مهندسی صنایع

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی: ارائه مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای چند محصوله با تقاضاهای …

استاد راهنما :

دکتر نیکبخش جوادیان

متن پایان نامه :

فهرست مطالب:

– مقدمه و کلیات تحقیق۱

۱-۱- مقدمه۲

۱-۲- ضرورت انجام طرح.۲

۱-۳- بیان مسئله.۳

۱-۴- فرضیات مدل۵

۱-۵- مختصری پیرامون مسئله طراحی شبکه زنجیره تأمین.۵

۱-۶- پیشینه روش های حل شبکه زنجیره تأمین.۷

۲- ادبیات و پیشینه تحقیق۹

۲-۱- سیر تکاملی مدیریت زنجیره تأمین.۱۰

۲-۲- تعریف مدیریت زنجیره تأمین۱۱

۲-۳- یکپارچه سازی زنجیره تأمین.۱۲

۲-۴- عوامل سوق دهنده سازمان ها به سوی مدیریت زنجیره تأمین۱۴

۲-۴-۱- نیاز برای فعالیت های بهبود۱۴

۲-۴-۲- افزایش سطح برون سپاری۱۵

۲-۴-۳- افزایش هزینه حمل و نقل.۱۵

۲-۴-۴- فشارهای رقابت۱۵

۲-۴-۵- افزایش جهانی شدن۱۵

۲-۴-۶- افزایش اهمیت تجارت جهانی۱۶

۲-۴-۷- پیچیدگی زنجیره های تأمین۱۶

۲-۴-۸- نیاز برای مدیریت موجودی ها.۱۶

۲-۵- عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیره های تأمین.۱۷

۲-۵-۱- مدیریت اطلاعات۱۷

۲-۵-۲- مدیریت لجستیک۱۸

۲-۵-۳- مدیریت روابط۱۸

۲-۶- فرایندهای زنجیره تأمین.۱۹

۲-۶-۱- دیدگاه سیکلی.۱۹

۲-۶-۲- دیدگاه فشاری – کششی.۲۰

۲-۷- انواع زنجیره تأمین۲۰

۲-۸- عوامل مؤثر در پیاده سازی زنجیره تأمین رقابتی۲۲

۲-۸-۱- خرید.۲۲

۲-۸-۲- انتخاب تأمین کننده.۲۲

۲-۸-۳- انعطاف پذیری در تغییر زنجیره تأمین.۲۳

۲-۸-۴- توزیع۲۳

۲-۹- چالش های زنجیره تأمین.۲۴

۲-۱۰- مسئله طراحی شبکه زنجیره تأمین.۲۹

۲-۱۱- ی بر الگوریتم ژنتیک.۳۱

۲-۱۱-۱- مقدمه۳۱

۲-۱۱-۲- مکانیسم الگوریتم ژنتیک۳۲

۲-۱۱-۳- عملگرهای الگوریتم ژنتیک۳۵

۲-۱۱-۴- کد کردن.۳۸

۲-۱۱-۵- ایجاد جمعیت اولیه.۴۰

۲-۱۱-۶- تابع برازندگی۴۲

۲-۱۱-۷- انتخاب۴۲

۲-۱۱-۸- ترکیب.۴۷

۲-۱۱-۹- احتمال ترکیب۵۰

۲-۱۱-۱۰- جهش.۵۰

۲-۱۱-۱۱- استراتژی برخورد با محدودیت ها۵۱

۲-۱۱-۱۲- شرایط توقف الگوریتم.۵۳

۳- بیان مسئله و ارائه مدل ریاضی آن.۵۴

۳-۱- شبکه زنجیره تأمین چند مرحله ای۵۵

۳-۲- تقاضای فازی.۵۷

۳-۳- ارائه مدل ریاضی مسئله۶۱

۳-۳-۱- اندیس های مدل.۶۲

۳-۳-۲- پارامترهای مدل.۶۲

۳-۳-۳- متغیرهای مدل.۶۳

۳-۳-۴- تابع هدف۶۳

۳-۳-۵- محدودیت های مدل.۶۶

۴- روش حل و نتایج محاسباتی۶۸

۴-۱- مقدمه.۶۹

۴-۲- روش کدگذاری اولویت محور.۷۰

۴-۳- ارزیابی، انتخاب و مکانیسم جایگزینی.۸۲

۴-۴- عملگرهای ژنتیک۸۳

۴-۴-۱- عملگر ترکیب.۸۳

۴-۴-۲- عملگر جهش۸۳

۴-۵- حل مسائل و کارایی الگوریتم۸۵

۵- نتیجه گیری و پیشنهادات۹۱

۵-۱- ی بر مسئله و نتیجه گیری۹۲

۵-۲- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده.۹۴

منابع و مآخذ.۹۵

فهرست جداول

جدول ۴-۱- نتایج حاصل با تابع هدف OB1 .88

جدول ۴-۲- نتایج حاصل با تابع هدف OB2 .88

جدول ۴-۳- نتایج حاصل با حداقل درجه تأمین ۴۰% و تابع هدف OB1 .89

جدول ۴-۴- نتایج حاصل با حداقل درجه تأمین ۴۰% و تابع هدف OB2 .89

فهرست تصاویر و نمودارها

شکل ۱-۱- نمایی از یک شبکه زنجیره تأمین۴

شکل ۱-۲- شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای تک محصوله.۶

شکل ۲-۱- شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای تک محصوله.۳۰

شکل ۲-۲- دیاگرام بلوکی الگوریتم ژنتیک ساده.۳۸

شکل ۲-۳- چرخ رولت.۴۵

شکل ۲-۴- عملگر ترکیب تک نقطه ای۴۸

شکل ۲-۵- عملگر ترکیب دو نقطه ای۴۸

شکل ۲-۶- عملگر جهش وارونه سازی بیت۵۱

شکل ۲-۷- عملگر جهش تغییر ترتیب۵۱

شکل ۳-۱- تقاضای فازی .۵۹

شکل ۳-۲- درجه تأمین تقاضای مشتری.۶۰

چکیده

شبکه زنجیره تأمین امکان ایجاد یک بستر مؤثر و کارا برای مدیریت زنجیره تأمین را فراهم می کند. این شبکه مجموعه ای از تسهیلاتی است که در شکل گیری زنجیره تأمین نقش دارند. در این شبکه مجموعه ای از تأمین کنندگان مواد اولیه، کارخانه های تولید محصولات، مراکز توزیع محصولات و مشتریان حضور دارند که هدف شبکه کمینه کردن کل هزینه های موجود در شبکه است به گونه ای که به تقاضای مشتریان پاسخ داده شود. هزینه های موجود در شبکه به دو صورت می باشنـد که نوع اول شامـل هزینه های ایجـاد و احداث کارخانه هـا و مـراکز توزیع می باشد و نوع دوم شامل هزینه های خرید، تولید، توزیع و حمل و نقل کالا در هر مرحله از شبکه زنجیره تأمین است.

در این پایان نامه مدل شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای چند محصوله را با تقاضاهای فازی مشتریان و با دو هدف توأم کمینه کردن هزینه شبکه و بیشینه کردن درجه تأمین تقاضای مشتریان ارائه کرده ایم. برای حل مدل مسئله ، از روش فرا ابتکاری الگوریتم ژنتیک و برای کدگذاری کروموزوم ها در الگوریتم از روش کدگذاری اولویت محور استفاده نموده ایم. در نهایت، چندین مسئله نمونه مطرح شده و با بهره گرفتن از این الگوریتم حل شده اند و نتایج حاصل از آن با نتایج نرم افزار لینگو مقایسه و کارایی الگوریتم به اثبات رسیده است.
۱-۱- مقدمه

مسئله زنجیره تأمین در دنیای امروز به عنوان یک مزیت رقابتی عمده در راستای کاهش قیمت تمام شده مطرح است. زنجیره تأمین شامل خرید و تأمین، لجستیک و حمل و نقل، بازاریابی، رفتار سازمانی،شبکه،مدیریت استراتژیک، مدیریت سیستم های اطلاعاتی و مدیریت عملیات می باشد[۱۰]. با وجود این مطلب، تصمیم گیری در مراحل مختلف این روند و هماهنگی این مراحل، مسئله اصلی در زنجیره تأمین می باشد. با توجه به رقابت شدیدی که بین تولید کنندگان وجود دارد، در صورتی که هر کدام از حلقه های این زنجیره ضعیف عمل کند، کل مجموعه موفق نخواهد بود و در سطح مورد انتظار عمل نخواهد کرد. بنابراین مدیریت مؤثر این زنجیره در صنعت، یک چالش مدیریتی عمده به حساب می آید. در سال های اخیر، شرکت ها و سازمان های کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان، توجه ویژه ای به مدیریت زنجیره تأمین داشته اند و از این رهگذر به موفقیت های قابل توجهی نیز دست یافته اند که گواه این امر، حجم بالایی از مبادلات تجاری انجام شده و درآمد و سود آوری بالای زنجیره تأمین موفق و کارآمد است که در بازارهای به شدت رقابتی امروز، موفق به پیشی گرفتن از رقبا شده اند[۱۱].

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۲۰

99