رشته مدیریت

پایان نامه مهندسی مجدد فرآیندهای تامین و تدارکات پروژه ها

 
عنوان
مهندسی مجدد فرآیندهای تامین و تدارکات پروژه ها و طراحی سیستم تامین و تدارکات الکترونیکی برای شرکت های تجاری خصوصی(مورد مطالعه: شرکت سیفکو)

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 
تابستان ۱۳۹۳

   

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                          صفحه
چکیده ۱
پیشگفتار. ۲
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه. ۴
۱-۲ فرصت های استفاده از راه حلهای تامین الکترونیکی ۶
۱-۳ شرح موضوع پژوهش و منطق پشتوانه آن. ۷
۱-۴ زمینه پژوهش ۷
۱-۵ دامنه پژوهش ۸
۱-۶ پرسش های پژوهش ۸
۱-۷ اهداف پژوهش ۸
۱-۸ مزایای حاصل از پژوهش ۹
۱-۹ محدودیت های پژوهش ۹
۱-۱۰ متدولوژی انجام پژوهش ۱۰
فصل دوم
مرور ادبیات تحقیق
مقدمه. ۱۲
۲-۱  PMBOK (استاندارد مدیریت پروژه) ۱۲
۲-۱-۱ معرفی ۱۲
۲-۱-۲ تشریح استاندارد. ۱۳
۲-۱-۳  تجزیه و تحلیل ۱۶
۲-۱-۴ موارد استفاده در تحقیق ۱۷
۲-۲ مدیریت تامین پروژه ۱۷
۲-۲-۱ معرفی ۱۷
۲-۲-۲ تشریح ۱۷
۲-۲-۳ تجزیه و تحلیل ۱۸
۲-۲-۴ موارد استفاده: ۱۹
۲-۳ نظامنامه مهندسی تامین برای کارخانه بزرگ. ۱۹
۲-۳-۱ معرفی ۱۹
۲-۳-۲ تجزیه و تحلیل ۲۰
۲-۳-۳ موارد مورد استفاده ۲۰
۲-۴  طراحی سیستم تامینالکترونیکی برای خرید دولتی ۲۱
۲-۴-۱ شرح موضوع. ۲۱
۲-۴-۲ تجزیه و تحلیل ۲۶
۲-۴-۳ مورد استفاده در تحقیق ۲۷
۲-۵ رویکرد سهام در خرید الکترونیکی ۲۷
۲-۵-۱ تشریح موضوع. ۲۷
۲-۵-۲ تجزیه و تحلیل ۳۰
۲-۵-۳ موارد مورد استفاده ۳۱
۲-۶ اجرای فرآیندهای تامین و تکمیل الکترونیکی یک مقایسه از دو نمونه صنعت موتور سیکلت. ۳۱
۲-۶-۱ شرح موضوع. ۳۱
۲-۶-۲ تجزیه و تحلیل ۳۴
۲-۶-۳ موارد مورد استفاده ۳۴
۲-۷ ارزیابی و بهینه کردن فرآیند جستجوی کاتالوگ در ساختار تامین الکترونیکی ۳۴
۲-۷-۱ شرح موضوع. ۳۴
۲-۷-۲ تجزیه و تحلیل: ۳۵
۲-۷-۳ موارد استفاده ۳۵
۲-۸ تطابق فرآیندهای تامین تجهیزات و خرید با سیستم های تامین الکترونیکی ۳۶
۲-۸-۱ شرح موضوع. ۳۶
۲-۸-۲ تجزیه و تحلیل ۳۹
۲-۸-۳ موارد مورد استفاده ۳۹
۲-۹ متدولوژی برای رشد و همگرایی اقتصادی ۳۹
۲-۹-۱ تشریح موضوع. ۳۹
۲-۹-۲ موارد مورد استفاده ۴۰
۲-۱۰ حرکت سیستم های تامین به سمت اینترنت: تطبیق و استفاده از مدلهای فن آوری تامین الکترونیکی ۴۰
۲-۱۰-۱ شرح موضوع. ۴۰
۲-۱۰-۲ تجزیه و تحلیل ۴۳
۲-۱۰-۳ موارد استفاده ۴۴
۲-۱۱ تعریف تجارت الکترونیکی و تامین الکترونیکی ۴۴
۲-۱۲ سطوح تجارت الکترونیکی  و تامین الکترونیکی ۴۵
۲-۱۳ تجارت فروشنده با فروشنده (B2B) 47
۲-۱۴ مزایا و معایب معاملات الکترونیکی ۴۷
۲-۱۵  بسترهای لازم برای تامینالکترونیکی ۴۸
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱ هدف تحقیق ۵۰
۳-۲ روش تحقیق ۵۱
۳-۳ متدولوژی انجام تحقیق ۵۲
۳-۴  فرآیندهای اصلی تامین تجهیزات. ۵۳
۳-۵ دریافت و بررسی درخواست مشتری (فرآیند اصلی شماره یک) ۵۴
۳-۶ طرح ریزی سفارش / پروژه (فرآیند اصلی شماره دو) ۵۵
۳-۷ تعریف / تائید بسته خرید (فرآیند اصلی شماره سه) ۵۸
۳-۸  تهیه لیست سازندگان و تامینکنندگان (فرآیند اصلی شماره چهار) ۵۹
۳-۹ استعلام و بررسی پاسخهای نهایی تامینکنندگان (فرآیند اصلی شماره پنج) ۶۰
۳-۱۰ مدارک استعلام و ارسال اطلاعات کامل و یکسان برای تامینکنندگان. ۶۱
۳-۱۱ جمع آوری پیشنهادهای تامین‌کنندگان. ۶۲
۳-۱۲ بررسی فنی پیشنهادهای تامینکنندگان و تهیه جداول ارزیابی فنی و برگزاری جلسات مذاکره فنی ۶۲
۳-۱۳  بررسی بازرگانی پیشنهادهای تامینکنندگان و تکمیل چک لیستهای بازرگانی ۶۳
۳-۱۴  بازگشایی پاکتهای مالی ۶۳
۳-۱۵ چانه‌زنیهای مالی و اخذ قیمت بهینه از تامین‌کنندگان. ۶۴
۳-۱۶ تهیه جدول مقایسه نهایی فنی و مالی ۶۴
۳-۱۷ انتخاب تامینکننده برنده (فرآیند اصلی شماره شش) ۶۵
(فرآیند اصلی شماره ۷) ۶۶
۳-۱۹ مدیریت اعتبارات ارزی )فرآیند اصلی شماره هشت( ۶۸
(فرآیند اصلی شماره نه) ۶۹
۳-۲۱ حمل و تحویل به سایت مشتری (فرآیند اصلی شماره ۱۰) ۷۰
۳-۲۲ خدمات پس از تحویل (فرآیند شماره ۱۱) ۷۲
۳-۲۳ جامعه آماری ۷۲
۳-۲۴ نمونه آماری ۷۳
۳-۲۵ ابزار جمعآوری اطلاعات. ۷۳
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم جدید
۴-۱ مقدمه: تامین چیست؟. ۷۹
۴-۲ طراحی مفهومی سیستم جدید. ۸۰
۴-۳ بخش اول: SCM 84
۴-۴ طراحی تفصیلی E-Sourcing 86
فصل پنجم
جمع بندی و نتیجه گیری
۵-۱ معرفی شرکت سیفکو. ۱۰۹
۵-۱-۱ چارت سازمانی شرکت و زیرچارتهای بخش ها ۱۱۰
۵-۱-۲ ماموریت شرکت تامین تجهیزات: ۱۱۰
۵-۱-۳ خط مشی کیفی و اهداف کلان : ۱۱۰
۵-۲ جمع بندی ۱۱۱
۵-۳ نتیجه گیری ۱۱۴
۵-۴ محدودیت های پروژه ۱۱۵
۵-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آینده ۱۱۵
پیوست. ۱۱۶
منابع: ۱۳۶
Abstract 141

 

 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                          صفحه
شکل ۱-۱: مزایای استفاده از تامین الکترونیکی در صنعت. ۵
شکل ۱-۲: متدلوژی ارزیابی مشخصات عملیاتی ۲۴
شکل ۲-۲: نمایش سیستم تامین الکترونیکی ۲۵
شکل ۴-۱: اطلاعات سازندگان و تأمین کنندگان. ۷۵
شکل ۴-۲: اطلاعات استعلام از سازندگان. ۷۶
شکل ۴-۳: اطلاعات بازدید از سازندگان. ۷۶
شکل۴-۴: اطلاعات رکورد جدید از سازندگان. ۷۷
شکل ۴-۵: اطلاعات رکورد قبلی از سازندگان. ۷۷
شکل ۴-۶: اطلاعات رکورد بعدی از سازندگان. ۷۸
شکل ۴-۷: اطلاعات اولین رکورد از سازندگان. ۷۸
شکل ۴-۸: اطلاعات آخرین رکورد از سازندگان. ۷۹
شکل ۴-۹: دینامیک صفحه اصلی ۸۸
شکل ۴-۱۰: صفحه ثبت نام. ۸۸
شکل ۴-۱۱: فرم ثبت نام. ۹۰
شکل ۴-۱۲: صفحه کاربری سپاروک ایرانیان. ۱۰۰
شکل ۴-۱۳: صفحه کاربری مشتری ۱۰۱
شکل۴-۱۴: صفحه جستجو مشتری ۱۰۲
شکل ۴-۱۵: صفحه جستجو کالا. ۱۰۳
شکل ۴-۱۶: صفحه ذخیره اطلاعات. ۱۰۴
شکل ۴-۱۷: پروفایل مشتری ۱۰۵
شکل ۴-۱۸:  پروفایل مشتری –  سربرگ اطلاعات اصلی کالا های خریده شده ۱۰۵
شکل ۴-۱۹:  پروفایل مشتری –  سربرگ اطلاعات کالا. ۱۰۶
شکل ۴-۲۰: پروفایل مشتری –  سربرگ اسناد. ۱۰۶
شکل ۴-۲۱: پروفایل مشتری –  سربرگ اطلاعات اصلی ۱۰۷
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                          صفحه
 
جدول ۲-۱: مدل فرآیندی تامین ۳۷
جدول ۲-۲: راهکارهای موجود برای تطبیق با مدل تامین الکترونیکی ۳۸
جدول ۳-۱: جدول مقایسه نهایی برای تصمیمگیری انتخاب برنده ۶۵
جدول ۴-۱: فرم  ثبت نام. ۸۹
جدول۴-۲: فرم ثبت نام اصلی ۹۱
جدول ۴-۳: دستورالعمل ثبت نام. ۹۲
جدول ۴-۴: فرم ثبت نام ذخیره ۹۳
جدول۴-۵: ثبت کننده ثبت نام/ثبت کننده مشتری ۹۵
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                            صفحه
 
نمودار ۴-۱: مجموعه های تامین الکترونیکی و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر. ۸۲
نمودار ۴-۲: دیاگرام جریان کار عضویت در سایت. ۸۷
نمودار۴-۳: ثبت کننده ثبت نام/ثبت کننده مشتری ۹۴
 

چکیده

تأمین الکترونیکی به مفهوم عام آن یعنی تدارکات لازم برای تأمین مواد , تجهیزات و خدمات مورد نیاز صنعت با بهره گرفتن از فن آوری اطلاعات که موضوع  این تحقیق است.
تأمین مواد و تجهیزات عامل کلیدی به خصوصی است که از یک طرف تأثیر ویژه ای در پیشرفت فعالیت های اجرایی پروژه دارد و از طرف دیگر با تأمین کنندگان و پیمان کاران خدماتی و اجرایی ارتباط دارد .
برای الکترونیکی نمودن تأمین , نیاز به شناخت ماهیت این فعالیت ها , نحوه اجرایی نمودن آن در ایران  آشنایی کامل با قوانین و مقررات حاکم بر معاملات در ایران را لازم دارد
در این تحقیق فرآیند های تأمین برای شرکت های خصوصی و تجاری بررسی محدودیت ها و مشکلات الکترونیکی سیستم تأمین ارزیابی می شود سپس تجزیه و تحلیل انجام می گردد و پس از مهندسی مجدد فرآیند های تأمین الکترونیکی , راهکار جدید ارائه می گردد و سیستم جدید تأمین و تدارکات الکترونیکی به صورت پایلوت در شرکت سیفکو (سپاروک ایرانیان فردا) اجرا می گردد  تا پس از بازنگری شرایط لازم و موفقیت آمیز را بدست آورد.
کلید واژه  ها:
مهندسی مجدد ، تأمین الکترونیکی  ، تأمین تجهیزات  ،‌ تجارت الکترونیکی ، منبع الکترونیکی ،‌ سیفکو.
 

پیشگفتار

99