روانشناسی

پایان نامه خانواده: بررسی اثربخشی معنا درمانی به شیوه گروهی برافزایش امید به زندگی و کاهش احساس تنهایی در مردان …

عنوان:

بررسی اثربخشی معنا درمانی به شیوه گروهی برافزایش امید به زندگی و کاهش احساس تنهایی در مردان بازنشسته کانون بازنشستگان شهرستان ممسنی

استاد راهنما:

دکتر منصور سودانی

فهرست مطالب:
مقدمه.۲
بیان مسئله۳
اهمیت و ضرورت تحقیق.۵
اهداف تحقیق.۵
سوالهایی تحقیق.۷
فرضیه های تحقیق۷
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها.۸
 
فصل دوم(پیشینه پژوهش)
مقدمه ۱۱
مبانی نظری پژوهش۱۱
درمان وجودی۱۱
مقدمه ای بر نظریه معنادرمانی.۱۳
قوانین در معنا درمانی۱۴
نظریه معنی درمانی ویکتور فرانکل ۱۵
مداخله درمانی درنظریه معنادرمانی ۲۲
کاربرد معنا درمانی در سالمندان. ۲۶
روان درمانی ومشاوره گروهی. ۲۸
تعریف گروه و مشاوره گروهی ۲۹
اهداف مشاوره گروهی .۳۰
مراحل مشاوره گروهی .۳۳
احساس تنهایی ۳۷
تاریخچه . ۳۷
تعریف احساس تنهایی .۳۸
نظریات مربوط به احساس تنهایی . ۳۹
نظریه هورنای ۳۹
نظریه اریک فروم .۴۱
نطریه مازلو ۴۲
نظریه هایی جدیدتر درباره احساس تنهایی ۴۲
اگزیستانسیالیسم و احساس تنهایی.۴۴
تفاوت هایی تنها بودن و احساس تنهایی. ۴۸
رویکردها نسبت به احساس تنهایی ۵۰
رویکرد روان تحلیلی۵۱
رویکرد نیازهای اجتماعی ۵۱
رویکرد وجود گرایی ۵۲
رویکرد شناختی ۵۲
تنهایی در پیران ۵۲
امید . ۵۴
نظریه امید ۵۵
تعریف امید ۵۶
ناامیدی .۶۰
امید و یاس از دیدگاه اسلام ۶۶
بازنشستگی ۶۸
مقدمه ۶۸
تعاریف بازنشستگی .۶۸
تئوری های بازنشستگی ۷۰
تئوری نقش و ایفاء ۷۰
تئوری رهایی از قیود یا فراغت ۷۱
تئوری فعالیت و کار . ۷۲
تئوری مداومت و اتصال.۷۲
تئوری بحران . ۷۳
مراحل بازنشستگی . ۷۴
پیشینه تجربی پژوهش . ۷۶
تحقیقات داخل کشور .۷۶
تحقیقات خارج از کشور ۷۷
 
فصل سوم (روش پژوهش)
مقدمه .۸۰
جامعه، نمونه و روش نمونه گیری.۸۰
ابزار تحقیق ۸۰
مقیاس تجدید نظر شده احساس تنهایی(UCLA).80
پرسشنامه امید به زندگی میلر . ۸۱
طرح تحقیق.۸۲
روش اجرا ۸۳
جلسات مداخله.۸۴
روش آماری برای تحلیل داده ها۸۸

پایان نامه - مقاله - متن کامل

 
فصل چهارم (یافته های پژوهش)
مقدمه ۹۰
یافته های توصیفی ۹۰
یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش ۹۱
 
فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری)
مقدمه۹۵
تبیین یافته های پژوهش۹۵
محدودیت های پژوهش۹۸
پیشنهادها .۹۸
پیشنهادهایی در چارچوب پژوهش .۹۹
پیشنهادهای به مسئولین .۹۹
منابع فارسی .۱۰۰
منابع لاتین ۱۰۳
ضمائم .۱۰۷
چکیده:
در این پژوهش اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر افزایش امید به زندگی و کاهش احساس تنهایی در مردان بازنشسته کانون بازنشستگان شهرستان ممسنی، مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بازنشستگان عضو کانون بازنشستگان شهرستان ممسنی می باشند. نمونه متشکل از ۴۰ نفر است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین داوطلبان شرکت در این طرح، که نمرات شان یک انحراف معیار پایین تر از میانگین بود انتخاب شده و در دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه امید به زندگی میلر و مقیاس تجدید نظر شده احساس تنهایی(UCLA) می باشند. طرح پژوهش از نوع تجربی میدانی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است، که پس از انتخاب تصادفی گروه های آزمایشی و گواه، مداخله آزمایشی( معنی درمانی گروهی
) بر روی گروه آزمایش به مدت ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه ای و یک بار در هفته اجرا گردید. پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیری( منوا ) استفاده شد. نتایج حاصله نشان داد که معنا درمانی گروهی باعث افزایش امید به زندگی و کاهش احساس تنهایی گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شده است.پس از اجرای جلسات، پیگیری با فاصله یک ماهه، سودمندی معنادرمانی گروهی را بر امید به زندگی و احساس تنهایی نشان داد.
مقدمه
به نظر می رسد که رشد آدمی تمام طول عمر او را در بر می گیرد و به خصوص حوادث مهم زندگی تأثیرات بزرگی را بر رشد وی به جای می گذارد. در جریان این تحولات تغییرات زیستی، رفتاری و اجتماعی درتعامل با مقتضیات فرهنگی و تاریخی به شکل گیری تجارب جدید منجر  می شود. پدیده های روانی مانند روابط عاطفی، احساس خود و حافظه از همان آغاز کودکی تا دوره پیری در نتیجه تغییرات زیستی، شناختی و اجتماعی شکل می گیرند و چگونگی و زمان وقایع مهم زندگی نظیر ورود به مدرسه،استقلال ازخانواده،آغازپرورش فرزند و بازنشستگی تأثیرات خود را برجریان رشد فردی به جای می گذارند(لطف آبادی،۱۳۷۸).

99