رشته مکانیک

پایان نامه مکانیک: کمانش حرارتی ورق های مستطیل شکل

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی
عنوان :
کمانش حرارتی ورق های مستطیل شکل ساخته شده از مواد تابعی با خواص وابسته به درجه حرارت

متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
تحلیل کمانش حرارتی یک صفحه مستطیل شکل ساخته شده از مواد تابعی بدون نقص اولیه و با خواص پایداری و سازگاری صفحه بدون ˛ وابسته به درجه حرارت در این پروژه بررسی شده است .معادلات تعادل نقص اولیه بر اساس تئوری کلاسیک به دست آمده اند .فرض شده است خواص مکانیک ی صفحه در طول تبعیت میکنند.این خواص وابسته به درجه حرارت محیط نیز Reddy ضخامت صفحه از قانون هستند. صفحه در معرض افزایش دمای غیر خطی در طول ضخامت قرار دارد .معاد لات حاصل برای به دست آوردن دمای بحرانی به کار رفته اند و نتایج با نتایج ارائه شده در مقالات آ قای دکتر اسلامی برای صفحه بدون نقص اولیه و بدون وابستگی خواص به درجه حرارت مقایسه شده است.

مقدمه:
عضوهای سازه ای و اجزای ماشین بر اساس سه مشخصه انتخاب میشوند :استحکام , سفتی و پایداری.در برخی از سیستم های سازه ای پایداری بسیار مهم است.
پدیده ناپایداری ساز ه ای در وضعیت های متعددی تحت تنش فشاری،حرارتی و یا هر دو رخ میدهد.ورق های نازک اگرچه بارهای کششی را به خوبی تحمل میکنند، در انتقال بارهای فشاری بسیار ضعیف اند .تیرهای باریک که به صورت جانبی مهار نشده باشند می توانند به اطراف بپیچند و تحت بار اعمالی در هم بش کنند.مخزن های تحت خلاء و نیز بدنه زیر دریایی ها اگر درست طراحی نشده باشند تحت

99