پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به ۲۰ قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه ها، ترکیبات، صنایع بدیع، نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به ۲۰ قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

تکه ای از متن پایان نامه :


آب و گيا: عالم طبيعت، عالم دنيا.

معني بيت:‌ شب و روز در نظر عقل مانند افعي دو رنگ زهرآگين و خطرناك می باشد و در عالم طبيعت و در ميان نعمتها و عناصر حيات و تعلقات ما زهر به وديعه نهاده می باشد.« به عبارت ديگر نعمتها و خوشيهاي دنيا همراه با تلخكامي و نامرادي می باشد» (دكتر احمد شوقي نوبر)

 

۱۳)ز مار و زهر گرت بيم نيست، نيست عجب  كه زهر در خور شير می باشد و مار در دنيا

مار و زهر: كنايه از تلخيهاي نهفته در متن اين دنيا.

در خور: لايق

شاعر با آوردن مار در اول و آخر بيت آرايه ردالعجزعلي‌الصدر ايجاد كرده می باشد.

زهر در مصرع دوم با در نظر داشتن شير زهره را به ذهن متبادر مي‌كند و چگر و زهره مجاز می باشد و به معني دليري و جرأت به كار رفته. قدما در دندان حيوانات وحشي و سبع زهر تصور مي‌كرده‌اند.

در مقام خطاب به انسانهاي دنيازده و دنيادوست چنين مي‌گويد كه:

معني بيت:‌ اگر تو كه وابسته‌ي تعلقات دنيوي هستي از زهر و گزند گذشت عمر كه مانند افعي دو رنگ (اشاره به شب و روز) می باشد، هراسي نداري؛ اين امر عجيبي نيست، زیرا كه تو مانند شير و مار در بيشه‌ي دنيا مست و بي خبري و زهر براي مار و شير خطري ندارد.

 

۱۴)تو ياي بسته ي حرصي در اين مواد ار ني    سپيد دستي دهر از كجا و تو ز كجا

سواد: كنايه از دنيا.

سپيد دستي: كنايه از بخشندگي (فرهنگنامه شعري)

در اين بيت نيز آرايه‌ي تصدير هست.

معني بيت: دنيا در حق تو هیچگاه عطا و بخشش نمي‌كند به عبارت ديگر دنيا به تو توجهي ندارد اما اين تو هستي كه از سر حرص و طمع، دو دستي به دنيا چسبيده اي و آن را رها نمي‌كني.

۱۵)ز راحت آن چیز که در اين منزلت غیر از عزلت        چو گنجنامه شمر در دهان اژدرها

مجير در اين بيت نيز مانند بيت ۹ همين قصيده كه در آن به عزلت و گوشه گيري توصيه كرده، باز از عزلت چراغ فلك:

واژه ها، تركيبات، صنايع بديع، نكته هاي بلاغي و بعضي نكات دستوری در ۲۰ قصيده اول ديوان مجيرالدين بيلقانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk