روانشناسی

پایان نامه علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی: نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی مدیران: مطالعه موردی دانشگاه …

عنوان:

نقش فاصله قدرت در پیش ­بینی سبک رهبری معنوی مدیران: مطالعه موردی دانشگاه فردوسی­ مشهد

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا آهنچیان

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه                                                                        
بیان مسأله۲
اهداف تحقیق.۷
فرضیه و سسؤالات تحقیق.۷
فرضیه اصلی.۷
سؤالات فرعی.۸
تعاریف عملیاتی .۸
 
فصل دوم: پیشینه تحقیق                                                                    
الف : مرور مبانی نظری پژوهش۱۱
طبقه بندی هافستد ۱۱
تعاریف رهبری.۱۵
نظریه­ های رهبری۱۶
رهبری اخلاقی ۱۹
چگونگی شکل­ گیری مفهوم معنویت.۲۱
رهبری معنوی.۲۳
رهبری قانونی: الگویی از رهبری معنوی.۲۷
رهبری معنوی در سازمان­های آموزشی.۲۹
رهبری معنوی شخصی(الگویی برای سازمان­های آموزشی)۳۰

مرور تحقیقات انجام شده۳۲
استنتاج از پیشینه و الگوی نظری پژوهش۳۹
 
فصل سوم: روش اجرا
روش تحقیق.۴۲
جامعه مورد مطالعه .۴۲
حجم نمونه و روش نمونه گیری ۴۲
ابزار جمع آوری داده ها ۴۴
روش بررسی پایایی و روایی ابزار تحقیق .۴۶
شیوه جمع آوری داده ها۴۹
روش تحلیل داده ها۵۰
 
فصل چهارم: تحلیل داده­های تحقیق و ارائه یافته­ها
فرضیه اصلی پژوهش.۵۸
سؤال فرعی اول.۶۳
سؤال فرعی دوم ۶۵
سؤال فرعی سوم. ۶۶
سؤال فرعی چهارم. .۶۹
سؤال فرعی پنجم ۷۲
سؤال فرعی ششم ۷۵
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث
مقدمه.۸۱
نتیجه گیری و بحث .۸۲
فرضیه اصلی پژوهش. .۸۳
سؤال فرعی اول. ۸۵
سؤال فرعی دوم. ۸۶
سؤال فرعی سوم.۸۸
سؤال فرعی چهارم. ۹۰
سؤال فرعی پنجم. ۹۲
سؤال فرعی ششم. ۹۵
محدودیت­ها.۹۶
پیشنهادات۹۷
فهرست منابع. .۹۹
       پیوست­ها:
الف : پرسشنامه فاصله قدرت
ب : پرسشنامه سنجش سبک رهبری معنوی
چکیده انگلیسی
صفحه عنوان انگلیسی
فهرست جداول و نمودارها
نمودار(۲-۱) : مدل علی تئوری رهبری معنوی۲۶
نمودار(۲-۲) : مدل رهبری معنوی شخصی.۳۲
جدول (۲-۳) :ویژگیهای جوامع با فاصله قدرت کم-زیاد.۳۸
جدول (۳-۱) :توصیف نمونه مورد پژوهش از حیث نوع دانشکده، نوع استخدام، و جنسیت۴۳
جدول (۳-۲) :عبارات مربوط به فاصله قدرت در پرسشنامه.۴۵
جدول (۳-۳) : عبارات مربوط به رهبری معنوی در پرسشنامه۴۶
جدول (۳-۴): تحلیل اکتشافی پرسشنامه فاصله قدرت .۴۷
جدول(۳-۵) : سوالات پژوهش و آزمون آماری استفاه شده۵۱
جدول (۴-۱): آمار توصیفی شاخص های فاصله قدرت بر اساس نوع استخدام کارکنان.۵۴
جدول(۴-۲): آمار توصیفی شاخص های فاصله قدرت بر اساس گروه­های آموزشی.۵۵
جدول(۴-۳): آمار توصیفی شاخص های رهبری معنوی بر اساس گروه آموزشی.۵۶
جدول(۴-۴): آمار توصیفی شاخص های رهبری معنوی بر اساس نوع استخدام کارکنان.۵۷
جدول (۴-۵) شاخص­های توصیفی رهبری معنوی و فاصله قدرت ۵۸
جدول (۴-۵-۱): خلاصه مدل مورد استفاده در تحلیل یافته­ها۵۹
جدول(۴-۵-۲): بررسی قابلیت پیش بینی سبک رهبری معنوی مدیران با نمره فاصله قدرت.۵۹
جدول (۴-۵-۳):ضرایب. ۶۰
جدول (۴-۵-۴): خلاصه مدل مورد استفاده در تحلیل یافته­ها۶۱٫
جدول(۴-۵-۵):بررسی قابلیت پیش ­بینی سبک رهبری معنوی بر اساس خرده­آزمون­های فاصله قدرت۶۱
جدول (۴-۵-۶):ضرایب ۶۲
جدول (۴-۶) : آمار توصیفی میزان فاصله قدرت ۶۴
جدول (۴-۶-۱) : وضعیت فاصله قدرت در دانشگاه فردوسی مشهد:آزمون t با ارزش ثابت. .۶۴
جدول (۴-۷) : آمار توصیفی میزان رهبری معنوی۶۵
جدول (۴-۷-۱):وضعیت رهبری معنوی در دانشگاه فردوسی مشهد: آزمون t با ارزش ثابت ۶۶
جدول (۴-۸) : تحلیل مانووای رهبری معنوی بر اساس نوع استخدام کارکنان ۶۷
جدول (۴-۸-۱) : آزمون اثرات بین آزمودنی­ها.۶۸
جدول (۴-۹) : تحلیل مانووای نمره فاصله قدرت بر اساس نوع استخدام کارکنان. ۶۹
جدول (۴-۹-۱) : آزمون اثرات بین آزمودنی­ها.۷۱
جدول(۴-۱۰) : تحلیل مانووای رهبری معنوی بر اساس دانشکده های علوم انسانی و غیر علوم انسانی. ۷۲
جدول(۴-۱۰-۱) : آزمون اثرات بین آزمودنی­ها۷۴

99