مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه مدیریت آموزشی: بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی درون گرایی – برون گرایی با تعهد سازمانی ورضایت …

گروه آموزشی علوم تربیتی

پایان نامه برای دریا فت درجه کارشنا سی ارشد (M-A)

رشته مدیریت آموزشی

عنوان

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی درون  گرایی برون گرایی با تعهد سازمانی ورضایت شغلی د بیران مقطع متوسطه شهرستان اقلید

استاد راهنما

جناب آقای دکتر سیا مک رضا مهجو ر

استا د مشا ور

جناب آقای دکتر شاپور امین شایان جهرمی

متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

فصل اول –  طرح تحقیق

مقدمه .۱

بیان مسئله۴

اهمیت تحقیق۷

اهداف تحقیق.۹

پرسش های تحقیق.۱۱

تعاریف  واژه ها۱۲

تعاریف عملیاتی .۱۳

فصل دوم پیشینه تحقیق

مقدمه ۱۵

مبانی نظری .۱۶

تحقیقات انجام شده در داخل کشور۱۰۷

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور.۱۱۴

فصل سوم روش تحقیق

مقدمه .۱۲۱

جامعه آماری ۱۲۱

روش نمونه گیری و نمونه آماری۱۲۱ 

ابزار گرد آوری اطلاعات.۱۲۲

روش اجرای پرسشنامه۱۲۷

روش آماری۱۲۸

فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها

مقدمه .۱۲۹

ویژگی های توصیفی نمونه آماری.۱۲۹

آمار استنباطی.۱۳۰

فصل پنجم بحث ونتیجه گیری

مقدمه۱۳۷

بحث ونتیجه گیری۱۳۸

پیشنهادات .۱۴۲

پیشنهادات پژوهشی.۱۴۳

محدودیت ها.۱۴۴

منابع فارسی۱۴۵

منابع لاتین.۱۵۰

 

 فهرست جداول

عنوان صفحه

. ۳۲

جدول ۲-۳ مکانیسم های دفاعی فروید. ۴۱

اثرات تعهد سازمانی. ۶۱

جدول  2-6 طبقه بندی ایجاد تعهد ، عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمانی ( اقتباس از ماتیو و زاجاک، ۱۹۹۰ )  63

جدول۳-۱شماره سوالات مربوط برون گرایان ودرون گرایان .۱۲۲ جدول ۳-۲ شماره سوالات ابعاد رضایت شغلی  123

جدول ۳-۳ارزش نمرات پرسشنامه رضایت شغلی ۱۲۴

جدول ۳-۴ارزش نمرات تعهد سازمانی .۱۲۵

جدول ۳-۵پایایی پرسشنامه های شخصیت ،رضایت شغلی وتعهد سازمانی ۱۲۶

جدول۴-۱:  توزیع حجم نمونه اماری بر حسب سطح تحصیلات    .129

.

ها ۱۳۰

جدول ۴-۴ : جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون. ۱۳۱

جدول۶-۴: ضرایب بتا و سطح معناداری ان ها ۱۳۲

جدول  7-4: ماتریس همبستگی متغیر ها ۱۳۳

جدول(۸-۴) : جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون. ۱۳۳

جدول۹-۴: ضرایب بتا و سطح معناداری ان ها ۱۳۴

جدول  10-4: ماتریس همبستگی متغیر ها ۱۳۵

جدول(۱۱-۴) : جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون. ۱۳ ۵

جدول۱۲-۴: ضرایب بتا و سطح معناداری ان ها ۱۳۶

 

فهرست اشکال۱

عنوان صفحه

از سال ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۳  . 24

چکیده ی تحقیق

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی (درونگرایی و برون گرایی)با تعهد سازمانی و رضایت شغلی می باشد. برای این منظورتعداد۱۲۷نفر(۷۴مردو۵۳زن) دبیر از بین ۲۵۳دبیرمقطع متوسطه شهرستان اقلید  به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسش نامه ی شخصیتی آیزنک   تعهد سازمانی و رضایت شغلی جواب دادند ، رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی  با تعهدسازمانی و رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفت . همچنین بااستفاده از روش های آماری ماتریس همبستگی و رگرسیون  چند متغیره به تجزیه و تحلیل یافته ها پرداخته شد.

نتایج حاصله نشان داد که:

بین رضایت شغلی و برونگرایی با ضریب همبستگی ۵۶/. و بین تعهد سازمانی ورضایت شغلی با ضریب همبستگی ۵۵/. وتعهد سازمانی و برونگرایی با ضریب همبستگی ۶۶/. در سطح معنا داری ۰۱/. رابطه ی معناداری   وجود دارد.و همچنین  بین ابعاد رضایت شغلی که از جمله ماهیت شغل نحوه ارتقاء در سازمان حقوق و  سرپرستی با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و این متغیر ها قادر به پیش بینی تعهد سازمانی می باشند.

برون گرایی و تعهد سازمانی توانایی پیش بینی رضایت شغلی را دارند وهمچنین برون گرایی، درون گرایی و رضایت شغلی توانایی پیش بینی تعهد سازمانی را دارند.

 

مقدمه:

امروزه پیشرفت جامعه در گرو استفاده بهینه از نیروی انسانی آن جامعه است ،افراد از لحاظ استعدادها علایق و توانایی ها و دیگر خصوصیّات شخصیّتی با یکدیگر متفاوتند . بنابراین انتظارات متفاوتی دارند. حصول هدف های سازمانی درسازمان های مختلف  به نحو مطلوب مستلزم تهیّه و اجرای برنامه ها و خط مشی های هدایت و کنترل منابع انسانی می باشد،که آموزش وپرورش نیز در راس همه ی سازما نها از این قاعده مستثنی نیست بلکه آموزش وپروش نه تنها به عنوان عنصری اساسی در توسعه همه جانبه ونضج وترقی آگاهی های سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ،بلکه به عنوان وسیله ای به شمار می آید که نیروی انسانی متخصّص وکارآمد را برای بخش های مختلف جامعه  تربیت وآماده می نماید وبا تربیت وآماده سازی نیروی انسانی ،توان بالقوّه جوامع را به فعلیّت میرساند .نقش واهمیّت نیروی انسانی دربین اجزاء وعوامل دیگر سازمان ها ی اجتماعی همانند مغز در بین سایر اعضاءبدن است.که بدون آن دیگر اعضاءفاقد ارزش واعتبار است.(صادقی فر ، جعفر -۱۳۸۲ )

پایان نامه ها

 

یکی از مباحث اصلی وبنیادی علم روانشناسی ویژگی های شخصیتی افراد می با شد .از آنجایی که این ویژگی های شخصیّتی بر کار کرد شغلی  افراد تاثیر گذار می باشد که پرداختن به این مقوله می تواند جنبه های خاصّی از عملکرد افراد را در زمینه های مختلف روشن سازد . (کریمی ،یوسف – ۱۳۷۵)

بدون شک تطبیق توانایی ها،استعدادهاو خصوصیات فرد با مشاغل مورد نیاز جامعه،سبب کارآیی و بهبودی و کیفیت کار و موفقیّت و رضایت او می شود .مطالعات نشان می دهد که ممکن است مشکلات مشترک سازمان ها واقعا با عوامل شخصیّتی مرتبط باشد . مطالعات مختلف نشان می دهد که بعضی افراد برای بعضی مشاغل مناسب نیستند در حالی که برای دسته ای دیگر،امکان موفقیّت بیشتری در آن مشاغل وجود دارد . اگر چه عوامل مختلف از قبیل هوش استعداد،علاقه و . در تمام حرف مؤثّرند،اما تحقیقات نشان می دهد که عامل شخصیّت در بسیاری از موارد نقشی بسیار مهم و قابل توجه دارد.(قربانی ،الیاس -۱۳۸۲)

شرط لازم برای تحقّق اهداف وسیع ودر عین حال با اهمیّت نظام آموزشی ،وجود نیروی انسانی به ویژه مدیران ودبیرا نی است که علاوه برداشتن  توانا یی ها ومهارتها ی خاص نسبت به شغل وسازمان خود تعهد و وفاداری نموده وبتوانندسکانداری لایق برای این کشتی بزرگ باشند.

رضایت شغلی دررفتار عملی کارمندان اثر بسزایی دارد وبه نحو موثری اثر خود را درشغل فعلی ،کارا بودن ،اثر بخش بودن وآمادگی جهت ارتقاء شغلی نشان می دهد .رضایت شغلی همچنین باعث کاهش غیبت ونیز از آن جهت که  سلامتی افراد به سبب هزینه بیمه وبیمارستانی به نفع سازمان می باشد باعث افزایش بازدهی خواهد شد .کارمند راضی شاداب ومسرت را از سازمان به محیط خانه وجا معه منتقل می کند .بنابر این می توان با توجه به نحوه بهبود پذیرش شغل های اجتماعی ومقدار پولی که در سایه وجودرضایت شغلی به نفع جامعه خواهد شد از این عامل دفاع کرد .(مامن پوش ،مریم -۱۳۸۵)

اخیرا در متون تحقیقی نگرش کلی تعهد سازمانی نیز به عنوان عامل مهمی برای درک و فهم پیش بینی رفتار سازمانی و پیش بینی کننده خوبی برای تمایل به ماندن در شغل آورده شده است .

شهید مطهری اظهار می دارد اگر شخصی لیاقت و شایستگی و تعهد حداکثر بهره وری از امکانات و سرمایه را داشته باشد استحقاق مدیر شدن را دارد و اگر چنین تعهد لیاقت و شایستگی را ندارد و نباید چنین مسئولیتی به او محول شود . اندیشه تعهد یکی از ارزشهای اساسی است که سازماندهی بر آن متکی است .

بنابراین هر کوششی که در زمینه ی چگونگی بهتر اداره کردن سازمان ها صورت گیرد،مستلزم کشف نیازهای اساسی ، درک انگیزه های رفتار افراد و عکس العمل گروه های مختلف کاری است ، برای این منظور سازمان ها باید از راهکارهایی استفاده کنند که از مهم ترین آن ها تعیین رضایت شغلی و تعهد سازمانی افراد است . ایجاد روحیه و رضایت در بالا بردن کیفیّت و کارایی دبیران نقش بسزایی دارد (صادقی ،۱۳۸۲).

بنابراین تعیین ویژگی های شخصیّتی کارکنان و بررسی رابطه ای آن با رضایت از شغل و ایجاد تعهد در سازمان می توانند از وظایف مهم محقّقین  باشد .

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

99