زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه رشتۀ فرهنگ و زبان های باستانی: بازتاب اسطورۀ قهرمانی در داستان گرشاسب بر پایۀ اوستا و …

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات پژوهش ۱
۱-۱: پیشینه ی تحقیق ۲
۱-۲: سوال تحقیق. ۷
۱-۳: فرضیه ی تحقیق ۷
۱-۴: روش تحقیق. ۷
۱-۵: تعریف اسطوره ۸
۱-۶: ویژگی اسطوره های ایرانی. ۲۳
فصل دوم ۳۱
اسطوره جهانی قهرمان. ۳۲
۲-۱ : پیشینه ی تاریخی. ۳۳
۲-۲: قهرمان اسطوره ای(کهن نمونه) ۳۹
۲-۳: کهن نمونه ی تولد ۴۰
۲-۴: کهن نمونه ی رهسپاری ۴۳
۲-۵: تعریف قهرمان ۴۶
۲-۶: اسطوره ی قهرمانی گرشاسب. ۴۷
فصل سوم: گرشاسب دراوستا ۵۰
۳-۱:ریشه شناختی ۵۳
۳-۲: متون و بن مایه های قهرمانی ۵۶
۳-۲-۱: بزه ها. ۶۹
۳-۲-۳: نتیجه گیری: طرد جنگجو ۷۲
۳-۳: همالان و گرشاسب ۷۵
۳-۳-۱: ارزوشمنه(arvzO Samana) 76
۳-۳-۲:ائو گفیه(aEuO gafiia) 76
۳-۳-۳::سناویذکه(snAwiDka) 77
۳-۳-۴:سِرَور(srawera) 82
۳-۳-۴:خناثیتی(XnąθaItī). ۸۶
۳-۳-۵: گرگ کپوت(kaput) 91
۳-۳-۷:گندروه(gandarvwa) 94
۳-۳-۸: مرغ کمک(kamak) 100
۳-۳-۹:وایو(wAyu) 102
۳-۴: نتیجه گیری ۱۰۳
فصل چهارم: گرشاسب در متون پهلوی ۱۱۰
۴-۱: نقش رستاخیزی   . 115
۴-۲: اژی دهاک و آخر زمان ۱۲۶
۴-۳:پیوست: گرشاسب در منابع دوره ی اسلامی. ۱۳۹
نتیجه گیری ۱۵۳
کتابنامه ۱۵۸
 
چکیده
گرشاسب، قهرمان اسطوره ای، اژدها اوژن اوستایی،پسر سام و قهرمان رستاخیزی، در منابع فارسی زرتشتی، شاهکار های قهرمانی بسیاری با او در ارتباط است. شرح ماجراهای او در متون پهلوی و اوستا گردآوری شده است. این پژوهش اسطوره ی گرشاسب را طبق کهن نمونه ی قهرمانی ، بررسی می کند که پژوهشگران در زندگی اغلب قهرمانان اسطوره ای مشخص کرده اند. هدف اصلی این رساله ارائه تحلیلی نو از داده ها و داستان های گرشاسب برای تعریف قهرمان اسطوره ای بر پایه ی اوستا و متون پهلوی است. چهره ای که از او در اوستا می بینیم ، قابل مقایسه با نمونه هایی از ایزدان جنگاور و هند و اروپایی است. منابع دینی پهلوی به ویژه متون رستاخیزی و آخر زمانی جایگاه گرشاسب را در ساختار دینی مزدیسنا می نمایاند. او درجهان حماسی ایرانی آوازه ای ندارد و روایات پراکنده ی مربوط به او نیز در منابع گوناگون تفاوت ها و گاه تناقضات در خور درنگی دارند. این رساله می کوشد تا توجیهاتی را دست کم برای بخشی از این پراکندگی ها پیشنهاد کند. در نهایت خواهیم دید که بزهکاری های قهرمان به شوربختی و بدنامی گرشاسب در هر دو جهان منجر می شود. نتیجه ی کلی بررسی این بزه ها این است که جنگاوران در ارتکاب بزه ناگزیرند.

پیشگفتار

99