روانشناسی

پایان نامه: ارتباط بین سبک های هویت وسلامت اجتماعی: با نقش واسطه ای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان

متن پایان نامه :

فهرست مطالب:

چکیده. ب‌

فهرست مطالب ت‌

فهرست جدول‌ها ج‌

فهرست تصاویر و نمودارها د‌

فصل اول: کلیات پژوهش ۹

۱-۱٫ مقدمه. ۱۰

۱-۲٫ بیان مسئله. ۱۲

۱-۳٫ اهداف و فرضیه ­های پژوهش. ۱۷

۱-۴٫ اهمیت و ضرورت پژوهش. ۱۷

۱-۵٫ تعریف‌های نظری ۲۰

۱-۶٫ تعریف‌های عملیاتی. ۲۴

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش ۲۵

۲-۱٫ مقدمه. ۲۶

۲-۲٫ سلامت ۲۶

۲-۳٫ سلامت اجتماعی. Error! Bookmark not defined.

۲-۴٫ هویت ۳۱

– اریکسون ۳۲

-مارسیا ۳۵

-. برزونسکی. ۳۹

۲-۵٫ رابطه سلامت اجتماعی و سبک­های هویت ۴۲

۲-۶٫ تفکر انتقادی. ۴۶

۲-۷٫ مهارت­ها و تمایلات تفکر انتقادی. ۵۰

۲-۸٫ رابطه تفکر انتقادی و سبک­های هویت ۵۳

۲-۹٫ پژوهش­های انجام شده در داخل و خارج از کشور. ۵۳

۲-۱۰٫ جمع بندی. ۶۳

فصل سوم: روش پژوهش ۶۶

۳-۱٫ مقدمه. ۶۷

۳-۲.جامعه آماری. ۶۷

۳-۳. نمونه آماری و روش نمونه گیری. ۶۷

۳-۴.نوع و روش پژوهش. ۶۷

۳-۵٫ ابزارهای اندازه ­گیری   ۶۷

۳-۶٫ پایایی پرسشنامه­ها ۷۱

۳-۷٫ روش­جمع­آوری اطلاعات ۷۳

۳-۸٫ روش تجزیه و تحلیل داده­ ها ۷۳

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش ۷۶

۴-۱٫ مقدمه. ۷۷

۴-۲. مفروضه­ی نرمال بودن ۷۸

۴-۳٫ مفروضه­ی خطی بودن تفکر انتقادی و سلامت اجتماعی. ۷۸

۴-۴٫ مفروضه­ی خطی بودن سبک­های هویت و سلامت اجتماعی ۸۱

۴-۵٫ مفروضه­ی خطی بودن سبک­های هویت وتفکر انتقادی. ۸۴

۴-۶٫ بررسی فرضیه ­ها ۸۷

۴-۷٫ یافته­ های فرضیه اول پژوهش. ۸۷

۴-۸٫ یافته­ های فرضیه دوم پژوهش. ۱۱۰

۴-۹٫ یافته­ های فرضیه سوم پژوهش. ۱۳۴

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها. ۱۶۰

۵-۱٫ مقدمه. ۱۶۱

۵-۲.نتایج یافته­ های فرضیه اول ۱۶۱

۵-۳. نتایج یافته­ های فرضیه دوم. ۱۶۵

۵-۵٫ محدویت پژوهش. ۱۶۷

۵-۶٫ پیشنهادهای پژوهش. ۱۶۷

 

منابع. ۱۶۹

پیوست‌ها. ۱۷۷

پیوست ۱٫پرسش­نامه های پژوهش. ۱۷۸

فهرست جدول‌ها

۴-۲-۱-مفروضه نرمال بودن متغیرها   ۷۷

۴-۳-۱- مفروضه خطی بودن تفکر انتقادی، خلاقیت، سلامت اجتماعی. ۷۸

۴-۳-۲- نمره کل خلاقیت با مولفه­های سلامت اجتماعی. ۷۸

۴-۳-۳- مفروضه خطی بودن تفکر انتقادی، بالندگی، سلامت اجتماعی. ۷۹

۴-۳-۴- نمره کل بالندگی با مولفه­های سلامت اجتماعی. ۷۹

۴-۳-۵- مفروضه خطی بودن تفکر انتقادی، تعهد، سلامت اجتماعی. ۸۰

۴-۳-۶- نمره کل تعهد با مولفه­های سلامت اجتماعی. ۸۰

۴-۴-۱- مفروضه خطی بودن سلامت اجتماعی با سبک هویت اطلاعاتی. ۸۱

۴-۴-۲- نمره کل بین مولفه­های سبک هویت اطلاعاتی با سلامت اجتماعی. ۸۱

۴-۴-۳- مفروضه خطی بودن سلامت اجتماعی با سبک هویت هنجاری. ۸۱

۴-۴-۴- نمره کل بین مولفه­های سبک هویت هنجاری با سلامت اجتماعی. ۸۲

۴-۴-۵- مفروضه خطی بودن سلامت اجتماعی با سبک هویت سردرگم/اجتنابی. ۸۳

۴-۴-۶- نمره کل بین مولفه­های سبک هویت سردرگم/اجتنابی با سلامت اجتماعی. ۸۳

۴-۵-۱-مفروضه خطی بودن سبک هویت اطلاعاتی با تفکر انتقادی. ۸۴

۴-۵-۲- نمره کل سبک هویت اطلاعاتی با تفکر انتقادی. ۸۴

۴-۵-۳- مفروضه خطی بودن سبک هویت هنجاری با تفکر انتقادی. ۸۵

۴-۵-۴- نمره کل سبک هویت هنجاری با تفکر انتقادی. ۸۵

۴-۵-۵- مفروضه خطی بودن سبک هویت سردرگم/اجتنابی با تفکر انتقادی. ۸۶

۴-۵-۶-  نمره کل سبک هویت سردرگم/اجتنابی با تفکر انتقادی. ۸۶

۴-۷-۱٫ محاسبه اول:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، خلاقیت، انسجام اجتماعی. ۸۷

۴-۷-۲٫ محاسبه دوم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، خلاقیت،پذیرش اجتماعی ۸۹

۴-۷-۳٫ محاسبه سوم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، خلاقیت،مشارکت اجتماعی. ۹۰

۴-۷-۴٫ محاسبه چهارم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، خلاقیت، انطباق اجتماعی. ۹۲

۴-۷-۵٫ محاسبه پنجم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، خلاقیت، شکوفایی اجتماعی. ۹۳

۴-۷-۶٫ محاسبه ششم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، بالندگی ، انسجام اجتماعی. ۹۵

۴-۷-۷٫ محاسبه هفتم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، بالندگی،پذیرش اجتماعی ۹۶

۴-۷-۸٫ محاسبه هشتم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، بالندگی ،مشارکت اجتماعی. ۹۸

۴-۷-۹٫ محاسبه نهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، بالندگی ، انطباق اجتماعی. ۱۰۰

۴-۷-۱۰٫ محاسبه دهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، بالندگی ، شکوفایی اجتماعی. ۱۰۱

۴-۷-۱۱٫ محاسبه یازدهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، تعهد، انسجام اجتماعی. ۱۰۳

۴-۷-۱۲٫ محاسبه دوازدهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، تعهد ،پذیرش اجتماعی ۱۰۴

۴-۷-۱۳٫ محاسبه سیزدهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، تعهد ،مشارکت اجتماعی. ۱۰۶

۴-۷-۱۴٫ محاسبه چهاردهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، تعهد ، انطباق اجتماعی. ۱۰۷

۴-۷-۱۵٫ محاسبه پانزدهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، تعهد ، شکوفایی اجتماعی. ۱۰۹

۴-۸-۱۶٫ محاسبه شانزدهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری، خلاقیت، انسجام اجتماعی. ۱۱۰

۴-۸-۱۷٫ محاسبه هفدهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری ، خلاقیت،پذیرش اجتماعی ۱۱۲

۴-۸-۱۸٫ محاسبه هجدهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری ، خلاقیت،مشارکت اجتماعی. ۱۱۳

۴-۸-۱۹٫ محاسبه نوزدهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت ا هنجاری ، خلاقیت، انطباق اجتماعی. ۱۱۵

۴-۸-۲۰٫ محاسبه بیستم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری ، خلاقیت، شکوفایی اجتماعی. ۱۱۶

۴-۸-۲۱٫ محاسبه بیست و یکم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری، بالندگی، انسجام اجتماعی. ۱۱۸

۴-۸-۲۲٫ محاسبه بیست و دوم ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری ، بالندگی ،پذیرش اجتماعی ۱۱۹

۴-۸-۲۳٫ محاسبه بیست و سوم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری ، بالندگی ،مشارکت اجتماعی. ۱۲۱

۴-۸-۲۴٫ محاسبه بیست و چهارم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت ا هنجاری ، بالندگی ، انطباق اجتماعی. ۱۲۲

۴-۸-۲۵٫ محاسبه بیستم و پنجم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری ، بالندگی شکوفایی اجتماعی. ۱۲۴

۴-۸-۲۶٫ محاسبه بیست و ششم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری، تعهد، انسجام اجتماعی. ۱۲۵

۴-۸-۲۷٫ محاسبه یست و هفتم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری ، تعهد ،پذیرش اجتماعی ۱۲۷

۴-۸-۲۸٫ محاسبه بیست و هشتم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری ، تعهد ،مشارکت اجتماعی. ۱۲۹

۴-۸-۲۹٫ محاسبه بیست و نهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت ا هنجاری ، تعهد ، انطباق اجتماعی. ۱۳۰

۴-۸-۳۰٫ محاسبه سی­­ام:ضرایب رگرسیونی سبک هویت هنجاری ، تعهد ، شکوفایی اجتماعی. ۷۷

۴-۹-۳۱٫ محاسبه سی و یکم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی، خلاقیت، انسجام اجتماعی. ۱۳۴

۴-۹-۳۲٫ محاسبه سی و دوم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، خلاقیت،پذیرش اجتماعی ۱۳۶

۴-۹-۳۳٫ محاسبه  سی وسوم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، خلاقیت،مشارکت اجتماعی. ۱۳۸

۴-۹-۳۴٫ محاسبه سی و چهارم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، خلاقیت، انطباق اجتماعی. ۱۳۹

۴-۹-۳۵٫ محاسبه سی وپنجم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، خلاقیت، شکوفایی اجتماعی. ۱۴۱

۴-۹-۳۶٫ محاسبه سی وششم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، بالندگی ، انسجام اجتماعی. ۱۴۳

۴-۹-۳۷٫ محاسبه سی وهفتم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، بالندگی،پذیرش اجتماعی ۱۴۵

۴-۹-۳۸٫ محاسبه سی وهشتم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، بالندگی ،مشارکت اجتماعی. ۱۴۷

۴-۹-۳۹٫ محاسبه سی و نهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، بالندگی ، انطباق اجتماعی. ۱۴۸

۴-۹-۴۰٫ محاسبه چهلم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، بالندگی ، شکوفایی اجتماعی. ۱۵۰

۴-۹-۴۱٫ محاسبه چهل و یکم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت ا سردرگم/اجتنابی ، تعهد، انسجام اجتماعی. ۱۵۱

۴-۹-۴۲٫ محاسبه چهل و دوم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، تعهد ،پذیرش اجتماعی Error! Bookmark not defined.

۴-۹-۴۳٫ محاسبه چهل و سوم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت ا سردرگم/اجتنابی ، تعهد ،مشارکت اجتماعی. ۱۵۵

۴-۹-۴۴٫ محاسبه چهل و چهارم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی ، تعهد ، انطباق اجتماعی. ۱۵۶

۴-۹-۴۵٫ محاسبه چهل و پنجم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت سردرگم/اجتنابی، تعهد ، شکوفایی اجتماعی. ۱۵۸

 

فهرست تصاویر و نمودارها

تصویر ۱. « تصویر ۱. «ابعاد سلامت اجتماعی کیینز ». ۳۰

نمودار ۱.۱ « وضعیت پایگاه­های هویتی مارسیا ». ۳۶

دیاگرام ۳-۱٫ « مسیر متغیر تعدیل­گر ». Error! Bookmark not defined.

No table of figures entries found.

چکیده

تفکر انتقادی، تفکری هدفمند، خودگردان، منطقی، استدلالی، مسئولانه، باهدف شناخت است که بستری از ارزیابی، تفسیر،تحلیل و توضیح؛ شواهد، مدارک، چهارچوب­هارا جهت قضاوت­گری برای اتخاذ تصمیم صحیح فراهم می­ کند. هدف پژوهش حاضر شناسایی نقش واسطه­ای گرایش به تفکر انتقادی بین سبک­های هویت و سلامت اجتماعی است. در همین راستا مدلی ارائه گردید که در آن سبک­های هویت به عنوان متغیر برون‌زاد(مستقل)، تفکر انتقادی به عنوان متغیر واسطه‌ای، و سلامت اجتماعی به عنوان متغیر درون‌زاد(وابسته) درنظر گرفته شدند. مشارکت‌کنندگان این پژوهش، ۳۵۰ نفر از دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران بودند که توسط پرسش­نامه­ی تفکر انتقادی ریکتس، و پرسش­نامه سبک­های هویت (ISI 6G ) و پرسش­نامه­ی سلامت اجتماعی کیینز مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم سبک­های پردازش هویت بر سلامت اجتماعی از روش رگرسیون سلسه مراتبی، و از نرم­ افزار SPSS جهت تجزیه و تحلیل استفاده شد.  برای تعیین پایایی پرسش‌نامه‌ها ازتتای ترتیبی و جهت احراز روایی مقیاس‌ها از تحلیل عوامل استفاده شد.  نتایج حاصل نشان داد که سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری با هر یک از مولفه­های سلامت اجتماعی رابطه­مستقیم و مثبت را دارا بودند و این نسبت در افراد دارای سبک هویت اطلاعاتی بیشتر بود ضمن اینکه رابطه­ سبک هویت سردرگم/اجتنابی با هر یک از متغیرهای پژوهش منفی بود. در خصوص نقش گرایش به تفکر انتقادی، در افرادی که در برخورد با مسائل از شیوه­ی هویت اطلاعاتی استفاده می­ کنند به طور مستقیم وغیرمستقیم (با واسطه­گر بودن تفکر انتقادی) قادر به پیش ­بینی مولفه­های سلامت اجتماعی هستند. در کل نتایج یافته­ها مبین آن بود که افرادی با هویتی اطلاعاتی نسبت به افردی که از دو سبک دیگر استفاده می­ کنند سلامت اجتماعی بیشتری را دارا هستند و افرادی با سبک هویتی سردرگم/اجتنابی به دلیل پایین بودن میزان استفاده از تفکر و ارزیابی اطلاعات، نسبت به دو سبک دیگر از نمره سلامت اجتماعی پایین­تری برخوردار بودند. با توجه به این نتایج، پیشنهاد می­گردد آموزش تفکر انتقادی با توجه به تنوعات دستاوردهای فرهنگی و علمی، آموزش مهارت­ها و به کارگیری تفکر انتقادی جزء لاینفک برنامه ­های آموزشی و تربیتی باشد و بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

پایان نامه ها

۱-۱٫ مقدمه

از مباحث مهم در دوره­ی نوجوانی شکل‌گیری هویت[۱] است. رسیدن به یک هویت منسجم پیش نیاز رشد بهینه­ فرد در تمام دوران زندگی است و نرسیدن به چنین هویتی می‌تواند زمینه ساز آسیب‌های روانی – اجتماعی بسیار باشد. هویت زمینه سازِ اساس شخصیت در بزرگسالی را نشان می‎دهد. در صورتی که پایه­ی آن قوی باشد یک هویت فردی محکم حاصل می‌شود در غیر این صورت نتیجه آن چیزی است که اریکسون آن را هویت گم گشته می‌نامد وی شکل­ گیری هویت را برای آماده کردن نوجوان به عنوان فردی آماده انجام تکلیف در بزرگسالی، لازم می‌داند (برک[۲]، ترجمه‌ی سید محمدی، ۱۳۸۲). ناکامی در دستیابی به هویت، به عدم صمیمیت یا فاصله­گذاری منجر می‌شود. فاصله گذاری، به آمادگی برای فاصله گرفتن از مردم و موقعیت­هایی که ممکن است هویت فرد را نقض کند، اطلاق می­شود. بنابراین حل موفقیت­آمیز مباحث هویت نه تنها برای سلامت فرد مهم است بلکه برای روابط نیز دارای اهمیت است (شوارتز[۳]، ۲۰۰۱).

محققان بسیاری سعی بر آن داشته‌اند تا به بررسی دقیق سازه هویت و پیامد آن بر زندگی فرد بپردازند. از جمله­ی این محققان اریکسون[۴] است. مفهوم هویت برای اولین بار از مکتب روانکاوی و از سوی اریکسون (۱۹۶۵) مطرح شد وی شکل‌گیری هویت را تکلیف اساسی دور­ی نوجوانی می‌داند. اریکسون اولین فردی بود که چارچوبی برای فهم فرایند شکل‌گیری هویت ارائه داد. اریکسون شکل‌گیری هویت فردی را نشانه­ای از سازگاری و تعادل در این دوره یاد می‌کند. چنان چه هویت نوجوان در طی زمان و تجربیات حاصل از برخورد اجتماعی درست شکل گیرد سلامت روانی نوجوان تضمین می‌شود (اریکسون، ۱۹۶۸).

مارسیا[۵](۱۹۶۶) نیز بر اساس نظریه­ اریکسون در این رابطه به ارائه پایگاه‌های هویت با توجه به دو بعد کاوشگری و تعهد در نوجوانان پرداخته است. وی بر اساس نظریه­ اریکسون، ۲ مفهوم اساسی” اکتساب و تعهد ” را برای رشد هویت مطرح می‌کند و چهار وضعیت هویت را مطرح می­ کند که عبارتند از:

۱- هویت موفق[۶] ۲- هویت سردرگم[۷] ۳- هویت دیررس [۸]۴- هویت زودرس[۹].

مارسیا اگرچه مفهوم هویت را وسیع کرد اما محدود و ایستا بودن، انتقادی بود که به وضعیت پایگاه‌های هویت مطرح شد زیرا زیربنای رشد یا تحول هویت را که که درک و فهم فرایندهای پویای روانی – اجتماعی است محدود می‌کند. از این رو نظریه­پردازان جدید به جای بررسی پیامدهای شکل‌گیری هویت و پایگاه‌های هویتی به بررسی فرایندهای زیربنایی شکل‌گیری هویت پرداخته­اند از جمله برزونسکی[۱۰] را می‌توان نام برد. برزونسکی (۱۹۹۰) بر اساس فرایندهای شناختی – اجتماعی وضعیت‌های هویت مارسیا را در چگونگی شکل‌گیری، حفظ و تطابق هویت در نوجوانان پرداخت و برای اولین بار از سبک هویت نام برد و سه سبک، ۱- سبک اطلاعاتی[۱۱]  ۲- سبک هنجاری[۱۲]  ۳- سبک سردرگم/ اجتنابی[۱۳]  را معرفی می‌کند (برزنسکی و فراری[۱۴]، ۱۹۹۶).

نتایج کارکرد این محققان و دیگر پژوهشگران در این زمینه نشان داده است که اگر فرد بر مبنای درستی به هویت برسد هم در زمینه‌های مختلف فردی چون تحصیل، کار، ازدواج،انتخاب دوست، و. هم در زمینه ­های اجتماعی از جمله روابط اجتماعی، مواجه با ارزش‌ها وعقاید مختلف، سلامت اجتماعی[۱۵]، و.تاثیر آن انکارناپذیر است زیرا بر اساس هویت است که فرد می­داند در هر موقعیتی، چه موضع­ای بگیرد و چه تصمیمی اتخاذ کند. از طرفی برای رسیدن به یک هویت یافتگی موفق راه­های بسیاری ارائه شده است که  یکی از موثرترین این راه­ها  برا دست‌یابی به هویت موفق و تثبیت شده، بهره‌گیری از تفکر بویژه گرایش به تفکر انتقادی[۱۶] است.

به طور خلاصه، همان گونه که اشاره شد از جمله عواملی که از شکل­ گیری هویت تاثیر می­پذیرد و در برون دادهای رفتاری فرد، در ارتباط با دیگران مطرح می‌شود متغیر سلامت اجتماعی است. ازطرفی از عواملی که می ­تواند شدت این رابطه را تحت تاثیر قرار ­دهد متغیر گرایش به تفکر انتقادی است.  البته میزان  این شدت رابطه به نقش این متغیر به عنوان نقش واسطه­ای یا تعدیل­گر متفاوت خواهد بود. به طور کلی هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی نقش گرایش به به تفکر انتقادی در ارتباط با سبک­های هویت و سلامت اجتماعی است

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۸۸

99