رشته حسابداری

پایان نامه: اثر سود حسابداری و جریانات نقدی عملیاتی بر تقسیم سود نقدی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان :

اثر سود حسابداری و جریانات نقدی عملیاتی بر تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده :
موضوع سیاست تقسیم سود ، توجه اقتصاددانان را به مدت طولانی به خود
جذب کرده و باعث بوجود آمدن الگوهای نظری جامع و بررسی های تجربی
گردیده است . شماری از مدل های تئوریکی متناقض که همگی فاقد پشتوانه
قوی تجربی هستند تلاشهای جاری برای توضیح رفتار معماگونه تقسیم سود

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

شرکتها قلمداد می شوند . شرکتهای سهامی از تقسیم سود به عنوان اصلی
ترین روش برای توزیع سود بین سهامداران استفاده می کنند . تصمیم گیری در
مورد اینکه چه بخشی از سود به سهامداران پرداخت شود و چه بخشی از آن
به منظور سرمایه گذاری در شرکت اندوخته شود یکی از مسائل مهمی است
که مدیریت هر شرکت با آن مواجه می شود . مدل ها ی کنونی نتایج متضادی
درباره کارایی تقسیم سود برای انتقال اطلاعات درباره عملکرد آتی شرکت دارند
و مدل سنتی تقسیم سود لینتنر ( ۱۹۵۶ ) و فاما و بابیاک (۱۹۶۸) به این نکته
اشاره دارد که سود پرداختی با سودهای جاری و گذشته ارتباط دارد . تقسیم
سود همچنین تفاسیر نقدی برای شرکتها و سرمایه گذارن دارد . سهامداران ،
تحلیل گران مالی و مدیران سودهای پرداختی را پیش بینی کرده و آن را به
راه های مختلف تفسیر و گزارش می نمایند . با توجه به اهمیتی که تقسیم
سود نقدی دارد ، شناسایی عوامل موثر بر آن حائز اهمیت است . سوال اصلی
تحقیق این است که (( آیا عملکرد شرکت بر تقسیم سود نقدی تاثیر معنی دار
دارد با نه ؟ )) در واقع در این تحقیق ارتباط بین تقسیو سود نقدی ، سود حسابداری
و جریانات نقدی عملیاتی و کاربرد این روابط در مدل هموار سازی برای ۱۰۰ شرکت
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران از سال ۱۳۷۷ الی ۱۳۸۱ مورد بررسی قرار
میگیرد . روش رگرسیون برای شناسایی روابط علی و معلولی میان سه متغیر مالی
و آزمون کاربرد تجربی مدل هموار سازی و فرضیه اطلاعات جریانات نقدی استفاده شده
است . نتایج نشان می دهد که تغییرات سود تقسیمی با جریانات نقدی عملیاتی و سود
های جاری ارتباط معنی دار دارد. که این نتایج با مدل هوارسازی لینتنر سازگاری دارد و
با یافته هیا بنارتزی (۱۹۹۷ ) قابل مقایسه است . نتایج این آنالیز همچنین با فرضیه
اطلاعات جریانات نقدی ‏‎(CFI)‎‏ ) سازگار است .
مقدمه :

99