رشته حسابداری

پایان نامه ارشدرشته حسابداری :تاثیر اقلام تشکیل دهنده صورت جریان های نقدی بر تصمیم گیری مدیران شرکتها

عنوان :

تاثیر اقلام تشکیل دهنده صورت جریان های نقدی بر تصمیم گیری مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده :
اتخاذ تصمیمات اقتصادی توسط استفاده کنندگان صورت های مالی مستلزم
ارزیابی توان واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد و زمان وضعیت ایجاد آن است
و از آنجاییکه یکی از اهداف مدیریت هر واحد انتفاعی ارزیابی توان ایجاد وجه
نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریان های نقدی واحد
تجاری می باشد . مدیریت در قبال طرح ریزی در این مورد که چگونه و چه موقع
وجه نقدی مورد نیاز تامین و به کار گرفته شود مسئولیت دارد . و با توجه به
اینکه علل ورود وجه نقد به واحد تجاری و علل خروج وجه نقد از ان در واقع
بازتاب تصمیم گیری های مدیریت در مورد برنامه ریزی های کوتاه و بلند مدت
عملیاتی و طرح های سرمایه گذاری و تامین مالی واحد انتفاعی است در این
بررسی تلاش شده است که به میزان تاثیر صورت جریان های نقدی در تصمیم
گیری مدیران پرداخته شود .
در این تحقیق فرضیات پژوهش عبارتند از فرض اول ارائه صورت جریان های نقدی
بر تصمیم گیری های مدیران تاثیر دارد و فرض دوم نقد ناشی از فعالیت های
عملیاتی بیشترین تاثیر را در تصمیم گیری مدیران دارد. در این تحقیق دیدگاه های
مدیران ۹۶ شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران مورد آزمون قرار گرفته
است . اطلاعات لازم برای اثبات فرضیه های تحقیق از طریق پرسشنامه و صورت

مقاله - متن کامل - پایان نامه

جریان های نقدی شرکت های فوق جمع آوری شده است .

99