مهندسی برق

پایان نامه مهندسی برق مخابرات: ویژگی های برد آنتن در حوزه زمان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

دانلود مقاله و پایان نامه

مهندسی برق – مخابرات

عنوان:

ویژگی های برد آنتن در حوزه زمان

متن پایان نامه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
برای سازمان های دخیل در ارائه طرح های آنتن، سیم های سنجش آنتن دامنه فرکانسی متداول هزینه اولیه خیلی زیادی را تحمیل می کند که مانع مهمی برای ورودی در این حوزه است. هنگامی توصیف آنتن های بسیار پهن باند (UWB)، هزینه سنجش های دامنه فرکانس حتی بیشتر است. چون داده ها باید در فرکانس های بسیاری گرفته شوند، که ملتزم زمان بیشتری است. برد آنتن دامنه زمانی به این موضوعات هزینه و زمان می پردازد. چنین بردهایی دارای یک چهارم هزینه یک برد دامنه فرکانس خواهند بود و داده های پرمعنایی را طی دو دهه پهنای باند در یک اندازه گیری واحد فراهم خواهند ساخت، خواه در دامنه زمانی یا فرکانسی آنها به آسانی بسته بندی شده و به کار گرفته خواهند شد. در اینجا عملکرد برد یک آنتن دامنه زمانی را با اندازه گیری چند آنتن و مقایسه نتایج با اندازه گیری های دامنه فرکانس توصیف می کنیم. برد آنتن حوزه زمانی ما متشکل است از یک اسیلوسکوپ ضربانی سریع و یک اسیلوسکوپ نمونه گیری. ما عملکرد خوب این برد را برای تمام انواع آنتن های (رزنانسی و غیر رزنانسی) که بین ۹۰۰Mhz و ۱۰Ghz عمل می کند نشان داده ایم.
در اینجا توسعه یک گستره آنتن دامنه زمانی نمونه را شرح می دهیم، که پوشش کاملا اتوماتیک جهت گیری های آنتن را فراهم می سازد (آزیموت و ارتفاع). در هر جهت گیری، نرم افزار کنترل به یک اسیلوسکوپ نمونه گیری دیجیتال فرمان می دهد یک اندازه گیری را کسب کند و داده های حاصل را برای نمایش، ذخیره، و پردازش به یک کامپیوتر منتقل کند. پردازش داده ها به دست آمده برای تعیین بهره آنتن می تواند به صورت آنلاین انجام شود.
مقدمه:

99