پایان نامه قابلیت فناوری اطلاعات و اثرات آنها بر نوآوری در شرکت

عنوان
قابلیت های فناوری اطلاعات و اثرات آنها بر نوآوری در شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
 
مرداد  ۱۳۹۳

   

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانلود مقاله و پایان نامه

 
عنوان
صفحه
فصل اول : کلیات پژوهش
۲۱-۱- مقدمه
۳۱-۲- بیان مساله
۵۱-۳- اهمیت و ضرورت مطالعه
۶۱ – ۴-  هدف پژوهش
۶۱ – ۵ –   فرضیه ­های پژوهش
۶۱ – ۵ – ۱ –  فرضیه اصلی
۶۱ – ۵ – ۲ –  فرضیه های فرعی
۷۱ – ۶ – روش تحقیق
۷۱ – ۷ –  تعریف مفاهیم
۷۱ – ۷ – ۱ –  قابلیت های فناوری اطلاعات
۷۱ – ۷ – ۱ – ۱ – دانش فناوری اطلاعات
۸۱ – ۷ – ۱ – ۲ – یکپارچه سازی فن آوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار 
۸۱ – ۷ – ۱ – ۳ – فناوری آوری اطلاعات در ارتباطات داخلی .
۸۱ – ۷ – ۲ –  نوآوری.
۹۱ – ۷ – ۳ –  توانمندسازی
۹۱ – ۷ – ۳ – ۱ – رسمی سازی
۹۱ – ۷ – ۱ – ۲ – تمرکز
۹۱ – ۷ – ۱ – ۳ – جو توانمندسازی
۱۰۱ – ۸ –  محدودیت‌های تحقیق
۱۰۱ – ۹ –  سازماندهی تحقیق
فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع
۱۲۲-۱- مقدمه.
۱۴۲-۲- مبانی نظری پژوهش
۱۴۲ – ۲ -۱ – توانمندسازی .
۱۹۲ – ۲ – ۱ – ۱ – رسمیت .
۲۰۲ -۲ – ۱ – ۲ – تمرکز.
۲۲۲ -۲ – ۱ – ۳ – تمرکز و رسمیت .
۲۲۲ -۲ – ۱ – ۴ – جو توانمندسازی
۲۳۲ -۲ – ۲ – قابلیت های فناوری اطلاعات
۲۵۲  – ۲ – ۲ – ۱ – دانش فناوری اطلاعات
۲۶۲ – ۲ – ۲ – ۲ – یکپارچه سازی فناوری اطلاعات با کسب و کار
۲۷۲ – ۲ – ۲ – ۲ – ۱ – گام های همسویی فناوری اطلاعات با کسب و کار
۲۸۲ – ۲ – ۲ – ۲ – ۲ – مراحل رفع عدم همسویی
۲۹۲ – ۲ – ۲ – ۳ – فناوری اطلاعات در ارتباطات داخلی
۳۰۲ – ۲ – ۲ – ۳ – – ۱ – عناصر کلیدی استراتژی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات
۳۱۲ – ۲ – ۳ – نوآوری
۳۴۲ – ۲ – ۳ – ۱ – انواع نوآوری
۳۵۲ – ۲ – ۳ – ۲ – نوع دیگر دسته بندی نوآوری
۳۸۲-۳- مطالعات تجربی
۳۸۲ -۳-۱-  مطالعات داخلی
۴۱۲-۳-۲- مطالعات خارجی
۴۹۲-۴- جمع­بندی فصل دوم
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
 
۵۱۳-۱- مقدمه
۵۱۳-۲- نوع و روش تحقیق
۵۲۳-۲ – ۱- مراحل اجرای پژوهش
۵۴۳-۳- جامعه آماری پژوهش
۵۵۳-۴- نمونه و نمونه گیری
۵۶۳ – ۴ -۱ – برآورد حجم نمونه
۵۷۳ – ۵ – معرفی ابزار جمع آوری اطلاعات
۵۸۳ – ۵ – ۱ -۱ –  پرسشنامه .
۵۸۳ – ۵ – ۱ –۲ – چگونگی طراحی پرسشنامه
۵۹۳ – ۵ – ۲ – روایی و پایایی
۵۹۳ – ۵ – ۲ – ۱ – روایی/اعتبار
۶۰۳ – ۵ – ۳ – محاسبه ضریب آلفای کرونباخ متغیرها
۶۱۳-۶- جمع بندی فصل سوم .
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری
 
۶۳۴ – ۱ – مقدمه
۶۳۴-۲- بخش اول : تحلیل توصیفی
۶۳۴-۲- ۱ –  توصیف مشخصات عمومی نمونه های مطالعه .
۶۷۴-۳- بخش دوم : تحلیل استنباطی داده ها
۶۷۴ – ۳ – ۱ – آزمون نرمال بودن داده ها
۶۸۴ – ۳ – ۲ – آزمون مدل ساختاری
۷۸۴- ۴- جمع بندی فصل چهارم
 فصل پنجم: جمع­بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
 
۸۱۵-۱- مقدمه
۸۱۵ – ۲ – نتیجه گیری
۸۲۵ – ۳ – پیشنهادات .
۸۴۵-۴- پیشنهادات برای پژوهش آتی
۸۴۵ – ۵ – محدودیت های پژوهش.
 
منابع و مآخذ
۸۴الف) منابع فارسی
۸۵ب) منابع انگلیسی

 

صفحهعنوان
۷نمودار( ۱ –  ۱ ) قابلیت فن آوری اطلاعات و توانمندسازی کارکنان بر نوآوری.
۵۲نمودار( ۳ – ۱ ) نحوه جمع آوری پرسشنامه.
۶۳نمودار(۴ – ۱ ) توزیع فراوانی نمونه به تفکیک سن .
۶۳نمودار(۴ – ۲ ) توزیع فراوانی نمونه به تفکیک جنسیت
۶۴نمودار(۴ – ۳ ) توزیع فراوانی نمونه به تفکیک سابقه کار پاسخ دهندگان .
۶۴نمودار(۴ – ۴ ) توزیع فراوانی نمونه به تفکیک میزان تحصیلات پاسخ دهندگان
۶۵نمودار (۴ – ۵) توزیع فراوانی نمونه به تفکیک میزان عنوان پست سازمانی
۶۵نمودار (۴ – ۶) توزیع فراوانی نمونه به تفکیک میزان سابقه سازمان.
۶۶نمودار(۴ – ۷) توزیع فراوانی نمونه به تفکیک تعداد کارکنان سازمان.
۶۹نمودار (۴ – ۸ ) ضرایب استاندارد شده فرضیه اصلی .
۷۰نمودار (۴ – ۹ )  اعداد معناداری فرضیه اصلی
۷۰نمودار (۴ – ۱۰ ) ضرایب استاندارد شده فرضیه فرعی ۱
۷۱نمودار (۴ – ۱۱ ) اعداد معناداری فرضیه فرعی ۱٫
۷۲نمودار( ۴ – ۱۲ ) ضرایب استاندارد شده فرضیه فرعی ۲
۷۲نمودار (۴ – ۱۳ ) اعداد معناداری فرضیه فرعی ۲٫
۷۳نمودار (۴ – ۱۴ ) ضرایب استاندارد شده فرضیه فرعی ۳
۷۴نمودار( ۴ – ۱۵ ) اعداد معناداری فرضیه فرعی ۳٫
۷۴نمودار (۴ – ۱۶) ضرایب استاندارد شده فرضیه فرعی ۴
۷۵نمودار( ۴ – ۱۷ ) اعداد معناداری فرضیه فرعی ۴٫
۷۵نمودار( ۴ – ۱۸) ضرایب استاندارد شده فرضیه فرعی ۵
۷۶نمودار ۴( – ۱۹) اعداد معناداری فرضیه فرعی ۵
۷۶نمودار (۴ – ۲۰) ضرایب استاندارد شده فرضیه فرعی ۶ .
۷۷نمودار( ۴ – ۲۱) اعداد معناداری فرضیه فرعی ۶٫

 

صفحه
عنوان
 
۲۱
جدول(۲ –  ۱ ) ساختار سازمان ها با تفاوت در میزان رسمیت و تمرکز از نظر میتزبرگ
۳۴جدول(۲ – ۲) سه مکتب مهم مطالعات نوآوری بر اساس دیدگاه شومپتر .
۳۷جدول( ۲- ۳) مقایسه انواع نوآوری .
۵۳جدول( ۳ – ۱ ) تولیدکنندگان تجهیزات و ارائه دهندگان خدمات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور.
۵۴جدول (۳ ۲ ) محاسبه نسبت درصد و سهم هر یک از طبقات نسبت به کل جمعیت جامعه و نمونه
۶۰جدول(  ۳ – ۳ ) خلاصه پردازش( آلفای کرونباخ )
۶۷جدول( ۴ – ۱ ) توزیع نرمال متغیرها.
۶۸جدول( ۴ – ۲ )راهنمای شناسایی علائم اختصاری متغیرهای مدل
۷۸جدول (۴ – ۳ ) خلاصه نتایج آزمون فرضیات
۸۱جدول( ۵ – ۱ ) خلاصه نتایج پژوهش

 
فصل اول :
کلیات پژوهش
 
 
۱ ۱ – مقدمه                                                                                                                                                                                        
تکنولوژی در توسعه اقتصادی و اجتماعی همواره یک وسیله ضروری بوده و خواهد بود . امروزه بر همگان روشن است که علت اصلی کندی کشورهای در حال توسعه در پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی و حتی فرهنگی ، ناتوانی آن ها در باز شناخت یا گسترش تکنولوژی درست و بهره گیری از آن در فعالیت های تولیدی است .
فناوری همواره به عنوان یک ابزار، بخشی از زندگی ما را تشکیل داده است و با افزایش توانایی های بشر به عنوان سازگاری با محیط برای رهایی از نیروهای قهار طبیعت مطرح بوده است . اهمیت و جذب و به کارگیری فناوری های جدید در دنیای کنونی توسط شرکت ها و سازمان ها بر کسی پوشیده نیست . یکی از علل توجه به این فن افزایش رقابت در ابعاد کیفیت ، هزینه ، زمان و به طور کلی بهره وری در عرصه بین المل است .
بررسی ها نشان می دهند که سازمان ها عمدتاً در ۴ زمینه از فناوری اطلاعات بیشتر بهره می گیرند که عبارتند از :  امور پردازش اطلاعات، تصمیم گیری ،اشتراک اطلاعات و نو آوری. در امور پردازشی ، سازمان با کمک فناوری اطلاعات به جمع آوری ، تبدیل ، ایجاد ، نگهداری ، ثبت و ارسال اطلاعات می پردازد . در امر تصمیم گیری نیز از ابزارهای فناوری اطلاعات می توان سیستم های پشتیبانی تصمیم و یا سیستم های خبره را نام برد . به کارگیری فناوری اطلاعات می تواند به خلق نوآوری در سازمان در ارائه کالا یا خدمات و حمایت از مشتریان و ایجاد برتری رقابتی بینجامد . امروزه بکارگیری فناوری اطلاعات بخشی لاینفک مشاغل علی الخصوص مدیریتی است . مدیران باید بتوانند کارشناسان فنی را به شکلی وا دارند تا از نوآوری های فناوری در تغییر ماهیت مشاغل و امور سازمان در جهت بهره وری و اثر بخشی بیشتر استفاده کنند .

در محیط متغیر و دانش محور کنونی تنها سازمان های نوآور می توانند موجودیت خود را حفظ کرده و به نیاز های مشتریان و ذی نفعان در اسرع وقت پاسخ دهند. در واقع می توان گفت که سازمان های نوآور بهتر و سریعتر از سایر سازمان ها می تواند به چالش های محیطی پاسخ دهند. نوآوری را می توان فرآیند ایجاد تعییرات نو، سازنده و موفق در بازار تعریف کرد. نوآوری پنجره ای از فرصت های جدید را به روی سازمان می گشاید به همین دلیل لازم است که سازمان ها فعالیت های نوآورانه را در دستور کار خود قرار داده و منابع و محدویت های موجود در این زمینه را شناسایی و درصدد بهبود منابع و رفع محدودیت ها برآیند.
امروزه سازمان های پسا صنعتی سازمان های مبتنی بر دانش هستند که  بقا و موقعیت شان وابسته به خلاقیت، نوآوری، کشف و ابتکار می باشد(مارتینز و تربلانک، ۲۰۰۳). امروزه نوآوری به طور فزاینده ای به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی موفقیت دراز مدت شرکت در بازار های رقابتی محسوب می شود. دلیل این امر آنست که شرکت های با ظرفیت ایجاد نوآوری قادر خواهند بود سریعتر و بهتر از شرکت های غیر نوآور به چالشهای محیطی پاسخ دهند( جیمنز-جیمنز، ۲۰۰۸).
در محیط رقابتی و پویای امروز، نوآوری بعلت سه روند عمده ذیل بیش از پیش مطرح می شود: رقابت شدید بین المللی، بازار های تجزیه شده و تکنولوژی در حال تغییر(آلگر، لامپیندرا و شیوا، ۲۰۰۶). نوآوری اغلب همراه با تغییر است و بعنوان چیز جدیدی که به تغییر منجر می شود ملاحظه می گردد، اما هر تغییری نوآوری نیست چرا که شامل ایده های جدید نیست یا منجر به بهبود سازمانی نمی شود(مارتینز و تربلانک، ۲۰۰۳).
یوراب (۱۹۸۸) می نویسد: « نوآوری شامل تولید یک ایده جدید و استفاده از آن در تولید جدید، فرآیند جدید، یا خدمت جدید که منجر به رشد پویای اقتصاد ملی و افزایش استخدام ها همانند خلق سود خالص برای سرمایه گذاری اقتصادی نوآور می شود».
در مرحله نوآوری، محققان قبلی بر اهمیت نگرش های صحیح مدیریتی و شرایط کاری مناسب در تسهیل محیطی خلاق تاکید کرده اند. آنچه که مهم است تشویق ریسک پذیری، دسترسی به دامنه وسیعی از محرک ها و ایده ها، تصدیق موفقیت آزاد و گذاردن کارمندان است تا بجای تبعیت محض از برنامه های مدیریت، تفکر کنند و طبق ایده های خودشان عمل کنند(کامینگ ،۱۹۹۸).
نوآوری و در کنار بهره جستن از مزایای قابلیت های فناوری اطلاعات ،  پنجره ای را به سوی فرصت های جدید می گشاید و مزیت رقابتی پایدار در سازمان را تضمین می کند. امروزه سازمان ها برای اینکه بتوانند طبق نظریه اقتضایی در محیط عمل کنند ناگزیر از خلاقیت و نوآوری هستند، از اینرو بر سازمان و مدیریت واجب است که از  طریق رویکرد هایی همچون مشارکت دادن افراد، تفویض اختیار، کمک به یادگیری سازمانی و دیگر موارد، زمینه را برای ایجاد تغییرات بدیع و غیر تقلیدی مهیا سازند آنطور که به جرات می توان ادعا کرد اگر قرار باشد به کارکرد های مدیریت، کارکرد دیگری بیافزاییم آن نوآوری و توجه به نوآوری است و بس؛ البته برای داشتن نوآوری پایدار نباید چتر توانمندسازی نیروی انسانی (برای بهره مندی و پرورش نیروی خلاق) را نادیده گرفت . توانمندسازی اهرم و موتور رفتارهای نوآورانه در سازمان ها و شرکت ها است .
 
۱ ۲ – بیان مسئله
امروزه نقش اطلاعات درتصمیم گیری بموقع ومناسب، تردید ناپذیراست و به همین دلیل ازاطلاعات به عنوان قدرت یاد می شود (مرادی، کیمیافر، ستایش، ۲۰۰۸). ساختمان قابلیت های فناوری اطلاعات سازمان، با معرفی نظارت فناوری و با ارزیابی بلوغ فناوری اطلاعات پشتیبانی می کند.
پیشرفت فناوری دردهه های اخیر، پدیده های جدیدی را به وجود آورده است که بررسی آ نها با استفاده ازالگوهای مناسب می تواند به شناخت بهترآنها کمک نماید.در همین رابطه یکی ازمناسب ترین الگوهای نظری برای درک ارتباط میان فن آوری، افراد و جامعه، هماناالگوی انتشار نوآوری راجرز است.این الگو، دو مرحله نوآوری و پیاده شدن فن آور یهای جدید دریک سازمان را مورد بحث قرار می دهد(حاجی کرمی و عزیزی، ۲۰۰۹ ) . قابلیت های فناوری اطلاعات یکی از قابلیت های بحرانی شرکت که ممکن است به عملکرد بهترکمک کند( ماتا و همکاران، ۱۹۹۵)  فن آوری اطلاعات، ارتباطات، اطلاعات و به اشتراک گذاری دانش، تبادل درون سازمانی و فرآیندهای یادگیری سازمانی، که زیر بنای فرآیندهای نوآوری است (کربونارا، ۲۰۰۵) را بهبود می بخشد.
نوآوری در دیدگاه های مختلف با توجه به تجزیه و تحلیلی که مورد استفاده قرار گیرد، تعریف می شود(وست و فار،۱۹۹۰) در نمایش معاصر در اقتصاد، نوآوری به عنوان یکی از مهمترین و درک عوامل مهم را در بقا، رشد و رقابت از شرکت قادر می سازد.  علاوه بر این، ادعا شده است که در بلند مدت، نوآوری تنها راه موثر است رقابت در بازار است. (سیمون،۲۰۰۹ ) نوآوری در یک سازمان شامل پیاده سازی ایده هایی است برای تجدید ساختار و یا صرفه جویی در هزینه ها ، بهبود ارتباطات ، فن آوری های جدید برای فرایندهای تولید ، سازمانی با ساختار جدید است.(مارتینز، ۲۰۰۰) .
نوآوری بر اساس نوآوری بهره وری و اثربخشی نوآوری اندازه گیری می شود. بهره وری نوآوری اشاره به تلاش های انجام شده برای رسیدن به درجه ای از موفقیت و اثر نوآوری اشاره به درجه موفقیت نوآوری است (نسوشن و مووندا ، ۲۰۰۸ ) نوآوری به عنوان توضیح داده به معرفی ظرفیت برخی از فرآیند جدید، محصول، یا ایده در سازمان” (هالت و همکاران ۲۰۰۴ ) و نشان دهنده تمایل شرکت را به تعامل و حمایت از ایده های جدید، اخبار، تجربه، خلاق و فرآیندهای است که ممکن است در محصولات جدید، خدمات و فرایندهای تکنولوژیک باشد (لامپکین و دس ۱۹۹۶) .
از لحاظ بررسی ارتباط بین توانمندسازی کارکنان و نوآوری، برخی از روابط مهم غیر مستقیم باید به حساب گرفته شوند . ارتباطات باز و قابل اعتماد، به اشتراک گذاری دانش، تمرکز زدایی، استقلال شغلی بالا، آزادی در تصمیم گیری چه کار را انجام و یا چگونه  آن را انجام دهد، و حس کنترل بر کار و اندیشه، یکی از عناصر کلیدی هستند هم در پرورش نوآوری (احمد، ۱۹۹۸) و هم در روند توانمندسازی کارمندان (هونولد، ۱۹۹۷؛ منون، ۱۹۹۹).
تمرکز مانع توانمندسازی و نوآوری است (پراکاش و گوپتا،۲۰۰۸؛ منون ،۱۹۹۹) . علاوه بر این، ابتکار  و خلاقیت ابعاد کلیدی توانمندسازی هستند (پیتر و همکاران،۲۰۰۲  ) که نقش بسیار مهمی در رفتار نوآورانه بازی می کنند (اسکات و بروس، ۱۹۹۴).   اغلب محققین بر این باور بودند که ظهور دانش به عنوان عامل تعیین کننده رشد و رقابت پذیری در بازارهای جهانی ، احتمالا به تخریب هر چه بیشتر جایگاه موسسات کوچک و متوسط در سیاستگذاری های توسعه خواهد انجامید. خرد غالب بر این باور بود که افزایش جهانی شدن موجب خواهد شد محیط برای کسب و کارهای کوچک نا مناسبتر شود ( ورنون، ۱۹۷۰) . از طرفی نباید نقش شرکت های دانش بنیان را در موتور توانمندی کارکنان سازمان را نادیده کرفت. شرکتهای دانش بنیان به طور معنی داری اشتغال را افزایش می دهد ؛ رشد بهره وری را تسریع می کند ؛ در ایجاد نوآوری و فرآیند تجاری سازی آنها نقش قابل انکاری دارد و در مجموع از مهمترین توضیح دهنده های رشد اقتصادی است. ماهیت دانش به عنوان یک منبع اقتصادی دارای تفاوت جوهری با زمین ، کار و سرمایه است . در اقتصادی که دانش مزیت رقابتی آن را رقم می زند ، شرکتهای دانش بنیان جایگاه حیاتی خواهد داشت (صنوبر،۱۳۸۷).
۱ ۳ اهمیت و ضرورت مطالعه
    امروزه نوآوری در بالای لیست توجهات شرکت ها و مقامات برای توسعه نوآوری باشد به چند دلیل: نوآوری به نظر می رسد راه حلی برای برخی از چالش های مهم جهانی به عنوان تغییر آب و هوا ، نیاز به محدود کردن مصرف انرژی سوخت فسیلی و بحران اقتصادی جهانی باشد ) کوک و همکاران، ۲۰۱۱).
با توجه به اهمیت این موضوع و این که بزرگترین چالش عصر حاضر بر مفاهیم ارزشمندی چون تکنولوژی و ضرورت توجه بشریت به بودن و ماندن در چنین تغییرانی ، توانمندسازی و نوآوری را بر دوش خود به ارمغان می آورد.
برای اجرای عملکرد بهتر و مطلوب در خلق نوآوری ، فاکتورهایی را در این مطالعه در نظر گرفته شده که می بایست به آنها توجه نمود . این فاکتورها ، استفاده از توانمندسازی کارکنان که نقش مهمی در رفتارهای نوآورانه بازی میکند ، و به سبب آن موجب ابتکار و خلا قیت در سازمان ها میشود و نیز قابلیت های فن آوری اطلاعات که می تواند به عنوان تعریف یک راه استراتژیک برای توسعه قابلیت های فن آوری اطلاعات ، از قبیل دانش فن آوری ، یکپارچه سازی فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار و فناوری اطلاعات در ارتباطات داخلی است ، مورد بررسی و تحقیق قرار خواهند گرفت .
 
۱   ۴ – هدف پژوهش
امروزه نوآوری به عنوان یک چالش مهم و حیاتی در سازمان ها و شرکت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است که کانون توجهات شرکت ها و سازمان ها را به خود معطوف کرده است . توجه به این امر می تواند در پیشبرد عملیات سازمانی و توجه به نیازهای جدید را مرتفع سازد .
هدف از این پژوهش تاثیر قابلیت های غناوری اطلاعات و توانمندسازی بر نوآوری و اثراتی که این متغیرها بر نوآوری خواهند داشت، بررسی و مطالعه می شود  . در این پژوهش ، قابلیت های فن آوری را با ابعاد دانش فن آوری ، یکپارچه سازی فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار و فناوری اطلاعات در ارتباطات داخلی و توانمندسازی کارکنان را با رسمی سازی ، تمرکز و جو توانمندسازی و تاثیر این عوامل را بر نوآوری خواهیم سنجید.
یافته های تحقیق برخی مطالعات صورت گرفته داخلی و خارجی ، تاثیر قابلیت های فناوری اطلاعات بر نوآوری و همچنین تاثیر توانمندسازی بر نوآوری را در پژوهش های خود به اثبات رسانده اند ، ولی در بین این مطالعات ، پژوهشی که تاثیر قابلیت های فناوری اطلاعات و توانمندسازی بر نوآوری باشد ، یافت نشد و برای تاثیر ابعاد فناوری اطلاعات و نیز توانمندسازی بر ابعاد مورد تاکید نوآوری آورده شده در این پژوهش، بررسی می شود .
. Martins, E.C.& Terblanche, F.(2003)
. Johnnessen, Jon-Arild; Olsen, Bjorn& Lumpkin, G.T.(2001)
. Alegre, Joaguin; Lapiedra, Rafael& Chiva, Richard(2006)
. Urabe, K. (1988)
. Cumming, Brian S.(1998)
 . Mata,)1995(
 .  Carbobara,)2005(
 . West MA, Farr JL,)1990(
. Simon,)2009(
. Martinez,)2000(
. Nasution H,and Mavonda FT,)2008(
.Hult,)2004(
.Lumpkin and Dess,)1996(
. Ahmad,(1998)

پایان نامه عوامل موثر بر سبک پردازش دانش در واحد های کاری

زمستان ۱۳۹۳

   

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
فصل اول کلیات تحقیق. ۱
۱ – ۱٫ مقدمه. ۲
۱-۲٫ بیان مسأله. ۲
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۳

 1. اهداف تحقیق. ۴

۱-۵٫ سؤال های پژوهش. ۵
۱-۶٫ فرضیات تحقیق. ۵
۱-۷٫ تعاریف متغیرها و واژههای کلیدی ۶
۱-۷-۱٫تعاریف نظری ۶
استراتژی دانش : ۶
کارکردهای مدیریت دانش. ۶
۱-۷-۲٫تعریف عملیاتی ۷
۱-۸٫ قلمرو تحقیق: ۷
۱-۹ .مدل تحقیق: ۸
‫ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ادبیات و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ. ۹
۲-۱ .مقدمه. ۱۰
۲-۲٫ دانش سازمانی ۱۱
۲-۳٫ ویژگی های دانش سازمانی ۱۲
۲-۴٫ هرم دانش. ۱۳
تبدیل دانش. ۱۴
۲-۵٫ تاریخچه مدیریت دانش. ۱۵
۲-۶٫ تعاریف مدیریت دانش. ۱۶
ابعاد مدیریت دانش. ۲۱
۲-۷٫ عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش. ۲۳
۲-۸٫ کارکردهای مدیریت دانش. ۲۴

 1. ارتباط بهینه با مشتری ۲۴
 2. یادگیری سازمانی ۲۵
 3. اعتلای فرهنگ سازمانی ۲۷
 4. رهبری سازمانی و تصمیم‏گیری هوشمندانه. ۲۸
 5. راهبرد بازطراحی فرایندهای سازمانی ۲۹
 6. خلّاقیت ۳۰
 7. توجه به دانش افراد و نخبگان. ۳۱
 8. تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح ۳۲
 9. تولید دانش جدید. ۳۳

۲-۹٫ نقش مدیریت دانش درسازمان ها ۳۴
۲-۱۰٫ مراحل ایجاد دانش. ۳۶
شناسایی دانش. ۳۷
اکتساب دانش. ۴۰
۲-۱۱٫ توسعه دانش. ۴۳
۲-۱۲٫ مدیریت دانش وفرهنگ سازمانی ۴۴
۲-۱۳٫ فرهنگ های سازمانی تسهیل کننده مدیریت دانش. ۴۵
۲-۱۴٫ مدیریت دانش و فناوری اطلاعات ۴۷
۲-۱۵٫ مدیریت دانش و منابع انسانی ۴۸
۲-۱۶٫ کارکردهای مدیریت دانش. ۵۰
“سبک کدگذاری”. ۵۰
“سبک شخصی سازی”. ۵۱
۲-۱۷٫ عوامل سازمانی مؤثر بر سبک های پردازش دانش. ۵۳
۲-۱۸٫ مفهوم فرهنگ سازمانی ۵۵
۲-۱۹٫ عوامل و اجزای فرهنگ سازمانی ۵۶
۲-۲۰٫ ویژگی های فرهنگ سازمانی ۵۹
۲-۲۱٫ فرهنگ سازمانی ۶۱
۲-۲۲٫ فناوری اطلاعات ۶۲
۲-۲۳٫ تأثیر فناوری اطلاعات در مدیریت دانش. ۶۳
۲-۲۴٫ پیشینه پژوهش: ۶۴
فصل سوم روششناسی تحقیق. ۷۴
۳-۱٫ مقدمه. ۷۵
۳-۲٫ روش تحقیق. ۷۵
۳-۳٫ جامعه آماری ۷۶
۳-۴٫ نمونه آماری ۷۷
۳-۵ . ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات ۷۸
۳-۵-۱٫ منابع داده ها ۷۸
۳-۵-۲٫ ابزار گردآوری داده ها ۷۸
مولفه های پرسشنامه مورد استفاده در تحقیق. ۷۹
۳-۶٫ روایی و پایایی ۸۰
۳-۶-۱٫  بررسی روایی پرسشنامه. ۸۰
۳-۶-۲٫  بررسی پایایی پرسشنامه. ۸۰
۳-۶-۳٫ آلفای کرونباخ. ۸۰
۳-۷ . روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات ۸۲
۳-۸٫ خلاصه فصل. ۸۲
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها ۸۳
۱-۴-مقدمه. ۸۴
۲-۴-آمار جمعیت شناختی ۸۵
۱-۲-۴-جنسیت ۸۵
۲-۲-۴-سطح تحصیلات ۸۷
۳-۲-۴- میزان آشنایی باکامپیوتر. ۸۹
۴-۲-۴- سن ۹۱
۵-۲-۴- سابقه خدمت ۹۳
۶-۲-۴- سمت ۹۵
۳-۴-آمار استنباطی ۹۶
۱-۳-۴-بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق. ۹۶
۲-۳-۴-بررسی نرمال بودن متغیر ها ۹۹
۳-۳-۴-بررسی فرضیات تحقیق. ۱۰۰
* تنوع وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران بر سبک کدگذاری تأثیر معناداری دارد. ۱۰۰
* تنوع وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک استراتژی شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. ۱۰۱
* تحلیل پذیری وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک کد گذاری تأثیر معناداری دارد. ۱۰۳
* تحلیل پذیری وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. ۱۰۴
* وابستگی وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک کد گذاری تأثیر معناداری دارد. ۱۰۵
* وابستگی وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. ۱۰۷
* انسجام در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک کدگذاری تأثیر معناداری دارد. ۱۰۹
* انسجام در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. ۱۱۱
* استقلال درواحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک کدگذاری تأثیر معناداری دارد. ۱۱۳
* استقلال در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. ۱۱۴
* فناوری اطلاعات در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران بر سبک کدگذاری تأثیر معناداری دارد. ۱۱۶
* فناوری اطلاعات در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. ۱۱۷
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد. ۱۱۹
۱-۵- مقدمه. ۱۲۰
۲-۵- مروری بر موضوع تحقیق و روش اجرای آن. ۱۲۰
۳-۵- تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق. ۱۲۱
* تنوع وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران بر سبک کدگذاری تأثیر معناداری دارد. ۱۲۱
* تنوع وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک استراتژی شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. ۱۲۱
* تحلیل پذیری وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک کد گذاری تأثیر معناداری دارد. ۱۲۲
* تحلیل پذیری وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. ۱۲۲
*وابستگی وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک کد گذاری تأثیر معناداری دارد. ۱۲۲
* وابستگی وظیفه در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. ۱۲۳
*انسجام در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک کدگذاری تأثیر معناداری دارد. ۱۲۳
* انسجام در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. ۱۲۳
* استقلال درواحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک کدگذاری تأثیر معناداری دارد. ۱۲۴
* استقلال در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. ۱۲۴
*فناوری اطلاعات در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران بر سبک کدگذاری تأثیر معناداری دارد. ۱۲۴
* فناوری اطلاعات در واحدهای کاری شرکت بیمه ایران  بر سبک شخصی سازی تأثیر معناداری دارد. ۱۲۵
۴-۵- پیشنهادات تحقیق. ۱۲۵
۵-۵-  پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۲۵

با توجه به نتایج تحقیق و مطالعات انجام شده پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه می گردد. ۱۲۵
بررسی مدل مذکور در صنعت دیگر. ۱۲۵
بررسی دیگر عوامل موثر بر سبک استراتژی ۱۲۵
بررسی نقش متغیر میانجی چابکی سازمانی ۱۲۵
۶-۵- محدودیت های تحقیق. ۱۲۵
محدودیت اصلی در این تحقیق عدم همکاری برخی پاسخگویان از محدودیت های تحقیق می باشد. ۱۲۵
منابع: ۱۲۶
پیوست ۱۳۱
 
فهرست اشکال
شکل ۱-۱٫ مدل پژوهش. منبع:  سونگ، ۲۰۰۸٫ ۸
شکل ۲-۱٫ (هرم دانش، رادینگ،۱۳۸۶ ) ۱۳
شکل۲-۲٫ جنبه‌های مدیریت دانش، جعفری،۱۳۸۱٫ ۲۲
شکل ۱-۴- میزان فراوانی جنسیت پاسخگویان. ۸۶
شکل ۲-۴- میزان فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان. ۸۸
شکل ۳-۴- میزان فراوانی آشنایی باکامپیوتر. ۹۰
شکل ۴-۴- میزان فراوانی سن ۹۲
شکل ۵-۴- میزان فراوانی سابقه خدمت ۹۴
شکل ۶-۴- میزان فراوانی سمت ۹۶
شکل۷-۴ شاخص های مرکزی متغیرهای تحقیق. ۹۸
۶-۵- محدودیت های تحقیق. ۱۲۵
 
فهرست جداول
جدول ۲-۵٫(خلاصه ای از مطالعات پیشینه های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق) ۷۰
جدول ۱-۴- میزان فراوانی جنسیت پاسخگویان. ۸۵
جدول ۲-۴- میزان فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان. ۸۷
جدول ۳-۴- میزان فراوانی آشنایی باکامپیوتر. ۸۹
جدول ۴-۴- میزان فراوانی سن ۹۱
جدول ۵-۴- میزان فراوانی سابقه خدمت ۹۳
جدول ۶-۴- میزان فراوانی سمت ۹۵
جدول ۷-۴ شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرهای تحقیق. ۹۷
جدول۸-۴- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ۹۹
جدول ۹-۴- آزمون رگرسیون فرضیه اول. ۱۰۰
جدول ۱۰-۴- آزمون رگرسیون فرضیه دوم. ۱۰۲
جدول ۱۱-۴- آزمون رگرسیون فرضیه سوم. ۱۰۳
جدول ۱۲-۴- آزمون رگرسیون فرضیه چهارم. ۱۰۴
جدول ۱۳-۴- آزمون رگرسیون فرضیه پنجم. ۱۰۵
جدول ۱۴-۴- آزمون رگرسیون فرضیه ششم. ۱۰۷
جدول ۱۵-۴- آزمون رگرسیون فرضیه هفتم. ۱۰۹
جدول ۱۶-۴- آزمون رگرسیون فرضیه هشتم. ۱۱۱
جدول ۱۷-۴- آزمون رگرسیون فرضیه نهم. ۱۱۳
جدول ۱۸-۴- آزمون رگرسیون فرضیه دهم. ۱۱۴
جدول ۱۹-۴- آزمون رگرسیون فرضیه یازدهم. ۱۱۶
جدول ۲۰-۴- آزمون رگرسیون فرضیه دوازدهم. ۱۱۷
 
 

فصل اول

کلیات تحقیق

۱ – ۱٫ مقدمه

در فصل اول این تحقیق کلیات تحقیق تشریح می گردد. در ابتدا تاریخچه مطالعاتی موضوع پژوهش به طور مختصر بیان می شود، و سپس مطالبی در خصوص بیان کلی مسئله و اهمیت آن آورده شده است. در ادامه، فرضیه های تحقیق، اهداف و قلمرو تحقیق معرفی شده و در پایان برخی از اصطلاحات کاربردی در این پژوهش تعریف می شوند.
۱-۲٫ بیان مسأله
درسال های اخیر توجه زیادی به استفاده از استراتژی های مؤثر دانش برای حمایت از فرایندهای مدیریت دانش در سطح سازمانی شده است؛ درحالی که توجه ناچیزی به انتخاب و اجرای چنین استراتژی هایی در سطح واحدهای سازمانی که نقش تعیین کننده و حیاتی را در فرایند مدیریت دانش (کسب، خلق، انتقال و به کارگیری دانش) ایفا می کنند، شده است. همچنین از آنجا که واحدهای سازمانی در نوع و ماهیت وظایف، فرهنگ حاکم بر فضای آنها و همچنین تکنولوژی مورداستفاده در آنها با همدیگر متفاوتند، طبیعی است که شیوه پردازش دانش آنها متفاوت است و باید با نوع فعالیت و ساختارشان هماهنگ باشد. بیشتر شرکت ها و سازمان ها بدون توجه به این مسئله که واحدهای مختلف کاری با توجه به نوع و ماهیت وظیفه ای که دارند نیازمند سبک ویژه ای برای پردازش دانش خود هستند، صرفاً یک سبک و استراتژی کلی را در همه واحدهای کاری خود به کار می گیرند که این مسئله منجربه بروز مشکلات و ضررهای جبران ناپذیری برای
سازمان ها می شود که از جمله آنها می توان به ریزش دانش شرکت در اثر خروج سرمایه های فکری و دانشی، افت سطح یادگیری سازمانی، کاهش سرعت تصمیم گیر ی، کاهش سرعت پاسخ گویی به خواسته ها و تغییرات محیطی و در نتیجه کاهش بهره وری و سودآوری که به منزله ی مهم ترین هدف شرکتها محسوب می شود اشاره کرد(سرلک و همکاران، ۱۳۹۱).
برخلاف سرمایه گذاری های زیادی که شرکتها و سازمان ها مانند شرکت بیمه ایران درجهت مدیریت مؤ ثر دانش و حفظ سرمایه های فکری در سازمان داشته اند اما عدم استفاده از سبک مناسب پردازش دانش در واحدهای کاری منجربه از دست رفتن این سرمایه گران بها شده است.

۱-۳٫ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در سال های  اخیر دانش به منزله ی  یکی از مهم ترین  منابع استراتژیک  شرکت ها و سازمان ها  به شمار      می آید. رشد، توسعه و بقای مستمر آنها در عرصه های رقابتی به پردازش و مدیریت صحیح سرمایه های دانشی و همچنین چگونگی به کار گیری آن برای ایجاد ارزش در سازمان بستگی دارد. امروزه دیگر دوران به کار گیری شیوه های سنتی مدیریت پایان پذیرفته و چشم  اندازهای جدیدی تحت عنوان                         ” سازمان های دانشی” و”اقتصاد های مبتنی بر دانش ” در حیات سازمان ها ظهور کرده اند. سازمان های دانشی که در آنها افراد چگونگی با هم آموختن را یاد می گیرند و هر فردی در آن انسانی خلاق و دانش آفرین است. همچنین اقتصاد های مبتنی بر دانش که در آن برخلاف اقتصادهای سنتی که به سرمایه و نیروی کار اهمیت داده می شد ، سرمایه های فکری یا سرمایه های دانشی که مجموعه هایی از مهارت ها، تجربیات، استعدادها و قابلیت های کارکنان یک سازمان است؛ بیشترین اهمیت را داشته و دانش است که برای سازمان ایجاد ارزش کرده، موجب رشد و پیشرفت سازمان ها می شود. از این رو ضرورت دارد که در این تحقیق عوامل موثر بر سبک پردازش دانش در واحدهای کاری شرکت بیمه مورد مطالعه قرار گیرد.

۴٫ اهداف تحقیق

پایان نامه عوامل موثر بر تمایل یا عدم تمایل به برون سپاری در شرکت

   

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:
چکیده . ۱
فصل اول : مقدمه پژوهش . ۳

 • مقدمه . ۴
 • موضوع تحقیق ۵
 • بیان مسئله. ۵
 • هدف از تحقیق و علت انتخاب موضوع ۶
 • ضرورت و اهمیت انجام تحقیق .۷
 • سوالات تحقیق.۸
 • فرضیه های تحقیق.۸
 • قلمرو تحقیق.۹
 • مدل مفهومی تحقیق.۱۰
 • روش تحقیق. ۱۰
 • تعریف واژه های تحقیق۱۰

 
فصل دوم : پیشینه تحقیق یا ادبیات پژوهش۱۳

 • مقدمه.۱۴
 • پیشینه تحقیق. ۱۵

برون سپاری از دیدگاه آماری ۱۷
برون سپاری در خارج از کشور : تا چه اندازه تهدید جدی می باشد ؟ ۱۸
برون سپاری در بازار متغیر۱۹
استراتژی برون سپاری در بخش خدمات. ۲۰
عایدات ناشی از برون سپاری ۲۳
تحقیقات انجام گرفته در ارتباط با مسئله تحقیق ۲۴
رابطه برون سپاری با بازاریابی۲۵
محدوده و سطح تجزیه و تحلیل ۲۷
ps4 در مقابل ps 7       .۲۸
سطوح فعالیتهای خدماتی : اصلی، جانبی و سازگاری۳۰
جداسازی نیروی فروش ، سیستم توزیع و کارخانه. ۳۲
مقایسه واحدهای برین و واحدهای پسین.۳۲
چه خدماتی برون سپاری می شوند؟ تصمیم ساخت یا خرید ۳۴

 • موضوعات مرتبط  با  تحقیق .۳۶

انواع دسته بندی شرکتهای خدماتی ۵۲
تعمیم پذیری در صنایع خدماتی مختلف . ۵۳
ماتریس دسته بندی شرکتهای خدماتی Schimenner 1986 . 54
طبقه بندی انواع فعالیتهای خدماتی در داخل یک شرکت خدماتی خاص.۵۶
فصل سوم : روش تحقیق . ۵۸
۳-۱-  مقدمه     ۵۹
۳-۲-  فرآیند و روش تحقیق ۵۹
روش جمع آوری اطلاعات ۶۰
جامعه و نمونه آماری تحقیق. ۶۰
توصیف ابزار پژوهش ۶۲
انتخاب روش آماری جهت چهارچوب تصمیم گیری برون سپاری. ۶۴
مدل حاصل از بررسی عوامل مؤثر در برون سپاری خدمات عمومی. ۶۶
مدل حاصل از بررسی عوامل مؤثر در برون سپاری خدمات طرحهای توسعه ۶۸
روش های استفاده از ماتریس تصمیم گیری برون سپاری.۷۱
تصمیم گیری برون سپاری بر اساس منطق فازی۷۵
فصل چهارم یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها۸۰
۴-۱- مقدمه .۸۱
آزمون زیر مدل ۱۸۱
بررسی تأثیر متغیرای مستقل بر متغیر وابسته در بخش خدمات عمومی .۸۲
آزمون زیر مدل ۲(a)85
آزمون زیر مدل ۲(b).89
آزمون زیر مدل ۲(c)92
مدل نهایی برون سپاری خدمات عمومی در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان ۹۵
مدل حاصل از بررسی عوامل مؤثر در برون سپاری خدمات طرحهای توسعه ۹۶
آزمون زیر مدل ۱٫ ۹۶
آزمون زیر مدل ۲(a) .99
بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته در بخش خدمات طرحهای توسعه۹۹
آزمون زیر مدل .۲(b)102
آزمون زیر مدل ۲(c). 105
مدل نهایی outsourcing  در بخش خدمات طرحهای توسعه در شرکت صنعتی معدنی گل گهر.۱۰۹
نتایج حاصل از تحلیل آماری۱۱۰
نتایج آماری فرضیه ها در بخش خدمات عمومی۱۱۰
نتایج آماری فرضیه های در بخش خدمات طرحهای توسعه. ۱۱۲
فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها.۱۱۵
نتایج آزمون بخش خدمات عمومی ۱۱۶
نتایج آزمون بخش خدمات مهندسی طرحهای توسعه ۱۱۹
کاربردهای مدیریتی. ۱۲۳
نتایج مشخصه خدمت.۱۲۴
نتایج مشخصه های بازار.۱۲۶
نتایج مشخصه های شرکت ۱۲۶
مشکلات و محدودیتهای تحقیق.۱۲۸
پیشنهادات به محققان ۱۲۸
پرسشنامه. ۱۳۱
 
 
فهرست جداول ۱۳۲
جدول شماره (۱) ۱۳۳
جدول شماره (۲) ۱۳۴
جدول شماره (۳) ۱۳۵
جدول شماره (۴) . ۱۳۶
جدول شماره (۵) ۱۳۷
جدول شماره (۶) . ۱۳۸
جدول شماره (۷) . ۱۳۹
جدول شماره (۸) . ۱۴۰
جداول مربوط به محاسبات آماری برون سپاری خدمات عمومی .۱۴۱
جداول مربوط به محاسبات آماری برون سپاری خدمات توسعه و فولاد . ۱۵۸
ضمایم ۱۶۵
فهرست منابع ۲۱۲
 
 
چکیده
اهمیت این مطالعه در ارتباط با دغدغه فکری کلیه مدیران شرکتهای خدماتی یا تولیدی می باشد که به شکلی، برون سپاری را بکار گرفته اند یا در آینده نزدیک آنرا بکار خواهند گرفت. مدیران مشتاقانه چشم براه دیدگاه های جدید در این زمینه هستند.
شرکتی که تصمیم می گیرد تعدادی از فعالیتهای خدماتی را برون سپاری نماید، در اولین مرحله با این پرسش مواجه است که چه خدمتی را برون سپاری کند.
این تحقیق برخلاف دیگر تحقیقات انجام شده در این زمینه، برون سپاری شرکتهای خدماتی را از برون سپاری شرکتهای تولیدی تفکیک کرده است. چهارچوب های پیشنهاد شده در این پژوهش به دلایلی که در ادبیات تحقیق اشاره شده است یک مدل عمومی تری برای برون سپاری شرکتهای خدماتی است که برون سپاری فعالیتهای خدماتی در شرکتهای تولیدی را نیز شامل می شود.

پایان نامه

چهارچوب ها پیشنهاد شده در این تحقیق برون سپاری را از ابعاد و جنبه های مختلفی که سازمان با آن در تعامل است از قبیل “مشخصه های بازار “، “مشخصه های خدمت” و “مشخصه های شرکت” به طور همزمان مورد بررسی قرار می دهد تا نتایج به دست آمده از تحقیق بدرستی قابل استناد باشند .
این تحقیق روش های متفاوتی برای دسته بندی شرکتهای خدماتی را مورد بررسی قرار داده است و دو روش دسته بندی، که یکی طیف  وسیعی از شرکتهای خدماتی و دیگری فعالیتهای خدماتی داخل یک شرکت را در بر می گیرد، ارائه نموده است.

پایان نامه

اولین چهارچوب پیشنهاد شده در این تحقیق بر اساس دیدگاه شرکتی ترسیم شده که فعالیتهای خدماتی خود را برون سپاری کرده است . این چهارچوب، عوامل موثر در تصمیم گیری برون سپاری فعالیتهای خدماتی را با ۸ فرضیه مورد بررسی قرار داده است (نمودار ۳-۱). در این تحقیق اعتبار چهارچوب پیشنهاد شده در دو جامعه آماری “خدمات عمومی” و “خدمات توسعه و مهندسی فولاد ” در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان تست های تجربی مورد سنجش قرار گرفت و عوامل موثر در خدمات عمومی (نمودار ۴-۵) و در خدمات توسعه و مهندسی فولاد (نمودار ۴-۱۰) مشخص گردیدند. مدل های نهایی بدست آمده از برون سپاری های انجام شده در دو بخش فوق راهنمای مفیدی برای مدیریت جهت شناسایی قوت ها و ضعف ها در تبیین استراتژی برون سپاری سازمان می باشد .
دومین چهارچوب پیشنهاد شده در این تحقیق (شکل۵-۱) یک ابزار تصمیم گیری موثر در تبین استراتژی برون سپاری جهت دستیابی به اهداف سازمان می باشد . این چهارچوب بگونه ای طراحی شده است که با تعیین ۸ مشخصه خدمت با بهره گرفتن از منطق “فازی لاجیک ” برون سپاری را مورد ارزیابی قرار داده و میزان موفقیت یا عدم موفقیت برون سپاری را مشخص می نماید .
با آرزوی اینکه این تحقیق باعث دلگرمی محققانی شود که بر روی موضوعات مفهومی  در ارتباط با برون سپاری خدمات کار می کنند.
کلید واژه: برون سپاری، تمایل یا عدم تمایل به برون سپاری،مدل استراتژیک برون سپاری خدمات
 
فصل اول : طرح تحقیق یا کلیات پژوهش
 
 

 • مقدمه

امروزه هم مثل هزاران سال گذشته، بشر با ناشناخته ها روبروست ولی شاید تنها تفاوتی که با آن زمانها دارد آگاهی بر ندانستن است . زیرا بشر امروز در دورانی زندگی می کند که جامعه پویا مرتباً مسایل نوینی را مطرح می کند و طبیعی است که این مسائل نو، راه حل های نوینی را می طلبد. زیرا راه حل های دیروز ممکن است امروز کهنه باشد و کاربرد آنها مخصوصاً در مسائل و مشکلات اجتماعی، نتایج گذشته را بدست ندهد و چون شناخت و آگاهی، ناشی از برخورد انسان و محیط است و اینکه شناخت صحیح از محیطی که خود دایماً  در حال تغییر است چگونه ایجاد می شود موضوعی است که بحث اصلی تحقیق و روش های آن است .
بررسی مقاله های علمی در دو دهه گذشته نشان می دهد که گرایش شرکتها به استفاده از برون سپاری در فعالیتهای مختلف بطور چشمگیری افزایش یافته است،فعالیتهایی که قبلاً توسط شرکت انجام می شد، اکنون توسط یک پیمانکار خارجی می تواند انجام شود.
[Fortune,” outsourcing : Redefining the corporation of the future”, dt . 12/4/94]
 
از برون سپاری بعنوان یک ابزار اجرایی مدیریت برای تغییر سازمان در دو دهه گذشته یاد شده است . همانطوری که مدیران تجاری سعی می کنند که استراتژی استفاده از برون سپاری را اجرا کنند با موضوعات مفهومی متنوعی روبرو هستند . هم مدیران تجاری و هم مشاوران مدیران سعی در شناسایی تعدادی از این مسائل مفهومی دارند. متأسفانه مطالعات علمی محدودی دراین زمینه موجود است . در حالیکه تحقیقات آکادمیک قابل ملاحظه ای در زمینه استفاده از برون سپاری در فعالیتهای ساخت محصول موجود است تحقیقات اندکی در ارتباط استفاده از برون سپاری در خدمات موجود می باشد (Iacity, Wilcocks and Feeny 1995 ) هدف این پایان نامه شناسایی این مسئله مفهومی ، در برون سپاری در بخش خدمات می باشد .
 

 • موضوع تحقیق :

عوامل موثر بر تمایل یا عدم تمایل به برون سپاری در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و ارائه مدل استراتژیک برون سپاری خدمات عنوان تحقیق : عوامل موثر بر تمایل یا عدم تمایل به برون سپاری در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و ارائه مدل استراتژیک برون سپاری خدمات
 
 
 

 • بیان مسئله

 
برون سپاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه سازمانها و ارتقای بهره وری در قالب کوچک سازی درسالهای اخیر موردتوجه مدیران و مسئولان سازمانها قرار گرفته و به صورتهای مختلف به اجرا درآمده است. اما تاکنون موضوع برون سپاری غالباً به صورت کلی ارائه شده و موردارزیابی قرار می گرفته است و الگوی مشخصی جهت برون سپاری خدمات ارائه نگردیده است، در این پایان نامه ، ابتدا مشخصه های مختلف خدمات باتوجه به جدیدترین مطالب منتشر شده موردبررسی قرار گرفته و سپس یک مـدل استراتژیک جهت برون سپاری خدمات ارائه خواهد شد. این مدل استراتژیک که بــر مشخصه های خدمت تاکید دارد به گونه ای طراحی خواهد شد که در ضمن سادگی نگاهی فراگیر به موضوع داشته باشد و برای راهنمایی مدیران مفید واقع گردد. در این پایان نامه ، پس از ارائه مدل و توضیح درمورد ارتبــــاط متغیرها با یکدیگر نحوه پیاده سازی مدل در شرکت صنعتی، معدنی گل گهر سیرجان و همچنین نتایج حاصل از آن به اختصار بیان خواهد شد.
در این پایان نامه، چارچوبی مفهومی مطــرح خواهد شد که ازطریق آن می توان تصمیم گرفت که چه فعالیتهای خدماتی باید برون سپاری شود چه فعالیتهای خدماتی باید در خود سازمان انجام پذیرد.

 • منافع حاصل از برون سپاری

موسسه (برون سپاری) (OUTSOURCING) در یک سری از مطالعات خود با بررسی بیش از ۱۲۰۰ شرکت به منظور درک صحیح از اینکه چرا شرکتهـــا فعالیتهای خود را برون سپاری می کنند بــه این نتیجه رسید که ۱۰ مزیت بالقوه درنتیجه استفاده از برون سپاری وجود دارد که عبارتند از: (OUTSOURCING INSTITUTE WEB PAGE ۱/۲۳/۹۶)
۱- افزایش تمرکز شرکت بر یک فعالیت خاص؛ ۲-قابلیت دسترسی در سطح جهانی؛۳-دردسترس قرارگرفتن وجوه سرمایه؛ ۴-تسریع در کسب مزایای ناشی از تجدید ساختار؛۵-تقسیم ریسک؛۶-آزادکردن منابع برای دیگر اهداف؛۷-تزریق وجوه نقد به شرکت؛۸-کاهش و کنترل هزینه عملیات؛۹-دسترسی به منابع (غیرداخلی)؛۱۰-مدیریت وظایف مشکل یا کنترل ناپذیر.
در حالی که ممکن است برخی از این موارد همزمان مطرح باشند به طورکلی آنها می توانند سود برون سپاری را نشان دهند. موارد فوق نه تنها سود ناشی از برون سپاری را درکاهش هزینه نشان می دهند بلکه در برخی موارد ممکن است اهمیت آنهــا مهمتر از کاهش هزینه ها باشد.
 

 • هدف از تحقیق و علت انتخاب موضوع

استفاده از برون سپاری در بخش خدمات بحث روز دو دهه گذشته بود ، که نشان داد این موضوع یک ابزار کاربردی مناسب برای مدیریت جهت تغییر سازمانها در جهان رقابتی می باشد . اما تحقیقات آکادمیک اندکی در این زمینه وجود دارد .
[ Fortune , (1996) ” Managing outsourcing Alliances” , dt . 10/14/96 ]
هدف این مطالعه پلی است میان فضای خالی تحقیقات و تشخیص و شناسایی یکی از مسائل مربوط به برون سپاری در بخش خدمات و عبارت است از :
چطور یک شرکت تصمیم بگیرد که چه فعالیت خدماتی را برون سپاری نماید ؟
این پایان نامه شناسایی موضوعات مرتبط با این موضوع را در بر گرفته است .
 
 

 • ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

یکی از مشهورترین چهارچوبها در گذشته برای آزمایش و تصمیم گیری جهت “ساخت یا خریدن ” (Make or Buy) تجزیه و تحلیل هزینه معامله (TCA) بوده است .
با توجه به مشخصات ذاتی خدمات که عبارتند از : ناملموسی (Intangibility) ، تفکیک ناپذیری(Inseparability) ، ناهمگنی (Heterogeneity) ، فنا پذیری (Heterogeneity) و نیز بعلت طبیعت منحصر بفرد «محصول » و «تحویل» در چهارچوب های موجود تصمیم گیری «ساختن یا خریدن » باید تجدید نظر صورت گیرد .
تعامل بین خریداران و فروشندگان در مدت طولانی با دید ارتباط بازارهای مجزا بر اساس داد و ستد صورت می گرفته است . در چند سال اخیر اهمیت توسعه ارتباطات پویا بین خریداران و فروشندگان جای خود را باز کرده است . اما مطالعات در این زمینه با این بینش محدود صورت می گیرد که ترجیح می دهد در موقع استفاده از مکانیزمهای مبادله نسبی از مکانیزمهای مبادله مجزا استفاده نماید .
در این مطالعه یک چهارچوبهای مفهومی مطرح می شوند و به این تصمیم گیری کمک می کنند که چه فعالیتهای خدماتی باید برون سپاری شود و چه فعالیتهای خدماتی باید در خود شرکت انجام پذیرد . با توجه به روند افزایشی بودجه اختصاص یافته به امور پیمان کاری و قراردادی در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان در چندسال گذشته میتوان نتیجه گرفت که شتاب استفاده از برون سپاری افزایش یافته است . اما هیچگاه نتایج حاصل از این برون سپاری ها بررسی نشده است . لذا برای برطرف کردن این ابهام ، مطالعه چهارچوبی جهت تصمیم گیری برون سپاری از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است . امروزه با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی ارتباطات ، استفاده از برون سپاری در سطح جهانی برای ارائه خدمات با کیفیت بهتر به مشتری مد نظر کارفرمایان قرار گرفته است . به عبارت دیگر بحث جهانی شدن برون سپاری از اهمیت خاص برخوردار است . اما بدلیل عدم چهارچوبی مشخص در تصمیم گیری برون سپاری ، استفاده از آن همواره موفقیت آمیز نبوده است که این خود دلیلی بر اهمیت و ضرورت موضوع مورد تحقیق می باشد . در این ارتباط به خلاصه ۳ مقاله از مجلات معتبر علمی اشاره شده است :
 

 • سوالات تحقیق

پرسش اصلی تحقیق (مساله تحقیق) : موضوع مهمی که برای دست اندرکاران تجارت در استفاده از برون سپاری مطرح است آن است که چطور یک شرکت تصمیم بگیرد چه فعالیتی را برون سپاری کند و چه فعالیتی را خود انجام دهد؟
 
 

 • قلمرو تحقیق

قلمرو زمانی تحقیق
پژوهش حاضر ، پس از تصویب ، در اواخر شهریور سال ۱۳۹۱ آغاز و  تا پایان اسفند ۱۳۹۱ ادامه یافت.

پایان نامه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک

مالی
 
عنوان:
عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک
از سوی مشتریان مورد مطالعه بانک پارسیان کاشان
 
زمستان ۱۳۹۳
 
 

   

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ﭼﮑﯿﺪه
ﯾﮑﯽازﻣﻮاﻧﻊﻋﻤﺪهﺑﺮﺳﺮراهﺗﻮﺳﻌﻪﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﻋﺪمﭘﺬﯾﺮشاﯾﻦﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﺗﻮﺳﻂﻣﺸﺘﺮﯾﺎنوﺗﻤﺎﯾﻞﺑﻪروﯾﻪ‌ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاریﺳﻨﺘﯽﻋﻨﻮانﺷﺪهاﺳﺖ،اﯾﻦﻣﻘﺎﻟﻪﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮﺗﺤﻘﯿﻘﯽاﺳﺖﮐﻪﺑﻪﺑﺮرﺳﯽﻋﻮاﻣﻞﻣﺆﺛﺮﺑﺮﭘﺬﯾﺮشﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏدرﻣﯿﺎنﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺑﺎﻧﮏﭘﺎرﺳﯿﺎنﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدهازﻣﺪل ﭘﯿﮑﺎراﯾﻨﻦ ﻣﯽ‌ﭘﺮدازدﻃﺒﻖاﯾﻦﻣﺪلﻋﻮاﻣﻞﻣﻮﺛﺮﺑﺮﭘﺬﯾﺮشﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز: ﻣﻔﯿﺪﺑﻮدن، ﺳﻬﻮﻟﺖاﺳﺘﻔﺎده،ﻟﺬتﺑﺨﺶﺑﻮدن،اﻃﻼﻋﺎتدرزﻣﯿﻨﻪﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ،اﻣﻨﯿﺖوﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪﺑﻮدن، ﮐﯿﻔﯿﺖارﺗﺒﺎطاﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽﮐﻪدرﻗﺎﻟﺐﺷﺶﻓﺮﺿﯿﻪاراﺋﻪﺷﺪﻧﺪ. ﭘﮋوﻫﺶﺣﺎﺿﺮﺗﻮﺻﯿﻔﯽﺑﻮدهوﺑﻪﺷﯿﻮهﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽاﻧﺠﺎمﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ،ﺟﺎﻣﻌﻪآﻣﺎریﭘﮋوﻫﺶ۲۷۰ نفر از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺑﺎﻧﮏﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪبراساس فرمول کوکران بدست آمده است،دراﯾﻦﺑﺎﻧﮏﺣﺴﺎبداﺷﺘﻪوازﺧﺪﻣﺎتﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏاﺳﺘﻔﺎدهﮐﺮدهاﻧﺪ.ﭘﺲازآزﻣﻮنﻓﺮﺿﯿﻪ‌ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪﮐﻪﺗﻤﺎﻣﯽﺷﺶﻋﺎﻣﻞﺑﺮﭘﺬﯾﺮشﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏدرﻣﯿﺎنﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺑﺎﻧﮏﭘﺎرﺳﯿﺎناﺛﺮﻣﺜﺒﺖدارﻧﺪ،اﯾﻦﻋﻮاﻣﻞﺑﺮﺣﺴﺐﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦرﺗﺒﻪ‌ای اوﻟﻮﯾﺖ‌ﺑﻨﺪیﺷﺪﻧﺪ: اﻣﻨﯿﺖوﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪﺑﻮدن،اﻃﻼﻋﺎتدرزﻣﯿﻨﻪﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ،ﻣﻨﻔﻌﺖوﻣﻔﯿﺪﺑﻮدنﺳﻬﻮﻟﺖاﺳﺘﻔﺎده،ﮐﯿﻔﯿﺖارﺗﺒﺎطاﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽودرﻧﻬﺎﯾﺖﻟﺬتﺑﺨﺶﺑﻮدن.
واژﮔﺎنﮐﻠﯿﺪی:ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮشﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی، ﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ، ﻣﻔﯿﺪﺑﻮدن، ﺳﻬﻮﻟﺖاﺳﺘﻔﺎده، ﻟﺬتادراﮐﯽ

فهرست مطالب
عنوان                                                                                         صفحه
ﭼﮑﯿﺪه ۱
 
فصلاول: کلیاتتحقیق
۱-۱مقدمه. ۳
۱-۲ بیانمساله. ۵
۱-۳ ضرورتواهمیت. ۷
۱-۴ اهدافتحقیق ۸
۱-۵ فرضیاتتحقیق ۸
۱-۶ قلمرومکانی ۹
۱-۷ قلمروزمانی ۹
۱-۸ قلمروموضوعی ۹
۱-۹ مدلمفهومیپژوهش. ۹
۱-۱۰ تعاریفمفهومیوعملیاتیمتغییرها ۱۲
۱-۱۰-۱ تعاریفمفهومی ۱۲
۱-۱۱ استفادهکنندگانازنتایجتحقیق ۱۵
 
فصلدوم: ادبیاتوپیشینهپژوهش
۲-۱ مقدمه. ۱۷
۲-۲ تجارتالکترونیکی ۱۷
۲-۲-۱ تاریخچهپیدایشبانکداریالکترونیکی ۱۷
۲-۲-۱-۱ کارت‌هایبانکیدرایران. ۲۴
۲-۲-۱-۲ شبکهتبادلاطلاعاتبانکی (شتاب) ۲۸
۲-۲-۱-۳ مرکزهماهنگیتبادلاطلاعاتبینبانکی (مهتاب) ۳۱
۲-۲-۱-۴ سوئیفت(SWIFT) 31
۲-۲-۱-۵ VSAT. 32
۲-۲-۱-۶ سیستم‌هاییکپارچهبانکی ۳۵
۲-۲-۱-۷ تلفنبانک. ۳۶
۲-۲-۲ اﻧﻮاعﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ. ۳۶
۲-۲-۲-۱ ﺑﺎﻧﮑﺪاریﺧﺎﻧﮕﯽ ۳۷
۲-۲-۲-۲ ﺑﺎﻧﮑﺪاریازراهدور. ۳۷
۲-۲-۲-۳ ﺑﺎﻧﮑﺪاریاﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ۳۷
۲-۲-۲-۴ ﺗﻠﻔﻨﺒﺎﻧﮏ. ۳۸
۲-۲-۳ ﺧﺪﻣﺎتﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ. ۳۸
۲-۲-۳-۱ دﺳﺘﮕﺎهﺧﻮدﭘﺮداز. ۳۸
۲-۲-۳-۲ اﻧﺘﻘﺎلﻣﻨﺎﺑﻊاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽازﻧﻘﻄﻪﻓﺮوش. ۳۹
۲-۲-۳-۳ ﺧﺪﻣﺎتازراهدور. ۳۹
۲-۲-۳-۴ ﮐﺎرﺗﻬﺎیﻫﻮﺷﻤﻨﺪ. ۴۰
۲-۲-۴ مقایسهبانکداریسنتیبابانکداریالکترونیکی ۴۳
۲-۲-۵ بانکداریالکترونیکیمصرف‌کننده (درسطحمشتری) ۴۵
۲-۲-۶ بانکداریالکترونیکیبینبانکی ۵۰
۲-۲-۶-۱ کارت‌هایپلاستیکی (بانکی) دربانکداریالکترونیکی ۵۲
۲-۲-۷ ویژگیهایسیستم‌هایپرداختالکترونیکیمناسب. ۵۴
۲-۳ پیشینهتحقیق ۵۷
۲-۳-۱پژوهش‌هایخارجی: ۵۷
۲-۳-۲ پژوهش‌هایداخلی : ۵۸
 
فصلسوم: روشتحقیق
۳-۱ مقدمه. ۶۱
۳-۲ روشپژوهش. ۶۱
۳-۳ جامعهآماری ۶۲
۳-۴ نمونهآماری ۶۳
۳-۵ ابزارجمع‌آوریاطلاعات. ۶۴
۳-۶ رواییوپایاییپرسشنامه. ۶۶
۳-۶-۱ تعییناعتبار(روایی)پرسشنامه. ۶۶
۳-۶-۲ تعیینپایایی(قابلیتاعتماد)پرسشنامه. ۶۶
۳-۷ تجزیهوتحلیلآماری ۶۸
 
فصلچهارم: تجزیهوتحلیلآماری
۴-۱ مقدمه. ۷۱
۴-۲ توصیفداده‌ها ۷۱
۴-۳ تحلیلداده‌ها ۷۵
 
فصلپنجم: نتیجهگیریوپیشنهادات
۵-۱- مقدمه. ۱۰۲
۵-۲ نتایجاستنباطی (نقدوبررسیفرضیات) ۱۰۲
۵-۳ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪیﻋﻮاﻣﻞﻣﺆﺛﺮﺑﺮﭘﺬﯾﺮشﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ. ۱۱۰
۵-۴ پیشنهاداتکلی ۱۱۱
۵-۵ محدودیت‌هایپژوهش. ۱۱۲
 
منابع. ۱۱۴
پیوست. ۱۱۸
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                         صفحه
جدول ۳- ۱ طیفلیکرت. ۶۵
جدول ۳- ۲ ترکیبسوالاتپرسشنامه. ۶۵
جدول ۴-۱: توزیعافرادبرحسبگروه‌هایسنی ۷۱
جدول ۴-۲: توزیعافرادبرمبنایسطحتحصیلات. ۷۲
جدول ۴-۳: توزیعافرادبرمبنایشغل ۷۳
جدول ۴-۴: توزیعافرادبرمبنایمیزانآشناییباکامپیوتر. ۷۳
جدول ۴-۵: توزیعافرادبرمبنایمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. ۷۴
جدول ۴-۶: میانگینوانحرافمعیارنمراتمتغیرهایمربوطبهپذیرشبانکداریالکترونیکی ۷۵
جدول ۴-۷: آزمونتعییننرمالبودنمتغیرهایاصلیتحقیق ۷۶
جدول ۴-۸: نتایجآزمونtتکنمونه‌ایبرایمتغیرمفیدبودنبانکداریالکترونیکی ۷۷

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

جدول ۴-۹: میانگینوانحرافمعیارنمراتمفیدبودنبهتفکیکگروهسنی ۷۷
جدول ۴-۱۰: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینمفیدبودنبینگروه‌هایسنی ۷۸
جدول ۴-۱۱: میانگینوانحرافمعیارنمراتمفیدبودنبهتفکیکسطحتحصیلات. ۷۸
جدول ۴-۱۲: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینمفیدبودنبینسطوحتحصیلات. ۷۸
جدول ۴-۱۳: میانگینوانحرافمعیارنمراتمفیدبودنبهتفکیکمشاغل ۷۹
جدول ۴-۱۴: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینمفیدبودنبینمشاغل ۷۹
جدول ۴-۱۵: میانگینوانحرافمعیارنمراتمفیدبودنبهتفکیکمیزانآشناییباکامپیوتر. ۷۹
جدول ۴-۱۶: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینمفیدبودنبینمیزانآشناییباکامپیوتر. ۷۹
جدول ۴-۱۷: میانگینوانحرافمعیارنمراتمفیدبودنبهتفکیکمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. ۸۰
جدول ۴-۱۸: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینمفیدبودنبینمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. ۸۰
جدول ۴-۱۹: نتایجآزمونtتکنمونه‌ایبرایمتغیرسهولتاستفادهبانکداریالکترونیکی ۸۰
جدول ۴-۲۰: میانگینوانحرافمعیارنمراتسهولتاستفادهبهتفکیکگروهسنی ۸۱
جدول ۴-۲۱: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینسهولتاستفادهبینگروه‌هایسنی ۸۱
جدول ۴-۲۲: میانگینوانحرافمعیارنمراتسهولتاستفادهبهتفکیکسطحتحصیلات. ۸۲
جدول ۴-۲۳: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینسهولتاستفادهبینسطوحتحصیلات. ۸۲
جدول ۴-۲۴: میانگینوانحرافمعیارنمراتسهولتاستفادهبهتفکیکمشاغل ۸۲
جدول ۴-۲۵: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینسهولتاستفادهبینمشاغل ۸۲
جدول ۴-۲۶: میانگینوانحرافمعیارنمراتسهولتاستفادهبهتفکیکمیزانآشناییباکامپیوتر. ۸۳
جدول ۴-۲۷: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینسهولتاستفادهبینمیزانآشناییباکامپیوتر. ۸۳
جدول ۴-۲۸: میانگینوانحرافمعیارنمراتسهولتاستفادهبهتفکیکمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. ۸۳
جدول ۴-۲۹: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینسهولتاستفادهبینمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. ۸۴
جدول ۴-۳۰: نتایجآزمونtتکنمونه‌ایبرایمتغیرلذتبخشبودنبانکداریالکترونیکی ۸۴
جدول ۴-۳۱: میانگینوانحرافمعیارنمراتلذتبخشبودنبهتفکیکگروهسنی ۸۵
جدول ۴-۳۲: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینلذتبخشبودنبینگروه‌هایسنی ۸۵
جدول ۴-۳۳: میانگینوانحرافمعیارنمراتلذتبخشبودنبهتفکیکسطحتحصیلات. ۸۵
جدول ۴-۳۴: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینلذتبخشبودنبینسطوحتحصیلات. ۸۶
جدول ۴-۳۵: میانگینوانحرافمعیارنمراتلذتبخشبودنبهتفکیکمشاغل ۸۶
جدول ۴-۳۶: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینلذتبخشبودنبینمشاغل ۸۶
جدول ۴-۳۷: میانگینوانحرافمعیارنمراتلذتبخشبودنبهتفکیکمیزانآشناییباکامپیوتر. ۸۷
جدول ۴-۳۸: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینلذتبخشبودنبینمیزانآشناییباکامپیوتر. ۸۷
جدول ۴-۳۹: میانگینوانحرافمعیارنمراتلذتبخشبودنبهتفکیکمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. ۸۷
جدول ۴-۴۰: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینلذتبخشبودنبینمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. ۸۸
جدول ۴-۴۱: نتایجآزمونtتکنمونه‌ایبرایمتغیرارائهاطلاعاتبانکداریالکترونیکی ۸۸
جدول ۴-۴۲: میانگینوانحرافمعیارنمراتارائهاطلاعاتبهتفکیکگروهسنی ۸۹
جدول ۴-۴۳: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینارائهاطلاعاتبینگروه‌هایسنی ۸۹
جدول ۴-۴۴: میانگینوانحرافمعیارنمراتارائهاطلاعاتبهتفکیکسطحتحصیلات. ۸۹
جدول ۴-۴۵: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینارائهاطلاعاتبینسطوحتحصیلات. ۹۰
جدول ۴-۴۶: میانگینوانحرافمعیارنمراتارائهاطلاعاتبهتفکیکمشاغل ۹۰
جدول ۴-۴۷: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینارائهاطلاعاتبینمشاغل ۹۰
جدول ۴-۴۸: میانگینوانحرافمعیارنمراتارائهاطلاعاتبهتفکیکمیزانآشناییباکامپیوتر. ۹۰
جدول ۴-۴۹: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینارائهاطلاعاتبینمیزانآشناییباکامپیوتر. ۹۰
جدول ۴-۵۰: میانگینوانحرافمعیارنمراتارائهاطلاعاتبهتفکیکمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. ۹۱
جدول ۴-۵۱: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینارائهاطلاعاتبینمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. ۹۱
جدول ۴-۵۲: نتایجآزمونtتکنمونه‌ایبرایمتغیرامنیتومحرمانهبودنبانکداریالکترونیکی ۹۲
جدول ۴-۵۳: میانگینوانحرافمعیارنمراتامنیتومحرمانهبودنبهتفکیکگروهسنی ۹۲
جدول ۴-۵۴: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینامنیتومحرمانهبودنبینگروه‌هایسنی ۹۳
جدول ۴-۵۵: میانگینوانحرافمعیارنمراتامنیتومحرمانهبودنبهتفکیکسطحتحصیلات. ۹۳
جدول ۴-۵۶: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینامنیتومحرمانهبودنبینسطوحتحصیلات. ۹۳
جدول ۴-۵۷: میانگینوانحرافمعیارنمراتامنیتومحرمانهبودنبهتفکیکمشاغل ۹۴
جدول ۴-۵۸: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینامنیتومحرمانهبودنبینمشاغل ۹۴
جدول ۴-۵۹: میانگینوانحرافمعیارنمراتامنیتومحرمانهبودنبهتفکیکمیزانآشناییباکامپیوتر. ۹۴
جدول ۴-۶۰: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینامنیتومحرمانهبودنبینمیزانآشناییباکامپیوتر. ۹۴
جدول ۴-۶۱: میانگینوانحرافمعیارنمراتامنیتومحرمانهبودنبهتفکیکمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. ۹۵
جدول ۴-۶۲: آزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینامنیتومحرمانهبودنبینمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. ۹۵
جدول ۴-۶۳: نتایجآزمونtتکنمونه‌ایبرایمتغیرکیفیتارتباطاتاینترنتیبانکداریالکترونیکی ۹۵
جدول ۴-۶۴: میانگینوانحرافمعیارنمراتکیفیتارتباطاتاینترنتیبهتفکیکگروهسنی ۹۶
جدول ۴-۶۵: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینکیفیتارتباطاتاینترنتیبینگروه‌هایسنی ۹۶
جدول ۴-۶۶: میانگینوانحرافمعیارنمراتکیفیتارتباطاتاینترنتیبهتفکیکسطحتحصیلات. ۹۷
جدول ۴-۶۷: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینکیفیتارتباطاتاینترنتیبینسطوحتحصیلات. ۹۷
جدول ۴-۶۸: میانگینوانحرافمعیارنمراتکیفیتارتباطاتاینترنتیبهتفکیکمشاغل ۹۷
جدول ۴-۶۹: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینکیفیتارتباطاتاینترنتیبینمشاغل ۹۷
جدول ۴-۷۰: میانگینوانحرافمعیارنمراتکیفیتارتباطاتاینترنتیبهتفکیکمیزانآشناییباکامپیوتر. ۹۸
جدول ۴-۷۱: نتایجآزمونتحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینکیفیتارتباطاتاینترنتیبینمیزانآشناییباکامپیوتر. ۹۸
جدول ۴-۷۲: میانگینوانحرافمعیارنمراتکیفیتارتباطاتاینترنتیبهتفکیکمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. ۹۸
جدول ۴-۷۳: تحلیلواریانسبرایمقایسهمیانگینکیفیتارتباطاتاینترنتیبینمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. ۹۹
جدول ۴-۷۴: نتیجهآزمونمعنیداریفریدمنبرایاولویتبندیعواملموثربرپذیرشبانکداریالکترونیک. ۹۹
جدول ۴-۷۵: نتایجاولویتبندیعواملموثربرپذیرشبانکداریالکترونیکدرمیانمشتریانبانکپارسیان. ۱۰۰
جدول ۵-۱: نتایجاولویتبندیعواملموثربرپذیرشبانکداریالکترونیکدرمیانمشتریانبانکپارسیان. ۱۱۰
 
 
فهرست نمودار
عنوان                                                                                         صفحه
نمودار ۴-۱: توزیعافرادبرحسبگروه‌های سنی ۹۰
نمودار ۴-۲: توزیعافرادبرمبنایسطحتحصیلات. ۹۰
نمودار ۴-۳: توزیعافرادبرمبنایشغل ۹۱
نمودار ۴-۴: توزیعافرادبرمبنایمیزانآشناییباکامپیوتر. ۹۲
نمودار ۴-۵: توزیعافرادبرمبنایمیزانارتباطروزانهباکامپیوتر. ۹۳
 
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه
اﮔﺮﭼﻪﺣﻘﯿﻘﺖداردﮐﻪﻣﺎﭘﯿﺶازﻫﺮزﻣﺎندﯾﮕﺮی،درﻋﺼﺮﺗﻐﯿﯿﺮزﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﻢ،اﻣﺎﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎیاﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺣﺎﮐﻢ،ﻏﺎﻟﺒﺎًﻣﺎﻧﻊﻧﺸﺮﻧﻮآوری‌ﻫﺎ ﻣﯽ‌ﺷﻮد،ﻓﺎﺻﻠﻪآﻧﭽﻪﮐﻪﺑﺸﺮ ﻣﯽ‌داﻧﺪوآﻧﭽﻪﮐﻪﺑﻪﻃﻮرﻣﺆﺛﺮدرﻋﻤﻞﺑﮑﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮدﺑﺎﯾﺴﺘﯽﮐﺎﻫﺶﯾﺎﺑﺪ،ﺑﺮایﮐﻢﮐﺮدناﯾﻦﻓﺎﺻﻠﻪﺑﺎﯾﺪداﻧﺴﺖﮐﻪﭼﮕﻮﻧﻪاﯾﺪه‌ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪازﻣﻨﺒﻊﺑﻪﺳﻮیدرﯾﺎﻓﺖ‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ،اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ‌ﯾﺎﺑﺪ. وﭼﻪﻋﻮاﻣﻠﯽدرﭘﺬﯾﺮشاﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮآوری‌ﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ(ﮐﺮﻣﯽ، ۱۳۶۹، ۳).
ﯾﮑﯽازﻧﻮآوری‌ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪدراﺛﺮﺗﺤﻮﻻتﮔﺴﺘﺮدهﻓﻨﺎوریارﺗﺒﺎﻃﺎتواﻃﻼﻋﺎترﺷﺪﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽرا ﺗﺠﺮﺑﻪﻧﻤﻮده،ﺗﺠﺎرتاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏاﺳﺖ.
باﺗﻮﺟﻪﺑﻪاﯾﻦﮐﻪﻣﺒﺎدﻻتﭘﻮﻟﯽوﻣﺎﻟﯽﺟﺰﻻﯾﻨﻔﮏﻣﺒﺎدﻻتﺗﺠﺎریاﺳﺖ. ازاﯾﻨﺮوﻫﻤﮕﺎمﺑﺎﮔﺴﺘﺮشﺣﺠﻢﺗﺠﺎرتاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽﺟﻬﺎﻧﯽ،ﻧﻬﺎدﻫﺎیﭘﻮﻟﯽوﻣﺎﻟﯽﻧﯿﺰﺑﻪﻣﻨﻈﻮرﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽوﺗﺴﻬﯿﻞﺗﺠﺎرتاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﺑﻪﻃﻮرﮔﺴﺘﺮده‌ای ﺑﻪاﺳﺘﻔﺎدهازﻓﻨﺎوریارﺗﺒﺎﻃﺎتواﻃﻼﻋﺎترویآورده‌اﻧﺪ درﻧﺘﯿﺠﻪﻃﯽﭼﻨﺪدﻫﻪاﺧﯿﺮ سیستم‌ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽﺑﻪﺗﺪرﯾﺞدرﺣﺎلﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽﺑﺎﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎی ﭘﺮاﺧﺖﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دراﯾﻦﻣﯿﺎنﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎ ﻧﯿﺰﺑﺎﺣﺮﮐﺖﺑﻪﺳﻮیﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏوﻋﺮﺿﻪﺧﺪﻣﺎتﻣﺎﻟﯽﺟﺪﯾﺪ،ﻧﻘﺶﺷﺎﯾﺎنﺗﻮﺟﻬﯽدراﻓﺰاﯾﺶﺣﺠﻢﺗﺠﺎرتاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽداﺷﺘﻪاند.
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽ‌رﺳﺪاﻫﻤﯿﺖﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﺑﺮﻫﻤﮕﺎنآﺷﮑﺎر ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪاﻣﺎﻧﮑﺘﻪ‌ای ﮐﻪدرﮐﺸﻮرﻣﺎﺑﻪآنﮐﻤﺘﺮﺗﻮﺟﻪﺷﺪهاﺳﺖ،ﭘﺬﯾﺮشواﻧﻄﺒﺎقﺑﺎاﯾﻦﻓﻦآوریﻧﻮﯾﻦازﺳﻮیﮐﺎرﺑﺮانوﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻦ روﯾﻪ‌ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽاﺳﺖ. ﻓﺎﺻﻠﻪزﯾﺎدﮐﺸﻮرﻣﺎﺑﺎﮐﺸﻮرﻫﺎیﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪدرزﻣﯿﻨﻪاﯾﺠﺎدﻓﻦآوریﺑﺎﻋﺚﺷﺪهﺗﺎﺑﻪﻋﻨﻮانوارد‌ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻦآوریﻋﻤﻞﮐﺮدهوﻣﮑﺮراًﺷﺎﻫﺪورودﻓﻦآوری‌ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﮐﻪدرﺑﺮﺧﯽﻣﻮاردﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦﻧﯿﺰﺑﻪﻫﻤﺮاهدارد،ﺑﺎﺷﯿﻢازﻃﺮﻓﯽدرﺑﺴﯿﺎریازﻣﻮاردﺷﺎﻫﺪﻫﺴﺘﯿﻢﮐﻪاﯾﻦﻓﻦآوری‌ﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮرﻣﻨﺎﺳﺐﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﻗﺮارﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. رﺷﺪﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیاﻃﻼﻋﺎتﺑﺎﻋﺚﻏﻔﻠﺖازﺗﻐﯿﯿﺮﻧﯿﺎزﻫﺎیﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ‌ﮔﺮدداﯾﻦﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﺑﺎﯾﺪﻫﻤﺰﻣﺎنﺑﺎﺗﻐﯿﯿﺮﻧﮕﺮش‌ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﺑﺪ،درﻏﯿﺮاﯾﻦﺻﻮرتﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪﻫﺰﯾﻨﻪﮔﺰاﻓﯽراﺻﺮفﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎتﺑﻪﻣﻨﻈﻮرﺗﺮﻏﯿﺐﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺑﻪاﺳﺘﻔﺎدهازﺧﺪﻣﺎتﺟﺪﯾﺪﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
از این رو، دراینتحقیقسعیبرآناستکهبهبررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان بانک پارسیان پرداخته شود.
فصلاولاینتحقیقبهبیانچارچوبومحدودهپژوهشاختصاصدارد. دراینفصلمحققبابیانکلیاتتحقیقانجامشده، شرحمختصریدرموردکلیهمراحلانجامشدهارائهمی‌دهد، کهبدینترتیبزمینه برقراریارتباطبامخاطبودرجریانقراردادناودرموردچگونگیایجادوانجامتحقیقرافراهم می‌سازد.
دراینفصلموضوعاتیمانندبیانمسأله، اهمیتوضرورتتحقیق، هدفهاوفرضیه‌‌های تحقیق، قلمرو تحقیق و استفاده‌کنندگان بیانمی‌شود.
 
۱-۲ بیان مساله
ﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎتوارﺗﺒﺎﻃﺎت،ﺑﻪﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽازﻗﺒﯿﻞاﯾﻨﺘﺮﻧﺖ،اﯾﻨﺘﺮاﻧﺖ،اﮐﺴﺘﺮاﻧﺖوﺳﺎﯾﺮﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽاﺷﺎرهداردﮐﻪﻣﺤﺪوده‌ی وﺳﯿﻌﯽاززﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎیاﺳﺎﺳﯽﺗﺎﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽﮐﻪﺧﺪﻣﺎتوﻋﻤﻠﯿﺎتﮐﺎریﯾﮏﺳﺎزﻣﺎنراارﺗﻘﺎﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ،درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد (Gupta،۲۰۰۸).ﺗﻮﺳﻌﻪوﮐﺎرﺑﺮیﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎتدرﺣﻮزه‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﻪوﯾﮋهدرﺣﻮزه‌ی ﺑﺎﻧﮑﺪاری،ﺣﺎﺻﻞﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‌ﻫﺎی ﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎتاﺳﺖﮐﻪاﻣﺮوزهدردﻧﯿﺎیﮐﺴﺐوﮐﺎرﺑﺎاﻗﺒﺎلﻓﺮاوانروﺑﻪروﺷﺪهاﺳﺖ. اﻧﺴﺎنﻫﺰاره‌ی ﺳﻮمدرﺗﻼشاﺳﺖﺑﺎﺷﺘﺎبدادنﺑﻪروﻧﺪﺗﻮﺳﻌﻪوﮐﺎرﺑﺮیﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎتدرﺑﺨﺶ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒﻧﻈﺎماﺟﺘﻤﺎﻋﯽازاﻟﮕﻮیﺳﻨﺘﯽﻓﺎﺻﻠﻪﺑﮕﯿﺮدواﻟﮕﻮﯾﯽﺟﺪﯾﺪ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺑﺎاﻟﺰاﻣﺎتﻋﺼﺮاﻃﻼﻋﺎتاﯾﺠﺎدﮐﻨﺪ. دراﯾﻦزﻣﯿﻨﻪوﻫﻤﺎﻧﻨﺪاﮐﺜﺮﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﺧﺪﻣﺎت،ﻧﻈﺎمﺑﺎﻧﮑﯽﻃﯽدﻫﻪ‌ﻫﺎی اﺧﯿﺮﺑﻪﺳﺮﻋﺖﺑﻪﺳﻤﺖﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﺑﺮرویﻓﻨﺎوریﻫﺎیﻧﻮﯾﻦاراﺋﻪ‌ی ﺧﺪﻣﺎتﺑﻪﻣﺸﺘﺮﯾﺎن،ﺑﻪﻋﻨﻮانراﻫﯽﺑﺮایﮐﻨﺘﺮلﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ،ﺟﺬبﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺟﺪﯾﺪوﺗﺤﻘﻖاﻧﺘﻈﺎراتﻣﺸﺘﺮﯾﺎنرویآورده‌اﺳﺖواﺳﺘﻔﺎدهازاﯾﻦﻓﻨﺎوریﻫﺎ(ﺑﺎﻧﮑﺪاریاﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ،ﺑﺎﻧﮑﺪاریﺗﻠﻔﻨﯽ،ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎیﺧﻮدﭘﺮدازو.)راﺑﻪﻋﻨﻮانﯾﮏﺿﺮورتراﻫﺒﺮدیدردﺳﺘﻮرﮐﺎرﺧﻮدﻗﺮاردادهاﺳﺖ. ﻋﻠﯽرﻏﻢﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎیﻓﺮاواناﻧﺠﺎمﺷﺪهدرزﻣﯿﻨﻪ‌ی ﮐﺎرﺑﺮیﻓﻨﺎوریﻫﺎیاﻃﻼﻋﺎﺗﯽدرﻋﺮﺻﻪ‌ی ﺑﺎﻧﮑﺪاری،ﮔﺰارشﻫﺎﺣﺎﮐﯽازآناﺳﺖﮐﻪﺑﺮﺧﯽازﮐﺎرﺑﺮانﺑﻪرﻏﻢدﺳﺘﺮﺳﯽﺑﻪﻓﻨﺎوریﻫﺎ،ازآناﺳﺘﻔﺎدهﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦﻣﻮﺿﻮع،ﻧﯿﺎزﺑﻪاﻧﺠﺎمﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽﺑﺮایﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﻋﻮاﻣﻞﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه‌ی ﭘﺬﯾﺮشﺳﯿﺴﺘﻢﺑﺎﻧﮑﺪاری الکترونیکیﺗﻮﺳﻂﮐﺎرﺑﺮانراآﺷﮑﺎرﻣﯽﮐﻨﺪ(Wang et al،۲۰۰۶).هرچند فنّاوریاطلاعاتاثراتشگرفیبرصنعتبانکداریداشتهاستکه اینامرباعثشدهاستکهبانکهابتوانندمحصولاتوخدماتمتمایزیرابرایمشتریانخودفراهمکنندو سرمایه گذاری‌های زیادی انجام شده است اما میزان رشد افراد استفاده کننده از این خدمات در حد انتظار نمی‌باشد.بانکداری الکترونیکی به فعالیت‌های مالی گفته می‌شود که با بهره گرفتن از تکنولوژی الکترونیکی انجام می‌گیرد. بانکداری الکترونیکی به بانک‌ها این فرصت را می‌دهد تا به نیازهای متفاوت مشتریان در مکانهای گوناگون به صورت همزمان پاسخ گویند. علیرغم ظهور این سیستم‌های تکنولوژی در بانکداری، پذیرش این تکتولوژی‌ها از طرف مشتریان دچار نوعی عقب افتادگی بودهاست.(فلاوین و همکاران، ۲۰۰۴).
بانک‌ها مزایایگوناگونیازارائهخدماتبانکداریالکترونیکیبهدستمیآورندکهازآنجمله می‌توانبههزینهتعاملاتکمتر،ارائهخدمات۲۴ساعته،افزایشکاراییدرفرآیندبانکداری،و. اشارهکرد.در سطح سازمانی، کاربرد بانکداری الکترونیکی اجازه می‌دهد بانک‌ها به نیازهای مختلف مشتریان در مکان‌های متفاوت به صورت همزمان پاسخ گویند. هدف و نیت صنعت بانکداری استفاده آسان‌تر و مناسب‌تر مشتریان از این تکنولوژی‌ها می‌باشد. بانکداری الکترونیکی محوری اساسی در کمک به بانک‌ها در انتقال از مکان‌های چند گانه به یک بازار جهانی و پر منفعت می‌باشد.(گیاناکودی، ۱۹۹۹).
صنعتبانکداری،امروزهبهسرعتدرحالتغییراست. باتوسعهاقتصادبین‌المللورقابتیشدنبازارها،بانک‌ها نیزتحتتأثیرقرارگرفته‌اند ونیرویاصلیدراینمحیطفنّاوریاستکهموجبشکستنموانعقانونی،جغرافیاییوصنعتیشدهومحصولاتوخدماتجدیدیایجاد کردهاست(دنداپانی، ۲۰۰۸).

ﺑﺎﻧﮏﭘﺎرﺳﯿﺎنﺑﻪﻋﻨﻮانﯾﮑﯽازﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﺎمدرزﻣﯿﻨﻪاﺳﺘﻘﺮارﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﮐﻪﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاریزﯾﺎدیﺑﺮرویﺗﻮﺳﻌﻪﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﻧﻤﻮده،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهاﺳﺖ. ﺑﺎﻧﮏﭘﺎرﺳﯿﺎنﺑﺎراه‌اﻧﺪازیﺷﺮﮐﺖﺗﺠﺎرتاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﺳﻌﯽﺑﺮآنداﺷﺘﻪﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂﺑﺎﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏراﻣﺘﻤﺮﮐﺰﻧﻤﻮدهوزﻣﯿﻨﻪ‌ﻫﺎی اﺳﺘﻘﺮارﯾﮏﺑﺎﻧﮏاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏراﻓﺮاﻫﻢﺳﺎزد،ﺗﺎﺑﺘﻮاﻧﺪازﻣﯿﺰانﻣﺮاﺟﻌﻪﻣﺸﺘﺮﯾﺎنوازدﺣﺎموﺷﻠﻮﻏﯽﺷﻌﺐﭘﺎرﺳﯿﺎنﮐﻪﺑﺎﻋﺚﮐﺎﻫﺶﮐﯿﻔﯿﺖﺧﺪﻣﺎتﻋﺮﺿﻪﺷﺪه ﻣﯽ‌ﮔﺮدد،ﺑﮑﺎﻫﺪ. ﻃﯽﺗﺤﻘﯿﻘﯽﮐﻪﺗﻮﺳﻂاﯾﻦﺑﺎﻧﮏﺻﻮرتﮔﺮﻓﺖ(پیام پارسیان،۱۳۸۵)آﺷﮑﺎرﺷﺪﮐﻪﯾﮑﯽازﻋﻮاﻣﻞﺷﻠﻮﻏﯽوازدﺣﺎمﺷﻌﺐﻋﺪمﺗﻤﺎﯾﻞﺑﺮﺧﯽﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺑﻪاﺳﺘﻔﺎدهازﺧﺪﻣﺎتاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽﺑﺎﻧﮏﭘﺎرﺳﯿﺎنوﺗﻤﺎﯾﻞﺑﻪروﯾﻪ‌ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاریﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ‌ای ﮐﻪﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری‌ﻫﺎی ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ،ﻫﻤﭽﻨﺎنﺷﺎﻫﺪﺷﻠﻮﻏﯽوازدﺣﺎمﺑﯿﺶازﺣﺪﺷﻌﺐﺑﺎﻧﮏﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﯿﻢﮐﻪاﯾﻦﻣﺸﮑﻞﺑﺎﻋﺚﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﺑﺴﯿﺎریازﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺑﺎﻧﮏﺷﺪهاﺳﺖ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪاﯾﻦﮐﻪﺑﺎﻧﮏﭘﺎرﺳﯿﺎنﭘﯿﺸﮕﺎمﺑﻮدندراراﺋﻪﺧﺪﻣﺎتﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏراﯾﮑﯽازﺿﺮورت‌ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﺧﺪﻣﺎتﺧﻮد ﻣﯽ‌ﺷﻤﺎردوﺟﻠﺐرﺿﺎﯾﺖﻣﺸﺘﺮﯾﺎندرﺻﺪراوﻟﻮﯾﺖ‌ﻫﺎی اﯾﻦﺑﺎﻧﮏاﺳﺖ،ﻟﺬاﺑﻪدﻧﺒﺎلﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﻋﻮاﻣﻠﯽاﺳﺖﮐﻪدرﭘﺬﯾﺮشاﯾﻦﻓﻦآوریازﺳﻮیﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﻣﻮﺛﺮﺑﺎﺷﺪ.
با توجه به ضرورت‌های بیان شده در خصوص بانکداری الکترونیکاین پژوهش درصدد می‌باشد تا به این سوال پاسخ گوید:عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک چه می‌باشد ؟
 
۱-۳ ضرورت و اهمیت
ﺑﺎﮔﺴﺘﺮشروزاﻓﺰونﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزیوﻋﻨﺼﺮرﻗﺎﺑﺖ،ﺗﺤﻮﻻتﻋﻈﯿﻤﯽدرزﻣﯿﻨﻪ‌ﻫﺎی ﺗﺠﺎرت،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺑﺎﻧﮑﺪاریوﺣﺘﯽﺣﮑﻮﻣﺖداریرخدادهوﺑﻪﺗﺒﻊآنروش‌ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽﺑﻪﻣﺪرنﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞﯾﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ.ﺑﺪونﺷﮏدرﭼﻨﯿﻦﺷﺮاﯾﻄﯽﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮووﻧﻮآورﺑﺎﯾﺪﺧﻮدراﺑﺎﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻃﻼﻋﺎتوﻓﻨﻮناﺟﺮاﯾﯽﻣﺠﻬﺰﺳﺎﺧﺘﻪﺗﺎﺑﺘﻮاﻧﻨﺪﭘﺎﺳﺨﮕﻮیﺗﻐﯿﯿﺮاتآﺗﯽﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽوزﯾﺮﺳﺎﺧﺘﺎریﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﯿﺴﺘﻢﺑﺎﻧﮑﯽﻧﯿﺰازاﯾﻦﻗﺎﻋﺪهﻣﺴﺘﺜﻨﯽﻧﺒﻮدهوﺑﺎﭘﯿﺪاﯾﺶﭘﺪﯾﺪهﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﺷﯿﻮهاراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎتﺑﻪﻣﺸﺘﺮﯾﺎندراﻗﺼﯽﻧﻘﺎطﺟﻬﺎندﭼﺎرﺗﺤﻮﻻتﺷﮕﻔﺘﯽﺷﺪهاﺳﺖ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪآﻧﭽﻪﺑﯿﺎنﺷﺪدرﮐﺸﻮرﻣﺎﻧﯿﺰﺗﻐﯿﯿﺮوﺗﺤﻮﻻتدرزﻣﯿﻨﻪاﯾﺠﺎدوﺗﻮﺳﻌﻪاﯾﻦﻗﺒﯿﻞﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ‌ﮔﺮدداﻣﺎﻧﮑﺘﻪ‌ای ﮐﻪﺑﻪآنﮐﻤﺘﺮﺗﻮﺟﻪﺷﺪهاﺳﺖﭘﺬﯾﺮشواﻧﻄﺒﺎقﺑﺎاﯾﻦﻓﻦآوری ﻧﻮﯾﻦازﺳﻮیﮐﺎرﺑﺮانوﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻦروﯾﻪ‌ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽاﺳﺖ. ﺑﺮایﺑﺎﻧﮏﭘﺎرﺳﯿﺎناﯾﻦﺗﺤﻘﯿﻖازآنﺟﻬﺖﺿﺮورتداردﮐﻪﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری‌ﻫﺎی ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪﺗﻮﺳﻂاﯾﻦﺑﺎﻧﮏﺟﻬﺖﺗﻮﺳﻌﮥﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﺑﻪدﻧﺒﺎلﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﻋﻮاﻣﻠﯽاﺳﺖﮐﻪازدﯾﺪﮔﺎهﻣﺸﺘﺮﯾﺎندراﻧﻄﺒﺎقوﭘﺬﯾﺮشاﯾﻦﻓﻦآوریازاﻫﻤﯿﺖﺑﯿﺸﺘﺮیﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺗﺎﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدهازاﻃﻼﻋﺎتﮐﺴﺐ ﺷﺪهاﯾﻦﻓﻦآوریﻧﻮﯾﻦراﺑﻪﮔﻮﻧﻪ‌ای اراﺋﻪﻧﻤﺎﯾﺪﮐﻪﺑﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺗﻄﺎﺑﻖﺑﯿﺸﺘﺮیداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.
 
۱-۴ اهداف تحقیق
 اولویت بندی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک پارسیان.

۱-۵فرضیاتتحقیق
مفید بودن بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک پارسیان اثر دارد.
سهولت استفاده بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک پارسیان اثر دارد.
لذت بخش بودن بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک پارسیان اثر دارد.
ارائه اطلاعات بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک پارسیان اثر دارد.
امنیت و محرمانه بودن بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک پارسیان اثر دارد.
کیفیت ارتباطات اینترنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میانمشتریان بانک پارسیان اثر دارد.
 
۱-۶ قلمرو مکانی
در این تحقیق عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان بانک پارسیان که بانک پارسیان کاشان به عنوان قلمرو مکانی در نظر گرفته شده است.
 
۱-۷ قلمرو زمانی
این پژوهش از زمان تصویب آغاز شده ۱۶/۳/۱۳۹۳ و ۸ ماه پس از آن خاتمه می‌یابد.
 
۱-۸قلمرو موضوعی
ازنظرموضوعیبا توجه به موضوع پژوهش حاظر که به بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان مورد مطالعه بانک پارسیان می‌پردازد.
 
۱-۹ مدل مفهومی پژوهش
ﻣﺪل‌ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽدرﺗﻼشﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺗﺎﭼﮕﻮﻧﮕﯽﭘﺬﯾﺮشﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﺗﻮﺳﻂاﻓﺮاد،راﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽوﺗﻮﺻﯿﻒﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻫﺮﯾﮏازاﯾﻦﻣﺪلﻫﺎﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽازﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎی رﻓﺘﺎریوﻧﮕﺮﺷﯽرااراﺋﻪ ﻣﯽ‌دﻫﻨﺪازراﯾﺞﺗﺮﯾﻦﻣﺪل‌ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮددرﻣﻄﺎﻟﻌﻪﭼﮕﻮﻧﮕﯽﭘﺬﯾﺮشﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﺗﻮﺳﻂاﻓﺮاد ﻣﯽ‌ﺗﻮانﺑﻪﻣﺪل‌ﻫﺎی ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻗﺪامﻣﺴﺘﺪل آزﺟﻦوﻓﯿﺶﺑﯿﻦ، ۱۹۷۵،آزﺟﻦوﻓﯿﺶﺑﯿﻦ، ۱۹۸۰ ﻧﻈﺮﯾﻪرﻓﺘﺎرﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﺷﺪه آزﺟﻦ ۱۹۸۵(،ﻣﺪلﭘﺬﯾﺮشﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دﯾﻮﯾﺲ ۱۹۸۹،دﯾﻮﯾﺲوﺑﺎﮔﻮزیووانﺷﻮ، ۱۹۸۹ ﻧﻈﺮﯾﻪﮔﺴﺘﺮش ﻧﻮآوری ﻣﻮروﺑﯿﻨﺒﺎﺳﺖ،۱۹۹۱(،ﻧﻈﺮﯾﻪﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺷﺪۀرﻓﺘﺎرﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﺷﺪه ﺗﯿﻠﻮروﺗﺎد ۱۹۹۵ ﻣﺪل اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ اﯾﮕﺒﺎرﯾﺎ ۱۹۹۶ وﻧﻈﺮﯾﻪﺷﻨﺎﺧﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮ،ﻫﺒﮕﯿﻨﺰ ۱۹۹۵ اﺷﺎرهﮐﺮد.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪﻣﺪل‌ﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪهﻣﺪلﭘﯿﮑﺎراﯾﻨﻦﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺪلﻧﻈﺮیﺗﺤﻘﯿﻖاﻧﺘﺨﺎبﮔﺮدﯾﺪﭼﺮاﮐﻪازﯾﮏﺳﻮاﯾﻦﻣﺪلﺟﻬﺖﭘﺬﯾﺮشﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﻃﺮاﺣﯽوآزﻣﻮنﺷﺪهوازﺳﻮیدﯾﮕﺮﻣﺪلﭘﯿﮑﺎراﯾﻨﻦﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮﻣﺪلﻣﻌﺮوفﭘﺬﯾﺮشﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیدﯾﻮﯾﺲاﺳﺖ. ﻣﺪلﭘﺬﯾﺮشﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیدﯾﻮﯾﺲﺑﻪﺷﮑﻠﯽوﺳﯿﻊﺑﺎﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنودرﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒآزﻣﻮنﺷﺪهاﺳﺖورواﯾﯽوﭘﺎﯾﺎﯾﯽﻣﺪلﺟﻬﺖﺗﻮﺿﯿﺢﭘﺬﯾﺮشواﺳﺘﻔﺎدهازﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽﺛﺎﺑﺖﮔﺮدﯾﺪهاﺳﺖ.(ﻣﺎﺗﯿﺴﻮن، ۱۹۹۱؛دﯾﻮﯾﺲووﻧﮑﺎﺗﺶ، ۱۹۹۶)
ﻣﺪلﭘﺬﯾﺮشﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻧﯿﺰﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮﻣﺪلاﻗﺪامﻣﺴﺘﺪلآﺟﺰنوﻓﯿﺸﺒﻦاﺳﺖﮐﻪﺑﻪﻋﻮاﻣﻞﺗﻌﯿﯿﻦ‌ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺎتﻫﻮﺷﯿﺎراﻧﻪرﻓﺘﺎری ﻣﯽ‌ﭘﺮدازد. ﺗﻮﺳﻌﻪﻣﺪلاﻗﺪامﻣﺴﺘﺪلازدﻫﻪ ۵۰ ﺷﺮوعﺷﺪ،اوﻟﯿﻦﺗﺤﻘﯿﻖدرراﺑﻄﻪﺑﺎاﯾﻦﻣﺪلدرﺳﺎل ۱۹۶۷ ﻣﻨﺘﺸﺮﮔﺮدﯾﺪ. ازﺳﺎل ۱۹۶۷ ﻣﺪلاﻗﺪامﻣﺴﺘﺪلﺑﺎرﻫﺎﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪوﻣﻮردآزﻣﻮنواﺳﺘﻔﺎدهﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖاﯾﻦﻣﺪلدرﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽوﺗﻮﺿﯿﺢرﻓﺘﺎردرﺣﻮزه‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒﺗﺎﯾﯿﺪﺷﺪهاﺳﺖ. ﻣﺪلاﻗﺪامﻣﺴﺘﺪلﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮاﯾﻦﻓﺮضاﺳﺖﮐﻪﻣﺼﺮف‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪﺷﮑﻞﻣﻨﻄﻘﯽرﻓﺘﺎرﮐﺮدهوﺗﻤﺎماﻃﻼﻋﺎتﻣﻮﺟﻮدراﺑﻪﺷﮑﻠﯽﻣﻨﻈﻢﺟﻤﻊآوریوارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻢﭼﻨﯿﻦاﯾﻦﻣﺪلﻓﺮض ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪﮐﻪاﻓﺮادآﺛﺎراﻗﺪاﻣﺎتﻣﻤﮑﻦراﻣﻮردﺗﻮﺟﻪﻗﺮاردادهوﺑﺮاﺳﺎساﯾﻦﻣﻨﻄﻖﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﮔﯿﺮی ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ. (آﺟﺰنوﻓﯿﺸﺒﻦ،۱۹۸۰)،اﻓﺮادﺑﺮﻫﻤﯿﻦاﺳﺎسدرﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهازﯾﮏﺳﯿﺴﺘﻢاﻃﻼﻋﺎﺗﯽﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﮔﯿﺮی ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪﮐﻪاﺳﺘﻔﺎدهازاﯾﻦﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽﻧﺸﺎن‌دﻫﻨﺪهﭘﺬﯾﺮشآنﺳﯿﺴﺘﻢﺗﻮﺳﻂﮐﺎرﺑﺮاناﺳﺖ(ﭘﯿﮑﺎراﯾﻨﻦ، ۲۰۰۴، ۲۲۶).
۱٫Technology Acceptance
۲٫Electronic Banking

 1. Perceived Usefulness

پایان نامه طراحی و تدوین الگوی برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی

 
عنوان
طراحی و تدوین الگوی برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی توسعه صنعت توریسم استان کرمانشاه
 
 
شهریور ۱۳۹۳

   

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
چکیده: ۱
فصل اول::کلیات پژوهش. ۲
۱-۱-مقدمه: ۳
۱-۲-بیان مسأله : ۴
۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش: ۵
۱-۴- اهداف تحقیق: ۶
۱-۴-۱-هدف کلی: ۶
۱-۴-۲-اهداف جزیی: ۶
۱-۴-۳-هدف کاربردی: ۶
۱-۵-  فرضیه‏های تحقیق: ۷
۱-۶-مدل مفهومی: ۷
۱-۷- تعریف واژه‏ها : ۸
فصل دوم::ادبیات پژوهش. ۱۱
۲-۱-مقدمه. ۱۲
۲-۲- مبانی نظری ۱۳
۲-۳-تاریخچه گردشگری ۱۴
۲-۴- صنعت گردشگری و بازاریابی ۱۸
۲-۵- تصور از مکان ۱۹
۲-۶-دلبستگی وزیبایی محل. ۲۰
۷-۲- تأثیراقلیم و مکان در جذب گردشگر. ۲۱
۸-۲-رقابت پذیری گردشگری ۲۲
۹-۲-۱-چارچوب استراتژی پورتر: ۲۳
۹-۲-۲-چارچوب استراتژی گیلبرت: ۲۵
۹-۲-۳-چارچوب استراتژی پون. ۲۶
۱۰-۲-عناصر صنعت گردشگری ۲۷
۱۱-۲-گونه شناسی صنعت گردشگری ۳۱
۱۱-۳-آثار گردشگری ۳۵
۴-گردشگری وتوسعه. ۴۳
۱۲-۲-گردشگری به عنوان یک صنعت ۴۴
۱۳-۲-نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی ۴۵
۱۴-۲-استراتژی های توسعه صنعت گردشگری ۴۶
۱۵-۲-گردشگری و اقتصاد جهانی ۴۹
۱۶-۲-صنعت گردشگری ایران. ۵۵
۱۷-۲-مدیریت گردشگری ۶۲
۱۸-۲-مشکلات گردشگری در ایران. ۶۳
۱-۱۸-۲-نبود استانداردهای جهانی برای هتل ها، رستو ران ها ومسافرخانه ها درایران. ۶۳

پایان نامه ها

۲-۱۸-۲-نبود برنامه ریزی صحیح برای گردشگران داخلی و خارجی ۶۴
۳-۱۸-۲-آشنایی نداشتن اکثر اقشار جامعه به اهمیت صنعت گردشگری و توریسم. ۶۴
۱۹-۲-پیشینه پژوهش: ۶۵
فصل سوم:روش پژوهش. ۶۹
۳-۱- مقدمه. ۷۰
۳-۲- روش تحقیق. ۷۱
۳-۳- جامعه آماری ۷۱
۳-۴- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری: ۷۲
۳-۵- روش‌ها و ابزار جمع‌آوری اطّلاعات ۷۲
۳-۶- ابزار جمع‌آوری داده‌ها: ۷۳
۳-۷- روش‌های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷۳
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها ۷۷
۴-۱) مقدمه. ۷۸
۴-۳) آمار توصیفی ۷۹
۷۹
۸۰
(۴-۳-۳) : توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت افراد را نشان می دهد. ۸۲
۴-۴) آمار استنباطی و تجزیه و تحلیل داده ها ۸۳
) ۸۴
۴-۴-۲ : بررسی و آزمون فرضیات بر مبنی ضریب همبستگی اسپیرمن ۸۵
۴-۴-۳ : بررسی فرضیه ی پژوهش بر اساس مدل رگرسیون. ۸۹
فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات ۹۳
۵-۱- مقدمه ۹۴
۵-۲- بررسی نتایج حاصل از یافته های پژوهش ۹۵
۵-۲-۱- همبستگی خطی متغیر وابسته و متغیرهای مستقل . ۹۵
۵-۲-۲- نتیجه گیری حاصل از  فرضیات پژوهش . ۹۵
۵-۲- نتیجه گیری کلی .۹۷
۵-۳- پیشنهادات پژوهش .۹۸
 
 
۵-۳-۱) پیشنهادات کاربردی ۹۸
۵-۳-۲) پیشنهادات برای تحقیقات آینده ۹۸
۵-۴) محدودیتهای پژوهش: ۹۹
منابع و مآخذ   ۱۰۰
 
 
فهرست جداول
جدول ( ۲-۱- ) عناصر صنعت گردشگری از منظر سی. ۲۸
جدول ( ۲-۲-) عناصر عمومی صنعت گردشگری. ۲۹
جدول ( ۳-۲) آثار اجتماعی – فرهنگی جهانگردی. ۴۱
جدول ( ۴-۲-) آثار محیطی گردشگری. ۴۳
جدول (۵-۲-) پیش بینی رشد واقعی تولید ناخالص داخلی حاصل از گردشگری. ۵۰
جدول ( ۶-۲) پیش بینی تاثیرات مختلف صنعت گردشگری بر اقتصاد ایران. ۵۲
جدول (۷-۲): رتبه اقتصاد گردشگری ایران در جهان در بین ۱۸۱ کشور ۵۳
جدول ( ۸-۲) : درآمد ارزی حاصل از ورود توریست های خارجی به ایران طی سال های ۹۱-۱۳۵۳٫ ۵۸
جدول (۹-۲) : آمار ورود توریست های خارجی به ایران طی سال های ۱۳۹۱-۱۳۵۳٫ ۶۰
جدول (۱۰-۲) : متوسط نرخ رشد گردشگران ورودی به ایران. ۶۲
جدول (۴-۳): توزیع فراوانی بر حسب میزان تحصیلات ۸۰
جدول (۴-۴): توزیع فراوانی برحسب جنسیت ۸۲
جدول (۴-۵): آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرها ۸۴
جدول (۴-۶): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن اثرات توسعه جهانگردی ۸۵
جدول (۴-۷): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن نگرش محیطی .۸۶
جدول (۴-۸): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن دلبستگی و زیبایی محل .۸۷
جدول (۴-۹): آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن پشتیبانی از رقابتی استراتژی ۸۸
جدول (۴-۱۰): محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F .89
جدول (۴-۱۱): محاسبه معادله رگرسیون بعد متغیرهای مستقل ۹۰
جدول (۴-۱۲) محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F .91
جدول (۴-۱۳): محاسبه معادله رگرسیون بعد متغیرهای مستقل ۹۲
 
 

چکیده:

هدف این پژوهش طراحی و تدوین الگوی برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی برای توسعه صنعت توریسم استان کرمانشاه    می باشد، این صنعت که یکی از پویاترین فعالیت های اقتصادی عصر حاضر به شمار می رود،نقش مهمی در توسعهی پایدار محلّی ایفا می کند. گردشگری به عنوان ابزار توسعه ای مهم برای اقتصاد مل تها شناخته شده است و اهمیت آن در عصر حاضر، بیش از همه وابسته به چرخه ی اقتصادی است که قابلیت بالایی در زمینه ی پویایی اقتصاد محلّی و بین المللی دارد.روش تحقیق در این پژوهش از نوع کاربردی است، همچنین از آنجایی که ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه می‌باشد و محقق از طریق پاسخ‌دهندگان اقدام به جمع‌آوری اطّلاعات نموده است،  یک نوع تحلیل میدانی است. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه مسئولان دستگاه های اجرایی در رابطه با صنعت توریسم و کارمندان و شرکتهای خصوصی در این رابطه  و همچنینین توریستهایی که از کرمانشاه بازردید می کنند می باشند . با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری و بزرگ بودن آن اقدام به نمونه گیری خوشه ای در دسترس نموده که حجم نمونه به دست آمده ۳۸۷ نفر می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نیز از طریق نسخه ۱۸ نرم افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفت،این پژوهش دارای چهار فرضیه می باشد،که همگی مورد تائید قرار گرفتند در نتایج به دست آمده متغیرهای اثرات توسعه جهانگردی، نگرش محیطی، پشتیبانی از رقابتی استراتژی بیشترین تأثیر را بر متغیر توسعه و برنامه ریزی در جاذبه های گردشگری دارد.

واژگان کلیدی: برنامه ریزی استراتژیک، بازاریابی ، صنعت توریسم ، کرمانشاه، چرخه ی اقتصادی.
 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

۱-۱-مقدمه:

گردشگری بعنوان یکی ازسریعترین بخشهای اقتصادی درحال رشد است. کشورهای پیشرو در این بعداز فعالیتهای اقتصادی، سالانه سهم عمده ای ازدرآمدهای ناشی از ورودگردشگران را به خود اختصاص می دهند. درواقع نه تنهاگردشگری بزرگترین صنعت دنیاست بلکه روزبه روز نیزدرحال رشداست ؛ به گونه ای که سازمان جهانی گردشگری پیش بینی می کند که درسال ۲۰۲۰ تعداد گردشگران به ۱/۵ میلیارد نفر خواهد رسید(شاو و ویلیام،۲۰۰۴) . کشورایران جزء ده کشور اول جهان از لحاظ  جاذبه های گردشگری و جزء پنج کشور اول جهان از نظر تنوع گردشگری است. از این رو اهمیت دارد از قابلیتهای خو د در توسعه گردشگری استفاده کند(رنجبریان و همکاران،۱۳۸۶) .ازجمله عواملی که می تواند صنعت گردشگری کشور را تو سعه و بهبود بخشد،بکارگیری ابزارها و پارامترهای مؤ ثر بازاریابی است(صردی ماهکان،۱۳۸۰)  .در این میان بازاریابی گردشگری اهمیت ویژه ای می یابد، زیرا اگر بازاریابی را فرایندی مدیریتی بدانیم، تمام فعالیتهای برنامه ریزی، تهیه محصولات گردشگری و جذب گردشگر نیازمند عملیات و فعالیتهای بازاریابی است(پندر،۱۹۹۹) .بازاریابی عبارت است از همه فعالیتهای ارزیابی بازار و نیازهای مشتریان آن بازار ، همراه با ارزیابی خدمات، امکانات، هزینه های حصول به هدف و تسهیلاتی که رضایت مشتریان را در بر دارد.این کار شامل برنامه های هدف گذاری شده بر گروه خاصی از مشتریان و ترغیب آنها به خرید یا استفاده از خدمات است(باینن،۲۰۰۷). ضعف بازاریابی گردشگری در سازمان میراث فر هنگی، صنایع دستی و گردشگری عمده ترین عامل عقب ماندگی ایران از روند روبه رشد این صنعت در جهان است(اسلام،۱۳۸۲). دراین راستا استان کرمانشاه نیز همانند کشور توجه جدی به این صنعت نداشته و بخصوص در امر بازاریابی نه تنها سرمایه گذاری کافی انجام نداده ، بلکه سیاستهای روشنی نیز تدوین نکرده است . این در شرایطی است که استان از ظرفیت های شناخته شده و ناشناخته فراوانی در عرضه گردشگری ملی و بین المللی برخو ردار است با توجه به اهمیت بازاریابی گردشگری می توان گفت یکی از راه های اساسی برای توسعه این صنعت در استان می تواند سرمایه گذاری و تدوین سیاست های روشن در امر بازاریابی باشد.
 

۱-۲-بیان مسأله :

از جمله بخش های اقتصادی که توانسته است به عنوان یک صنعت پاک و مقرون به صرفه ایفای نقش کند، صنعت گردشگری است. این صنعت ضمن ارز آوری بالا ، جایگاه ویژه ای در رونق اشتغال و درآمد داخلی دارد . در نتیجه هر ساله بر تعداد گردشگران و باز دیدکنندگان افزوده شده و کشورهای مختلف با بهره گرفتن از برنامه ریزی های استراتژیک بازاریابی خود سعی دارند از این تعداد سهم بیش تری را به خود اختصاص دهند. براساس آخرین آمار و اطلاعات ، تعداد گردشگران در سال ۲۰۰۷ به ۹۰۰ میلیون رسیده است و در شش ماهه اول سال ۲۰۰۸ از مرز ۹۲۵ میلیون نفر گذشته است (سازمان جهانی گردشگری، ۲۰۰۸).
اقدامات هدفمند برای توسعه در بسیاری از کشورهای جهان همراه با انتخاب راهبرد ایجاد مراکز رشد و توسعه بوده است. دلیل عمده این انتخاب، تجمع امکانات بالفعل و ایجاد هماهنگی بخشها در نقطه جغرافیایی مناسب است. مرکزیت مکانی، سطح بالای ارتباطات، تجمع امکانات، منابع طبیعی و جمعیت حوزه نفوذ باعث ارجحیت یک نقطه در تبدیل شدن به  مرکزیت رشد و توسعه است که از نتایج آن افزایش سریع جمعیت و تنوع فعالیتها است (معصومی اشکوری، ۱۳۸۵)

پایان نامه طراحی مدلی جهت طبقه بندی مشتریان بانک سامان

بهمن ماه ۱۳۹۲

   

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
موضوع اصلی این تحقیق” طراحی مدلی جهت طبقه بندی مشتریان بانک سامان” می­باشد. در این پژوهش مدلی جهت طبقه بندی مشتریان بانک سامان با توجه به شاخص­هایی که در سودآوری بانک موثر است پرداخته شده است.
در این پژوهش به دو سوال اصلی پاسخ داده شد که به شرح زیر می­باشد:

 1. عوامل طبقه بندی مشتریان بانک سامان کدامند؟
 2. مشتریان بانک سامان به چند طبقه تقسیم میشوند؟

برای پاسخ به این دو سوال ابتدا شاخص هایی که در سودآوری بانک موثر است توسط استاد مشاور جناب آقای دکتر علی اصغر انواری و همینطور خبرگان بانکی که متشکل از مدیران ارشد و عالی بانک سامان و همچنین روسای چند شعبه ممتاز بانک بوده، مشخص شده و سپس وزن هر شاخص با توجه به درجه اهمیت هر شاخص مشخص می­شود. در ادامه نیز با بهره گرفتن از دو تکنیک تاکسونومی و الگوریتم K میانگین(K_means) به طبقه بندی مشتریان بانک سامان با توجه به نظر خبرگان بانکی، در چهار طبقه انجام شد. داده­های مورد بررسی اطلاعات حساب­های یک نمونه ۲۰۰۰ تایی از مشتریان بانک بوده که به صورت تصادفی و با بهره گرفتن از نرم­ افزار Qlickview بدست آمده است.

درانتها نیز با توجه به نتایج بدست آمده و با نظر خبرگان روش تاکسونومی به عنوان روش اصلی جهت طبقه ­بندی مشتریان انتخاب گردید.
واژگان کلیدی: طبقه بندی مشتریان، شاخص­های موثر بر سودآوری، روش تاکسونومی، الگوریتم K-means، بانک سامان
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                              شماره صفحه
فصل اول (مقدمه و کلیات طرح تحقیق) ۱
۱-۱ تعریف مساله: ۲
۲-۱ اهداف تحقیق: ۴
۳-۱ سوالات تحقیق: ۴
۴-۱ مواد و روش انجام تحقیق : ۵
۱-۴-۱ روش تجزیه تحلیل داده ها تحقیق: ۵
۲-۴-۱ روش گرد آوری اطلاعات و داده ها ۶
۵-۱ جنبه جدید بودن و نوآوری: ۶
فصل دوم (مبانی نظری تحقیق) ۷
۱-۲ مقدمه: ۸
۲-۲ طبقه بندی  مشتریان. ۹
۳-۲ سودآوری بانک: ۱۰
۴-۲ مراحل ایجاد و گسترش فرهنگ مشتری مداری در سازمان. ۱۱
۱-۴-۲ شناخت مشتریان. ۱۱
۲-۴-۲ طبقه بندی یا خوشه بندی مشتریان. ۱۲
۳-۴-۲ تعامل با مشتریان. ۱۳
۴-۴-۲ هماهنگی رفتارهای سازمان با مشتری ۱۳
۵-۴-۲ ارزش به خواسته مشتری ۱۴
۶-۴-۲ تلاش برای ایجاد و تداوم وفاداری در مشتریان. ۱۴

۷-۴-۲ سنجش میزان رضایت مشتری ۱۵
۵-۲ آغاز بانکداری ۱۶
۱-۵-۲ تاریخچه بانکداری ۱۷
۱-۱-۵-۲ بانکداری در دورۀ قدیم. ۱۷
۲-۱-۵-۲ بانکداری در قرون وسطی (از قرن پنجم تا پانزدهم میلادی) ۱۸
۳-۱-۵-۲ بانکداری در دوره جدید (از قرن پانزدهم به بعد) ۱۹
۲-۵-۲ بانکداری در ایران. ۲۰
۱-۲-۵-۲ تشکیل بانک مرکزی ۲۰
۲-۲-۵-۲ بانکداری ۲۱
۳-۵-۲ اهداف و وظایف بانک ها ۲۲
۶-۲ مطالعات پیشین : ۲۶
۱-۶-۲ مطالعات انجام گرفته در خارج از کشور: ۲۶
۲-۶-۲ مطالعات انجام گرفته در داخل کشور : ۳۲
۷-۲ تکنیک تاکسونومی: ۴۴
: ۵۳
فصل سوم (روش تحقیق) ۵۵
۱-۳ مقدمه: ۵۶
۲-۳ آشنایی با بانک سامان : ۵۷
۳-۳ روش تحقیق : ۵۹
۴-۳ جامعه و نمونه آماری : ۵۹
۵-۳ روش گردآوری اطلاعات : ۶۰
۶-۳ ابزار گردآوری اطلاعات : ۶۰
۷-۳ روش تجزیه تحلیل داده ها : ۶۱
۸-۳ شاخصهای طبقه بندی مشتریان در بانکها : ۶۲
۹-۳ شاخصهای طبقه بندی مشتریان در بانک سامان : ۶۵
۱-۹-۳ سپرده‌ها : ۶۶
۱-۱-۹-۳ میانگین موجودی سپردههای بانکی : ۶۷
۲-۱-۹-۳ سپرده قرضالحسنه: ۶۷
۱-۲-۱-۹-۳ سپرده قرض الحسنه پس انداز ریالی و ارزی: ۶۷
۲-۲-۱-۹-۳ سپرده قرض الحسنه پس انداز جاری: ۶۹
۳-۱-۹-۳ سپردههای سرمایه ­گذاری مدت‌دار: ۷۰
۱-۳-۱-۹-۳ سپرده‌ سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی : ۷۰
۲-۳-۱-۹-۳ سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه ریالی و ارزی : ۷۱
۳-۳-۱-۹-۳ سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت (یک الی پنج‌ساله): ۷۲
۲-۹-۳ تسهیلات : ۷۳
۱-۲-۹-۳ تعریف تسهیلات ( Credit Definition) 73
۲-۲-۹-۳  اهمیت اقتصادی تسهیلات از نظر وام دهنده ۷۴
۳-۲-۹-۳ اهمیت اقتصادی تسهیلات از نظر وام گیرنده ۷۵
۴-۲-۹-۳ اهمیت تسهیلات از نظر اقتصاد ملّی ۷۶
۵-۲-۹-۳ انواع تسهیلات ۷۷
۳-۹-۳ بانکداری اینترنتی و بانکداری الکترونیکی ۸۱
۱-۳-۹-۳ بانکداری الکترونیک و خدمات الکترونیکی ۸۱
۲-۳-۹-۳ بانکداری اینترنتی ۸۳
۳-۳-۹-۳ مزایای بانکداری اینترنتی و الکترونیکی: ۸۳
۴-۳-۹-۳ مطالعات انجام شده در زمینه بانکداری الکترونیکی و اینترنتی : ۸۶
۴-۹-۳ کارمزدهای پرداختی مشتری: ۸۷
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها) ۸۸
۱-۴ مقدمه. ۸۹
۲-۴ وزندهی معیارها و شاخصهای طبقه بندی مشتریان و تعیین تعداد طبقات توسط خبرگان. ۸۹
۳-۴ طبقه بندی مشتریان با بهره گرفتن از الگوریتم K-means. 90
۱-۲-۴ نرمال سازی داده ها ۹۰
۴-۴ طبقه بندی مشتریان با بهره گرفتن از تکنیک تاکسونومی ۹۶
۱-۴-۴ مرحله مشخص نمودن و وزن دهی شاخصها ۹۶
۲-۴-۴ مرحله تشکیل ماتریس داده ها ۹۷
۳-۴-۴ مرحله نرمالسازی داده ها ۹۹
۴-۴-۴ تعیین فاصله مرکب بین گزینه ها ۱۰۱
۶-۴-۴ تحدید و طبقه بندی گزینه ها ۱۰۲
فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات) ۱۱۴
۱-۵ مقدمه. ۱۰۸
۲-۵ مروری بر فصول گذشته: ۱۰۸
۳-۵ تجزیه وتحلیل نتایج طبقه بندی انجام شده: ۱۰۹
۱-۳-۵ تجزیه و تحلیل طبقهبندی انجام شده با بهره گرفتن از الگوریتم K-means : 109
۲-۳-۵ تجزیه و تحلیل نتایج طبقهبندی مشتریان با بهره گرفتن از تکنیک تاکسونومی: ۱۱۰
۴-۵ نتیجهگیری در خصوص انتخاب مدل ایده آل برای طبقه بندی مشتریان بانک: ۱۱۱
۵-۵ دستاوردهای تحقیق: ۱۱۴
۶-۵ محدودیتهای تحقیق ۱۱۵
۷-۵ پیشنهادت برای بانک با توجه به نتایج بدست آمده: ۱۱۵
۸-۵ زمینه تحقیقات آتی: ۱۱۶
منابع ۱۱۸
۱-۶ منابع فارسی ۱۱۹
۲-۶ منابع لاتین ۱۲۵
 
 
 
فهرست جداول و نمودارها
عنوان                                                                                                                              شماره صفحه
جدول ۱-۲: جدول مطالعات انجام گرفته در زمینه طبقه بندی مشتریان. ۲۶
جدول ۱-۳ . شاخصهای اندازه گیری اعتبار مشتریان. ۶۳
جدول ۲-۳: جدول شاخصهای طبقه بندی مشتریان از دیدگاه خبرگان بانک ۶۵
جدول۳-۳: جدول مطالعات انجام شده در زمینه بانکداری الکترونیکی و اینترنتی ۸۶
جدول ۱-۴ : شاخصها به همراه وزن اصلی هر شاخص. ۸۹
جدول ۲-۴ : جدول نرمال شده برای طبقه بندی با الگوریتم K-means. 91
جدول ۳-۴ : جدول نرمال و وزین شده برای طبقه بندی با الگوریتم K-means. 92
جدول ۴-۴ : اولین مراکز طبقه بندی گزینه ها ۹۳
جدول ۵-۴ : جدول تکرارهای انجام شده جهت طبقه بندی ۹۳
جدول ۶-۴ : جدول مراکز آخرین طبقه بندی ۹۵
جدول ۷-۴ : جدول خلاصه طبقه بندی مشتریان با الگوریتم K-means. 95
نمودار ۱-۴: نمودار طبقه بندی مشتریان با بهره گرفتن از الگوریتم K-means. 96
جدول ۸-۴ : جدول شاخصها و وزنهای اصلی شاخصها ۹۶
جدول ۹-۴ : جدول داده های اولیه. ۹۷
جدول ۱۰-۴ : جدول وزین شده ۹۸
جدول ۱۱-۴ : میانگین و انحراف معیار داده ها ۹۹
جدول ۱۲-۴ : جدول داده های نرمال شده ۱۰۰
جدول ۱۳-۴ : جدول کمترین مقدار فاصله. ۱۰۱
جدول ۱۴-۴ : جدول شرایط گروهبندی انجام شده ۱۰۲
جدول ۱۵-۴: جدول طبقه بندی انجام شده برای هر مشتری ۱۰۳
جدول ۱۶-۴: جدول خلاصه طبقه بندی انجام شده با بهره گرفتن از تکنیک تاکسونومی ۱۰۵
نمودار ۲-۴: نمودار طبقه بندی مشتریان با بهره گرفتن از تکنیک تاکسونومی ۱۰۶
جدول ۱-۵: جدول نظرسنجی از خبرگان جهت تایید روش اصلی ۱۱۲
 

فصل اول

مقدمه و کلیات طرح تحقیق

 

۱-۱ تعریف مساله:

با رشد روز افزون مراکز مالی و بانکهای مختلف در سطح جامعه و اقتصاد ایران لزوم شناخت مشتریان و برطرف نمودن نیازهای اقتصادی آنها با توجه به سطح درآمد و سطح اقتصادی آنها در شرایط کنونی بصورت کاملا مشخصی برای هر موسسه مالی و بانکی، احساس می شود.
جهت اطلاع از نیازهای مشتریان و اینکه آنها به چه نوع خدماتی نیاز دارند لازم است آنها را در طبقات مشخصی قرار داده، بطوریکه هر طبقه نشان دهنده مشخصات و سطح توقع و نیازهای فرد باشد، لذا بایستی به طراحی یک مدل طبقه بندی و دسته بندی مشتریان، با بهره گرفتن از شاخصهای حیاتی برای موسسه یا بانک پرداخت.
گفتنی است در این تحقیق، طبقه بندی مورد نظر بر اساس شاخص­هایی انجام گرفته است که در سودآوری بانک نقش بسزایی دارند.
در نتیجه در هر طبقه، مشتریان مشابهی قرار می گیرند که از لحاظ شاخص­های مورد بررسی که در فصل سوم بصورت کامل تشریح شده اند، با یکدیگر دارای وجه تشابه می باشند، نتایج این طبقه بندی می تواند به مدیران و روسای بانکها در وهله اول جهت اینکه مشتریان سودآور دارای چه شاخص­هایی بوده و در وهله دوم در جهت افزایش سودآوری موسسه مالی لازم است رضایت کدام دسته از مشتریان را بیشتر از سایر طبقات برآورده سازد، یاری رساند.
در نتیجه داشتن یک مدل طبقه بندی و بکار گرفتن این مدل جهت اولویت بندی مشتریان برای هر بانک و موسسه مالی جهت نیل به اهداف استراتژیک و اصلی آن بنگاه اقتصادی ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.
 
 
کارکردهای طبقه بندی مشتریان در بانک­ها و موسسات مالی را میتوان به شرح زیر برشمرد:

 • تعیین اولویت های استراتژیک و جهت دهی فعالیت های بانک
 • شناسایی خدمات سودآور
 • ارزیابی عملکرد شعب بر اساس معیارهای جذب و حفظ مشتری سودآور
 • شناسایی گروه های سودآور مشتری
 • افزایش رضایت مشتریان سودآور و مدیریت مشتریان زیان آور
 • بازاریابی هدفمند و برنامه ریزی ویژه برای گروه ها
 • پایش مداوم مشتریان و گروه ها
 • کنترل خروج مشتریان از گروه های سودآور
 • تقویت پایداری سپرده ها
 • شناسایی اولویت‏های تبلیغاتی و بازاریابی (از حیث خدمات برتر، بازارهدف خدمات مختلف و نیازهای گروه‏های مختلف)
 • مشخصات جمعیت شناختی، جغرافیایی، روان شناختی و رسانه شناختی
 • سبک زندگی
 • الگوی مصرف و میزان استفاده آنها
 • عقیده نسبت به کالا
 • درآمدزایی فرد برای سازمان
 • سودآوری مشتری

۲-۱ اهداف تحقیق:

بصورت کلی اهدافی که از طبقه بندی مشتریان حقیقی که در این تحقیق دنبال می شود به شرح زیر می­باشد:

 • مشخص نمودن عوامل مهم و تاثیرگذار و شاخص های تعیین کننده جهت طبقه بندی مشتریان حقیقی بانک سامان؛
 • طبقه بندی مشتریان حقیقی بانک سامان و مشخص نمودن تعداد طبقات این دسته از مشتریان.

 

۳-۱ سوالات تحقیق:

سوال ۱ : عوامل و شاخصهای طبقه بندی مشتریان حقیقی بانک سامان کدامند؟

پایان نامه طراحی مدل کسب و کار الکترونیکی برای صنعت شوینده

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

Contents

۱-۶- جامعه آماری.۳۱
۱-۷- نمونه تحقیق۳۱
۱-۸- ابزارهای تحقیق.۳۱
۱-۹- شیوه انجام تحقیق.۳۱
۱-۱۰- شیوه تحلیل داده ها۳۲
فصل دوم -ادبیات تحقیق۳۳
۲-۱- صنعت شوینده۳۴
۲-۱-۱- اهمیت شوینده ها و پاک کننده ها۳۴
۲-۱-۲- تاریخچه تأسیس صنعت شوینده در ایران.۳۵
۲-۱-۳- جایگاه و موقعیت صنعت شوینده در صنایع ایران.۳۷
۲-۱-۴- بررسی وضعیت داخلی صنعت شوینده در صنایع شیمیایی۳۸
۲-۱-۵- فرصت های فراروی صنعت شوینده.۴۰
۲-۱-۶- محدودیت ها و تهدیدهای فراروی صنعت شوینده.۴۱
۲-۲- تجارت الکترونیک۴۲
۲-۲-۱- تاریخچه تجارت الکترونیک۴۲
۲-۲-۲- تعریف تجارت الکترونیک۴۴
۲-۲-۳- مزایا و معایب تجارت الکترونیک۴۵
۲-۲-۴- بسترهای لازم برای تجارت الکترونیک۴۵

دانلود مقاله و پایان نامه

۲-۲-۵- مدل های تجارت الکترونیک.۴۶
۲-۲-۵-۱- تجارت فروشنده با فروشنده۴۶
۲-۲-۵-۲- تجارت فروشنده با مصرف کننده۴۷
۲-۲-۵-۳- تجارت مصرف کننده با مصرف کننده.۴۷
۲-۲-۵-۴- تجارت مصرف کننده با فروشنده۴۸
۲-۲-۵-۵- تجارت منطقه به منطقه.۴۸
۲-۲-۵-۶- تجارت فروشنده با اداره.۴۹
۲-۲-۵-۷- تجارت مصرف کننده با اداره۴۹
۲-۲-۶- تجارت الکترونیک در ایران.۴۹
۲-۲-۷- خرید و فروش الکترونیکی۵۰
۲-۲-۸- مزایای خرید و فروش اینترنتی.۵۱
۲-۲-۹- علل گسترش خرید و فروش اینترنتی۵۳
۲-۲-۱۰- بخش های پرطرفدار خرید و فروش الکترونیکی۵۴
۲-۲-۱۱- فروشگاه اینترنتی.۵۶
۲-۲-۱۱-۱- مزایا و ویژگی های فروشگاه اینترنتی.۵۶
۲-۲-۱۱-۲- مشخصات فروشگاه الکترونیکی.۵۷
۲-۲-۱۱-۳- قابلیت های فروشگاه الکترونیکی۵۸
۲-۲-۱۱-۴- رفتار ارتباطی مشتریان در خرید اینترنتی۶۳
۲-۳-۱- مدل کسب و کار و مدل کسب و کار الکترونیکی.۶۵
۲-۳-۱-۱- مدل کسب و کار.۶۵
۲-۳-۱-۲- عوامل تأثیرگذار در تغییر مدل کسب و کار.۶۵
۲-۳-۱-۳- تعاریف مدل های کسب و کار.۶۶
۲-۳-۱-۴- چشم انداز تاریخی مدل کسب و کار۷۰
۲-۳-۱-۵- تعریف اجزای یک مدل کسب و کار.۷۳
۲-۳-۱-۶- مدل جدید کسب و کار.۷۴
۲-۳-۱-۷- مدل کسب و کار برای بخش اصلی نوآوری در پروژه ها۷۴
۲-۳-۱-۸- ساختار ی مدل کسب و کار.۷۵
۲-۳-۱-۹- یک مدل کسب و کار موفق۷۶
۲-۳-۱-۱۰- علل ناکارآمدی مدل های کسب و کار۷۷
۲-۳-۱-۱۱- کتاب خلق مدل کسب و کار۷۸
۲-۳-۱-۱۲- تکامل مفهوم مدل کسب و کار استروالدر و همکاران ۷۸
۲-۳-۱-۱۳- ساختار مفهومی مدل کسب وکار۸۰
۲-۳-۱-۱۴- تفاوت های مدل کسب و کار   و استراتژی.۸۲
۲-۳-۱-۱۵- سطوح سه گانه مفهومی مدل کسب و کار.۸۳
۲-۳-۱-۱۶- جایگاه مدل کسب و کار در شرکت۸۴
۲-۳-۱-۱۷- سلسله مراتب مفهومی مدل کسب و کار .۸۸
۲-۳-۱-۱۸- بررسی جوانب مختلف مدل کسب و کار۸۹
۲-۳-۱-۱۹- انعطاف مدل کسب و کار و سایر مزایای آن۸۹
۲-۳-۲- مدل کسب و کار الکترونیک۹۰
۲-۳-۲-۱- تعاریف مدل کسب و کار الکترونیک.۹۱
۲-۲-۲-۲- ظرفیت های مدل کسب و کار الکترونیک۹۲
۲-۳-۲-۳- اهداف عمده ایجاد کسب و کارهای الکترونیکی.۹۲
۲-۳-۲-۴- مهمترین مزایای کسب و کار الکترونیکی برای شرکت ها۹۲
۲-۳-۲-۵- طبقه بندی مدل های کسب و کار.۹۳
۲-۳-۲-۶- اجزای مدل کسب و کار ازدیدگاه صاحبنظران۹۸
۲-۳-۲-۷- اجزاء مدل کسب و کار ازدیدگاه آفوا و توکی.۹۸
۲-۳-۲-۸- اجزاء مدل کسب و کار از دیدگاه آلت و زیمرمن۹۹
۲-۳-۲-۹- اجزاء مدل کسب و کار از دیدگاه استهلر۱۰۰
۲-۳-۳- مدل های کسب و کار  درفضای برخط.۱۰۱
۲-۳-۴- دستاوردهای فناوری وب برای کاربران و مشتریان.۱۰۲
۲-۳-۵- روش هاس کسب درآمد در فضای برخط۱۰۳
۲-۳-۶- جمع بندی مفهوم مدل کسب و کار در این پژوهش.۱۰۵
۲-۳-۷- الگوهای طراحی مدل کسب و کار.۱۰۶
۲-۳-۷-۱- الگوی فابر و همکاران۱۰۶
۲-۳-۷-۲- الگوی MAPIT107
۲-۳-۷-۳- الگوی IDEA.107
۲-۳-۷-۴- الگوی VISOR108
۲-۳-۷-۵- الگوی FBBM.109
۲-۳-۷-۶- الگوی پویا۱۱۰
۲-۳-۷-۷- الگوی طراحی سازمانی۱۱۰
۲-۳-۷-۸- الگوی طراحی فناوری.۱۱۰
فصل سوم – روش تحقیق۱۱۲
۳-۱- مقدمه.۱۱۳
۳-۲- نقشه علمی تحقیق.۱۱۵
۳-۳- دسته بندی روش های تحقیق بر اساس هدف.۱۱۵
۳-۴- دسته بندی روش های تحقیق بر اساس نجوه گردآوری داده ها.۱۱۶
۳-۵- روش انجام پژوهش از منظر کیفی و کمی۱۱۹
۳-۶- تقسیم بندی روش های تحقیق.۱۲۳
۳-۷- روش تحقیق کمی و ویژگ های آن ۱۲۷
۳-۸- روش تحقیق کمی و ویژگی های آن۱۳۰
۳-۹- موارد تفاوت روش های تحقیق کیفی و کمی۱۳۳
۳-۱۰- نحوه انتخاب و روش تحقیق متناسب با عنوان موضوع.۱۳۵
۳-۱۱- محاسن و معایب روش تحقیق کمی۱۳۶
۳-۱۲- محاسن و معایب روش تحقیق کیفی.۱۳۸
۳-۱۳- تقسیم بندی ابزارها با توجه به نگرش کلی تحقیق.۱۴۰
۳-۲- روش تحقیق۱۴۱
۳-۲-۱- روش تحقیق آمیخته.۱۴۱
۳-۲-۲- طرح های تحقیق آمیخته اکتشافی۱۴۲
۳-۲-۳- منابع داده ها.۱۴۳
۳-۲-۴- گردآوری داده ها.۱۴۳
۳-۲-۵- روش جمع آوری داده ها در این تحقیق.۱۵۴
۳-۲-۶- جامعه آماری پزوهش۱۵۴
۳-۲-۷- حجم نمونه.۱۵۵
۳-۲-۸- ابزار آزمون۱۵۷
۳-۲-۸-۱- اعتبار(روایی) .۱۵۷
۳-۲-۸-۲- پایایی.۱۶۱
۳-۲-۹- قلمرو پژوهش.۱۶۴
۳-۲-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده ها.۱۶۵
۳-۲-۱۱- محدودیت های پژوهش۱۶۶
۳-۲-۱۲- مراحل انجام پژوهش۱۶۶
فصل چهارم-تجزیه  تحلیل داده ها.۱۶۸
۴-۱- مقدمه.۱۶۹
۴-۲- جمع آوری داده های مرحله کیفی.۱۶۹
۴-۲-۱- اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان.۱۷۴
۴-۳- تجزیه و تحلیل توصیفی۱۷۷
۴-۴- مقایسه وضعیت موجود و مطلوب۱۷۸
۴-۴-۱- ارزش ارائه شده .۱۷۸
۴-۴-۲- بخش بندی اثربخش مشتریان و تعیین مشتریان هدف۱۷۹
۴-۴-۳- ارتباط با مشتریان۱۸۰
۴-۴-۴- کانال توزیع.۱۸۱
۴-۴-۵- فعالیت ها و پیکر بندی ارزش۱۸۱
۴-۴-۶- منابع و شایستگی ها.۱۸۲
۴-۴-۷- شرکای استراتزِک.۱۸۳
۴-۴-۸- ساختار هزینه۱۸۴
۴-۴-۹- جریان درآمدی و قیمت گذاری۱۸۵
۴-۵- ننتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن زیرعنوان ها۱۸۶
۴-۵-۱- رتبه بندی جزء ارزش ارائه شده۱۸۷
۴-۵-۲- رتبه بندی جزء بخش بندی اثربخش مشتریان و تعیین مشتریان هدف۱۸۹
۴-۵-۳- رتبه بندی جزء ارتباط با مشتریان۱۹۰
۴-۵-۴- رتبه بندی جزء کانال توزیع.۱۹۱
۴-۵-۵- رتبه بندی جزء فعالیت ها و پیکربندی ارزش۱۹۲
۴-۵-۶- رتبه بندی جزء منابع و شایستگی ها.۱۹۳
۴-۵-۷- رتبه بندی جزء شرکای استراتژیک۱۹۴
۴-۵-۸- رتبه بندی جزء ساختار هزینه۱۹۵
۴-۵-۹- رتبه بندی جزء جریان درآمدی و قیمت گذاری.۱۹۶
۴-۶- نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن اجزاء۱۹۷
فصل پنجم-نتیجه گیری ، بحث و پیشنهادات۲۰۰
۵-۱- مقدمه۲۰۱
۵-۲- نتیجه گیری.۲۰۱
۵-۳- اجزاء مدل کسب و کار پیشنهادی.۲۰۲
۵-۴- نتایج کاربردی.۲۰۷
۵-۵- محدودیت های پژوهش.۲۰۷
۵-۶- پیشنهادات برای محققان آتی.۲۰۷
منابع.۲۰۸
پرسشنامه سنجش اجزاء مدل کسب و کار الکترونیکی شرکت گلرنگ۲۱۱
 
 
چکیده
ایران از قطب های مواد شوینده و بهداشتی منطقه است که در کنار کشورهایی چون هندوستان و ترکیه، حرفی برای گفتن در این صنعت دارد. در چنین شرایطی و چنین بازار پررقابتی شرکتهایی موفق تر خواهند بود و می توانند به بقای خود ادامه دهند و سهم بیشتری از این بازار بزرگ را از آن خود کنند که به اینترنت و تجارت الکترونیک در حوزه ی صنعت خود توجه بیشتری نمایند. یکی از عمده ترین کاربردهای تجارتی اینترنت استفاده از بستر آن برای فعالیت های اقتصادی و کسب و کار الکترونیکی است. کسب وکار الکترونیکی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات و تحویل فوری مطالب دیجیتالی و انتقال الکترونیکی را دربردارند. کسب و کار الکترونیکی که زمانی تنها به تعداد محدودی بنگاه و موسسه محدود بود و در حال حاضر به عصری وارد شده است که حدود یک چهارم جمعیت جهان به عنوان عضو و کاربر شبکه و بخش زیادی از آنها به صورت مصرف کننده در آن حضور دارند . بعلاوه محتوای کسب و کار الکترونیکی آن از حیطه مبادله به داده های مربوطه سفارش داده اند یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت هایی از قبیل مذاکره، قراردادها، تسویه ها را نیز دربر گرفته است.یک مدل کسب و کار شیوه انجام کسب و کار است بطوریکه شرکت بتواند برای بقای خودش درآمد ایجاد کند .یعنی توصیفی دقیق از ارزش ارائه شده توسط سازمان به بخش یا بخش های مختلف از مشتریان، ساختار سازمان و شرکای آن به منظور خلق ارزش و انتقال این ارزش به همراه سرمایه مورد نیاز در جهت سازماندهی دائمی و پایدار سازمان(استروالدر،۲۰۰۴).

این تحقیق به دنبال حل این مشکل یعنی نبود چارچوب مشخص و منسجم برای طراحی و بکارگیری آن در صنایع شوینده کشور به طور عام و شامپو بچه به طور خاص نسبت به کشورهای پیشرفته بوده و در جهت ارائه راهکار و بهبود وضعیت استفاده از تجارت الکترونیک می باشد و در پی پاسخ به این پرسش است که مدل کسب و کار الکترونیکی مناسب برای صنایع شوینده در ایران مورد مطالعه شامپو بچه گلرنگ کدام است؟و رتبه بندی اجزاء مدل کسب و کار الکترونیک در حوزه شرکت های صنایع شوینده ایران مورد مطالعه شامپو بچه گلرنگ چگونه می باشد؟در واقع این تحقیق به دنبال طراحی و اولویت بندی مدل های کسب وکار الکترونیکی در صنعت شوینده برای محصول شامپو بچه گلرنگ می باشد.
این پژوهش از منظر هدف، از نوع کاربردی می‏باشد و بر حسب گردآوری داده ها، پژوهشی آمیخته از نوع کیفی و کمی است. ویژگی اصلی روش های تحقیق آمیخته متأثر از چگونگی استفاده از دو دسته روش های کیفی و کمی است. میزان اولویت یا اهمیتی که به هر یک از دو دسته تحقیق کیفی یا کمی اختصاص می‏یابد و چگونگی استفاده از روش های تحقیق کیفی و کمی در چگونگی استفاده از آنها نقش دارد. در این پژوهش از روش آمیخته اکتشافی استفاده شده است. برای این منظور ابتدا از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته به گردآوری داده های کیفی پرداخته و تا مرحله اشباع نظری مصاحبات خود را دنبال می‏کنیم. سپس با بهره گرفتن از روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شده و پرسشنامه ای تهیه شده که مبنای پژوهش کمی قرار می گیرد. پس از گردآوری داده های کمی و تحلیل آنها با بهره گرفتن از spss  و با بهره گرفتن از روش های آماری توصیفی و استنباط و  مدل نهایی تحقیق استخراج و سپس به رتبه بندی حوزه ها و اجزا مدل کسب و کار بر اساس آزمون فریدمن پرداخته شده است.
کلمات کلیدی: مدل کسب و کار،مدل کسب و کار الکترونیکی،صنعت شوینده
 
 
فصل اول
 
کلیات
 
 
۱-۱- مقدمه
اینترنت را باید بزرگ‌ترین سامانه‌ای دانست که تاکنون به دست انسان طرّاحی، مهندسی و اجرا گردیده‌است. ریشه این شبکه ی عظیم جهانی به دهه۱۹۶۰ باز می گردد که آژانسهای نظامی ایالات متحده امریکا بر روی پروژه‌های تحقیقاتی برای ساخت شبکه ای مستحکم،توزیع شده و باتحمل خظا سرمایه گذاری نمودند. این پژوهش به همراه دوره ای از سرمایه گذاری شخصی بنیاد ملی علوم آمریکا برای ایجاد یک ستون فقرات جدید، سبب شد تا مشارکت‌های جهانی آغاز گرددو از میانه دههٔ ۱۹۹۰، اینترنت به صورت یک شبکهٔ همگانی و جهان‌شمول در بیاید. وابسته شدن تمامی فعّالیت‌های بشر به اینترنت در مقیاسی بسیار عظیم و در زمانی چنین کوتاه، حکایت از آغاز یک دوران تاریخیِ نوین در عرصه‌های گوناگون علوم، فن‌ّآوری، و به خصوص در نحوه تفکّر انسان دارد.شواهد زیادی در دست است که از آنچه اینترنت برای بشر خواهد ساخت و خواهد کرد، تنها مقدار بسیار اندکی به واقعیت درآمده‌است.
 
اینترنت سامانه ای جهانی از شبکه‌های رایانه ای بهم پیوسته است که از پروتکل TCP/IP برای ارتباط با یکدیگر استفاده می‌نمایند. به عبارت دیگر اینترنت، شبکه شبکه هاست که از میلیون‌ها شبکه خصوصی،عمومی،دانشگاهی،تجاری و دولتی در اندازه‌های محلی و کوچک تا جهانی و بسیار بزرگ تشکیل شده است که با آرایه وسیعی از فناوریهای الکترونیکی و نوری به هم متصل گشته اند. اینترنت در برگیرنده منابع اطلاعاتی و خدمات گسترده ایست که برجسته‌ترین آنها وب جهان‌گستر و پست الکترونیکی می باشند. سازمان‌ها، مراکز علمی و تحقیقاتی و موسسات متعدد، نیازمند دستیابی به شبکه اینترنت برای ایجاد یک وب‌گاه، دستیابی از راه دور وی‌پی‌ان, انجام تحقیقات و یا استفاده از سیستم پست الکترونیکی، می‌باشند. بسیاری از رسانه‌های ارتباطی سنتی مانند تلفن و تلویزیون نیز با بهره گرفتن از اینترنت تغییر شکل داده اند ویا مجددا تعریف شده اندو خدماتی جدید همچون صدا روی پروتکل اینترنت و تلویزیون پروتکل اینترنت ظهور کردند. انتشار روزنامه نیز به صورت وب‌گاه،خوراک وب و وب‌نوشت تغییر شکل داده است. اینترنت اشکال جدیدی از تعامل بین انسانها را از طریق پیام‌رسانی فوری ، تالار گفتگو و شبکه‌های اجتماعی بوجود آورده است
انسان از آغاز آفرینش تاکنون روش های تجاری متفاوتی را تجربه کرده‌است. در ابتدا سیستم تبادل کالا رایج بود. شکارچی گوشت را با سلاح عوض می‌کرد. این سیستم اشکالات فراوانی داشت. مثلاً ممکن بود شکارچی نتواند سلاح سازی را پیدا کند که به گوشت احتیاج داشته باشد. در این صورت گوشتها فاسد می‌شدند .
در بعضی تمدنها سیستم کالای محبوب به وجود آمد. در سرزمینی که گندم غذای اصلی مردم آن بود، شکارچی گوشت را با گندم و گندم را با جنگ‌افزار تعویض می‌کرد. این روش هم مشکلات زیادی داشت. کالای محبوب در سرزمینهای مختلف متفاوت بود. از طرف دیگر معیاری برای سنجش ارزش آن وجود نداشت و حمل و نقل آن هم مشکل بود بدون شک اختراع پول اولین انقلاب در زمینه تجارت بود. ارزش آن مشخص بود، حمل آن آسانتر بود، فاسد نمی‌شد و همه طالب آن بودند. فواید استفاده از پول به اندازه‌ای بود که حتی تا چند دهه قبل کمتر کسی انتظار یک انقلاب دیگر را داشت. ارتباط بین تجارت و تکنولوژی دیر زمانی است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، یک پیشرفت تکنیکی باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتی بود. در حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد، فینیقیان تکنیک ساخت کشتی را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمینهای دور دست یابند. با این پیشرفت، برای اولین بار مرزهای جغرافیایی برای تجارت باز شد و تجارت با سرزمینهای دیگرآغاز شد. اکنون، شبکه جهانی اینترنت مانند همان کشتی است که نه تنها فواصل جغرافیایی، بلکه اختلافات زمانی را نیز کمرنگ نموده و صحنه را برای نمایشی دیگر آماده کرده‌است.ترکیب تجارت و الکترونیک از سال ۱۹۷۰ آغاز شد. برای گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش نیازهای این فناوری از جمله زیرساختار مخابراتی، مسایل قانونی و ایمنی پیام رسانی مهیا شود.
مهم‌ترین هدف در تجارت حال چه از روش های بسیار پیشرفته الکترونیکی استفاده کند و چه از روش های سنتی و قدیمی -همانا دستیابی به پول و سود بیشتر است. طبیعتا در این میان، نقش بانکها و موسسات اقتصادی در نقل وانتقال پول بسیار حیاتی است. هنگامی که در سال ۱۹۹۴ اینترنت قابلیتهای تجاری خود را علاوه بر جنبه‌های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت،موسسات تجاری و بانکها در کشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکار انداختند. محصول تلاش آنها نیز همان بانکداری الکترونیک امروزی است. سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیتهای بانکداری و اقتصادی بشمار می‌رود.
در دنیای امروز، شوینده ها و پاک کننده ها، اهمیتی به اندازه زندگی و حیات انسانها پیدا کرده اند. در دنیایی که بهداشت و سلامتی، یکی از فاکتورهای بسیار مهم برای توسعه یافتگی به شمار می آید،  نقش شوینده ها و پاک کننده ها در زندگی مردمان و بالا بردن سطح زندگی، رفاه و سلامتی بیش از پیش آشکار میشود. بهداشت مقوله‌ای مرتبط با حیات انسان بوده و از دیرباز مورد توجه خاص و عام مردم بوده است و رعایت اصول بهداشتی در همه زمانها و مکانها و در مکاتب مختلف مورد تاکید قرار گرفته است. به ویژه در نظام اسلام که بهداشت،  تمیزی و نظافت را نشانگر فرهنگ سالم دانسته و مسلمانان را ملزم به رعایت آن نموده است تا جایی که پیامبر ختمی مرتبت نظافت را از ایمان به حساب آورده‌اند.
تئوریهای جدید اقتصاد توسعه نیز بهداشت و سرمایه‌گذاری در این زمینه را عامل اساسی در روند توسعه جوامع به شمار می‌آورند به عبارت دیگر شاخصهای بهداشتی، از جمله شاخص‌های توسعه محسوب می‌گردند. از این رو نقش و اهمیت مواد شوینده که در زمره مواد بهداشتی به حساب می‌آیند بیش از پیش نمایان می‌گردند(عباس جعفری، ۱۳۷۵). بنابراین شرکتها و صنایع تولیدکننده مواد شوینده نیز در این بازار جهانی بیکار ننشسته اند و با تلاش بی وقفه، سرمایهگذاریهای کلان، تبلیغات و بازاریابی وسیع،  برند سازی و مشتری مداری، گوی سبقت را از دیگران می ربایند. آنها می کوشند محصولاتی را با کیفیت هرچه بیشتر، قیمت مناسب و بسته بندی زیبا راهی بازار کنند و سرانجام سودهای کلان را از آن خود سازند (پایگاه اینترنتی هم افزا،۱۳۹۱).
ایران از قطب های مواد شوینده و بهداشتی منطقه است که در کنار کشورهایی چون هندوستان و ترکیه، حرفی برای گفتن در این صنعت دارد. در چنین شرایطی و چنین بازار پررقابتی شرکتهایی موفق تر خواهند بود و می توانند به بقای خود ادامه دهند و سهم بیشتری از این بازار بزرگ را از آن خود کنند که به اینترنت و تجارت الکترونیک در حوزه ی صنعت خود توجه بیشتری نمایند. یکی از عمده ترین کاربردهای تجارتی اینترنت استفاده از بستر آن برای فعالیت های اقتصادی و کسب و کار الکترونیکی است. کسب وکار الکترونیکی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات و تحویل فوری مطالب دیجیتالی و انتقال الکترونیکی را دربردارند. کسب و کار الکترونیکی که زمانی تنها به تعداد محدودی بنگاه و موسسه محدود بود و در حال حاضر به عصری وارد شده است که حدود یک چهارم جمعیت جهان به عنوان عضو و کاربر شبکه و بخش زیادی از آنها به صورت مصرف کننده در آن حضور ددارند . بعلاوه محتوای کسب و کار الکترونیکی آن از حیطه مبادله به داده های مربوطه سفارش داده اند یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت هایی از قبیل مذاکره، قراردادها، تسویه ها را نیز دربر گرفته است. از لحاظ ماهیت انقلابی در حال رخ دادن است و مدیران کارآفرین و مخاطره جو مدل های جدیدی را برای کسب و کار، اقتصاد و دولت ایجاد می کنند. یک مدل کسب و کار شیوه انجام کسب و کار است بطوریکه شرکت بتواند برای بقای خودش درآمد ایجاد کند .یعنی توصیفی دقیق از ارزش ارائه شده توسط سازمان به بخش یا بخش های مختلف از مشتریان، ساختار سازمان و شرکای آن به منظور خلق ارزش و انتقال این ارزش به همراه سرمایه مورد نیاز در جهت سازماندهی دائمی و پایدار سازمان(استروالدر،۲۰۰۴).
این مدل در واقع بیان می کند که شرکت چطور ارزشی ایجاد کند که مشتریان تمایل به پرداخت پول برای محصولات ارائه شده داشته باشند. از طرفی استفاده از اینترنت و فناوری اطلاعات سازمانها را ناگزیر به تغییر در شیوه انجام کارها، روابط با عرضه کنندگان و مشتریان، شیوه تحویل محصول، شیوه بازاریابی و غیره نموده است. از آنجا که در مدل های کسب و کار الکترونیکی نحوه انجام تمامی موارد بالا مشخص است بنابراین می توان گفت اولین اقدام شرکت ها در انجام کسب و کار الکترونیکی باید تعیین و طراحی مدل کسب و کار الکترونیکی با توجه به ویژگی های سازمانی و محیط خاص خود باشد.
در این پایان نامه سعی خواهیم کرد مدل کسب و کار الکترونیکی را برای محصول شامپو بچه شرکت گلرنگ طراحی کنیم و اجزای مدل را که براساس مدل کسب وکار اوستروالدر می باشد رتبه بندی کنیم.
برند گلرنگ در سال ۱۳۵۱ بنا به ضرورت خدمت به جامعه ایرانی، با عنوان محصولات شوینده، آرایشی و بهداشتی ثبت گردیده و علاوه بر آن به نام “موسسه تولیدی شیمیایی گلرنگ” هم ثبت گردید و بعدها به مدد تلاش و کوشش و همت والای آقای حاج محمد کریم فضلی و جمعی از متخصصین ایرانی توسعه یافته و به شرکت پاکشو تبدیل گردید و با هدف محصولاتی برای همه خانواده های ایرانی وارد بازار گردید. در شرایطی که در بازار شوینده و بهداشتی برند مطرح داخلی وجود نداشته است گلرنگ با هدف ساخت یک برند ملی با هویت ملی به بازار عرضه گردید. دامنه محصولات تولیدی تحت نام گلرنگ ابتدا انواع مایع ظرفشویی، سفید کننده، پودر لباسشویی، جرم گیر و شیشه شوی را در بر می گرفت لیکن با گذشت زمان و توسعه برند، تولیدات محصولات بهداشتی و شوینده گلرنگ به انواع شامپو سر، نرم کننده موی سر، شامپو بچه، شامپو بدن و غیره رسید.
اولین شامپو بچه استاندارد شده در ایران توسط گلرنگ به بازار معرفی شد و در طول این سالها با معرفی محصولات مختلف به بازار و دریافت انواع گواهینامه ها و استاندارد ها نه تنها جزو برترین برندهای شوینده ایران محسوب می شود بلکه با برنامه ریزی در راستای تامین رضایت مصرف کننده، کمک های انسان دوستانه در قالب طرح های مشترک با سازمان محک (موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان) و یونیسف به یک نشان ملی تبدیل شده است.
برند گلرنگ کیفیت تولید را معادل رضایت مندی مصرف کننده تعریف می کند و آنرا کلید موفقیت خود می داند.
دلیل این مدعی مهر تاییدی است که مصرف کنندگان در استفاده از محصولات گلرنگ عنوان می نمایند و اینکه گلرنگ امروز رهبر بازار طبقات کالایی مختلفی از قبیل: مایعات شیشه شوی، مایعات سفید کننده، جرمگیر، شامپو بچه، شامپو فرش و موکت، مایعات دستشویی و . می باشد.
شرکت گلرنگ پنج نوع شامپو بچه تیله ای،ستاره ای، ۱۱۰ گرمی، بیبی بیوتی و بیبی سوئیت تولید می کند که برآنیم در این پایان نامه مدل کسب و کار الکترونیکی را برای این محصول طراحی کنیم و اجزای مدل را که براساس مدل کسب وکار اوستروالدر می باشد رتبه بندی کنیم.
به هر حال به واسطه توجه صنایع گوناگون برای خلق مدل کسب وکار الکترونیکی برای محصولات خود، در این عرصه توجه به مدل های درآمدزائی و خلق مدل کسب و کار الکترونیکی از سوی صنعت شوینده به طور عام و شامپو بچه به طور خاص مغفول مانده است. با توجه به شواهد و مسائل عنوان شده و تحقیقات بسیار اندکی که در این رابطه انجام گرفته است و لزوم توجه به این موضوع که صنایع امروزه لازم است در کنار توجه به روش های سنتی به طراحی و به کارگیری مدل و چارچوبی منسجم برای تجارت الکترونیکی خود نیز بپردازند. این تحقیق به دنبال حل این مشکل یعنی نبود چارچوب مشخص و منسجم برای طراحی و بکارگیری آن در صنایع شوینده کشور به طور عام و شامپو بچه به طور خاص نسبت به کشورهای پیشرفته بوده و در جهت ارائه راهکار و بهبود وضعیت استفاده از تجارت الکترونیک می باشد و در پی پاسخ به این پرسش است که مدل کسب و کار الکترونیکی مناسب برای صنایع شوینده در ایران مورد مطالعه شامپو بچه گلرنگ کدام است؟و رتبه بندی اجزاء مدل کسب و کار الکترونیک در حوزه شرکت های صنایع شوینده ایران مورد مطالعه شامپو بچه گلرنگ چگونه می باشد؟
 
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق
بنگاه های اقتصادی با توجه به جایگاه و رسالتشان در اشتغال کشور و اهمیت در اقتصاد کلان کشور نیازمند این هستند که در طی فرآیندهای ارائه محصولات به سوی نوآوری قدم بردارند . نکته حائز اهمیت این است که در بنگاه ها ، خدمات اهمیت بسیاری دارد. خدمات در این واحد های اقتصادی به عنوان یک اصل محوری است. در چنین شرایطی لازم است که به نیازهای خدماتی توجه شده و نحوه پاسخگویی به آنها نیز متناسب با تحولات و تغییرات شرایط باشد و رویکردی پویا و دائمی در ارائه خدمات نوآورانه در این سازمانها وجود داشته باشد. با توجه به تحولات و تهدیدات گسترده ای که بنگاه های اقتصادی عصر جدید با آنها روبرو هستند، تضمین تداوم حیات و بقاء آنها نیازمند یافتن راه حل ها و روش های جدید است که به نوآوری، ابداع، خلق خدمات و فرآیندهای جدید بستگی دارد.
تحلیلی که توسط اشمید در سال ۲۰۰۱ انجام گرفته است بیانگر این است که تصویری مبهم و غیرکامل از ابعاد، چشم اندازها و موضوعات اصلی و محوری در خصوص مدل کسب و کار وجود دارد.
نتیجه تحقیق وی تأکید کرد که تعریفی شفاف و صریح از کلیه وجوه مدل کسب و کار وجود نداشته و اتفاق نظری در خصوص این مفهوم مجازی و اینکه اجزای سازنده اش دقیقاً چیست وجود ندارد.

پایان نامه طراحی مدل ریاضی جهت مکان‌یابی بهینه دستگاه‌ خودپرداز

طراحی مدل ریاضی جهت مکان‌یابی بهینه دستگاه‌های خودپرداز
با بهره گرفتن از تکنیک‌های MCDM
(مطالعه موردی : دستگاه‌های خودپرداز شهر کرمانشاه)
 
 
تیر ۱۳۹۳

   

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
چکیده. ۱
فصل ۱ : کلیات پژوهش

 • مقدمه۳
 • بیان مساله ۴
 • اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
 • اهداف تحقیق ۶
 • قلمرو تحقیق. ۶
 • روش تحقیق ۷
 • سوالات تحقیق ۷
 • فرضیه‌های تحقیق ۸
 • تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی. ۸

فصل دوم : مبانی نطری و پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه ۱۱
۲-۲ بانکداری الکترونیک. ۱۲
۲-۲-۱ مزایای بانکداری الکترونیک. ۱۳
۲-۲-۲ هدف‌های بانکداری الکترونیک ۱۳
۲-۲-۳ کانال‌های بانکداری الکترونیک. ۱۴
۲-۳ دستگاه خودپرداز ۱۵
۲-۳-۱ معرفی دستگاه خودپرداز ۱۶
۲-۳-۲ کیوسک خودپرداز ۱۶
۲-۳-۳ دستگاه‌های خودپرداز و تاثیر آنها بر رضایت مشتریان و سودآوری بانک‌ها ۱۷
۲-۳-۳-۱ رابطه دستگاه‌های خودپرداز با رضایت مشتریان ۱۷
۲-۳-۳-۲ رابطه دستگاه‌های خودپرداز بر سود آوری بانک‌ها ۱۸
۲-۳-۴ عوامل جذب کننده و مانع استفاده از دستگاه‌های ATM. 18
۲-۴ مدل ریاضی. ۱۹
۲-۴-۱ کاربرد مدل‌های ریاضی ۲۱
۲-۴-۲ مدل سازی ریاضی. ۲۲
۲-۴-۳ محدودیت‌های کاربردی مدل‌های ریاضی ۲۳
۲-۵ مکان‌یابی. ۲۳
۲-۵-۱ هدف‌های مسائل مکان‌یابی ۲۵
۲-۵-۲ فرآیند مکان‌یابی. ۲۶
۲-۵-۳ عوامل تأثیرگذار بر تصمیمات مکان‌یابی ۲۹
۲-۵-۴ انواع مدل‌های مکان‌یابی. ۳۳
۲-۵-۴-۱ مدل‌های نقطه یابی۳۴
۲-۵-۴-۲ دسته دوم مدل‌ها ۳۵
۲-۶ تصمیم‌گیری ۳۷
۲-۶-۱ تصمیم‌گیری چند معیاره MCDM. 38
۲-۶-۱-۱ مدل‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه MADM 39
۲-۶-۱-۲ مدل‌های غیرجبرانی. ۴۰
۲-۶-۱-۳ مدل‌های جبرانی. ۴۱
۲-۶-۲ بی‌مقیاس سازی ۴۳
۲-۶-۲-۱ بی‌مقیاس سازی نورم. ۴۳
۲-۶-۲-۲ بی‌مقیاس سازی خطی ۴۳
۲-۶-۲-۳ بی‌مقیاس سازی فازی ۴۴
۲-۶-۴ روش SAW. 45
۲-۶-۵ روش TOPSIS 45
۲-۶-۶ مقایسات زوجی با بهره گرفتن از AHP 47
۲-۶-۶-۱ سنجش نرخ ناسازگاری ۴۸
۲-۶-۶-۲ AHP گروهی. ۵۰
۲-۶-۷ تصمیم‌گیری چندهدفه MODM. 50
۲-۶-۷-۱ شکل ریاضی مدل‌های چندهدفه. ۵۱
۲-۶-۷-۲ روش‌های حل مسائل چندهدفه. ۵۱
۲-۶-۷-۳ برنامه‌ریزی آرمانی GP 52
۲-۶-۸ برنامه‌ریزی عدد صحیح صفر و یک. ۵۴
۲-۶-۹ برنامه‌ریزی آرمانی صفر و یک ZOGP. 55
۲-۷ پیشینه تحقیق ۵۶
۲-۷-۱ تاریخچه‌ای از مکان‌یابی. ۵۶
۲-۷-۲ بررسی پژوهش‌های پیشین. ۵۷
۲-۷-۲-۱ دسته اول : مربوط به مکان‌یابی ATM و شعب بانک. ۵۸
۲-۷-۲-۲ دسته دوم : مربوط به مکان‌یابی با بهره گرفتن از MCDM. 61
فصل ۳ : روش شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه. ۶۴
۳-۲ معرفی مدل کلی مکان‌یابی. ۶۶
۳-۳ معیار‌ها و شاخص‌های تأثیرگدار بر مکان‌یابی ATM 66
۳-۴ گزینه‌های بالقوه ۶۹
۳-۵ روش‌های جمع آوری داده‌ها ۷۲
۳-۶ پرسشنامه سنجش شاخص‌های تأثیرگذار. ۷۳
۳-۶-۱ پایایی پرسشنامه سنجش شاخص‌ها. ۷۴
۳-۶-۲ تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه سنجش شاخص‌ها ۷۵
۳-۶-۳ محدودیت‌های شناسایی شده. ۷۸
۳-۷ جامعه آماری و روش نمونه‌گیری. ۷۹
۳-۸ نرم افزارهای مورد استفاده ۸۰
۳-۹ مدل‌های استفاده شده در تحقیق. ۸۱
۳-۱۰ درخت سلسله مراتبی. ۸۳
۳-۱۱ دلیل استفاده از روش‌های AHP‌، SAW‌، TOPSIS و ZOGP 85
۳-۱۲ مدل سازی برنامه‌ریزی ZOGP 86
۳-۱۳ مراحل تقلیل گزینه‌ها ۸۷
فصل ۴ : بکارگیری مدل‌ها و تحلیل داده‌ها  
۴-۱ مقدمه. ۸۹
۴-۲ بکارگیری روش‌های MADM 89
۴-۲-۱ تعیین وزن شاخص‌های مهم با بهره گرفتن از AHP 89
۴-۲-۲ ترکیب نتایج حاصل با بهره گرفتن از AHP گروهی ۹۰
۴-۲-۳ سنجش نرخ ناسازگاری در مقایسات زوجی ۹۴
۴-۲-۴ بکارگیری روش TOPSIS. 94
۴-۲-۴-۱ مراحل بکارگیری روش TOPSIS 95
۴-۲-۵ بکارگیری روش SAW 103
۴-۲-۶ بکارگیری روش میانگین رتبه‌ها ۱۰۸
۴-۲-۷ بکار‌گیری مدل برنامه‌ریزی آرمانی صفر و یک. ۱۱۱
۴-۲-۷-۱ نتایج مدل ZOGP 113
۴-۳ آزمون فریدمن. ۱۱۶
فصل ۵ : تحلیل نتایج
۵-۱ مقدمه. ۱۱۹
۵-۲ تحلیل نتایج ۱۱۹
۵-۲-۱ تحلیل نتایج حاصل از شناسایی شاخص‌های مهم ۱۱۹
۵-۲-۲ تحلیل نتایج حاصل از وزن دهی به شاخص‌های مهم ۱۱۹
۵-۲-۳ تحلیل نتایج حاصل از بکارگیری روش‌های SAW‌، TOPSIS و ترکیب آنها ۱۲۰
۵-۲-۴ تحلیل نتایج حاصل از بکارگیری روش ZOGP. 122
۵-۳ ابزارهای تصمیم‌گیری ارائه شده.۱۲۲
۵-۴ بحث پیرامون سوالات و فرضیه‌های تحقیق ۱۲۳
۵-۴-۱ پاسخ گویی به سوالات تحقیق ۱۲۳
۵-۴-۲ آزمون فرضیه‌های تحقیق ۱۲۴
۵-۵ پیشنهادها و محدودیت‌های تحقیق ۱۲۶
۵-۵-۱ پیشنهادها. ۱۲۶
۵-۵-۲ محدودیت‌ها ۱۲۷
۵-۵-۳ ارائه چند پیشنهاد کاربردی برای بانک‌ها و موسسات مالی ۱۲۸

فهرست منابع و مأخذ. ۱۴۵
 
فهرست پیوست‌ها
پیوست ۱ : پرسشنامه سنجش شاخص‌های تاثیر گذار بر مکان‌یابی ATM.132
پیوست ۲ : پرسشنامه مقایسات زوجی شاخص‌های مهم ۱۳۵
پیوست ۳ : اطلاعات مربوط به ۴۲ گزینه بالقوه ۱۳۸
فهرست جدول‌ها
جدول ۲-۱ : آمار دستگاه‌های خودپرداز بانک‌های تجاری ۱۵
جدول ۲-۲ : عوامل موثر در تصمیمات مکان‌یابی ۳۱
جدول ۲-۳ : معیار‌های تاثیر گذار بر مکان‌یابی دستگاه‌های ATM  باتوجه به مطالعات
پیشین ۳۲
جدول ۲-۴ : تفاوت بین MADM و MODM. 52
جدول ۲-۵ : تفاوت بین LP و GP. 53
جدول ۳-۱ : معیار‌های تاثیر گذار بر مبنای تحقیقات قبلی. ۶۷
جدول ۳-۲ : عوامل تاثیر گذار بر مکان‌یابی دستگاه‌های ATM. 68
جدول ۳-۳ : گزینه‌های بالقوه در شهر کرمانشاه. ۷۰
جدول ۳-۴ : ابزارها و شیوه‌های گردآوری داده‌ها به همراه روش تجطیه و تحلیل ۷۳
جدول ۳-۵ : آلفای کرونباخ. ۷۴
جدول ۳-۶ : رتبه‌بندی معیار‌های کلی. ۷۶
جدول ۳-۷ : شاخص‌های تاثیرگذار بر مکان‌یابی ATM 77
جدول ۳-۸ : نام گذاری مهم‌ترین شاخص‌ها. ۷۸
جدول ۳-۹ : مهم‌ترین محدودیت‌های مکان‌یابی ATM 79
جدول ۳-۱۰ : ساختار سلسله مراتبی معیار‌های تاثیرکذار بر مکان‌یابی ATM. 83
جدول ۴-۱ : مقیاس AHP. 91
جدول ۴-۲ : ماتریس تصمیم گروهی AHP 92
جدول ۴-۳ : رتبه‌بندی شاخص‌ها بر اساس وزن‌های بدست آمده از AHP 93
جدول ۴-۴ : ماتریس تصمیم کمی‌شده D. 96
جدول ۴-۵ : ماتریس بی‌مقیاس N 100
جدول ۴-۶ : ماتریس بی‌مقیاس موزون V 101
جدول ۴-۷ : فاصله هرگزینه تا ایده‌آل مثبت و منفی ۱۰۲
جدول ۴-۸ : رتبه‌بندی مکان‌ها با بهره گرفتن از روش TOPSIS. 104
جدول ۴-۹ : ماتریس بی‌مقیاس شده خطی روش SAW. 106
جدول ۴-۱۰ : رتبه‌بندی مکان‌ها با بهره گرفتن از روش SAW 107
جدول ۴-۱۱ : نتایج روش میانگین رتبه‌ها ۱۰۹
جدول ۴-۱۲ : رتبه‌بندی نهایی با بهره گرفتن از رو ش میانگین رتبه‌ها. ۱۱۰
جدول ۴-۱۳ : رتبه‌بندی نتایج به دست آمده از مدل ZOGP. 113
جدول ۴-۱۴ : حداقل شاخص‌های تحت پوشش تحت پوشش توسط۱۲ نقطه بهینه. ۱۱۴
جدول ۴-۱۵ : نتایج آزمون فریدمن. ۱۱۶
جدول ۵-۱ : وزن گزینه‌های بالقوه ۱۲۹
فهرست شکل‌ها
شکل ۲-۱ : مدل شمنر. ۲۸
شکل ۲-۲ : تقسیم‌بندی شاخص‌های موثر بر مکان‌یابی ۳۰
شکل ۲-۳ : دسته‌بندی کلی مدل‌های MCDM 38
شکل ۲-۴ : روش‌های MADM برحسب اطلاعات مورد نیاز. ۴۰
شکل ۲-۵ : متدهای MADM برحسب بده- بستان بین شاخص‌ها. ۴۱
شکل ۲-۶ : فضای هدف دومعیاره TOPSIS 46
شکل ۳-۱ : طرح کلی برای یک تحقیق مکان‌یابی.  ۶۵
شکل ۳-۲ : مراحل کلی مکان‌یابی دستگاه‌های خودپرداز در شهر کرمانشاه ۶۶
شکل ۳-۳ : گزینه‌های بالقوه برروی نقشه جغرافیایی شهر کرمانشاه. ۷۱
شکل ۳-۴ : مدل مفهومی‌. ۸۲
شکل ۳-۵ : درخت ساسله مراتبی ۸۴
شکل ۳-۶ : مراحل تقلیل گزینه‌ها ۸۷
شکل ۴-۱ : خروجی نرم افزار Expert Choice . 92
شکل ۴-۲ : ماتریس وزن شاخص‌ها ۹۴
شکل ۴-۳ : محل ۱۲ گزینه نهایی حاصل از مدل ZOGP بر روی نقشه شهر کرمانشاه ۱۱۵
شکل ۵-۱ : محل ۲۵ گزینه بدست آمده از میانگین رتبه‌ها۱۲۱
 
 
چکیده
در عصری که بر تمام عرصه‌های اقتصادی رقابت حاکم است‌، اهمیت پیدا کردن مکان مناسب برای واحدهای خدماتی، برکسی پوشیده نیست. باتوجه به اینکه، یکی از مهم‌ترین اهداف در توسعه بانکداری الکترونیک کاهش و در حالت مطلوب حذف الزام برای مراجعه حضوری به شعب بانک برای دریافت خدمات بانکی است، از همین رو، مکان‌یابی دستگاه‌های خودپرداز به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای بانکداری الکترونیک، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در تحقیق حاضر با توجه به هدف اصلی تحقیق، به منظور مکان‌یابی دستگاه‌های خودپرداز در شهر کرمانشاه، از تکنیک‌های MCDM استفاده کرد‌ه‌ایم. در ابتدا با بهره‌گیری از نظر کارشناسان و مطالعه تحقیقات پیشین، شاخص‌های تاثیرگذار بر مکان‌یابی دستگاه‌های ATM شناسایی شدند و پس از طراحی و توزیع پرسشنامه، ۱۱ شاخص مهم استخراج گردید. سپس با بهره گرفتن از پرسشنامه مقایسات زوجی AHP، وزن شاخص‌های مهم تعیین و در مراحل بعدی تحقیق به کار رفتند، نتایج نشان می‌دهد که شاخص‌های «امنیت منطقه»، «دسترسی به مراکز خرید» و «تراکم جمعیت» دارای بیشترین اهمیت در بین دیگر شاخص‌ها هستند و شاخص «سن مشتریان» دارای کمترین اهمیت است.  به منظور رتبه‌بندی ۴۲ مکان پیشنهاد شده توسط کارشناسان، برای نصب دستگاه خودپرداز، از روش‌های MADM مانند SAW و TOPSIS با بهره گرفتن از نرم افزار MATLAB بهره برده‌ایم. در گام پایانی به منظور لحاظ کردن اهداف مدنظر کارشناسان، از برنامه‌ریزی آرمانی صفر و یک استفاده شد،  تا ۱۲ نقطه بهینه را برای نصب دستگاه خودپرداز در سطح شهر کرمانشاه تعیین کنیم. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مکان‌های عمومی مانند «مراکز خرید» و «مراکزآموزشی» مانند دانشگاه‌ها، مکان‌های مناسبی برای نصب دستگاه خودپرداز هستند.
 
کلمات کلیدی : مکان‌یابی، دستگاه خودپرداز‌، AHP‌، SAW‌، TOPSIS‌،    میانگین رتبه‌ها‌،  برنامه‌ریزی ZOGP
 
فصل ۱
کلیات پژوهش
 
 
۱ ۱ مقدمه
 
فناوری اطلاعات و ارتباطات انقلاب بزرگی را در بانکداری به وجود آورده است‌، به گونه‌ای که بدون استفاده از این فناوری‌، بانکداری امروزی امری غیرممکن است. در سال‌های اخیر، بهره‌گیری از فناوری اطلاعات‌، به صورت چشم‌گیری در صنایع خدماتی افزایش یافته است‌، بخصوص در صنعت بانکداری که با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات شرایط بانکداری اینترنتی‌، پرداخت الکترونیکی‌، امنیت سرمایه گذاری و تبادل اطلاعات فراهم گشته است ( کریم و حمدان‌، ۲۰۱۰ ). سرعت توسعه‌ی صنعت انفورماتیک‌، باعث ایجاد تغییرات عمده‌ای در شکل پول و سیستم‌های خدمات بانکداری در عرصۀ بانکداری شده و مفاهیم جدیدی را همچون پول الکترونیکی‌، ماشینهای خودپرداز(ATM) و همچنین پدیده‌های جدیدی تحت عناوین بانکداری خانگی، تلفنبانک‌، بانکداری از راه دور، بانکداری اینترنتی و بانکداری مجازی به وجود آورده است ( الهیاری فرد‌، ۱۳۸۴ ).
باتوجه به افزایش رقابت و پررنگ شدن موضوع رضایت مشتریان در بازار کالا و خدمات در دهه‌های اخیر‌، توزیع و عرضه‌ی این محصولات در مکان مناسب از اهمیت بسزایی برخوردار گشته است. بانک‌ها و موسسات مالی نیز با درک این موضوع و با در نظر گرفتن اصل اقتصادی (هزینه – سود) و رفاه مشتریان درصدد یافتن مکان مناسب برای ارائه خدمات بانکی برآمده اند.

نتیجه تحقیقات صورت گرفته نیز تایید کننده رابطه مستقیم بین رضایت مشتریان و مکان‌یابی دستگاه‌های خودپرداز به عنوان ابزاری برای ارائه خدمات الکترونیک بانک‌ها است ( بامداد و رفیعی‌، ۱۳۸۷‌ :۴۲ ). ازطرفی تحقیقات صورت گرفته مانند ئو و همکاران (۲۰۰۹ ) در تایوان و اسد زاده و کیانی (۱۳۹۱) در ایران‌، نشان می‌دهد که استفاده از دستگاه‌های خودپرداز سبب کارایی هزینه‌های بانکی می‌شود. بنابراین با توجه به نتایج تحقیقات مذکور و تحقیقات مشابه دیگر‌، این امر ضروری به نظر می‌رسد که بانک‌ها و موسسات مالی اقدام عملی در جهت توسعه و مکان‌یابی بهینه دستگاه‌های خودپرداز به عمل آورند‌، تا از این طریق هم اهداف مدیران از نظر اصل اقتصادی و کسب سود برآورده شود و هم تلاشی جدّی در جهت کسب رضایت مشتریان و جذب و نگهداری آنها  در بازار رقابتی صورت پذیرد.
تحقیق حاضر سعی دارد با بهره گرفتن از مدل سازی ریاضی و با دخالت دادن اصول کیفی مانندِ معیار‌های مشتری مدارانه ازنظر بانک‌ها و موسسات مالی و با بهره‌گیری از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره‌، به ارئه الگویی برای شناسایی مکان‌های بهینه جهت نصب دستگاه های خودپرداز در سطح شهر کرمانشاه بپردازد.
۱-۲ بیان مسأله
اکثر سازمان‌ها و مؤسسات مالی با تصمیم گیری‌های مکانی مواجه هستند. تصمیم گیری بهنیه در موفقیت مؤسسه و نیل به اهداف آن و جلب مشتریان مؤثر است. انتخاب اشتباه در محل استقرار مؤسسه مالی و یا سرویس‌های مالی باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش راندمان می شود و در رقابت با سایر مؤسسات زیان‌های جبران ناپذیری ممکن است به همراه داشته باشد (بامداد و رفیعی ۱۳۸۷‌، ۳۹). از نظر اقتصادی‌، مکان‌یابی نقش مهمی در انتخاب مکان‌های خرده فروشی‌ها در سرمایه گذاری‌های سنگین و بلند‌مدت دارد و اگر این مراکز در همان ابتدا در جای نامناسبی تأسیس شوند، بیشترین خسارت‌ها را وارد می‌کنند و برعکس اگر مکان مناسبی برای آن‌ها پیدا شود، مزایای زیادی را نصیب صاحبان سرمایه می‌کنند و نقش اساسی در موفقیت کسب و کار مربوط دارند؛ زیرا مکان مناسب مشتریان زیادی را جذب می‌کند ( کو‌، چی و کائو‌، ۱۹۹۹‌: ۱۲).
ماتینهو و براونلین در تحقیقات خود در سال ۱۹۸۹ دریافتند که سطوح بالای رضایت‌مندی به‌طور مستقیم با محل و موقعیت دسترسی به دستگاه‌های خودپرداز ارتباط دارد‌. اغلب این مسئله مهم است که یک واحد تسهیلاتی خدماتی در مجاورت با مشتریانی باشد که به آن‌ها خدمات می‌رساند و یک واحد تسهیلاتی خرده فروشی باید در نزدیکی مشتریانی باشد که از آن خرید می‌کنند ( جعفر نژاد‌، ۱۳۸۵‌: ۳ )‌.
با توجه به موارد یاد شده در روشن شدن مساله و اهمیت مکان‌یابی واحدهای خدماتی‌، مانند دستگاه‌های خودپرداز‌، جای تردید باقی نمی‌ماند که استقرار مکان مناسب و جایابی واحد‌های خدماتی مساله‌ای مهم و اساسی را پیش روی مدیران و تصمیم‌گیران در عصر حاضر قرار داده است‌. انتخاب مکان مناسب برای دستگاه‌های خودپرداز چنانچه با دقت لازم و با هدف به دست آوردن مزیت راهبردی نسبت به رقبا انتخاب گردد‌، می‌تواند باعث کاهش هزینه‌ها و آزادسازی نیروی انسانی در سیستم بانکی شود‌، در غیر اینصورت جبران هزینه‌های زیرساخت سازی بسیار دشوار خواهد بود ( کرایگ و مک لوفرتی‌، ۱۹۹۴).
در تحقیق حاضر با استفاده ازترکیب روش‌های ریاضی (MCDM ) همچنین با توجه به شاخص‌های تاثیرگذار‌، به دنبال مکان‌یابی بهینه برای دستگاه‌های خودپرداز در سطح شهر کرمانشاه می‌باشیم و با توجه به معیار‌ها و شاخص‌های شناسایی شده‌، تعیین می‌کنیم که چه مکان‌هایی برای استقرار دستگاه‌های خود پرداز  مناسب می‌باشند.
 
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مساله مکان یابی یکی از عمیق ترین و جالب ترین مسائل در قلب علم تحقیق درعملیات از اوایل دهه ۱۹۶۰  می باشد. این مدل‌های ریاضی برای پیدا کردن و تصمیم گیری در مورد مکان‌های کارخانه‌ها‌، انبارها‌، بیمارستان‌ها‌، مدارس و مانند این‌ها و برای کسب حداکثر رضایت مشتری‌، یعنی طرف تقاضا اعمال می شود ( السلطان و الفوزان‌، ۱۹۹۹‌: ۹۱).
باتوجه به صرف هزینه‌های گزاف به منظور ایجاد بنگاه‌های اقتصادی و نیز توجه به ارتباطات و سهولت دسترسی بیانگر اهمیت موضوع مکان‌یابی صحیح و تعیین موقعیت مکانی مناسب برای این دسته از فعالان اقتصادی می‌باشد به نحوی که امکان استفاده آسان و سریع برای اکثر شهروندان از این بنگاه‌ها فراهم گردد ( گلی‌، الفت و فوکردی‌، ۱۳۸۹ ). از طرفی در کشور ما قالب واحدهای تولیدی و خدماتی کشور‌، هنوز دیدگاه سنتی در برنامه‌ریزی عملیات واحدهای مرتبط با توزیع محصول و خدمت حاکم بوده و واحدهای تشکیل دهنده فروش و توزیع‌، هر کدام به تنهایی در راستای بهینه‌سازی منافع خود تصمیماتی را اتخاد می‌کنند که این امر در اکثریت مواقع باعث افزایش هزینه‌های توزیع‌، افزایش قیمت تمام شده محصول و در نتیجه کاهش قابل ملاحظه توان رقابتی شرکت‌ها خواهد شد.
در زمینه اهمیت و ضرورت مکان‌یابی بهینه خودپردازها می‌توان به موارد متعددی اشاره نمود که مهم‌ترین آنها عبارتند از : افزایش سودآوری و بهره وری سرمایه گذاری‌، کاهش زیانهای احتمالی ( گودرزی و زبیدی‌، ۱۳۸۷‌: ۱۱۱). بانک‌ها به عنوان بازیگران نظام پولی- مالی و بخشی از بنگاه‌های خدماتی که هر روزه با مردم در ارتباط هستند‌، حساسیت ویژه‌ای برای انتخاب مکان مناسب جهت حداکثر نمودن سهم خود از بازار و افزایش رضایت مندی مشتریان از طریق دسترسی سریع دارند. دستگاه‌های خودپرداز با هدف تحول در ارائه خدمات بانکی با بهره گرفتن از کاستن میزان مراجعه حضوری مشتریان به شعب بانک از جمله رویکرد‌های مورد توجه بانک‌ها در جهان و ایران به شمار می‌روند.
به نظر می‌رسد بیشتر بانک‌ها و موسسات مالی در شهر کرمانشاه تاکنون از یک روش کمی ‌مبتنی بر الگوریتم‌های بهینه‌سازی برای تعیین مکان بهینه دستگاه‌های خودپرداز خود استفاده ننموده اند و مکان‌های فعلی با توجه به دیدگاه‌های سنتی مبتنی بر نظر‌های شخصی کارشناسان معین شده‌اند و بیشتر جنبه تجربی داشته اند تا علمی‌، از این‌رو جهت طراحی مدلی که بتواند پاسخ گوی نیازهای بانک و رفاه عمومی‌مشتریان جهت استقرار مناسب دستگاه‌های خودرداز باشد، می‌توان از روش‌های کمی و مدل‌سازی ریاضی به طریق بهینه و کاراتر از الگوهای سنتی رایج در این زمینه بهره گرفت.

 • ۱-۴ اهداف تحقیق

 

 • هدف کلی از انجام این تحقیق‌، طراحی یک مدل ریاضی جهت جایابی مکان‌های مناسب برای استقرار دستگاه‌های خودپرداز مبتنی بر تصمیم‌گیری چند معیاره است‌، مدل مذکور طی مراحل مشخص شده‌ی تحقیق به شناسایی عمده‌ترین شاخص‌های تاثیرگذار بر مساله مکان‌یابی دستگاه‌های خودپرداز می‌پردازد که این مرحله مترادف با اهداف ویژه تحقیق حاضر است‌، بنابراین می‌توان هدف ویژه تحقیق را در قالب چند هدف تقسیم کرد که شامل شناسایی شاخص‌ها از طریق فرایند پرسشنامه‌، جمع آوری داده‌ها وسپس تبدیل آنها به اطلاعات مورد نیاز و درنتیجه دسته‌بندی شاخص‌های مهم در قالب معیار‌های اصلی و تاثیرگذار بر مکان‌یابی می‌باشد. نتیجه‌ی این مراحل در روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره به کار گرفته می‌شوند تا در نهایت‌، هدف کاربردی تحقیق هم برآورده شود. اهداف تحقیق حاظر در قالب سه بخش زیر تقسیم‌بندی می‌شوند :

 

 • هدف کلی :

طراحی یک مدل مناسب برای مکان‌یابی و استقرار دستگاه‌های خودپرداز به منظور افزایش خدمات
رسانی به مشتریان بانک‌ها و موسسات مالی به عنوان مراکز توزیع در فرآیند بازاریابی.
.Automatic Teller Machine

پایان نامه رتبه بندی موانع پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی

 
پائیز ۱۳۹۳

   

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                              صفحه
چکیده: ۱
فصل اول: کلیات تحقیق. ۲
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- بیان مساله تحقیق ۴
۱-۳- سابقه موضوع. ۷
۱-۴- ضرورت تحقیق ۸
۱-۵- هدف های تحقیق ۸
۴-۶- مدل تحقیق ۸
۱-۷- روش تحقیق ۹
۱-۸- جامعه تحقیق ۱۰
۱-۹- روش نمونه گیری و حجم نمونه. ۱۰
۱-۱۰- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ۱۱
۱-۱۱- قلمرو تحقیق ۱۲
۱-۱۲- روش تجزیه وتحلیل ۱۲
فصل دوم:ادبیات تحقیق. ۱۳
۲-۱- مقدمه. ۱۴
۲-۲- بودجه بندی و انواع روش های بودجه بندی ۱۴
۲-۲-۱- تعاریف بودجه. ۱۵
۲-۲-۲- سیر تکوین بودجه. ۱۵
۲-۲-۳- بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی ۱۸
۲-۲-۵- بودجه به عنوان ابزار راهبردی (استراتژیک) ۱۹
۲-۲-۶- ضرورت بودجه ریزی در سازمان ها ۲۰
۲-۳- روش های بودجه بندی ۲۰
۲-۴- شرایط اثر گذار بر بودجه بندی به طور عمومی ۲۳
۲-۴-۱- شرایط بیرونی ۲۴
۲-۴-۲- شرایط سیستمی ۲۷
۲-۴-۳- شرایط انسانی ۳۲
۲-۵- بودجه عملیاتی ۳۴
۲-۵-۱- تعاریف دیگر بودجه ریزی عملیاتی ۳۵
۲-۵-۲- مسیر و خاستگاه بودجه ریزی عملیاتی ۳۶
۲-۶- مراحل بودجه بندی عملیاتی ۳۷
۲-۶-۳- چالش های بودجه ریزی عملیاتی ۳۸
۲-۶-۴- الزامات بودجه ریزی عملیاتی در ایران ۳۹
۲-۶-۵-عناصر و مؤلفه های استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی ۴۰
۲-۶-۶- روش مناسب بودجه ریزی عملیاتی ۴۲
۲-۶-۷- مدل مفهومی برای بودجه بندی عملیاتی ۴۴

دانلود مقاله و پایان نامه

۲-۷- ویژگی های مقایسه ای ۴۵
۲-۸- مبانی نظری بودجه عملیاتی ۴۶
۲-۸-۱- طرز تنظیم بودجه عملیاتی ۴۶
۲-۹- دلایل برتری بودجه بندی عملیاتی ۴۹
۲-۱۰- کارآیی بودجه بندی عملیاتی ۵۰
۲-۱۱- سیر تحول نظام بودجه ریزی عملیاتی در جهان ۵۰
۲-۱۱-۱-کانادا ۵۰
۲-۱۱-۲- انگلیس ۵۲
۲-۱۱-۳- آمریکا ۵۴
۲-۱۱-۴- ایرلند. ۵۷
۲-۱۱-۵- هلند. ۵۸
۲-۱۲- مزایا و الزامات بودجه بندی عملیاتی ۵۸
۲-۱۳- بودجه بندی عملیاتی در قوانین فدرال ۶۵
۲-۱۴- تجربیات بودجه بندی عملکرد در کالیفرنیا ۶۶
۲-۱۵- پیشینه تحقیق ۶۷
فصل سوم: روش شناسی پژوهش ۸۰
۳-۱  مقدمه. ۸۱
۳-۲ روش پژوهش ۸۱
۳-۳  متغیرهای پژوهش ۸۲
۳-۳-۱بودجه ریزی عملیاتی ۸۲
۳-۳-۲- موانع محیطی ۸۳
۳-۳-۳- موانع فنی و تکنولوژیکی ۸۳
۳-۳-۴ موانع انسانی و رفتاری ۸۳
۳-۵ گردآوری داده‌ها و ساختار پرسشنامه. ۸۴
۳-۵-۱ فراوانی پاسخ های هر گویه پرسشنامه. ۸۵
۳-۵  روایی (اعتبار) ۸۷
۳-۵-۱ تحلیل عاملی ۸۸
۳-۵-۲  ویژگیهای لازم ماتریس همبستگی برای تحلیل عاملی ۹۱
۳-۵-۳  استخراج عامل ها ۹۲
۳-۵-۴ تحلیل عاملی سؤالات پرسشنامه. ۹۳
۳-۶  پایایی تحقیق ۹۷
۳-۷  روش تجزیه و تحلیل داده ها ۹۹
۳-۷-۱  بررسی نرمال بودن داده ها ۹۹
۳-۸  جامعه و نمونه آماری: برآورد حجم نمونه. ۱۰۱
۳-۹ روش نمونه گیری ۱۰۲
فصل چهارم: آنالیز داده های تحقیق. ۱۰۳
۴-۱ مقدمه. ۱۰۴
۴-۲ تحلیل های آماری توصیفی ۱۰۴
۴-۲-۱ جنسیت. ۱۰۴
۴-۲-۲ سن ۱۰۵
۴-۲-۳  میزان سابقه کار ۱۰۷
۴-۲-۴استخدام. ۱۰۷
۴-۲-۵  تحصیلات ۱۰۸
۴-۳ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ۱۰۹
۴-۴  آزمون فرضیه ها با آمار استنباطی ۱۰۹
۴-۴-۱ بررسی وضعیت بودجه ریزی عملیاتی ۱۱۰
۴-۵  آزمون سؤال های پژوهش ۱۱۰
۴-۵-۱ سؤال فرعی اول ۱۱۱
۴-۵-۲  سؤال فرعی دوم. ۱۱۴
۴-۵-۳  سؤال فرعی سوم. ۱۱۷
۴-۶ بررسی صحت رگرسیون از طریق محاسبه هم خطی ۱۲۰
۴-۷   بررسی سؤال اصلی پژوهش  با رگرسیون گام به گام. ۱۲۲
۴-۱۰ رتبه بندی متغیرها ۱۲۴
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری. ۱۲۶
۵-۱ جمع بندی ۱۲۷
۵-۲ نتایج آمار توصیفی ۱۲۸
۵-۳  بررسی وضعیت بودجه ریزی عملیاتی ۱۲۹
۵-۴- بحث و سایر یافته ها ۱۳۰
۵-۴-۱- سؤال فرعی اول ۱۳۰
۵-۴-۲- سؤال فرعی دوم. ۱۳۱
۵-۴-۳- سؤال فرعی سوم. ۱۳۳
۵-۴-۲  سؤال اصلی پژوهش ۱۳۵
۵-۵- نتیجه گیری ۱۳۵
۵-۶- پیشنهاد های برخاسته از نتایج ۱۳۶
۵-۶-۱- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده: ۱۳۶
۵-۶- محدودیت های تحقیق ۱۳۷
منابع  و ماخذ ۱۳۸
 
فهرست جداول
جدول ۳-۱:  تعداد نشانگرهای متغیرهای پژوهش ۸۵
جدول ۳-۲: طیف لیکرت برای پاسخ به سؤالات ۸۵
جدول ۳-۳: فراوانی گویه های تحقیق در مؤلفه عوامل محیطی ۸۵
جدول ۳-۴: فراوانی گویه های تحقیق در مؤلفه عوامل فنی و تکنولوژیکی ۸۶
جدول ۳-۵: فراوانی گویه های تحقیق در مؤلفه عوامل انسانی و محیطی ۸۷
جدول ۳-۶:  نتایج تحلیل عاملی تحقیق ۹۳
جدول ۳-۷: واریانس توضیح داده شده توسط مؤلفه های استخراج شده ۹۵
جدول ۳-۸: ماتریس همبستگی چرخش یافته برای فاکتورهای استخراج شده بودجه ریزی عملیاتی برای ۶ مؤلفه اول ۹۶
جدول ۳-۹: محاسبه پایایی متغیرهای تحقیق با ضریب آلفای کرونباخ. ۹۸
جدول ۳-۱۰: میزان کشیدگی و چولگی عاملهای تحقیق ۱۰۰
جدول ۳-۱۱ نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف را برای همه متغیرها ۱۰۰
جدول ۴-۱: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان ۱۰۵
جدول ۴-۲: توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان  در این تحقیق ۱۰۶
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی تأهل پاسخ دهندگان در این تحقیق ۱۰۷
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی محل خدمت در این تحقیق ۱۰۷
جدول ۴-۵: توزیع تحصیلات در این تحقیق ۱۰۸
جدول  ۴-۶ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ۱۰۹
جدول ۴-۷:نتایج توصیفی برای بودجه ریزی عملیاتی ۱۱۰
جدول ۴-۸: آزمون دوجمله ای برای بودجه ریزی عملیاتی ۱۱۰
جدول ۴-۹: آزمون همبستگی پیرسون برای  رابطه بین بودجهریزی عملیاتی و عوامل محیطی ۱۱۱
جدول ۴-۱۰: شاخص کفایت مدل رابطه بودجهریزی عملیاتی و عوامل محیطی ۱۱۲
جدول ۴-۱۱: آزمون F جهت معنادار بودن واریانس ۱۱۲
جدول ۴-۱۲: معنادار بودن ضرایب رگرسیونی بودجه ریزی عملیاتی و عوامل محیطی ۱۱۴
جدول ۴-۱۳: آزمون همبستگی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و عوامل فنی ۱۱۴
جدول ۴-۱۴: شاخص کفایت مدل رابطه  میان بودجه ریزی عملیاتی و عوامل فنی ۱۱۵
جدول ۴-۱۵: آزمون F جهت معنادار بودن واریانس ۱۱۵
جدول ۴-۱۶: معنادار بودن ضرایب رگرسیونی بودجه ریزی عملیاتی و عوامل فنی ۱۱۶
جدول ۴-۱۷: آزمون همبستگی پیرسون برای بودجه ریزی عملیاتی و عوامل انسانی ۱۱۷
جدول ۴-۱۸: شاخص کفایت مدل رابطه بودجه ریزی عملیاتی و عوامل انسانی ۱۱۸
جدول ۴-۱۹: آزمون F جهت معنادار بودن واریانس ۱۱۸
جدول ۴-۲۰: معنادار بودن ضرایب رگرسیونی بودجه ریزی عملیاتی و عوامل انسانی ۱۲۰
جدول ۴-۲۱: آزمون هم خطی در رگرسیون ۱۲۱
جدول ۴-۲۲: آزمون هم خطی ۱۲۱
جدول: ۴-۲۳: متغیر های ورودی و خروجی با بهره گرفتن از رگرسیون گام به گام. ۱۲۲
جدول۴-۲۴: شاخص های کفایت مدل رگرسیونی گام به گام. ۱۲۳
جدول۴-۲۵: آزمون F برای معناداری رگرسیون ۱۲۳
جدول۴-۲۶:  معناداری ضرایب رگرسیون ۱۲۳
 
 
فهرست شکل ها
شکل ۱-۱: مدل تحقیق ۹
شکل ۳-۱: نردبان انتزاع تحقیق ۸۴
 
 
فهرست نمودارها
نمودار ۳-۱: نمودار کتل مربوط به ابعاد بودجه ریزی عملیاتی ۹۵
نمودار ۳-۲: نمودار اجزای چرخش یافته بودجه ریزی عملیاتی ۹۶
نمودار ۴-۲: توزیع درصد فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان ۱۰۶
نمودار ۴-۱: توزیع درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان ۱۰۵
نمودار ۴-۳: فراوانی سابقه کار ۱۰۷
نمودار ۴-۴: توزیع فراوانی محل خدمت. ۱۰۸
نمودار ۴-۵: توزیع فراوانی تحصیلات ۱۰۹
نمودار ۴- ۶ (الف): نرمال بودن باقیماندهها ۱۱۳
نمودار ۴- ۶ (ب): نرمال بودن باقیماندهها ۱۱۳
نمودار ۴- ۷ (الف): نرمال بودن باقیمانده ها ۱۱۶
نمودار ۴- ۷ (الف): نرمال بودن باقیمانده ها ۱۱۶
نمودار ۴- ۸ (الف): نرمال بودن باقیمانده ها ۱۱۸
نمودار ۴- ۸ (الف): نرمال بودن باقیمانده ها ۱۱۹
نمودار۴-۹:  نمودار الف: نرمال بودن باقی مانده ها ۱۲۴
 
 
 
چکیده:
بودجه ریزی عملیاتی به دنبال ایجاد پیوند میان شاخصهای عملکرد و تخصیص منابع است بنابراین حول دو نکته “” ارتباط بودجه با نتیجه و ارتباط شاخص عملکرد و ارزیابی می چرخد. تحقیق حاضر به بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی می پردازد و به صورت موردی بودجه در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران را در نظر گرفته است. تلاش بر این است تا مهم ترین شاخص هایی که مربوط به مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی می باشند را مورد بررسی قرار داده و همچنین راهکارهایی نیز در این خصوص ارائه گردد. این موانع، با توجه به مطالعه ادبیاتی صورت گرفته و همچنین نظر متخصصان و کارشناسان در امر بودجه ریزی، تحت «عوامل مدیریتی» عنوان شده است که این عوامل به سه دسته عوامل محیطی، فنی و انسانی طبقه بندی گردیده و به وسیله چندین شاخص، سنجیده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش انجام تحقیق از نوع پیمایشی می باشد و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، اطلاعات مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه هایی بین یک جامعه آماری از صاحب نظران و استادان دانشگاه ها و نیز مدیران و کارشناسان مرتبط با بودجه ریزی، جمع آوری گردید.

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که موانع و مشکلات استقرار و پیاده سازی سیستم بودجه بندی  عملیاتی در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران ، ناشی از عوامل مدیریتی می باشند. در حقیقت مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی از نظر پاسخ دهندگان در جامعه آماری به ترتیب شامل عوامل: ۱- فنی ۲- محیطی ۳- انسانی می باشند که با عوامل مدیریتی مرتبط هستند. نتایج  رتبه بندی متغیر ها نیز نشان می دهد که متغیرها دارای تفاوت معنی داری با هم هستند. بر این اساس عوامل محیطی دارای بیشترین رتبه و عوامل فنی دارای کمترین امتیاز است. عوامل انسانی در رتبه دوم قرار دارند. از این رو پیشنهاد میشود که در پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی، این موانع شناسایی و نسبت به برطرف نمودن آن ها اقدام گردد.
کلمات کلیدی: بودجه ریزی عملیاتی، عوامل مدیریتی، عوامل: فنی، عوامل محیطی، عوامل انسانی
 

فصل اول: کلیات تحقیق

 
۱-۱- مقدمه
بودجه شاهرگ حیاتی دولت است، زیرا دولت تمام فعالیتهای مالی خود، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام میدهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهم وحیاتی در توسعه اقتصادی ملی ایفا می نماید.
با توسعه وظایف دولت و افزایش سریع هزینه های دولتی و پیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستم های برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح گردید تا تصمیم گیرندگان را قادر سازد دید وسیع تری پیدا کرده و اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکردها و هزینه های اجرای فعالیت ها داشته باشند. این امر موجب توجه دولت ها به اقتصادی بودن، کارآیی و اثربخشی منابع دولت به عبارتی مدیریت مالی دولت شد. مواجهه با این شرایط نه تنها نیاز به بهبود روش­ها و رویه های بودجه بندی موجود برای افزایش هماهنگی سیستم را مطرح ساخت، بلکه بعد جدیدی برای تصمیم گیری در مدیریت مالی دولتی افزود یعنی سیستم بودجه ریزی عملیاتی و برنامه­ای را برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیت های دولتی مطرح ساخت. ویژگی و وجه تمایز این سیستم از سیستم بودجه متداول، تأکید روی اهداف، نتایج و منابع حاصل از هریک از اقلام هزینه ها و یافتن پاسخ به این سؤال بود که درآمد ها به چه منظور خرج میشود (United Nations 1982).
از ضرورت های اصلاح ساختار اقتصادی بخش بهداشت و درمان، اصلاح روش های بودجه ریزی و توزیع منابع آن می باشد. از آنجائیکه اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیتهای هر سازمان می تواند ضمن شفاف سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتایج هزینه ها را فراهم سازد، استفاده از روش بودجه بندی عملیاتی گام مؤثری در افزایش کارآیی و اثر بخشی اعتبارات خواهد بود. با توجه به حرکت رو به رشد اصلاحات در ارائه خدمات بخش دولتی و از جمله بخش بهداشت و درمان، اصلاح روند بودجه ریزی با تکیه بر هماهنگی های فرابخشی و درون بخشی از جمله اهداف دفتر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه به شمار می­رود و این امر تنها در سایه تعامل و ایجاد زبان مشترک برنامه ریزی و بودجه بندی در فرآیند تدوین بودجه میسر خواهد گردید. در این مجال برآنیم که به ضرورت ها و مفاهیم مرتبط با بودجه عملیاتی پرداخته، بستر همفکری و همکاری واحدهای زیرمجموعه بخش سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران را در دستیابی به یک روش مناسب توزیع اعتبار فراهم نماییم.
۱-۲- بیان مسأله تحقیق
مطالعات زیادی در مورد بودجه و بودجه ریزی عملیاتی انجام شده است ،‌ با توجه به اینکه بودجه ریزی عملیاتی در کشور انجام شده است ولی همانند کشورهای مشابه به موفقیت های آنها میسر نشده است . البته باید این مسئله ذکر شود که تنها مطالب این پژوهش کافی نمی باشد بلکه باید در جزئیات آن تحقیقات لازم انجام شود . به دلیل پیچیدگی و گستردگی این نظام بودجه ریزی، عوامل بسیاری بر اثربخشی نظام بودجه ریزی عملیاتی تأثیر می گذارند. بودجه ریزی عملیاتی یکی از راه های تقویت مسئولیت پاسخگویی است. برای پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در ایران ابتدا لازم است تعریف جامعی از آن مطرح شود و کلیه­ی دست اندرکاران مربوط تحت آموزش های لازم قرار گیرند و هدف از این تغییر نیز برای آنها روشن شود. هدف از بودجه عملیاتی پیش بینی اطلاعات مربوط به دستگاه های اجرائی ، فصول ، برنامه ها و فعالیتها، همراه با نتایج آن است. مهمترین مزیتهای روش بودجه ریزی عملیاتی نسبت به روش های دیگر بودجه ریزی، افزایش شفافیت و اثربخشی بودجه و تأثیر آن در بهبود عملکرد سازمان است . بر اساس ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه بتدریج زمینه های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاه های اجرایی فراهم آورده که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
در این راستا با توجه به مفاد ماده ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و نیز بند ۱۸ ضوابط اجرایی قانون موصوف مبادله موافقتنامه با دستگاه های اجرایی مستلزم رعایت دستورالعمهای مربوطه میباشد و به منظور دستیابی به این هدف و تلاش برای بهبود عملکرد، با اتخاذ یک رویکرد پایین به بالا به نظر میرسد که هر یک از سازمانها میبایست تلاش مؤثری در راستای پیشبرد اصلاحات بودجه ای به انجام رسانند. بر همین اساس در تحقیق حاضر که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران صورت گرفته با توجه به عدم توفیق اجرای مطلوب بودجه ریزی عملیاتی، به طرح این سؤال میپردازیم که موانع و مشکلات بر سر استقرار مطلوب بودجه ریزی در این سازمان کدامند؟
از طرفی با عنایت به اینکه تخصیص بهینه منابع بر اساس برنامه ها و اهداف و اولویت بندی جزو توافقات همه مدیران سازمان بوده لکن عملاً این موضوع انجام نمیشود این تحقیق درصدد است مشکلات مربوطه را شناسایی و راه حل مناسب برای کاهش موانع و مشکلات ارائه نماید. بودجه آئینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیتها است و نقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه ایفا می کند. بودجه بندی را فرآیند تخصیص منابع و محدود به نیازهای نامحدود می­نامند.
در نهایت عملیاتی کردن بودجه در ایران دارای مسائل و مشکلاتی است که بخشی از آن ریشه در عوامل انسانی و بخش دیگر ریشه در  ساختار مالی _ اداری کشور دارد که در مراحل تهیه و تصویب بودجه خود را نشان می دهند. از جمله این مشکلات می توان به عوامل زیر اشاره نمود:

 • ضعف قوانین و استنباط نادرست مجریان قانون
 • عدم ضمانت اجرایی قوی برای اجرای قانون
 • تعدد تبصره ها
 • فقدان صراحت قوانین
 • ناهماهنگی میان برنامه و بودجه

پایان نامه رتبه­ بندی عوامل کمی و کیفی تاثیرگذار بر سهم بازار بانک

   

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 
عنوان                                                                                                                صفحه
چکیده. ۱۳
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه۱۵
۱-۲- بیان مسئله.۱۶
۱-۳- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق۱۸
۱-۴- سوال­های تحقیق۱۹
۱-۵- اهداف تحقیق۱۹
۱-۶- فرضیه ­های تحقیق.۲۰
۱-۷- متغیرهای تحقیق۲۰
۱-۸- مدل مفهومی تحقیق۲۲
۱-۹- قلمرو تحقیق۲۳
۱-۹-۱- قلمرو موضوعی تحقیق.۲۳
۱-۹-۲- قلمرو زمانی تحقیق.۲۳
۱-۹-۳- قلمرو مکانی تحقیق۲۳
۱-۱۰- تعریف عملیاتی واژه­ها۲۳
۱-۱۰-۱- اندازه بانک۲۳
۱-۱۰-۲- کنترل هزینه­ها.۲۴
۱-۱۰-۳-ساختار سپرده­ها.۲۴
۱-۱۰-۴- بهره وری کارکنان.۲۴
۱-۱۰-۵- اهرم مالی۲۵
۱-۱۰-۶- توسعه درآمدهای کارمزد۲۵
۱-۱۰-۷- رشد۲۵
فصل دوم : ادبیات تحقیق
۲-۱-مقدمه۲۸
۲-۲- سهم بازار۲۹
۲-۳-عوامل موثر بر سهم بازار بانک­ها. ۳۰
۲-۴- عوامل کیفی.۳۱
۲-۴-۱- رفتار کارکنان.۳۱
۲-۴-۲- شایستگی و مهارت کارکنان۴۲
۲-۴-۳- نوآوری در خدمات بانکی.۴۳
۲-۴-۴- سود و تسهیلات.۴۶
۲-۴-۵- نحوه پاسخگویی و ارائه خدمات۴۹
۲-۴-۶- امکانات فیزیکی۵۲
۲-۴-۷- قابلیت اعتماد۵۳
۲-۴-۸- تنوع در خدمات۵۴
۲-۴-۹- سهولت در خدمات.۵۵
۲-۴-۱۰- رضایتمندی مشتریان.۵۸
۲-۵-عوامل کمی.۶۱
۲-۵-۱- نسبت­های سودآوری.۶۱
۲-۵-۲- نسبت­های فعالیت.۷۰
۲-۵-۳-نسبت­های کارایی.۷۷
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه.۸۴
۳-۲-روش تحقیق.۸۵
۳-۳- جامعه آماری تحقیق۸۵
۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری۸۶
۳-۵- روش جمع آوری اطلاعات.۸۷
۳-۶- روایی و پایایی تحقیق۸۸
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل نتایج.۹۰
۳-۷-۱- تجزیه و تحلیل توصیفی۹۰
۳-۷-۲- تحلیل استنباطی.۹۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها
۴-۱-مقدمه۹۳
۴-۲-توصیف داده­ها۹۴
۴-۳- آزمون میانگین یک جامعه.۱۱۵
۴-۴- آزمون t جهت شناسایی عوامل کیفی اثر گذار بر سهم بازار بانک.۱۱۶
۴-۵- آزمون میانگین یک جامعه.۱۲۰
۴-۶- آزمون  tجهت شناسایی عوامل کمی اثر گذار بر سهم بازار بانک.۱۲۰
۴-۷- رتبه بندی عوامل کیفی اثر گذار بر سهم بازار بانک۱۲۲
۴-۸- رتبه بندی عوامل کمی اثر گذار بر سهم بازار بانک۱۲۴
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه.۱۲۶
۵-۲- نتایج و یافته­ های تحقیق۱۲۶
۵-۲-۱- شناسایی عوامل کیفی۱۲۶
۵-۲-۲- شناسایی عوامل کمی۱۲۸
۵-۲-۳- رتبه بندی عوامل کیفی و کمی اثر گذار بر سهم بازرا بانک صادرات.۱۲۸
۵-۲-۴- نمونه ای از نتایج مطالعات پیشین.۱۲۹
۵-۳- بحث و نتیجه.۱۳۰
۵-۴- محدودیت­های تحقیق.۱۳۱
۵-۵- پیشنهادها.۱۳۱
۵-۵-۱- توصیه ای برای تحقیقات آینده.۱۳۱

دانلود پایان نامه

۵-۵-۲- پیشنهادهای اجرایی.۱۳۲
منابع و مأخذ
فهرست منابع فارسی۱۳۸
فهرست منابع غیر فارسی.۱۴۲
چکیده انگلیسی.۱۵۰
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                صفحه
جدول ۳-۱- ضریب آلفای کرونباخ.۹۰
۴-۲-۱- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۱٫۹۴
۴-۲-۲- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۲٫۹۵
۴-۲-۳- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۳٫۹۵
۴-۲-۴- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۴٫۹۵
۴-۲-۵- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۵٫۹۶
۴-۲-۶- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۶٫۹۶
۴-۲-۷- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۷٫۹۶
۴-۲-۸- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۸٫۹۷
۴-۲-۹- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۹٫۹۷
۴-۲-۱۰- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۱۰٫۹۷
۴-۲-۱۱- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۱۱٫۹۸
۴-۲-۱۲- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۱۲٫۹۸
۴-۲-۱۳- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۱۳٫۹۸
۴-۲-۱۴- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۱۴٫۹۹
۴-۲-۱۵- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۱۵٫۹۹
۴-۲-۱۶- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۱۶٫۹۹
۴-۲-۱۷- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۱۷۱۰۰
۴-۲-۱۸- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۱۸۱۰۰
۴-۲-۱۹- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۱۹۱۰۰
۴-۲-۲۰- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۲۰۱۰۱
۴-۲-۲۱- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۲۱٫۱۰۱
۴-۲-۲۲- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۲۲۱۰۱
۴-۲-۲۳- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۲۳۱۰۲
۴-۲-۲۴- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۲۴٫۱۰۲
۴-۲-۲۵- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۲۵۱۰۲
۴-۲-۲۶- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۲۶۱۰۳
۴-۲-۲۷- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۲۷۱۰۳
۴-۲-۲۸- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۲۸۱۰۳
۴-۲-۲۹- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۲۹۱۰۴
۴-۲-۳۰- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۳۰۱۰۴
۴-۲-۳۱- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۳۱۱۰۴
۴-۲-۳۲- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۳۲٫۱۰۵
۴-۲-۳۳- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۳۳۱۰۵
۴-۲-۳۴- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۳۴۱۰۵
۴-۲-۳۵- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۳۵۱۰۶
۴-۲-۳۶- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۳۶۱۰۶
۴-۲-۳۷- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۳۷۱۰۶
۴-۲-۳۸- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۳۸۱۰۷
۴-۲-۳۹- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۳۹۱۰۷
۴-۲-۴۰- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۴۰۱۰۷
۴-۲-۴۱- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۴۱۱۰۸
۴-۲-۴۲- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۴۲۱۰۸
۴-۲-۴۳- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۴۳۱۰۸
۴-۲-۴۴- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۴۴۱۰۹
۴-۲- ۴۵ جدول میانگین و انحراف معیار پاسخ سوالات تحقیق۱۱۱
۴-۲-۴۶ جدول میانگین و انحراف معیار متغیرهای مستقل کیفی.۱۱۴
۴-۲- ۴۷ جدول میانگین و انحراف معیار متغیر­های کمی۱۱۴
۴-۳-جدول انحراف معیار و خطای معیار میانگین متغیرهای کیفی آزمون t116
۴-۴- جدول آماره t و مقادیر معنی داری متغیرهای کیفی آزمون t117
۴-۵-جدول انحراف معیار و خطای معیار میانگین متغیرهای کیفی آزمون t121
۴-۶- جدول آماره t  و مقادیر معنی داری متغیرهای کیفی آزمون t121
 
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                صفحه
نمودار ۱-۱- عوامل کیفی و کمی اثر گذار بر سهم بازار بانک.۲۲
نمودار ۲-۱ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ.۵۶
نمودار ۲-۲ تغییرات پیوسته در ارائه خدمات و نوآوری. ۵۷
 
 
چکیده
توسعه اقتصادی یک کشور منجر به بهبود جایگاه آن کشور در زمینه ­های مالی و اقتصادی در جهان میگردد. یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی، وجود نظام بانکی کارآمد است. یک نظام بانکی سودآور و قوی بهتر می ­تواند در مقابل تکانه­های منفی بازار مقاومت کند و به نظام مالی یک اقتصاد، ثبات بخشد. از این رو دستیابی به یک نظام بانکداری سود آور و قوی زمانی حاصل می گردد که بانک ها دارای سهم بازار حداکثری باشند. سهم بازار به معنی بخش مهمی از کل بازار است که سازمان آن را به خود اختصاص داده و برنامه ­های بازاریابی خود را در راستای رفع نیازهای آن تنظیم می­نماید. از آنجا که یکی از مهم ترین اهداف بانک­ها در نظام بانکداری ایران کسب سهم بازار حداکثری می­باشد و ارتقاء سهم بازار بانک ها منجر به کسب موفقیت، فرصت­های رشد و افزایش قدرت رقابتی، کسب شهرت و اعتبار و نهایتاً کسب سود و بقای سازمان می گردد. پژوهش حاضر با عنوان” شناسایی و رتبه بندی عوامل کمی و کیفی تاثیر گذار بر سهم بازار بانک صادرات شهر اصفهان” به انجام رسیده است. از تعداد ۱۰۵۰ نفر کارمند بانک صادرات شهر اصفهان با بهره گرفتن از فرمول کوکران، تعداد ۲۸۱ نفر از شعب مختلف به طور تصادفی انتخاب شد. برای آزمون فرضیه ­ها پس از پردازش اطلاعات به کمک نرم افزار SPSS ، از روشt  مستقل و آزمون فریدمن رتبه بندی صورت پذیرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­ها حاکی از این بود که بین عوامل کیفی نظیر رفتار کارکنان، رضایتمندی مشتریان، شایستگی و مهارت کارکنان، سود و تسهیلات، نوآوری در خدمات بانکی، احساس امنیت، نحوه پاسخگویی و ارائه خدمات بانکی، امکانات فیزیکی بانک و سهم بازار بانک صادرات شهر اصفهان از نظر آماری ارتباط معنی­دار وجود دارد و رتبه بندی آنها از نظر اهمیت اثر گذاری بر سهم بازار بانک صادرات به ترتیب نوشته شده در بالا است (از بیشتر به کمتر). بین عوامل کمی نظیر  نسبت های سودآوری، نسبت­های فعالیت، نسبت­های کارایی و سهم بازار بانک صادرات شهر اصفهان نیز از نظر آماری ارتباط معنی­دار وجود دارد و رتبه بندی آنها از نظر اهمیت اثر گذاری بر سهم بازار بانک صادرات به ترتیب بالا نوشته شده است( از بیشتر به کمتر).

واژگان کلیدی: سهم بازار بانک صادرات، عوامل کیفی، عوامل کمی.
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
۱-۱- مقدمه:
توسعه اقتصادی یک کشور منجر به بهبود جایگاه آن کشور در زمینه ­های مالی و اقتصادی در جهان می­گردد. یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی، وجود نظام بانکی کارآمد است. بانک­ها نبض فعالیت­های مالی هستند و وضعیت حاکم بر آن­ها می ­تواند تاثیر مهمی بر سایر بخش­های اقتصادی یک جامعه داشته باشد. بانکها با سازماندهی و هدایت دریافت­ها و پرداخت­ها امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده موجب گسترش بازارها، رشد و شکوفایی اقتصادی می­گردند. این موضوع به ویژه برای ایران که در آن بازاری برای بدهی وجود ندارد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، و به عنوان تنها فراهم کننده وجوه عمل می­ کنند و پایداری آنها مهم ترین چالش نظام مالی کشور است(برگر، ۲۰۰۸، ص۴۶). بنابراین، یک نظام بانکی سودآور و قوی بهتر می ­تواند در مقابل تکانه­های منفی بازار مقاومت کند و به نظام مالی یک اقتصاد، ثبات بخشد (آتاناسگلو، ۲۰۰۸ ، ص ۱۲۱). از این رو دستیابی به یک نظام بانکداری سود آور و قوی زمانی حاصل می گردد که بانک ها دارای سهم بازار حداکثری باشند. سهم بازار به معنی بخش مهمی از کل بازار است که سازمان آن را به خود اختصاص داده و برنامه ­های بازاریابی خود را در راستای رفع نیازهای آن تنظیم می­نماید.
بنابراین توجه به تحقیقات در زمینه ارتقاء سهم بازار بانک ها از آنجا ناشی می­شود که نقش سهم بازار در کسب موفقیت یا شکست، فرصت­های رشد و قدرت رقابتی، کسب شهرت و اعتبار و نهایتاً کسب سود حداکثری و بقای سازمان به اثبات رسیده است.
 

 • بیان مسئله

هدف اصلی مدیریت بانکی مشابه هر کسب و کار دیگری دستیابی به سود است همانطور که الزام اساسی در تمام فعالیت­های انتفاعی، سود آوری می­باشد(برگر، ۲۰۰۸، ص۴۶۹۶). بنابراین از مهم ترین اهداف بانک­ها در نظام بانکداری ایران کسب سهم بازار حداکثری می­باشد. سهم بازار به معنی بخشی از کل بازار است که سازمان آن را به خود اختصاص داده و برنامه ­های بازاریابی خود را در راستای رفع نیازهای آن تنظیم می­نماید. این سهم شامل سهم از منابع پولی و توان در جذب منابع پولی بیشتر و نیز سهم از درآمدها و خدمات بانکی قابل ارائه و تحصیل در صنعت بانکداری می­باشد(ابراهیمی، ۱۳۸۶). به اعتقاد بسیاری، ایجاد و حفظ سهم بازار تنها فلسفه شکل­ گیری نام­های تجاری بوده و نام تجاری قدرتمند مترادف با سود کلان است. اهمیت ارتقاء سهم بازار از آنجا ناشی می­شود که نقش سهم بازار در سنجش موفقیت یا شکست بنگاه، فرصت­های رشد و قدرت رقابتی، کسب شهرت و اعتبار و نهایتاً کسب سود و بقای سازمان به اثبات رسیده است.
مطالعه تغییرات سهم بازار دارای دو مزیت است. اول اینکه سهم بازار همبستگی بالایی با سودآوری بانک سرمایه­گذار دارد (اکلس، ۱۹۸۸) و شناسایی اهمیت نسبی عوامل کمی بر توضیح تغییرات سهم بازار از نظر عملی معنی­دار است. ثانیا سهم بازار در مطبوعات علمی به عنوان  نماینده اعتبار بانک سرمایه گذاری کننده مطرح می­شود(دنبار، ۱۹۹۸، ص۶۰ و مگینسون ،۱۹۹۱، ص ۸۷۹) بنابراین بررسی سهم بازار بانک ها دارای اهمیت بسزایی می باشد.
با توجه به تغییرات شدید و سریع بازار، امروزه دیگر ارائه کالا و خدمات با هر کیفیتی مورد قبول نیست بنابراین باید عوامل کیفی موثر بر سهم بازار بانک­ها مورد توجه قرار گیرد. از جمله این عوامل کیفی اثر گذار می­توان به رفتار کارکنان، شایستگی و مهارت کارکنان، نوآوری در خدمات بانکی، سود و تسهیلات، نحوه پاسخگویی(حسینی، ۱۳۸۹، ص۸۹) و ارائه خدمات بانکی با کیفیت(لین، ۲۰۰۷، ص۳۶۴)، امکانات فیزیکی بانک(رنجبریان، ۱۳۸۸، ص ۸۸)، احساس امنیت و خدمات ATM (موخلیس، ۲۰۰۹، ص ۱۸)، رضایت­مندی مشتریان( وانگ، ۲۰۰۳) اشاره کرد. علاوه بر عوامل کیفی اثر گذار بر سهم بازار بانک­ها، عوامل کمی نیز در ارتقاء این سهم قابل ملاحظه بوده و باید به آنها توجه کرد. عوامل کمی نتیجه عملکرد مالی ثبت شده است و وابسته به نظرات مشتریان یا کارکنان نیست. این عوامل نسبت­های کلیدی عملکردی نظام بانکی است که عبارتند از: نسبت­های سودآوری شامل بازده دارایی، بازده سرمایه، نسبت­های فعالیت شامل نقدینگی، نسبت مالکانه، مصارف عملیاتی، نسبت مصارف غیر عملیاتی، نسبت هزینه عملیاتی و نسبت­های کارایی شامل نسبت کارایی بانک و معیار کارایی کارکنان(سینایی، ۱۳۸۹، ص۳۱)، اندازه بانک، کنترل هزینه­ها، ساختار سپرده­ها، بهره­وری کارکنان، اهرم مالی، توسعه درآمدهای کارمزد (پتر، ۲۰۰۲، ص ۱۶۶).
بنابراین، می­توان فرض کرد که سهم بازار بانک همچنین می ­تواند منجر به افزایش منافع اقتصادی، ارتقای اعتبار بانک، سنجش موفقیت یا شکست بانک، فرصت­های رشد و قدرت رقابتی، کسب شهرت و اعتبار و نهایتاً کسب سود و بقای بانک گردد. بر طبق مطالب عنوان شده، با توجه به اهمیت سهم بازار استفاده و کاربرد آن در مباحث سودآوری بانک و رقابت، این سوال مطرح می گردد که عوامل کمی و کیفی موثر بر سهم بازار بانک صادرات چگونه رتبه بندی می گردد؟
 

 • ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

از آنجا که یکی از مهم ترین اهداف بانک­ها در نظام بانکداری ایران کسب سهم بازار حداکثری می­باشد و ارتقاء سهم بازار بانک ها منجر به کسب موفقیت، فرصت­های رشد و افزایش قدرت رقابتی، کسب شهرت و اعتبار و نهایتاً کسب سود و بقای سازمان می گردد. بنابراین توجه و اهمیت به افزایش سهم بازار بانک ها بر کسی پوشیده نمی باشد. از این رو با توجه به اهمیت اثر گذاری عوامل کیفی و کمی در سهم بازار بانک صادرات به عنوان اولین بانک خصوصی ایران و تحقیقات محدودی که در مورد بررسی و ارزیابی تأثیر این عوامل بر سهم بازار بانک صادرات صورت گرفته است و اغلب تحقیقات تاکنون بر روی عوامل کیفی متمرکز شده ­اند و بر اثرات عوامل کمی بر سهم بازار بانک­ صادرات مطالعه قابل ملاحظه ای صورت نگرفته است. بنابراین این تحقیق با هدف شناسایی و رتبه بندی متغیرهای کیفی نظیر رفتار کارکنان، شایستگی و مهارت کارکنان، نوآوری در خدمات بانکی، سود و تسهیلات، نحوه پاسخگویی و ارائه خدمات بانکی با کیفیت، امکانات فیزیکی بانک، احساس امنیت و خدمات ATM، رضایت­مندی مشتریان و متغیرهای کمی نظیر نسبت­های سودآوری شامل بازده دارایی، بازده سرمایه، نسبت­های فعالیت شامل نقدینگی، نسبت مالکانه، مصارف عملیاتی، نسبت مصارف غیر عملیاتی، نسبت هزینه عملیاتی و نسبت­های کارایی شامل نسبت کارایی بانک و معیار کارایی کارکنان، اندازه بانک، کنترل هزینه­ها، ساختار سپرده­ها، بهره­وری کارکنان، اهرم مالی و توسعه درآمدهای کارمزد که می توانند بر سهم بازار بانک صادرات موثر باشند. انجام خواهد گرفت. با این حال، مطالعات انجام شده برروی عوامل اثر گذار در رابطه با اثر سهم بازار بانک خصوصا بانک صادرات بسیار نادر است.
 

 • سوال های تحقیق
۱٫    عوامل کیفی تاثیر گذار بر سهم بازار بانک صادرات کدامند؟