مهندسی برق

پایان نامه رشته برق : بررسی مشخصه های الکتریکی DG-SOI MOSFETS

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای درجه کارشناسی ارشد

دانلود مقاله و پایان نامه

مهندسی برق – الکترونیک

عنوان :

بررسی مشخصه های الکتریکی DG-SOI MOSFETS

استاد راهنما :

دکتر مرتضی فتحی پور

نگارش :

فطمه کهنی خشکبیجاری

 
چکیده :
در این سمینار مشخصه هایDG-SOI MOSFETS   در جهت بهینه سازی عملکرد این
ترانزیستور مورد بررسی قرار گرفته است . برای بهینه سازی از روش تغییر ابعاد
ترانزیستورها و کاهش ولتاژ تغذیه استفاده شده است . مزایای نحوه به کارگیری در
مدار و ساختار های مختلف افزاره ماسفت در گیتی سیلیکان برروی عایق 
DG-SOI MOSFETS مورد بررسی قرار گرفته است . ماسفت دو گیتی به عنوان افزاره
مناسب و ناحیه زیر آستانه به عنوان مناسب ترین ناحیه برای کاربردهای توان پایین
معرفی شده اند اثرات تغییر پارامترهای ساختاری برروی مشخصات الکتریکی افزاره
نانومتری DG-SOI MOSFETS در ناحیه زیر آستانه با بهره گرفتن از شبیه سازی در نرم
افزار ISE-TCAD مورد بررسی قرار گرفته است . شبیه سازی های انجام شده نشان
می دهد که کاهش ضخامت بدنه منجر به کاهش ارتفاع سد پتانسیل و افزایش خازن

99