روانشناسی

پایان نامه رشته روانشناسی: تحلیل محتوای کتاب ریاضی هفتم متوسطه اول سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر رضا جعفری هرندی

فهرست مطالب:

  • مقدمه ۲
  • بیان مسأله ۴
  • اهمیت وضرورت موضوع . ۸
  • اهداف پژوهش ۹
  • سؤال های پژوهش. ۱۱
  • تعریف واژه ها و اصطلاحات. ۱۲

۱-۶-۱٫ تعاریف نظری . ۱۲

۱-۶-۲٫ تعاریف عملیاتی ۱۴

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱٫ مبانی نظری ۱۷

۲-۱-۱٫ ویژگی ها و تعاریفی از تعلیم و تربیت ۱۷

۲-۱-۲٫ اهمیت و ضرورت تعلیم و تربیت . ۱۹

۲-۱-۳٫ ویژگی ها، روش ها، اهمیت و ضرورت و اهداف آموزش و پرورش دوره راهنمایی ۲۰

۲-۱-۳-۱٫ ویژگی های آموزش و پرورش دوره راهنمایی . ۲۰

۲-۱-۳-۲٫ روش های آموزش و پرورش دوره راهنمایی تحصیلی . ۲۱

۲-۱-۳-۳٫ اهمیت و ضرورت آموزش و پرورش دوره راهنمایی . ۲۲

۲-۱-۳-۴٫ اهداف آموزش و پرورش دوره راهنمایی . ۲۵

۲-۱-۴٫ ضرورت و انواع برنامه ریزی ۳۳

۲-۱-۵٫ جایگاه، اهمیت و تعاریفی از محتوا . ۳۸

۲-۱-۶٫ انتخاب محتوا ۴۲

۲-۱-۶-۱٫ دیدگاه های اساسی در زمینه انتخاب محتوا ۴۲

۲-۱-۶-۲٫ منابع انتخاب محتوا . ۴۴

۲-۱-۶-۳٫ اصول انتخاب محتوا . ۴۶

۲-۱-۷٫ تحلیل محتوا و هدف های آن . ۵۵

۲-۱-۸٫ انواع تحلیل محتوا . ۵۷

۲-۱-۹٫ کتاب درسی .۵۸

۲-۱-۹-۱٫ جایگاه و اهمیت کتاب درسی . ۵۸

۲-۱-۹-۲٫ ضرورت پژوهش در کتاب های درسی ۶۰

۲-۱-۱۰٫ مفهوم و تعریف تحلیل محتوای کتاب درسی . ۶۲

۲-۱-۱۱٫ تکنیک ها و روش های متداول در تحلیل محتوای کتاب های درسی ۶۷

۲-۱-۱۲٫ ابزارهای فهرستی یا چک لیست هادر تحلیل محتوای کتاب های درسی ۶۸

۲-۱-۱۲-۱٫ ویژگی های مطلوب کتاب درسی . ۷۰

۲-۱-۱۲-۲٫ چک لیست انتخاب کتاب درسی مناسب ۷۱

۲-۱-۱۲-۳٫ الگو یا تکنیک میزان دعوت به پژوهش ویلیام رومی . ۷۳

۲-۱-۱۲-۴٫ روش بررسی شکل ها، تصویرها و نمودارهای کتاب . ۷۵

۲-۱-۱۲-۵٫ روش بررسی سئوال ها و تمرین های کتاب ۷۵

۲-۱-۱۲-۶٫ مدل طراحی و طبقه بندی هدف های آموزشی مریل . ۷۶

۲-۱-۱۳٫ اهداف کلی برنامه درسی ریاضی در دوره راهنمایی . ۸۱

۲-۱-۱۴٫ ضرورت تغییر برنامه های درسی متناسب با تغییرات امروزی ۸۳

۲-۱-۱۵٫ جمع بندی مبانی نظری . ۸۵

۲-۲٫ تحقیقات انجام شده . ۸۶

۲-۲-۱٫ تحقیقات انجام شده خارجی . ۸۶

۲-۲-۲٫ تحقیقات انجام شده داخلی . ۹۰

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱٫ روش پژوهش ۱۰۱

۳-۲٫ جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری ۱۰۲

۳-۲-۱٫ جامعه آماری . ۱۰۲

۳-۲-۲٫ نمونه آماری ۱۰۳

۳ -۲-۳٫ روش های نمونه گیری . ۱۰۴

۳-۳- ابزار گردآوری اطلاعات، بیان ویژگی‌ها، روایی و پایایی آن . ۱۰۵

۳-۴٫ روش تحلیل داده ها ۱۰۹

فصل چهارم: یافته های پژوهش

۴-۱٫ توصیف و تحلیل داده ها به تفکیک سوال های پژوهش . ۱۱۱

۴-۲٫ بررسی وضعیت جمعیت شناختی پاسخگویان ۱۱۱

۴-۳ .بررسی سوال های پژوهش ۱۱۸

۴-۳-۱ . سوال اول پژوهش . ۱۱۸

۴-۳-۲٫ سوال دوم پژوهش ۱۲۱

۴-۳-۳٫ سوال سوم پژوهش ۱۲۳

۴-۳-۴٫ سوال چهارم پژوهش ۱۲۵

۴-۳-۵٫ سوال پنجم پژوهش ۱۲۷

۴-۳-۶٫ سوال ششم پژوهش ۱۳۰

۴-۳-۷٫ سوال هفتم پژوهش ۱۳۳

۴-۳-۸٫ سوال هشتم پژوهش . ۱۳۵

۴-۳-۹ .سوال نهم پژوهش ۱۳۷

۴-۳-۱۰٫ سوال دهم پژوهش . ۱۴۰

۴-۳-۱۰-۱٫ جنس ۱۴۰

۴-۳-۱۰-۲٫ مدرک تحصیلی ۱۴۳

۴-۳-۱۰-۳٫ رشته تحصیلی ۱۴۵

۴-۳-۱۰-۴٫ ناحیه محل خدمت ۱۴۷

۴-۳-۱۰-۵٫ سنوات تدریس در دوره متوسطه اول(راهنمایی) ۱۵۱

۴-۳-۱۰-۶ حضور در دوره بررسی. ۱۵۳

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱٫ خلاصه ای از پژوهش . ۱۵۸

۵- ۲٫ بیان یافته ها و بحث پیرامون آن . ۱۵۹

۵-۳٫ بحث کلی ۱۷۱

۵-۴٫ پیشنهادهای عملی جهت کاربست یافته ها . ۱۷۲

۵-۵٫ پیشنهاد موضوع های پژوهشی . ۱۷۷

۵-۶ محدودیت های پژوهش ۱۷۹

فهرست جداول

جدول۲-۱٫ یک نمونه از پرسش نامه تحلیل محتوای کتاب آموزش ۶۹

جدول ۲-۲٫ چک لیست ملاک های ارزیابی برای انتخاب کتاب درسی مناسب . ۷۲

جدول ۲-۳٫ فراوانی انواع جملات لفظی و درکی ۷۴

جدول ۲-۴٫ انواع سطوح عملکردی براساس موضوع . ۷۷

جدول ۲-۵٫ نتایج تجزیه و تحلیل مریل ۷۸

جدول شماره ۲-۶٫ انواع ارائه ثانویه و عملکرد مریل . ۸۰

جدول ۳-۱٫ جامعه آماری پژوهش . ۱۰۳

جدول ۳-۲٫ نمونه آماری پژوهش ۱۰۴

جدول ۳-۳٫ تناظر ۳۲ گویه‌ای پرسش نامه ی کتاب ریاضی پایه هفتم دوره متوسطه . ۱۰۷

جدول ۳-۴٫ طیف لیکرت، پرسش­نامه ی کتاب ریاضی پایه هفتم دوره متوسطه اول . ۱۰۸

جدول ۳-۵٫ ضریب آلفای کرونباخ سوال های مختلف پژوهش . ۱۰۸

جدول ۴-۱٫ توزیع پاسخگویان بر حسب جنس ۱۱۲

جدول ۴-۲٫ توزیع پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی . ۱۱۳

جدول ۴-۳٫ توزیع پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی . ۱۱۴

جدول ۴-۴٫ توزیع پاسخ گویان بر حسب ناحیه محل خدمت . ۱۱۵

جدول ۴-۵٫ توزیع پاسخ گویان بر حسب سنوات تدریس در مقطع دبیرستان دوره اول ۱۱۶

جدول ۴-۶٫ توزیع پاسخگویان بر حسب حضور یا عدم حضور در دوره بررسی . ۱۱۷

جدول ۴-۷٫ فراوانی انواع جمله های درکی و حفظی ۱۱۹

جدول ۴-۸٫ فراوانی انواع جملات کتاب بر اساس روش تجزیه و تحلیل ویلیام رومی ۱۲۰

جدول ۴-۹٫ فراوانی انواع فعالیت ها و کار درکلاس ها وتمرین های کتاب در فصل های مختلف . ۱۲۲

جدول ۴-۰۱۰ فراوانی انواع تصاویر و شکل های کتاب در فصل های مختلف ۱۲۴

جدول ۴-۱۱٫ جمع بندی ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های ۱ تا۵ . ۱۲۵

جدول ۴-۱۲٫ نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی . ۱۲۷

جدول ۴-۱۳٫ جمع بندی ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های ۶ تا ۱۱ ۱۲۸

جدول ۴-۴٫۱ نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی ۱۳۰

جدول ۴-۱۵٫ جمع بندی ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های ۱۲ تا ۱۷ . ۱۳۱

جدول ۴- ۱۶٫ نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی ۱۳۲

جدول ۴-۱۷٫ جمع بندی ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های ۱۸ تا ۲۲ . ۱۳۳

جدول ۴-۱۸٫ نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی ۱۳۵

جدول ۴-۱۹٫ جمع بندی ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های ۲۳ تا ۲۷ ۱۳۵

جدول ۴-۲۰٫ نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی . ۱۳۷

جدول ۴-۲۱٫ جمع بندی ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های ۲۸ تا ۳۲ ۱۳۸

جدول ۴-۲۲٫ نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی . ۱۳۹

جدول ۴-۲۳٫ فراوانی، میانگین و انحراف معیار سوال ها به تفکیک جنس ۱۴۱

جدول ۴-۲۴٫ نتایج آزمون t مستقل برای متغیر جنس ۱۴۱

جدول ۴-۲۵٫ فراوانی، میانگین و انحراف معیار سوال های پژوهش به تفکیک مدرک تحصیلی . ۱۴۳

جدول ۴-۲۶٫ نتایج تحلیل آنوا برای متغیر مدرک تحصیلی ۱۴۴

جدول ۴-۲۷ .نتایج آزمون تعقیبی شفه در مورد سوال چهارم پژوهش بر حسب مدرک تحصیلی . ۱۴۵

جدول ۴-۲۸٫ فراوانی، میانگین و انحراف معیار سوال ها به تفکیک رشته تحصیلی . ۱۴۶

جدول ۴-۲۹٫ نتایج آزمون t مستقل برای متغیر رشته تحصیلی ۱۴۶

جدول ۴-۳۰٫ فراوانی، میانگین و انحراف معیار سوال های پژوهش به تفکیک ناحیه محل خدمت . ۱۴۸

جدول ۴-۳۱٫ نتایج تحلیل آنوا برای متغیر ناحیه محل خدمت ۱۴۹

جدول ۴-۳۲٫نتایج آزمون تعقیبی شفه در مورد سوال چهارم پژوهش بر حسب ناحیه محل خدمت . ۱۵۰

جدول ۴-۳۳٫ فراوانی، میانگین و انحراف معیار سوال های پژوهش به تفکیک سنوات تدریس . ۱۵۱

جدول ۴-۳۴٫ نتایج تحلیل آنوا برای متغیر سنوات تدریس در دوره متوسطه اول ۱۵۲

جدول ۴-۳۵ .فراوانی، میانگین و انحراف معیار سوال ها به تفکیک حضور در دوره بررسی ۱۵۳

جدول ۴-۳۶٫ نتایج آزمون t مستقل برای متغیر نوع حضور در دوره بررسی . ۱۵۴

جدول ۵-۱٫ میانگین وزنی و میزان توجه متغیرهای پژوهش در کتاب . ۱۷۱

فهرست اشکال

نمودار ۴-۱٫ توزیع پاسخگویان بر حسب جنس ۱۱۲

نمودار ۴-۲٫ توزیع پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی . ۱۱۳

نمودار ۴-۳٫ توزیع پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی . ۱۱۴

نمودار ۴-۴٫ توزیع پاسخ گویان بر حسب ناحیه محل خدمت . ۱۱۵

نمودار ۴-۵ .توزیع پاسخ گویان بر حسب سنوات تدریس در مقطع دبیرستان دوره اول . ۱۱۶

نمودار۴-۶٫ توزیع پاسخگویان بر حسب حضور یا عدم حضور در دوره بررسی ۱۱۷

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق تحلیل محتوای کتاب ریاضی هفتم متوسطه اول سال تحصیلی ۹۴- ۱۳۹۳ می باشد.این تحقیق، از نوع توصیفی و روش مورد استفاده، روش تحلیل محتوا و روش پیمایشی و از نظر هدف در گروه تحقیقات کاربردی و از نظر جمع آوری و کنترل متغیرها در گروه تحقیقات غیر آزمایشی قرار دارد. در این تحقیق دو جامعه آماری وجود دارد: الف) کتاب ریاضی هفتم دوره متوسطه اول چاپ ۱۳۹۳ ب) دبیران ریاضی پایه هفتم دوره متوسطه اول نواحی هفتگانه آموزش و پرورش شهر مشهد که ۴۸۸ نفر می باشند. در این تحقیق دو نمونه آماری نیز مطرح است:

الف) برای جامعه اول کل کتاب مورد نظر بود که بر اساس الگوی ویلیام رومی تعیین شد. ب) برای جامعه دوم ۱۷۰ نفر زن و مرد از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای متناسب باحجم از ۳ ناحیه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق یکی فرم تحلیل محتوای ویلیام رومی و دیگری پرسش نامه محقق ساخته بود.نتایج بدست آمده باتوجه به ضرایب فرم تحلیل محتوای ویلیام رومی در سه بخش متن، سوالات فعالیت ها، کاردرکلاس هاو تمرین ها و تصویرها نشان می دهد که کتاب ریاضی هفتم در میزان دعوت به پژوهش یا به تفکر مطلوب بوده است.همچنین نتایج بدست آمده از پرسش نامه نشان می دهد که کتاب ریاضی هفتم به اطلاعات قبلی ریاضی دانش آموزان بیشترین توجه و به نیازهای دانش آموزان کمترین توجه را داشته است.

  • مقدمه

اهمیت و نقش آموزش و پرورش در بهسازی و توسعه زندگی فردی و اجتماعی موجب شده است که جامعه و اولیای دانش آموزان انتظار داشته باشند که مدرسه محیطی رشد دهنده، پویا و زمینه ساز پرورش استعدادهای بالقوه و خداداد فرزندان آنان باشد (دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، ۱۳۷۹).

با توجه به شتاب روزافزون تکنولوژی و فن آوری اطلاعات، نیاز به بازنگری کتب درسی هر چند سال یک بار احساس می شود، یکی از راه های رسیدن به این مهم تحلیل محتوای کتب درسی است که شیوه های متفاوتی برای این امر وجود دارد (صاحبی و حسینی ، ۱۳۸۹).

کتاب های درسی یکی از مهمترین نقش ها را در برنامه های درسی ایفا می کنند زیرا بیشتر فعالیت های آموزشی در چارچوب کتاب های درسی صورت می گیرد و بیشترین فعالیت ها و تجربه های آموزشی دانش آموزان و معلم حول محور آن سازمان دهی می شود (عریضی، ۱۳۸۲).

ساختار نظام تحصیلی آموزش وپرورش در جمهوری اسلامی ایران براساس مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، شامل ۶ سال دوره ابتدایی و ۶ سال دوره متوسطه (جمعا دوازده سال) است. هر دوره تحصیلی نیز به دو دوره سه ساله تقسیم می شود.

دوران تحصیلی رسمی و عمومی، با توجه به ماهیت و ویژگی برنامه های درسی شامل دوره آموزش عمومی (مرکب از دوره ابتدایی و دوره متوسطه اول) و نیمه تخصصی (دوره متوسطه دوم) خواهد بود و در پایان دوره متوسطه دوم به دانش آموزان مدرک دیپلم اعطا می شود (دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، ۱۳۹۰).

این دوره از چند نظر حایز اهمیت است:

دانش آموزان این دوره در مرحله حساسی از زندگی، به نام نوجوانی هستند. ویژگی های خاص این سنین وتحولات جسمانی و روانی در نوجوانان ایجاب می کند که آنان در مراکز تربیتی خاص تحت تعلیم و تربیت قرار گیرند و جدا کردن آنان ازکودکان دوره ابتدایی و نوجوانان دبیرستانی ضرورت دارد.

همان گونه که گفته شد این سنین به لحاظ روانشناسی رشد و تربیت، مرحله مهمی است؛ زیرا بنا بر تحقیقات روانشناسان علاوه بر ظهور ویژگی های شخصیت، تفکر انتزاعی دانش آموزان در این مرحله شکل می گیرد و موضوعات و شیوه آموزش به آنان با کودکان دوره قبل تفاوت بارز پیدا می کند.

99