رشته حسابداری

پایان نامه قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی و ارزیابی آن به عنوان عامل ریسک


سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب

عنوانصفحه
فصل اول: کلیات تحقیق۱ 
۱-۱٫       مقدمه۲ 
۱-۲٫       بیان مسئله.۳ 
۱-۳٫       اهمیت و ضرورت تحقیق .۴ 
۱-۴٫       وجه تمایز پژوهش حاضر با تحقیقات پیشین .۵ 
۱-۵٫       اهداف تحقیق.۵ 
۱-۶٫       پرسش‌های تحقیق۶ 
۱-۷٫       فرضیه‌های تحقیق .۶ 
۱-۸٫       روش تحقیق .۶ 
۱-۹٫       جامعه آماری و نمونه مورد بررسی .۶ 
۱-۱۰٫  تعریف واژه‌ها و اصطلاحات عملیاتی۷ 
۱-۱۱٫  قلمرو تحقیق .۷ 
۱٫  
۱٫۱٫  
۱٫۲٫  
۱٫۳٫  
۱٫۴٫  
۱٫۵٫  
۱٫۶٫  
۱٫۷٫  
۱٫۸٫  
۱٫۹٫  
۱٫۱۰٫  
۱٫۱۱٫  
۱-۱۱-۱٫ قلمرو زمانی تحقیق
۷ 
۱-۱۱-۲٫ قلمرو مکانی تحقیق۷ 
۱  
۱-۱٫  
۱-۲٫  
۱-۳٫  
۱-۴٫  
۱-۵٫  
۱-۶٫  
۱-۷٫  
۱-۷-۱٫  
۱-۷-۲٫  
۱٫  
۱٫۱٫  
۱٫۲٫  
۱٫۳٫  
۱٫۴٫  
۱٫۵٫  
۱٫۶٫  
۱٫۷٫  
۱٫۷٫۱٫  
۱٫۷٫۲٫  
۱-۱۱-۳٫ قلمرو موضوعی تحقیق .
۸ 
۱-۱۲٫  ساختار تحقیق۸ 
۱-۱۳٫  خلاصه فصل اول .۸ 
   
فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر ادبیات تحقیق۹ 
بخش اول: مبانی نظری تحقیق   
۱       
۲       
۲٫       
۲-۱٫      مقدمه
۱۰ 
۱         
۲         
۲-۲٫        اقلام تعهدی .
۱۱ 
۲-۳٫      اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری.۱۲ 
۲-۴٫      مدل‌های اندازه‌گیری اقلام تعهدی غیراختیاری.۱۳ 
۲-۵٫      کیفیت اقلام تعهدی۲۲ 
۲-۶٫      کیفیت اقلام تعهدی به عنوان یک عامل خطرپذیری۲۳ 
۲-۷٫      نقش اولین ماه سال (ژانویه) در آزمون عوامل خطرپذیری.۲۷ 
۲-۸٫      فروش زیان مالیاتی و اثر ژانویه۳۰ 
۲-۹٫      شاخص کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (۲۰۰۲) و فروش زیان مالیاتی۳۱ 
بخش دوم: پیشینه تحقیق۳۳ 
۲-  
۲-۱٫  
۲-۲٫  
۲-۳٫  
۲-۴٫  
۲-۵٫  
۲-۶٫  
۲-۷٫  
۲-۸٫  
۲-۹٫  
۲-۱۰٫  
۲-۱۱٫  
۲-۱۰٫ تحقیقات مرتبط با قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی
۳۳ 
۲-۱۰-۱٫ تحقیقات انجام‌شده در خارج از کشور .۳۳ 
۲-۱۰-۲٫ تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور۴۲ 
۲-۱۱٫ خلاصه فصل دوم۴۷ 
   
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق۵۰ 
۱       
۲       
۳       
۳-۱٫      مقدمه
۵۱ 
۳-۲٫        بیان مسئله۵۱ 
۳-۳٫        فرضیه‌های تحقیق۵۳ 
۳-۴٫        روش تحقیق۵۴ 
۱-۱٫       
۳-۵٫      روش گردآوری اطلاعات
۵۶ 
۳-۶٫      ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات .۵۶ 
۳-۷٫      جامعه آماری .۵۷ 
۳-۸٫      روش نمونه‌گیری۵۷ 
۳-۹٫      نمونه آماری۵۷ 
۱  
۲  
۳  
۳-۱٫  
۳-۲٫  
۳-۳٫  
۳-۴٫  
۳-۵٫  
۳-۶٫  
۳-۷٫  
۳-۸٫  
۳-۹٫  
۳-۱۰٫ مدل‌های آزمون فرضیه‌ها .
۶۰ 
۱-۲٫  
۳-۱۱٫ متغیر‌های تحقیق
۶۱ 
۳-۱۲٫ آزمون‌های آماری .۶۶ 
۳-۱۲-۱٫                       آزمون‌های مرتبط با انتخاب نوع مدل۶۶ 
۳-۱۲-۲٫                       روش‌های آماری آزمون فرضیه‌های تحقیق۶۸ 
۱-۱۱٫    
۳-۱۳٫   خلاصه فصل سوم .
۷۰ 
   
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌هاو آزمون فرضیه‌های تحقیق۷۱ 
۲-       
۳-       
۴       
۴-۱٫      مقدمه
۷۲ 
۴-۲٫      توصیف متغیرهای تحقیق۷۳ 
۴-۳٫      آمار توصیفی .۷۴ 
۲٫       
۳٫       
۴٫       
۴٫۱٫       
۴٫۲٫       
۴٫۳٫       
۴-۳-۱٫      آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به صورت سالانه .
۷۴ 
۴-۳-۲٫        آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به صورت ماهانه۷۶ 
۴-۳-۳٫        آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در پرتفوی‌های تشکیل‌شده.۷۸ 
۴-۴٫      آمار استنباطی۸۱ 
۴٫۴٫         
۴-۴-۱٫        بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق
۸۲ 
۴-۴-۱-۱٫  بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق به صورت سالانه۸۲ 
۴-۴-۱-۲٫  بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق به صورت ماهانه .۸۴ 
۴-۴-۱-۳٫  بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق در پرتفوی‌های تشکیل‌شده۸۵ 
۴-۴-۲٫        آزمون فرضیه‌های تحقیق .۸۷ 
۴-۴-۲-۱٫  آزمون تشخیص مدل .۸۷ 
۴-۴-۲-۲٫  آزمون فرضیه اول۸۷ 
۴-۴-۲-۳٫  آزمون فرضیه دوم۹۰ 
۴-۴-۲-۴٫  آزمون فرضیه سوم .۹۲ 
۴-۵٫      خلاصه فصل چهارم۱۰۲ 
   
فصل پنجم: نتیجه‌گیری۱۰۳ 
۴-       
۵       
۵-۱٫      مقدمه
۱۰۴ 
۵-۲٫      مرور موضوع تحقیق و روش اجرای آن .۱۰۵ 
۵-۳٫      یافته‌های تحقیق .۱۰۸ 
۵-۴٫      بحث و نتیجه‌گیری۱۱۰ 
۵-۵٫      محدودیت‌های تحقیق .۱۱۲ 
۵-۶٫      پیشنهادهای تحقیق۱۱۳ 
۵-۶-۱٫        پیشنهادهای کاربردی۱۱۳ 
۵-۶-۲٫        پیشنهادها برای تحقیقات آتی .۱۱۳ 
۵-۷٫      خلاصه فصل پنجم۱۱۴ 
   
فهرست منابع و مأخذ۱۱۵ 
   
پیوست‌ها ۱۲۰ 
پیوست شماره ۱: اطلاعات شرکت‌های نمونه .۱۲۱ 
پیوست شماره ۲: آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه۱۲۴ 
۱       
۲       
۲-۱٫      آمار توصیفی متغیرهای سالانه .
۱۲۴ 
۲-۲٫      آمار توصیفی متغیرهای ماهانه .۱۲۹ 
۲-۳٫      آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در سطح پرتفوی‌های تشکیل شده .۱۳۰ 
پیوست شماره ۳: نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق۱۳۱ 
۳       
۳-۱٫      نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق به صورت سالانه
۱۳۱ 
۳-۲٫      نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق به صورت ماهانه۱۳۸ 
۳-۳٫      نتایج آزمون‌های انجام شده در سطح پرتفوی‌های تشکیل شده .۱۴۳ 
          چکیده انگلیسی۱۴۹ 

 
چکیده
در ادبیات حسابداری، این که شاخص کیفیت اقلام تعهدی که معمولاً توسط معیار تعدیل شده کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (۲۰۰۲) نمایندگی می‏شود به عنوان جنبه‏ای از خطرپذیری اطلاعاتی، یک عامل خطرپذیری قیمت‌گذاری شده است یا خیر یک سوال بحث‌برانگیز است. برخی این عامل را بر مبنای مفهوم خطرپذیری تفسیر می‏کنند، در حالی که برخی دیگر این دیدگاه را رد می‏کنند.
در این تحقیق نیز برای بررسی این موضوع که آیا شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت‌گذاری شده است یا خیر از معیار تعدیل‌شده کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (۲۰۰۲) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ۱۳۷۹ تا پایان سال ۱۳۹۰ است که با اعمال محدودیت‌هایی نمونه نهایی مورد بررسی شامل ۷۳۲ سال-شرکت (۷۲۸۷ مشاهده ماهانه) به روش قضاوتی انتخاب شده است. برای بررسی وجود رابطه بین بازده آتی سهام و کیفیت اقلام تعهدی، بازده آتی سهام نسبت به شاخص کیفیت اقلام تعهدی و عوامل سه‌گانه فاما و فرنچ (۱۹۹۲) به صورت مقطعی با بهره گرفتن از ۷۳۲ (۷۲۸۷) مشاهده سالانه (ماهانه) برازش شد و در نهایت همانند کور و همکاران (۲۰۰۸)، با بهره گرفتن از روش رگرسیون مقطعی ۲ مرحله‏ای (فاما و مکبث) که در آن بازده اضافی نسبت به بتاهای عوامل خطرپذیری برازش می‏شود، بررسی ‏شد که آیا شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت‏گذاری شده است یا خیر.

نتایج حاصل از داده‌های این تحقیق همانند نتایج کور و همکاران (۲۰۰۸) و دیگران نشان داد که رابطه مثبت معنی‌داری بین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده آتی سهام وجود ندارد، همچنین شاخص تعدیل‌شده کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (۲۰۰۲) یک عامل خطرپذیری قیمت‌گذاری شده نیست (مشابه نتایج کور و همکاران ۲۰۰۸، ماشرووالا و ماشرووالا ۲۰۱۱). به عبارت دیگر نتایج این تحقیق شواهدی مبنی بر قیمت‌گذاری شاخص تعدیل‌شده کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (۲۰۰۲) ارائه نداد.
 
کلید واژه‌ها: کیفیت اقلام تعهدی، خطرپذیری اطلاعاتی، قیمت‌گذاری دارایی‌ها و رگرسیون مقطعی ۲ مرحله‏ای
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 

  • مقدمه

در طی سال‌های گذشته پژوهشگران مختلف با عنایت به ناتوانی بتا در توضیح بازده سهام، به بررسی توان مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در تبیین و پیش‌بینی بازده سهام و یافتن متغیرهای دیگری مانند بتا که معرف خطرپذیری باشند، پرداخته‌اند. در این میان با توجه به اهمیت اطلاعات حسابداری به ویژه خطرپذیری اطلاعاتی در ارزیابی عملکرد و تخمین بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران، کیفیت و دقت تهیه‌ی این اطلاعات دغدغه استفاده‌کنندگان بوده و تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده است.
البته بحث روزافزون در این زمینه که آیا کیفیت اطلاعات حسابداری (خطرپذیری اطلاعاتی) به طور مستقل بر هزینه سرمایه شرکت تأثیر می‏گذارد، همچنان به صورت یک مسئله بحث‌برانگیز باقی مانده است. بسیاری از این مناظره‌ها و بحث‌ها نیز بر کیفیت اقلام تعهدی متمرکز است و سوال مهم و حل نشده این است که آیا شاخص کیفیت اقلام تعهدی (که معمولاً بر اساس معیار تعدیل‌شده کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (۲۰۰۲) کمّی می‏شود) به عنوان جنبه‏ای از خطرپذیری اطلاعاتی، یک عامل صرف خطرپذیری محسوب می‌شود یا خیر. برخی این عامل را بر مبنای مفهوم خطرپذیری تفسیر می‏کنند (برای‏ مثال فرانسیس و همکاران ۲۰۰۵، ابودی و همکاران ۲۰۰۵، اگنوا ۲۰۰۸، کیم و کی ۲۰۱۰). درحالی‌که برخی دیگر این دیدگاه را رد می‏کنند (مانند کور و همکاران ۲۰۰۸ و ماشرووالا و ماشرووالا ۲۰۱۱). با وجود این ابهام درباره وضعیت خطرپذیری شاخص کیفیت اقلام تعهدی، همچنان در بخش وسیعی از ادبیات حسابداری استنتاج بر مبنای این فرض صورت می‏گیرد که کیفیت اقلام تعهدی معیاری برای خطرپذیری اطلاعاتی است. بنابراین ارائه درک بهتری از این‌که آیا قیمت‏گذاری شاخص کیفیت اقلام تعهدی با تفسیری بر مبنای خطرپذیری سازگار است، مهم به نظر می‏رسد (ماشرووالا و ماشرووالا ۲۰۱۱، ص. ۱۳۴۹).

  • بیان مسئله

همان طور که پیش‌تر بیان شد، ارائه درک بهتری از این‌که آیا قیمت‏گذاری شاخص کیفیت اقلام تعهدی با تفسیری بر مبنای خطرپذیری سازگار است، مهم به نظر می‏رسد و یکی از مسائل اساسی در این بحث این است که آیا رابطه مثبت و قوی بین بازده آتی و شاخص کیفیت اقلام تعهدی وجود دارد.
بنابراین چنانچه شرکت‏هایی با شاخص کیفیت اقلام تعهدی زیاد به طور متوسط نسبت به شرکت‏هایی با شاخص کیفیت اقلام تعهدی کم عملکرد بهتری نداشته باشند، بنابراین شاخص کیفیت اقلام تعهدی نمی‏تواند نشان‌دهنده خطرپذیری و آزمونی اضافی برای قیمت‌گذاری دارایی‏ها باشد (کور و همکاران ۲۰۰۸). با این حال، شواهد قبلی مربوط به رابطه‌ی بین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده‏های غیرعادی آتی، غیرقطعی است به طوری که متناسب با مطالعات انجام‌شده، دوره‏های مورد مطالعه و متدولوژی‌های استفاده‌شده، متفاوت بوده است. به عنوان مثال، کور و همکاران (۲۰۰۸) نتیجه‏گیری کردند، رابطه‌ی مثبت بااهمیتی بین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده‏های غیرعادی آتی سهام پس از کنترل انحراف‌های (سو گیری‌های) مربوط به ساختار خرد بازار و یا هزینه‏ های معاملات وجود ندارد. از سوی دیگر، اگنوا (۲۰۰۸) و کیم و کی (۲۰۱۰) استدلال کردند که شرکت‏هایی با شاخص کیفیت اقلام تعهدی زیاد پس از کنترل شوک جریان نقدی یا حذف سهام کم ارزش، عملکرد بهتری نسبت به شرکت‏هایی با شاخص کیفیت اقلام تعهدی پایین دارند (ماشرووالا و ماشرووالا ۲۰۱۱، ص. ۱۳۵۰).
از آنجا که آزمون‏های سنتی قیمت‌گذاری دارایی‏ها (مانند مطالعات فوق) نتایج متفاوتی را در قیمت‌گذاری شاخص کیفیت اقلام تعهدی و در نتیجه در بحث خطرپذیری داشته‌اند. در این تحقیق، مطابق با پژوهش‌های قبلی(کور و همکاران، ۲۰۰۸ و ماشرووالا و ماشرووالا، ۲۰۱۱) کیفیت اقلام تعهدی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مشخص شود آیا شاخص کیفیت اقلام تعهدی می‌تواند معیاری برای خطرپذیری باشد یا خیر.

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت بررسی قیمت‏گذاری کیفیت اقلام تعهدی به این دلیل است که فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) با بررسی اثر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه نتیجه‏گیری کردند که “خطر اطلاعاتی (که براساس کیفیت اقلام تعهدی کمّی می‏شود) یک عامل خطرپذیری قیمت‎گذاری شده است”. اما، کور و همکاران (۲۰۰۸) به این نتیجه رسیدند که رگرسیون‏های فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) ارتباط همزمان بین بازده اضافی و بازده عوامل را بررسی می‏کنند و نه آزمون این فرضیه که شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت‏گذاری شده است، بنابراین شواهدی دال بر این‌که شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت‏گذاری شده است و بازار کیفیت اقلام تعهدی را در قیمت سهام وارد می‌کند، ارائه نمی‌دهند (کور و همکاران ۲۰۰۸، ص ۲). با بهره گرفتن از بازده‏های ماهانه، کور و همکاران (۲۰۰۸) دریافتند که یک رابطه مثبت بین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده‏های آتی سهام در دوره مورد آزمون ابودی و همکاران (۲۰۰۵) وجود دارد، اما هیچ رابطه‏ای در دوره مورد بررسی فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) وجود ندارد. (ماشرووالا و ماشرووالا ۲۰۱۱، ص ۱۳۵۳-۱۳۵۲).
برخلاف کور و همکاران (۲۰۰۸)، دو مطالعه اخیر وجود رابطه مثبت بین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده آتی سهام و همچنین صرف خطرپذیری مثبت در رابطه با شاخص کیفیت اقلام تعهدی پس از کنترل شوک‏های جریان نقدی (اگنوا ۲۰۱۰) و سهام کم ارزش (کیم وکی ۲۰۱۰)، را نشان داده‌ است.
 اِکر[۱۲] و همکاران (۲۰۰۶) به طور مستقیم این موضوع که آیا شاخص کیفیت اقلام تعهدی بازده‏های آتی را پیش‏بینی می‏کند یا خیر را آزمون نکردند. اما، پرتفوی عامل تقلیدی آن‌ها (با بهره گرفتن از بازده‏های روزانه) به طور متوسط بازده‏های بیشتری کسب نمود که نشان می‏دهد در دوره نمونه مورد بررسی آن‌ها شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده‏های آتی سهام دارای همبستگی مثبت زیادی هستند.
با وجود چنین شواهد در هم ریخته‏ای در خصوص خطرپذیری کیفیت اقلام تعهدی، هنوز اجماعی در مورد این‌که کیفیت اقلام تعهدی (به عنوان عامل خطرپذیری اطلاعاتی) یک عامل خطرپذیری است یا خیر وجود ندارد و همچنان در بخش بخش بزرگی از ادبیات مالی تصور بر این است که خطرپذیری اطلاعاتی (که توسط شاخص کیفیت اقلام تعهدی نمایندگی می‏شود) قیمت‌گذاری می‌شود که تکیه بر نتایج فرانسیس و همکاران (۲۰۰۴ و ۲۰۰۵) دارند که بیان می‏کند خطرپذیری اطلاعاتی، قیمت‌گذاری شده است.
Modified Dechow and Dichev (2002) Accruals Quality Measure (AQ).
Francis et al.
Aboody et al.
Ogneva
Kim and Qi
Core et al.
Christina A. Mashruwala & Shamin D. Mashruwala.

99