روانشناسی

پایان نامه : مقایسه میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی و سایر رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور مرکز ساری

سال تحصیلی ۹۳-۹۲

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                صفحه
مقدمه ۲
۱-علت انتخاب موضوع تحقیق ۲
۲-بیان مسئله ۳
۳-اهمیت و ضرورت تحقیق ۴
۴-سوالات تحقیق ۶
۵-فرضیه های تحقیق ۷
۶-پیشینه تحقیق ۸
۷- محدودیت های تحقیق ۸
۸-اهداف تحقیق ۹
۹-روش جمع آوری اطلاعات و منابع ۱۰
۱۰- خلاصه تحقیق ۱۰
۲-۱- تاریخچه موضوع ۱۲
۲-۲-تعریف افسردگی ۱۳
۲-۲-۱-تعاریف افسردگی از دیدگاه دانشمندان ۱۳
۲-۲-۱-۱- ملانی کلاین ۱۳
۲-۲-۱-۲-ادوارد بیبرینگ ۱۳
۲-۲-۱-۳-ادیت یاکوسبون ۱۴
۲-۲-۱-۴-جرج کلی ۱۴
۲-۲-۱-۵-لینفوردرس ۱۴
۲-۲-۱-۶-راس میچل ۱۴
۲-۲-۱-۷-گرینگر ۱۵
۲-۲-۱-۸-سالتر ۱۵
۲-۲-۱-۹-دولار دومیلر ۱۵
۲-۲-۱-۱۰-نظریه جامعه شناسی ۱۵
۲-۲-۱-۱۱-نظریه پزشکی ۱۶
۲-۲-۱-۱۲-نظریه زیست شناختی ۱۶
۲-۲-۱-۱۳-نظریه انسان گرایی ۱۶
۲-۲-۱-۱۴-نظریه روانکاوی ۱۶
۲-۲-۱-۱۵-نظریه شناختی افسردگی ۱۷
۲-۲-۱-۱۶-نظریه شناختی بک (۱۹۶۹، ۱۹۷۶) و نظریه ناچاری فرا گرفته شده سلیگمان (۱۹۷۴) ۱۸
۲-۲-۱-۱۷- نظریه رفتاری ۱۸
۲-۲-۱-۱۸- نظریه افسردگی واقعیت گرا ۱۸
۲-۳- اصطلاح افسردگی ۱۹
۲-۴- ملاک های DSM-IV-TR در مورد افسردگی اساسی ۱۹
۲-۵- طبقه بندی افسردگی ۲۱
۲-۵-۱- افسردگی فصلی ۲۱
۲-۵-۲- افسردگی اساسی ۲۱
۲-۵-۳- افسردگی دو قطبی ۲۱
۲-۵-۴- افسردگی دیستایمی ۲۲
۲-۵-۵- افسردگی مضاعف ۲۲
۲-۵-۶- افسردگی درونزاد ۲۲
۲-۵-۷- افسردگی برونزاد ۲۲
۲-۶- عوامل موثر در افسردگی بر اساس نظریات مختلف ۲۲
الف) عوامل بیولوژیک ۲۳
ب) عوامل بیوشیمیایی ۲۳
ج)عوامل عصبی ـ غددی ۲۴
د) عامل جنسیت ۲۵
ه) عامل سن ۲۵
و) عامل ژنتیک ۲۵
۱ـ نظریه های روانکاوی ۲۵
الف ـ فقدان ۲۶
ب ـ خشم معطوف به درون ۲۷
۲ـ رویکرد شناختی بک ۲۷
۳ـ نظریه درمان عقلانی ـ عاطفی (الیس) ۲۸
۴ـ نظریه های یادگیری ۲۹
الف ـ رویکرد تقویت ۲۹
ب ـ درماندگی آموخته شده ۳۰
۶ـ نظریه اسناد ۳۱
۷ـ استرس ۳۱
الف) تفاوت جنسی در افسردگی ۳۳
ب) تفاوت سنی در افسردگی ۳۳
۲-۷- علائم افسردگی ۳۳
۲-۸- افسردگی روانی در نوجوانان و جوانان ۳۴
۲-۹- سطوح افسردگی روانی ۳۶
۲-۱۰- علل پیدایش افسردگی روانی ۳۷
۲-۱۱- خصوصیات شخصیتی انسان های افسرده ۳۸
۲-۱۲- شیوع افسردگی ۳۹
۲-۱۲-۱- رواج افسردگی بین مردم ۳۹
۲-۱۲-۲- شیوع افسردگی بین زنان جامعه ۴۱
۲-۱۳- راه های درمان افسردگی ۴۱
۱- درمان بر اساس روان پویایی ۴۱
۲- درمان افسردگی از نقطه نظر یادگیری ۴۲
۳- درمان جسمانی ۴۳
۴- فوتوتراپی (نوردرمانی) ۴۳
۵- درمان اختلالات خلقی ۴۴
۲-۱۴- اصول کلی درمانی افسردگی ۴۵
۲-۱۵- نقش مشاوره در درمان افسردگی روانی ۴۵
۲-۱۶-پیشینه تحقیق ۴۹
۳-۱- روش پژوهش ۵۵
۳-۲- جامعه آماری ۵۵
۳-۳- نحوه نمونه گیری ۵۵
۳-۴- آمار توصیفی ۵۵
۳-۵-آمار استنباطی ۵۵
۳-۶-متغیرها: ۵۶
۳-۷- ابزار پژوهش ۵۶
۳-۸- اعتبار و روایی پرسشنامه افسردگی بک ۵۶
۴-۱- مقدمه ۵۹
بخش اول:آمار توصیفی ۶۰
۴-۲- ویژگی های شخصی پاسخگویان ۶۰
رشته تحصیلی ۶۰
جنسیت ۶۱
۴-۲-۳- سن پاسخگویان ۶۲
۴-۳-۱-بعد عاطفی ۶۳
۴-۳-۲-بعد شناخت ۶۴
۴-۳-۳-بعد رفتارهای آشکار ۷۱
۴-۳-۴- رفتارهای اجتماعی ۷۳
۴-۳-۵- نشانه های بین فردی ۷۶
بخش دوم: آمار استنباطی ۷۷
۵-۱-خلاصه پژوهش ۸۵
۵-۲- محدودیت های پژوهش ۸۹
۵-۳- پیشنهادات پژوهش ۸۹
منابع ۹۱ 
 
فهرست جدولها

صفحهعنوان

جدول(۴-۱)؛ توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب رشته تحصیلی ۵۶
جدول(۴-۲)؛ توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب جنسیت ۵۷
جدول(۴-۳)؛ توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سن ۵۸
جدول ۴-۴-فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد عاطفی ۵۹
جدول ۴-۵- فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد شناخت .۶۰
جدول ۴-۶- فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد رفتارهای آشکار .۶۶
جدول ۴-۷- فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد رفتارهای اجتماعی ۶۸
جدول ۴-۸- فراوانی پاسخگویان به سوالات نشانه های بین فردی .۷۱
جدول(۴-۹) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه اول پژوهش .۷۲
جدول(۴-۱۰) جدول آزمون t مربوط به فرضیه اول پژوهش ۷۲
جدول(۴-۱۱) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه اول .۷۳
جدول(۴-۱۲) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه دوم پژوهش .۷۳
جدول(۴-۱۳) جدول آزمون t مربوط به فرضیه دوم پژوهش ۷۴
جدول(۴-۱۴) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه دوم ۷۵
جدول(۴-۱۵) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه سوم پژوهش ۷۵
جدول(۴-۱۶) جدول آزمون t مربوط به فرضیه سوم پژوهش .۷۵
جدول(۴-۱۷) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه سوم ۷۶
جدول(۴-۱۸) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه چهارم پژوهش .۷۶
جدول(۴-۱۹) جدول آزمون t مربوط به فرضیه چهارم پژوهش ۷۷
جدول(۴-۲۰) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه چهارم.۷۷
جدول(۴-۲۱) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه پنجم پژوهش .۷۷
جدول(۴-۲۲) جدول آزمون t مربوط به فرضیه پنجم پژوهش ۷۸
جدول(۴-۲۳) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه پنجم .۷۸
 
چکیده
دوران نوجوانی، مرحله بحران عاطفی و اجتماعی است. شخصی که مرحله جوانی خوبی نداشته باشد، مسلماً از زندگی سالم و با نشاط در دوره پیری برخوردار نخواهد شد و از سوی دیگر ورود به دانشگاه یک رویداد مهم و بسیار حساس در زندگی نیروهای کارآمد و فعال جوان در هر کشوری به شمار می رود، که غالبا با تغییرات زیادی در روابط اجتماعی و فردی آن ها همراه است. در کنار این تغییرات، باید به انتظارات و نقش های جدیدی نیز اشاره نمود که هم زمان با ورود به دانشگاه در دانشجویان شکل می گیرد . در این پژوهش تاکید بر قشر عظیمی از اجتماع یعنی جوانان که آینده را تعیین می کنند و پرداختن به مسائلی که مشکلات آنها در واقع اعتبار و ارزش به آنها خواهد داد.

 
واژگان کلیدی:افسردگی،استرس،روان،بیماری
 
فصل اول
کلیات تحقیق


مقدمه
۱-علت انتخاب موضوع تحقیق
افسردگی یکی از شایع ترین بیماریهای روان پزشکی است که از زمانهای بسیار دور در نوشته ها آمده است ۴۵۰ سال قبل از میلاد، بقراط آن را ملانکولی تعریف کرده است. برخی افسردگی را یک واکنش طبیعی در قبال زندگی می دانند و برخی آن را یک بیماری قلمداد می کنند.
افسردگی علاوه بر جنبه های ژنتیکی اکثراً با عوامل اجتماعی و روانی ناشی از وقایع محیطی همراه بوده است. احتمال وقوع آن در مردان در طول عمر حدود ۱۵ % است و در زنان به ۲۵ % نیز می رسد. افراد مبتلا به افسردگی دچار علایم متعددی از قبیل خلق افسرده، فقدان علاقه و لذت، کاهش انرژی و تمرکز، مشکلات خواب، خودکشی و . می باشند. میزان مراجعه بیماران دارای اختلالات افسردگی به متخصصان داخلی حدود ۱۰ % است  و میزان مراجعه کننده به پزشکان عمومی ۱۵% است که فقط نیمی از مبتلایان به اختلال افسردگی به صورت جدی تحت درمان قرار می گیرند (سادوک و سادوک، ۱۳۸۴).
در حال حاظر رایج ترین نقطه نظر آن است که گروه های مجزایی از افسردگی وجود دارند که علائم آن متفاوت است. واژه افسردگی به معنای ضعف تا حدی دارای ابهام است و در رشته های مختلف معنای متفاوتی دارد به عنوان مثال در فیزیولوژی اعصاب از کاهش فعالیت های یک عنصر شیمیایی در روان شناسی منظور از آن حالت هیجانی است که منجر به کاهش قابلیت ها می شود به طوری که شدت افسردگی بستگی به تعداد علائم و حد نفوذ آن دارد در خفیف ترین مشکل ممکن است فقط معدودی از علائم اساسی وجود داشته باشد خصوصیات اصلی و مرکزی حالت افسردگی کاهش عمیق به فعالیت های لذت بخش روزمره مهم ترین علت افسردگی همین ناتوانی در کسب لذت از چیزهایی که قبلاً برای شخص لذت بخش بوده است. انسان حیوانی اجتماعی است و اگر در روابط او با محیط دشوار و تنهایی اش شدید باشد گاهی افسردگی چهره می کند. عوامل روانی اجتماعی مانند اختلاف با افراد خانواده، کارفرمایان، همکاران، کارکنان و حتی دوستان و بستگان می توانند همگی ایفا کننده بسیاری از محرک های تنش زای محیطی مانند مشکلات مالی، مشاغل جدید، مسائل حقوقی، بازنشستگی و یا تغییرات دیگر می توانند به رشد افسردگی کمک کند. (پور افکاری، نصرالله، ۱۳۷۶).

دانلود مقاله و پایان نامه

۲-بیان مسئله

99