مهندسی برق

پایان نامه رشته برق : انرژی های نو – نیروگاه های بادی

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – قدرت

عنوان :

انرژی های نو – نیروگاه های بادی

استاد راهنما :

آقای دکتر مسعود علی اکبر کلگار

نگارش :

مهدی وهابزاده زرگری

 
چکیده :
انرژی باد یکی از انواع انرژی های تجدید پذیر نوین محسوب می شود که
برای استفاده از این انرژی مثل سایر انرژی های تجدید باید به جنبه های
زیست محیطی و اقتصادی آن متوجه نمود .
این انرژی دارای محدودیت هایی می باشد که جهت رفع آنها راه حل هایی
پیشنهاد می گردد برای استفاده از این انرژی باید به اندازه گیری پتانسیل این
انرژی در کشورمان ایران استفاده می شود لذا به ارزیابی این انرژی در ایران
می پردازیم . مطالعه امکان سنجی اولین گام در احداث مزارع بادی ات که هدف
نهایی آن ارزیابی امکان پذیر تاسیس یک نیروگاه بادی به لحاظ فنی و اقتصادی
است لذا به فرایند این مطالعه خواهیم پرداخت و در نهایت یک مدل سازی دینامیکی
نیروگاه بادی برای مطالعات پایداری آن ارائه می گردد.
 

99