مهندسی صنایع

پایان نامه: زمان بندی بهنگام سیستم تولید جریانی با محدودیت پذیرش سفارشات و نگهداری پیشگیرانه ماشین هاا …

دکتر ایرج مهدوی

دکتر جواد رضائیان

متن پایان نامه :

فهرست مطالب:

۲
۱-۱-        مقدمه
۲
۱-۲-        مفهوم زمان­بندی
۳
۱-۳-        اهمیت و ضرورت زمان­بندی
۴
۱-۴-        طبقه ­بندی و مفاهیم پایه مسایل زمان­بندی تولید
۶
۱-۴-۱- طبقه ­بندی محیط­های تولیدی
۸
۱-۴-۲- خصوصیات کار و محدودیت­هایی که بر محیط اعمال می­شود
۹
۱-۴-۲-۱-محدودیت رد یا پذیرش سفارشات
۱۰
۱-۴-۲-۲- محدودیت دسترسی به ماشین­ها
۱۲
۱-۴-۳- توابع هدف و ویژگی­های آنها
۱۴
۱-۴-۳-۱- نظام تولید بهنگام
۱۵
۱-۵-        بیان مساله جریان کارگاهی در نظر گرفته شده در این مطالعه
۱۶
۱-۶-        روش حل
۱۷
۱-۷-        اهداف تحقیق
۱۷
۱-۸-        نتیجه گیری
۱۹
فصل دوم : ادبیات تحقیق
۲۰
۲-۱- مقدمه
۲۰
۲-۲- ی بر ادبیات کارگاه گردش کاری
۲۲
۲-۳- زمان­بندی و محدودیت دسترسی ماشین­ها
۲۳
۲-۳-۱- ی بر ادبیات مساله کارگاه گردش کاری با محدودیت دسترسی ماشین­ها
۲۵
۲-۴- ی بر ادبیات محدودیت رد یا پذیرش سفارشات
۲۷
فصل سوم : روش­های حل
۲۸
۳-۱- مقدمه
۲۸
۳-۲- تعریف مساله
۲۹
۳-۳- مدل پیشنهادی
۳۳
۳-۴- اعتبارسنجی مدل
۳۴
۳-۵- پیچیدگی مساله
۳۶
۳-۶- الگوریتم ژنتیک
۳۷
۳-۶-۱- واژگان الگوریتم ژنتیک
۳۸
۳-۶-۲- شمای کلی الگوریتم ژنتیک
۳۹
۳-۶-۳- مفاهیم الگوریتم ژنتیک
۳۹
۳-۶-۳-۱- کدگذاری
۴۲
۳-۶-۳-۲- جامعه اولیه
۴۲
۳-۶-۳-۳- عملیات ژنتیک
۴۷
۳-۶-۳-۴- تابع برازش
۴۷
۳-۶-۳-۵- شرط توقف الگوریتم
۴۸
۳-۷- پیاده­سازی الگوریتم ژنتیک پیشنهادی
۴۸
۳-۷-۱- کدگذاری الگوریتم
۴۹
۳-۷-۲- ایجاد جمعیت اولیه
۵۰
۳-۷-۳- تابع برازش
۵۰
۳-۷-۴- عملگرهای ژنتیک
۵۰
۳-۷-۴-۱- عملگر تقاطع
۵۳
۳-۷-۴-۲- عملگر جهش
۵۴
۳-۷-۴-۳- عملگر نخبه­گرایی
۵۴
۳-۷-۴-۴- معیار توقف
۵۴
۳-۷-۴-۵- جستجوی موضعی
۵۵
۳-۸- تبرید شبیه­سازی شده
۵۷
۳-۸-۱- مفاهیم الگوریتم
۵۷
۳-۸-۱-۱- جواب همسایگی
۵۷
۳-۸-۱-۲- دما
۵۷
۳-۸-۱-۳- الگوی کاهش دما
۵۸
۳-۸-۱-۴- احتمال پذیرش جواب­ها
۵۸
۳-۸-۱-۵- شرط توقف
۵۹
۳-۹- پیاده­سازی الگوریتم شبیه­سازی تبرید پیشنهادی
۵۹
۳-۹-۱- روش نمایش جواب
۵۹
۳-۹-۲- جواب اولیه
۵۹
۳-۹-۳- ساختار همسایگی
۶۰
۳-۹-۴- برنامه انجماد
۶۰
۳-۹-۵- قاعده توقف
۶۱
۳-۱۰- نتیجه گیری
۶۲
فصل چهارم : نتایج محاسباتی
۶۳
۴-۱- مقدمه
۶۳
۴-۲- تولید مسایل نمونه
۶۴
۴-۳- تنظیم پارامتر
۶۶
۴-۳-۱- تنظیم پارامتر الگوریتم ژنتیک
۶۷
۴-۳-۱-۱- طراحی آزمایشات چند عاملی
۷۲
۴-۳-۲- تنظیم پارامتر الگوریتم شبیه­سازی تبرید
۷۳
۴-۳-۲-۱- طراحی آزمایشات چند عاملی برای الگوریتم شبیه­سازی تبرید

۷۹
۴-۴- نتایج محاسباتی
۸۵
۴-۵- جمع­بندی
۸۶
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
۸۷
۵-۱- نتیجه گیری
۸۷
۵-۲- پیشنهادها
۸۹
فهرست مراجع
فهرست جدول­ها
جدول۴-۱- حدود پارامترهای مسایل تولید شده
۶۴
جدول۴-۲- پارامترهای کنترل­ کننده الگوریتم ژنتیک و محدوده موثر آنها
۶۷
جدول۴-۳- ترکیبات عامل­ها و سطوح پاسخ نرمال شده در آزمایشات چند عاملی الگوریتم ژنتیک
۶۸
جدول۴-۴- پاسخ نسبت ­های S/N در الگوریتم ژنتیک
۶۸
جدول ۴-۵- پاسخ میانگین­ها در الگوریتم ژنتیک
۶۸
جدول ۴-۶- مقادیر بهینه­ پارامترهای کنترل کننده الگوریتم ژنتیک
۷۰
جدول ۴-۷- پارامترهای کنترل کننده الگوریتم شبیه­سازی تبرید و محدوده موثر آنها
۷۴
جدول۴-۸- ترکیبات عامل­ها و سطوح پاسخ نرمال شده در آزمایشات چند عاملی الگوریتم شبیه­سازی تبرید
۷۴
جدول۴-۹- پاسخ نسبت­های S/N در الگوریتم شبیه­سازی تبرید
۷۵
جدول ۴-۱۰- پاسخ میانگین­ها در الگوریتم شبیه­سازی تبرید
۷۵
جدول ۴-۱۱- مقادیر بهینه­ پارامترهای کنترل کننده الگوریتم شبیه­سازی تبرید
۷۷
جدول ۴-۱۲- حل مسایل کوچک با روش شاخه و کران و الگوریتم­های فراابتکاری پیشنهادی
۷۹
جدول ۴-۱۳- مقایسه جواب­های الگوریتم­های فراابتکاری در ده تکرار برای مسایل مختلف
۸۲
جدول ۴-۱۴- مقایسه RPD%  برای مسایل مختلف
۸۴
فهرست شکل­ها
شکل ۱-۱- تقسیم­بندی و نحوه ارتباط مسایل زمان­بندی
۵
شکل۳-۱- کدگذاری ترتیبی
۳۹
شکل۳-۲- کدگذاری ارزشی
۴۰
شکل۳-۳- کدگذاری درختی
۴۰
شکل۳-۴- فضای کدگذاری و فضای جواب
۴۱
شکل۳-۵- موجه­بودن و قانون­مندی کروموزوم­ها
۴۲
شکل۳-۶- تقاطع تک نقطه­ای
۴۶
شکل۳-۷- تقاطع دو نقطه­ای
۴۶
شکل۳-۸- ساختار کلی الگوریتم ژنتیک
۴۸
شکل۳-۹- نمایش کروموزوم
۴۹
شکل۳-۱۰- انتخاب دو کروموزوم والد
۵۱
شکل۳-۱۱- مرحله دوم عملگر تقاطع برای ایجاد توالی
۵۱
شکل۳-۱۲- مرحله سوم عملگر تقاطع برای ایجاد توالی
۵۲
شکل۳-۱۳- مرحله چهارم عملگر تقاطع برای ایجاد توالی
۵۲
شکل۳-۱۴- عملگر تقاطع برای ایجاد بخش دوم کروموزوم
۵۳
شکل۳-۱۵- عملگر جهش برای بخش اول کروموزوم
۵۳
شکل۳-۱۶- عملگر جهش برای بخش دوم کروموزوم
۵۴
شکل۳-۱۷- شبه­کد الگوریتم شبیه­سازی تبرید
۵۶
شکل۳-۱۸- عملگرهای تغییر توالی در الگوریتم شبیه­سازی تبرید پیشنهادی
۶۰
شکل۴-۱- میانگین نسبت S/N در الگوریتم ژنتیک
۶۹
شکل۴-۲- پاسخ میانگین در الگوریتم ژنتیک
۷۰
شکل۴-۳- میانگین نسبت S/N در الگوریتم ژنتیک برای مسایل در اندازه­های متوسط
۷۱
شکل۴-۴- پاسخ میانگین­ها در الگوریتم ژنتیک برای مسایل در اندازه­های متوسط
۷۲
شکل۴-۵- میانگین نسبت S/N در الگوریتم شبیه­سازی تبرید
۷۶
شکل۴-۶- پاسخ میانگین­ها در الگوریتم شبیه­سازی تبرید
۷۶
شکل۴-۷- میانگین نسبت S/N در الگوریتم شبیه­سازی تبرید برای مسایل در اندازه­های متوسط
۷۸
شکل۴-۸- پاسخ میانگین­ها در الگوریتم شبیه­سازی تبرید برای مسایل در اندازه­های متوسط
۷۸
شکل۴-۹- زمان محاسباتی روش شاخه و کران
۸۰
شکل۴-۱۰- نمودار LSD در سطح اطمینان ۹۵% برای مقادیر RPD
۸۵

چکیده

زمان­بندی، تخصیص منابع در طول زمان، برای اجرای مجموعه ­ای از وظایف است به طوری که به بهترین مقدار تابع هدف برسیم. در بسیاری از سیستم­های تولیدی، انجام یک کار نیازمند طی نمودن چندین مرحله­ی عملیاتی به صورت سریالی است که این  محیط­های تولیدی اصطلاحا سیستم تولید جریانی نامیده می­شوند. در پژوهش پیش رو، مساله­ی زمان­بندی بهنگام سیستم تولید جریانی با فرض رد یا قبول سفارشات و نگهداری پیشگیرانه ماشین­ها مورد توجه است و یک مدل ریاضی برای آن ارائه خواهد شد. در واقع در این مساله،  تعدادی سفارش داریم که با توجه به سود حاصل از پذیرش هر سفارش برای رد یا قبول آنها تصمیم گیری می­کنیم و سپس با توجه به جریمه­های دیرکرد یا زودکرد سفارشات پذیرفته شده، آن­ها در خط تولید با هدف دستیابی به بیشترین سود خالص    زمان­بندی می­شوند. با افزایش اندازه مساله مشاهده شد که مدل ریاضی قادر به حل مسایل در زمان محاسباتی معقول نیست و برای حل این مسایل دو الگوریتم ژنتیک و شبیه­سازی تبرید توسعه داده شد. نتایج محاسباتی نشان دهنده برتری الگوریتم ژنتیک بوده است.

مقدمه
رمز بقای هر سازمان، ارائه خدمات با کیفیت بالا و قیمت پایین است. یکی از عوامل موثر در کیفیت و قیمت ارائه خدمات و کالاها، زمان تولید ارائه آن خدمات است. توالی[۱] و زمان­بندی[۲] عملیات در خلال اجرای مجموعه ­ای از وظایف، از مهم­ترین دغدغه­های تصمیم­گیرندگان در عرصه صنعت و خدمات بوده است. در دنیای رقابتی امروز زمان­بندی و توالی موثر، در ادامه حیات سازمان در بازار رقابتی از اهمیت فوق العاده­ای برخوردار است. شرکت­ها باید سفارش رسیده از سوی مشتریان را به­موقع برآورده کنند، زیرا انجام ندادن به­موقع کار باعث از دست دادن سود است]۱[.

زمان­بندی تولید، مساله­ای است که هم بر روی تحویل بموقع کالا­ها و هم بر روی استفاده بهینه از سرمایه­های سازمان اثرگذار است. در یک مساله زمان­بندی زمان­های شروع و پایان فعالیت­ها، دستگاه­ها،تجهیزات مورد نیاز و. تعیین می­شود.با توجه به تاثیر زمان­بندی بر دو هدف اصلی سازمان­های تولیدی، ارائه مدل­های زمانبندی از دیرباز مد نظر بوده است. با این­که پژوهش­گران زیادی در ارائه مدل­های زمان­بندی فعالیت کرده­اند، ولی هنوز مدل­هایی که کاملا جواب­گوی سازمان­ها باشند به صورت جامع ارائه نشده­اند
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۰۸

99