رشته مدیریت

پایان نامه زمینه های جذب و نگهداری نیروهای انسانی کارآفرین

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                              صفحه
 
فصل اول: کلیات تحقیق. ۱
۱-۱- مقدمه. ۲
۱-۲- بیان مساله. ۲
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۳
۱-۴- اهداف تحقیق ۶
۱-۵- سوالات تحقیق ۶
۱-۶- قلمرو تحقیق ۶
۱-۶-۱- قلمرو موضوعی ۶
۱-۶-۲- قلمرو مکانی ۶
۱-۶-۳- قلمرو زمانی ۶
۱-۷- تعاریف نظری و عملیاتی ۶
۱-۷-۱- تعاریف نظری ۶
۱-۷-۱-۱- مدیریت نیروی انسانی ۶
۱-۷-۱-۲- نظام جذب مدیریت منابع انسانی ۷
۱-۷-۱-۳- نظام نگهداری نیروی انسانی ۷
۱-۷-۱-۴- ابزارهای تشویقی ۷
۱-۷-۱-۵- ابزارهای فنی ارتباطات و تبلیغات ۷
۱-۷-۱-۶- توجه به روابط انسانی ۸
۱-۷-۱-۷- فرهنگ کارآفرینی ۸
۱-۷-۱-۸- مشارکت و کارتیمی ۸
۱-۷-۱-۹- مدیریت و رهبری ۸
۱-۷-۱-۱۰- انگیزش. ۸
۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی ۹
۱-۹- خلاصه فصل اول ۱۰
فصل دوم: ادبیات پژوهش ۱۱
۲-۱- مقدمه. ۱۲
۲-۲- تعریف مدیریت منابع انسانی ۱۳
۲-۳- سیر تکامل مدیریت منابع انسانی ۱۳
۲-۴- ابعاد مدیریت منابع انسانی ۱۵
۲-۵- چرخه مدیریت منابع انسانی ۱۶
۲-۶- نظام جذب مدیریت منابع انسانی ۱۸
۲-۶-۱- فرآیند جذب(کارمند یابی) ۱۸
۲-۶-۲- هدف و اهمیت فرآیند جذب ۱۸
۲-۶-۳- عوامل مؤ ثر بر جذب ۱۹
۲-۶-۳-۱- عوامل محیطی ۱۹
۲-۶-۳-۲- عوامل سازمانی ۲۱
۲-۶-۴- جذب سرمایه انسانی ۲۳
۲-۶-۵- روش های جذب سرمایه انسانی ۲۳
الف) جذب سرمایه انسانی از داخل سازمان ۲۳
ب) جذب سرمایه انسانی از خارج سازمان ۲۴
۲-۶-۶- نظام نگهداری منابع انسانی ۲۵
۲-۶-۶-۱- فرآیند نگهداری منابع انسانی ۲۶
۲-۶-۶-۲- عوامل موثر بر نگهداری منابع انسانی ۲۷
۲-۶-۷- ابعاد نظام نگهداری منابع انسانی ۲۸
۲-۶-۷-۱- بهداشت و ایمنی ۲۸
۲-۶-۷-۲- بیمه و بازنشستگی ۲۹
۲-۶-۷-۳- مزایا و خدمات پرسنلی و رفاهی ۲۹
۲-۶-۷-۴- اثرات رضایت و عدم رضایت از کار در نگهداری منابع انسانی ۲۹
۲-۶-۷-۵- اثرات جبران خدمات در جهت نگهداری کارکنان ۳۰
۲-۶-۷-۶- تاثیر جامعه پذیری بر نگهداشت نیروی انسانی ۳۰
۲-۶-۷-۷- تاثیر بهبود مسیر شغلی بر نگهداری نیروی انسانی ۳۱
۲-۶-۷-۸- تاثیر ارتباطات بر نگهداری نیروی انسانی ۳۱
۲-۶-۸- راهبردهایی برای حفظ منابع انسانی شایسته. ۳۱

پایان نامه ها

۲-۶-۹- مبانی نظری کارآفرینی ۳۴
۲-۶-۹-۱- کارآفرین ۳۵
۲-۶-۹-۲- کارآفرینی ۳۶
۲-۶-۹-۳- سابقه تاریخی کارآفرینی ۳۶
۲-۶-۹-۴- مفهوم کارآفرینی ۳۸
۲-۶-۹-۵- ضرورت و اهمیت کارآفرینی ۴۱
۲-۶-۹-۶- انواع کارآفرینی ۴۲
۲-۶-۹-۶-۱- کارآفرینی فردی (مستقل) ۴۲
۲-۶-۹-۶-۲- کارآفرینی سازمانی یا درون سازمانی ۴۳
۲-۶-۹-۶-۳- کارآفرینی شرکتی ۴۳
۲-۶-۹-۶-۴- کارآفرینی اجتماعی ۴۴
۲-۶-۹-۷- ابعاد و مدل های کارآفرینی سازمانی ۴۵
۲-۶-۹-۸- عوامل سازمانی مؤثر بر ابعاد کارآفرینی سازمانی ۴۷
۲-۶-۹-۸-۱- حمایت مدیریت عالی ۴۷
۲-۶-۹-۸-۲- فرهنگ سازمانی ۴۷
۲-۶-۹-۸-۳- استراتژی سازمان ۴۷
۲-۶-۹-۸-۴- ساختار سازمانی ۴۸
۲-۶-۹-۸-۵- ارتباطات اثربخش ۴۸
۲-۶-۹-۸-۶- سیستم های سازمانی ۴۸
۲-۶-۹-۸-۷- کنترل و ارزیابی سازمان ۴۹
۲-۶-۹-۸-۸- نهادینه سازی کارآفرینی ۴۹
۲-۷- پیشینه پژوهش ۵۰
۲-۷-۱- تحقیقات انجام شده در ایران ۵۰
۲-۷-۲- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۵۲
۲-۸- مدل مفهومی تحقیق ۵۴
۲-۹- خلاصه فصل دوم. ۵۶
فصل سوم: روش شناسی تحقیق. ۵۷
۳-۱- مقدمه. ۵۸
۳-۲- روش تحقیق ۵۸
۳-۲-۱- متغیرهای تحقیق(طراحی مدل) ۵۹
۳-۳- جامعه آماری پژوهش ۶۵
۳-۴- روش نمونه گیری ۶۵
۳-۵- تعیین حجم نمونه. ۶۵
۳-۶- ابزار گردآوری داده ها ۶۵
۳-۷- مقیاس اندازه گیری ۶۶
۳-۸- روایی پرسشنامه. ۶۶
۳-۹- پایایی پرسشنامه. ۶۷
۳-۱۰ روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۶۸
۳-۱۱- خلاصه فصل سوم. ۶۸
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها. ۶۹
۴-۱- مقدمه. ۷۰
۴-۲-۱- آمار توصیفی ۷۱
۴-۲-۱-۱- جنسیت. ۷۱
۴-۲-۱-۲- وضعیت تأهل ۷۱
۴-۲-۱-۳- سن ۷۲
۴-۲-۱-۴- سطح تحصیلات ۷۲
۴-۲-۲- آمار استنباطی ۷۳
۴-۲-۲-۱- آزمون T تک نمونه ای سؤالات تحقیق ۷۳
۴-۲-۲-۱-۱- آزمون فرضیه اول ۷۳
۴-۲-۲-۱-۲- آزمون فرضیه دوم. ۷۴
۴-۲-۲-۱-۳- آزمون فرضیه سوم. ۷۵
۴-۲-۲-۱-۴- آزمون فرضیه چهارم. ۷۶
۴-۲-۲-۱-۵- آزمون فرضیه پنجم. ۷۷
۴-۲-۲-۱-۶- آزمون فرضیه ششم. ۷۸
۴-۲-۲-۱-۷- آزمون فرضیه هفتم. ۷۹
۴-۲-۲-۱-۸- آزمون فرضیه هشتم. ۸۰
۴-۲-۲-۲- آزمون فریدمن (اولویت بندی متغیرها) ۸۱
۴-۳- خلاصه فصل چهارم. ۸۳
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات. ۸۴
۵-۱- مقدمه. ۸۵
۵-۲- نتایج حاصل از یافته های پژوهش ۸۵
۵-۲-۱- نتایج حاصل از آمار توصیفی ۸۵
۵-۲-۲- نتیجه گیری و تحلیل آمار استنباطی ۸۵
۵-۲-۲-۱- نتایج مبتنی بر فرضیه اول تحقیق ۸۵
۵-۲-۲-۲- نتایج مبتنی بر فرضیه دوم تحقیق ۸۶
۵-۲-۲-۳- نتایج مبتنی بر فرضیه سوم تحقیق ۸۶
۵-۲-۲-۴- نتایج مبتنی بر فرضیه چهارم تحقیق ۸۶
۵-۲-۲-۵- نتایج مبتنی بر فرضیه پنجم تحقیق ۸۶
۵-۲-۲-۶- نتایج مبتنی بر فرضیه ششم تحقیق ۸۷
۵-۲-۲-۷- نتایج مبتنی بر فرضیه هفتم تحقیق ۸۷
۵-۲-۲-۸- نتایج مبتنی بر فرضیه هشتم تحقیق ۸۷
۵-۲-۳- نتایج حاصل از آزمون فریدمن ۸۷
۵-۳- بحث در نتایج ۸۸
۵-۴- پیشنهادهای تحقیق براساس یافته های پژوهش ۸۸
۵-۶- محدودیت های تحقیق ۹۱
۵-۷- خلاصه فصل ۹۲

 
فهرست جدول ها
عنوان جدول                                                                                                                      صفحه
جدول ۱-۱: ابعاد و سوالات پرسشنامه. ۹
جدول۲-۱: توسعه تعریف کارآفرینی ۴۲
جدول ۲-۲: مدل های کارآفرینی سازمانی ۴۶
جدول۲-۶: مدل مفهومی تحقیق(محقق ساخته) ۵۵
جدول ۳-۱: شاخص­های ابزارهای تشویقی ۶۰
جدول۳-۲: شاخص­های ابزارهای فنی ارتباطات و تبلیغات ۶۰
جدول ۳-۳: شاخص‌های توجه به روابط انسانی ۶۱
جدول۳-۴: شاخص‌های فرهنگ کارآفرینی ۶۱
جدول۳-۵: شاخص‌های مدیریت منابع انسانی ۶۲
جدول۳-۶: شاخص­های مشارکت و کارتیمی ۶۲
جدول۳-۷: شاخصهای مدیریت و رهبری ۶۳
جدول۳-۸: شاخص­های انگیزش. ۶۳
جدول۳-۹: شاخص‌های جذب و نگهداری ۶۴
جدول۳-۱: مقیاس اندازه گیری پرسشنامه جذب و نگهداری نیروی انسانی کارآفرین ۶۶
جدول۳-۲: محاسبه اعتبار پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ. ۶۷
جدول۴-۱: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان ۷۱
جدول۴-۲: توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تأهل پاسخ دهندگان ۷۱
جدول۴-۳: توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان ۷۲
جدول۴-۴: توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان ۷۳
جدول ۴-۵: نتایج آزمون t تک نمونه ای متغیر ابزارهای تشویقی ۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
. ۸۱
جدول ۴-۱۳: آزمون فریدمن ۸۱
جدول ۴-۱۴: رتبه بندی عوامل مؤثر در جذب و نگهداری نیروهای انسانی کارآفرین ۸۲
جدول۵-۱: راهکارهای اجرایی ابزارهای تشویقی ۸۸
جدول۵-۲: راهکارهای اجرایی ابزارهای فنی ارتباطات و تبلیغات ۸۹
جدول۵-۳: راهکارهای اجرایی توجه به روابط انسانی ۸۹
جدول۵-۴: راهکارهای اجرایی فرهنگ کارآفرینی ۸۹
جدول۵-۵: راهکارهای اجرایی مدیریت منابع انسانی ۹۰
جدول۵-۶: راهکارهای اجرایی مشارکت و کارتیمی ۹۰
جدول۵-۷: راهکارهای اجرایی مدیریت و رهبری ۹۰
جدول۵-۸: راهکارهای اجرایی انگیزش. ۹۱
 
                 
فهرست شکل ها
عنوان شکل                                                                                                                       صفحه
شکل۲-۱: مراحل تحول در تکامل مدیریت منابع انسانی. ۱۴
شکل ۲-۲: ابعاد مختلف مدیریت منابع انسانی ۱۶
شکل۲-۳: چرخه مدیریت منابع انسانی ۱۷
شکل۲-۴: انواع کارآفرینی فردی ۴۳
شکل۲-۵: انواع کارآفرینی گروهی ۴۴
شکل۳-۱: مدل تحقیق ۵۹
 

فصل اول

99