مهندسی صنایع

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: برنامه ریزی تولید زنجیره تامین احتمالی چند دوره ای تحت شرایط عدم …

دکتر جواد رضاییان

متن پایان نامه :

فهرست مطالب:

-۱-مقدمه.۲

۱-۲-ضرورت انجام تحقیق۳

۱-۳-بیان مسئله۳

۱-۴- فرضیات مساله.۵

۱-۵-پرسش تحقیق.۵

۱-۶-ساختار تحقیق۵

۱-۷-خلاصه فصل۶

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱-مقدمه۸

۲-۲-تعاریف مدیریت زنجیره تامین۸

۲-۳-نیاز به مدیریت زنجیره تامین۹

۲-۴-سیر تکاملی مدیریت زنجیره تامین۱۰

۲-۵- یکپارچه سازی زنجیره تامین.۱۲

۲-۶- عوامل سوق دهنده سازمانها بسوی مدیریت زنجیره تامین۱۳

۲-۷- عوامل موثر بر مدیریت زنجیره های تامین۱۵

۲-۸-فرآیندهای زنجیره تامین.۱۶

۲-۹-قیمت گذاری و مدیریت قیمت۱۷

۲-۹-۱-اهداف قیمت گذاری.۱۸

۲-۹-۲-عوامل‌ موثر بر قیمت‌گذاری‌۱۹

۲-۹-۳-مراحل قیمت‌گذاری.‌.۱۹

۲-۱۰-دسته بندی مساله زنجیره تامین با توجه به افق های زمانی.۲۱

۲-۱۱-ی بر تحقیقات پیشین۲۲

۲-۱۲- مساله زنجیره تامین تحت عدم قطعیت۲۴

۲-۱۲-۱- منابع عدم قطعیت در یک زنجیره تامین.۲۵

۲-۱۲-۲- روش های موجود جهت حل مدل های زنجیره تامین تحت عدم قطعیت.۲۵

۲-۱۳- پژوهش های انجام شده در ارتباط با زنجیره تامین تحت عدم قطعیت.۲۶

۲-۱۴-ی بر الگوریتم ژنتیک .۲۸

۲-۱۴-۱-مقدمه ۲۸

۲-۱۴-۲-مکانیزم الگوریتم ژنتیک ۲۸

۲-۱۴-۳-عملگرهای الگوریتم ژنتیک .۳۰

۲-۱۴-۴-کد کردن.۳۳

۲-۱۴-۵-ایجاد جمعیت اولیه.۳۴

۲-۱۴-۶-تابع برازندگی ۳۵

۲-۱۴-۷-انتخاب.۳۶

۲-۱۴-۸-ترکیب .۳۸

-۹-۱۴-۲احتمال ترکیب ۴۰

-۱۰-۱۴-۲جهش ۴۰

-۱۱-۱۴-۲استراتژی برخورد با محدودیت ها.۴۲

-۱۲-۱۴-۲شرایط توقف الگوریتم.۴۲

۲-۱۵- خلاصه فصل۴۳

فصل سوم : ارائه مدل ریاضی مساله و بیان روش حل

۳-۱-مقدمه.۴۵

۳-۲-شبکه زنجیره تامین چند مرحله ای۴۵

-۳-۳تئوری تعیین قیمت۴۷

-۴-۳قانون تقاضا۴۸

-۱-۴-۳منحنی و معادله قیمت و تقاضا۴۸

۳-۵-ارائه مدل ریاضی شبکه زنجیره تامین سه مرحله ای چند محصوله ۴۹

۳-۶- خطی سازی تابع غیر خطی۵۴

۳-۷- تقاضای احتمالی.۵۵

۳-۹-خلاصه فصل۵۷

 

فصل چهارم : ارائه روش حل و تجزیه و تحلیل محاسباتی

۴-۱-مقدمه.۵۹

۴-۲-اعتبار سنجی مدل.۵۹

۴-۳-تشریح ساختار GA بکار گرفته شده۶۶

۴-۳-۱-نحوه نمایش جواب­ها.۶۶

۴-۳-۲-روش نمایش رشته­ای۶۸

۴-۳-۳-نحوه تولید جمعیت اولیه.۷۰

۴-۳-۴-ارزیابی جواب­ها۷۰

۴-۳-۵-مکانیزم انتخاب۷۰

۴-۳-۶-عملگرهای ژنتیک۷۱

۴-۳-۷-تکرار الگوریتم.۷۱

۴-۳-۸-شرط توقف الگوریتم.۷۲

۴-۴-ابعاد مدل ریاضی پیشنهادی و نتایج محاسباتی لینگو۷۲

۴-۵-نتایج محاسباتی الگوریتم ژنتیک.۷۴

۴-۶-بررسی همگرایی الگوریتم ارائه شده۷۴

۴-۷-مقایسه نتایج بدست امده از حل با الگوریتم ژنتیک و لینگو.۷۵

۴-۸-خلاصه فصل۷۷

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات آتی

۵-۱-نتیجه گیری۷۹

۵-۲-پیشنهادهای آتی۷۹

فهرست منابع۸۱

فهرست جداول

جدول ۴-۱مقدار تقاضای محصول نهایی.۵۹

جدول ۴-۲- هزینه تهیه، خرید ، و حمل مواد اولیه۶۰

جدول ۴-۳-هزینه تولید و حمل محصول از کارخانه به توزیع کننده.۶۰

جدول ۴-۴-هزینه نگهداری محصول در انبار توزیع کننده.۶۰

جدول ۴-۵-هزینه حمل محصول از توزیع کننده به خرده فروش۶۱

جدول۴-۶-ظرفیت تامین کننده برای مواد خام.۶۱
پایان نامه

جدول ۴-۷-ظرفیت کارخانه برای تولید محصول.۶۱

جدول۴-۸-ظرفیت توزیع کننده برای انبار محصول۶۱

جدول۴-۹-میزان استفاده هر واحد محصول از ماده اولیه۶۲

جدول۴-۱۰- مقدار مواد اولیه حمل شده از تامین کننده به تولید کننده۶۳

جدول۴-۱۱- مقدار محصول حمل شده از کارخانه به توزیع کننده۶۴

جدول۴-۱۲–مقدار محصول در انبار توزیع کننده۶۴

جدول۴-۱۳- مقدار محصول حمل شده از توزیع کننده به خرده فروش۶۵

جدول۴-۱۴-مقدار محصول فروخته شده از مراکز خرده فروش.۶۶

جدول۴-۱۵-ابعاد مدل به ازای مقادیر مختلف و نتایج محاسباتی لینگو۷۳

جدول ۴-۱۶-مقادیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک۷۴

جدول۴-۱۷-نماد‌‌های به کار رفته برای مقایسه الگوریتم.۷۵

جدول۴-۱۸- مقایسه جواب الگوریتم ژنتیک با لینگو.۷۶

فهرست اشکال

شکل۱-۱- نمایی از یک شبکه زنجیره تامین.۴

شکل ۲-۱- نمایی از یک زنجیره تامین۸

شکل۲-۲- دیاگرام بلوکی الگوریتم ژنتیک ساده۳۳

شکل ۲-۳- نمایش ترکیب یک نقطه ای .۳۹

شکل ۲-۴- نمایش ترکیب دو نقطه ای۳۹

شکل -۵-۲ نمایش وارونه سازی بیت.۴۱

شکل -۶-۲ نمایش تغییر ترتیب قرار گیری.۴۱

شکل۴-۱-نمای از مسیر کاری۶۲

شکل۴-۲- فضای جواب و کدینگ مسأله۶۷

شکل۴-۳- ارتباط بین فضای کدینگ و جواب ۶۷

شکل ۴-۴- کروموزم مرحله اول.۶۸

شکل ۴-۵-کرموزوم مرحله دوم۶۹

شکل ۴-۶-کرموزم مرحله سوم.۶۹

فهرست نمودار

نمودار -۱-۳منحنی قیمت و تقاضا.۴۸

نمودار۴-۱- مقدار مواد اولیه حمل شده از تامین کننده به تولید کننده.۶۳

نمودار۴-۲- مقدار محصول حمل شده از کارخانه به توزیع کننده.۶۴

نمودار۴-۳- مقدار محصول در انبار توزیع کننده۶۵

نمودار۴-۴- مقدار محصول حمل شده از توزیع کننده به خرده فروش.۶۵

نمودار۴-۵- مقدار محصول فروخته شده.۶۶

نمودار۴-۶-بررسی همگرایی الگوریتم ارائه شده.۷۴

چکیده

فناوری های موجود با شتاب به سوی تخصصی شدن و جهانی شدن پیش می­رود. برای دوام در عرصه رقابت جهانی،تولید­کنندگان باید پاسخگوی تقاضای مصرف­ کنندگان در شرایط مختلف باشند.طراحی شبکه زنجیره تامین یک موضوع استراتژیک می باشد که به پیکربندی زنجیره تامین اشاره دارد و به عنوان مساله زیر ساختاری در مدیریت زنجیره تامین، اثرات دیرپای روی سایر تصمیمات تاکتیکی و عملیاتی شرکت دارد.

در این پایان نامه مساله طراحی شبکه زنجیره تامین چند محصولی و چند دوره ای مورد بررسی قرار گرفته است که هدف حداکثر کردن سود زنجیره می باشد در صورتی که قیمت تابع ای از تقاضا است و سپس مدل ریاضی با در نظر گرفتن عملیات خرید،تولید و توزیع در شبکه زنجیره تامین چند مرحله ای و چند محصولی ارائه شد. هم چنین برای آزمودن صحت و درستی مدل ارائه شده را با نرم افزار لینگو کدنویسی و حل شد. با توجه به پیچیدگی حل این مساله و NP-Hard بودن آن، روش فراابتکاری ژنتیک استفاده شده است و چندین مسائل در سایزهای مختلف حل شد و همگرایی الگوریتم مورد بررسی قرار گرفت و سپس مقایسه ای بین جواب حل لینگو و الگوریتم ژنتیگ قرار گرفته است و نشان داده ایم که این الگوریتم جوابهای قابل قبولی ارائه کرده و برای حل مسائل شبکه زنجیره تامین سه مرحله ای چند محصوله مناسب است.

مقدمه

در دو دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی، سازمانها برای افزایش توان رقابتی خود تلاش می کردند تا با استانداردسازی و بهبود فرآیندهای داخلی خود محصولی با کیفیت بهتر و هزینه کمتر تولید کنند. در آن زمان تفکر غالب این بود که مهندسی و طراحی قوی و نیز عملیات تولید منسجم و هماهنگ پیش نیاز دستیابی به خواسته های بازار و درنتیجه کسب سهم بازار بیشتری است. به همین دلیل سازمان ها تمام تلاش خود را بر افزایش کارایی معطوف می کردند. در دهه ۸۰ میلادی با افزایش تنوع در الگوهای مورد انتظار مشتریان، سازمان ها به طور فزاینده ای به افزایش انعطاف پذیرش در خطوط تولید و توسعه فرآورده های تازه برای ارضای نیازهای مشتریان علاقه مند شدند. در دهه ۹۰ میلادی، به همراه بهبود در فرآیندهای تولید و به کارگیری الگوهای مهندسی مجدد، مدیران بسیاری از صنایع دریافتند که برای ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرآیندهای داخلی و انعطاف پذیری در توانایی های شرکت کافی نیست بلکه تامین کنندگان قطعات و مواد نیز باید موادی با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید کنند و توزیع کنندگان محصولات نیز باید ارتباط نزدیکی با سیاستهای توسعه بازار تولیدکننده داشته باشند؛ با چنین نگرشی، رویکردهای زنجیره تامین و مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد.[۳]

مساله زنجیره تامین در دنیای امروز به عنوان یک مزیت رقابتی عمده در راستای کاهش قیمت تمام شده مطرح است. زنجیره تامین شامل خرید و تامین، لجستیک و حمل و نقل، بازاریابی، رفتار سازمانی، شبکه، مدیریت استراتژیک، مدیریت سیستم های اطلاعاتی و مدیریت عملیات می باشد. [۴] با وجود این مطلب، تصمیم گیری در مراحل مختلف این روند و هماهنگی این مراحل، مساله اصلی در زنجیره تامین می باشد با توجه به رقابت شدیدی که بین تولید کنندگان وجود دارد، در صورتی که هر کدام از حلقه های این زنجیره ضعیف عمل کند، کل مجموعه موفق نخواهد بود و در سطح مورد انتظار عمل نخواهد کرد. بنابراین مدیریت موثر این زنجیره در صنعت یک چالش مدیریتی عمده به حساب می آید. در سالهای اخیر، شرکت ها و سازمان های کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان، توجه ویژه ای به مدیریت زنجیره تامین داشته اند و از این رهگذر به موفقیت های قابل توجهی نیز دست یافته اند که گواه این امر، حجم بالایی از مبادلات تجاری انجام شده و درآمد و سود آوری بالای زنجیره تامین موفق و کارآمد است که در بازارهای به شدت رقابتی امروز، موفق به پیشی گرفتن از رقبا شده اند

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

99