رشته حسابداری

پایان نامه: ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی و مقایسه ساعات بودجه شده و گزارش شده و تجزیه و تحلیل …

موضوع

بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی و مقایسه ساعات بودجه شده و گزارش شده و تجزیه و تحلیل انحرافات بودجه زمانی در سازمان حسابرسی

استاد راهنما

دکتر احمد یعقوب نژاد

استاد مشاور

دکتر حمیدرضا وکیلی فرد


متن پایان نامه :

پایان نامه

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده۱
فصل اول۲
۱-۱) مقدمه۳
۱-۲) بیان مسأله۴
۱-۳) اهمیت موضوع۶
۱-۴) پیشینه تحقیق۷
۱-۵) اهداف تحقیق۸
۱-۶) چارچوب نظری تحقیق۸
۱-۷) فرضیه های تحقیق۹
۱-۷-۱) فرضیه های گروه «الف»۹
۱-۷-۲) فرضیه های گروه «ب»۱۰
۱-۸) روش تحقیق۱۰
۱-۹) روش جمع آوری داده ها۱۲
۱-۱۰) جامعه آماری۱۲
۱-۱۱) قلمرو زمانی تحقیق۱۲
۱-۱۲) واژه ها و اصطلاحات تحقیق۱۳
۱-۱۳) ساختار تحقیق۱۴
فصل دوم
۲-۱) ماهیت حسابرسی۱۶
۲-۱-۱) تعریف حسابرسی۱۶
۲-۲) انواع حسابرسی۱۷
۲-۲-۱) دلیل ارجاع کار۱۷
۲-۲-۲) ماهیت رسیدگی۱۷
۲-۲-۳) زمان انجام کار۱۸
۲-۲-۴) جایگاه سازمانی۱۸
۲-۲-۵) هدف رسیدگی۱۹
۲-۳) مراحل حسابرسی۲۱
۲-۴) پذیرش کار حسابرسی۲۲
۲-۵) برنامه ریزی حسابرسی۲۴
۲-۵-۱) نقش برنامه حسابرسی۲۴
۲-۵-۲) دید کلی برنامه ریزی۲۵
۲-۵-۳) مراحل برنامه ریزی۲۶
۲-۵-۳-۱) کسب اطلاعات لازم برای پذیرش صاحبکار۲۶
۲-۵-۳-۲) کسب اطلاعات کلی و شناخت الزامات قانونی۲۷
۲-۵-۳-۳) برآورد خطر عدم کشف ناشی از بررسی تحلیلی مقدماتی۲۸
۲-۵-۳-۴) برآورد خطر ذاتی۳۰
۲-۵-۳-۵) شناخت اولیه از سیستم کنترل داخلی و برآورد اولیه از خطر کنترل۳۲
۲-۵-۳-۶) برآورد اهمیت۳۴
۲-۵-۳-۷) تعیین خطر قابل پذیرش حسابرسی۳۶
۲-۵-۳-۸) برآورد اولیه از خطر عدم کشف۳۷
۲-۵-۳-۹) تهیه بودجه و تنظیم قرارداد۳۸
۲-۵-۳-۱۰) تعیین اعضای گروه رسیدگی۳۸
۲-۶) بودجه۳۹
۲-۶-۱)انواع بودجه۴۰
۲-۶-۲) نقش بودجه۴۱
۲-۶-۳) مزایای بودجه۴۲
۲-۶-۴) تجزیه و تحلیل کارکردی بودجه۴۲
۲-۶-۵) انگیزش۴۲
۲-۶-۵-۱) مکاتب فکری در مورد انگیزش۴۳
۲-۶-۵-۱-۱) تئوری تعیین هدف۴۳
۲-۶-۵-۱-۲) تئوری استناد۴۴
۲-۶-۵-۱-۳) تئوری انتظار۴۵
۲-۶-۵-۱-۴) تئوری عدالت نسبی۴۵
۲-۶-۶) جنبه های انگیزشی در بودجه بندی۴۵
۲-۶-۷) جنبه های رفتاری بودجه۴۶
۲-۶-۸) معیارهای بودجه ای۴۷
۲-۶-۸-۱) معیارهای بیطرفانه بودن روش های بودجه ای۴۷
۲-۶-۸-۲) معیارهای بیطرفانه بودن اجرای روش های بودجه ای۴۹
۲-۶-۸-۳) واکنش رفتاری در برابر روش های بودجه ای۴۹
۲-۶-۹) مفاهیم طراحی و اجرای روش های بودجه ای۵۲
۲-۶-۱۰) بودجه سخت۵۲
۲-۷) بودجه زمانی۵۳
۲-۷-۱) مزایای بودجه زمانی۵۴
۲-۷-۲) عوامل موثر در تعیین بودجه زمانی۵۵
۲-۷-۲-۱) صاحبکار۵۵
۲-۷-۲-۲) موسسه حسابرسی۵۶
۲-۷-۲-۳) محیط۵۶
۲-۷-۲-۴) شخص حسابرس۵۶
۲-۸) کنترل بودجه ای و تجزیه و تحلیل انحرافات۵۶
۲-۸-۱) نقش تجزیه و تحلیل انحرافات۵۹
۲-۹) تئوری وابستگی در کنترل مدیریت۶۰
۲-۹-۱) کنترل مدیریت در موسسات حسابرسی۶۱
۲-۹-۲) متغیرهای مورد استفاده در مطالعات مبتنی بر تئوری وابستگی۶۲
۲-۹-۲-۱) فشار بودجه زمانی۶۳
۲-۹-۲-۱-۱) عوامل موثر بر فشار بودجه زمانی۶۵
۲-۹-۲-۱-۲) عوامل تعدیل کننده فشار بودجه زمانی۶۶
۲-۹-۲-۱-۳) اثرات ناشی از فشار بودجه زمانی۶۷
۲-۹-۲-۱-۴) فشار بودجه زمانی و قضاوت حسابرسی۶۸
۲-۹-۲-۲) تعیین اهداف به صورت مشارکتی۶۹
۲-۲-۲-۳) نوع ارزیابی عملکرد۶۹
۲-۱۰) تئوری تغییرات تدریجی بودجه۷۰
۲-۱۰-۱) تغییرات تدریجی متقارن۷۰
۲-۱۰-۲) تغییرات تدریجی نامتقارن۷۰
۲-۱۱) مفاهیم انحراف بودجه ای و تئوری تغییرات تدریجی بودجه۷۱
۲-۱۲) بررسی پیشینه تحقیق۷۲
۲-۱۲-۱) تحقیق پالرموس۷۳
۲-۱۲-۲) تحقیق آلدرمن و دیتریک۷۳
۲-۱۲-۳) تحقیق کلی و مارگیم۷۴
۲-۱۲-۴) تحقیق ریچارد هاستون۷۴
۲-۱۲-۵) تحقیق دیوید اوتلی و برنارد پیرز۷۵
۲-۱۲-۶) تحقیق گیست و دیویدسون۷۶
۲-۱۲-۷) تحقیق چارلز مالون و رابرتز۷۶
۲-۱۲-۸) تحقیق دکتر ساسان مهرانی۷۷
۲-۱۲-۹) تحقیق محمد کاشانی پور و حسین فخاری۷۸
فصل سوم
۳-۱) مقدمه۸۱
۳-۲) کلیات تحقیق۸۱
۳-۳) ساختار تحقیق۸۴
۳-۴) روش تحقیق۸۴
۳-۵) جامعه آماری۸۵
۳-۶) جمع آوری داده ها و روش نمونه گیری۸۵
۳-۷) مدل آماری و فرضیه های تحقیق۸۶
۳-۸) تجزیه و تحلیل داده ها۹۰
فصل چهارم
۴-۱) مقدمه۹۳
۴-۲) اطلاعات بدست آمده از داده های اولیه۹۳
۴-۲-۱) آمار توصیفی۹۳
۴-۳) آزمون فرضیه ها۹۸
۴-۳-۱) آزمون فرضیه های گروه «الف»۹۹
۴-۳-۲) آزمون فرضیه های گروه «ب»۱۰۲
فصل پنجم
۵-۱) مقدمه۱۰۸
۵-۲) خلاصه تحقیق۱۰۸
۵-۲-۱) فرضیات تحقیق۱۰۹
۵-۳) ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه های تحقیق۱۱۰
۵-۳-۱) فرضیه های گروه «الف»۱۱۰
۵-۳-۲) فرضیه های گروه «ب»۱۱۱
۵-۴) نتیجه گیری کلی۱۱۳
۵-۵) پیشنهادهای تحقیق۱۱۵
۵-۵-۱) پیشنهادات اصلی تحقیق۱۱۵
۵-۵-۲) پیشنهادات فرعی تحقیق۱۱۶
۵-۵-۳) پیشنهادات برای تحقیقات آتی۱۱۶
منابع و مأخذ۱۱۷
پیوست شماره ۱: لیست نمونه انتخابی۱۲۲
پیوست شماره ۲: جداول آماری۱۲۶
چکیده به انگلیسی۱۳۶

چکیده:
بودجه و فرایند بودجه بندی در مرکز ثقل سیستم های کنترل مدیریت قرار دارد. بودجه در کل و بودجه زمانی به طور اخص یکی از ابزارهای برنامه ریزی و کنترل بوده که اگر به طور مناسب طرح ریزی گردد، منافع متعددی از آن حاصل می گردد. مادامی که بودجه زمانی به طور مناسب و مطلوبی تدوین گردد، زمینه مناسب برای تحقق اهدافی نظیر کنترل کیفیت عملیات حسابرسی، ایجاد انگیزه در حسابرسان برای بهبود اثربخشی و کارایی نه تنها میسر بلکه به طور نسبی تضمین میگردد. بنابراین لزوم تهیه بودجه بر اساس معیارهای منطقی امری مهم و اجتناب ناپذیر است تحقیقات انجام شده در زمینه بودجه زمانی بروز رفتارهای غیرحرفه ای در میان حسابرسان و تأثیر فشار بودجه زمانی در بروز این رفتارها را مورد بررسی قرار داده اند(Alderman and deitrick 1982)،(Houston, 1999)،( (malone et al,1996 ( (Kelley and margheim, 1990. در این تحقیق به بررسی ارتباط بین عوامل صاحبکار و بودجه زمانی حسابرسی پرداخته شده است. همچنین ساعات بودجه شده و گزارش شده حسابرسی مقایسه و انحرافات بودجه زمانی مورد بررسی قرار گرفته است.
به این منظور تعداد ۸۹ نمونه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که توسط سازمان حسابرسی، طی دوره سه ساله ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ حسابرسی شده اند، مورد آزمون قرار گرفت. فرضیات تحقیق در دو گروه طرح ریزی شدند. فرضیات گروه «الف» با بهره گرفتن از روش رگرسیون ساده و آماره t گروه های وابسته و فرضیات گروه «ب»  با روش رگرسیون ساده و چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین عوامل صاحبکار متشکل از میزان داراییها، فروش، تعداد واحدهای فرعی، نسبت حاشیه سود و نسبت حسابها و اسناد دریافتنی به داراییها وجود دارد. وجود رابطه بین نسبتهای ROA و ROE و بودجه زمانی رد شد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین تغییرات در بودجه زمانی و انحرافات بودجه زمانی سال گذشته رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تغییرات در ساعات گزارش شده با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته رابطه معکوس و معناداری دارد که میزان این رابطه در انحرافات مساعد قویتر است.


۱-۱)مقدمه:
هرمؤسسه حسابرسی همانند هر بنگاه اقتصادی برای اداره امور خود باید هزینه هایی را متحمل شده ودر نهایت درآمدهایی را کسب نماید. هزینه های یک موسسه حسابرسی متشکل از حق الزحمه کارکنان حسابرسی، ملزومات و نوشت افزار و سایر هزینه ها می باشد . درآمد یک موسسه حسابرسی نیز از ارائه خدمات حرفه ای حسابرسی ( اعتباردهی به صورتهای مالی ) وسایر خدمات جانبی همانند ؛ خدمات مشاوره مدیریت و خدمات حسابداری به شرکتها و موسسات کسب می گردد. بخش اعظم حق الزحمه مربوط به حسابرسی صورتهای مالی است که برمبنای مجموع ساعات کاری است که کارکنان موسسه روی یک پروژه حسابرسی صرف کرده اند. موضوع مهم برای حسابرسان پیش بینی مدت زمانی است که باید برای پروژه حسابرسی صاحبکارصرف شود. بدیهی است که آگاهی از آن می تواند علاوه بر قبول یا رد پروژه حسابرسی، باعث پایداری و ادامه فعالیت یک موسسه حسابرسی شود.(کاشانی پور و دیگران، ۱۳۸۵)

در حسابرسی همانند سایر حرفه ها، استفاده از بودجه زمانی امری متعارف و عادی است. استفاده از بودجه زمانی نوعاً سه هدف عمده را دنبال نماید: ۱- عامل انگیزشی ۲- عامل کنترلی ۳- کنترل عملکرد حسابرسان در خصوص کاهش زمان کار. بدیهی است مادامی که بودجه زمانی به طور مناسب و مطلوبی تدوین گردد، زمینه مناسب برای تحقق اهدافی نظیر کنترل کیفیت عملیات حسابرسی، ایجاد انگیزه در حسابرسان برای بهبود اثربخشی و کارایی نه تنها میسر بلکه به طور نسبی تضمین میگردد. علاوه بر این بودجه زمانی حسابرسی یکی از روش های کلیدی مورد استفاده مدیران برای کنترل هزینه هاست.(مهرانی، ۱۳۷۹)
در پیش بینی زمان لازم برای حسابرسی عوامل متفاوتی می تواند مورد استفاده قرار گیرد که میتوان به عوامل صاحبکار[۱]، موسسه حسابرسی[۲]، عوامل محیطی[۳]، شخص حسابرس[۴] و.اشاره کرد (Gist & Davidson, 1999)
این تحقیق در صدد بررسی رابطه عوامل صاحبکار متشکل از صورتهای مالی، تعداد و ویژگیهای واحدهای فرعی شرکت اصلی و با بودجه های زمانی برای دستیابی به معیاری برای  پیش بینی بودجه زمانی است. همچنین در این راستا مقایسه ای از ساعات بودجه شده و ساعات گزارش شده حسابرسی به عمل آمده وانحرافات بودجه زمانی، به عنوان بخشی از فرآیند برنامه ریزی و کنترل مدیریت مورد بررسی قرار میگیرد.
       Client- [1]
    Audit firm- [2]
Environmental factors- [3]
Auditor – [4]
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

99