مهندسی مواد

پایان نامه رشته مواد : طراحی نمونه های استاندارد قطعات ریخته گری

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی مواد – انتخاب ، شناسایی و روش سخت مواد فلزی

عنوان :

طراحی  نمونه های استاندارد قطعات ریخته گری با توجه به وزن ومشخصات متالوژیکی قطعه

استاد راهنما :

دکتر ناصر ورهرام

نگارش :

رهام رسولی

 
چکیده :
برای بررسی خواص مکانیکی قطعات بهترین روش انجام آزمایشات DT بوده که
متاسفانه باعث تخریب می گردد از اینرو میبایست برای انجام تست های DT از
نمونه های همبار استفاده کرد که کاربردی ترین انها Y-Block  مباشد . از طرفی
این نمونه ها بایستی شرایط انجمادی مشابه ای با قطعه داشته باشد تا ساختار
یکسانی با قطعه در آنها  ایجاد شود که این موضوع برای تعمیم نمونه نتایج از نمونه
  به قطعه الزامی است . برای مشابهت می توان از نمونه ای با مدول یکسان استفاده
کرد که تا حدودی در استاندارد ها ابعاد این نمونه های استاندارد داده شده است . البته
این ابعاد با توجه به ضخامت قطعه ارائه  شده اند وبه این صورت که برای محدوده ای از
ضخامت  یک اندازه  Y-Block پیشنهاد شده است . با توجه به ارتباط مدول قطعه و نمونه

99