روانشناسی

پایان نامه: انتخاب مقصد، شخصیت و گونه شناسی گردشگران

متن پایان نامه :

فهرست مطالب:

چکیده: ۱

فصل اول: کلیات تحقیق. ۲

مقدمه: ۳

۱-۱ بیان مساله: ۴

۲-۱پیشینه تحقیق. ۵

۳-۱سوالات تحقیق: ۵

۴-۱فرضیات تحقیق: ۶

۵-۱اهداف تحقیق: ۶

۶-۱روش تحقیق: ۷

۷-۱محیط پژوهش: ۷

۸-۱روش جمع آوری داده ها: ۷

۱-۸-۱مطالعات کتابخانه ای ۷

۹-۱ تعاریف واژگان و مفاهیم: ۸

۱-۹-۱گردشگری: ۸

۲-۹-۱ گردشگر: ۸

۳-۹-۱مسافر: ۸

۴-۹-۱مسافرت: ۹

۱۰-۱روش تجزیه و تحلیل داده ها: ۹

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق. ۱۰

مقدمه: ۱۱

۲-۱پیشینه تاریخی گردشگری در جهان: ۱۱

۲-۲پیشینه تاریخی گردشگری در ایران: ۱۳

۲-۳ جایگاه گردشگری در علم جغرافیا: ۱۶

۲-۴ گونه شناسی گردشگری: ۱۷

۲-۴-۱ گردشگری فرهنگی- اجتماعی: ۱۷

۲-۴-۲   گردشگری اقتصادی: ۲۰

۲-۴-۳ گردشگری سیاسی: ۲۱

۲-۴-۴  گردشگری ورزشی: ۲۱

۲-۴-۵گردشگری طبیعی: ۲۱

۲-۵ انگیزه سفر: ۲۲

۲-۶ گردشگری از نظر نوع مسافرت: ۲۳

۲-۶-۱مسافرت انفرادی و خانوادگی: ۲۳

۲-۶-۲ مسافرت های جمعی: ۲۳

۲-۷تئوری هایی درباره ی انگیزه سفر: ۲۳

۲-۸  مفاهیم بازار یابی: ۲۵

۲-۹ مدیریت بازاریابی: ۲۶

۲-۱۰ انواع بازاریابی گردشگری: ۲۷

۲-۱۱ بازاریابی تکامل یافته: ۲۸

فصل سوم: معرفی منطقه مورد مطالعه. ۳۰

مقدمه: ۳۱

-۱جغرافیای طبیعی جزیره قشم: ۳۱

۳-۱  موقعیت جغرافیایی : ۳۱

۳-۲ وسعت جزیره ۳۳

۳-۴ زمین‌شناسی قشم. ۳۳

۳-۵ کوه های قشم: ۳۴

۳-۶ سواحل جزیره قشم. ۳۴

۳-۷ پوشش گیاهی قشم. ۳۵

۳-۸ حیات جانوری ۳۵

۳-۸-۱ دوزیستان و خزندگان جزیره قشم: ۳۷

۳-۸-۲ پرندگان قشم. ۳۷

۳-۹ منابع آبی ۳۸

۳-۱۰ چشمه های جزیره قشم. ۳۹

۳-۱۱ آب و هوا: ۴۱

۳-۱۱-۱ دما: ۴۱

۳-۱۱-۲ میانگین سالانه دمای حداقل و حداکثر: ۴۱

۳-۱۱-۳ دمای حداکثر مطلق و حداقل مطلق: ۴۲

۳-۱۱-۴ رژیم و جهت وزش بادها در قشم: ۴۲

۳-۱۱-۵ بادهای محلی قشم: ۴۳

۳-۱۱-۶ بارندگی: ۴۴

۳-۱۱-۷رطوبت(نم) نسبی: ۴۴

۳-۱۲ جغرافیای سیاسی: ۴۵

۳-۱۳ جغرافیای انسانی جزیره قشم: ۴۵

۳-۱۳-۱ جمعیت: ۴۵

۳-۱۳-۲ سطح سواد و آموزش: ۴۵

۳-۱۳-۳ بهداشت و درمان: ۴۶

۳-۱۳-۴ مهاجرت: ۴۶

۳-۱۴ جغرافیای اقتصادی ۴۷

۳-۱۴-۱ دامپروری: ۴۷

۳-۱۴-۲ کشاورزی : ۴۸

۳-۱۴-۳ معادن : ۴۸

۳-۱۴-۴ صنایع دستی قشم : ۴۹

۳-۱۵ جغرافیای فرهنگی: ۴۹

۳-۱۵-۱ جغرافیا زبان و گویش: ۴۹

۳-۱۵-۲ دین و مذهب: ۴۹

۳-۱۵-۳ آداب و رسوم جزیره قشم: ۵۰

۳-۱۵-۴ مراسم عروسی در جزیره قشم. ۵۱

۳-۱۶ جغرافیای گردشگری: ۵۲

۳-۱۶-۱ جنگل دریایی حرا: ۵۲

۳-۱۶-۲ درخت انجیر معابد: ۵۴

۳-۱۶-۳غار نمکدان: ۵۴

۳-۱۶-۴ غار خربس: ۵۵

۳-۱۶-۵ آبگیر ها: ۵۵

۳-۱۶-۶ قلعه پرتغالی ها: ۵۶

۳-۱۶-۷مساجد: ۵۶

۳-۱۶-۸دره ستارگان: ۵۷

۳-۱۶-۹ قبرستان انگلیسی ها: ۵۸

۳-۱۶- ۱۰دره چاهکوه: ۵۸

-۲جغرافیای طبیعی شهرستان نور: ۵۹

۳-۲موقعیت جغرافیایی و حدود شهرستان نور: ۵۹

۳-۱۷ وجه تسمیه شهرستان نور : ۶۰

۳-۱۸ ارتفاعات شهرستان نور: ۶۱

۳-۱۹ پوشش گیاهی شهرستان نور: ۶۱

۳-۲۰ آب و هوا: ۶۱

۳-۲۰-۱ دما: ۶۱

۳-۲۰-۲ بارش: ۶۲

۳-۲۰-۳ رطوبت نسبی: ۶۲

۳-۲۰-۴ منابع آبی: ۶۲

۳-۲۱ تقسیمات سیاسی: ۶۳

۳-۲۲ جغرافیای انسانی شهرستان نور: ۶۴

۳-۲۲-۱ جمعیت : ۶۴

۳-۲۲-۳مهاجرت: ۶۴

۳-۲۲-۴بهداشت و درمان: ۶۴

۳-۲۳ جغرافیای اقتصادی: ۶۵

۳-۲۳-۱صنایع دستی: ۶۵

۳-۲۳-۲ دامداری: ۶۵

۳-۲۳-۳ کشاورزی: ۶۵

۳-۲۴ جغرافیای فرهنگی: ۶۶

۳-۲۴-۱ زبان،گویش ولهجه : ۶۶

۳-۲۴-۲ دین ومذهب: ۶۷

۳-۲۴-۳ مراسم ازدواج : ۶۸

۳-۲۴-۴مراسم تمناس باران : ۷۰

۳-۲۴-۵ مراسم باران خواهی : ۷۰

۳-۲۴-۶ عید نوروز : ۷۱

۳-۲۵ آثار تاریخی و گردشگری شهرستان نور: ۷۱

۳-۲۵-۱ پارک جنگلی نور : ۷۲

۳-۲۵-۲ پارک جنگلی کشپل: ۷۳

۳-۲۵-۳آب بندان نور: ۷۳

۳-۲۵-۴ ساحل دریا : ۷۴

۳-۲۵-۵خشت پل: ۷۵

۳-۲۵-۶ آبشار حرم آب: ۷۵

۳-۲۵-۷ آبشار آب پری : ۷۶

۳-۲۵-۸قله سوردار: ۷۷

۳-۲۵-۹الیمالات: ۷۷

۳-۲۵-۱۰ یوش و زادگاه نیما یوشیج : ۷۸

۳-۲۵-۱۱ روستای لاویج: ۷۹

۳-۲۵-۱۲فیل سنگی : ۸۱

۳-۲۵-۱۳ بقعه سلطان احمد: ۸۲

۳-۲۵-۱۴ بقعه آقا شاه بالو زاهد: ۸۲

۳-۲۵-۱۵ پولاد۸۲

۳-۲۶امامزاده های شهرستان نور: ۸۳

۳-۲۶-۱ آرامگاه امامزاده رضا: ۸۳

۳-۲۶-۲ آرامگاه امامزاده ابراهیم تیرستاق. ۸۳

۳-۲۶-۳آرامگاه امامزاده سید اسکندر: ۸۳

۳-۲۶-۴ آرامگاه امامزاده کیامیثم: ۸۳

۳-۲۶-۵  آرامگاه امامزاده محمد بردون: ۸۴

۳-۲۶-۶ آرامگاه امامزاده محمد زکریا: ۸۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۸۵

۴-۱ تجزیه و تحلیل آماری داده ها ۸۶

۴-۲  بررسی مشخصه های فردی پژوهش. ۸۷

۴-۳-فرضیات تحقیق: ۹۲

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۰

۵-۱ نتایج مشخصات فردی  پژوهش. ۱۰۱

۵-۲ نتایج فرضیات پژوهش. ۱۰۱

۵-۳ محدودیت ها پژوهش: ۱۰۳

۵-۴ پیشنهادات پژوهش: ۱۰۳

منابع وماخذ. ۱۰۵

پیوست: ۱۰۸

پرسشنامه. ۱۰۹
فهرست شکلها

شکل۳-۱ جنگل حرا ۵۳

شکل۳-۲ غار نمکدان. ۵۵

شکل۳-۳ دره ستارگان. ۵۸

شکل۳-۴ پارک جنگلی کشیل ۷۳

شکل۳-۵ آب بندان نور. ۷۴

شکل۳-۶ ساحل دریای نور. ۷۵

شکل۳-۷ آبشار حرم آب ۷۶

شکل۳-۸ آبشار آب پری ۷۷

شکل۳-۹ الیمالات ۷۸

شکل۳-۱۰ خانه نیمایوشیج ۷۹

شکل۳-۱۱ روستای لاویج ۸۱

شکل۳-۱۲ فیل سنگی ۸۲

 

فهرست نقشه ها

نقشه ۳-۱ موقعیت جغرافیایی جزیره قشم. ۳۲

نقشه   ۳-۲ موقعیت جغرافیایی استان مازندران. ۶۰

نقشه ۳ -۳ تقسیمات سیاسی شهرستان نور. ۶۳

 

فهرست جداول

جدول ۴-۱  فروانی بر اساس جنسیت ۸۷

جدول ۴-۲  فروانی بر اساس تاهل ۸۸

جدول ۴-۳  فروانی بر اساس سن ۸۹

جدول ۴-۴  فروانی بر اساس تحصیلات ۹۱

 

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱ فراوانی بر اساس جنسیت ۸۷

نمودار ۴-۲  فروانی بر اساس تاهل ۸۸

نمودار ۴-۳  فروانی بر اساس سن ۹۰

نمودار ۴-۴  فروانی بر اساس تحصیلات ۹۲

چکیده:
تا به حال پژوهشهای گسترده ای در رابطه با انتخاب مقصد، شخصیت و گونه شناسی گردشگران انجام شده و ثابت شده که رابطه بسیار نزدیکی بین شخصیت گردشگر و انگیزه آنها از انتخاب مقصد وجود دارد. در این زمینه تحقیقاتی هم در ایران انجام شده است، ولی نه به این تفسیر و عنوان. کمبود یک تحقیق هدفمند و مؤثر در این زمینه در ایران، انگیزه اصلی از انجام این پایان نامه است.در این تحقیق، کلیه گردشگرانی که در سال ۱۳۹۱به مناقط شمالی و جنوبی ایران مسافرت کرده اند شامل جامعه پژوهش می باشند. از سویی در تحقیق حاضر بروی جامعه ای از گردشگران تآکید گشته که در طی این مدت در هتلهای شهر نور و جزیره قشم اقامت داشته اند. به دلیل فراوان بودن تعداد هتلها و تعداد گردشگران مقیم در آنها طی ۱۳۹۱ از مفروضات روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بهره مند شده ایم. از این رو بین هتلهای موجود در این دو  شهر  در مرحله اول ۱۰ هتل را به صورت تصادفی انتخاب نموده سپس از بین گردشگران مقیم در هر هتل در مرحله دوم ۱۰ نفر به قید قرعه انتخاب شده اند. در نتیجه جامعه آماری متشکل از ۱۰۰ نفر نمونه جمع آوری شد.و پس از اتمام مرحله گرد آوری اطلاعات داده های بدست آمده خلاصه،دسته بندی و پردازش شدند.انچه در مرحله ی تجزیه و تحلیل داده ها مهم است این بود که محقق باید اطلاعات و داده ها را در مسیر هدف تحقیق،پاسخگویی به سوال و سوالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه های خود جهت داده،مورد تجزیه تحلیل قرر دهد.به همین منظور محقق در این مرحله از تحقیق با توجه به روش تحقیق و ماهیت تحقیق برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش های کمی و آماری توصیفی واستنباطی و آزمون تی مستقل با بهره گرفتن از نرم افزارspss  استفاده کرد.

مقدمه:
صنعت مسافرت و جهانگردی به عنوان بزرگترین ومتنوع ترین صنعت دردنیا به حساب می آید.بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد،اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی وتوسعه ساختارزیر بنایی میدانند.صنعت جهانگردی در سراسر دنیا،به ویژه درکشورهای در حال توسعه،که شکل های دیگر اقتصادی مانند تولید یا استخراج منابع طبیعی به صرفه نیست،بسیار مورد توجه می باشد.

مردم به دلیل های متعدد و متلفی به مسافرت می روند.رشد سریع وقدرتمند جهانگردی در مدتی نسبتا کوتاه،باعث شده است که تاثیر فراوانی بر مسافرت های تجربی بگذارد.درابتدا،مسافرت و جا به جایی به مکان های دور،بعید به نظر می رسید وازنظرمالی بیشتر مردم توانایی این کار را نداشتند.میهمانخانه ها و رستوران هایی در نقاط مختلف به صورت یکی ازاقلام عمده بودجه شهرهای بزرگ در آمدند و همگی درصدد ایجاد مکان هایی کنار فرودگاه ها،راه های اصلی و مناطق روستایی بر آمدند.خدمات مهمی که آژانس های مسافرتی و دست اندرکاران و متصدیان امور مسافرتی ارائه می دادند و سرانجام فناوری پیشرفته،همه باعث شدند که مسافران بالقوه ی کنونی بتوانند سفرهایی سالم،بی خطر،آرام ولذت بخش انجام دهند

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۲۷

99