زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی: بررسی اساطیر در خمسه نظامی

دکتر خانم عسکری

فهرست مطالب:
چکیده ۱
مقدمه . ۲
فصل اول :کلیات طرح تحقیق. ۴
۱-۱-بیان مسئله . ۵
۱-۲اهمیت تحقیق. ۵
اهمیت اسطوره. ۵
ویژگی های اسطوره. ۶
عناصر اسطوره . ۷
۱-۳هدف تحقیق. ۷
۳-۱-نوع روش تحقیق: .۷
۳-۲روش گرداوری اطلاعات :
۳-۳ابزار گرداوری اطلاعات:.۷
۱-۴پرسش تحقیق. ۷
۱-۵فرضیه تحقیق ۷
فصل دوم :پیشینه تحقیق ۸
۲-۱پیشینه تحقیق. ۹
فصل سوم :
۳-۱روش تحقیق. ۱۰
فصل چهارم :کل تحقیق ۱۲
۴-۱-۱تعریف و شناخت اسطوره . ۱۳
۴-۱-۲-ریشه واژه اسطوره . ۱۴
۴-۱-۳-ساختار اسطوره ۱۴
۴-۱-۴-انواع اسطوره ۱۵
۴-۱-۵-کارکرد اسطوره . ۱۶
۴-۱-۶-موجودات اساطیری . ۱۷
۴-۱-۷-اسطوره و گونه های دیگر روایی ۱۸
۴-۱-۸-اسطوره و نماد. ۱۸
۴-۱-۹-اسطوره و حماسه ۱۹
۴-۱-۱۰-اسطوره و تمثیل . ۱۹
۴-۱-۱۱-اسطوره و دین. ۲۰
۴-۱-۱۲-اسطوره و تاریخ. ۲۱
۴-۱-۱۳-اسطوره و علم ۲۲
۴-۱-۱۴-اسطوره و رویا ۲۲
۴-۱-۱۵-اسطوره و ادبیات. ۲۳
۴-۱-۱۶-اسطوره به مثابه داستان ۲۴
۴-۱-۱۷-اسطوره و موسیقی ۲۴
۴-۱-۱۸-اسطوره وفلسفه. ۲۵
۴-۱-۱۹-اسطوره و مناسک ۲۵
۴-۱-۲۰-اسطوره و جامعه . ۲۶
۴-۱-۲۱-چگونگی تجلی اسطوره ها در آثار ادبی. ۲۶
۴-۲-۱-زندگینامه نظامی گنجوی ۳۱
۴-۲-۲-آثار نظامی. ۳۲
۴-۲-۲-۱مخزن الاسرار . ۳۲
۴-۲-۲-۲خسرو وشیرین ۳۳
۴-۲-۲-۳لیلی و مجنون. ۳۳
۴-۲-۲-۴هفت پیکر ۳۳
۴-۲-۲-۵اسکند نامه . ۳۴
۴-۲-۳-معلومات نظامی ۳۴
۴-۲-۴-تاریخ اجتماعی وسیاسی عصر نظامی. ۳۵
۴-۲-۵-اوضاع فرهنگی عصر نظامی. ۳۵
۴-۲-۶مشروب و مسلک نظامی. ۳۷
۴-۲-۷شخصیت نظامی . ۳۸
۴-۲-۸مدفن نظامی . ۴۰
۴-۳-۱-دیو. ۴۲
۴-۳-۲-آب حیوان، آب حیات، چشمه زندگی ۴۸
۴-۳-۳-توضیحات مربوطه به اسطوره خضر ۵۳
۴-۳-۴-اسرافیل ،نفخ صور. ۵۷
۴-۳-۵-نفخ صور ۵۷
۴-۳-۶-سدره. ۵۹
۴-۳-۷-هاروت. ۵۹
۴-۳-۸-سیمرغ ۶۱
۴-۳-۹-اژدها ۶۴
۴-۳-۱۰-قاروره ۷۰
۴-۳-۱۱-اسکندر ۷۴
۴-۳-۱۲-رستم. ۸۲
۴-۳-۱۳-رخش ۸۵
۴-۳-۱۴-اسفندیار. ۸۶
۴-۳-۱۵-گنج قارون،گنج روان. ۸۸
۴-۳-۱۶-طوبی ۹۰
۴-۳-۱۷-کیخسرو. ۹۱
۴-۳-۱۸-کی قباد ۹۵
۴-۳-۱۹-کیومرث ۹۷
۴-۳-۲۰-جمشید،جام جم. ۹۸
۴-۳-۲۱-فریدون. ۱۰۱
۴-۳-۲۱-سلیمان . ۱۰۴
۴-۳-۲۲-سلیمان و مور ۱۰۴
۴-۳-۲۳-طلسم ۱۰۷
۴-۳-۲۴-کوثر ۱۰۸
۴-۳-۲۵-یاجوج ۱۰۹
۴-۳-۲۶-خسرو وشیرین ۱۱۱
۴-۳-۲۷-لیلی و مجنون. ۱۱۲
۴-۳-۲۸-قاف. ۱۱۲
۴-۳-۲۹غول. ۱۱۵
۴-۳-۳۰-گاوزمین. ۱۱۶
۴-۳-۳۱-فرشته ۱۱۷
۴-۳-۳۲-سروش ۱۲۱
۴-۳-۳۳-اهریمن و شیطان. ۱۲۲
۴-۳-۳۴-سیاوش. ۱۲۴
۴-۳-۳۵-خون سیاوش. ۱۲۵
۴-۳-۳۶-بهمن ۱۲۵
۴-۳-۳۷-مانی ۱۲۸
۴-۳-۳۸-ارژنگ ۱۲۹
۴-۳-۳۹-نتیجه. ۱۳۰
فصل پنجم :نتیجه گیری. ۱۳۲
نتیجه گیری. ۱۳۳
نحوه ارجاع متن. ۱۳۵
منابع ۱۳۶
چکیده انگلیسی. ۱۳۸
چکیده:
افسانه و اسطوره به عنوان جلوه هایی از فرهنگ ، با خلاقیت قومی رابطه ای مستقیم دارند و مراد از این خلاقیت ، در این جا چیزی در حدود نوعی آفرینش هنری است. شاید نادرست نباشد اگر بگوییم اسطوره و هنر دو روی یک سکه اند . در خاستگاه و هدف ، مشترک. آن چه این دو را از هم جدا می کند ،یکی نحوه ی ارائه  و به اصطلاح ظرف بیان آن دو است و دیگر این که پدید آورنده ی اسطوره ،خلاقیت وجدان جمعی است و عالمل پیدایی اثر  هنری ، آفرینش فردی؛ حال آن که در غایت و هدف ،هر دو به جامعه و فرهنگ تعلق دارند. پایان نامه ی حاضر با هدف بررسی «نمادها ی اسطوره در خمسه نظامی» به نگارش در امده است. نگارنده  پس از جمع آوری اطلاعات مورد نظر ، نمادهای  اسطوره را از این منبع استخراج کرده و سپس آن ها را در ذیل مضامین مختلفی طبقه بندی و به توضیح و تحلیل آن ها پرداخته است. اهمیت این بحث از آن جاست که نشان می دهد این شاهکار زبان فارسی  بازتاب گسترده ای از اسطوره را داراست و تمامی این نمادها با زندگی مردم گذشته و امروز پیوندی ناگسستنی دارند. بسیاری از نمادهای اسطوره در خمسه ی نظامی علاوه بر جنبه ی ملّی ، میهنی، جنبه ی مذهبی و دینی نیز دارند که همین ویژگی باعث جاویدان ماندن این اثر سترگ تا امروز بوده است زیرا گرایش های دینی در زمره ی نخستین تمایلات بشر محسوب می شوند. نمادهای اسطوره و اساطیر ماندگار فرهنگ ما ریشه در باورها . عتقادات مردم این مرز و بوم دارند که باید برای حفظ و نکو داشت آن تا همیشه ی تاریخ از تلاش و کوشش باز بایستیم و از آن پاسداری و حمایت کنیم.

پایان نامه ها

 
مقدمه

99