رشته مدیریت

پایان نامه نقش مدیریت کیفیت جامع بر بهبود کارایی کارکنان دانشگاه

نقش مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر بهبود کارایی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی کاشان
 
تابستان ۱۳۹۳

   

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

عنوان                                                                                                                                                                                  شماره  صفحه
چکیده.۱

   فصل اول – کلیات ، عناوین و تعاریف تحقیق

۱-۱ مقدمه۳
۱-۲ بیان مساله.۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۱-۴  اهداف تحقیق  .۸
۱-۴-۱ هدف اصلی۸
۱-۴-۲ اهداف فرعی۸
۱-۵  فرضیه ها ۹
۱-۵-۱ فرضیه اصلی  ۹
۱-۵-۲ فرضیه های فرعی .۹
۱-۶ قلمرو تحقیق .۱۰
۱-۷  تعریف عملیاتی واژگان کلیدی۱۰

فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه۱۳
۲-۱ مدیریت کیفیت جامع .۱۴
۲-۱-۱ تعاریف و مفاهیم .۱۵
۲-۱-۱-۱ کیفیت .۱۵
۲-۱-۱-۲ مدیریت کیفت  .۱۶
۲-۱-۱-۳ مدیریت کیفیت جامع۱۷
۲-۱-۱-۳-۱ مدیریت کیفیت جامع از دیدگاه صاحبنظران۲۰
۲-۱-۱-۴ مفاهیم کلیدی در فرهنگTQM۲۲
۲-۱-۱-۵ اهمیت مدیریت کیفیت جامع۲۴
۲-۱-۱-۶ مولفه های مدیریت کیفیت جامع۲۵
۲-۱-۱-۷ مدل های کیفیت .۳۱
۲-۱-۲ تاریخچه۳۲
۲-۱-۳ پژوهش های صورت گرفته در زمینه مدیریت کیفیت جامع .۳۴
۲-۲ کارایی .۳۶
۲-۲-۱ تعریف کارایی .۳۷
۲-۲-۱-۱ انواع کارآیی۳۷
۲-۲-۲ کارایی و اثر بخشی۳۹
۲-۲-۳ نظریات و دیدگاها .۳۹
۲-۲-۳-۱ کارآیی در نظر فردریک تیلور(نظریه مدیریت علمی) .۳۹
۲-۲-۳-۲ مفهوم کارایی در نظریه هنری گانت .۳۹
۲-۲-۳-۳ کارایی در نظریه فرانک ولیلیان گیلبرت۴۴
۲-۲-۳-۴ کارایی در نظریه هنری دنیسون .۴۴
۲-۲-۳-۵ کارایی در نظریه ماکس وبر .۴۵
۲-۲-۳-۶ کارایی در مکتب روابط انسانی .۴۵
۲-۲-۳-۷ کارایی در نظریه التون مایو .۴۶
۲-۲-۳-۸ کارایی‌ در نظریه‌ رنسیس‌ لیکرت .۴۶
۲-۲-۳-۹ کارایی‌ در نظریه‌ جرج‌ هومنز (نظریات‌ گروهی) .۴۹
۲-۲-۴ تحقیقات انجام شده در زمینه کارایی کارکنان۵۰
۲-۳ تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع تحقیق۵۲
۲-۳-۱ تحقیقات انجام شده در ایران۵۵
۲-۳-۲ تحقیقات انجام شده در سایر کشورها .۵۷
۲-۴ آشنایی با دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان .۵۸
۲-۴-۱ ضرورت تشکیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان۵۹
۲-۴-۲ تشکیل هیات موسس۵۹
۲-۴-۳ آغاز فعالیت های آموزشی .۶۰
۲-۴-۴ احداث و راه اندازی ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی نبش چهارراه آیت الله کاشانی۶۱
۲-۴-۵ خرید مجموعه کارگاهی جهان صنعت .۶۲
۲-۴-۶ تصویب و راه اندازی کارشناسی حسابداری .۶۲
۲-۴-۷ تملک و راه اندازی سایت اصلی دانشگاه .۶۳
۲-۴-۸ احداث دانشکده فنی و مهندسی .۶۵
۲-۴-۹ احداث دانشکده برق و کامپیوتر۶۵
۲-۴-۱۰ احداث مجموعه رفاهی۶۶
۲-۴-۱۱ محوطه سازی و توسعه فضای سبز۶۶
مدل مفهومی تحقیق۶۷
فصل سوم – روانشناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه۶۹
۳-۲  روش تحقیق۶۹
۳-۳ متغیرها  .۷۱
انوع متغیر های تحقیق
۳-۳-۱  متغیرهای مستقل
۷۲
۳-۳-۲   متغیر وابسته  .۷۲
۳-۴ روش جمع آوری اطلاعات .۷۲
۳-۴  روایی و پایایی۷۴
۳-۶ جامعه­ی آماری .۷۵
۳-۷ شیوه داده پردازی و فنون تجزیه و تحلیل داده ها۷۶
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده­ ها ، آزمون و فرضیه ­ها
۴-۱ مقدمه .۷۸
۴-۱ نتایج توصیفی .۷۸
۴-۲ آزمون های استنباطی۸۲
۴-۲-۱ آزمون نرمال بودن توزیع داده ها .۸۲
۴-۲-۲ بررسی تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر کارایی کارکنان۸۳
۴-۲-۲-۱ بررسی تاثیر تعهد کارکنان بر کارایی کارکنان۸۳
۴-۲-۲-۲ بررسی تاثیر مشارکت و همکاری برکارایی کارکنان۸۴
۴-۲-۲-۳ بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک بر کارایی کارکنان۸۵
۴-۲-۲-۴ بررسی تاثیر  رضایت دانشجویان بر کارایی کارکنان .۸۶
۴-۲-۲-۵ بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر کارایی کارکنان .۸۷
۴-۲-۲-۶بررسی تاثیر  واقع گرایی بر کارایی کارکنان .۸۸
۴-۲-۳ آزمون رگرسیون گام به گام .۸۹
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه .۹۴
۵-۲ بررسی نتایج به دست آمده برای فرضیه ها۹۴
۵-۳ پیشنهادات۹۸
۵-۴ پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده۹۹
پیوست ها .۱۰۰
فهرست منابع و مآخذ
منابع و مآخذ فارسی
۱۰۲
منابع لاتین.۱۰۶

فهرست جدول ها

جدول ۲-۱ مقایسه کارایی و اثربخشی

۴۱

جدول ۴-۱ توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان به نسبت جنسیت

۷۹
جدول ۴-۲ توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان به نسبت سابقه کار۸۰
جدول ۴-۳توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان به نسبت سطح تحصیلات۸۱
جدول ۴-۴ آزمون کولموگراف-اسمیرنوف .۸۲
جدول ۴-۵ بررسی  تاثیر تعهد کارکنان بر کارایی کارکنان۸۳
جدول ۴-۶ بررسی تاثیر مشارکت و همکاری برکارایی کارکنان.۸۴
جدول ۴-۷بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک بر کارایی کارکنان۸۵
جدول ۴-۸بررسی تاثیر رضایت دانشجویان بر کارایی کارکنان۸۶
جدول ۴-۹تاثیر آموزش کارکنان برکارایی کارکنان.۸۷
جدول ۴-۱۰ بررسی تاثیر واقع گرایی بر کارایی کارکنان۸۸
جدول(۴-۱۱): ضرایب تعیین متغیرهای تاثیرگذار بر کارایی کارکنان.۹۰
جدول (۴-۱۲) : مقدار تاثیر متغیرهای تاثیرگذار بر کارایی کارکنان۹۱

 
 
فهرست  نمودارها

نمودار ۴-۱ درصد فراوانی شرکت کنندگان از نظر جنسیت .۷۹
نمودار ۴-۲ درصد فراوانی شرکت کنندگان از نظر سن۸۰
نمودار ۴-۳ درصد فراوانی شرکت کنندگان از نظر سطح تحصیلات۸۱

 
چکیده
هدف اصلی این تحقیق تاثیر مدیریت کیفیت جامعTQM  بر بهبود کارآیی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی کاشان است. در این تحقیق، شش اصل تعهد ، رضایت دانشجویان(تأمین رضایت ارباب رجوع)، واقع‌گرایی، مشارکت و همکاری ، آموزش و بهبود مستمر به عنوان اصول مدیریت کیفیت جامع در نظر گرفته شد. جامعۀ آماری شامل کلیۀ کارکنان که شامل اساتید وکارمندان میشود می باشد. روش نمونه‌گیری نیز به صورت تصادفی طبقه‌ای بوده و برای تقسیم حجم نمونه میان طبقه‌های جامعه با توجه به حجم هر طبقه از شیوۀ تخصیص متناسب استفاده شده است. در این تحقیق از دو پرسشنامه کارایی کارکنان و مدیریت کیفیت جامع استفاده شده است. پس از توزیع پرسشنامه های مربوط به کارایی کارکنان و مدیریت کیفیت جامع، پرسشنامه های تکمیل شده جمع آوری وبرای تجزیه و تحلیل وارد نرم‌افزار spss استفاده شد و داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. داده های توصیفی ما در این تحقیق به ویژگی های دموگرافی اشاره دارد که جنسیت ، سن و تحصیلات را ارزیابی می کند . یافته های تحقیق نشان می دهد با توجه به دیدگاه اساتید و کارمندان و با توجه به معیارهای مدیریت کیفیت جامع و مولفه های کارایی و بر اساس نتایج حاصل از ضرایب Beta مشاهده شد که متغیر برنامه ریزی استراتژیک، بیشتر از بقیه متغیرها بر کارایی کارکنان تاثیر گذار می باشد. بعد از آن متغیرهای واقع گرایی، آموزش کارکنان و رضایت دانشجویان ، در ردیف های بعدی قرار دارند.

پایان نامه ها

کلمات کلیدی : مدیریت کیفیت منابع ، کارایی ، کارکنان کیفیت   

۱-۱مقدمه
امروزه موفقیت سازمان‌ها را دانش مدیریت به کار گرفته‌شده در آن معیّن می‌کند. دانش مدیریت با رویکرد نوین، ساز و کاری را به سازمان‌های هزارۀ سوم ارائه می‌دهد که دارای دو خصیصۀ اصلی، تحول و کیفیت است. مدیریت کیفیت با تحول سازمانی مستمر، پایداری و پویایی آنان را در مقابل تغییرات سریع ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فنّاوری جهان تضمین می‌کند. شایان توضیح است که تعریف مشخصه‌ های کیفیت خدمات نسبت به کیفیت محصولات فیزیکی مشکل‌تر است. زیرا کیفیت ضعیف محصول، غالباً به علت مواد اولیه و اجزاء نامتناسب است و یا ممکن است طراحی آنها دارای خطا باشد و یا مطابق مشخصه‌ های‌شان تولید نشود اما کیفیت پایین خدمات مستقیماً به رفتار افراد برمی‌گردد.              نبود تعلیمات و یا کمبود توجهات لازم غالباً از دلایل اصلی عدم رضایت در خدمات هستند                 (Edward, 2001).
استقرار مدیریت کیفیت جامع برای مؤسسات آموزشی و دانشگاه‌ها بسیار حیاتی است.هم اکنون شاید بتوان گفت مدیریت کیفیت جامع  ، بهترین راه برای رشد و گسترش صنعت نوپای ایران بزرگ است . توجهی که این روزها مدیران ما نسبت به مسایل انسانی و پیشرفت در سایه رضایت کارکنان و مشتریان ابراز می دارند ، همگی نشانگر یک حرکت بزرگ در راستای استقرار فرهنگ کیفیت در سازمان هاست .رهبری ، رضایت مشتری ، مشارکت کارکنان ، بهبود مستمر فرآیند ، مشارکت تامین کننده و مقیا سهای عملکرد ، مفاهیم اولیه بحث TQM می باشند.                           
دراین فصل ابتدا به بیان مسئله تحقیق وسپس به اهمیت وضرورت تحقیق پرداخته می شود.، در ادامه فصل یک، اهداف تدوین شده که  این اهداف به یک  هدف اصلی و چند هدف جزیی تقسیم بندی می شود.در ادامه  فرضیات بیان فرضیات مطرح شده پرداخته می شود. .قلمرو موضوعی-محتوایی و زمانی تحقیق مورد نظر را به آن اشاره ،  اصطلاحات وواژگان کلیدی تعریف  و در پایان این فصل مدل تحقیق را  به تصویر می کشیم.

  • ۲ بیان مساله

مدیریت کیفیت جامع ، جایگاهی برجسته در دنیای پیشرفته پیدا کرده و با  پذیرش چشمگیری روبه‌رو شده است. این اندیشه از مصارف غیرضروری، کاربرد نامناسب منابع و بروز اشتباه فراوان در   فرایندها پیشگیری کرده و زمینه تولید فراورده‌های   قابل اطمینان   را که خواسته مصرف‌کنندگان است، فراهم می‌آورد.
در بخش‌های تولیدی، خدماتی، دولتی، آموزشی، ترابری و سایر سازمان‌ها، موج مدیریت کیفیت جامع فراگیر شده است .سنگه معتقد است علت شکست بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها در برداشت ناقص آنها از مفهوم «مدیریت کیفیت جامع» است و بدون وجود یک چارچوب و مفهوم وسیع همگانی از «جنبش کیفیت» در جامعه ، این نهضت در هر کشوری منزوی می‌ماند . مسئله مهم در اجرای مدیریت کیفیت این است که این دیدگاه در هر سازمانی بسته به موقعیت و اهداف خاص آن ، با مشکلات مربوط به خود مواجه است . لذا نمی‌توان آن را به‌صورت قالبی در هر سازمانی اجرا کرد بلکه مهم‌ترین اقدام برای اجرای آن در هر تشکیلاتی تطبیق نگرش با وضعیت آن سازمان   است . امروزه ، مدیریت کیفیت جامع   به‌صورت نهضتی اجتماعی درآمده و دامنه رسوخ آن از صنعت ، که مبدأ اصلی آن است به سایر سازمان‌ها، نظیر سازمان‌های بهداشتی، بروکراسی‌های دولتی، سازمان‌های غیرانتفاعی و مؤسسات آموزشی کشیده شده ‌است. برخی نویسندگان ، معتقدند که شده است.
مدیریت کیفیت جامع نیازمند استفاده از اطلاعاتی است که در مراحل مختلف تصمیم‌گیری به‌صورت منظم گردآوری شده باشد . مدیریت کیفیت جامع اثراتی نیز بر جوامع امروزی دارد که میتوان به اصلاح مداوم فرایندهای کاری ، مشارکت تمامی افراد سازمان،حل مسائل ریز و درشت جامعه و ارتقای فرهنگ مردمی اشاره کرد.با اجرای TQM میتوان عملکرد کارکنان را در مقایسه با گذشته ،  با روشی منظم‌تر اندازه‌گیری کرد و سیستم ارزیابی عملکرد، خواهان ارزیابی هریک از کارکنان ، تاحدی است که خدمات سالانه آنها اندازه‌گیری شود و به این‌ترتیب، می‌توان در پایان سال ، میزان کسب موفقیت واقعی آنها را با اهداف تعیین‌شده مقایسه کرد.

99