مهندسی صنایع

پایان نامه: بهبود امکان سنجی شیوه نامه ای بر پایه امکان سنجی ریاضی- منطقی

آقای دکتر رضا رمضانی خورشید دوست

متن پایان نامه :

فهرست مطالب:

۱٫۱٫ مقدمه۱
۱٫۲٫ جنبه­های ارزیابی طرح.۲
   1.2.1. ارزیابی بازار۳
۱٫۲٫۲٫ ارزیابی فنی۳
۱٫۲٫۳٫ ارزیابی مالی.۴
۱٫۲٫۴٫ ارزیابی اقتصادی.۴
۱٫۳٫ هدف از اجرای پروژه و ضرورت انجام آن.۵
   1.3.1. مکان­یابی پروژه .۵
   1.3.2. معرفی دانش پروژه.۵
۱٫۴٫ معرفی محصول.۶
     1.4.1. کالاهای جایگزین.۹
         1.4.1.1. اهمیت کالای جایگزین۹
        1.4.1.2.   شاخص های نقاط قوت کالاهای جایگزین.۹
۱٫۵٫ تنگناها و موانع اجرایی.۱۰
۱٫۶٫ جمع­بندی۱۰
فصل ۲: تبیین مساله 
۲٫۱٫ مقدمه .۱۲
۲٫۲٫ برنامه پروژه.۱۳
   2.2.1. تعیین محل اجرا.۱۳
   2.2.2. تعیین ظرفیت یا وسعت ومحدوده­ی کار .۱۵
     2.2.3. تأمین منابع لازم۱۷
     2.2.4. فناوری مناسب.۱۸
     2.2.5. تامین منابع مالی۱۹
۲٫۳٫ مراحل مطالعات امکان­سنجی.۲۰
   2.3.1. شناسایی امکانات۲۰
   2.3.2. امکان­سنجی مقدماتی (بررسی پیش از مطالعه امکان­سنجی)۲۲
       2.3.2.1. تحلیل حساسیت.۲۳
۲٫۳٫۳٫ امکان­سنجی نهایی۲۵
۲٫۴٫ تعریف مساله.۲۷

 

   2.4.1. امکان سنجی به روش ریاضی منطقی‌.۲۷
       2.4.1.1. مزایای رویکرد.۳۰
       2.4.1.2. معایب رویکرد.۳۰
   2.4.2. رویکرد سنجی شیوه­نامه­ای در پروژه‌های امکان­سنجی۳۰
       2.4.1.1. مزایای رویکرد۳۴
       2.4.1.2. معایب رویکرد۳۴
۲٫۵٫ تعریف مساله.۳۵
۲٫۶٫ جمع­بندی.۳۵
  
فصل ۳: ادبیات 
۳٫۱٫ مقدمه۳۶
۳٫۲٫ روش­های پیشنهادی سازمان­های بین ­المللی.۳۷
۳٫۲٫۱٫ سازمان ملل متحد(۱۹۵۱)۳۷
۳٫۲٫۲٫ موسسه پژوهشی استانفورد(۱۹۵۴).۳۷
۳٫۲٫۳٫ سازمان ملل متحد(۱۹۵۸)۳۸
۳٫۲٫۴٫ سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(۱۹۷۸)۳۸
۳٫۲٫۵٫ سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(۱۹۸۶)۳۸
۳٫۲٫۶٫ سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(۱۹۹۱ و ۱۹۹۵).۳۹
۳٫۳٫ جمع­بندی.۴۰

  
فصل ۴: مدل پیشنهادی و روش حل 
۴٫۱٫ مقدمه .۴۱
۴٫۲٫ مطالعه­ نمونه ­ها۴۲
۴٫۲٫۱٫ مطالعات امکان سنجی واحد تولید مونومر وینیل استات۴۲
     4.2.1.1. بررسی تنگناها در این مطالعه۴۳
۴٫۲٫۲٫ پارک علم و فناوری استان گیلان.۴۸
۴٫۲٫۲٫۱٫ تعیین شاخص­های کلان ارزیابی اقتصادی توسعه پارک­های علم و فناوری در ایران۵۰
       4.2.2.2. معیارهای ارزیابی طرح مطالعاتی (مرحله اول).۵۳
       4.2.2.3. معیارهای ارزیابی (مرحله دوم)۵۴
       4.2.2.4. روش شناختی مربوط به ارزیابی اقتصادی توسعه پارک علم و فناوری گیلان۵۴
       4.2.2.5. . شناخت تنگناهای کلان پارک­های علم و فناوری۵۵
۴٫۳٫ مدل پیشنهادی.۵۸
   4.3.1. ساختار شیوه­نامه­ای امکان­سنجی۵۹
   4.3.2.ساختار امکان­سنجی بر مبنای مدل پیشنهادی.۶۱
   4.3.3. مباحث نظری مسئله۶۲
   4.3.4. شرح روابط بین مولفه­های مدل مطرح شده در این پروژه.۶۲
۴٫۴٫ نقد و ارزیابی مباحث نظری مربوط به مساله.۷۴
۴٫۵٫ جمع­بندی۷۸
  
  

فصل ۵: نتیجه ­گیری و تحقیقات آتی 
۵٫۱٫ نتیجه گیری۸۰
۵٫۲٫ تحقیقات آتی .۸۱
  
مراجع۸۲

 

چکیده­ :

در این رساله به موضوع بسیار شناخته شده “امکان­سنجی۱” پروژه­ها با رویکرد سیستمی پرداخته می­شود. تلاش بر این است حتی­الامکان از مدل­های ریاضی-منطقی و تسهیلات گراف به موضوع “امکا­ن­سنجی” روی آورده شود. در گام­های آغازین کارهای پییشین درباره­ی امکان­سنجی مطالعه شد و بر اساس آن مولفه­های موضوع و عوامل کلان مربوط تعیین شد.

سپس، روابط بین مولفه­ها و عوامل کلان مربوط به موضوع “امکان­سنجی” به صورت ماتریس ربط­ها برای نمایش بود و نبود ربط با صفر و یک استخراج شد. در این ماتریس از قوت ربط صرف­نظر شد. مزیت بزرگ ماتریس یاد شده در این است که می­توان یک ساختار گرافی برای موضوع “امکان­سنجی” فراهم کرد.

در گام بعد، یک ساختار دو سطحی برای امکان­سنجی ارائه شد. در این ساختار ارتباط بین مولفه­ها و زیر مولفه­ها از ماتریس یاد شده قابل تعیین است. به لحاظ محدودیت پژوهش، از پرداختن به تفصیل بیشتر و استخراج سطوح زیرین پرهیز شده است. در این مرحله پرسش بنیادین رساله مطرح می­شود که چگونه می­توان امکان­سنجی را از چنبره­های ابهامات متنی و نیز از گوناگونی تفاوت ­شیوه­نامه­ای۲ دور نمود. برای این منظور، گزاره­های رایج در مطالعات ­امکان­سنجی به دو دسته کمیت­پذیر۳ و کمیت­ناپذیر۴ تفکیک شد. کمیت­پذیرها شامل همه عوامل و روابط موجود در مولفه­ها یا بین مولفه­ای است که می­توان یه صورت ریاضی-منطقی تبدیل کرد و کمیت ­ناپذیرها را نمی­توان تبدیل کرد.

سرانجام می­توان یک موضوع مورد امکان­سنجی را به دو بخش “فضای امکان” و “اهداف” مورد نظر تقسیم کرد. هر یک از این دو بخش خود به دو زیربخش کمیت­پذیر و کمیت ­ناپذیر تفکیک می­شود. “فضای امکان” با تنگناها شناخته می­شود. این ویژگی­ها برای تنگناها نیز صادق خواهد بود. در مورد اهداف در امکان­سنجی، ظاهرا هدف معادل مفهوم goal مورد نظر است- البته کمتر هدف با نامطلوبیت دو سویه مورد نظر است- با این وجود برای هدف­ها –به معنایی که یاد شد- نیز کمیت­پذیری و کمیت ناپذیری مطرح است. در این رساله مجموعه ­ای از اهداف و تنگناهای کمیت­پذیر آورده شده است، سهم مهم این رساله ارائه­ یک نگاه نو بر پایه رویکرد سیستمی به موضوع مرسوم و شناخته شده “امکان­سنجی” است. این نگاه از فنون و ابزارهای رویکرد سیستمی بهره گرفته است. دستاورد پژوهش نشان دادن امکان بهره­ گیری از تسهیلات ریاضی-منطقی برای صورت­بندی بخشی از امکان­سنجی است.
۱٫۱٫مقدمه

طرح یا پروژه چیست؟

طرح یا پروژه، ایده یا پیشنهادی است که به صورت مجموعه ­ای از کارها و عملیات مطرح می­شود.همچنین پروژه را چنین تعریف می­ کنند:

پروژه، متشکل از فعالیت­های منطقی و مرتبط به یکدیگر است که زیرنظر یک مدیریت و ارگان اجرایی مشخص، در چارچوب برنامه زمانی و بودجه از پیش تعیین شده­ای اجرا می­گردد]۲[.

به طور کلی هدف­های اصلی پروژه­ها، کیفیت­ها یا کمیت­هایی هستند که اگر به طور مستقیم قابل سنجش و اندازه ­گیری نباشند، مقدار یا کیفیت و چگونگی آنها، هم قبل و هم بعد از اجرای پروژه، از طریق سنجش و اندازه ­گیری متغیرها، نمود­ها

 

و شاخص­ها، به طور غیرمستقیم قابل اندازه ­گیری است. هدف­های فرعی یا مقاصد پروژه، غالبا کمیت­ها و پدیده­هایی هستند که به طور مستقیم قابل سنجش و اندازه ­گیری­اند و دسترسی به مقادیر آنها، موجب تشخیص مقادیر هدف­های اصلی پروژه می­شود.

پروژه را بر حسب هزینه، موضوع، اندازه یا حجم و حیطه تاثیرگذاری آن به گروه­های مختلفی تقسیم کرده­اند. برخی از انواع پروژه­ها عبارتند از :

  1. پروژه احداث و تجهیز کارخانه
  2. پروژه احداث و تجهیز یک بیمارستان
  3. پروژه ایجاد خط تولید یک محصول جدید
  4. پروژه تغییر تکنولوژی تولید یک محصول
  5. پروژه بازسازی و اصلاح تشکیلات اداری
  6. پروژه طراحی و ایجاد یک سیستم اطلاعاتی
  7. پروژه تحقیق و توسعه.

هر پروژه، یک “دوره زندگی” مشخص دارد. “دوره زندگی” پروژه، از ابتدا تا انتها، از مراحل قابل تشخیص و قابل تعریفی تشکیل شده است. در هر یک از مراحل اجرای یک پروژه، بنا بر موضوع، نوع، طبیعت و اندازه آن، کارها و فعالیتهای گوناگونی انجام می­شود. از این رو، مراحل زندگی یک پروژه، ممکن است با سایر پروژه­ها متفاوت باشد. هر پروژه در یک تقسیم­بندی عمومی، دارای مراحل بررسی، تعریف، طراحی، ساخت یا اجرا، نصب و راه­اندازی و بهره ­برداری و ارزیابی است.

مهندسان مشاور و پیمانکاران، معمولا مراحل بررسی و تعریف (امکان­سنجی یا تهیه و ارزیابی پروژه) را فاز یک، مرحله طراحی را فاز دو و مراحل ساخت، اجرا و نصب و راه­اندازی را فاز سه می­نامند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۹۵

99