حقوق

پایان نامه رشته حقوق خصوصی: بررسی تطبیقی تعهدات وکیل دعاوی در حقوق ایران و آمریکا

موضوع:

بررسی تطبیقی تعهدات وکیل دعاوی در حقوق ایران و آمریکا

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر مهدی حسن‌زاده

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر عزیز‌الله فهیمی

متن پایان نامه :

فهرست مطالب:

مقدمه

الف) بیان مسأله۶

ب) پیشینه تحقیق۶

ج) ضرورت و اهمیت تحقیق.۶

د) اهداف.۷

هـ) سؤالات۷

و) فرضیات۷

ز) روش تحقیق۸

ح) ساختار تحقیق۸

فصل اول: کلیات.۹

مبحث اول: تعاریف.۱۰

گفتار اول: وکالت.۱۱

بند اول: معنای لغوی.۱۲

بند دوم: معنای اصطلاحی (حقوقی).۱۲

گفتار دوم: وکیل دادگستری.۱۲

گفتار سوم: تعهد.۱۳

بند اول: معنای لغوی۱۳

بند دوم: معنای اصطلاحی (حقوقی).۱۴

مبحث دوم: اقسام وکالت دادگستری۱۴

گفتار اول: وکالت انتخابی۱۴

بند اول: وکالت تسخیری.۱۴

بند دوم: وکالت معاضدتی۱۶

گفتار دوم: وکالت اتفاقی.۱۷

مبحث سوم: ساختار وکالت در نظام حقوقی آمریکا.۱۷

گفتار اول: شرایط اخذ پروانه و اشتغال به حرفه وکالت در آمریکا.۱۹

گفتار دوم: شرایط اشتغال به حرفه وکالت در ایالت کالیفرنیای آمریکا۲۱

بند اول: شرایط عمومی پذیرش به شغل وکالت.۲۲

بند دوم: داوطلبان وکالت.۲۲

الف) داوطلبان عمومی۲۳

ب) داوطلبان وکیل۲۳

ج) تحصیلات حقوقی.۲۳

د) کارآموزی وکالت در دفاتر وکالت یا شعبات دادگاه ها.۲۴

گفتار سوم: قوانین و مقررات کانون وکلای دادگستری آمریکا۲۵

بند اول: قانون رفتار قضایی.۲۶

بند دوم: قانون نمونه مسئولیت حرفه ای.۲۶

بند سوم: مقررات نمونه رفتار حرفه ای۲۶

فصل دوم: تعهدات قراردادی وکیل دادگستری۲۷

مبحث اول: شرایط ایجاد تعهدات قراردادی وکیل دادگستری۲۸

گفتار اول: وجود قرارداد۲۹

بند اول: قرارداد کتبی۲۹

بند دوم: قرارداد شفاهی.۲۹

گفتار دوم: انواع وکالت نامه۲۹

بند اول: وکالت نامه رسمی۲۹

بند دوم: وکالت نامه عادی۲۹

بند سوم: وکالت خاص.۲۹

گفتار سوم: شرایط صحت قرارداد.۳۰

بند اول: تراضی طرفین.۳۰

بند دوم: اهلیت طرفین.۳۰

الف) اهلیت موکل۳۰

ب) اهلیت وکیل.۳۱

بند سوم: موضوع وکالت۳۱

الف) توانایی موکل برای انجام مورد وکالت۳۱

ب) قابل نیابت بودن موضوع۳۲

مبحث دوم: تعهدات قراردادی وکیل دادگستری براساس نوع قرارداد.۳۲

گفتار اول: وکالت مطلق۳۲

گفتار دوم: وکالت مقید.۳۳

گفتار سوم: وکالت عام.۳۳

مبحث سوم: تعهدات قراردادی وکیل دعاوی براساس نحوه اعلام۳۴

گفتار اول: تعهدات مصرح.۳۴

بند اول: موارد اجباری.۳۵

بند دوم: موارد اختیاری.۳۶

گفتار دوم: تعهدات ضمنی.۳۷

بند اول: تعهدات شکلی۳۷

بند دوم: تعهدات ماهوی۳۸

فصل سوم: تعهدات و الزامات قانونی و عرفی وکیل.۴۰

مبحث اول: تعهدات قانونی.۴۱

گفتار اول: تعهد وکیل به انجام مراقبت های لازم در تعقیب دعوا.۴۳

بند اول: رعایت مواعد قانونی۴۴

بند دوم: اعمال مراقبت نسبت به حسن جریان امور دفتری دعوا۴۵

بند سوم: حضور در جلسات دادرسی.۴۷

گفتار دوم: تعهد وکیل به صداقت نسبت به موکل و مراجع قضایی۴۸

بند اول: تعهد وکیل به راستگویی در برابر موکل۴۸

الف) تعهد وکیل به صداقت داشتن در موقعیت مشاوره.۴۹

ب) تعهد وکیل به رعایت صداقت در تنظیم اسناد.۵۰

ج) تعهد وکیل به رعایت صداقت در وکالت دعاوی.۵۰

بند دوم: التزام وکیل به صداقت در برابر دستگاه قضایی.۵۳

گفتار سوم: حفظ اسرار موکل۵۵

بند اول: اسرار وکالت۵۶

الف) سرّ وکالت.۵۷

ب) چه کسی امین به شمار می آید.۵۷

بند دوم: موارد عدم تکلیف به حفظ اسرار موکل۵۸

الف) افشاء راز در صورت موافقت صریح موکل.۵۸

ب) افشاء سرّ در مقام ادای شهادت۵۹

ج) افشاء سر در مقام دفاع از خود.۵۹

د) افشاء اسرار به منظور جلوگیری از وقوع جرم۶۱

مبحث دوم: تعهدات عرفی۶۲

گفتار اول: رعایت مصلحت موکل.۶۲

بند اول: اشتباه وکیل در رعایت مصلحت موکل.۶۳

بند دوم: رعایت نکردن عمدی مصلحت موکل.۶۴

گفتار دوم: امانتداری نسبت به موکل.۶۵

بند اول: تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت.۶۵

الف) عدم لزوم تقدیم حساب به اقتضای وجود قراین و اوضاع و احوال خاص۶۵

ب) عدم قدرت وکیل بر تقدیم حساب۶۶

بند دوم: تعهد وکیل به استرداد اموال و اسناد موکل.۶۶

فصل چهارم: ضمانت اجرای تعهدات وکیل دادگستری۶۸

مبحث اول: مسئولیت مدنی وکیل.۷۰

گفتار اول: مسئولیت قراردادی وکیل.۷۱

بند اول: شرایط مسئولیت قراردادی۷۱

الف) وجود قرارداد۷۱

ب) نقض عهد.۷۲

ج) ایراد خسارت۷۲

بند دوم: نوع نقض عهد.۷۳

الف) عدم انجام تعهد.۷۳

۱- اقرار به حق طرف مقابل.۷۳

۲- عدم رفع نقص۷۳

۲-۱- عدم رفع نقص نسبت به مشخصات خواهان (قرار رد دادخواست)۷۴

۲-۲- عدم رفع نقص نسبت به مشخصات خوانده.۷۴

۳- عدم حضور در جلسه دادرسی۷۴

ب) تأخیر در انجام تعهد۷۵

۱- عدم واخواهی و تجدیدنظر۷۶

۲- عدم وقوع فورس ماژور (قوه قاهره).۷۶

گفتار دوم: مسئولیت غیر قراردادی (قانونی) وکیل.۷۷

بند اول: عمل زیانبار.۷۸

بند دوم: وجود زیان۷۹

بند سوم: رابطه سببیت.۸۰

مبحث دوم: تعقیب انتظامی و کیفری وکیل۸۱

گفتار اول: تعقیب انتظامی۸۱

بند اول: مراحل رسیدگی۸۲

الف) طرح شکایت در دادسرا۸۲

ب) قرار تعقیب.۸۲

بند دوم: مجازات های انتظامی۸۳

الف) تعلیق انتظامی۸۴

ب) تعلیق کیفری.۸۴

ج) مجازات انتظامی درجه ۲ و ۱ (اخطار کتبی – توبیخ با درجه در پرونده).۸۴

د) مجازات انتظامی درجه ۳ (توبیخ با درج در روزنامه رسمی)۸۵

هـ) مجازات انتظامی درجه ۴ (تنزل درجه).۸۵

و) مجازات انتظامی درجه ۵ (انفصال از سه ماه تا سه سال)۸۵

ز) مجازات های انتظامی درجه ۶ (محرومیت دائم)۸۵

گفتار دوم: تعقیب کیفری وکیل۸۵

بند اول: جرایم عمومی۸۵

بند دوم: جرایم خاص.۸۶

بند سوم: سایر موارد.۸۶

نتیجه گیری۸۷

کتابنامه.۸۹

چکیده:

موضوع این پایان‌نامه، «بررسی تعهدات وکیل دعاوی در حقوق ایران و آمریکا» است. در پایان‌نامه پیش رو که بر پایه مطالعه تطبیقی است، هدف آن است که تعهدات وکیل دعاوی در حقوق ایران که بر پایه نظام حقوقی مدون است با نظام حقوقی کشوری که در آن نظام حقوق عرفی (کامن‌لا) حکم‌فرماست، مورد قیاس واقع شود. این بررسی از نگاه تعهدات قراردادی، قانونی و عرفی مورد توجه واقع شده است. پس از شناخت کلی از مفهوم وکالت، وکیل دعاوی و بررسی آن در دو مفهوم لغوی و اصطلاحی و نیز پرداختن به اقسام وکالت دادگستری به طور اجمال، به ساختار وکالت در نظام حقوقی آمریکا اشاره شده و اینکه برای اخذ پروانه وکالت و اشتغال به این حرفه در ایالات متحده متقاضیان می‌بایست چه مسیری را طی نمایند؛ با این توضیح که به لحاظ فدرالی بودن نظام سیاسی این کشور و در نتیجه، متفاوت بودن قوانین هر ایالت با ایالت دیگر، به عنوان نمونه شرایط اشتغال به حرفه وکالت در یکی از ایالات این کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین پس از آن و در ادامه، با تقسیم‌بندی تعهدات وکیل دعاوی به دو نوع قراردادی و غیرقراردادی (قانونی) و نیز لحاظ نمودن عرف مربوط به این حرفه در میزان تعهدات وکیل، بررسی‌هایی صورت گرفته است. در فصل پایانی (چهارم) به ضمانت اجرای تعهدات وکیل اشاراتی شده و چگونگی تضمینات این تعهدات در سه مقوله مسئولیت مدنی، مسئولیت انتظامی و مسئولیت کیفری مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهایت پس از جمع‌بندی مطالب این نتیجه حاصل شد که وکیل دعاوی افزون بر تعهدات خود به معنای عام کلمه و نیز علاوه بر تعهدات قراردادی ملتزم به رعایت مسائلی از جمله مصلحت موکل، صداقت نسبت به موکل و مراجع قضایی، حفظ اسرار و دیگر مواردی است، که اگر چه در نظام حقوقی ایران آن‌گونه که شایسته است به آن اشاره و تأکیدی نشده، ولیکن جزء تعهدات اصلی و بسیار حساس وکیل به شمار آمده و بازنگری مجددی نسبت به آنها در قوانین ایران احساس می‌شود که نیازمند اصلاح قوانین مربوطه در این بخش است.

مقدمه

الف) بیان مسأله

موضوع این پایان‌نامه، «بررسی تعهدات وکیل دعاوی در حقوق ایران و آمریکا» است. همچنان‌که از عنوان این پایان‌نامه مشخص است، قصد بر آن است تا تعهدات وکیل دعاوی در حقوق ایران و آمریکا مورد مطالعه قرار گیرد. اساساً در قراردادها، اصل بر آن است که محتوای قرارداد و حدود تعهدات را طرفین قرارداد تعیین می‌کنند و این همان اصل آزادی قراردادهاست. وکالت نیز از این اصل مستثنا نیست. تعهدات وکیل دعاوی را باید تابع قرارداد دانست و بر پایه چارچوبی که میان وکیل و موکل ایجاد می‌شود، این حدود قابل تعیین است. در خصوص تعهدات وکیل دعاوی تنها نمی‌توان به این اصل اکتفا نمود و باید در جزییات حدود تعهدات وکیل دعاوی به قوانین و مقررات خاص آن نیز مراجعه کرد. در حقوق ایران مواد ۳۶ و ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی مهم‌ترین راهنما و راه‌گشا در این باره است. در ماده ۳۵ این قانون، پس از اینکه قانون‌گذار‏ به اختیار موکل در اعطای نیابت در مراحل دادرسی اشاره کرده، اموری را متذکر شده که برای داشتن اختیار در آنها، تصریح موکل را ضروری می‌داند. همچنین اموری وجود دارد که توکیل در آنها، خلاف قانون بوده و غیرقابل نیابت هستند. با توجه به اینکه نظام دادرسی آمریکا، کامن لایی است، تفاوت‌های اساسی با نظام حقوقی ایران که تلفیقی (اسلام و رومی – ژرمنی) است، دارد. در این پایان‌نامه تلاش شده تعهدات وکیل در نظام‌های ایران و آمریکا تبیین شده، موارد افتراق و اشتراک آن کاملاً شرح داده شود.

ب) پیشینه تحقیق

عقد وکالت از عقودی است که دارای پیشینه فقهی بوده، پیرامون آن در ضمن تمامی کتب فقهی بحث شده و فقها به بحث و بیان نظر پرداخته‌اند.

آثار بسیاری نیز در کتب حقوقی و مقالات از نویسندگان بر جای مانده است: ۱٫ مطالعه تطبیقی تعهدات وکیل در حقوق ایران و انگلیس، صمد فلاح‌گلی، به راهنمایی دکتر اسدالله امامی و مشاوره دکتر گندمکار دانشگاه قم ۱۳۷۶ ۲٫ تعهدات وکیل نوشته جهانبخش غلامی به راهنمایی دکتر شهیدی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۷۹ ۳٫ بررسی اختیارات وکیل در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن با حقوق مصر به راهنمایی دکتر عباس کریمی نوشته ابوالفضل لطفعلی‌زاده دانشگاه امام صادق(ع) ۱۳۸۰٫ تمامی این پایان‌نامه‌ها در خصوص وکیل مدنی بوده است نه وکیل دعاوی. در پایان‌نامه‌های مذکور وکالت به صورت عام آورده شده است و هیچکدام وکیل دادگستری را به صورتی که اینجانب در پایان‌نامه کار کرده‌ام مورد پژوهش قرار نداده‌اند. تاکنون پژوهش و تحقیق مستقل یا پایان‌نامه‌ای با موضوع «تعهدات وکیل دعاوی در حقوق ایران و آمریکا» به نگارش درنیامده، لذا به دلیل احساس خلأ در این زمینه، تصمیم به نگارش این پایان‌نامه با موضوع مطروحه گرفته شده است.

ج) ضرورت و اهمیت تحقیق

امروزه حق داشتن وکیل مدافع از سوی طرفین دعوا بر کسی پوشیده نیست و این حق را نمی‌توان از کسی سلب نمود. در حقوق ایران و در قانون اساسی نیز به این اصل و حق اشاره شده است. با نگاهی دقیق‌تر به موضوع داشتن وکیل دعاوی برای افراد، به این مهم بر می‌خوریم که در صورت انعقاد قرارداد وکالت با وکیل دعاوی، تعهدات وی به چه شکل است؛ چراکه اکثریت افراد در هنگام مراجعه به وکلا از میزان تعهدات وکیل انتخابی خود به طور کامل آگاهی نداشته و در مسیر دادرسی، دچار اختلافاتی با وی می‌شوند. این اختلافات عمدتاً در نتیجه عدم آشنایی طرفین قرارداد به مقررات راجع به این عقد است. چه بسا موکل الفاظ و عباراتی استعمال می کند که به واسطه اطلاق، معانی گسترده‌ای را دربر داشته باشند یا اینکه در اثر ابهام، وکیل نتواند اراده واقعی موکل را تحقق بخشد. مقرراتی هم که از سوی قانون‌گذار‏ وضع گردیده، در همه موارد تکلیف وکیل را به صراحت تعیین ننموده است. به‌ویژه در حقوق ایران که قانون وکالت سالیان بسیار دور به تصویب رسیده و لازمه به روز شدن در آن کاملاً احساس می‌شود. در این پایان‌نامه تلاش بر این است تا با اشاره به برخی تعهدات وکیل دعاوی در قبال موکل و مراجع قضایی، با جلوه دادن و بحث بر سر آنها اهمیت این تعهدات نمود بیشتری پیدا کند.

د) اهداف

در این پایان‌نامه تلاش بر این است نظرات پراکنده‌ای که حقوق‌دانان پیرامون تعهدات وکیل دعاوی مطرح نموده‌اند، در حد امکان مدون گردد. همچنین با تطبیق تعهدات وکیل دعاوی در حقوق ایران با حقوق ایالات متحده آمریکا، افزون بر آشنایی با این دو نظام حقوقی، عناصر و ابزار لازم را برای عیین و قلمرو تعهدات وکیل دعاوی بازشناخت. البته نباید از نظر دور داشت که رسالت حقوق تطبیقی، ایجاد وحدت میان نظام‌های حقوقی گوناگون نیست، بلکه یکی از هدف‌های آن، هماهنگ‌سازی و نزدیک ساختن آنها به یکدیگر است.

هـ) سؤالات

سؤالات مطروحه در این پایان‌نامه در ۴ مورد اصلی بیان می‌شود:

۱- نقش قرارداد در خصوص تعهدات وکیل دعاوی چیست؟

۲- در تعهدات وکیل دعاوی تا چه میزان، قوانین و مقررات موضوعه نقش دارند؟

۳- در حرفه وکالت، عرف چه نقشی را ایفا می‌کند؟

۴- ضمانت اجرای تعهدات وکیل دعاوی به چه شکل بوده و این تعهدات چگونه نظالت می‌شوند. مسئولیت مدنی و انتظامی وکیل دعاوی به چه صورت بوده و دارای چه ارکانی است؟

و) فرضیات

۱- قرارداد‌های وکالت میان وکلا و موکلان، ایجادکننده تعهدات وکیل دعاوی هستند.

۲- در تعهدات وکیل دادگستری، قوانین و مقررات موضوعه به‌ویژه ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، نقش ویژه‌ای دارد.

۳- در حرفه وکالت دادگستری، عرف نقش ویژه‌ای را ایفا می‌کند، مانند رعایت مصلحت موکل و امانت‌داری نسبت به موکل.

۴- تعهدات وکیل دادگستری به وسیله مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی وکیل و مجازات‌های انتظامی وی نظارت می‌شود.

ز) روش تحقیق

روشی که در این پایان‌نامه برای انجام پژوهش برگزیده شده، روش تحقیق اسنادی و نوعی مطالعه توصیفی تحلیلی است که در آن، به تجزیه و تحلیل آنچه هست، می‌پردازیم. در روش تحقیق کتاب‌خانه‌ای، مأخذیابی، گام نخست در انجام پژوهش است و از طریق فیش‌برداری با تحقیق و تفحص در کتب و مقالات فقها و حقوق‌دانان و تتبع در اندیشه‌های اندیشمندان حقوق و بهره‌گیری از نظریه‌های آنان، گردآوری اطلاعات صورت گرفته، سپس فیش‌ها به تناسب موضوع به یکدیگر مرتبط شده‌اند.

همچنین به دلیل رفع برخی ابهامات قانونی، از اطلاعات کارشناسان و افراد مطلع نیز استفاده شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۹۹

99