رشته مدیریت

پایان نامه : عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

۱-۴٫اهداف پژوهش       ۱۰
۱-۵٫کاربرد نتایج پژوهش         ۱۱
۱-۶٫فرضیه پژوهش         ۱۱
۱-۷٫روش پژوهش   .       ۱۳-۱۲
۱-۸٫کلید واژه ها  .       ۱۴-۱۳
۱-۹٫خلاصه فصل  .        ۱۵
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش.         ۱۶
۲-۱٫مقدمه.        ۱۷-۱۶
۲-۲٫رفتار مالی         ۱۸
۲-۳٫تورش های رفتاری         ۱۹
۲-۳-۱٫روش های ابتکاری.         ۱۹
۲-۳-۱-۱٫برجستگی.        ۲۰
۲-۳-۱-۲٫اثر هاله ای        ۲۰
۲-۳-۱-۳٫توهم در مورد صحت و سقم پدیده ها        ۲۰
۲-۳-۱-۴٫نمایندگی         ۲۱
۲-۳-۱-۵٫لنگر انداختن         ۲۱
۲-۳-۱-۷٫فرا اطمینان         ۲۲
۲-۳-۲٫پیش نگری         ۲۲
۲-۳-۲-۱٫زیان گریزی.       ۲۳-۲۲
۲-۳-۲-۲٫پشیمان گریزی.         ۲۳
۲-۳-۲-۳٫حسابداری ذهنی        ۲۴-۲۳
۲-۳-۳٫رفتار رمه وار.         ۲۴
۲-۳-۴٫عوامل بازار.         ۲۵-۲۴
۲-۴٫تصمیمات معاملاتی         ۲۷
۲-۴-۱٫تصمیم فروش.         ۲۷
۲-۴-۲٫تصمیم خرید          ۲۸-۲۷
۲-۴-۳٫عملکرد سرمایه گذاری          ۲۸
۲-۵٫پیشینه پژوهش.          ۲۹
۲-۵-۱٫پژوهشهای داخلی        ۳۰-۲۹
۲-۵-۲٫پژوهشهای خارجی        ۳۳-۳۰
۲-۶٫خلاصه فصل.         ۳۴
فصل سوم: روش پژوهش        ۳۵
۳-۱٫مقدمه        ۳۶
۳-۲٫ نوع پژوهش.       ۳۷
۳-۳٫ فرضیه های پزوهش       ۳۷
۳-۴٫قلمرو پژوهش.       ۳۸
۳-۴-۱٫قلمرو موضوعی       ۳۸
۳-۴-۲٫قلمرو مکانی.       ۳۸
۳-۴-۳٫قلمرو زمانی      ۳۸
۳-۵٫ جامعه آماری و روش نمونه گیری.      ۳۸
۳-۵-۱٫انتخاب حجم نمونه.      ۳۹
۳-۶٫روش گردآوری اطلاعات.       ۳۹
۳-۶-۱٫طراحی پرسشنامه.      ۳۹
۳-۷٫روش تجزیه و تحلیل.      ۴۰
۳-۸٫نرم افزار مورد استفاده.      ۴۰
۳-۹٫خلاصه فصل.       ۴۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها.        ۴۲
۴-۱٫مقدمه        ۴۳
۴-۲٫آمار توصیفی        ۴۴
۴-۲-۱٫اطلاعات جمعیت شناختی.       ۴۴
۴-۳٫تحلیل عاملی متغیرهای رفتاری      ۴۹
۴-۴٫اندازه گیری پایایی.      ۵۰
۴-۵٫سطوح تاثیر عوامل رفتاری بر تصمیم گیری و عملکرد     ۵۱
۴-۵-۱٫تاثیر روش های ابتکاری      ۵۱
۴-۵-۲٫تاثیر پیش نگری      ۵۳
۴-۵-۳٫تاثیر بازار.     ۵۳
۴-۵-۴٫تاثیر رفتار رمه وار     ۵۴
۴-۵-۵٫عملکرد سرمایه گذاری     ۵۶-۵۵
۴-۶٫تاثیر عوامل رفتاری بر عملکرد.      ۵۶
۴-۷٫خلاصه و نتیجه گیری     ۵۹
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها       ۶۰
۵-۱٫مقدمه       ۶۱
۵-۲٫نتایج پژوهش      ۶۲-۶۱
۵-۳٫محدودیت های پژوهش       ۶۳
۵-۴٫پیشنهادها.       ۶۴
۵-۴-۱٫پیشنهادهای کاربردی      ۶۴
۵-۴-۲٫پیشنهادها برای محققان آتی      ۶۵

دانلود مقاله و پایان نامه

۵-۵٫خلاصه فصل       ۶۶
منابع فارسی.       ۶۷
منابع لاتین.        ۶۹-۶۸
لیست جدول ها صفحه
جدول ۲-۱۲۶
جدول۴-۱٫۴۴
جدول۴-۲٫۴۴
جدول۴-۳٫۴۵
جدول۴-۴٫۴۵
جدول۴-۵٫۴۶
جدول۴-۶٫۴۶
جدول۴-۷٫۴۷
جدول۴-۸٫۴۷
جدول۴-۹٫۵۰-۴۹
جدول۴-۱۰۵۰
جدول۴-۱۱۵۲
جدول۴-۱۲٫۵۳
جدول۴-۱۳٫۵۴
جدول۴-۱۴٫۵۴
جدول۴-۱۵۵۵
جدول۴-۱۶٫۵۷
 
 
چکیده
اگرچه تامین مالی در طی سالیان متمادی مورد مطالعه قرار گرفته است، اما رفتار مالی که رفتار انسان ها را در نظر می گیرد حوزه ای تقریبا جدید است. پایه رفتار مالی بر اساس تئوریهای روانشناختی است، و در صدد این می باشد که چگونه احساسات و اشتباهات شناختی رفتار افراد را در تصمیم گیریهای سرمایه گذاری تحت تاثیر قرار می دهد.
هدف اصلی این پژوهش این است که عوامل رفتاری تاثیر گذار بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران کدامند و هر یک از این عوامل در چه سطحی بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران موثراند.
فرضیه های پژوهش بر اساس پرسشنامه های توزیع شده در بین سرمایه گذاران مورد آزمون قرار گرفته اند، داده های گردآوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و AMOS مورد آزمون قرار گرفته اند.
نتایج نشان دهنده آن است که از بین عوامل رفتاری فقط متغیر بازار بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در سطح بالایی تاثیرگذار است، و از بین عوامل رفتاری متغیرهای پیش نگری و رفتار رمه وار بر عملکرد سرمایه گذاران تاثیر مثبتی داشتند.
 
فصل اول
 
کلیات پژوهش
 
۱-۱- مقدمه
در این فصل موضوع پژوهش به طور مختصر تشریح می­شود. در ادامه اهداف، ضرورت پژوهش، کاربرد نتایج پژوهش و روش پژوهش توضیح داده می­شود. همچنین قلمرو پژوهش، جامعه آماری و روش نمونه گیری بیان می­شود. در پایان فصل نیز تعاریف عملیاتی و پاره­ای از واژه­های کلیدی استفاده شده در پژوهش ارائه می­گردد.

 
 

99