می­شود.
  مدیریت سود: مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیریت در تهیه گزارشات مالی قضاوت شخصی خود را اعمال و با انجام معاملات ساختگی سعی در گمراه کردن سهامداران شرکت داشته باشد .
  رگرسیون:نمونه­ای از تکنیک­های آماری است که کاربرد­هایی نظیر هموارسازی منحنی،پیش ­بینی، مدل­یابی روابط علی و معلولی و آزمون آماری در روابط بین متغیر­هادارد و ابزار­های معمول آن رگرسیون خطی و لجستیک می­باشند.
  ۱-۱۰)           خلاصه و نحوه فصل بندی پایان نامه
  در فصل اول به شرح مقدمه، بیان مسئله، اهمیت تحقیق، هدف تحقیق، سؤال تحقیق، فرضیه تحقیق، پرداخته شده است و شامل کلیاتی است که دربرگیرنده هدف از تحقیق حاضر می­باشد.
  فصل دوم به بررسی مبانی نظری مدیریت سود، تکنیک های داده کاوی و نیز بررسی خلاصه­ای تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده می پردازیم.
  در فصل سوم سؤالها و فرضیه های مطرح شده در تحقیق، متغیرها و روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، قلمرو تحقیق، داده­های مورد نیاز و چگونگی محاسبه و استخراج آنها بیان خواهد شد.
  فصل چهارم به تشریح دقیق روش­های آزمون فرضیه ها و آنالیز داده­ ها با مدل­های مناسب خواهد پرداخت و نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بیان خواهد شد.
  در فصل پنجم نیز خلاصه­ای از تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها به همراه نتیجه گیری بیان خواهد شد و همچنین پیشنهادهایی در مورد موضوعاتی که می ­تواند برای تحقیقات آتی مبنا قرار گیرد ارائه خواهد شد.
  در پایان نیز فهرست منابع و مآخذ استفاده شده، ضمایم و نیز چکیده انگلیسی ارائه خواهد شد.
  در این فصل ابتدا پس از تعریف مختصری از مدیریت سود به بیان فرضیه های مختلف، انگیزه ها، الگوها و ابزارهای مدیریت سود به بیان مفاهیم تکنیک های داده کاوی مورد استفاده در این تحقیق پرداخته شده است. همچنین، در قسمت پیشینه تحقیق مروری برمطالعات انجام شده در زمینه مدیریت سود و استفاده از تکنیک های داده کاوی در حوزه تحقیقات مالی در ایران و خارج از کشور ارائه شده است.

  ۲-۱) مقدمه

  هدف صورت‌های مالی مطابق با بند ۱-۱ مفاهیم نظری استانداردهای حسابداری ایران، ارائه اطلاعاتی تخلیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود. همچنین بیانیه شماره پنج مفاهیم حسابداری مالی، نقش اصلی گزارش‌گری مالی را انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون‌سازمانی به روشی معتبر و به‌موقع می‌داند (هیأت استانداردهای حسابداری مالی، ۱۹۸۴). رقم سود نیز یکی از اجزای اطلاعات صورت‌های مالی است که در تصمیم‌گیری اشخاص برون‌سازمانی جهت برآورد ارزش سرمایه‌گذاری (از طریق برآورد وجوه نقد آتی دریافتی شرکت)، ارزیابی عملکرد شرکت، ارزیابی نقش حساب‌دهی مدیران و غیره موثر است. حال سوال این‌جاست که چه کسی این اطلاعات و صورت‌های مالی را تهیه می‌کند؟ و آیا امکان دارد این شخص یا اشخاص این اطلاعات را به صورت صادقانه و صحیح ارائه نکنند؟ مسئولیت تهیه صورت‌های مالی با مدیریت ارشد شرکت است (مفاهیم نظری بند ۶-۱) و مسلما با عنایت به بسترها و انگیزه‌هایی چون تضاد منافع مالکیت و مدیریت امکان تحریف و دست‌کاری اطلاعات توسط مدیریت وجود دارد. به‌علاوه در عمل نیز تحریف‌ها و رسوایی‌های مالی جهانی و نتایج اسف‌بار آن‌ها نظیر ورشکستگی شرکت‌هایی چون انرون و ورلدکام را نیز به چشم می‌بینیم. امکان و وجود چنین تحریف‌ها و دستکاری‌های سود در صورت‌های مالی و همچنین عواقب چنین کاری مانند ورشکستگی، ایجاد زیان‌های بزرگ برای اجتماع و سلب اعتماد عموم مردم از صحت رویه‌های حسابداری بر اهمیت موضوع مدیریت سود می‌افزاید.
  در دهه‌های اخیر تحقیقات فراوانی در ارتباط با مدیریت سود انجام گرفته است. اکثر تحقیقات انجام گرفته در این خصوص به بررسی انگیزه‌ها، ابزارها، مدل‌های اندازه‌گیری و روش‌های محدودکننده مدیریت سود پرداخته‌اند. قبل از این‌که به بررسی ادبیات مدیریت سود بپردازیم، لازم است درک روشنی از مفهوم مدیریت سود داشته باشیم.

  ۲-۲) تعریف مدیریت سود

  در ادبیات حسابداری تعریف‌های مختلفی در مورد مدیریت سود توسط محققین ارائه شده ‌‌است. برخی از آن‌ها به شرح ذیل می‌باشند.
  اسکیپر  (۱۹۸۹) مدیریت سود را دخالت عمدی در فرآیند گزارش‌گری مالی با قصد به دست آوردن سود تعریف کرده ‌‌است، وی اعتقاد داشت که مدیریت سود در واقع معنایی جز «مدیریت افشاء»  ندارد.
  دی‌جورج وهمکاران (۱۹۹۹) مدیریت سود را به عنوان نوعی دست‌کاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای برخی مقاصد خاص (از جمله حصول پیش‌بینی تحلیل‌گران و یا برآورد روند سودهای قبلی برای پیش‌بینی سودهای آتی) تعریف کرده‌اند.
  هلی و والن (۱۹۹۹) معتقدند مدیریت سود هنگامی رخ می‌دهد که مدیران از قضاوت‌های شخصی خود در گزارش‌گری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارش‌گری مالی دست‌کاری می‌نمایند. این هدف یا به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سهام در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت صورت می‌گیرد، یا به منظور تاثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دست‌یابی به سود مشخصی می‌باشد.
  در نهایت جونز و شارما (۲۰۰۱) تعریف جامعی در خصوص مدیریت سود ارائه نمودند. به عقیده آنها مدیریت سود (دست‌کاری سود) زمانی اتفاق می‌افتد که مدیران با بهره گرفتن از قضاوت در گزارش‌گری مالی، ساختار مالی و ساختار مبادلات جهت گمراه نمودن بعضی از ذی‌نفعان (شامل سهام‌داران، اعتباردهندگان، دولت و غیره) درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تحت تاثیر قرار دادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، در گزارش‌گری مالی تغییر ایجاد می‌کنند.

  ۲-۳) فرضیه های مختلف در مورد مدیریت سود

  در ادبیات موجود، فرضیه‌‌ها و نظریه‌‌های متفاوتی برای توضیح مدیریت سود توسط مدیران و پیامدهای آن مورد استفاده قرار گرفته که عبارتند از: فرضیه مکانیکی، فرضیه بازار کارا، نظریه اثباتی و نظریه رفتار فرصت‌طلبانه  مدیران.
  فرضیه مکانیکی: این فرضیه که در دهه ۱۹۶۰ مطرح گردید، بیانگر آن بود که استفاده‌‌کنندگان صورت‌های مالی، منابع اطلاعاتی به غیر از گزارش‌های مالی شرکت‌ها را مورد استفاده قرار نمی‌دهند و سرمایه‌‌گذاران صرفاً براساس ارزش‌های ظاهری منعکس در اطلاعات مالی شرکت‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. طبق این فرضیه، سرمایه‌‌گذاران ممکن است به طور سیستماتیک به وسیله گزینه‌‌ها و روش‌های حسابداری گمراه شوند(نوروش و حسینی، ۱۳۸۸).
  فرضیه بازار کارا: رقیب فرضیه مکانیکی، فرضیه بازار کارا نامیده می‌شود. فرضیه بازار کارآ، (پارادایم حاکم بر تحقیقات حسابداری مالی در دهه ۱۹۷۰ (بیانگر آن است که قیمت‌های بازار تمام اطلاعات در دسترس را به طور کامل منعکس می‌نمایند. در شکل نیمه قوی فرضیه بازارکارآ گفته می‌شود که بازار می‌تواند اثر تغییرات حسابداری مصنوعی (مدیریت سود) را تشخیص دهد، لذا مدیریت نمی‌تواند با این نوع تغییرات به طور سیستماتیک بازار را گمراه و اعمال مدیریت سود نماید. مطالعات زیادی وجود دارد که در آنها از فرضیه‌های مکانیکی و بازارکارآ استفاده شده، لیکن محققین در تائید پیش‌بینی‌های هر یک با شکست مواجه شده‌‌اند. علاوه بر این، هم فرضیه مکانیکی و هم فرضیه بازارکارآ به دلیل ساده بودن مبانی که بر آنها استوار هستند، مورد انتقاد قرار گرفته‌‌اند(همان).
  نظریه اثباتی: نظریه اثباتی انگیزه‌‌هایی به غیر از انگیزه‌‌های مرتبط با بازار سرمایه را برای توضیح مدیریت سود توسط مدیران مطرح می کند. برای این کار، نظریه اثباتی فرضیه‌‌های قبلی را نقض نمی‌کند، بلکه به جای آن، برای بکارگیری گزینه‌های متفاوت حسابداری، بر انگیزه‌‌های قراردادی داخلی شرکت و نظریه نمایندگی  تاکید می‌کند. مطابق نظریه اثباتی حسابداری، از آن جایی که متغیرهای حسابداری مبنایی را برای تصمیم‌گیری مربوط به تخصیص منابع، جبران خدمات مدیریت و اجتناب از نقض قراردادهای بدهی فراهم می‌کنند، مدیریت می‌تواند از طریق برآوردها و گزینش رویه‌‌های حسابداری سود را مدیریت نموده و بر نتایج و پیامدهای این تصمیمها تأثیر گذارد. بنابراین، نظریه اثباتی سمت و سوی تحقیقات مدیریت سود را از آزمون انگیزه‌‌های مبتنی بر بازار سرمایه به طرف دلایل قراردادی داخلی شرکت و نظریه نمایندگی برای مدیریت سود سوق داد(همان).
  فرضیه رفتار فرصت‌طلبانه: مطالعات اخیر درباره مدیریت سود مجدداً تاکید خود را از نظریه اثباتی به سمت انگیزه‌‌های بازار سرمایه‌‌ای نظیر رفتار فرصت‌طلبانه مدیران تغییر داده‌‌اند. از جمله می‌توان به مطالعه درباره کوششهای مدیران برای تحت تأثیر قراردادن عرضه‌‌های سهام از طریق بیش از واقع نشان دادن سود و یا تحت تأثیر قراردادن عملکرد کوتاه‌‌مدت سهام از طریق مدیریت سود و با هدف تحقق بخشیدن به انتظارات تحلیل‌گران مالی اشاره کرد. در واقع فرضیه فرصت‌طلبانه نیز در راستای نظریه نمایندگی قرار گرفته ‌است (همان).

  ۲-۴) انگیزه‌های مدیریت سود

  درگیر شدن با مسئله مدیریت سود برای شرکت­ها کاری خالی از مخاطره نیست. مخاطراتی چون مخدوش شدن اعتبار شرکت­ها و مدیران عامل و خطر دادخواهی از آن‌ها از این قبیل است.  بنابراین منطق حکم می‌کند تنها هنگامی اقدام به مدیریت سود شود که انگیزه کافی برای آن وجود داشته باشد و منافع این کار از هزینه­ها و مخاطرات آن بیشتر باشد. انگیزه‌‌های مدیریت سود را می‌توان در دو دسته کلی طبقه‌‌بندی کرد.

  ۲-۴-۱) انگیزه‌های مربوط به منافع شرکت

  آن‌چه در این نوع انگیزه‌ها دارای اهمیت است، خود شرکت می‌باشد. به عبارت دیگر هدف مدیریت سود در این نوع انگیزه‌ها عبارت است از بقای شرکت، ایجاد وضعیت نقدینگی و اعتباری مناسب‌تر شرکت، تحمل هزینه‌های کمتر و در یک کلام بهبود وضعیت شرکت. انواع مختلف این انگیزه‌ها عبارتند از :

  ۲-۴-۱-۱) افزایش بازده سهام

  بیدلمن (۱۹۷۳) معتقد است مدیران دو انگیزه برای هموارسازی سود دارند. اول ایجاد یک جریان با ثبات سود، به منظور تاثیرگذاری مساعد بر بازده سهام و کاهش ریسک شرکت؛ و دوم توانایی مقابله با ماهیت ادواری بودن سود و جلوگیری از کاهش احتمالی همبستگی بازده مورد انتظار شرکت با بازده مجموعه بازار. بارتو  و همکاران (۲۰۰۲) به این نتیجه رسیدند که دستیابی به انتظارات تحلیل‌گران مهم است زیرا شرکت هایی که به این انتظارات دست می­یابند یا از آن فراتر میروند از بازده بالاتری بهره مند می شوند حتی اگر این احتمال وجود داشته باشد که این دستاورد از طریق مدیریت سود یا مدیریت انتظارات بدست آمده باشد. ماتسوناگا و پارک (۲۰۰۱) دریافتند نرسیدن به انتظارات در مورد سود تاثیری منفی هم در بازده سهام و هم در پاداش مدیران دارد. آجینکیا  و همکاران (۲۰۰۵) در مطالعه خود نشان دادند هنگامی‌که سود هر سهم کمتر از سودهای پیش‌بینی شده باشد شرکت‌ها اقدام به مدیریت سود می‌کنند تا برآورد‌ها در مورد سود هر سهم محقق گردد.
  در تحقیقات نورانی (۱۳۸۱) محقق به بررسی رابطه‌ی بین هموارسازی سود و بازده شرکت‌ها پرداخته‌‌ است. نتایج این تحقیق نشان داد که هموارسازی سود تاثیر معناداری بر بازده شرکت‌ها نداشته است.

  ۲-۴-۱-۲) شرایط تامین مالی بهتر و تحمل هزینه سرمایه کمتر

  شرکتها می توانند برای نشان دادن تصویری بهینه و بهتر از آینده شرکت، قبل از اینکه به بازار سرمایه برای کسب وجوه خارجی بروند، به مدیریت سود بپردازند. تحقیقات پیشین نشان می­دهد که شرکت­های با نیاز تامین مالی، بیشتر احتمال دارد که اقدام به مدیریت سود کنند (دچو  و همکاران،۱۹۹۶؛ رومانوس  و همکاران،۲۰۰۸؛ ایتریدیس و کادورینیس ، ۲۰۰۹).

  ۲-۴-۱-۳) افزایش قیمت در عرضه نخستین سهام

  قیمت سهامی که برای نخستین بار عرضه می‌شود، مشخص نیست. حال پرسش این‌جاست که چگونه ارزش این سهام تعیین می‌گردد. پاسخ احتمالی میزان تقاضا برای سهام مذکور در بازار است و این تقاضا نیز بستگی به برداشت بازار از وضعیت آتی شرکت دارد. اما چه اطلاعاتی به بازار (سرمایه‌گذاران) در تعیین وضعیت آتی شرکت کمک می‌کند؟ هیوز (۱۹۸۶) با تجزیه و تحلیلی ثابت کرد اطلاعاتی مانند سود خالص می‌تواند نشانه و علامت خوبی برای سرمایه‌گذاران در تعیین ارزش شرکت باشد. همچنین، فریدلن (۱۹۹۴) نشان می‌دهد که شرکت‌های عرضه اولیه در بیشتر صورت‌های مالی موجود در اعلامیه پذیره‌‌نویسی اوراق بهادار از اقلام تعهدی افزاینده سود استفاده می‌کنند. مگنان و کرمیر (۱۹۹۷) گزارش می‌کنند شرکت‌هایی که برای اولین بار در کانادا اقدام به عرضه سهام نموده‌اند، گام‌های سنجیده و حساب‌شده‌ای در جهت جابجایی ارقام سود گزارش شده در جهت پیش‌بینی اقلام اختیاری در زمان عرضه اولیه سهام برداشته‌‌اند.
  ابراهیمی‌کردلر و حسنی (۱۳۸۵) مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم مردم را مدنظر قرار دادند. نتایج تحقیق آن‌ها نشان می‌دهد که مدیران، سود شرکت‌ها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اولیه سهام به عموم، مدیریت می‌کنند.

  ۲-۴-۱-۴) عدم تخلف از قراردادهای بدهی

  معمولا اعتباردهندگان در مورد بازپرداخت شدن اصل و سود منابعی که در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهند دارای ریسک هستند. عموما برای کنترل چنین ریسکی، اعتباردهندگان در قرارداد فیمابین با شرکت خواهان وضع مفادی می‌گردند. به عنوان مثال سرمایه در گردش یا نسبت جاری شرکت نباید از حد معینی کمتر شود و یا نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام نباید از حد مشخصی فراتر رود؛ در غیر این‌صورت اختیار شرکت در پرداخت سود به سهام‌داران کاهش یافته و یا مختل می‌گردد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود از یک طرف مبنای رعایت یا عدم رعایت مفاد قراردادهای بدهی، اعداد حسابداری است و از طرف دیگر نقض این قراردادها می‌تواند برای شرکت هزینه‌های سنگینی به بار آورد و اختیارات مدیر را کاهش دهد. بنابراین انگیزه اعمال مدیریت سود فراهم می‌گردد.
  واتز و زیمرمن (۱۹۷۸) در تحقیقی قراردادهای بدهی را انگیزه­ای برای مدیریت سود ذکر کرده­اند. دیفوند و جیامبالوو (۱۹۹۴) شواهدی یافتند مبنی بر استفاده شرکت‌ها از اقلام تعهدی اختیاری در سال پیش از نقض مفاد قرارداد وام و در سطحی کمتر در سال نقض قرارداد وام. سوئینی (۱۹۹۴) در مطالعه یک نمونه از شرکت‌هایی که در قراردادهای وام و بدهی خود تخلف کرده بودند مشاهده کرد که در مقایسه با نمونه کنترل، تغییر در رویه‌های حسابداری در این شرکت‌ها بیشتر بوده است؛ البته هنگامی که این تغییر در رویه‌ها می‌توانست سود خالص گزارش شده را افزایش دهد.
  ثقفی و بهار مقدم (۱۳۸۷) نشان دادند هرگاه نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بیشتر باشد انگیزه مدیران برای مدیریت سود افزایش می‌یابد. نوروش و همکاران (۱۳۸۴) به بررسی مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های بزرگ در ایران اقدام به مدیریت سود می‌کنند و انگیزه اعمال مدیریت سود با افزایش بدهی بیشتر می‌شود.

  پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی شرکت‌ها

  علوم و تحقیقات واحد یزد                 
   پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M. A.)
   عنوان:
  شناسایی عوامل موثر بر پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی شرکت‌ها
  استاد مشاور:
  دکتر رامین عبقری
   سال تحصیلی ۱۳۹۴ – ۱۳۹۳


  (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
  متن پایان نامه :
  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
  فهرست مطالب
  عنوان                                                                                                            صفحه
   
  کیده . ۱
   فصل اول: کلیات پژوهش
  ۱-۱- مقدمه ۳
  ۱-۲- بیان مسئله . ۳
  ۱-۳- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ۴
  ۱-۴- اهداف پژوهش . ۶
  ۱-۵- سوال‌ها و فرضیه‌های پژوهش . ۶
  ۱-۵-۱- سوال پژوهش ۶
  ۱-۵-۲- فرضیه‌های پژوهش . ۷
  ۱-۶- قلمرو پژوهش . ۸
  ۱-۷- روش‌شناسی پژوهش ۸
  ۱-۸- واژگان تخصصی . ۸
   
  فصل دوم: پیشینه تحقیق
  ۲-۱- مقدمه ۱۲
  ۲-۲- مبانی نظری پژوهش . ۱۳
  ۲-۲-۱- سود . ۱۳
  ۲-۲-۱-۱- دیدگاه‌های مختلف در مورد سود ۱۵
  ۲-۲-۱-۲- سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی ۱۶
  ۲-۲-۲- سود هر سهم (EPS) . 19
  ۲-۲-۲-۱- اهمیت EPS و کاربردهای آن ۱۹
  ۲-۲-۳- پایداری سود . ۲۱
  ۲-۲-۳-۱- ارتباط کیفیت سود با پایداری سود ۲۴
  ۲-۲-۳-۲- روش‌های ارزیابی کیفیت سود ۲۴
  ۲-۲-۴- جریان‌های نقدی . ۲۵
  فهرست مطالب
  عنوان                                                                                                            صفحه
   
   
  ۲-۲-۴-۱- انواع جریان‌های نقدی . ۲۷
  ۲-۲-۴-۲- طبقه‌بندی جریان‌های نقدی . ۲۸
  ۲-۲-۵- تمرکز بازار یا صنعت ۳۲
  ۲-۲-۵-۱- معیارهای سنجش تمرکز . ۳۴
  ۲-۲-۶- سرمایه‌بری (شدت سرمایه) . ۴۱
  ۲-۳- پیشینه تحقیق ۴۲
  ۲-۳-۱- مطالعات داخلی . ۴۲
  ۲-۳-۱-۱- پایداری سود . ۴۲
  ۲-۳-۱-۲- نسبت تمرکز و سرمایه‌بری ۴۹
  ۲-۳-۲- مطالعات خارجی . ۵۳
  ۲-۳-۲-۱- پایداری سود . ۵۳
  ۲-۳-۲-۲- سطح تمرکز و سرمایه‌بری . ۵۸
  ۲-۴- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ۶۰
   
  فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
  ۳-۱- مقدمه ۶۲
  ۳-۲- اهداف تحقیق . ۶۳
  ۳-۳- جامعه و نمونه آماری ۶۳
  ۳-۴- ابزارها و روش‌های جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها ۶۴
  ۳-۵- روش تحقیق . ۶۵
  ۳-۶- فرضیات تحقیق ۶۵
  ۳-۷- متغیرهای تحقیق . ۶۶
  ۳-۷-۱- متغیر مستقل ۶۶
  ۳-۷-۲- متغیر وابسته ۶۷
  ۳-۸- مدل‌های تحقیق ۶۷
  ۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها . ۷۱
  فهرست مطالب
  عنوان                                                                                                            صفحه
   
   
  ۳-۹-۱- تخمین مدل‌های رگرسیون با داده‌های پانل . ۷۱
  ۳-۹-۲- آزمون‌های انتخاب مدل در پنل دیتا ۷۲
  ۳-۹-۳- آزمون معنی‌دار بودن مدل مربوط به فرضیه‌ها . ۷۴
  ۳-۹-۴- آزمون فرضیه‌ها . ۷۶
  ۳-۱۰- نتیجه‌گیری ۷۹
   
  فصل چهارم: نتایج و بحث
  ۴-۱- مقدمه ۸۱
  ۴-۲- تجزیه و تحلیل نتایج ۸۱
  ۴-۲-۱- تجزیه و تحلیل فرضیه اول . ۸۲
  ۴-۲-۲- تجزیه و تحلیل فرضیه دوم . ۸۸
  ۴-۲-۳- تجزیه و تحلیل فرضیه سوم ۹۱
  ۴-۲-۴- تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم . ۹۶
  ۴-۳- نتیجه‌گیری ۹۹
   
  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
  ۵-۱- مقدمه ۱۰۱
  ۵-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها ۱۰۱
  ۵-۲-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول . ۱۰۱
  ۵-۲-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم ۱۰۱
  ۵-۲-۳- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم . ۱۰۲
  ۵-۲-۴- نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم ۱۰۲
  ۵-۳- تحلیل و بررسی نتایج . ۱۰۳
  ۵-۴- پیشنهادها ۱۰۴
  ۵-۴-۱- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق . ۱۰۴
  ۵-۴-۲- پیشنهادهای تحقیقات آتی . ۱۰۵
  فهرست مطالب
  عنوان                                                                                                            صفحه
  ۵-۵- محدودیت‌های پژوهش ۱۰۵
   
  منابع فارسی ۱۰۷
  منابع لاتین . ۱۱۲
  چکیده انگلیسی . ۱۱۶
  چکیده
  این پژوهش عوامل موثر بر پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی را بررسی می‌کند. هدف تحقیق بررسی ارتباط سطح تمرکز صنعت و سرمایه‌بری شرکت با پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی است. نمونه تحقیق که با بهره گرفتن از روش حذفی و با اعمال شرایط انتخاب نمونه تعیین گردید شامل ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقیق طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ می‌باشد. برای بررسی سطح تمرکز صنایع، ۶ صنعت “خودرو و قطعات”، “سیمان، آهک، گچ”، “شیمیایی”، “غذایی به‌جز قند و شکر”، “فلزات اساسی” و “مواد دارویی” را با بهره گرفتن از شاخص هرفیندال – هیرشمن مورد بررسی قرار گرفته است. برای محاسبه میزان سرمایه‌بری شرکت‌ها نیز از نسبت مجموع خالص اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات (PPE) تقسیم بر مجموع دارایی‌های آن شرکت استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پانل دیتا و برای مقایسه مدل‌ها از آزمون Z وونگ استفاده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که سطح تمرکز صنعت و سرمایه‌بری (شدت سرمایه) شرکت بر پایداری رشد سود تاثیرگذار است، ولی بر پایداری رشد جریان‌های نقدی تاثیرگذار نیست.

  واژه‌های کلیدی: پایداری، رشد سود، جریان‌های نقدی، سطح تمرکز، سرمایه‌بری
   

  فصل اول
  کلیات پژوهش

  ۱-۱- مقدمه
  در دنیای رقابتی امروز که تنوع تقاضا و نیازهای مشتریان از یک‌سو و کمیابی و محدودیت منابع و امکانات از سوی دیگر وجود دارد، بنگاه‌های اقتصادی چاره‌ای جز تلاش و استفاده از استراتژی‌های مناسب جهت رشد پایدار ندارند و همین عامل مهم است که باعث حفظ بقا و ترقی آن‌ها می‌شود.
  علاوه بر معیار رشد پایدار و مداوم، با توجه به نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و سهامداران برای تصمیمات سرمایه‌گذاری و اعتبار دهی، ارائه اطلاعات حسابداری و گزارشات دارای بار مالی مثبت و پایدار نیز جزو موارد مهم و حیاتی می‌باشد.
  پایان نامه

  با توجه به اهمیت مبحث رشد پایدار سود و جریان‌های نقدی برای بقا و پیشرفت موسسات مالی، در تحقیق حاضر به بررسی پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران با توجه به دو مورد از ویژگی‌های صنعت شامل سطح تمرکز و سرمایه‌بری (شدت سرمایه) پرداخته شده است.
  ۱-۲- بیان مسئله
  تقریبا همه استفاده‌کنندگان برون‌سازمانی در تلاشند به کمک اطلاعات مالی گزارش شده، سود را در چند دوره آتی پیش‌بینی کنند. بنابر این سرمایه‌گذاران با بهره گرفتن از اطلاعات مالی شرکت‌ها، بازده مورد انتظار خود را برآورده می‌کنند. در ضمن سرمایه‌گذاران در مقایسه با سایر شاخص‌های عملکرد از قبیل سود نقدی و جریان‌های نقدی اتکای بیشتری بر روی اطلاعات مربوط به سود دارند، از این رو سود گزارش شده یکی از معیارهای تعیین بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران است. علاوه بر این‌که رقم سود گزارش شده برای سرمایه‌گذاران مهم است و بر تصمیم‌گیری‌های آنها تاثیر دارد، ویژگی‌های کیفی سود نیز به‌عنوان یکی از ابعاد اطلاعات سود مورد توجه خاص سرمایه‌گذاران است. یکی از ویژگی‌های کیفی سود، پایداری سود است. تحلیلگران مالی و سرمایه‌گذاران در تعیین جریان‌های نقدی آتی به رقم سود حسابداری به‌عنوان تنها شاخص تعیین‌کننده توجه نمی‌کنند، بلکه برای آنها پایداری و تکرارپذیر بودن سود گزارش شده بسیار مهم است. آنها بیشتر از رقم نهایی سود به اقلام تشکیل‌دهنده آن توجه می‌کنند (کردستانی و مجدی، ۱۳۸۶).
  کیفیت سود از عوامل کیفیت گزارشگری مالی است. ساختارهای مورد استفاده برای بررسی کیفیت سود از خواص سری‌های زمانی سود یعنی پایداری سود استفاده می‌کنند. پایداری سود از جمله ویژگی‌های کیفی سود حسابداری به شمار می‌آید که بر اساس اطلاعات حسابداری است و سرمایه‌گذاران را در ارزیابی سودهای آتی و جریان‌های نقدی شرکت کمک می‌کند (فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۴).
  مبحث تمرکز صنعتی نیز از موضوعات پر اهمیت در زمینه سازمان و اقتصاد صنعتی محسوب می‌گردد. تمرکز یکی از مهم‌ترین متغیرهای ساختاری بازار شمرده می‌شود. ساختار بازار ترتیب قرار گرفتن اجزای مختلف بازار است که خصوصیات سازمانی بازار را معرفی می‌کند؛ به‌طوری که به کمک این خصوصیات می‌توان رابطه اجزای بازار را مشخص نمود. کمّی‌کردن این متغیرهای ساختاری، درک مناسبی از خصوصیات ساختاری بازارها را محقق می‌سازد؛ به‌طوری‌که بسیاری از دانشمندان و محققین در کارهای تجربی خود از این متغیرها برای شناسایی ساختار بازار استفاده نموده‌اند. با محاسبه میزان تمرکز می‌توان درخصوص ساختار بازار و سنجش قدرت انحصاری در بازارها نظر داد (صدرایی جواهری و منوچهری، ۱۳۹۱).
  سرمایه‌بری یا شدت سرمایه، میزان سرمایه‌بر بودن یک شرکت را نشان می‌دهد. می‌توان گفت که سرمایه‌بری در مقابل کاربری قرار دارد؛ به‌طوریکه هر میزان در شرکتی میزان ماشین‌آلات و تجهیزات بیشتر باشد و اصطلاحا شرکت سرمایه‌برتر باشد، نیاز به نیروی انسانی در آن شرکت کمتر می‌شود، چرا که ماشین‌آلات اغلب به تنهایی قادر به انجام بسیاری از کارهای نیروی انسانی در سطحی گسترده‌تر و دقیق‌تر می باشند.
  با توجه به مباحث مطروحه، در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط پایداری رشد سود و همچنین جریان‌های نقدی شرکت‌ها با دو مورد از ویژگی‌های صنعت یعنی سطح تمرکز و سرمایه‌بری پرداخته شده است.
   
  ۱-۳- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
  سود در زمره مهم‌ترین اطلاعات حسابداری است که تحقیقات وسیعی در مورد تاثیر آن بر رفتار قیمت سهام انجام شده و سودمندی آن از جهات مختلف مورد تایید واقع گردیده است. سرمایه‌گذاران برای سود حسابداری به‌عنوان ابزار پیش‌بینی جایگاه خاصی در نظر دارند. بهای جاری هر واحد تجاری (قیمت سهام) با جریان سود مورد انتظار پیوند خورده است و سرمایه‌گذار معمولا بر مبنای انتظاراتش از سود آتی به نگهداری یا فروش سهام تصمیم می‌گیرد (آقائی، ۱۳۷۳).
  مدیران، تحلیل‌گران مالی و سرمایه‌گذاران بیشترین توجه را به سود گزارش شده شرکت‌ها دارند. مدیران از حفظ روند رو به رشد سود منتفع می‌شوند، زیرا پاداش آن‌ها به میزان سود شرکت‌ها بستگی دارد. تحلیل‌گران مالی به پردازش و تفسیر اطلاعات می‌پردازند و درک صحیح کیفیت سود یک بخش اساسی از این رویه می‌باشد. ارزیابی کیفیت سود به استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی کمک خواهد کرد که ارزیابی درستی از سود دوره جاری و برآورد سودهای آتی داشته باشند (کریمی احمدآبادی، ۱۳۷۸).
  درک بهتر از رشد در مجموع سودها، اتکا به تحلیل‌گران یا پیش‌بینی‌های مدیریت را در پیش‌بینی‌های نرخ رشد کاهش می‌دهد. چون ادبیات موجود نشان می‌دهد که چنین پیش‌بینی‌هایی از تعصبات نظام‌مند در سطوح گوناگون رنج می‌برند (به عنوان مثال، چن، لین، وانگ و وو، ۲۰۱۰؛ لا پورتا، ۱۹۹۶) که برای محیط‌های اقتصادی مختلف متفاوتند (آگاروال و همکاران، ۲۰۰۷).
  علاوه بر معیار رشد سود، پایداری و تداوم رشد سود شرکت‌ها نیز همواره مورد توجه تحلیل‌گران مالی و سرمایه‌گذاران بوده است. زیرا رشد مداوم و پایدار سود یک شرکت نشان‌دهنده این موضوع است که شرکت مزبور در طی فعالیت خود از پیشرفت و رشد با ثبات و پایدار برخوردار بوده است که این ویژگی برای سرمایه‌گذاران مهم بوده و برای تصمیمات سرمایه‌گذاری آن‌ها امری تاثیرگذار به حساب آمده و ریسک سرمایه‌گذاری آن‌ها را کاهش می‌دهد. همین موضوع اهمیت و ضرورت انجام مطالعات بیشتر در مورد رشد سود و پایداری آن را نشان می‌دهد.
  نتایج این تحقیق مورد استفاده تحلیل‌گران و فعالان حوزه مالی، مدیران شرکت‌ها و به‌خصوص سرمایه‌گذاران خواهد بود تا راهگشای اخذ تصمیمات مالی و پیش‌بینی‌های بهتر از روند تداوم و پایداری رشد سود شرکت‌های موردنظرشان باشد.
  ۱-۴- اهداف پژوهش
  در مطالعات انجام شده خارجی ارتباط سطح تمرکز صنایع با پایداری سود شرکت‌ها به اثبات رسیده است، از جمله لو (۱۹۸۳) و باگینسکی و همکاران (۱۹۹۹) نشان دادند که سودهای صنایع با رقابت پایین (سطح تمرکز بالا) پایدار می‌باشند. با توجه به مورد مذکور و اهمیت مطالعه این موضوع در کشور ایران یکی از اهداف این پژوهش بررسی ارتباط پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی شرکت‌ها با سطح تمرکز صنعت می‌باشد.
  دیگر تحقیقات خارجی انجام شده در خصوص ویژگی سرمایه‌بری (شدت سرمایه) شرکت نیز بیانگر ارتباط آن با پایداری سود شرکت‌ها می‌باشد. به‌عنوان مثال یافته‌های لو (۱۹۸۳)، اسماعیل و چوی (۱۹۹۶) و باگینسکی و همکاران (۱۹۹۹) نشان‌دهنده پایداری پایین‌تر در سود شرکت‌های با سرمایه‌بری بالا می‌باشد؛ چون به‌عنوان نمونه نوسانات تقاضا دارای تاثیر بالاتری بر شرکت‌های با هزینه‌های ثابت بالاتر می‌باشد. بر این اساس، با توجه به فقدان مطالعات در این زمینه در سطح کشور، یکی دیگر از اهداف این تحقیق، بررسی ارتباط پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی شرکت‌ها با سرمایه‌بری (شدت سرمایه) آن‌ها می‌باشد.
  هدف اصلی این پژوهش کمک به فعالان و علاقمندان حوزه‌های مالی و سرمایه‌گذاران برای نیل به درک و شناختی بهتر و پیش‌بینی صحیح‌تر از روند پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی شرکت‌ها با توجه به دو مورد از ویژگی‌های صنعت یعنی سطح تمرکز و سرمایه‌بری می‌باشد.
  ۱-۵- سوال‌ها و فرضیه‌های پژوهش
  ۱-۵-۱- سوال پژوهش
  تمرکز یکی از جنبه‌ها و ابعاد مهم ساختار بازار است و شاید مهم‌ترین متغیر ساختاری باشد. در تعریف این واژه می‌توان گفت تمرکز، چگونگی و نحوه تقسیم بازار بین بنگاه‌ها را اندازه‌گیری می کند. در اندازه‌گیری تمرکز با اندازه نسبی بنگاه‌ها سروکار داریم و پژوهشگران علاقه‌مندند بدانند بازار چگونه بین بنگاه‌های موجود توزیع شده و سهم هر یک از آنها چقدر است. هر چه بازار ناعادلانه‌تر بین بنگاه‌ها توزیع شده باشد، تمرکز بیشتر و در صورت ثابت بودن تمامی شرایط هر چه تعداد بنگاه‌ها بیشتر باشد، تمرکز کمتر خواهد بود (ملکان، ۱۳۹۰).
  همچنین سرمایه‌بری یا شدت سرمایه که از مجموع خالص اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات (PPE)، تقسیم بر کل دارایی‌ها به دست می‌آید و ملاکی از نسبت موجودی سرمایه فیزیکی شرکت به‌دست می‌دهد، امروزه مورد توجه محققان و فعالان عرصه بازار سرمایه قرار گرفته است.
  از همین روی و با توجه به اهمیت رشد پایدار سود و جریان‌های نقدی برای تداوم پیشرفت شرکت و جلب توجه سرمایه‌گذاران برای جذب سرمایه‌های آن‌ها، این تحقیق در صدد یافتن پاسخ این سوال است که آیا ویژگی‌های صنعت مانند سطح تمرکز و سرمایه‌بری (شدت سرمایه) بر پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی شرکت‌ها تاثیرگذارند یا خیر.
  ۱-۵-۲- فرضیه‌های پژوهش
  با توجه به مباحث فوق‌الذکر و برای پاسخ دادن به سوال و مسئله تحقیق، فرضیات پژوهش به این شرح تدوین گردید:

  • فرضیه اول: پایداری رشد سود شرکت با میزان تمرکز صنعت ارتباط دارد.
  • فرضیه دوم: پایداری رشد سود شرکت با سرمایه‌بری شرکت ارتباط دارد.
  • فرضیه سوم: پایداری رشد جریان‌های نقدی شرکت با میزان تمرکز صنعت ارتباط دارد.
  • فرضیه چهارم: پایداری رشد جریان‌های نقدی شرکت با سرمایه‌بری شرکت ارتباط دارد.

  ۱-۶- قلمرو پژوهش
  قلمرو موضوعی این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی شرکت‌ها، قلمرو مکانی آن سازمان بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن مربوط به دوره زمانی پنج‌ساله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ می‌باشد.
   
  ۱-۷-روش‌شناسی پژوهش
  این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از جهت ماهیت جزو پژوهش‌های همبستگی می‌باشد. جهت آزمون فرضیه ­های تحقیق از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پانل دیتا و برای مقایسه مدل‌ها از آزمون Z وونگ استفاده می­شود. جمع‌بندی و محاسبات مورد نیاز به کمک نرم‌افزار اکسل و تجزیه و تحلیل‌های آماری با بهره گرفتن از نرم‌افزار ایویوس (EViews) انجام شده است.
  ۱-۸- واژگان تخصصی
  سود
  بنا بر بیانیه شماره یک هیات استانداردهای حسابداری مالی، سود جامع عبارت از تغییر در حقوق صاحبان سهام یا خالص داراییهای یک واحد تجاری طی دوره می‌باشد و میزان موفقیت یا شکست عملیات یک فعالیت تجاری را تفاضل وجوه برگشتی با وجوه سرمایه‌گذاری شده نشان می‌دهد.
  EPS
  مخفف اصطلاح Earning per share (سود هر سهم) می‌باشد. EPS از تقسیم سود پس از کسر مالیات شرکت بر تعداد کل سهام محاسبه می‌شود و نشان‌دهنده سودی است که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی به‌دست آورده است. مفاهیم حاصل شده از این واژه از بنیادی‌ترین اصول تصمیم‌گیری در بازار سهام می‌باشند.
  جریان‌های نقدی عملیاتی
  فعالیت‌های‌ عملیاتی‌ عبارت‌ از فعالیت‌های‌ اصلی‌ مولد درآمد عملیاتی‌ واحد تجاری‌ است‌. فعالیت‌های‌ مزبور متضمن‌ تولید و فروش‌ کالا و ارائه‌ خدمات‌ است‌ و هزینه‌ها و درآمدهای‌ مرتبط‌ با آن‌ در تعیین‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ در صورت‌ سود و زیان‌ منظور می‌شود. جریان‌های‌ نقدی‌ ناشی از فعالیت‌های‌ عملیاتی‌ اساسا در بر گیرنده‌ جریان‌های‌ ورودی‌ و خروجی‌ نقدی‌ مرتبط‌ با فعالیت‌های‌ مزبور است‌. (استاندارد حسابداری شماره ۲)
  پایداری سود
  پایداری سود به معنای تکرارپذیری (استمرار) سود جاری است. هرچه پایداری سود بیشتر باشد، شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می‌شود کیفیت سود بالاتر است (خواجوی و ناظمی، ۱۳۸۴).
  پایداری سود از جمله ویژگی‌های کیفی سود حسابداری است که مبتنی بر اطلاعات حسابداری می‌باشد. پایداری سود شاخصی است که به سرمایه‌گذاران در ارزیابی سودهای آتی و جریان‌های نقدی شرکت کمک می‌کند. سرمایه‌گذاران در برآورد سودهای آتی و جریان‌های نقدی مورد انتظار خود به بخش پایدار سود بیشتر از بخش ناپایدار آن اهمیت می‌دهند (کردستانی، ۱۳۷۶).
   سطح تمرکز صنعت
  در تعریف این واژه می‌توان گفت تمرکز، چگونگی و نحوه تقسیم بازار بین بنگاه‌ها را اندازه‌گیری می کند (خداداد کاشی، ۱۳۸۶). در اندازه‌گیری تمرکز صنعت با اندازه نسبی بنگاه‌ها سروکار داریم و پژوهشگران علاقه‌مندند بدانند بازار چگونه بین بنگاه‌های موجود در یک صنعت توزیع شده و سهم هر یک از آنها چقدر است.

  پایان نامه   تعیین رابطه بین تخصص، دوره تصدی و کیفیت حسابرسی بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در …

  عنوان                                              صفحه
  فصل اول:کلیات تحقیق
  ۱-۱ مقدمه. ۲
  ۱-۲ بیان مساله. ۳
  ۱-۳ ضرورت انجام تحقیق. ۴
  ۱-۴ اهداف تحقیق. ۵
  ۱-۵ فرضیه های تحقیق. ۵
  ۱-۶ روش تحقیق. ۶
  ۱-۷ روش و ابزار گردآوری داده ها. ۶
  ۱-۸ قلمرو تحقیق. ۶
  ۱-۹ جامعه و نمونه. ۷
  ۱-۱۰ روش تحلیل داده ها. ۷
  ۱-۱۱ تعریف نظری و عملیاتی متغیر ها. ۸
  فصل دوم:مبانی نظری و ادبیات تحقیق
  ۲-۱ مقدمه. ۱۲
  ۲-۲ هزینه سرمایه. ۱۳
  ۲-۳  اندازه گیری هزینه سرمایه. ۱۵
  ۲-۳-۱ هزینه بدهی ۱۵
  ۲-۳-۲ هزینه سهام ممتاز ۱۶
  ۲-۳-۳ هزینه سهام عادی ۱۶
  ۲-۳-۴ هزینه سود انباشته ۱۷
  ۲-۳-۵ هزینه موزون سرمایه ۱۸
  ۲-۴ مفهوم ساختار سرمایه. ۱۹
  ۲-۵ ساختار مطلوب سرمایه. ۱۹
  ۲-۶ ویژگی های اوراق بهادار. ۲۰
  ۲-۶-۱ حقوق مالکانه ۲۰
  ۲-۶-۲ الزامات پرداخت ۲۰
  ۲-۶-۳ ادعا بر دارایی ۲۱
  ۲-۶-۴ ادعا بر سود ۲۱
  ۲-۷ تاریخچه حسابرسی در ایران. ۲۱
  ۲-۸ اهمیت حسابرسی در بازارهای سرمایه. ۲۳
  ۲-۹ دوره تصدی حسابرس. ۲۴
  ۲-۱۰ کیفیت حسابرسی. ۲۶
  ۲-۱۰-۱ تعریف کیفیت حسابرسی ۲۶
  ۲-۱۰-۲ درک کیفیت حسابرسی ۲۷
  ۲-۱۰-۳ کیفیت حسابرسی از دید سرمایه گذار: ۲۸
  ۲-۱۰-۴ کیفیت حسابرسی از دید اعضای کمیته حسابرسی: ۲۹
  ۲-۱۱ رهنمودهای کیفیت حسابرسی. ۲۹
  ۲-۱۲ عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی. ۳۱
  ۲-۱۳ نقش استانداردهای حسابرسی در کیفیت حسابرسی  ۳۳
  ۲-۱۴ تخصص حسابرس در صنعت. ۳۵
  ۲-۱۴-۱ رویکرد سهم بازار ۳۵
  ۲-۱۴-۲ رویکرد سهم پرتفوی ۳۶
  ۲-۱۵ دوره تصدی. ۳۷
  ۲-۱۶ پیشینه تحقیق. ۳۷
  ۲-۱۶-۱ تحقیقات صورت گرفته در زمینه هزینه سرمایه ۳۷
  ۲-۱۶-۲ تحقیقات صورت گرفته در زمینه کیفیت حسابرسی ۴۰
  ۲-۱۶-۳ تحقیقات صورت گرفته در زمینه تخصص حسابرس: ۴۲
  ۲-۱۶-۴ تحقیقات صورت گرفته در زمینه رابطه دوره تصدی: ۴۳
  ۲-۱۶-۵ تحقیقات صورت گرفته در زمینه دوره تصدی و استقلال حسابرس: ۴۴
  ۲-۱۶-۶ تحقیقات صورت گرفته در زمینه رابطه دوره تصدی حسابرس و هزینه های حسابرسی: ۴۵
  ۲-۱۶-۷ تحقیقات صورت گرفته در زمینه رابطه دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری: ۴۵
  ۲-۱۷ جمع بندی. ۴۸
  فصل سوم:روش تحقیق
  ۳-۱ مقدمه. ۵۰
  ۳-۲ روش تحقیق. ۵۰
  ۳-۳ فرضیه های تحقیق. ۵۱
  ۳-۴ قلمرو تحقیق. ۵۱
  ۳-۵ ابزار گردآوری اطلاعات. ۵۲
  ۳-۶ روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها  ۵۲

  آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

  ۳-۷ جامعه آماری. ۵۴
  ۳-۸ نمونه آماری. ۵۴
  ۳-۹ تعریف عملیاتی متغیر ها. ۵۵
  ۳-۹-۱ متغیر های مستقل. ۵۵
  ۳-۹-۱-۱ کیفیت حسابرسی ۵۵
  ۳-۹-۱-۲ تخصص حسابرسی ۵۵
  ۳-۹-۱-۳ دوره تصدی حسابرسی ۵۶
  ۳-۹-۲ متغیر وابسته ۵۶
  فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
  ۴-۱ مقدمه. ۵۹
  ۴-۲ جامعه آماری و ویژگی های آن. ۵۹
  ۴-۳ بررسی فرضیه های پژوهشی:. ۷۵
  ۴-۳-۱ بررسی فرضیه اول: ۷۵
  ۴-۳-۲ بررسی فرضیه دوم: ۷۵
  ۴-۳-۳ بررسی فرضیه سوم: ۷۶
  فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
  ۵-۱ مقدمه. ۸۰
  ۵-۲ خلاصه تحقیق. ۸۰
  ۵-۳ نتایج. ۸۱
  ۵-۴ محدودیت های تحقیق. ۸۵
  ۵-۶ پیشنهاد ها. ۸۵
  ۵-۶-۱ پیشنهاد های اصلی مبتنی بر نتایج تحقیق ۸۵
  ۵-۶-۲ پیشنهاد ها برای تحقیقات آتی ۸۶
  فهرست منابع و مآخذ. ۸۷
  مقدمه
  هدف اصلی از انجام این پژوهش ارزیابی تغییرات ایجاد شده در هزینه سرمایه در شرکت هایی که از موسسات حسابرسی خوشنام و با کیفیت استفاده می کنند، در مقایسه با شرکت هایی که از این خدمات بی بهره هستند می باشد. هزینه سرمایه نشان دهنده فشار و ضعف مالی(اسکات، ۱۹۷۶)، نماینده بدهی(مایرز، ۱۹۷۷)، و تضاد نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان یا بین گروه های مختلف سرمایه گذاران است.
  هنگامی که سرمایه گذاران مشغول تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در شرکت ها و مؤسسات هستند، اعتبار دهندگان منحنی ریسک شرکت را ارزیابی می کنند. این منحنی ریسک، بازده مورد انتظار سرمایه گذاران و اعتباردهندگان را تعیین می کند که این همان هزینه سرمایه شرکت است. مطالعات پیشین یک رابطه مستقیم بین ریسک عدم توانایی پرداخت و هزینه بدهی را نشان می دهد. به عبارت بهتر ریسک عدم پرداخت بالا، هزینه سرمایه بیشتری را به دنبال خواهد داشت. اما انجام حسابرسی شرکت توسط موسسات خوشنام و با کیفیت باعث کاهش این ریسک و به تبع آن کاهش هزینه سرمایه خواهد شد (احمد پور و کاشانی پور، ۱۳۸۹).
  پیتمن و فورتین (۲۰۰۴) تأثیر شهرت حسابرس را بر هزینه سرمایه شرکت های آمریکایی که درطی سال ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۸ به شرکت سهامی عام تبدیل شده اند در طی ۹ سال پس از پذیرفته شدن این شرکت ها در بورس، بررسی کردند. آن ها دریافتند شرکت هایی که مؤسسات بزرگ حسابرسی را به خدمت گرفته اند، میانگین هزینه سرمایه کمتری گزارش کرده اند. همچنین این یافته ها نشان می دهد، اعتبار دهندگان به شهرت و اعتبار حسابرس به عنوان معیاری از کیفیت حسابرسی و بنابراین به کیفیت صورتهای مالی منتشر شده به وسیله شرکت هایی که به تازگی سهامی شده اند، حساس هستند (پیتمن و فورتین، ۲۰۰۴).
  از طرفی ازدیدگاه استفاده کنندگان خارجی کیفیت حسابرسی می تواند از طریق تعیین حسابرسان مستقل و شایسته حاصل شود. به طور معمول پذیرفته شده که، مؤسسات حسابرسی مشهور در اغلب موارد خدمات متنوع و با کیفیتی ارائه می کنند. این عامل می تواند فرآیند حسابرسی با کیفیت را به دنبال داشته باشد که در نهایت به ارائه اطلاعات و گزارشگری مالی با کیفیت بیشتر منجر شود. گزارشگری مالی با کیفیت موجب اطمینان خاطر اعتباردهندگان در تصمیم گیری و کاهش ریسک اطلاعاتی آنها می شود. بنابراین، حسابرسی با کیفیت بالا تر می تواند موجب کاهش هزینه سرمایه شود.
  ۱-۲ بیان مساله
  اعتبار دهندگان توجه خاصی به کیفیت اطلاعات مالی دارند. یافته های گذشته نشان می دهد که شرکت هایی که از خدمات موسسات حسابرسی خوشنام و با کیفیت استفاده می کنند میانگین هزینه بدهی کمتری گزارش کرده اند. همچنین این یافته ها نشان می دهند که، اعتبار دهندگان به شهرت و اعتبار حسابرس به عنوان معیاری از کیفیت حسابرسی و بنابراین به کیفیت صورتهای مالی منتشر شده به وسیله شرکت هایی که به تازگی سهامی شده اند، حساس هستند. از طرفی از دیدگاه استفاده کنندگان خارجی کیفیت حسابرسی می تواند از طریق تعیین حسابرسان مستقل و شایسته حاصل شود.
  با توجه به این که مؤسسات حسابرسی خوشنام و با کیفیت، خدمات حسابرسی با کیفیت بیشتری ارائه می دهند، (دی آنجلو، ۱۹۸۱) که این امر می تواند منجر به ارائه اطلاعات و گزارشگری مالی با کیفیت بیشتر می انجامد، در نتیجه استفاده کنندگان از این اطلاعات با اطمینان خاطر بیشتری به اطلاعات تکیه کرده و از آنها برای تصمیم گیری های مهم استفاده می کند و این امر (ارائه گزارشات با کیفیت بالاتر) موجب کاهش ریسک اطلاعاتی سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان خواهد شد بنابراین ارائه گزارشات با کیفیت بیشتر باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه می گردد.
  با توجه به مطالب فوق می توان نتیجه گرفت، مقوله کیفیت حسابرسی با هزینه بهره و نیز ریسک اعتباردهندگان رابطه معکوس دارد. به عبارتی اعتبار دهندگان با توجه به کیفیت این دو عامل در  مورد اعطاء یا عدم اعطای اعتبارات به شرکت ها تصمیم گیری می کنند.

  مدت زمانی است که حسابرسی با کیفیت به طور قابل ملاحظه ای مورد علاقه و توجه شرکا و تدوین کنندگان مقررات و دانشگاهیان است. مطالعات در حرفه حسابرسی در آمریکا نشان می دهد که چهار موسسه بزرگ بین المللی حسابرسی، خدمات حسابرسی با کیفیتی فراهم می کنند که اعتبار و آگاهی بخشی       صورت های مالی را افزایش می دهد (بیکر، ۱۹۹۸).
  مطالعات ته و وانگ تاثیر کیفیت حسابرسی و دوره تصدی بر اعتبار صورت های مالی گزارش شده در سراسر شرکت های آمریکایی را نشان می دهد. طبیعتا کیفیت حسابرسی به وسیله اطمینان بخشی به اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران، ریسک اطلاعاتی آنان را کاهش داده و هزینه بهره و هزینه سرمایه شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد (ته و وانگ، ۱۹۹۳).
  در ایران سیستم تامین مالی بیشتر به سمت دریافت اعتبار از بانک ها متمایل است، با این حال بانک ها و سایر مؤسسات مالی سهم کمی در ساختار مدیریت شرکت ها دارند. بنابراین، آن ها ممکن است به شیوه های کنترلی و کیفی اعمال شده در داخل شرکت و نیز کیفیت گزارشگری مالی توجه کنند. از این رو انتظار می رود یک رابطه معکوس بین هزینه کیفیت حسابرسی و تأمین بدهی وجود داشته باشد (احمد پور، ۱۳۸۹).
  با توجه به مطالب پیش گفته هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال اصلی است که آیا بین تخصص، دوره تصدی و کیفیت حسابرسی با هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد یا خیر؟
  ۱-۳ ضرورت انجام تحقیق
  مطالعات پیشین یک رابطه مستقیم بین ریسک عدم توانایی پرداخت  و هزینه سرمایه نشان می دهد. به عبارت بهتر عدم انجام حسابرسی واحد تجاری توسط موسسات حسابرسی خوشنام و با کیفیت موجب افزایش ریسک عدم پرداخت  و در نتیجه هزینه بهره بالایی را برای شرکت به دنبال خواهد داشت (فیشر و زچنر، ۱۹۸۹).
  از طرف دیگر اعتبار دهندگان در برآورد ریسک عدم پرداخت، کیفیت حسابرسی صورت های مالی شرکت ها  را مد نظر قرار می دهند. بنابراین، انجام تحقیقاتی در راستای ارزیابی ارتباط این عوامل  با هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ضروری به نظر می رسد(احمد پور، ۱۳۸۹).
  بنابراین با توجه به مطالب پیش گفته تحقیق حاظر در پی پاسخ به این سوال اساسی است که آیا رابطه ای بین تخصص، دوره تصدی و کیفیت حسابرسی با هزینه سرمایه وجود دارد؟
  ۱-۴ اهداف تحقیق
  تحقیق حاضر دارای سه هدف اساسی بشرح زیر است:
  الف) تعیین رابطه بین کیفیت حسابرسی و هزینه سرمایه.
  ب) تعیین رابطه بین تخصص حسابرس و هزینه سرمایه.
  ج) تعیین رابطه بین دوره تصدی حسابرس و هزینه سرمایه.
  ۱-۵ فرضیه های تحقیق
  الف)کیفیت حسابرسی با هزینه سرمایه رابطه دارد.
  ب) تخصص حسابرس با هزینه سرمایه رابطه دارد.
  ج) دوره تصدی حسابرس با هزینه سرمایه رابطه دارد.
  ۱-۶ روش تحقیق
  این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانون مندی ها،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای مسایل اجرایی و واقعی بکار می برند.
  همچنین تحقیق حاضر از نظر شیوه اجرا توصیفی – همبستگی است زیرا ضمن توصیف وضع فعلی جامعه مورد بررسی بدون دخل و تصرف، در بررسی رابطه متغیر ها از تکنیک رگرسیون و همبستگی استفاده می نماید. به لحاظ ماهیت داده ها نیز این تحقیق یک پژوهش پس رویدادی است زیرا از اطلاعات گذشته شرکت ها برای بررسی فرضیه ها استفاده می شود.
  ۱-۷ روش و ابزار گردآوری داده ها
  در رابطه با روش گردآوری اطلاعات باید عنوان شود که اطلاعات مربوط به مسائل تئوریک از منابع کتابخانه ای نظیر مجلات، مقالات، گزارش های علمی و پایان نامه های تخصصی تهیه شده است. جهت جمع آوری اطلاعات و داده های مالی از گزارش های منتشره سایت سازمان بورس اوراق بهادار و نرم افزار های اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس و نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها نیز، صورت های مالی و گزارش های حسابرسی است.
  ۱-۸ قلمرو تحقیق

  • قلمرو موضوعی: موضوع تحقیق در حوزه رابطه حسابرسی و ویژگی های آن بر هزینه سرمایه شرکت هاست.
  • قلمرو زمانی: شامل دوره ۵ ساله از سال ۸۶ لغایت ۹۰ است.
  • قلمرو مکانی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

   ۱-۹ جامعه و نمونه
  جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به علت گستردگی حجم جامعه آماری و وجود برخی نا هماهنگی ها میان اعضای جامعه، با بهره گرفتن از روش حذفی و در نظرگرفتن شرایط زیر انتخاب نمونه آماری صورت گرفته است:

  1. به منظور همسانی تاریخ گزارشگری، حذف تأثیرات فصلی و افزایش قابلیت مقایسه اطلاعات، سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفندماه هر سال باشد.
  2. شرکت طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰، تغییر سال مالی نداده باشد.
  3. شرکت تا پایان سال مالی ۱۳۸۵ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
  4. با عنایت به ماهیت و طبقه بندی متفاوت اقلام صورت های مالی شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نسبت به شرکت های تولیدی، جزء شرکت های سرمایه گذاری، بانک و مؤسسات تأمین مالی نباشد.
  5. به دلیل لزوم محاسبه متغیر های تحقیق و انجام آزمون فرضیات در مورد هر شرکت، اطلاعات مورد نیاز در رابطه با شرکت ها، در دسترس باشد.

  با توجه خصوصیات جامعه آماری و محدودیت های موجود در جمع آوری داده ها تعداد جامعه برابر با تعداد شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار است که شرایط فوق را دارا باشند. بنابراین در نهایت ۱۲۰ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در ۱۰ صنعت به عنوان نمونه انتخاب شده است.
  ۱-۱۰ روش تحلیل داده ها
  به منظور تجزیه و تحلیل داده های آماری پژوهش، ابتدا اطلاعات حاصل از صورت های مالی شرکت ها استخراج و در جدول های excel تنظیم شد، سپس کلیه اطلاعات با بهره گرفتن از رایانه و از طریق نرم افزارهای آماری Spss و از دو روش آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در روش آمار توصیفی، با بهره گرفتن از شاخص های آماری مانند میانگین، انحراف معیار و ترسیم نمودار، متغیر های تحقیق توصیف گردید، در بخش روش های استنباطی به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون استفاده شده است.
  ۱-۱۱ تعریف نظری و عملیاتی متغیر ها
  کیفیت حسابرسی
  در گذشته تلاش های زیادی برای تعریف کیفیت حسابرسی شده است؛ هر چند هیچ کدام از آن ها مقبولیت عمومی پیدا نکرده اند. کیفیت حسابرسی به طور خاص یک مفهوم پیچیده و چند وجهی است. برخی از این تعریف ها در زیر بیان شده است؛
  دی انجلو (۱۹۸۱) دیویدسون و نئو[۱۴] (۱۹۹۳) در تعریفی، کیفیت حسابرسی را توانایی حسابرس در کشف و بر طرف نمودن تحریف های با اهمیت و دستکاری های انجام شده در سود گزارش شده عنوان می نمایند. بنابراین توانایی حسابرس موضوعی مهم در کیفیت حسابرسی است که از دیدگاه های مختلفی تفسیر شده و به طور گسترده ای با عوامل داخلی و خارجی، خصوصیات حسابرسان (همانند تجربه، شایستگی، رعایت اخلاق) و. مستقل بودن حسابرسان (استقلال از کارفرما، رقابت در بازار) و. و محیط قانون گذاری (تعویض اجباری خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی) و. در ارتباط است (اسدی، ۱۳۹۱).
  در پژوهش حاضر معیار کیفیت به صورت صفر و یک در نظر گرفته شده است بدین معنی که سازمان حسابرسی به عنوان یک موسسه حسابرسی با کیفیت بالا یک، و سایر موسسات حسابرسی صفر در نظر گرفته شده است.
   دوره تصدی
  دوره تصدی حسابرس شامل دو مقوله مجزا می باشد. یکی تغییر در سطح کادر حسابرسی به خصوص در رده شرکا و مدیران و دیگری تغییر در سطح موسسه حسابرسی است. در این پژوهش دوره تصدی مدت زمانی در نظر گرفته شده است که صاحبکار، موسسه حسابرسی خود را تغییر نداده است و از یک موسسه حسابرسی مشخص برای حسابرسی مشخص صورت های مالی خود استفاده نموده است.
  تخصص حسابرس
  تخصص حسابرس در صنعت شامل خلق ایده های سازنده جهت کمک به صاحبکاران در جهت خلق ارزش افزوده، همچنین فراهم نمودن دیدگاه ها و یا راه کار های تازه برای برخی از موضوعاتی که صاحبکاران در صنایع مربوط به خود با آن مواجه اند، می شود(آقایی و ناظمی اردکانی، ۱۳۹۱).
  در پژوهش حاضر به منظور ارزیابی تخصص حسابرس از رویکرد سهم بازار استفاده شده است به عبارت دیگر تخصص حسابرس برابر با حاصل تقسیم، جمع دارایی های شرکت های حسابرسی شده در یک صنعت خاص توسط یک موسسه حسابرسی بر جمع دارایی های کل شرکت های موجود در آن صنعت است.
  هزینه سرمایه
  مورن و پولسن هزینه ی سرمایه را به عنوان نرخ بازده مورد نیاز تعریف کرده اند که از لحاظ مالی، سرمایه گذاری را توجیه می کند . بنابر این هزینه ی سرمایه را می توان بازده مورد انتظار نیز نامید. در واقع هزینه سرمایه، هزینه ی فرصتی را بیان می کند که سرمایه گذار بابت سرمایه گذاری در یک شرکت یا پروژه متحمل می شود (گیلس[۲۰]  و باتر ورث ۲۰۰۳).
  در این پژوهش هزینه سرمایه برای یک سرمایه گذاری خاص در واقع یک هزینه فرصت یا درصد بازده مورد انتظار حاصل از هر فرصت سرمایه گذاری دیگر با ریسک مشابه است. نرخ کاهش که برای تبدیل جریان های نقدی آینده به ارزش فعلی مورد استفاده قرار می گیرد بایستی بیانگر هزینه فرصت تمام تأمین کنندگان مالی با توجه به میزان مشارکت آن ها در کل سرمایه گذاری یا میانگین وزنی هزینه سرمایه (WACC) باشد. از آنجا که شرکت ها با مخلوطی از سهام و بدهی یا وام تأمین مالی می شوند (D=E+V) هزینه سرمایه شرکت معمولاً به عنوان میانگین وزنی از هزینه بدهی و هزینه سهام محاسبه می شود.
  حال هزینه موزون سرمایه به صورت زیر محاسبه می شود:
  WACC=
  هزینه حقوق صاحبان سهام
  هزینه سهام نرخ بازده مورد انتظار سهام داران عادی شرکت است.
  برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام از سه دیدگاه شامل گوردن و اوهانلون ، استیل و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای[۲۳] استفاده می شود. که در این پژوهش هزینه حقوق صاحبان سهام با بهره گرفتن از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) محاسبه می شود.
  هزینه بدهی
  هزینه بدهی به صورت نسبت مبلغ هزینه بهره پرداختی تقسیم بر مبلغ اقساط پرداختی درطی سال محاسبه می شود (احمد پور،۱۳۸۹).
  [۱] . Scott
  [۲] . Myers

  پایان نامه تبیین تغییرات بازده در سه مدل CAPM، TFPM، FFPMدر بورس اوراق بهادارتهران

   ال تحصیلی:۱۳۹۱-۱۳۹۰


  (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
  متن پایان نامه :
  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
  فهرست مطالب
  چکیده ۱
  فصل اول:کلیات پژوهش ۲
  ۱- ۱ مقدمه ۳
  ۱-۲ بیان مساله و علل برگزیدن موضوع پژوهش ۵
  ۱-۳  پرسش های پژوهش ۵
  ۱-۴ اهداف پژوهش ۵
  ۱-۵  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ۵
  ۱-۶ فرضیه های پژوهش ۶
  ۱-۷ روش شناسی پژوهش ۶
  ۱-۷-۱ شکل گیری پرتفوی ۷
  ۱-۷-۲ روش گرد آوری اطلاعات ۷
  ۱-۸  متغیر های پژوهش ۸
  ۱-۹ کاربران پژوهش ۸
  ۱-۱۰ قلمرو پژوهش ۹
  ۱-۱۰-۱ قلمرو مکانی پژوهش ۹
  ۱-۱۰-۲ قلمرو زمانی پژوهش ۹
  ۱-۱۰-۳  قلمرو موضوعی پژوهش ۹
  ۱-۱۱ ساختار پژوهش ۹
  فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ۱۰
  ۲-۱ مقدمه ۱۱
  ۲-۲ مروری بر ادبیات موضوع ۱۱
  ۲-۳ تعاریف عملیاتی و مفهومی واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ۱۳
  ۲-۴ مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای Capital Asset Pricing Model(CAPM) 13
  (TFPM) Fama–French three-factor model 14
  ۲-۶ مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای چهار عامله کارهارت(FFPM) 15
  ۲-۷  بازده مورد انتظار بازار(Rm) 15
  ۲-۸  نرخ بازده بدون ریسک(Rf) 16
  ( ): ضریب ریسک سیستماتیک سهم در بازار بورس ۱۶
  ۱۶
  ۱۶
  ۱۷
  ۱۷
  ۱۷
  ۱۸
  ۱۸
  ۱۸
  ۱۹
  ۱۹
  ۱۹
  ۲۸
  ۳۲
  ۳۳
  ۳۳
  ۳۴
  ۳۵
  ۳۵
  ۳۵
  ۳۶
  ۳۶
  ۳۶
  ۳۷
  ۳۸
  ۳۸
  ۳۸
  ۳۸
  ۳۹
  . ۳۹
  ۴۰
  ۴۰
  ۴۱
  ۴۱
  ۴۲
  ۴۳
  ۴۳
  ۴۴
  ۴۴
  ۴۴
  ۴۴
  ۴۵
  ۴۶
  ۴۶
  ۴۷
  ۴۷
  ۴۸
  ۴۹
  ۵۰
  ۵۵
  ۵۶
  ۵۷
  ۵۸
  ۶۶
  ۶۷
  ۶۸
  ۶۸
  ۷۰
  ۷۰
  ۷۲

  1. ۷۲
  2. ۷۲

  ۷۳

  1. ۷۳
  2. ۷۴
  3. ۷۵
  4. ۷۶
  5. ۷۷

  ۷۸

  1. ۷۹
  2. ۸۰
  3. ۸۱
  4. ۸۳
  5. ۸۴

  ۸۷
  ۸۷
  ۸۹
  ۹۱

  نگاره۳-۱ متغیرهای عملیاتی پژوهش  .۳۵
  نگاره ۴-۱ فهرست شرکتهای برتر بورس توراق بهادار تهران نمونه پژوهش۴۸
  نگاره ۴-۲ آمار توصیفی متغیرهای پژوهش.۴۹
  نگاره ۴-۳ جدول ضرایب همبستگی.۵۵
  نگاره۴-۴ سطح معنی داری ضرایب همبستگی ۵۶
  نگاره۴-۵ آزمون دوربین واتسون.۵۷
  نگاره ۴-۶ معنی داری R2 برای مدل ها.۵۸
  پایان نامه
  نگاره ۴-۷ مدل CAPM60
  نگاره ۴-۸ مدل SCAPM 60
  نگاره۴-۹ مدل KCAPM.61
  نگاره ۴-۱۰ مدل TFPM.61
  نگاره ۴-۱۱ مدل STFPM 62
  نگاره ۴-۱۲ مدل KTFPM.62
  نگاره ۴-۱۳ مدل FFPM.63
  نگاره ۴-۱۴ مدل  SFFPM.63
  نگاره ۴-۱۵ مدل KFFPM.64
  نگاره ۴-۱۶سطح معنی داری آزمون نرمال بودن جمله خطا۶۵
  نگاره ۵-۱ نتایج مدل ها بر اساس ضریب تعیین.۶۷
   
  عنوان تحقیق
  تبیین تغییرات بازده در سه مدل CAPM، TFPM، FFPM در بورس اوراق بهادارتهران
  چکیده
  مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای(CAPM)  به مدت سی سال بر نظریه مالی حاکم بوده است. مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای یکی از مدل های تعادلی است که علت متفاوت بودن نرخ های بازدهی مورد انتظار اوراق بهادر مختلف را تشریح می کند. این مدل اظهار می کند که بتای  بازار به تنهایی برای توضیح بازده سهام کافی است. با این وجود شواهد نشان می دهد که روند بازده سهام نمی تواند صرفاً با مدل قیمت گذارایی دارایی سرمایه ای یک عامله توصیف شود. بنابراین، یک نظر آن است که  عوامل دیگر برای توضیح تغییرات قیمت در بازار بورس سهام به منظور کامل کردن بتا اضافه شوند. سهم اصلی این تحقیق مقایسه ی بین CAPM، مدل قیمت گذاریی دارایی فاما و فرنچ(TFPM)و مدل قیمت گذاری چهار عامله (FFPM) با اضافه کردن گشتاور سوم و چهارم برای توضیح تغییرات بازده مورد انتظار سهام شرکت های عضو بورس تهران است. جامعه­ی آماری تحقیق حاضر، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۸۹ به مدت ۴ سال  می باشد. حجم نمونه شامل۳۳ شرکت از بین۱۰۰ شرکت  برتر شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران است.  در تحقیق حاضر بررسی می شود آیا با افزودن چولگی و کشیدگی در شاخص مدل قیمت گذاری دارایی  چهار عامله(FFPM) در یک دوره ی کوتاه مدت این مدل قابلیت و توانایی بالاتری برای توضیح تغییرات بازده سهام نسبت به سایر مدل های قیمت گذاری دارایی دارد.
  انتخاب بهترین مدل بر مبنای بالاترین ضریب تعیین خواهد بود. مدل قیمت گذاری چهار عامله (FFPM ) با افزودن عامل کشیدگی این نتیجه را می رساند که خود بهترین مدل باشد.
  کلید واژه ها: بازده  سهم مورد انتظار، مدل قیمت گذاریی دارایی سرمایه ای، مدل قیمت گذاری دارایی فاما و فرنچ،  مدل قیمت گذاری چهار عامله،  چولگی، کشیدگی و ضریب تعیین
   ۱- ۱ مقدمه
  مدل های قیمت گذاری سرمایه گذاری با افزایش عاملهای موثر بر بازده سهام برای بسیاری از تصمیمات مالی همچون پیش بینی هزینه سرمایه برای تصمیمات سرمایه گذاری، برگزیدن پورتفوی،  بودجه بندی سرمایه ای و ارزیابی عملکرد مهم و با اهمیت است. این مدل ها توسط پژوهشگران مختلف به تدریج تکامل یافته و مدلهای کاملتری برای توضیح بهتر تغییرات بازده سهام بوده اند در این تحقیق نیز سعی شده است که این مدلها با هم مقایسه و تببین گشته و بهترین مدل برای توضیح تغییرات بازده سهام مشخص شود.

     مدل هایی که اغلب برای برآورد هزینه سرمایه استفاده می شوند نسخه کلاسیک CAPM شارپ(۱۹۶۴)، لینتر(۱۹۶۵) وموسسین(۱۹۶۶) هستند که توسط گراهام وهاروی (۲۰۰۱) گزارش شده اند. مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای این محققان نشان می دهد روند تغییر در بازده سهام  می تواند فقط با بتای بازار  توضیح داده شود. در حالی که در تحقیقات (فاما و فرنچ(۱۹۹۲)؛ استرانگ وایکس یو(۱۹۹۷)؛ جاگانتان وونگ (۱۹۹۶)؛ لتتو و لودویگسون(۲۰۰۱) شواهد بیشتری  بوده که نشان می دهد روند بازده سهام نمی تواند کاملاً با عامل بتا شرح داده شود. مطالعات  فاما و فرنچ و سایرین نشان می دهدکه متوسط نرخ بازده سهام علاوه بر بتای بازار،  با اندازه ی شرکت(بنز۱۹۸۱)، نرخ سود به قیمت(بسو ۱۹۸۳) نسبت ارزش دفتری به سرمایه بازار (روسن برگ۱۹۸۵)و رشد فروش گذشته(لکونیشوک و همکاران۱۹۹۴) مرتبط است.
  محققان عملکرد  مدل های جایگزین را که  بازده سهام را بهتر می تواند توضیح دهد، بررسی کرده اند. در ادبیات قیمت گذاری دارایی،  این مدل سه مسیر جداگانه می گرفت ۱: مدل چند عامله، که  تعدادی عامل به نرخ بازده بازار از قبیل حجم بین مدل قیمت گذارایی دارایی سرمایه مرتون (۱۹۷۳) و مدل فاما و فرنچ اضافه می کند.۲: نظریه قیمت گذاری آربیتراژ راس (۱۹۹۷) و۳: مدل ناپارامتری که از ادبیات CAPM انتقاد می کند و مشمول گشتاور اضافی توصیف شده توسط هاروی و سیدیک(۲۰۰۰) ودیتمار(۲۰۰۲)است
  فاما و فرنچ (۱۹۹۲) بیان می کنند که دو متغیر  یعنی، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به بازار توضیح بهتری درباره ی مقدار میانگین روند بازده سهام نسبت بهCAPM فراهم می آورد. در نتیجه، فاما و فرنچ (۱۹۹۳) با اضافه کردن حساسیت های متوسط بازده سهام به اندازه شرکت  و نسبت  ارزش دفتری به بازار، مدل تک عامله را به مدل سه عامله گسترش می دهند. این نشان می دهد که مدل قیمت گذاری سه عامله(TFPM) می تواند  نابه هنجاری های بزرگتر بازار را به جز گشتاور نابهنجار نشان دهد. (فاما و فرنچ ۱۹۹۶؛اسنس ۱۹۹۷). یک سؤال جالب این است که آیا رابطه‌ای بین بازده و نسبت سهام شرکت‌ها وجود دارد؟ فاما و فرنچ(۱۹۹۲) این‌ مسئله را مورد بررسی قرار دادند و متوجه شدند که چنین رابطه‌ای وجود دارد بویژه اینکه دریافتند که به‌طور میانگین هرچه‌ مقدار نسبت BE/ME بزرگتر باشد، نرخ بازده نیز بیشتر خواهد بود.
   
  علاوه بر این، جگادش و تیتمان(۱۹۹۳، ۲۰۰۱) استدلال می کنند شواهد مهمی وجود دارد که نشان می دهد عملکرد سهامی را می توان خوب یا بد در نظر گرفت که یک تا سه سال تغییرات قابل توجهی (خوب یا بد) را  برای دوره ی بعدتجربه نکند. در پاسخ به  این شرایط،  کارهارت (۱۹۹۷) مدل قیمت گذاری چهار عامله(FFPM) را برای توضیح بازده متوسط سهام با اضافه کردن گشتاور کشیدگی و چولگی در مدل فاما و فرنچ پیشنهاد داد.
   
  مطالعات جایگزین آمده اند تا پاسخی به عملکرد ضعیف مدل قیمت گذاری سرمایه ای بدهند آنها مدل قیمت گذاری سرمایه ای سه گشتاور را گسترش می دهند  که در آن سرمایه گذاران در انتخاب سبد سرمایه گذاری چولگی را به عنوان گشتاور اضافی در CAPM کلاسیک  در نظر بگیرند. دیتمار(۲۰۰۲) مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای سه عاملی را به صورت مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای چهار عاملی با اضافه کردن کشیدگی برای ترجیحات سرمایه گذاران توسعه می دهد.
  هنوز به طور وسیع در ایران به مطالعه ای که به استفاده از گشتاورها  به عنوان عامل متفاوتی درمدل قیمت گذاری دارایی توجه کند، پرداخته نشده است. بنابراین برمبنای توصیف کوتاه بالا، این تحقیق تمایل دارد عامل گشتاوری در چندین مدل قیمت گذاری دارایی را بررسی کند.
     ۱-۲ بیان مساله و علل برگزیدن موضوع پژوهش
   بازارهای سرمایه سازمان یافته و دارای نقدینگی زیاد عامل موثر  در توسعه کل اقتصاد از طریق  تخصیص سرمایه به پروژه  های  مهم  و ارزیابی سرمایه گذاری هستند. تحصیل  کلیه این منافع  مشروط به کارایی عملکرد بورس اوراق بهادار است. برای کمک به تحقق کارایی در بازار باید ابعاد مختلف بورس اوراق بهادار و مکانیزم های تاثیر گذار بر آن شناسایی شود وبه منظور افزایش  سطح آگاهی مشارکت کنندگان در بازار در اختیار  آنان قرار گیرد. یکی از عوامل تاثیر گذار بر کارایی عملکرد بورس اوراق بهادار ایجاد روش هایی برای اخذ تصمیمات مناسب سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران است به علت عوامل مختلف تاثیر گذار در تغییرات بازده سهام، سرمایه گذاران هنوز در انتخاب درست مدل تصمیم گیری و قیمت گذاری سهام مردد هستند. در این تحقیق با افزودن مدل چهار عامله ی قیمت گذاری علاوه بر مدل قیمت گذاری فاما و فرنچ و مدل  تک عامله ی قیمت گذاری دارایی تاثیر عوامل ریسک، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نرخ متوسط بازده سهام برنده وبازنده و بی طرف را بر تغییرات بازده سهام بررسی می کند.
      ۱-۳  پرسش های پژوهش
  این تحقیق این سوال را مطرح می کند که آیا افزودن چولگی و کشیدگی در شاخص مدل قیمت گذاری دارایی در دوره ی کوتاه مدت، قابلیت و توانایی بالاتری نسبت به سایر مدل های قیمت گذاری دارایی برای توضیح تغییرات بازده سهام مورد انتظار خواهد داشت؟
  ۱-۴ اهداف پژوهش
  یکی از اهداف این تحقیق می تواند افزایش توانایی سرمایه گذاران در درک بهتر رابطه ی بین ریسک و بازده در مورد سهام باشد. در ضمن از نتایج این تحقیق می توان در انتخاب مدل های تصمیم گیری سرمایه گذاران و انتخاب پرتفوی مناسب جهت سرمایه گذاری استفاده کرد.
  هدف اصلی این تحقیق تعیین بهترین مدل قیمت گذاری سهام به منظور توضیح تغییرات بازده سهام مورد انتظار  بازار بورس تهران در دوره ی زمانی چهار ساله (۱۳۸۶-۱۳۸۹) از میان ۹ مدل CAMP،SCAMP ، KCAMP ،  TFPM، STFPM ،  KTFPM،    FFPM،   SFFPM،  KFFPM است و بالاترین ضریب تعیین هریک از این مدلها،   بهترین مدل خواهد بود.
  ۱-۵  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
  رشد و شکوفایی اقتصاد هر کشور به سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب بستگی دارد، هدایت صحیح جریانات نقدی‌ به‌سمت کارهای تولیدی، رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه و نهایتاً رفاه عمومی را در پی خواهد داشت. بدون شک عمده‌ترین اقدام در جهت تشویق مردم درسرمایه‌گذاری در فعالیتهای تولیدی یا خرید سهام شرکتها، ایجاد تحول بین بازدهی و ریسک این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها در مقایسه با سایر سرمایه‌گذاری‌ها غیرمولد است.بورس اوراق بهادار به‌عنوان بازاری عمل می‌کند که در آن پس‌اندازها و وجوه نقدینگی اشخاص با بهره گرفتن از نقش‌ واسطه‌گری و خدمات کارگزاران به‌مصرف در مؤسسات تولیدی یا بازرگانی به‌صورت بلندمدت هدایت می‌شود. ارزشگذاری یکی از موضوعات اساسی در حوزه های مدیریت مالی و سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران با داشتن اطلاعات حسابداری می توانند عایداتشان را حداکثر کنند، بدین منظور باید از مدل های ارزش گذاری و عوامل مؤثر بر آن ها استفاده کنند. پیش بینی می شود نتایج این تحقیق برای ادبیات مدیریت مالی برحسب مدل قیمت گذاری دارایی مقایسه ای برای توضیح تغییرات بازده سهام مورد انتظار موثر باشد، خصوصاً مطالعه و بررسی مدل قیمت گذاری سه عامله و چهار عامله که باعامل چولگی و کشیدگی توسعه داده می شوند. در ایران بر روی مدل چهار عامله تا کنون بررسی دقیق و جامعه ای  انجام نشده است و با مدل های پیشین مقایسه نگردیده است تا به اهمیت این مدل پی برده شود. با انجام این تحقیق  مشاهده می شود که بهترین مدل در حال حاضر  برای توضیح بازده بازار سهام در بورس تهران همین مدل  قیمت گذاری چهار عامله با افزودن کشیدگی است.
  ۱-۶ فرضیه های پژوهش
         فرضیه تحقیق عبارت است از یک تصور ذهنی، بیانی حدسی، یک حکم موقتی در مورد روابط بین دو یا چند ‏متغیر و یا احتمالی که محقق در مورد نتایج ویژه تحقیق، پیش از آزمایش و تجربه، پیش‌بینی می‌کند و یا موقتاً ‏قبول می کند. به عبارت دیگر، فرضیه تحقیق پاسخی آزمایشی به یک پرسش است، یک گمان و حدس بخردانه‌ای ‏است که باید برای تأیید درستی یا نادرستی آن در بوته آزمایش گذاشته شود.  فرضیه در حقیقت راه حل پیشنهادی پژوهشگر برای حل مسئله است. به همین دلیل تدوین یک فرضیه ‏مناسب بستگی به چگونگی بیان مسئله دارد. ‏(مروت،آزادبخت۱۳۵۵)
  فرضیه تحقیق این است که  با افزودن چولگی و کشیدگی در شاخص مدل قیمت گذاری دارایی  چهار عامله (FFPM) در یک دوره ی کوتاه مدت این مدل قابلیت و توانایی بالاتری برای توضیح تغییرات بازده سهام نسبت به سایر مدل های قیمت گذاری دارایی دارد.
   ۱-۷ روش شناسی پژوهش
  این تحقیق از جمله تحقیقات زمینه ای پس رویدادی است. هدف تحقیقات پس رویدادی، بررسی روابط علت و معلولی از طریق مطالعه نتایج موجود و زمینه قبلی به امید یافتن علت عمل انجام شده است. در این تحقیق بعد از محاسبه آمار توصیفی متغیر ها ابتدا با بهره گرفتن از آزمون t&F در سه مدل اصلی مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای(CAPM)، مدل قیمت گذاری سرمایه ای سه عامله فاما و فرنچ(TFPM) و مدل قیمت گذاری سرمایه ای چهار عامله کارهارت که با افزودن کشیدگی و چولگی به  مدل های مذکور در مجموع به ۹ مدل  رسیده آزمون همبستگی متغیرها را در این ۹ مدل با بهره گرفتن از پرتفوی شرکتها انجام می دهیم و در نهایت ضریب تعیین  متغیر ها را در این ۹ مدل محاسبه کرده تا بهترین مدل براساس بالاترین ضریب تعیین انتخاب گردد. متغیر اندازه شرکت از لگاریتم کل دارایی های شرکت بدست می آید ودر نسبتBE/ME ( ارزش دفتری) BE ( ازجمع کل حقوق صاحبان سهام که در تراز نامه عنوان شده است حاصل می‌شود و ارزش بازار سهام  (ME) از ارزش بازار (قیمت تابلو ) در تعداد  سهام بدست می آید.شرکتهایی که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام BE/ME بزرگتری دارند احتمالاً ریسک بیشتری هم خواهند داشت، زیرا با یک شوک در بازار مقدار ME مساوی  BE و یا نزدیک به  BE خواهد شد. پس منطقاً می‌توان اینگونه حدس زد که BE/ME بزرگتر ریسک بیشتری را به همراه دارد و ریسک بیشتر مستلزم بازده بیشتر است و برای محاسبه بتا، اختلاف میزان نرخ بازده ی سهام را درمقایسه بانرخ بازده ی بازار (نرخ بازده ی شاخص) محاسبه می‌کنند. هرچه بتای یک سهم خاص ازعددیک فاصله بگیرد، به معنای تفاوت بیشتر ریسک آن سهم درمقایسه باریسک کل بازاراست. بنابراین سرمایه‌گذاری درسهام مزبور ریسکی بیشتراز ریسک کل بازار را به سرمایه‌گذار تحمیل می‌کند.
  ۱-۷-۱ شکل گیری پرتفوی
  پرتفوی بازار شامل چندین قلم دارایی پرریسک است که در سیستم اقتصاد بین الملل وجود دارد در این سیستم هر قلم دارایی متناسب با  کل ارزش بازار سهم است (در رابطه  با کل ارزش سایر همه دارایی ها) معمولا این نوع پرتفوی را پرتفوی مبتنی بر ارزش می نامند.
  معیار عامل اندازه شرکت سهام ها با بهره گرفتن از سرمایه گذاری بازار از کوچکتر به بزرگتر تقسیم می شوند. برای جداکردن نمونه به دو گروه کوچک و بزرگ از مقدار میانه استفاده می شود. سپس نمونه ها هر سال بر مبنای نسبت ارزش دفتری به بازار و معیار کم ،  متوسط و زیاد طبقه بندی می شوند.
  معیار نسبت BE/ME زیر ۳۰% LOW، ۴۰% MEDIUM وبالای ۷۰% HIGH و معیار WML بیش از ۳۰% افزایش قیمت متوسط سهم به عنوان سهام برنده تلقی می شود، درحالی که سی درصد کاهش قیمت متوسط، سهام بازنده تلقی می شود. دامنه ی بین سهام برنده وسهام بازنده (۴۰%) سهام  بی طرف تلقی می شود.
  ۱-۷-۲ روش گرد آوری اطلاعات
  در این پژوهش برای جمع آوری داده ها  از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است  در بخش کتابخانه ای  مبانی نظری پژوهش در کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین استخراج شده است و دربخش میدانی پژوهش برای جمع آوری داده ها از بانک اطلاعاتی ره آورد نوین ۳ و وب سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، سایت کدال، www.rdis.ir، www.tsetmc.com استفاده شده است تا داده های ترازنامه، سود و زیان  و صورت جریان وجوه نقد برای دوره های مورد نظر گردآوری شود همچنین به منظور قابلیت اتکای  بالای اطلاعات مالی تلاش زیادی  انجام شده تا این اطلاعات از صورت های مالی حسابرسی شده استخراج شوند. این اطلاعات در نرم افزار excel نسخه ۲۰۰۷ مرتب و سازماندهی می شوند و سپس برای آزمون فرضیه و تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از روش panel data از نرم افزار  Eviewes استفاده می گردد.
   ۱-۸  متغیر های پژوهش
          متغیر وابسته تحقیق بازده مورد انتظار یک دارایی (اوراق بهادار) یا به عبارتی E(Ri )- Rf  که بازده اضافی شرکت نسبت به بازده بدون ریسک است  و متغیر های مستقل؛ کشیدگی، چولگی، بتا، SMB، HML، WML می باشند.
  ۱) بتای بازار( ): ضریب ریسک سیستماتیک سهم در بازار بورس(MKT)
  ۲)HML: تفاوت بین میانگین ساده بازده دو پورتفوی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام بالاو میانگین ساده بازده  دو پورتفوی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام پایین است.( LOW, MEDIUM, HIGH)
  ۳) SMB: تفاوت بین  متوسط نرخ بازده شرکتهایی با اندازه کوچک و نرخ متوسط بازده  شرکتهایی با  اندازه بزرگ (BIG,SMALL)
  ۴) WML: تفاوت بین  نرخ  متوسط بازده پورتفوی سهام برنده (SMALL/BIG WINNER & WINNER)ونرخ متوسط بازده  بازنده  پورتفوی سهام(SMALL/BIG LOOSER & (LOOSER است. (WINNER,NEUTRAL,LOOSER)
  ۱-۹ کاربران پژوهش
       گروه های مختلف استفاده کننده از مدل های مختلف قیمت گذاری سرمایه ای از قبیل سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، مدیریت جهت اتخاذ تصمیم های اقتصادی و افزایش توانایی آنها برای شناخت عوامل تاثیر گذار بر روند بازده سهام به اطلاعاتی در مورد علل تغییر دارایی ها و بدهی ها، توضیح تغییرات روند بازده سهام، تخمین بازده مورد انتظار سهام، برآورد هزینه سرمایه، نتایج معاملات  و آثار رویداد ها و شرایط برخاسته از محیط نیاز دارند این گروه های استفاده کننده عبارت اند از :

  • مدیران شرکتها
  • سهامداران
  • سرمایه گذاران بالفعل وبالقوه
  • تحلیل گران مالی
  • اعتبار دهندگان و تامین کنندگان مالی

  ۱-۱۰ قلمرو پژوهش
  ۱-۱۰-۱ قلمرو مکانی پژوهش
  قلمرو مکانی پژوهش ۱۰۰ شرکت برترعضو بورس اوراق بهادار تهران است که با توجه به شرایط تشریح شده در ادامه به روش حذفی از میان ۴۱۷ شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران برگزیده شده است. از این فهرست، بانک ها و موسسات مالی و شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ ها و شرکتهای بیمه (به دلیل ماهیت متفاوت آنها از دیگر واحدهای تجاری) و آنهایی که فعالیتی در این دوره ی زمانی نداشته اند، حذف می شوند. فهرست شرکتهای مذکور در نگاره۴-۱ فصل چهارم درج گردیده است.
  ۱-۱۰-۲ قلمرو زمانی پژوهش
  به لحاظ زمانی اطلاعات شرکت های فوق از تاریخ ۱/۱/۸۶ لغایت ۲۹/۱۲/۸۹ جمع آوری شده و مورد استفاده قرار گرفته است و به دلیل اینکه اطلاعات و صورتهای  مالی  حسابرسی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ شرکتها حداقل پنج ماه بعد از پایان سال مالی مذکور منتشر می گردد و در زمان اجرای تحقیق در سازمان بورس تهران منتشر نشده بود این سال از دوره ی زمانی پژوهش حذف گردید.
  ۱-۱۰-۳  قلمرو موضوعی پژوهش
  از نظر محتوی و موضوعی، قلمرو این پژوهش تبیین تغییرات بازده در سه مدل CAPM،  TFPM،  FFPM در بورس اوراق بهادارتهران می باشد.
   ۱-۱۱ ساختار پژوهش
  ساختار نگارش پژوهش با توجه به استاندارد های موجود به شرح زیر می باشد :
  فصل اول : کلیات پژوهش
  فصل دوم : چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

  پایان نامه تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  شهریور ماه ۱۳۹۲


  (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
  متن پایان نامه :
  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
   
  در تحقیق حاضر تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. اهداف این تحقیق: ۱) تبیین تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ۲) تبیین تاثیر نوسانات جریان نقدی برارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
  در این پایان نامه از روش های آمار استنباطی نظیر رگرسیون براساس اقتصادسنجی داده های تابلویی و تحلیل همبستگی استفاده شده است. از این رو تعداد ۷۵ شرکت طی ۳۷۵ بار مشاهده در دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفتند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیه ها در ابتدا، تخمین مدل با استقاده از آزمون های چاو و هاسمن جهت تعیین مدل اثرات مشترک یا مدلی با اثر ثابت و یا مدلی با اثر تصادفی و سپس تفسیر نتایج با هدف بررسی تایید یا رد فرضیات تحقیق می باشد. تجزیه و تحلیل فرضیه ها با بهره گرفتن از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون صورت گرفته و نتایج حاکی از آن است که نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر منفی و معناداری دارد. بدین طریق که با افزایش نوسانات جریان نقدی، کیفیت سود و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاهش می یابد.                         .

  پایان نامه ها

  واژه های کلیدی: جریان نقدی، نوسانات جریان نقدی، کیفیت سود، ارزش شرکت
  ۱-۱  مقدمه
  امروزه سازمان های اقتصادی در جهت پیشبرد اهداف خود به شناسایی تک تک عوامل تاثیرگذار بر توسعه آن سازمان می پردازند. یکی از عواملی که می تواند تاثیر بسزایی در دست یابی به این اهداف داشته باشد، وجه نقد است و عدم برنامه‌ریزی در رابطه با آن می تواند مشکلات عدیده‌ای را برای یک سازمان به وجود آورد. نه تنها آگاهی از وجه نقد و میزان آن در هر سال برای یک سازمان مفید می باشد، بلکه پیش بینی آن نیز می تواند به برنامه‌ریزی صحیح در ارتباط با منابع و مصارف سازمان در سا‌ل‌های آتی منجر شود. در حقیقت بنگاهی موفق‌تر است که نیاز به منابع خود را از زمان حال پیش بینی کرده و در جهت تامین آن گام بردارد.

  سرمایه گذاران نسبت به خرید سهام واحدهای انتفاعی که جریان نقد سرشاری دارند علاقه نشان می دهند و از سرمایه گذاری در واحدهای فاقد وجه نقد آزاد می پرهیزند. جریان های ورود و خروج وجه نقد و توان دسترسی واحدهای انتفاعی به آن شالوده و مبنای بسیاری از تصمیم گیری ها و قضاوت های گروه های عمده استفاده کنندگان از اطلاعات مالی واحدهای انتفاعی را تشکیل می دهد ( ثقفی و فدایی، ۱۳۸۶ ، ۴ ).
  سود حسابداری نیز از جمله تاثیرگذارترین و مهمترین بخش از محصول گزارشگری مالی است که نه تنها مورد توجه مدیران و سهامداران می باشد، بلکه می توان گفت که کل افراد جامعه را که چه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در بازار سرمایه گذاری کرده و یا خواستار سرمایه گذاری هستند، تحت تاثیر خود قرار داده و با توجه به اینکه یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر تصمیمات اشخاص می باشد می توان نتیجه گرفت که نه تنها کمیت سود بلکه از آن مهمتر کیفیت سود است که مخصوصا در درازمدت می تواند بازار سرمایه را تحت تاثیر خود قرار داده و موجب تخصیص بهینه منابع گردد (کنان، ۲۰۰۱ ، ۱۰۶ ).
  ۱-۲  بیان مساله
  وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی یکی از مهمترین عوامل سیاست اقتصادی و تداوم فعالیت آنها است و در بسیاری از تصمیمات مالی و مدلهای ارزیابی اوراق بهادار، روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و برخی تجزیه و تحلیل های سنتی و جدید مدیریت مالی جریان های نقدی نقش محوری دارند. به این ترتیب از دید درون سازمانی، توانایی پیش بینی نتایج فعالیت های آتی، خصوصا جریانهای نقدی، اداره امور را در کاراترین شکل خود ممکن می سازد و به اتخاذ تصمیمات بهینه عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی منجر می شود ( عرب مازار یزدی، صفرزاده، ۱۳۸۶، ۱۱۲ ).
  به عبارتی وجوه نقد، اصلی ترین عنصر از گروه دارایی های جاری و مهمترین مولفه سرمایه در گردش واحدهای انتفاعی است به نحوی که تداوم فعالیت و تحقق اهداف واحدها را تسهیل نموده و امکان پذیر می سازد ( نیکومرام و همکاران، ۱۳۸۶، ۲۷۷ ).
  تاثیر وجوه نقد در اداره واحدهای انتفاعی بدان اندازه است که، آگاهی روزانه از وضعیت نقد در تصمیم گیری مالی و اساسی واحد انتفاعی امری ضروری است. اغلب تصمیمات مدیران به گونه ای با وجوه نقد ارتباط دارد. بنابراین ضروری است که به عنوان یکی از سه رکن برنامه ریزی مالی همواره مد نظر مدیران مالی قرار گیرد و به صورت کارا و اثربخش در خصوص وجوه نقد، اعمال مدیریت شود (نیکومرام و همکاران، ۱۳۸۶، ۲۷۸ ).
  طبق تحقیقات انجام گرفته، جریان های نقدی عملیاتی همواره یکی از مهمترین بخش صورت جریان وجوه نقد بوده است. سود حسابداری به تنهایی نمی‌تواند اطلاعات مناسبی را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد. زیرا سود حسابداری مبتنی بر روش تعهدی بوده و از اصول و مفروضات حسابداری پیروی می کند، بنابراین به سادگی می تواند تحت تاثیر اعمال و انتخاب های مدیران قرار گیرد. در مقابل جریان های نقدی از عینیت بالاتری برخوردار بوده و کمتر تحت تاثیر اعمال نظر مدیران قرار می گیرد. نتایج تحقیقات مختلف حاکی از آن است که جریان های نقدی دارای محتوای اطلاعاتی می باشد بنابراین توانایی اثرگذاری بر تصمیمات سرمایه گذاران را دارد. از این رو، هرچه سود به جریان های نقدی نزدیک باشد، اقلام تعهدی آن کمتر و کیفیت سود بالاتر است. صورت جریان وجوه نقد به دلیل عدم اتکا به اصول و روش های حسابداری تعهدی، عاری از نارسایی های مذکور است و به همین دلیل اطلاعات جریان های نقدی مورد توجه خاص استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری می باشد.
  در تحقیقات اخیر، تحلیلگران دریافته اند که در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. محققان براین باورند که کیفیت سود هنگامی بالا است که کیفیت اقلام تعهدی بالا باشد یکی از مهمترین شاخص های کیفیت سود، سطح جریان نقدی تعیین شده توسط شرکت می باشد. به عبارتی با اینکه می توان سود را دستکاری نمود اما غیر ممکن است که بتوان جریان نقدی را مورد دستکاری قرار داد. لذا تجزیه سود خالص به جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی نشانگر اهمیت جریان نقدی می باشد.
  مقایسه نوسانات جریان نقدی با سود حسابداری، می تواند به سرمایه گذار اطلاعاتی راجع به کیفیت سود ارائه دهد. از سوی دیگر نوسانات جریان نقدی می تواند اطلاعات مناسبی در مورد میزان تحقق اقلام تعهدی، جریان سود و جریان های نقدی عملیاتی در اختیار سرمایه گذار قرار دهد. نتایج تحقیقات هوگن و بیکر (۱۹۹۶)، هانت و دیگران (۲۰۰۰)، ویجه (۲۰۰۴) و هانگ (۲۰۰۹) مؤید این امر می باشد.
  نوسانات بالای جریان نقدی منجر به کمبود وجه نقد برای سرمایه گذاری در پروژه های سودآور می شود. به عبارتی نوسانات زیاد جریان نقدی منجر به یک الگوی سرمایه گذاری کمتر می شود که ارزش شرکت را کاهش می دهد (نیکوس و دیگران، ۲۰۰۸ ، ۳).
  با توجه به موارد بیان شده، آیا می توان نوسانات جریان نقدی را به عنوان معیاری در نظر گرفت که بر کیفیت سود و ارزش شرکت تاثیرگذار باشد؟ به عبارت دیگر آیا نوسانات جریان نقدی  می تواند به عنوان شاخصی برای تغییر کیفیت سود و ارزش شرکت در نظر گرفته شود؟ برای دستیابی به پاسخ سوالات فوق این تحقیق درصدد است تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد.
   
  ۱-۳  ضرورت تحقیق
  از مهمترین معیارهای تصمیم گیری و قضاوت سرمایه گذاران در ارتباط با شرکت جریان نقد عملیاتی، کیفیت سود و ارزش آن شرکت می باشد. اطلاعات وجوه نقد بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است. مسلماً هر چقدر همبستگی بین سود و جریان وجوه نقد مرتبط با آن بیشتر باشد کیفیت سودآوری بالاتر خواهد بود. از طرفی میزان افزایش ارزش بازار شرکت از دید سرمایه‌گذاران نشانه توانایی سودآوری آتی شرکت بوده و به عنوان یک خبر خوب مبنی بر روشن بودن افق آینده شرکت از دید مدیریت است.
  بازار سرمایه در سالهای اخیر مورد توجه افراد زیادی قرار گرفته است. بازار سهام نقش مهمی در تخصیص بهینه منابع اقتصادی جامعه دارد. گزارشگری مالی با کیفیت بالا اتخاذ تصمیمات آگاهانه سرمایه گذاران را تسهیل می کند و در هدایت این سرمایه ها به فرآیند تخصیص بهینه منابع کمک می کند. جریان وجه نقد و کیفیت سود به عنوان اقلام اطلاعاتی مهم و مورد توجه سرمایه گذاران بخشی از کیفیت گزارشگری مالی است که در تحلیل ارتباط ارزش شرکت، قیمت سهام و سود باید مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد.
   
  ۱-۴  اهداف تحقیق
  هر تحقیقی برای دستیابی به اهداف خاصی صورت می گیرد، این هدف خود را در قالب مساله تحقیق نمودار می‌سازد و از طریق بیان آن آشکار می شود ( خاکی، ۱۳۸۸، ۲۹ ).
  اهداف این تحقیق ، شامل اهداف علمی و کاربردی به شرح زیر می باشد:
  اهداف علمی:
  اهداف علمی پژوهش که از سوال اصلی پژوهش منتج گردیده و فرضیه های پژوهش نیز در آن راستا تدوین می‌گردند، به شرح زیر است:
   

  • تبیین تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • تبیین تاثیر کیفیت سود بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • تبیین تاثیر نوسانات جریان نقدی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

   
  اهداف کاربردی:
  تحلیلگران دریافته اند که در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. محققان براین باورند که کیفیت سود هنگامی بالا است که کیفیت اقلام تعهدی بالا باشد و از آنجا که کیفیت اقلام تعهدی میزان ارتباط اقلام تعهدی با تحقق جریان های نقدی می باشد، لذا این تحقیق سعی دارد تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکت را بررسی نماید. نتیجه حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده کلیه ذینفعان از قبیل اعتباردهندگان، سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و مدیران شرکتها از جمله شرکتهای سرمایه گذاری قرار بگیرد و آنها را در اتخاذ تصمیمات مناسب یاری نماید. همچنین اساتید و دانشجویان دانشگاهها می توانند از نتایج حاصل از این تحقیق در پژوهشهای آتی خود بهره گیرند.
   
  ۱-۵  سوالات تحقیق
  در پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی منطقی به این سوالات هستیم که:
   

  • آیا نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد؟
  • آیا کیفیت سود بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد؟
  • آیا نوسانات جریان نقدی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد؟

   
  ۱-۶  فرضیه های تحقیق