مهندسی شیمی

پایان نامه مهندسی شیمی: شبیه سازی خشک کن بستر عمیق

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
گروه مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیندهای صنایع نفت
پروژه کارشناسی ارشد
عنوان:
شبیه سازی خشک کن بستر عمیق و تاثیر پارامترهای مختلف
بر روی زمان خشک شدن

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

متن پایان نامه :

چکیده
در این پروژه بحث پیرامون خشک کن بستر عمیق یا بستر ثابت بوده که این خشک کن
برای خشک کردن دانه های غلات مانند ذرت ، برنج ، گندم و جو استفاده میشود که در ایران از این
خشک کن برای خشک کردن برنج استفاده میشود. در این پروژه ضمن بررسی ساختمان این خشک
کن ، شبیه سازی ریاضی این خشک کن بطور کامل مورد بررسی قرار می گیرد ، با بهره گرفتن از روش
المان گیری معادلات دیفرانسیل موازنه های جرم و حرارت بدست می آید و از حل همزمان این
معادلات با بهره گرفتن از روش های ریاضی عددی میتوان رطوبت و دمای توده دانه های غلات و هوای
عبوری از ارتفاع خشک کن را در هر مقطع از ارتفاع خشک کن و زمان های مختلف بدست آورد ، برای
استفاده شد و منحنی های رطوبت و دمای دانه MATLAB حل دستگاه معادلات حاکم از نرم افزار
ها و همین طور رطوبت و دمای هوا عبوری از خشک کن در زمان های مختلف حاصل میشود که مورد
تحلیل و بررسی قرار می گیرند . این نتایج میتواند در طراحی خشک کن بستر عمیق مورد استفاده قرار
گیرند که با وارد کردن یکسری اطلاعات ورودی مختلف و منطقی به برنامه کامپیوتری خروجی های
سیستم قابل پیش بینی میباشد و براساس آن ها میتوان طراحی این نوع خشک کن ها را با دقت خوبی
انجام داد . نتایج بررسی در این پروژه نشان میدهد :
میباشد زمان خشک کن واقعی برای این سیستم تعریف نمیشود ، چون دانه ای Batch -چون سیستم
وارد و یا خارج در طول زمان خشک شدن نمیشود ممکن است افزایش یا کاهش زمان باعث افزایش
ضایعات حاصل از فرایند خشک سازی شود.
همین طور ملاحظه شد که کاهش یا افزایش در درصد رطوبت دانه ها خیلی زیاد به عمق بستر
وابسته نیست .
– چنین بنظر میرسد تأثیر افزایش دبی هوای ورودی بیشتر از تأثیر افزایش دمای هوای ورودی در
کاهش رطوبت نهایی توده دانه ها باشد .
مقدمه
فرآیند خشک کردن یکی از مهمترین عملیات در صنایع شیمیایی و حتی در صنایع مختلف
دیگر است . معمولاً یکی از فرایندهای اصلی در هر عملیاتی خشک کردن میباشد و قبل از مرحله بسته
بندی که در واقع ماحصل نهایی چندین فرایند میباشد قرار می گیرد و از این رو بسیار مهم است که در
طی این فرایند به کیفیت مطلوب محصول برسیم . مهندسین شیمی که در فکر انتخاب یک واحد
خشک کن و یا طراحی ویژه ای می باشند بایستی چهار پارامتر انتقال حرارت ، محیط خشک کن،
خواص فیزیکی سیستم های جامد – مایع و خواص مواد جامد را در نظر داشته باشند. چون ما با ماده
جامد سر و کار داریم تجهیزات مربوط به خشک کردن را به چند طریق میتوان دسته بندی کرد اما دو
نوع دسته بندی متداول و کاربردی وجود دارند که براساس :
۱- روش انتقال حرارت به جامدات مرطوب
۲- انتقال جرم براساس مشخصه های فیزیکی و خواص مورد مرطوب

99