زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه: بررسی پیرنگ در داستان های مثنوی معنوی

استاد راهنما:

دکترمحمدکاظم یوسف­ پور

فهرست مطالب:
-۱٫ بیان مسئلۀ تحقیق۲
۱-۲٫ پرسش­های تحقیق۳
۱-۳٫ فرضیه ­های تحقیق.۳
۱-۴٫ ضرورت و هدف تحقیق۴
۱-۵٫ پیشینۀ تحقیق۴
۱-۶٫  روش تحقیق. ۵
۱-۷٫ داستان­پردازی مولانا۶
۱-۸٫  روایت چیست؟.۸
    فصل اوّل
    پیرنگ:
۱-۱٫­ پیشینۀ تاریخی پیرنگ و عناصر ساختاری آن.۱۳
۱-۲٫ عناصر داستانی پیرنگ.۱۶
۱-۲-۱٫ حادثه و گره­افکنی.۱۶
۱-۲-۲٫ کشمکش و ناسازگاری۱۸
۱-۲-۳٫ اشتیاق و تعلیق۲۰
۱-۲-۴٫ بحران۲۲
۱-۲-۵٫ نقطۀ اوج۲۲
۱-۲-۶٫ گره­گشایی۲۴
    فصل دوم
    بررسی پیرنگ و عناصر ساختاری آن در داستان­های مثنوی:
۲-۱٫ ­طرح۲۸
۲-۱-۱٫ طرح در حکایات کوتاهِ کوتاه مثنوی (داستانک­ها)۳۰
۲-۱-۲٫ طرح در حکایات کوتاه مثنوی.۳۳
۲-۱-۳٫ طرح در حکایات بلند مثنوی.۴۰
۲-۱-۳-۱٫ تحلیل طرح داستان پادشاه و کنیزک۴۲

۲-۱-۳-۲٫ تحلیل طرح داستان شیر و نخچیران.۵۲
۲-۱-۳-۳٫ تحلیل طرح داستان حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه جهت غریمان.۵۶
۲-۲٫ عناوین طرحوار در مثنوی۶۲
۲-۳٫ حکایات با طرح و پیرنگی ضعیف۶۴
فصل سوم
عناصر داستانی مؤثر بر طرح و پیرنگ:
۳-۱٫ صحنه.۶۹
۳-۲٫ شخصیّت۷۴
۳-۲-۱٫ شخصیّت­پردازی۷۵
۳-۲-۲٫ شیوۀ شخصیّت­پردازی۷۷
۳-۲-۳٫ ابزارها و عناصر شخصیّت­پردازی.۷۷
۳-۲-۳-۱٫ گفت­وگو۷۷
۳-۲-۳-۲٫ توصیف۷۸
۳-۲-۳-۳٫ صحنه­پردازی۷۸
۳-۳٫ گفت­وگو.۷۸
    فصل چهارم
    مقایسه و بررسی تطبیقی طرح و پیرنگ در مثنوی معنوی و کلیله و دمنه و آثار عطّار:
۴-۱٫ مقایسۀ حکایت شیر و نخچیران در مثنوی مولوی و کلیله و دمنه۸۶
۴-۱-۱٫ پیرنگ۸۷
۴-۱-۲٫ تعلیق.۸۸
۴- ۱-۳٫ زاویه دید۸۹
۴-۱-۴٫ شخصیّت۹۰
۴-۱-۵٫ شخصیّت­پردازی۹۰
۴-۱-۶٫ گفت­وگو.۹۱
۴-۱-۷٫ زمان و مکان۹۳
۴-۲٫ مقایسۀ حکایت مرد دبّاغ در مثنوی مولوی و اسرارنامۀ عطّار۹۵
۴-۲-۱٫ طرح و ساختار روایت­ها۹۶
۴-۲-۲٫ شخصیّت­پردازی۹۸

99